Диссертации по филологии, автореферат и диссертация на тему Литература зарубежных социалистических стран Специальность ВАК РФ: 10.01.04

Роль и место игрового фактора в романном творчестве Джона Барта как явлении литературы постмодернизма

Коваль, Марта Романовна — Киев, 2000

Захист відбудеться «13» червня 2000 року о 10.00 на засіданні спеці; лізованої вченої ради Д 26.178.02 при Інституті літератури ім. Т. Г. Ше ченка НАН України (01001, м. Київ-1, вул. М. Грушевського, 4...

Специфика художественного мира Курта Воннегута

Титаренко, Инна Леонидовна — Днепропетровск, 2000

Актуальність дисертаційної теми зумовлена, по-перше, необхідністю поглибленого аналізу форм перетворення дійсності у еоннегутівські/х романах, які при всій своїй оригінальності та самобутності типологічно належать до характерного для літературної парадигми II половини XX століття типу художньої творчості. Його головною ознакою є поєднання...

Творческое наследие Уоллеса Стивенса в культурном контексте первой половины XX ст.

Глазкова, Елена Владимировна — Киев, 2000

Захист дисертацн вщбудеться « /г » 2^0^-^2000 р. о годиш на засщант спещал1зованоТ вченоТ ради Д 26.1^8.02 при Гнстигуп л ¡Герату р и ¡м. Т.Г.Шевченка НАН Укра'ши (01001, КиТ'в-1, вул. М. Грушевського, 4...

Художественный мир Патрика Зюскинда

Грцгорова, Елена Валентиновна — Киев, 2000

Захист відбудеться “ лие/ПР'гарії- 2000 року о //~3&годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д2б. 178.02 при Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. М. Грушевського,4...

Джеймс Джойс: специфика художественного мира и проблема творческого метода

Краснящих, Андрей Петрович — Днепропетровск, 1998

Актуальність теми дослідження. Роман видатного ірландського письменника Джеймса Джойса «Улісс» (1922) явився ключовим твором і відправним пунктом для літературного і загальнокультурного процесу XX століття. Багато найвидатніших митців нашого століття: письменників, філософів, художників, режисерів і т. ін,- відчули вплив джойсівського стилю...

Своеобразие словесной живописи в английской поэзии конца XIX - начала XX века (генезис поэтики имажизма).

Лясковец, Татьяна Борисовна — Днепропетровск, 1998

Об’єктом дослідження в запропонованій дисертації є історико-літературна та художня своєрідність англійської поезії кінця XIX - початку XX ст. в аспекті формування поетики імажизму з акцентуванням словесного живописання як ключової, на нашу думку, її особливості, найбільш репрезентативної риси її стилю, пов’язаної з прагненням поетів-імажистів до...

Драматургическая концепция Луиджи Пиранделло

Зуккер, Ирина Дмитриевна — Киев, 1997

Актуальність проблеми. Значення творчості Піранделло для світової драматургії важко переоцінити. Італійський митець поряд з Шоу і Брехтом є одним з творців інтелектуального театру XX століття. Його відкриття були зумовлені духом часу і радикально новим розумінням людини в світі. В парадоксах піранделлівських п'єс відбились трагічні конфлікти...

Майкл Муркок и Новая волна в английской научной литературе

Липин, Глеб Владимирович — Днепропетровск, 1997

Предмет даної дисертації - вивчення історико-літерагурної своєрідності англійської фантастики Нової хвилі, яка народжена контркультурою !960-х рр. і мас ряд спільних рис: інтерес до художнього зображення процесів роботи свідомості і підсвідомості; “аліснізація” свідомості, відмова від цілого ряду літературних конвенцій, песимізм щодо прогнозів па...

Творчество Томаса Макграта (традиция, структура, проблематика) в контексте развития современной поэзии США.

Ищенко, Андрей Юрьевич — Киев, 1997

Разом із тим необхідно відзначити, що у 80-і роки у США вийшло друком кілька збірок статей дослідницького та мемуарного характеру, присвячених творчості і долі Томаса Макграта1. Щодо вітчизняної американістики, то у часи «холодної війни», внаслідок домінування соціальних критеріїв дослідження та оцінки творів, Макграта однозначно включали до...

Античные темы в драматургии Французского экзистенциализма (Альбер Камю и Жал-Поль Сартр)

Александрова, Ольга Николаевна — Киев, 1996

Шд «ас анаШзу п'еси "Мухи,',ввичайко1 у важно дослужу-валися вс! ПодН '! причини 1х виникнення,-. повед1нка д1йови: ослО/та п мотивування. Л1 тературозкавц!',. як! дослгджуваш пЧсу Камю "Кал!гула", ц!кавилися переважно постаттю головного героя, сале на нього покладався к'сь тягар конфл!чт: 1 трохи.пргаижувалась роль 1ншад персонаж!в (Хере...

Дон Де Лилло. Особенности творческих поисков прозаика

Кравченко, Тамила Николаевна — Киев, 1996

У виявленн! головних законом!рностей сучасно! л1тератури США на особливу увагу заслуговують постат! окремих письменник!в, чия творч^сть майже нев1дома сучасному укра!нському читачев!, але як! пошдають визначне м!сце в американськ!й культур! сьогодення. Насамперед це стосуеться творчост1 Дона /ЫИлло, пошнованого сучасною л1тературознавчою 1...

Поэзия Денизы Левертов. Проблематика и поэтика.

Бабенко, Оксана Ивановна — Днепропетровск, 1996

Вхдродження нацхональнох Л1тератури зумовлюе пгднесення твор-чого пошуку нових цюй, форм, художшх засобхв. Цей процес характеризуемся не лише розвитком нацхональних лхтературних тра-диц1Й, а й зверненням до свхтових досягнень, до форм, ЯК1 вхдпо-вхдають потребам сучасного р1вня самовираження. Ось чому в наш час стае актуальним вивчення творчостх...

Проблематика и художественная специфика феминистской прозы Кейт Шопин.

Евтушенко, Леся Петровна — Киев, 1996

Творчість американської письменниці другої половини XIX ст. Кейт Шопін / Kate Chopin, 1854 - 1904 /, яка стала предметом реферованого дослідження, заслуговує на особливу увагу, оскільки її художній доробок є вагомим в історії літератури QUA і належить до переломного моменту в Історїї " жіночої " літератури Сполучених Штатів...

Творчество Г. Сенкевича в контексте украинско-польских литературных взаимоотношений

Васькив, Николай Степанович — Днепропетровск, 1996

Про що б ми не вели мову — про оповідання і повісті Сенкевича, його психологічні романи чи про «Хрестоносців» — центральну, ключову позицію в проблемі ставлення українського літературознавства та широкого читацького загалу до творчості польського письменника займає перший роман із всесвітньовідомої «Трилогії» — роман «Вогнем і мечем». Зразу ж...

Национальное и общечеловеческое в якутской литературе

Васильева, Дора Егоровна — Алматы, 1995

Тысячелетняя истории жизни. борьбы и труда любой нации, любого народа оставляет конкретный отпечаток в характере людей. Все это находит конкретное преломление в личности художника, в его творчестве, в облике его героев. Писатели на всех этапах развития литературы наделяют их чертами национального характера в соответствии с социальными условиями...

Образ Украины в перцепции создателей "украинской школы" польского романтизма

Левандовская, Ирена — Киев, 1995

Актуальн!сть о б рано г теми, Польсько-украУнськ! 1 украУнсь-ко-польськ! л!тературн! зв"язни як досл!дницька проблема, не-залежно в!д складного 1сторичного минулого польського 1 укра'/н-ського народ!в, здавна привертела увагу досл!даик!в. Не без п!дстави Нестор польського слов"янознавства Мар"ян Якубець на IX М!жнародному конгрес! слав!ст!в у...

Поэтическое наследие Суинберна в контексте творческих исканий английских деятелей искусства конца XIX - начала ХХ ст.

Гон, Александр Моисеевич — Киев, 1995

Об'ектом дослшкепвя е твори Свшберна за жанреоою клаенфжащоо: стилЪоват давньогрецца трагедц "Аталата в Калщош" (1865) та "Ерехтей", рондслз, зб)рки л^ричзшх творов усис трьох перюдгв твормехгп поста в кон-гексп артаспгптх псяиуюв агатайських тлиш кЬпрг XIX - поч. XX ст. Прк аналЫ мистедакого доробку Синберна дисерггазп звсргтався до тих дяхрел...

Владимир Маяковский и Польша. Реконструкция исторической рецепции

Кацис, Леонид Фридович — Москва, 1994

Дктуильногтс теми. Культурно-исторические перемены последних лет з Восточной Европе, в частности - в Польше привели к принципиальному изменению традиционных, сложившихся в конкретных условиях оценок большинства деятелей культуры, творчество которых определяло на протяжении ряда послевоенных десятилетий зону русско-польских культурных и...

Киевская Псалтирь 1397 года как этап иудео-христианской традиции распространения Книги Псалмов

Шкуров, Владимир Анатольевич — Тбилиси, 1994

Несмотря на это, изучению переводной литературы всегда уделялось недостаточное внимание, а так называемые церковные произведения часто вообще исклучались из круга исследовательских интересов. Ненормальность отмеченной ситуации неоднократно под. черкивалась крупнейшими отечественными учеными, однако, в силу ряда причин изменялась она слишком...

Княжеские жития в чешской и русской литературе древнейшего периода. Проблемы жанра и поэтики

Ранчин, Андрей Михайлович — Москва, 1994

Традиционно эта "вольная смерть" в подражание Христу, прославление и канонизация князя как невинноубиенного и не противящегося убийцам рассматривались как характерные и специфические...