Диссертации по истории, автореферат и диссертация на тему История Коммунистической партии Советского Союза Специальность ВАК РФ: 07.00.01

Деятельность военных совещаний в 1920-1924 годах(на материалах южных губерний).

Архирейский, Дмитрий Владимирович — Запорожье, 2004

Тема утвердження влади більшовиків в часи громадянської війни і початкові роки непу є досить складною, багатовимірною. Важливою її складовою є проблема взаємовідносин між українським селянством, найчисленнішою верствою населення країни на тон час. і правлячою партією більшовиків. Саме взаємини між цими силами є ключем для розуміння багатьох інших...

Машинно-тракторные станции в Украине (50-е гг.)

Ровчак, Лариса Владимировна — Донецк, 2004

Актуальшсть теми. Становления незалежноУ держави породило нимало проблем, обумовлених необхщшстю усунення тоталгтарних принцишв оргашзащУ сшьського господарства. Пошук нових прийо\пв супроводжуеться гл ибо кою економ1чною кризою, особливо помтюю в агропромисловому комплекс!. Лише останнього часу було започатковано аграрну реформу, яка вщкрила шлях...

Помещичьи хозяйства Правобережной Украины в условиях развития товарно-денежных отношений в первой половине ХIХ в.

Гордуновский, Олег Николаевич — Донецк, 2004

Актуальність теми. Розбудова Української держави, що її було офіційно започатковано проголошенням Акту про незалежність 24 серпня 1991 р., знаменує собою втілення довічного прагнення народу до права визначати власну долю. Політичні реалії сьогодення доводять, що чимало аспектів на шляху реалізацій цієї мети потребують суттєвого теоретичного...

Развитие земской медицины в Украине (1865-1914 гг.)

Рубан, Надежда Николаевна — Донецк, 2004

Акгуалыпсть теми. Перед Украшою як державою, що стала на шлях розбудови громадянського суспшьства, одним з першорядних завдань державотворчого процесу постало завдання ncmimuerow сощально-побутових умов та пщвищення загального р1вня житгя и громадян. Тож нагальну необхщтсгь стимулювання та розвитку цього вектора життя суспшьства сьогодш визначають...

Становление и развитие политических партий Закарпатья в 1919-1939 гг.

Токар, Мариан Юрьевич — Ужгород, 2004

Актуальність дослідження. Актуальність дослідження полягає у відсутності в історіографії комплексного вивчення процесу становлення і розвитку політичних партій Закарпаття у 1919 - 1939 рр., оцінки історіографічної бази з даної теми, переосмислення однобокого, заідеологізованого погляду окремих дослідників. Вивчення і аналіз процесу становлення та...

Аграрная политика Украинского Государства П. Скоропадского

Терела, Галина Васильевна — Запорожье, 2000

Предметом дослідження стали напрямки та форми діяльності урядові органів у ході реалізації продовольчої та земельної політики, сутність самі перетворень та ставлення до них суспільних станів...

Военно-политическая деятельность Директории УНР (1918 - 1920 гг.).

Яцюк, Николай Владимирович — Харьков, 2000

Актуальність теми дослідження. Національно-визвольні змагання українського народу 1917-1920 років посідають чільне місце в історії України. Доба Директорії УНР була третьою спробою утворити незалежну державу під час бурхливих і трагічних подій зазначеного періоду. Ретельне вивчення і осмислення всього позитивного і негативного досвіду, як, втім...

Геноцид армян и Франция (1915-1918 гг.)

Гаспарян, Ерванд Арамович — Ереван, 2000

ЗэриЛифшй hiujng gbrpuuuiiuünipjuiü ipuunuuiiupmdiuü piupnqjnipjiuü d|i-jngnil ¿bqnp hpl[plibpli hiuuiupiuljiuliiuU l[i.upírlipji b iqhunut[iuü rç|ippnpn2nid(ibpli ijpiu luqribini, Q-hpúiuC¡liiujli(i dhrpuriphpu b dJijiuqqiujJiti dbl[niuiugdiu(i dbg r)Qb-pii nirppnpjuidp, 3) puiquipiul|ui(i ni n¿ piurpupiuliiuli |iG¿iiili"u¡i nidbpfi hbui...

Детская беспризорность в советской Украине в 20-х — первой половине 30-х годов XX ст.

Зинченко, Алла Григорьевна — Запорожье, 2000

Актуальність проблеми. Розбудова суверенної Української держави, що нині здійснюється на демократичних засадах, супроводжується гострою соціально-економічною кризою, яка породжує властиві для неї негативні явища в різних сферах життя, в тому числі і соціальній та духовній. В умовах трансформації суспільства поширюються негативні тенденції в...

Деятельность Государственной таможни Донбасса по укреплению национального суверенитета Украины 1991-1997 гг. (на материалах Донецкой и Луганской областей)

Конончук, Михаил Устинович — Донецк, 2000

Реалії сьогодення переконливо свідчать, що Донбас є ключовим регіоном в відновленні і збереженні української національної державності. Саме тому, вивчення роботи державних інституцій цього регіону в напрямку піднесення і захисту національних інтересів заслуговує на особливу увагу...

Деятельность Львовского Ставропигийского института (конец XVIII- 60-е гг. XIX ст.).

Орлевич, Ирина Васильевна — Львов, 2000

Об ’скт дослідження - Ставропігійський інститут у контексті національно-куль-рних і політичних реалій Галичини кіпця XVIII - 60-х рр. XIX ст.; предмет - юри-чні засади діяльності Ставропігії та еволюція її правового статусу у відповідності австрійського законодавства, фінансово-господарська діяльність Інституту та його...

Деятельность Украинской социал-демократической рабочей партии и Украинской партии социалистов-революционеров в 1900-1920 годах: историко-сравнительный аспект

Высоцкий, Александр Юрьевич — Днепропетровск, 2000

Захист відбудеться «¿Я» грудня 2000 Р. оЛ годнні на засіданні спеціалізозааої вчено рада Д 08.051.14 при Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49010 ц. Дніпропетровськ, пр. Гггаріна, 72, щц, 307...

Железнодорожный транспорт Украины во второй половине XIX - в начале XX в.(Социально-экономический аспект)

Богатчук, Светлана Степановна — Киев, 2000

Актуальність теми. Крокуючи шляхом незалежності, суспільство стало перед необхідністю глибоких перетворень в усіх сферах економіки. На сьогоднішній день важливими постають питання становлення ринкових відносин в соціально-економічному розвитку України, суцільної приватизації державних підприємств. Особливо це стосується транспортної мереж...

Жизненный уровень городского населения Правобережной Украины (1900-1914 гг)

Молчанов, Владимир Борисович — Киев, 2000

Актуальність проблеми. Останнє десятиліття на фоні активізації державотворчих процесів в Україні значною мірою посилився інтерес до минулого українського народу, прагнення більш глибоко пізнати та осмислити історичний поступ України у різні епохи. Одна з проблем, яка викликає сьогодні неоднозначні, суперечливі оцінки істориків та економістів - це...

Изменения в составе населения Донецкой области (1959-1989 гг.)

Панчук, Галина Николаевна — Донецк, 2000

Проблема народонаселення має загальнопланетарний чи, принаймні, загальнодержавний характер, але вважаємо прийнятним зосередження уваги на вивченні в межах окремого, чітко визначеного відносно особливостей заселення, господарського освоєння регіону. Саме таким є Донбас, зокрема, його Донецька область. Вона має унікальні природні багатства, як...

Киево-Могилянская академия в общественной жизни Украины и зарубежных славянских стран (XVII-XVIII вв.).

Алексиевец, Леся Николаевна — Черновцы, 2000

Києво-Могилянська академія стала центром зосередження та употужнення повної енергії свого народу, підготовки національних кадрів. З її існуванням зв'язані імена видатних державців, філософів, істориків, письменників, архітек->рів та музикантів, діяльність яких сприяла культурному збагаченню народу, ормуванню його національної самосвідомості. В...

Крестьянские восстания в Правобережной части УССР в 1921-1923 гг. (на материалах петлюровского движения)

Стегний, Павел Анатольевич — Запорожье, 2000

Акіу;ільнісн. дослідження. Суперечливий процес розбудови української держави змушує звертатися до історичного досвіду державотворення і. перш за все. до подій національно-визвольної боротьби 1917-1923 рр. Вивчення. опанування та аналіз здобутків і. особливо, помилок цієї буремної епохи — актуальна проблема сьогодення. Останнім і. можливо...

Крестьянство и Советская власть в 1925-1929 годах: проблема взаимоотношений (на материалах Юга Украины)

Сарычев, Владимир Иванович — Днепропетровск, 2000

Актуальність темн. Глибокі й всебічні дослідження переконливо свідчать про принципову схожість суспільно-політичної та економічної ситуації в Україні другої половини 20-х рр. з процесами, що відбуваються в нашій незалежній державі останнім часом. Спроби більшовиків визначити головні засади ефективної економічної політики, пошуки шляхів подолання...

Либерально-демократическое движение в Украине(вторая половина XIX - начало XX века.)

Жиленкова, Ирина Николаевна — Киев, 2000

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. її обсяг становить 203 сторінки. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, посилань, списку джерел та літератури ( 23 сторінки, 332 позиц...

Меньшевики в Украине в годы революции и гражданской войны (1917-1920 гг.)

Голикова, Елена Михайловна — Харьков, 2000

Актуальність теми дослідженпя. Розбудова незалежної Української жави на сучасному етапі неможлива без вдумливого урахування попереднього »ричного досвіду. Особливу увагу дослідників привертає період Української ¿онально-демократичної революції 1917-1920 рр., коли у порядок денний були тавлені питання державного будівництва, відображені у...