автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.05
диссертация на тему:
Иероглифическое письмо Ванского царства (Биайнили, Урарту, Арарат)

  • Год: 1997
  • Автор научной работы: Мовсисян, Артак Ерджаникович
  • Ученая cтепень: кандидата химических наук
  • Место защиты диссертации: Ереван
  • Код cпециальности ВАК: 07.00.05
Автореферат по истории на тему 'Иероглифическое письмо Ванского царства (Биайнили, Урарту, Арарат)'

Полный текст автореферата диссертации по теме "Иероглифическое письмо Ванского царства (Биайнили, Урарту, Арарат)"

qhsnt-oant-bbbph иэчцзьъ цципы/ьц

UPb4bLUQhSni-í33Ub hbUShSni"S

игмиьивиъ upsuM ьпаиъ^ь

«4Ubh íaimiwnpni-03ui> (PhU3bhLh, PhPUPSilt", UPUPUS)

ub^bbUQpni-íaen^bc

t. 00.05

^uimúiuqprupjnLÜ, uiqpjnipiuqfimnLpjmü lüiuuümqhinnLpjmúp

Tltuintíiuljuiü qtiinnipjriLÜübpfi рЬЦОшбпф qjimuj^iuQ шиафбшСф hujjgúuiü minbÜLufununLpjujü UbaUUQhP

bpLujG- 1997

U2|uujmiiiüpQ uimmpmuimjbL t ^ QUU UpLbiuiqfiinnipjiuQ fiüum|iinruwruü

Ч(ипииЦшй qbljiuiliup

QUU bu^uiqbdpljnij, ujuiüiúujIjluü qfiinnLpjnLÚübpfi qnljinnp, щрпфЬипр Q. hj. UUPQUdUb

'Лшзшпйш^шй Qürwllúujfunuübp

UJlUini5lUl)lUÜ qílUlrUpjrUÜÚbpfl Г|П1|ШПр, щрпфЬипр

ъ м. чигпидзтъзиъ щшшйшЦшй q|itnnLpjnLGCbph pbl|Guiôni

ия.чиизиизиь

Unuiguiinujp tjiJuqúujIjbpujnipjiuü

ЬрЦшйр 'ПЬшшЦшй =luiiíuj|uuipuiüti 4iujng 'íltuuiúni.pjuiü uiúp|inü

ilu^inuiLuGntpjnLûo Цицшйшци 1 1997p. hnl|inbúpbpfi_-fiü,

(tuiúo_-fiG QUU UpLb|Ujq|iinni.pjuuû fiGuinfiinminh

qfiiniul^ujü iuuinfi6uiGGbp ¿Gnphnq ujiuuiúiupjuiü pürnquiilumfi 006 úiuuüuiq|iimulituü funphpqh üfiuinntCi(hmugbü 375019, bpLuiQ, 1Гшр2Ш|. Pujfipiuújiuüh Щпгь 24q)

UmbüujfununLpjujün ljujpb[Ji1 óiuünpuiGiui. QUU UpLbiujqhuinLpjiLiü (lüuinfiuiiuuifi qpiuqiupuiGnLÚ

Ubqúujqlipü шпшрЦшб 11997p. ubujinbiípbph_-hü

ишийшя|ипшЦшй funphpqïi q|un. piupinniquip ujuiinúiuljiuG qpinnLpjnLÜtjbpp pbt|üiuóni.

им.епизиь

-г-

- £-

mbmuiqi| i|bdmtynpmq gt|fmdb rjmgqgiuh g-iuídiufjmgmZg duqdmfy flgudu 'g-iupmjiuliup (iJUqdiufg ilijtimUb) iJdqgrjiuidnidbmgmçUm tu ildqdbmgqqqp gmídiudulimbmd

iJrjmj-« gq çmî>dqd pniçm|ilq)imi) uinqq б^ртифифрп

:ödqgdi|lignj ijliqui çmfimdb nijgijöilqji piubdmhmpmq diugmqijgö tjüqüb çm]iumdi|fi piugminnmimt gmißumZmpmnjmg q gmpbmç i|bdmhmprmj gi|(mdb gq piu|itidmmg3 :гфи1Ь Цр tiiuuimq } рт^йЩи] rji^üu 'gijnmp ildlignj iftibql gmfdnidbmgqqqp lulqinmb nijlmin gq 3pijq Zudu Ddqg9gnJÍlnJm gi]3mum рпгфбттп dpmidiulilnu gmidiugmçdqf.

:Орииф gmfdiugmçdqti çmdmuimli dqp 3 piuJidbmUmZ gqdugmpmbgmij uinqq 6i|üu ,OüqplJuф gijlinjmg çmjidm dpmfdiulilnu bim oq риф^тддЗ 'mdji i(dlir)ti|mgpi|n gmfehugmçdq|i рифдат } bgmli piucîgmuimriJZm qinqqiugin .ildijbmdiugd dnjgmqtjgO i|bdmlimpmi| gi|(rniJb mhümum udbgnj -lulqgbgmhmdqji gqdugnmpmdgmp рифйт 1 müfi gmpijq t|diuíg ЗЪи ^гтфЭггфтц mhim 'ügiuídiupmmhi gpiídiuUiJnmgpnimii i|bümhmpmi| gi|ímüb liím } pniti6mfmh|dqg rijmg piugmdq :OgmfdiudL|nmgpiumu gmfdiudbmgqqqp gmídiudutimbmd ijgmr. 1 рпфйфд Ogiufdiumubrmnqq gmhmnunjmgquim mhdqi

:p-iuqdmnJZmrjuq1

gmlimtiímt } lqömbdmb q 1q|içliqinn ügiuídiudbmgqqqp '(i]dqbdmhmpmq di|bmhqn gmlimliqin q gmigmmnqdunm) ijmuhdq muíp giuídiudqdUmin ij 'piudu ligQ ghPP 6i]dqbdmtirnpmq gijímdb äqdq pmjiumdilli 3qp gmídiudulimbmd (inmümdn 'íumdmüiu) ifli]glmi|d Qln :OQiufdiudbmgqqqp gmídiuüulimbmd i|gmf> } dhuqdq dlfnhmgm?g q duqdmt] 3qp gmfdiupmmhi iJdhuhmZp ijgmuinmímt Ц nqhigím 'ijílqqün gi)b äliu nqtrrtgg

:dgiuldiuQmqmi|lJüm i|dgmmmn|<!n

lüüijbmdiugd inugmifugil i|dr)mmmrij¿n

ruuntúüiuufipiupjiuü qnpóniú:

4iuû|i piuqmtlnprupjuiü úbhbüiuqprupjuiü hbinuiqnmnLpjruüü ßürihuiüpuJinbu U unLjü шг^ишшшйро úiuuúiuiinpujujbú ЦшрЬпрЦпиЗ Ьй úfi ßiuüh шпшййЬрпЦ: ^UijuKihwnLpjuiü huiútup ujjû шрсЯхппЦпиЗ t üu)íxjiuúuj¿mngjujCi ^uijujuuiiuGnnJ иЬфи!1|Шй qph ru ryjqpnLpjiuQ |ийгМФ ßüüulpljiSujüp U ú^uiljrupuijfíCi ú)i (]шрш2р2ш&|1 ijbphujöiJUjtfp; =1|1й lunUbiuiqtiinrupjuiG inbuuiGlijniGtig ujju qpiujfiG hoiúuiljtiipqQ IjiupUnp t QGohiuGnip шпш2ш1|прширш1)шй йгшЦгиршфй uuupiuóui2P2uiúnLú mGbguiô Ijiuujbph, фпhJшnй¿nLpJnLййbf^h ишд. йЦшишпгиййЬрпЦ: ЬиЦ iU2|iJUJph|i q.puijhü hiuúujl)uipqbp|i nLLinLúüluutiprupjujü (qpulúdiuuin|nqjiiuj|i) iuniuilni| ujjû Ош[и L luniuj шрдЬршЦпр t hppU q.ph óiüq.úuiG m qiupqtugÚLuG hüpünipmjü U jrupiuhiuinnLli ogiutu:

Ц?|ииппщ0ри Guiiuirtuibb ni hibtihptibpn:

<4шй[) piuqtuilnpiupjuiG ùblibGuiqprupjiuû шйфпф ruunLúüiuutiprupjuiCi libpçfiû (Ь, Ouui tnipjiuG, úfiwlj) фПрйр bqbL t ПЛ.РшрйЬ^ф 1974 р. hpuiinuipiul|i{ujá n¿ dtui|ui|/)L(i hnr]i|wáo, npü hp duJÜiuGuilj|lG tL ¿tp úbpiunGruiíi htujuiGfi nrig GjmpQ Ь tujuop, umiuilbL Lu, hbnriL t фш^шшшр iJiübiriLg: Utujû ui2tuiuiruuGpfi ûujuJimii^G t br^bL hujúujl|nriúiuü|i пшгиййилфрш^шй bûpiupljbi tuür\pn umiupljiu qptuj|iü htuúiu^uipqQ, ilbpgfiûN hbinuiqninrupjruüQ r]übL hujumiuinruG hfulph[i|i Црш: Uju Gujuiimuljhü hiuuüb|.ru hujúiup, pum hüwpiuilnp}iü, hiuiluigijbi. b huiiiuulitupqitbL Ьй шаЦш hüuiq|nnuil|iuG ЬршшшршЦЦшй L rçbrîbu ¿ЬршшшршЦЦшд OjnipbpQ: (Dnpâ t шрфлб, quui hûuipiui(nptiG, щшшши|ишйЬ1Л1 qptujfiG huiúiulíUjpqh pûrupujqpli, diuqúiuCi, itbpáujúnipjijuü, Lbqilh b. ищ hujpgbp|iG:

UphJiiJumuQph tnbmulnjufi L ДЬрпаш1|шО hhûpbnn. ainnintnQbnü ni дпщЦш0п1р|П10р:

1/пашдЦшд qpbph U ibqniübpp гиипиЗйши{1рп1р|шй luiiujujpbqiuiî (uljuiuá ^ЛрптЬфЬйг^рд, 3>.Ciuüuin|.jnGhg, ^.ftuinitpGunGbg Ь nLph2Ûbphg) ú^uuMUbL Ьй тЬииЩШй ni úbpnrput^uiG hpúpbp, ripnüp pûrçhujGpiugilbL U |i »5|i bü pbp4b[ Ф.

uujLpnjh, KQbLpp, з.ьрипЬМ. ^.ubphghh, K^jiu^nümUi,

I.Güiuürjp-Pbuubpiupp U lujtng hpúGuupiup hbuiiuqninnipjruüübpruú: piuquulnprupjuiü t5bhbGujq.pnipjuj& nLijniilüuJuppnLpjuiú рйршдргий Ишгф Ьй lunûilbL uijû hiupniuui шЬишЦшй ru úbpnrutilíiuü шЦиШг^пцрйЬрр, прлйр 152ш№|. bü ijbpçpû bpljnL huipjnipuiüjuiLjübpti QÜpiugßrud:

DiuiuùGujiJhpnipjujû hujtfiüp uiripjnip bü óiunujjbi. hfiiuqpmtul(uiü cqbrvnLúübpp йширй ^lujiuuuiujürutf L lupuiuiuiuhiíiuüniCi hpujinuipiul|i|ujó qpujljuiünLpjniüQ, iu2tuiuphfi qujüujquiü ршйфиршййЬрр ррищйиЩшй hr^uipàiuûGbpp йширй Иршщшрш1)пи5йЬр0 ni lnumuiLnq-QUpi], ^lujiuuuiulGp ^luGpuiiqbinrupjuiü iíbó pujüquipiuü&bpruú iqiuhijnri ¿hpiuinuipuutjiliuó üjnipbpD, npnüß иипшррй tjuüqiuú hpujmujpiUljiinLÚ bü ujju uJ2luujuiujúpnLú:

UppiiumiuGjpp qhtfiujltuiü Onpnip)riiüp:

Pujgfi lunljui Gjrupbpfi hiuiliußniüfig L huiúujujiuptfiujlj nLuniúüiuuppriLpjnLGpg (npü pp Qüf|qpl|i3iuúp шОйш[ишг\Ьщ t tuju püiugmijiunniJ), iu2fuiuinutüß(i ЦшрЬпр ujptfiuûhfin 4uiGp piuqtuiinpfupjuiG úbhbüiuqprupjuiG 4bp0iuGrupjujG ul}qpGuiilnpnu5G t, гуршйрд pfiinq hqpuuljuignipjtuüGbpnií huiüqbpá: Ujq niriqnipjiutSp Цшииирфид шг|ишшшйейЬрр iupqjniGßnu5 4bpóiuGiibL li i3bl}Giupiuübiji bü ryiupàbi 2"Ф2 bpûq. iniuuGjuilj úbhbüiuqpbp, Qüpbpgi^bi. Ьй ¿при tuGôGtuDniG, úp ршСф

qJiguiGiuGûbp, euiquißujGruGGbp U hiulifipó й^ршиЦшЦшй ujpôiuûiuqprupjruG-iupinujhaijmriipjruGGbp: 4Ьрдшй1|ш0 ùbhbûiuqpbpïi ruuiuúGiuufipnipjruGG, Quin uil|pn$nG|iiujh L «hü¿jruüulj|iG nbpnLuh» uljqpruGjgGbpti, pnijt t imu|Jiii úbá hiuilluüiuljuiGrupjuJúp bûpujqpb|.ru phuijuiG-nipuipinuiljiuG iSbhbüujqpnLpjtuü huijiu|bqm. Lh&b|.OÍ

tbhiuimiuGph pGGuipUniüQ ni miu?wnGujUiuG tundbpuidnnntún:

U2fuiuinuiûeh шпшОбрй qprujpGbp U huiimliuóGbp qbljnignuíübph âUni| Gbpljtujuigilbi. bü bpLiuGruú (íiujumuiiuGji miuinúrupjulG щЬшшЦшй puiGqiupuiGrud, ^ QUU Upbb|uiq|1mrupjiijû frGuwbmrumiuiî, QÜU tlLumûrnpjujG ujpnpjbdGbp|i tunphpqh Gtluiniuú, bpfiihuiuuipq iupbb|UJ4hihGbp|i hiuGpiuùjbinui^tuG XVII L XVIII ^пйфЬршйийЬрпиЗ) L Unuljiluijruú (ÍW QU UpUbiujq|itnnipjuiG hOuinhuinunniú): fôbùuij|iG итй^фщ hwpgbph ilbpiupbpjuii. hpuiimupiutjilbi. Ь hpuiunupuilitupjiuG ßüpiugßh úbg bü i3|i 2iupp hnqiliAióübp U qbl)nigruùGb|i pbqfiuübp: и2(иштшйрй uiúpnqsmpjiuiip úuiuGuiqfiinuiljiuG ßGGuipljihuü t bGpuipl|i[hL QUU UpLibLUiq|iinntpjmG |i Quin huí тиф иЬщцщршЦшй giuquJßiulippni.pjiuüGbp|i puutfûh pûqiujjûilujà G}iuinniCÍ:

U?h№MiuQpjî ишптдЦшбрр:

и2|ишшш0рр puiqljuigiuá t GiufuujpujG|ig, hfiüq qini.|uGbphg, ilbp2iupuiüfig, qpiuljiuGfupjuiG LhuJdLunnmiuqpnLpjiuû дшй^Ьр^д. hiui|b|.4iNôfig: *4bps>frGu oüfWpljnLÚ t pjiujjGiu-nLpujpmujljiuG úbhbüuiqfip lupàuiGiuqprupjruGGbpfi ctnqniliuónLü puigujmpujqpbph piudGnil. U й2шйшдшй1)о: и^иллшСфй ruGp iuGq|bpbG |bqtln4 huiiíiunnm шйфпфгшЗ:

U?lmuimuGph hfttiGtuUtuCi pni|uuGnuiUruptniGn:

Ъш|ццщщй: U2|iiiuinuiGpJi GbpuióuiljiuG |unupnu5 >4шй|1 puiquiilnprupjiuG úbhbüuiqpnLpjiuü hiuúiunnin Gbpljiujiugnuihg hbrnn rupiluiqáilniú bG niuiuúGiuu|ipnLpjuiü hhüüiuljuiü 2Р?шйш^йЬро: UhßtiiGh |unupn4 übpljiujuigiliuú bû ujjG РфййшЦшй тЬрСфййЬрр, npnGp qnpáaióilnulS Ьй 2Шрищршйе|1 QüpiugpnuJ (ilbpgfiüfiu iuGhpiudb2inni.pjni.GQ iqiujtfujûuilinpiluiô t úbquiGnuJ ГфЬргкиЬФМшф niunnïGuju|ipni.pju]G iuiluiGqrujp|i piugiulíLujrupjiuü uî)min6mnni| huuiiulj Ú2iul|4iuó inbpt3fiüuipujGni.pjiuü ¿iuGbGui|n4):

Ъш[ишршй[1 ijbpgriLi} hiumrulj 2ÛnphiuL|UJ|.nipjruG t huijmG4nn5 ргцпр uiGàiuùg L ljuiqúuil)bpuinip)ni.üübp|iü, прпйр nplit l|bpuj odujüquiljbi Ьй hbqhüuilihü ruunusüujufipnipjujü щшшршиипйшй вйршдрпиЗ:

Qim|n I. fUunnSGtuufinntpiuiQ tumintimetniGn: UntusfiG qinifuQ Gbpl(iujiug4ui6 t bpbß ршфОйЬрпф- Uniujfiüiuú шрЦтй t uijü hGtuqtiiniu4iuG huijmGu]qnpôrupjnt.&Gbp|i uiuiuiúnipjruüi], прпйд 2ünphfi4 ObpLfLUjnLÚu L|rumuj^4h|. t qquHh pui0ujl|ni.pjujiíp h|ibpnqi.|i^ Gjmp: b24m>3 t, np pbujbin phiujütu-mpujpmujljiuü úbhbüuiqpbpn4 mniugfiü hpbpo huijuiGuipbp4bL bü ujügjuji. qujph bpljpnpq Ijbuhû, 4uiGfi puiquu4npnipjiuû übhbüiuqpmpjiuü nLuriLÙGuiu|iprupjnLG[] uljqpGuj4np4bL t i5bp qiupiuuliqpïiG ^.b.Lbhúiuü-^ujiuujinh Ьриищшрш^гиййЬргЩ: libp^iujniúu hfibpnqLhím^hn ЬрЬр Ьй hiujmGiupbp4b|. ui^hifi ршй bpbß inunjüjuj4 hüiu4iujpbphg, npnGp inbqujqpb|n4 piupuibq^G uinuiürutí büß qpiujfiG hiuiímlíujpqfi inujpiuóúujG hbinUjmi uiuhúuj&übpQ. hjnLuJiunLú Cfipiulj U ULiuQuj [6(1 ui4ujqiuü, пшршЦпиЗ Dipútin l6|) iu4iuqujü (Gbpumjiui pfiiujûiutjujG ujqqbgrupjuiQ uiuilj дшйЦшд Uiuüuj bpljph iniupuiópo),

ujpbúniuigni.ú' Miujiuifi qbpb (bbpp|iû tuûànp) L Shqpiuütul)bpin: bpljpnprç puidGiuú йЬрЦицшдфий bü qpuujpG hiuúuiljiijpq|i nLumúüuiuhpnipjUjQ nLqqntpjuiûp шрЦшб ш2|ишшшйдйЬр[}: ЪгЦпкй t, пр ni.uniúüu)u|ipnipjiuü и^рйшЦшй 2P2wúmú Ьйршг>рЦпиЗ tp phuijGuHupiupmuitjiuü úbhbúiutyupjuiG lupbiSinjiuG áiuqnuÍQ (M.aj.Lbhdiuü-^iunLUjin, Lbn, Ц.Рппцф. ^.Pnuubpp, Я.Ршррй-Ррштй), uuiljuijG 1930-40-iuljuiG pp. шпшр ршгЦЬд й2Цшд qpuijhû hunJiuLjiupqli pGfilj тЬ^шЦшй óuiqúiuG inburupjraGQ (h.h.líb2¿mühGnil, (и.ишСЩЬишй, P.P.'nfminpniluljfi), про qiupqiuGuiinil úbpIjuJjnLúu uuiiugbi. t huit5flGqhuuGni.p úuiGiu¿n(.ü: UnuiGähü hüiuilujjpbpfi Gjnipbp|i 11рилцшршЦпиЗ|1д quiui bqbj. t fuüqpn шпшрЦш úbhbGuiqfip ujpâujGujqpni.pjnLÙGbpfi huiiluigúuiG U шйфпфйшй Ьр1|ги фпрд: Uniughûfi hbqbGuiljcj т.РшриЬгцшйй t (1967р.), hpü fï i5fi рЬрЬрАЦ{Эпфршр ljuj|bfig U Mtupdfip pi/iLpfig hiujuiümpbpiliuó ûjnLpbpD (ршд|1 üritupnrinLpjuJÍi L l^GhßGbph ilpujjti йгшййЬрЬд), hpuunuipuiljbg 97 h|ihpnqi.№ ЬрЦрпрг^ фпрА|1 hbqfiGiuljn ГкП.РшрйЬрй t, про huitlujßbL t 2Пф? bpbß uiiüuüjiulj lupàiuGuiqpnLpjnLG, 4uiqúb|. 102 hhbpnq|Ji3>übpfig puiqljuiguiô t^uJGujgUiGlj, прй, quui iupuiiuß|iü uibußh. bûpujpt|bi. t pbúiuui|il| fuúpu^npúiuG, luûqpiuqujpàbL qpwj|iG hiuúui^mpqQ pGnpn2nq ú(i 2шрр huipgUpti: ft.l.PiupGbpfig hbmn ilbhbúiuq.pnipjtuü ЬшйидцшрфшЦ nLumiSGibubpnipjiuG фпр<3 ¿|i Ijuiuiuipilbi.:

ПL2шqpшll t ^.U.lfiupwhpnujiuüli Цшшшршб Ш2|гшллшйро, прй oqim(b|.ml L.li.PuipubqjuiGh Ijujqúuió й2шйшдшй1фд, huiúturipbi t pfiiujüiu-ni.piupinujliiuü hfrbpnqiji$Ghpß ^lujiuuiniuGh (tiujniui4iuuiL|bpGbpnn5 hujûqpa|nq ййшйшшЬир iqiuuil|bpuiqpbp|i ru hujjl)uiljujû ùh?GujqujpjluG dujinjuiGGbpnuJ ЦЦшjó Û2UiGuiqpbpli hbui, gnLjtj t un4b|_ qpuiGg qbübin|ilj m

htujuiuinuiGjuiû u)iuinl|bpujqpnLpjujG imuppbp фпцЬр Lfiüt¡LD-

bppnpq pujd|iûo ijbpuipbpniú t úbp 1|шшшрш0 ш21иш!лшйрьь. прй ObpuigbL t ¿при nuiqnLpjniGGbpnil.

ш) hpuiiniupuitii|ujó qpuiliuiGmpiuiG huiiluignitl U шйфпфтД p) ^uijiuumiuGp úbó piuGquiptuGGbpnLú ujiuhilnq ¿Иршшшрш^Цшд üjntpbpp nLUmÚÜLUUppnLpjnLÍJ U hplUmUjpiUl|ÚUlG И|Ш1ЛрЦШ1ЛП|Д q) hiuiluißiluid nqç Qjnipp h|uJiuG Црии qpuijpG hiuiîtuMuipqp DürfhuiGrup pGnLpiüqph L uijl hujpgbpp u|tupqiupujünt.ú, ri) i|bpdiuGni.pjuJü L úbIjGLupiuüútuü niqqnLpjuJiSp шшрЦшб Ш2(ишшшйейЬр:

QinitTj II. QpiuipG hturiiu^tunqh pGqhiuGntn pGnuaumhnn: flpbt luGhujjin qpuijpG hiuúuj^uipqti U йрш |bqtlb ilbpóuuúnLpjnLÜQ иЦиЬ[Ш ujGhpiu(íb2Ui imujúiuGp imljiui hojúujljuipqp pGrapiuqpLul|UJÛ iunujüáúiuhujinl|nipjnLÜGbp|i ujiupqujpuiGnLúG t 4iuöfi puiqiuilnpnLpjiuG úbhbGiuqpujj|iü hiuúujL|uipq|i QGqhuiGnLp pütupiuq.|ipn, nppG йфрфлд t lumbGujfununLpjiuG bp^pnpqqLmfup, Gbptjujjiuüni.i5 t hbtnUjtui. tybpu|.

1. lffiü¿li 1995p. i|bpdujGnipjmG uipqjniGpGbpo ppiujGui-тршршш^шй h(ibpnqLh?Jübpnil дрфиб при pûiuqfip ¿p рйр1зрдф|. (¿hululé iniupnrynpjuiCi iqujpq йгпиЗйЬрр): UGhiujui tp GpiuGg ibqniû, npp hunluup Iiiir|uíGujI|UJü bG *-1шйр pujquii|npnLpjuJÛ ubujmqpbph U bpLjpiuú шпил{Ь1 imupuuótjiuó }ипиш1|дш1р.ий LbqniübpD pbl^GmórupjnLÜGbpQ: Ubpôui&nipjuiD шпш^рЬ wpqjntûpGbpo ljnqi5Gnpn2i5uiG hûiupimjnpnipjniG ini|bghû (Мф fuüqpnLÚ:

2. 11)иорфи qpnipjtuüip ЦЬрйшйЦшб Ь ИишшЦ рцшдрфг! ajúbGiuhpG qpm^pp ИшгшрбшййЬрр рЦшдрЦпи5 Ьй £.iu. IX qtupnij: ^uijuiüilbL t Цшрдрр (ft.l.PiupGbp), пр tuju qpiujfiG huiúui^iupqp óuiqniúQ Цшрпг\ t hiuuüb|. úpG¿L £.u». XIV qiup: Uúbüumt.2 pilujqpilnrt qpiuljlip umwp^iuübpp ^ЬршрЬрфий bG ë.ui.VI nwpfi uLiqppG:

3. UbhbGuiqpp inbßmnbpo huiGrihuimú bG Цшфз иш^йЬрр, ^Gpßübpp (L 1(йршг1ПП2»ЗйЬп|1). úbimuqjuj ршиЬрр m ишфпрйЬрр, ujpâiuG|iL|Gbph, úbqmtpnGGbpp, uju^uituúnLGpuijpG úbinuiruui

Phpba&bnh. nujqúujl|iuü huiGqbpàujGpfi liiuubpp, libGguiquij|iG uiùuiûûbph L шд hpbph фш: Qpujljhp uintupljUiGbpp h|iúGiuliujüni.i5 щшшршитЦшб bCi quiGuiquiG úbinuiqGbpfig (qbpuil|2nnid t ppnüqp), ßujpbphg U l|uu{|ig:

4. bbpljiujniúu úbp himiiupuió uipâujûujqpni.pjnLGGbp|i (qpmlíhp uimúpljujGbph) pNü ¿r^PS 1000 t; QpwGp purn pйшqp|1 l|nGinbßUuth UuijG Ijpnqiunuipljuijh útu[uulinbuiliuáni.pjuiü ЦшрЬ^р t piuduiübi ¿при fuúpfr-

• tuppuijuil|UiG faïuujGnLpjujG nLnpinhü ||ЬршрЬргщ,

• 4pnGui-ujii]2iniui5fuGptuj|iG pùnijp mübgnq ,

• шйшЬишЦшй Li ЦЬОдищшфй û2Uiûiuljni.pjiuû,

• tunuijdú luGhuijui ^шишпЦ:

5. lí|lü¿li ilbpgbpu huiúuipilriLú tp, пр ppiujGuj-ni.puipmiuliiuG úbhbGiuqpbpo ¿bG huOqpa)nLú pujqi5iu|.bqnL lupâuiGiuqpnLpjiuGûbpnLù: <4bpótuüm.pjuiG uJ2hJiuiniilûpGbp[i рйршдртД uuiljujjG, piugiuhiujmilbg, пр прп2 hP^Ph 4рш huiGnhujnq phuijpuiliiuG ubujiuq|iP l* h|ibpnqLh3> pGiuqpbpp puipqúuiúnLtü bG hpujp, tujujiGpG' bplflbqnL mpúmüiuqpiupjiuüübp bG:

6. QpnipjujG hiuúuiljujpqnLú pGqmüiliuó bG bqbt uig|ig àiufu L ilbphg фир nLqqmpjnLGGbpo:

7. 1фритЦш0 G2UiGGbpfi pfiijo 2™-P2 250 fc, fiG¿D gmjg t iniuijiii, пр piuqu^npnipjiuG i5bhbûuiqpiuj|iG hiuúuiljujpqii bqbL t quiqu^mpujqpbpfi IjJipiunúaiúp фийЦшфй' pumui-4ujGl|Uij|iCi Цшй quiquufiiupujhG¿jm.üiujhG (GnijGii)fuih pûmjp mG|i йшЬ p|iujjüiut|ujü ubiqLuqpnLpjnLÛQ):

8. Cum uipuuugfiö inbupfi hfrbpnq|.[i$Ghpo IjuipbjJi t ptudiuGbt 10 hhäüiuljLuG Mph-

• bpl^GujjpG úmpúpüCibpp щштЦЬрйЬр,

• гфдшршйшЦшй fcuj^Gbph iquiuiljbpGbp,

• üuipquimbup G2i¡uGGbp (ujjq рфий duipiiüp uiriiuûàpû úiuubpfi qàumjUJmljbpGbp),

• ^büqiuüuuuibup üzuiüübp (GuuL útupúGli úiuubpfi),

• pruuuiinbuß ОгшОш^рЬр,

• ¿hürupjruüübpfr qàuiiqiuuilibpGbp,

• quiGuiqtuü шпшр1|шйьр|1 ицшшЦЬршй^шйОЬр,

• рЦшй2шЬЬЬр,

• otfiuüqiulj й^шййЬр,

• шйпрпг inbußni{ h|ibpnqLh4)Gbp:

Ujuujfiufi fuúpmj|iCi qiuuuiljijupqisujtip tL ljiuqúi|iuó t tibp йгшйшдшЫщ:

9. (ЭЦЬро Ü24bL bü l^buibpnii. tunljui hG 1-9 l|bwujj|iû рЦшйгшййЬрп: büpiuqpiupujp IjuupbiJi t grajg rniui йши «10» L «100» pilbph Ü2ni.úübpQ:

10.<41|ицфи0 bü bpbß octuiüqujlí й^шййЬр, npnGgfig bplintufi fiúuiutnü ujnújjcfú ujühuijin t: bppnpqQ Ijiupnri t úbljGujpuiGilb|. npujbu шЦшршшйгшй:

11 .MtipuumibL bG npnzhiübp ((\buibpúfrüuiinfiilübp), npnGgfig mnmi|b|. |.ujjü inuipiuófuú (НйЬй «шррш» и «шишЦшб» übhbüiuqpbpir

12.Чшй й2шййЬр(1 IjguiqpùiuG dt1 2WPP qbujpbp:

13.4bpóiuGrupjiuúD, npujbu otfiuGquil) iniijiu|übp, йщшитгий Ьй iqbnntúübpfi U дршЦпр uiqpjnipübp|i muni.úüuju|ipnLpjuji5p ишшдЦшд uibqbLifiLpjniGGbpQ <-kuG|i puiquji|npiupjujü 1цЬшш1)шй |i2tuiuGnLpjiuü, lipnüfi, inûinbunipjuiG, ^шЦпцрК dnrinilpqti l|bügujqfiü PL uni{nprujpübp[i 4bpiupbpjui|;

14.4шй(1 puiqu^npnLpjiuü úbhbGiuqpnipjuiGQ дшйшйшЦш^д Ьй р]1ш)йш1)шй U uiunpbuiniuüjiuü ubujuiqjip, (иЬринпЩЬшЦшй hhbpnq.Lfi$ uipäuiüiuqpnipjnLüübpo U ^fiû ^шш^шршйЬ qppbpQ, npnüß ¿u^iuquiGg ljuipLnp uibrihtinipjni.GGbp Ьй щшртйшЦпи] úbq hbinujppppnq hiupgbph iJbptupbpjuH: ГкршртшЦшй úbhbüuuqpnipjiuü 4Ьр0шйтр]шй inbuiuGLuniGtig ЬштЦилцЬи IjiupLnp Ьй pjiiujGiuljujG ubuiuiqfip lupáuJüuiqpnipjnLÜübpi], npnüß úbhbüuiqpbph hbin hmüqbu bû quj|Jiu bptuhqni püuiqpbpnLÚ:

15.Phujjüui-rHpiupinujl|UJÜ úbhbGuiq.prupjiuü|}

huiiíuiduiúuiüiuljjiju qpuijpG huji3uil|ujpqbppg uiúbGpg шфф únui umG¿nipjni.ü riLüp pjbpiu-|milhujljuiG h|ibpnqLh$hl|Wjp hbur. hul| ^шйшйш^ш^ршЦшй шЦЬф L^jü ЦтрфийрпЦ iujG ujbunp t qptnbL npujbu hujjl)iuljuiG i5bhbGuiqpnt.pjuiG piuqljuignLg|i¿ úp йши: <4Ьр2рйри фгршйрйЬрп htuGrtfiuuignri hmjljujljiuû tf^GujqujpjuiG úuiuijiuGübpp Ü2Ujütuqpbpß Цшрп^Ьй GiqiuuuibL fuürvpn итшрЦш übhbüuuqpnipjmG ilbpôiuGnipjiuGo'.

Qimhi III. UbpáaiünLPiLuG i|p6iuUn: bppnpq qini-tUD Gbpljujjiug^iiJÓ t bpljni piuctfiüübpnil. npnüß ppbGg hbpppû Ьйршр^Цшб bG bGpiupuiduiGnuSGbpp:

ипшдрй piucíüni.ií Ьргшшш^ЦтС! U libpLiuóilruú bG 4bpóiuGni.pjiuü üuifunpq фпрбЬрв, npnüg ùbç ljiupb|.ti t lurjuJÛàûmgGbL bpljm funiiip: UnwgpGp МЬгфйшЦйЬрц (4.3).LbliüuiG-Rumiujm, P.P.ilpnuipn4uljt), Q.l/.lujuuipjujü, Q.PiupGbj, t.$>nG CiULbp. П.О.РшрйЬр, <D.éui|úuijbp, h.U.OjiuljnGnil) ршфиршр4Ь|_ bG tSpuijG uiniuGàpG й2шййЬрр ilbpuipbpjmi йЬЦйшршйтййЬр L nhuinrinLpjntüübp 1ршлшрЬ|ги1: bpljpnpq funulpp IjmqúnLú bG uiilpnrisoiljuiG pGiuqpbpp ilbpôuiGnipjtuG фпр0Ьрр (L.U.PtupubfijiuG, U.UMiujúujG), npnüß haipnnnLpjruG ¿bü rnGfagbi.: U|lü¿U 1995p. i3bL|GuipuJGiliuà tflG ф ßiuGp (ЬрйОш^шСтиЗ uiiupniyupjiuG) й2шййЬр:

bplipnpq piudpÜQ фршрЬртй t úbp ilhpàuiGnLpjuiG[i, npp (íujúujüujlíiuqpnpbü Gbpl)iujuig^uó t bpl^nt фпцЬрпЦ: UnuiçpG фпцтй (1995p.) ИйшршЦпр ЬцшЦ >4uiGuj [бр шфщш&рд qmüi|iu¿> bpljnL йЦррштфи^шй ppnûqb pfipbqGbpp 4рш ЦЬр6шйЬ|. bpbp Utuüljuiqpp luGniGbp (hGnuuGh, h^ujnLpGp, UbGium), úp ßiuGp сцигцифшршчрЬр Liúblj odtuGqujlj G2UjG: bpljpnpq фпцпиЭ (1997р.) úbq hui$>nfi4b0 pmgLUhmjmbL, np ubujiuqpp U hpbpnqLp^) qpmpjnLGGbp mGbgnq dp ßUiGfi qpmljpp umiupljtuGbpp 4рш шп1)ш bG bpLjibqni uipÔuiGujqjimpjni.GGbp: UjQ pujgiuhiujmniúD pp hbpppG

ОщшишЬд ûnp pGiuqpbpb U шпшйСфй qiuqu^iupiuG^uiGGbph QûpbpgùuiûQ: 4bpàiuûnipjujG ЬрЦnL фт|Ьр[1 iupqjni.Gpniù pûqhuiûnip umúiudp йЬ^йшршйфи U iJbpôuJûiJbL bû bfrûq uiiuuGjuilj i5bhbûiuG2UiGGbp:

Qiriihi iV. *4шЬИ piuqmilnpnipmjù tibhbGiuqnnipiuiG ibqUh hiGrihnn: Onppnpq 4|ЛФ0 Giljipiluió t рЬицйш-тршртшЦшй úbhbGiuqpmpjUJü lbqilh uju-ipqiiJpuiGiiiJuG hiupg{iQ, nph hGuipuit|np [mdüiuG huiiltup h|ii5ß hG dumiujnid ilbpduiGmpjiuG lUpqjniGßGbpQ: 4bp2|iGGbpu gnijg bG шш^и, np 4iuGfr piuqujilnpnipjiuG úbhbGuiqpnipjujG úbg 4|ipiun4bi. bG ul|qpüiíihG¿niGm.pjuiG (шЦрпфпй|1ш)Ь) Ь hG¿jniGujj|iü фп^ишрЬОшдрйшй («hGjjniGuJjfiû ßbpntu») uljqpniGpGbpQ: Ujq ùl^qpniGpûbp|i l|[ipujnmpjujû r(bu)ßbp|i 4bpLmónipjnifip gnijg t uiui|Jiu, np ßGGmpl|4nq qpujjpü huiúiul|ujpq(i [bqruG, hiu4tuGujpuip, bqbt t hGiuqmjG hmjbpbQp(hiüqph inLdiíiuG йсцилЛш^пЦ ßGGmpjuiG шпшр1|ш bG niupàbi ^tuGh puiqui4npnipjniGnLl5 U грршЦш bpljpGbpniiü ß.ui. 9-6-pq qiupbpmú huJjwûh pninp LbqniGbpQ): 4Ьр0шйпф)шй wpqjnLüßübph^ fiujgfi, hoqmin iSbhbGuiqpnipjujG hiujiU|bqnL ifiGb^ni bG litiujjiuii йшй bpljpfi inbqiuGnLGGbpfi úbá tiiuufi b piuqt3iup|i4 q|igujGniGGbp|i huijbpbG uinniqtiipiuünipjniGo, p|uujüiJuljuiG |фдшршй(1 hGqb4pnu)uuljiuG inujppbpp U шд. фшитЬр:

Qim|n V. ptuamilnnni&mjG úbhbGiuqnnipiniGp Ibi7ûiu;>hjiunhfi miuinljbpiuQpnipiujû pGqhiutinip hiuiiiutitupqniiS: ^ujjIjuj^ujG [Ьпйш2|ишрИпи5 qpfi óuiqúuiG m qшpqшgúшG 4ЬршрЬр)Ш[ m4)uj|Gbpïi |i i5|i pbpmúü ni niuniúGiuufipnipjniGp, uijrç iuúbG|i hiui5iuinbßuinnii3 ^tuGfi ptuquiilnpnipjiuG úbhbGiuqpnipjiuG inbqji qCiiuhmuitudQ pbpmú bG hbiíibjiut bqpmhiuüqniúGbpfi.

lu) qpti umujçiugiSujG йш^ишфпц^р Riujl^uiLpjuG LbnGuJ2fuuiphnLi5 ul)qpGiui|npilbL t puipbnujpLujfiû

diuúiuüiuljuJ2P2uiGnLÚ h nLÛbgbi t bpL|nl Ьйршфпц «шпшрЦш1ш1)шй qfip» Ь 1[шг\ ujuiinljbptuqpni.pjiuü,

p)ujujinljbpiuqpni.pjiuü qiupqcugiíiuúp uljuiuó £.iu. V hiuqtupúiújtuljhg, йиифрЦгнй t quiqi^uipuiqpnLpjnLüß,

q)ujiumlibpiuqpbpfi qiupquigúujúp U ujujpqbgúujúp íuijiuuinuiGnLÜ uinbqóilnuS t qôujj|iû qpbpfi úfi huiúuiljiupq, npQ №ршпфи.й tl.ui. Ill huiquipiuiîjuiljhg i5|iü¿L 1-hüfi uljtiqpo.

q) ß.UJ. XII-VIII qiupbpniú ibnüiu2|uujphh uipLiüniuipnuJ' Ьфршш|1 hniiinmú, qnpócuáilnuí t (иЬрш-|пи1|шЦшй hhbpnqtfi3>fil|wü, nph й2шййЬр|1й рйпрпг t Qljuipuij|iü пбо,

Ь) е.ш. IX-VI qtupbpruú hiujuiuinuiüjiuü uituinljbpuiqpnipjujü hfrúflh 1|рЬ|пЦ tubpui-ini-ilhujljiuû htibpnqLh^hMuJjh

tuqqbgni.pjni.üQ, uuibqdtlniú L 1фршпфнй t 4uiGfi piuqu^npnipjuiQ ûhhbûtuqpnipjnLûQ,

q) uinuijtfú шйпрпг t üünuS hbinphiujüiüljtuü Ошршгргшйпи}, ú|iQ¿Li ppfiumnGbnipjiuG pGqnLüni.úD hiujuuiiniiiGjuiG úbhbüuiqpnipjuiü qnpóuiónLpjuiü pünijpo- liuipbüi t büpujqpbi., np ujjü ишМшйшфшЦЦЬ!.1 úbhjiuüübpnLü,

t) pphuinnübnipjuiü QüqriLGniúfig hbmn htujljujliuiü úbhbüujqpn|.pjujü qnpóuiánLpjnLü[i htujng йш|гяииФи1ЛпйЬшЦшй llpnüh hbw iupqbL4nuí U hbuiiumGqilm^ t: Эйш)ш0 qpiuü, úbhbGiuqpbpo npiqbu «únqiuljijuG, Ijuufuiupqujljiúü» Ü2UJÜObp, ú|iü¿ ори ¿шртйшЦфнй Ьй ^uijujumuiünu5 IjhpujnitbL hppk húLujiul|iuü qpímpjiuü âUbp: IfbhbDujqpbpü umuiûâfiG дш^шфшршйгшййЬрЬ à Un 4 2шртйш1)пи3 bû qnpóiuóijbi. hPPb ujphbuinuiqnpá 4uipujbinübpfi й2шййЬр, Иицтйфий Ьй hLhUJш^ ^uijiuuinujüh qpiuúübph 4рш, шошй0|1йдп1дшЦйЬрП11114ш]4пи5 Ьй hiujliuiL|iuü úhgüiuqiupjujü liiumjujüübpnul, прпйдпиЗ йгшййЬрр qtiúmg 1|шй йршйд puigmuipnLpjnLQübpQ:

Ujuu|huni|, uuibqói|bLnil £.iu. V-IV hujqiupiuújiul)übpnt.i5 L uiiuppbp qpuUnpnLúübpnil tUipumilb|.nil dfiG¿L uijuop, huijiuuintuGjuiG ujuiinIjbpuiqpnLpjniüQ huijljujljujG

úbhbúiuqpnipjnLúii, puin ojiîbûwjûfi, Gbp^tujiuGnuJ t hppb iu?hjiuphfr luúbüiubnUuiniuUiiuq apujihG hiuduiUuunan: ЧшСф puiqu^npnLpjuiü hfibpnqip$pL|UJ(j 3iujtjujljiuG |bnûiu2fuujphh a|uiml|bpujqpni.pjujü qtupquigúiuü bppnpq фпцй t:

4ЬррщрШй: <4bpi>uipuiGnii5 гшрищрЦшд bü nLiinii5Gujufipni.pjLuQ tupqjrUGpGbph hfiiîiuG Црщ Цштшрфиб bqpuihuiüqnLúübpQ: l>24niú Ьй Ь ujjG pujgpnrinuîGbpû ni pbprupjiuüübpQ, npnüß шпЦш bG fuüqpp m.ufui5üiuuppni.pjiuü йЬрЦш фпцтД U ujjû йфибпиЗйЬро, npnüß йпр hbnujül)ujpübp bG pujgnuü pb' типи5йши|1рп1р)ш0 hfiCÍGiuljujü üjnipfi, pb Ьшрш^рд ШJL |uGrtfipübp|i |ni.ói5uiG 6tuGujUjiuph|iG:

3mi]bii|iuó: Ц2[шипшйрр ЦЬрршД fippL huiilbiilmá, рЬрфнй Ьй <4ulGh puiquHÍnpnipjuiü úbhbüuiqtip iupàaiGiuqpnipjni.GGbpti m 15Ьйшй2шЬйЬр[1 tfnqnilLUÓnLü U йгшйшдшй^р: Uniu^tiGniú oGqqpl^nJi Ьй ¿mp? 10ОО lupàuiùuiqpnLpjnLÛ U йЬйшйгшй, npnGg qqujiji úüuup hpiumujpujl|i[ni.i3 bG mncugfiG uiGquiú: l»2iuüiugujüljniú pbpijuió bû lujiiop hiujinG(i 2™P2 250 dbhbûtuqpbp, трфид bG Пршйд 1ЛшррЬрш1|йЬро, u|uiuiljbpujjfiG, ДОшитшфй LhGymGujjfiG G2mûm^nLpjniûûbpp (bpb hiujuiGJi bü), Ü2iiniú bG uijû lupàuiGuiqpnLpjnLÛGbpo, прпйдпиЗ bü:

UuibGuiftmurupituti pbduuinU hmumiuruuUiltu6 bG.

1. *4шй|1 puiqiuilnpnLpjuiG tSbhbGuiqpbpo. QCiqhmOnLp pGiupuiqfipG nL tlbpiiuGrupjiuG piuQuJiJiii-^wGqtu llduopbiuj», 1996, ph4 112, tg 360-403

2. ItimnqntpjniGGbp rupuipinuil|iuG iSbhbGiuqprapjujG dtuqdiuG i|bpiupbpjui|..- bpliintuuiupq ujpLb|uiqbinGbp|i 17-pq q|iinujl|UiG йишшгрршй, 2bl)iugnn5Gbp|i pbqbp, b., 1996, t? 11-13

3. «...Opn2ilbmi.quiGnLG Цаияцшгт piuqu^npiugG ^lujliUiqiuGg».-«QuipmG», 1996, 8, tg 68-71

4. »4uiOjluG (гиршртШЦшй) dbhbGiuqprupjujG |bqruG.- «QiupiuG», 1996, 10, t? 38-40

5. luGniGGbpf) qpnipjuiG utjqpnLGpGbpQ гиршршш^шй htibpnqthih^jriLd. - bphiniuuiuprj uipLb|.iJiiqbinGbp|i 18-pq ЧЬ^шЦшй GumiU2P2iuG, Qbl|nigrinJGbp|i pbqbp, b., 1997, t? 24-25

Артак Ерджаникович Мовсисян Иероглифическое письмо Ванского царства (Биайнили, Урарту, Арарат)

РЕЗЮМЕ

В диссертации изучается одна из письменных систем Армянского нагорья и Древнего Востока - иороглифика Папского царства (Биайнили, Урарту, Арарат). Несмотря аа свою значимость как с точки зрения исследования

- 16-

дохристянекой культуры Армении, так и письменных систем вообще (грамматологии), названная письменность до сих пор оставалось нерасшиврованной и малоизученной.

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списков сокращений и использованой литературы. В конце работы дано приложение- Корпус иероглифических надписей й Монограмм Панского царства и Список иероглифических знаков.

Но введении представлены краткая характеристика биайно-урартской иероглифики, цель и задачи исследования.

Первая глава посвящена истории изучения проблемы. В норной части главы вкратце излогается картина археологических находок иероглифических памятников, из которой становится ясным, что изучаемая письменность применялось на обширной территории Армянского нагорья (исключая ¿айодную часть - долину Евфрата) и южного региона басеина Урмийского озера (территория Маннейского царства). По второй части приводятся исследования, проведенные в области изучения письменной системы, которые явно устарели и нуждаются и пересмотре. В третей часта представлена работа автора: собрание и обобщение опубликованного материала, изучение и публикация многочисленных памятников, хранящихся в музеях Республики Армения, изучение на основе всего собранного материала письменной системы и иных проблемных вопросов, работа по направлению расшифровки и толкования иероглифов Ванского царства.

Во второй главе (которая состоит из пятнадцати параграфов) дана общая характеристики биайно-арарагской иероглифики. Устанавливается, что згой письменной системе была свойственна словесно-слоговая передача речи, в ной употреблялись детерминативы, лигатуры, цифровые и

вспомогательные знаки, она применялась в IX-VI вв. до Хр., однако можно предположить, что ее создание произошло раньше. Из всех современных письменностей биайно-урартская иероглифичская письменность более близка хетго-лувийской йероглифйке.

Третья глава посвящена проблеме расшифровки. В первом разделе главы рассматриваются прежние попы тки расшифровок (Л.А.Барсегян, А.А.Вайман) и толкования отдельных иероглифов, в результате которых были объяснены всего несколько знаков, обозначающих цыфры и меры емкости. Во втором разделе изложен orn.iT расшифровки автора, которая проводилась двумя этапами (1995 и 1997гг.). В результате расшифровки спало возможным чтение трех собственных имен, написанных слоговой передачей, многих словесных знаков и некоторых коротких посвятительных надписей. В общем итоге работа автора по расшифровке охватывает около пятидесяти иероглифических знаков.

В четвертой главе рассматривается вопрос языка иероглифир! Венского царста, в той мере, в какой для отого дают основания результаты расшифровки. Отмечаегся, что как во многих древневосточных письменных системах, гак и в биайно-урарекой иероглифике широко употреблялись принципы акрофонии и звукового ребуса. Анализ применения этих принципов в свете данных всех известных языков, распространенных в Ванском царстве и соседних странах, приводит к выводу, что наиболее вероятным кандидатом языка биайно-араратской иероглифики, является староармянский (в отличии от древнедрмянского - грабара, который засвидетельствован начиная с V века). В пользу такого решения вопроса могуг свидетельствовать также этимология многих топонимов и теонимов Ванского царства

lm почве армянского языка и некоторые другие факты.

Пятая глава посвящена определению месга биайно-урартской иероглифики в истории развития знаковых и письменных систем Армянского нагорья. По мнению автора, иероглифика Ванского цастна является третей ступенью развития пиктографии Армении, которая как система рисуночных знаков возникла в конце каменного века, а с Ш тыс. до Хр. превращается в письменную систему, знаки которой во Ни н начале I тыс. до Хр. становятся линейными. Пиайно-урартская система подверглась влиянию хетто-лувийской иероглифики, которая и XII-VHIbb. до Хр. применялось на западе Армянского нагорья (долина реки Евфрат), но отличается от последней многими особенностями. Ряд биайнийски* иероглифических знаков продолжа€!т употреблятся в Армении и после принятия христянегва как государственная религии (301г.) по сейдень-в качестве "магических", "колдовских" знаков. В средние века списки этих знаков встречаются в армянских рукописях как письмена "наших предков", а некоторые из них выступают в качестве знаков армянских мастеров-ремесленников и т.д.

В заключении представлены общие итоги и выводы исследования, выявлены трудности, которые имеются на сегодняшний день, а также отмечены успешные шаги, открывающие новые перспективы в области исследования проблемы.

Artak Е. Movsisyan The Hieroglyphic Writing of Va (Biainili, Urartu, Агагг