Диссертации по философии, автореферат и диссертация на тему Прикладная социология Специальность ВАК РФ: 09.00.09

Социокультурный статус эколого-экономических систем (методологический анализ)

Бауэр, Теофил Йозефович — Киев, 2000

Мова Гце. насамперед. про феномен еколого-еконохичних систем да."п-ЕЕС) та виповино'У д!яльносп для Ух створення та витворення як >езпосередньо процесуального дiяння щодо перетворення сутшсних ¿ил трироди у життсв! сили людинн. Яким чином у цьому пропса можуть >ути задоволсш людськ1 потреби ¡, водночас. саме природне довюлля ¡алишаеться у ста ш...

Повседневность в контекстуальных реконструкциях науки

Петрущенков, Cepгей Петрович — Киев, 1999

Структура роботи. Структура роботи і послідовність викладу матеріалу обумовлені логікою дослідження теми і відповідають поставленим цілям і задачам роботи. Робота обсягом 171 сторінка складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури (95 джерел...

Математическое познание в эстетическом аспекте

Проскура, Наталия Александровна — Киев, 1998

Проблема взаємодії математики та естетики є однією з малодосліджених іроблем у сучасній філософії математики. Майже відсутні спеціальні монографічні :а дисертаційні дослідження, які би були спрямовані на вивчення естетичних питань математичної творчост...

Социальная прагматика: отклонения в дискурсе(философско-методологический анализ)

Боровицкая, Алена Николаевна — Киев, 1998

Актуальність соціально-мовознавчих досліджень пов’язана з необхідністю вирішення найскладніших державно-політичних, юри-дичішх, культурно-освітніх проблем (національного самовизначення, міжнародних відносин, державної і загальнонаціональної мов...

Философская природа интуитивных синтетических суждений и их функции в научном и художественном творчестве

Бардин, Александр Михайлович — Харьков, 1998

Актуальність теми обумовлена підвищенням в ганці XX століття значення інтуїтивних гтодологічних програм, в тому числі інтуїтивних синтетичних суджень. Ледь чн не основною юблемою сучасної методології природознавства є питання про співвідношення логічного та туїтивного в пізнанні. Сьогодні багато провідних учених поряд з дискурсивним все більше...

Экологические знания в контексте формирования мировоззренческих ценностей общества

Бауер, Михаил Йозефович — Киев, 1998

Екологічна криза, що складається напередодні нового тисячоліття, набула загальнопланетарного характеру, створює реальну загрозу виживанню людства і не може не примусити замислитися над цією проблемою та шляхами її розв'язання кожну розумну людину, для якої дорогі не тільки власне життя, але й доля її дітей та внуків...

Генезис биосоциальности: биологический эволюционизм и системно-целостный анализ

Безродный, Андрей Геннадьевич — Харьков, 1997

В сучасному природознавстві виникає потреба подолання складнощів прн вивченні феномену соціальності, котрий знаходиться на стику біологічного і соціально-гуманітарного знання. Прикордонна “подвійність" об'єкту може бути з{5озуміла з притягненням подвійного підходу, здатного відбити множинність граней складного явища. В праці такими підходами...

Философские аспекты проблемы возникновения вселенной в научной космологии

Минаков, Егор Викторович — Харьков, 1997

Актуальність теми. Проблема виникнення світу є, певно, однією з найбільш плідних тем для філософської праці. Це, мабуть, передусім пов'язано, так би мовити, з крайнього (найбільшою) розмірністю предметів пізнання, яке має сили створити в своїх продуктивних межах теоретичний космологічний досвід...

Грамматологический подход в философии естествознания

Беличенко, Андрей Валентинович — Киев, 1996

Однією з особливостей нового, постмодернистського стану філософії природознавства (яку точніше у нових умовах, як ми бачимо, слід було б назвати, як пропонує В. В.Налімов, "новою натурфілософією") £ її звернення до знаку і тексту...

Европейская наука как феномен культурной традиции

Крячко, Юрий Михайлович — Киев, 1996

Перший розділ дисертації присвячений пошуку сутнісних ознак феноменів культури і культурної традиції, який проводиться на основі аналізу різноманітних характеристик цих феноменів, що існують у філософській літературі. У першому параграфі цього розділу проводиться детальний аналіз різних підходів до визначення поняття культури і встановлюються...

Научное сообщество: социальная роль и механизмы функционирования

Теппер, Неждана Юрьевна — Киев, 1996

За сучасних умов проблема ідентифікації нового знання є актуальною у плані суто прагматичному: як встановити новизну знань, позаяк масив інформації стає все неосяж-нішим і це приводить до невпевненості, що ті чи інші знання зже не були кимось добуті. Існують різні підходи до вирішення проблеми:згідно з першим (М.Малкей). аналізу-: ється історичний...

Синергетичная парадигма и ее роль в методологии науки

Кузьмин, Михаил Владимирович — Киев, 1996

Проблема співвідношення "цілого і частини", "хаосу і порядку" та категорій "система", "цілісність" розроблялась багатьма сучасними філософами, що є суттєво важливим для розвитку си...

Социокультурные аспекты объективных законов (на материалах истории философии и науки)

Капитон, Владимир Павлович — Днепропетровск, 1996

Актуальність теми дослідження такого феномену як ’об’єктивні закони" (обмежуємось лише законами природи) зумовлена тією важливою суспільною функцією, яку вони відіграють в історії світової цивілізації. Труднощі культурологічного аналізу об’єктивних законів визначаються складністю цієї проблеми. "Тсматичнии" простір культурологічного аналізу...

Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи

Головаха, Евгений Иванович — Киев, 1989

Юноша и девушка, вступающие в самостоятельную жизнь, выносят из "общественного багажа" ту его доли, которая представляется йм наиболее полезной Ш- Дальнейшего жизненного пути. Поэтому они, быть может?, и являются наиболее чуткой и ваинтересовайной социальной категорией* в жизненных притязаниях которой уже частично зоплощены те общественные явления...

Особенности формирования политического сознания личности в условиях многоканального телевизионного вещания

Гоблик, Владимир Васильевич — Москва, 1989

Телевидение по праву уже сегодня можно считать самим мрш,1ШМ средством коммуникации, способным воздействовать иа политическое сознание масс. - Човым в системе телекоммуникации является расширяющаяся возможность приема советскими, зрителями зарубежных телепередач, даже тох, которые "преднамеренно" не нацелены на советскую аудиторию. Эта возможность...

Перестройка экономического сознания рабочих промышленности

Благославов, Борис Николаевич — Москва, 1989

Иежду тем в настоящее время партийные комитеты, органы управления хозяйственной деятельностью и идеологические учрелще-ния не располагают систематизированными данными, характеризующими фактическое состояние экономического сознания, не имеют ясного представления о предъявляемых к нему современных требованиях, путях их реализации...

Потребности личности в системе общественного развития

Левко, Анатолий Игнатьевич — Вильнюс, 1989

В последующем при анализе взаимоотношений личности я общества выделились структуралистский или функциональный, нормативный, системный, деятельностный и интегративный методологические принципы их исследования...

Прогнозирование влияния НТП на изменение условий и содержания труда (на примере химической промышленности)

Шульга, Наталья Михайловна — Москва, 1989

При всем многообразии социальных последствий научно-технического прогресса, качественные сдвиги в социальной сфере определявшей глубокая преобразованиям з содергакая яруда я его нроаз-зодственных условиях. Здесь нузна эффективная., ойирающаяся на знание реального положения дол,система целенаправленного управленческого воздействия...

Профориентационная деятельность общества, семьи и личности: социологический анализ

Хачатрян, Артак Карапетович — Тбилиси, 1989

Изменения в социальной структуре общества достигаются в ходе ее воспроизводства. Одним из важных моментов этого процесса является включение молодели в эту структуру. Следовательно, для желаемых изменений в социальной структуре необходимо воздействовать на формирование социально-профессиональных планов молодежи, организовать его вхождение в жизнь...

Социальные ресурсы активизвции человеческого фактора в агропромышленном комплексе (регионально-социологический аспект)

Кехов, Юрий Ихьяевич — Тбилиси, 1989

Социальные ресурсы становятся тем богаче и интенсивнее, чем эффективнее решаются вопросы экономического, политического,'культурного порядка. Это значит, что их решение слунит непосредственным источником социальных ресурсов...