Диссертации по истории, автореферат и диссертация на тему История международных отношений и внешней политики Специальность ВАК РФ: 07.00.05

Традиционно-бытовая культура украинцев Галичины на страницах львовской прессы 1811-1848 гг.

Мовна, Ульяна Васильевна — Львов, 2003

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Дослідження народознавців зосе-іеджені переважно у сфері традиційно-побутової культури -тійкого шару культури етносу, який передається з покоління в юкоління і основні елементи якого (заняття, звичаї, обряди, громадське шття та ін.) етнодиференціюють і етнорозмежовують один етнос від (ішого. Водночас, на наших очах зникає чимало...

Буковинская деревянная культовая архитектура XVII-XIX вв. (К проблеме взаимовлияний народных традиций и церковных канонов)

Чучко, Михаил Костантинович — Киев, 2000

Актуальність теми. Актуальність дисертаційної роботи полягає в тому, ) у ній вперше вивчається проблема взаємовпливів народних традицій і рковних канонів в культовій архітектурі Буковини ХУІІ-ХІХ ст. та архітекту-ої матеріалізації світоглядних уявлень українського та молдавського /мунського) етносів краю. Робота ставить на меті на приклад...

Выбор личного имени у восточных армян (XIX - ХХ вв.) (этнологическое исследование)

Маргарян, Никол Меружанович — Ереван, 2000

Защита состоится 26-, Ceirw6jw.. 2000г. в 13.00 часов, в институте Археологии и этнографии HAH РА (адрес: Ереван-25, ул. Чаренца 15) на заседании Специализированного Совета . 007...

Народные традиции деревянного жилищного строительства в Украинских Карпатах второй половины XIX- начала XX ст.

Файнык, Татьяна Марьяновна — Львов, 2000

Захист відбудеться 6 червня 2000 р. о 15.30 на засіданні Спеціалізованої вченої Ради Д.35.222.01 в Інституті українознавства ім. І.Кри-п’якевича НАН України (79026, Львів, вул. Козельницька, 4...

Научная и общественно-политическая деятельность Федора Кондратьевича Вовка.

Франко, Оксана Емельяновна — Львов, 2000

Спадщина Федора Вовка (з урахуванням публіцистичних статей) нараховує 628 праць; виданих переважно іноземними мовами в різних країнах світу, які давно стали бібліографічними раритетами. Одержавши прижиттєве міжнародне визнання, Федір Вовк в Україні до нашого часу залишається маловідомим ученим, що сталося внаслідок замовчування та таврування його...

Этнокультурная характеристика народной вышивки Подолья (конец XIX -30-е годы ХХ в.)

Булгакова, Людмила Петровна — Львов, 2000

Актуальність дослідження. Українська народна вишивка — культурне явище, що відображає світогляд, художню творчість та історичний розвиток українського народу. Закодована у знаково-символічних графемах міфопоетична картина світу наших предків, відтворювана впродовж віків щораз іншими матеріалами і техніками, збереглася до наших днів в...

Иероглифическое письмо Ванского царства (Биайнили, Урарту, Арарат)

Мовсисян, Артак Ерджаникович — Ереван, 1997

Ъш|ццщщй: U2|iiiuinuiGpJi GbpuióuiljiuG |unupnu5 >4шй|1 puiquiilnprupjiuG úbhbüuiqpnLpjiuü hiuúiunnin Gbpljiujiugnuihg hbrnn rupiluiqáilniú bG niuiuúGiuu|ipnLpjuiü hhüüiuljuiü 2Р?шйш^йЬро: UhßtiiGh |unupn4 übpljiujuigiliuú bû ujjG РфййшЦшй тЬрСфййЬрр, npnGp qnpáaióilnulS Ьй 2Шрищршйе|1 QüpiugpnuJ (ilbpgfiüfiu iuGhpiudb2inni.pjni.GQ...

Проблемы взаимоотношения ранневизантийской церковной историографии и армянской историографии V века (понимание истории и историзма)

Матвосян, Артур Корюнович — Ереван, 1997

В Заключении подведены итоги исследования, и подчеркнуто неповторимое своеобразие понимания принципа историзма в армянской классической историографии V века...

Проблемы украинской этнографии в научном наследии Николая Сумцова

Мандебура, Олеся Святославовна — Киев, 1997

П’ятирічний досвід побудови незалежної держави наочно свідчить, що Україна потребує нової системи ціннісних орієнтирів. На переломних етапах розвитку суспільства особливої важливості набуває звернення до першовитоків народу, глибокого пізнання власної історії, прагнення до відновлення його генетичної пам’ят...

Украины в годы второй мировой войны

Левитас, Феликс Львович — Киев, 1997

Актуалыпсть темя дослшжения. Друга CBiToua вШна залишила глибокий слщ в оричшй пам'ят! украшського народу, Пройшли роки, алс не забулись кривав! ншга нацистського "нового порядку", страхптя гтглер1вських кошетаборш, сових розстршв, душогубок, вбивств i катувань. Не забулась i цша Велико! ремоги. При Bcix суперечливих поглядах на пщеумки друга...

Этнографическое изучение украинского населения Бессарабии XIX - начала XX вевов (историографический аспект)

Степанов, Вячеслав Петрович — Киев, 1997

Не дивлячись на велике історичне минуле українців БессарабіІ, їх культура та побут вивчені недостатню. У зв'язку з цим, для більш цілеспрямованого та організованого вивчення культури, мови та історії етнічних утворень, що проживають в краї, у 1992 році у складі НАН Молдови був створений Інститут національних меншин, одним із теоретичних аспектів...

Демонология водной стихии у западно-славянских и угрофинских народов: обзор сравнительно-исторического исследования

Парсамов, Сергей Суренович — Киев, 1996

Політична реальність останніх років кардинально змінила це по- , ложення. Відродження народної культури відкрило сприятливу можливість для досліджень і публікацій з проблем дохристиянських вірувань, включаючи і демонологію...

Сельская община в лемков (1866-1939)

Турчак, Александр Владимирович — Львов, 1996

Актуальність дослідження сільської громади і громадського побуту взагалі, а особливо Лємкіенини, диктується і тією обставиною, що громада була ■ первинною адміністративною ланкою в структурі державного управління. З одного боку, вона виступала як інструмент реалізації державної політики, з другого я, представляла інтереси населення сільсько...

Арабо-индийские отношения и их развитие в 50-е - первой половине 80-х годов

Аль-Худер, Ахмед Мухсин — Москва, 1992

Индия и арабские страны вписали славные страницы в историю освободительного движения XX века. Выбор собственного пути развития и реиение сходных проблем объединяют эти страны в новейшее время. Нарастание позитивных многосторонних процессов на мировой арене, окончание эпохи "холодной войны" открыло пи-рокие возможности для решения их...

Дискуссия в США по вопросам отношений с СССП и политика администрации Дж. Буша (конец 1980-х - начало 1990-х годов)

Жданова, Татьяна Дмириевна — Москва, 1992

Конец 80-х - начало 90-х гг. - исторический период в советско-американских отношениях, мировой политинр в целом. Ушла в прошлое "холодная война'": положен конец военному противостоянию блоков, достигнуты первые крупные соглашения о сокращении вооружений, дан импульс широкому международному сотрудничеству-в урегулировании региональных конфликтов...

Марокканская рабочая иммиграция во Франко-Марокканских отношениях в 60-80-е гг.

Маламан Мохамед — Москва, 1992

П. ¡Лас, 0. Милза, Б. Стаей и других.* Отличительной чертой этих исследований является то, что они анализируют феномен миграции, в том числе и марокканских иммигрантов в контексте общественных процессов, характерных для Франции, и вне поля их зрения остается тот факт, что марокканцы во Франции - это еще и важный фактор во внутреннем развитии...

Отношения между Болгарией и Югославией в 80-е и начале 90-х годов

Тодоров, Страхил Славчев — Москва, 1992

РзвожадезЕзв octiassa s вгрсзег ЦряграяьасЯ п Ег&-Вссяс-~ й Еврее» кодов geaoapataa в враск s séesss свободно жгО-!Явш nparsresboïB в oiponas егсго регасзе» глубоявв пояняе-сяео рвфорщ s 6Ш228М С г»зз ССР, - ïics а го спрадаякло вввз-:йпнИ ?еми но8ягй*ззеякг п осгдоздьки перэаза...

Проблемы взаимосвязи внутренней и внешней политики Южного Йемена, 1970—1980 гг.

Сулейман, Мухаммед Исмаил — Москва, 1992

Заверпившийся к концу 80-х годов отход от "социалистической ориентации" режимов, выступавших под знаменем "научного социализма", убедительно показал, что произведенные в них радикальные политические н соцнально-оконсмические меры (создание "авангардной партии" советского образца, сращивание правящих партий с государством, национализация...

Роль Иордании в политическом развитии ближневосточного региона

Эль Саях, Муса Шада — Москва, 1992

По численности населения (3,2 млн. человек на конец 80-х годов) Иордания занимает промежуточное положение среда арабских государств Ближнего Востока. По этому показатели она почти втрое уступает Сирии или Саудовской Аравии, но примерно в 2,5-3 раза превосходит Кувейт или Оман...

Роль ЮНЕСКО в сохранении и развитии традиционных культур народов Африки южнее Сахары (1960-1990 гг.)

Карленко, Татьяна Валентиновна — Киев, 1992

К высокохудожественным образцам традиционной . африканской, культуры относят искусство Бенина 14-19 вв. Бронзовая скульпту Бенина в ходе длительного развития прошла этапы от натуралиста адского изображения к декоративному, уровень ее худоч-ествекног совершенства определялся сменой технических приемов обработки бронзы, что и определило своеобразие...