автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.03
диссертация на тему:
Закаспийская область в годы первой Мировой войны (I9I4-I9I8 гг.)

  • Год: 1995
  • Автор научной работы: Обезов, Аннагулы Розыевич
  • Ученая cтепень: кандидата исторических наук
  • Место защиты диссертации: Ашгабад
  • Код cпециальности ВАК: 07.00.03
Автореферат по истории на тему 'Закаспийская область в годы первой Мировой войны (I9I4-I9I8 гг.)'

Полный текст автореферата диссертации по теме "Закаспийская область в годы первой Мировой войны (I9I4-I9I8 гг.)"

Р Г Б ОД

_ « М|ЛПГ1ЭДШЕНИСТАН ЫЛЫМЛАР АКАДЕМИЯСЫ ~ И1\Щ ЙШ1РОВ АДЫНДАКЫ ТАРЫХ ЛНСТИТУТЫ

Голязма укмунд-> -

6ВЕ30В Аниагулы Розыевич

ЗА КАСПИЙ ОБЛАСТЬ! БИРИНЖ.И ЖА ПИЫ

ЙЫЛЛАРЫНДА (1914-1918 №

07.00. О^унэри — Ватаи тарыхы

Тарых ылымларыныц кандидаты диен алымлык дерещесини алмак уин язылан диссертацияныи

авторефераты

АШГАБАТ -

1995 й.

Иш Туркменистан Ылымлар академиясыныц Ш. Батыров адындакы институтында ерине етирилди.

Тарых ылымларыныц докторы, профессор МУХАММЕТБЕРДИЕВ К. Тарых ылымларынын кандидаты ГОЮНЛЫЕВ Б.

Дашкы гурама — Магтымгулы адындакы Туркмен девлет универси-тетинид Туркменистан тарыхы кафедрасы. ЛО^

Диссертация 1995-нжи йылыц «У*4® » сагат Туркменистан ЫА-ныц

Ш. Батыров адындакы Тарых институтыныц докторлык днссертациясыны горамак барадакы йерителешдирилен советиц межлисинде гораляр.

Адреси: 744000, Ашгабат ш. меркез, Гоголь кечссиниц 15-нжн жайы.

Диссертация билен Туркменистан ЫА-ныц меркезн ылмы кнтапхана-сында танышмак мумкин (Ашгабат ш., Гоголь кеч., 15).

Автореферат 1995-нжи йылыц « ХЯ^ » иберилди.

Йерителешдирилен советиц алым секретари,

тарых ылымларыньщ кандидаты Г. А. ГАРАЖДЕВА

Ылмы ёлбашчы:

Ресми оппонентлер:

3.

Темзвыц ылиы тай да я гаралмагыныа зерурлыгы. СССР-иц даргааагына ве онуц территориясында аркадаплыкда яааыага ислег билдиреа энчеце гараисыз девлеглериц дэрэнлягиве нэп йыл.гече-нок. Экыа ол йылларыц ичяндв эййэи знчвцв взгвриалер болуп гечди. Ол эзгеришлер ыльш бабатында-да кап газе иеселедври. • гойды. Тазе дзвур хусусаа тарых ылмыаыц эцуядв совег деврувиц. чылаарыывш, бир сыдыргын болиадык, кэ халатларда гаршшыкдав халас болиадык тэрыхыны обьакпш, гарапгзйлук этап, хич бир гады устуие гошан, хич бир зады яшрман. эрэц чинтгэп гэз егараек зерурлыгыяы йузе чыкарды.

Туркиенистаныц гэрашоыз дэвлет болмагы уыуман ылиэ веп тараплайш» чоиелешегиц герекдигина изртлендирди. Дунуц учив хам халкыд гарыхы анкяы дикелтиеклиге ахли Земгыегчшик шшмла-рын векиллериаич тагалла эмеги герек. Хуркызяистайыц илкингда президент С.А.Ныязов Туркменис'тааын йеаушснннн. дэвлегшшзин гарашсызлыгыяыц илкиадИ Йьиьша оагышщвып гечирилен дэбарлы йыгнагьшда бизщ эцуиизд« xyt цу ыеселези говпды.1

- Тарыхы вэкалары тарапгзйлук атазп олары уйттетыэа.болоы ялы беян зтнек эсасвн хеы совет дэврувде зхли болуп гечвн зат-лары дице прогрессив, Дине soya хекмундо хэсиетлеадирип, ондан эцки дэвурлердэки болуп гечея вакалары качелдия, хич бир всуа болиадык яли, дице реакцион хэоиетдзки зЗгериалер дийип хэсиет-леидирмек ыейиллерден халас этмеги адоздяр. Революциядай едки дэвре багысшанан эсерлериц аглаба кэлусинде халкларин дурмушыя-да болуп гечен бай болиасада, гараз прогрессив хэсиетдэки езгв-риайерс унс берилмейорди дийсегеа болж,эк.

УедЧР здил1'.зн туианыц иалснйлметшц, зерурлыгы Typiwcsinc-¡(.ныя.о'ус.усанла Рум-,;яны>; составила гкризилея Закасчиницдэ

Т Cutr^x V/;.¡t.c.ii!:cíüHM. - T.92.-27 октябрь.

тарыхшт онуц йуцериалзц двврундо Руссипныц колониясы оолалли-гында'йуз.е чыкаи чилшрышш, ^одел'лк иеселелере атл етцриегщ гервкдиги ве од дэвре тззечо чецелепшегиц зерурлцгн билеа дуауц-дирилйэр. Бу дэвруц тарыхшш болса, шиш тайдан селв;еривдириесец, дурли х'зсиегдэки иаглуйатлары ташшдц таЬдан гэздеи гечириесен,, тарыхчыларыц дурли герайышларшш децешдирип гэраесец оны хут •'болЛялы здип гэркезиек иуикин дал. Бу дэврун, тарыпиш ивиеие-гиц зерурлыгы ну и дан башга-да халкыц тарыхын, öy чылшршлы ве .ивдэн гкзшущ дбвур боадча Силиы талабыныц всмеги б.ишн душун-дирилйзр. ,0л дэвурде царизлиц сыясатында великодеркаи-иовинистик ■иейиллер set1.эр, капитализм оба хоа;алыгьша ве сенагатв г^йчли орнашяр. Шол вагтьщ езунде-де ыкдысадыегде тозгунщшж аргяр. ' Диоеертацияда селщерилйэи дэвурде иыперияаыц агалык эдйзн топар-ларывыц уруп вагтыаиц кынчшшкларшшн, хэтдеоинден гегип билиэге укыплы дэлдиги белли болды. Юрдуц, онуи, чет улкелериннц ыкдыса-ды дуриушшшц чагшиагщщ гуйчленаеги, гукениксиз иибклизация-

ларыц ве реквизицияларын, артиагы, гыммагчылыгыц se халняц гедай-* »

лвашагшыц гуйчлениеги, ачлык ве адаи пидаларинын, квгмлаеги, иилли-колониал сутешщ гуМчленыеги, буларыц хеимэси ирли ззхмет-кевлери латыша саиодеркавипсш!а гаршы айгытлы гзровш салазго ищ-бур здипди,

* Екарда айдыланлардаа угур елсек, ойдз Туркиеиистаиьщ, хусу-оаи-да Закаепивин, биринцц *;ахан урны дэвр^ндэки аарыхы унссуз гальшдыр дцйсегви ылш суйьекгивник втдипшиз болиаз. Муиуц цстосшш-де области ол девурддкн тарыхы барадакы гурруцлерде-до, пзылав неаерде-де за челе субуюыз диоы ялы текрарламалар xsuyu г.урйэрди. йысал учий, аол вагтларда ыльшда. турклен халкы учдаа тугие соватсыз, иедеаиегде изагалак халк, оолуп, буларыц арасивда шол вама чец'лц дице уруг-таЙпа гатнашыоары хвкуи суруп-днр диен пикар агдаклык адИарди.Кабир тарыхчыларыц арьсында

Туркиенистанда лице гонуп-гечуп йэрен чарвалар яазп, оларыц '. сыясы г-еигыетчилик гатнашклары барада, сыяпы гапаа-гарвшыилар бара да хич бир душндеси болмаядыр, бу ерде хич бир сыяпыбэлуни-шэде болмандыр диАип хасап эдйэнлер-до болупды. Баз кап ¡¡ьшла-. рыл, довашнда туркиенлериц 191б-нир Иылдакы гозгалан^ны гуиур-тиксиз реакцион чыкьш, руслара гаркы гэнукдир&яен чикыздыр диСип хзсзп эдйэрдик. Тарых ылмында Туркиенистанда ол дэзурдс секзгат дуйбундея болыандыр диен тезис хич бир оубхе дэрсденоиды. Сеяа-гат болайса-да, ол эрзы Вэнтем, примитив гэряуэде болупдыр ди-' йип ыкрар эдилерди. Хич бир субуг этиездеи, гуры аез билен, гсз-т бир торыхчнлар туркмен халкьшыц синпы душу и:?,ее и болмаядыр, онуц юртда болул гочйэн сьшпы чакнызшклардан дуИбуиден хабары болиан-дыр, аюнун учинеа ол''бу чакнышслара гатнашмандыр дийип хасап эдйэрдилер. Оларыц кэбнрлери туркмен ззхнзткеалари Октябрь ре-волюциясыииц идеяларына'дуыунцэ'ядирлерем, мари кабулан этазндир-лер дийкп хэзярем хасап эдйэрлер. Туркмен тарых шшыищ йезипеса бу з^аделли пикирлери ербе-ер гойьшкдап, бу пикирлерац уайсысм-!шц хакшсато'лайыя гелип, хайсысыныц лаПык гелмейоядигшш, хейси* сыяьщ ылма, фактларз эсосланяндигшш, хвйсысшыц болса йзяз бир гуры аездупши ылиы зсзсда вйшг-сайыл этмекдец ыбаратдыр.

Автор эз ипанде ау иеселелериц чззулмегине фзкглар аркали эз гошаядшш гошгак везипесини гойды. Бу яшщ актуоллыгы ¡цуядап ыбарзтды. Авторцц бу теиаиыц ззбаадак барлаг хэ:сиундо сайлэп злмагы, биригщндея, олуц эрэя гобззн иалеаенлити Си лен, ининф= дан, онун, иоленилнегиаиц Турк:«ониста1Шк хзкшш тарыхшш пзиак учш! мэху;иилкги бил ей дуаундирплйзр. • '

Туркцеиисгаиыц.хусусэи-дэ Зьк&спй ойгасгынан г:мрин~и ,»ахая урш дввруяиц торн» бошча

яг«.¿у дгсрз дегязлп дш.о чзблр умуиы ае-

селелер тарыхчыларыц ишиндо оруя тапыпдыр, Рус иаперияошшц оостввына гирен Закаспи обласшшц империалист« урш д'еврун-двки'дурнушына багышланан иилер хасам етерликли дал.

1959-1960-Н]цы йылларда туркмен ве рус диллерииде чапдан чыкая. "Туркменистан ССР-иц тарыхы" /1-2 томлар/1 ве "Туркменис-•гав Коммунисгик партиясыяыц тарыхыныц очернлери" 2 диен фунда-Ментал иплерде Руссия дэвлетиниц, юл сан да Туркмеиистаныц та-рыхкна Сагншланан уиуш иаглуыатлар ерлеадирилнпди?.

Шу ниш язмак учив автора бахасына етип болма^ак иаглумат-¡.црбарып революция дан эн, евторлар топары тарапынднн кзылып, чапдаи чцкарылан "Азиатская Россия"3 диен 3 тошш ивде ерлеиди-рилипдир,-

• Руссияныц бирин^и фхан урш йьшларында ыкдысады л г дай ц бабатындакы материал лары автор А.А.Сидоровын,\ моногра фиясывдан влды." ВЛ.Дякин еа монографиясында империалист урш Яылларын-да Руссияныц ёкеры гатлакларын'да сыясы кризисин душуиини адакме-эдек ввренмаге Оагцилапдыр.^

Бизиц евренйан проблеманыа боюнча "История первой мировой войны 1914-1918 гг"6 диен фундамевтал ивде, "Социально-экономическое и политические положение Узбекистане накануне октября"7,

I Туркменистан ССР-ниц тарыхы.-Авгабат,1959.-1т.,1-2 китаплар; Ашгабат,I960.-И т. История Туркменской ССР. АигвСе,тЛ957.

• 'т.1 - II. . ' 7.

2, Очерки истории Коммунистической партии Туркменистана. Второе до0п.перера^.иад. Аигаба?,Г9б5.

Г 'Туркменистан Номмунист партияошыц.тарыхыныцрчерклерц.-Аигебат, 1965. ' . >

9 Азиатокея Россия.^Санкт-Петербург, 1914 Т. 1-Ш, .

4 Сидоров A.A. Экономическое положение Россия в.голы 1-ой.ииро-воР. войны.-ii. ,1973.

5 Дякин B.C. Русская буржуазия и царизм е годы Юй мировой войны.-Ü.;Л,,1967•

6 История 1-ой мировой войны 1914-1916 г.г.-Ы.-,1975.-Т.1-П.

7. Социально-окономическое и политическое полокение Узбекистана накануне Октября. -Ташсбнт.197&.

А.Лминовын, "Экономическое развитое Средней Азии /колониальный период/"1, А.Аминовыц ве А.Бабахог^аевин билеликде язан "Экономические и политические последствия присоединения Средней Азии ■ к России"2, Х.М.Иноятовыц "Победа Советской власти в-Туркестане"3 диен монографияларында ерэн гициилейин аналитик маглуиатлар бар.

Бу дзвре богыплеяан энчеме ишлерде барланан дэвруц йылла-рьша дуигрмэге ярдам эдйэн нэп санлы фактлары децевдирвр ялы.' статистики иатериаллары эз ичине алян ишлер бар. йеселёи-.буларнц арасында "Советский Совз"^ диен йыгындыны, Н.Б.Архиповыц "СССР ■ по районам Среднеазиатские республики"5, ¡».П.Вяткиниц "Социально-экономическое развитие Средней Азии"6, А.Рабиновичиц "Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде"'', А.Ззйонч-ковскийниц "Мировая война 1914-1918 гг."В, Н.М.Якубовыц "Революция- и мир" диен ишлерини геркезиек болар. Шонуц яли-да' "Октябрь

1 Аминов А.Экономическое развитие Средней Азии /колониальный - период/. Со второй половины. XIX столетия до первой мировой ' войны. -Тапкент, 1955.

2 Аминов А. Бабаходжаев А.Экономические л политические последствия присоединения Средней Азии к России. Ташкент.-1966.

3 Ивоятов Х.Ш.Победа Советской'власти в Туркестане.ад.,1978.

4 Советский Союз, -М.,1971.

5 Архипов Н.Б. СССР по районам. Среднеазиатские респуоликд.-и., : Л.,1927.

6 Вяткин М.П. Социально-экономические разлитие Средней Азии: Историографический очерк.1865-1965 гг.-Фрунзе,1974-,.

7 Рабинович А. Большевики приходят к власти.Революция Т9Т7 года в Петрограде. ¡и»—

1989.

8. Зайончковский А,, мировая война .1914-1918 г.г.-Л.Л^Я.-х'.Т-П. Э Якупов Н.М.Революция и аир. /Солдатские массы пропга ¡...шерц-.алистической войны. 1917 -март 1918 г.г.у'-л./ЭЬО/.

ГУ 17 v. величайшее событие века или содмальная катастрофа"1 шеи документлер ве ятламалар йыгиндысы-да о'у итлерцц хатарьша

гирйар. В.А.Лаврииид2 ищи болыдевиклер партиясыньщ биранлдо ï,axai

урыуныц ятырылмагы угрунда алип баран г ерешине багиадяныпдыр.

Альберт Норден езуниц "Так делаются войны" диен ишинде энчеме

иртларыд алып барак игрессив сыясатииы, оларыд ор ларшшц дур ли

юргларыида урша гизлин тайярли£ гершуни ве уршы яйоадландырыш з

усулларыны паш адйэр.

А.Гросоэ езунид *,инлы ве гидишлейин яэцлан ишинде'* биршци л,ахан уршунын, вакалары о'арада ррэн гызцкды гурруд берйэр. il.К, Каовинов "Двадцать три ступени влиа"^ диен ишнде Рус патышалер династиясшшд сонды веко» Николаи Ромааовид /Николай П-ид/ па^ уцрлык эден 23 йилиныц ичияде болуп гечен вавалера анализ бе~ рип, бу бара да ол тарыхы ьшрлап ылш ишгзрлер учин ерзн гышштл маглуматлар reiapiiap.- Ол ез ишнде Оу Йилларцд ичиида авхметквв хавка гаршц энчеме агыр аузнаят эдилендигини, шонуд учивем хал-ниц Николай икиих® 'Таили патыша"-дийил ат берендигини хабар liepiiep,

Биринж<и цахан уршы йьушрьшда Т<ркустанда,'Гууккениетанда, ¡аол санда Закаспи оОластында-йв болуп гечен ваквлара коьиуиис-тик /ишилйая цшлерде-де зп-эсли унс йерилипдир. Оаврыц ичииде "Краткий-очерк истории Коммунистической'партии Туркестана" •

1 Октябрь ТЭТ? i'.Величайшее событие река или социальная ка-1-аотрофа.-*и,1991. .•'■':.

2 Лаврин В.А. Большевистская партия в начале 1-ой 'мировой империалистической войны.-¡¿.,1972,

В Цорден А, l'ait делается войны,- й»Д972. Ь ГРосов А.сен-Гондские оои, /I9l»f vt/,-u.,

5 Касвинов li.R, Двадцать три ступени внив,-й.,[9Ё2.

6 Краткий очерк истории Коммунистической партии Туркергана,-Твшеат, 1958.

"История Коммунистических организации Средней Азии"1 диен им-лери агзап гечсе болвр. Бу вакалара ССКП-ниц тарыхы боюнча лек-циялар йыгындысьшын, икинр,п гойберлисмнде-де белли орун берлип-дир2. , •

Озал беллейиимяз ялы, Туркменистан хеи-де Орта Азия алыы- • лврыяын бизиц евренйзн дэврумизе. багыыланан Иэритв ишлери бсл-иаса-да, оларыц кабирлеря Туркменистэны хусусан Закаспя облас-тыннц бирия^и ?,ахан урш йылларындакы дурмушына умуман. дегип' гечипдирлер. 14ь!сал,' учии, Г.И.Карпов Ззкаспи областыныц латыша Руссиясьшыц составында болан йылларшшц, тарыхыиы эзуниц ики и вини багыаиапдыр.3 П.А.Ковалев болса, эзуниц-Яврите ишиндв Туркустаяыд иол санда Запасли областындан иберилен пзлечилерш; биринзци ¡цахаа уршы йылларында баиыилан гечиреи кынчылыклврдан . доли яшайынлары барад'а гурруц берйэр. Бу авторыц бейлеки ишшдв Туркустаида дэрэи революшюл ситуация иеселелери вш онуц бу орде 51узе чыкыплвры ызэрлааяр.^

Л.Н.Кравец эзуниц тарах шшмларшшц кандидаты диен алыилка дзречесини алг«ак учия язан дассортациясьшы 1903-1907-8^1 Мылла-рын ве 19Т7-НИ1 Яылын Февраль феволюциялары аралыганда Туркустаа-даяйеанлакав ипчилер харекетияе баыалапдыр.5

Шол нвсоэелер, йаае бутия Русрия девлетяяин, мэчбериядв "Революционные движение в зркаи а во флоте в годы первой мировой войны /1914-1913 гг./" диен доку аен мер йыгындасыяда-да гараляр.6

1 История Коммунистических организация Средней Азии.Ташкент.-

2 Лекции по истории КПСС.Выпуск П.-М., 1976.

3 Карпов Г.й.Туркмения.I. В состава Российской империи/!В81-Т917/ -А10гвбат,1943. Карпов Г.И.Тзркцеяия>П,Велпквя Октябрсквя социалистическая револвцкя и установление советское; власти в Туркменистане.-Ашгабат,194Э. '..',"

4 Ковалев П.А. Тыловые рабочие Туркестана в годы 1ой мировой ' войны.Л'ашкент,1957. .Ковалев 1Г. А.Революционная ситуация в

1915-1917 г .г .и ее преявление в Туркестана»-Тспкант,1У7,С.

5 АСрйвец Л.Н»Рабочее двихение в Туркестане меяду двумя рйиолы-■цйяаи /1907-19171'.г./:Автореферат кандидатской диссергации-ТаакентДЭбб,

6 Раролышюнвке- движение в.армий, и во моте в годы первой мировой 301ШЫ .г./.осорнше документов.и., ГЭ.-ш.

ю.

С.Г.Филиппович йерите ишинде1 генерал ¿¿адритовыц Туркмеаис-' таныц Гу нбатар райоалариаа 1916-нз^ы йшшц гозгалацшзы ятирмак учин гуран а;еза беривдо экспедициясьшыц гечирен чзрелери барада я;икце-дтс гурруц берилйер. Бу вакалар барада гурруц берилйэн бу ■' ии барып 1930-на;ы йылда "Туркменоведение" журналында чап эдилип, ол' царизшн( велалы гулы ве халкларьщ азатдыга чыкмак арзувларына • басьщ'ятырма.кда адьшы та на да и бу галлы генералыц ол ерде эден ваг-иычылыкларцна багьшанан ве Туркыенистгнда чап эдилен еке-гэк ивдзр. '..

Туркмен дайханларшшц рус пагаша чиновниклериниц эден этди-лигине гарш гахриманчылачлы чыкышларына бирнэче к а баг иол а нып дыр. Гурруц туркыёнлерин, 1916-нлр йылдакы гозгалацы барада гидйэр. Бу. вака Аыгабатда 1938-н^и йылда чап эдилен йэрите документлёр ве материаллэр йыгындысы бзггшаншдыр.2 Г.И.Карпов аз ишини Теацен туркменлериниц ТЭТб-н^н йшдакы'гозгалацьша Сэгыалапдыр.3 1946-надо йьшда Акатова А.И. бу тема боюнча тарых ылиилврынын, кандидаты диен . алымлык дереж,есияи алмак учин( диссертация языпдыр.^ •

1914-1918-н$и йылларда Закаспиде болуп гачен вакэлара азда-кзнде А.А,Рослякавцц, "Кратка очерк истории Туркменистана" диен ■ брошорасында.5 "Начала револв1&онного двикен'^я в Туркмении /19081917 гг./" диен докуменглер йыгындыоында6. "История сельского хоз-.яйсзГва и дайханство Счветсиого Туркменистане"1 диен ишлеранде-де

1 Филиппов С.Т»Карательная экспедиция генерала Шдритова //Турк-меноведение. Х930.*Ч{2б—7.^-р. 17—20. '

2 Восстание 19Т6 года в-Туркменистане: Документы и материалы.-Антабат, 1928. . • . • ■ .■

3 Карпов Г.И. Восстание тедяенских .туркмен 1916 году-Ашгабат,1934.

4 Акатова А.И. Восстание туркмен в 1916 г, /рукопись на сожжение ученой степени к.и.н,/.-лш'абзт,194б. ;

5 Росляков А.А. Краткий очерк изтории. Гуркмеяистана,;-Дш,абат,19.56.

6. Начало револиционного движения в Туркмении /1908-1917 гг/: Сборник документов:- Ашгабат, 1946.

середилип гечилйэр. Д.Черышеев эзуниц "Культурная революция в-Туркменистане"^ диен ишинде бизиц барлаян дэврумизде туркыеи ра-йонларында цодениетиц ягдайына гез гездприпдир.

Туркмен дайханларыныц рус дэвлетине бирикдирилендепсонды • дэвруниц тарыхына багыгаанып чыкарылан ивлериц арасьшда л.Девле-, товыц3 ве А.Шаыырадовыц^ ишлери айратыя беллемэге иынасыпдар.,-. й,.Д$влетовын, ишинде фактлар боюнча бай, архив чошмелериниц эса-сында XIX асырын, ахырланыда XX асырын, баишарында туркмен обала-рыныц социал-ыкдысады эсушиииц уыуыы меселелери гараляр. Бу ере капиталистик гатнашыкларыц аралашышы ызарланяп. Мундан баига-да-бу китапда туркменлери, ерден ве сувлан пейдаланыи формэларынын ээгеришши, сув ве ер общинасыныц хеи-де уруг-тайпа гурлушшц .дэргаиагыны эвреныеклйге улы уно берилйэр. Мазмуны боюнча ¿¡;.Д9вле-товыц ишин* А.Шамырадовын, "Аграрные отношения в ЗакасгтийскоП области в конце XIX - начало XX вв." диез эран якындыр. Бу иаде-де Октябрь революциясынын, ецусырасында Занесли областыньш, оба хо»,алыгыныц эсуш ягдайына, туркиен оба обцинасыныц даргайшыяа, оба еринде ер^сув гатнаашкларыныц во сынпы гэрешиц йитилешыегине

1 История сельского хозяйства й дайханства Советского Туркменистана.-Дигабат, 1979,кн.1., 19'ао,кн.2.

2 Чершеов Д. Культурная революция в Туркменистане.- Аагабат,Т9?0.

3. Довлетов Дг. Туркменский аул в конце XIX - начале XX вп,-Аагабат,1977.

'+ Шаыурадов А.Аграрные отношения в Закаспийской области з конце XIX - начале XX вв.- Ашгабат, 1990.

гг. -

улы у не берилйэ'р.

Туркмен обаларында ве аэхерлоринде 1905-1917-ици Йдаларыц

сынпы гэрешиц йитилеишеги бараоьшда туркмен дайхянлиршшц бирин-

ци щахан урш йылларында патшва хэкуметлерине боюн этмекден баш

т'овлап кэп санлы эден чыкьшары барада А.А.Росляковыц, М.Аннане-

песовац, К.Цухамйетбердиевиц, Ч.Яэлыевиц, Н.Канодаииц, А.В.Голов-

i

киницишяеринде дегерли маглуматлар ерлеидвдилипдир.1

I Росляков.A.A.Большевики Туркменистана в борьбе an власть Советов /1917-1918 гг./.-Ашгабат, 1961; шонуцры Резшюционные движение и социал-демократические организации в Туркменистане в •до октябрьокой период /1900-мар8 1917 гг./.-Аигабат,Ш7; Анна-иепесов И., Доваетов Ди. Революция 1905-1907 гг.в З'уркменис-тане.-Ашгаба 1,1978; Аннааепесов U. Участие солдатских масс в революции 1905-1907 годов в Туркменистане,- Ашгабат,1966; ¡¿ух'аиметбердиев К. Октрбрь и воссоединение Каракалпакистана,-Каракалпа&истан,1977; Мухамметбердиев К. История Хорззмский революцин.~Тащсанх,1986; Язлыев Ч. Водоэемельная обвдна у туркмен ДП-начале XX вв./-Ашгабат,1989$ Яалыев Ч. Туркменская ' сельская община.-Ашгабат,1992; Канода H.H.Аграрная политика , царизма в Туркменистане./1881-1917, гг./.-Ашгабат.ШГ ; Канода H.H. Пераселеническиб поселки в Закаспийской области /конец XIX-начало XX вв./.-Апгабат,1973; Головкин A.B. Источники по истории ОктябрскоЯ¡.революции и гражданской войны в Туркменистане. -Ашгабат,I97Ö{ Головкин A.B. £ борьбе га дело Октября: йсюриграфический очерк - Ашгабат,1987.

Ене-де бир иш айрвтын беллеизге иыяасыпдыр. Бу иш туркыен йигитлеришщ биринци г^ахан уриы йылларыяда севаш иейданла'рында

гвркезен аертлигинв.Сэвеш гахрыцанчылыкларына багышганан еке-

тзк иш болуп, ол 1992-нн,и Йылда "Рух" неширяты тарапындан "Теке.

атлы полкы: гахрьшанчылыгыч, хелакчилигиц тарыхы /1914-1918 tiiirt^

диен ат билен чапдан чыкарылыпдыр. Брощюраныц авторлары е.Гундог-

дыев ве Д.Лннаоразов бу брошюраны язиак билей бахасына етип

болмаг;ак иш здипдирлер.

Бизиц барлаян дэврушшц тарыхы боюнча кап ии битиреплериц

арасында Туркменистан акадеыиясыныц корреспондент -члеяи S.Ky-

лыевиц адцны тутаан болчаз. Онуч голязма хэкиуядв чап зден

"Союз русского класса и туркменского трудового дайханства как

решающее условие побзйы Великой Октябрьской социалистической

'революции в Туркменистане"2 диен докладында хеы-де "Туркыенис-

тая в период подготовки и-проведения Великой Октябрьской Социа-

листаческой революции /Апрель I9I7-I9I8 г .г./".диен и ил ери

бу дэвруц тарыхьшы евреныеклигв улы гоезйт болды.

Муядая баага-да "Восстание 1916 года в Средней Азии и Ка-

захега на"** ады Силен 1$60-п.%и Иш да Дйсквалз чикврилаи докуиенг-

лер Йыгындысы бу дэвурден кеп с?вли иаглуматлар борйэр. ,

~~~ I. ......~ ~ " |

1 Гундогдыев ё.,Аннаоразов Теке атлы полкы. Гахрьшанчнлы-гыц ве хелэкчйлигиц тарыхы /1914-1918 Ш1./.-Ашгабат,1592.

2 Кулиев O.K. Совз русского рабочего класса и туркменского трудового дайхаиства как рецавцее условие пойеди ЗаликоЯ Октябрьской революции в Туркменистане.-Ангабвт,1937.

3 Кулиев О.Б. Туркменистан в период подготовки и проведения ¿З.еликоЯ Октябрьской революция/Апрель I9I7-I9IG г.г/.-Аига-(;ат,19!33. .

Восстание" TiT6 года в Сродней Азии н Казахстане :Сборнш: докуйоитов.-иосква,i960.

Автор шу иши яэмак учил энчеме архив чешмелориндси, метоу-гат ве статистик материалларындан пейдаланды.

ераи- кап архив ыатериаллары Туркменистан аеркени Давлет Архивинид бу девре дегишли фондларындаи ве опислериидев алынды. Овда Закаспий областыныц ыкдысадыети, оба хох^лыгы.оенагаты, цемгыетчилиги; медени дурмуш барада е'рэн гьшоаглы ¿ш'лунатлар ерлец:1ар. • '

Лаглуиатларыд кеп белегиии автор Закаспий обласгында шол йылларда чап эдилйан гунделик "Асхабад" газетинден ьлды.

Автор диссертация учин материал топланда республмада чыкан кеп саялы'статистики йыгындылар голтгы берди. Оларин, ичинде 1^ркмеиистаа па годы Советской власти", "Семь лет Туркменской ССР", "Народное хозяйство ТССР 1924-1984 гг." "Народное хозяйство Туркменской ССР за 70 лет", "Хроника истории Ашхабада /".881-Г9?5.гт./Г. ... ,

Ёкард'а ады тутулан авторларыд ишлери бизид евренйзи девруми-зид тарыхыныц дурли меселелерине багышланылдыр. Шейлеликде-де ол ившер бириНг^ х^хан цршы йылларыныд тарыхыныд ылмы лроблема-ларыны ишлэп дузмекде Оахасша етип болма^ак чеишедир. Эмма оларыд квпусине вз вагтыныд тэсири етипдир, шонуд учинем олар херегинден артыкмач сьшсы эхедде языландыгыны айтсак, олары хич <5ир бабат-дан «кичелядигимиа болмаса герек. Шу ягдайы газ ддуне тутуп,ол -авторларыд ишлеринден улы миннетдарлык болен пейдаланандыгыны, й йене шол бар ваггыд взунде-де оларда гелшШэн неищелер барада тенкыды нукдай назарындан чемелешендигини айтмалыдырыс.

I Туркменистан за годы Советской, власти: Статистический сборник.-Ашгаоат,19б7; Семь лет Туркменской ССР,-Ашгабат,1931; Народное хозяйство ТССР /1924-1984гг./; юбилейный статистический е*егодник.-АигаЗа1Л984; Народное хазпйство Туркмен-: окой ССР за 70 лет: ¡ибадейный статистический ежегодник.-Авгабат,1967; ве бейл^килер.

Хроника истории АнхТвбада Д881-1975 гг/.-Аигабат,1981.

Диссертациянын, иаксады ве везипелери. Окьца хвдурленйэн шу дис-сиртацияда автор бнриици щахан ишшриалистик урш йьшларында туркиен даЙханларшшн, ве maxep илатыныц башына душен хорлуклары ве кулпетлери геркезж^зк болуп сынанывды. Цунун, учин диссертация-вьщ авторы бцртишр г,ахан урш йылдарыньщ зцусырасында вс урущ йылларында Руссия^ ишернясьшьщ Хакасии областьашц туркиен районларыньщ соцаал-ыкдысады ягдайыны суратландырды. Диссертациянын авторы аз вн^иде:

-патьша хзкуыетиниц колониалистив сыясат нети2$воииДе Звкао) областыньщ ыкдысадыетшшц, Руссияныц ыкдыасдыетишщ ха^атларыяа табын здилендигшш гзркезмек;

-рус хем-де даиары юрт сенагатчыларшшц колониал улкэниц ерасты байлькларьщы вагшларча талвйшаларыны гэркезиек:

-ерли бай гатлакларыньщ векиллериниц колониал чиновниклвр ниа, гуллукчьшарына даяньщ, дайхаидврыц ерлерини эллсринден аль ларыны, дайханлары болса гедвйчылыга сезевар здаалерини геркеь мек;

-уршуц башланиагы билен патыша хекуцетиниц уршуи, ахли агр< иыны колониал чет улкелериц герденкне йуклецзге шшмыи сыясат шол улкелерац дуриуиыны чыдаиоыз ягдая злтендигини геркецмек;

-захметкеш адашшрыц ураа болан гахар-гезабыньщ, он,а rapt чыкыиларыц артышьшы гэркезиек;

-латыша хэкуметини« урщуц хал^тлары учив салгытлары артд мак сьисатыныц илатыц башьша звчеме агыр кулпетлери гетаренд5 геркезыек;

-ери илатыц"колониал адишшстрациясыныц зэхиегкеа адаи-лары тал ишлерияе алкп гитиек чорелерине гаршы чыкышларшш гь кезиек$1 .

-палечилериц башына душвя гукеншссиз хорл^нлвры герквэие

у'рщуц улкеде.сыясы кризиси гуйчлендирендигини геркезмек;

- латыша хэкуметиниц талацчылыклы сыясатына гаршы туркыеа-лериц 1916-нчы йылда гозгалац турузыюыны, шонда болан вакалары, ол гозгалацларыц себэплериниц хэсиетини гэркезмек;

- Закаспиниц туркмен .районларында руо пролетариатынын, та-ояриниц артышыны, туркменлериц рус ивчилериниц социал хем-де шили азатлыгы угрунда билеликдаки геревдши геркезмек;

- Вагтлайын хэкуметиниц сыясатындан наразылыгын, артышыны, онуц нетиж,е синде сыипы герещц йитилеяыегини геркезмек; '

Эакаспи областыныц шэхерл<!инде ве обаларьшда Совет хакиыи-етияиц беркарар болмагы ве урушдан чыкылышы хакында гурруц бер-мек веэипелерини гойды.

' Диссертацго язанда автор алымларын, ииинде ылмы теория прин-циплерияден ве тарыхы процесси беян этиегиц методологиясындан угур алды. Диссертацияда уланылан материаллар проблема ве хронология лринципи эсасында ерлеидирилйав. •

Идиц ылмы тазелиги. Гис туйин статистики, архив ве анык материаллар эсасында Закаспи областыныц бирин^и ^ахан урш йыл-ларындакы социал-ыкдысады, сыясы, медени дурмуиы илкингдо гезек комплекс гэрнушивде эзренилйэр. йиде шу вапа ченли йерите ылмц барлага сеэевар эдилмедик меселелер, уршуц областыц ыкдысадыети-не тэсир эдиши, улкэниц зэхиеткетлершшн, социал ягдайында болуп гечен ээгериниер бу давурде болуп гечевсыясы цемгыегчилик херо-кетлершшц гуйчленмеги, дайхаиларыц 1916-на^ Йылдакы гозгалацы ызарланяр. Ииде гетирилйэн документлериц ве материалларыц кепуси ылымда илкин^и гезек уланьшяр; ,

Дисовртацияныц хрон'ологик чаклсри. Бириааде ¿¡.ахай урщуиыц баниан пурсадыидав'1918-нгда йылыц март айына ченли дэври эз ич;ше аляр. Дунда бутил Русеияныц, вол санда Закаспий областшшц-да

вндуричи гуйчлериниц песе душуп баилайшы, ахыр сонунда-да ииперияныц ерэн гуйчли социал-ыкдысады вй сыясы кризисе барыл етиши фактлар эсасында субух эдилйэр. Ьу дэвур улы тарыхы факт-лара бай дэвурдир. Булара биринь;и ¡ерхан уршуныц ези, туркмен дайханларыныц 1Э16—нм;ы йылдакы гозгалацы, милли азат эдиш хере-кетиц, ишчилер сынпыныц чыкьшарыныц артып, революциянын, аыала ашагы ялы вакалар гирйэр.

Диссертациянын, практики ахмиети. Йвде уланылян докунентлер ве кзп санлы иаглуыатлар Туркменистан тарыхы языланда, бейлеки ивлер языланда, мекдеп окувчылары ье талыплар у чин юрдуц тарыхы боюнча окув китаплара зе окув голлакыалары языланда уланыльщ болар. .

Диссертацияныц барланьш. йш Туркменистан Ылымлар Акаде-киясшшц Ш.Батыров адындакы Тарых институтызда ара-алнып масла-хатлаиылды ве горамага хэдур эдилди. Диссертацияныц. эсасы маз-муны ве петиа,елери бирнэче макалаларда беяныны тапды.

Диссертацияныц структурасы виде гоюлан вазипелерине лайык-лыкда кесгитленилди. Иа гиришдея, уч бапдап, ^емлемеден ве пей д. ланылан эдэбиятларыц. хем-де чеашелериц дузуминден ыбаратдыр.

Диссертацияныц эсасы мазмуны.

Диссертацияныц гиришинде теманыц ишленюшегиниц зерурлыгы онуц ишлениш дере^еси, онуц эсасы максатлары ве авторы« барлаг гечиренде ен^нде гоян анык вазипелери, ишщ ылш тазелиги, оауь хронологики чыгырлары, уланылан ч».' J-iep бэзасы, иииц практики ахииети барада айдшшр, ылш барлагын, цетодопогики ве теоретик привциплери хеы-де онуц чегшэлери хэсиетлвндарилйор.

Диссертациянын биринад бабы "Туркменкетаниц Закаспий облао-тывыц биринци дахан уриы йылларында соЦиал-икдысады ягдайы" ди-йип атландыриляр. Бап хронологик тайдан евренилКаи вакаларыц

чыгырдан дашыиа чыкяр. Бу эакаспий обяестыньщ Русоия империясы-на бирикдириленден соц, онда пртыша хэкуметиниц алып баран коло-пиал сыясзтыны хемие тараплэйын ве долурак алып гэркезыек учии эдилди. Шонун, учинец бу бапда XX асырыц бащларына-да, уруш йылларына-да дегишли сан хем-де факт маглуматлар ерлешдирилен-дир.

Бап уч параграфа бзлунйар. Бу бабыц бирин^и параграфында патыша хзкуметинид зз^ниц агалык эден дэврунде туркмен дай-ханларыны социал-ыкдысады тайдан табыя этмек угрунда гечирен сыясатыМ гэзден гечирилйэр.

Беян эдилйзн дэвурде Туркыенистаныц, шол сайда Закаспий областыныц ыкдысадыети аграр секторыц егдьшшк атаегп Силен хэсиетлендирилйарди. Сенега® болса, уруа башлаианка-да, ол башлаиан дэвурде-де областын, ыкдысвдыетинде кесгитлейаци роль ойнамакдан энтек эран пес дере^едеди. йонуи; учинвм автор области^ социал-ыкдысады пгдайынын, хэсиетнаиасыиы дзп болшы ялы селагатыц ягдайы дэл-дв оба хоу,алыгшшц ягдайы бараданы гурругдаи башламагы иакул билли.

Патыша хэкуиети коловиал улкелерин, ыкдысадыетини шол санда Закаспшшц хем ыкдысадыешш "рационая ездендирмеги", оларнц материал ресурсларыяы долы пойдалаииагы максат эдинипди. Улканиц вндурияда гуйчле]рини эсдурмен учил хеич бир чэре гэр-ыэн, rail таи колонизаторлар оны рус сеиагаты учин чиг мал ен-дурйэн база эвурди. Бприащи х,ахаи урви йшшрында болса, улке сэвешйан гощуны азык, отлар,¡эйлер ялы аатлар билон ушцун эдйан база еврулипди. ....■■

! Туркмен обасында феодзл-патриархал гатнашыклары агдыклык эдйерди, эыма заахав урвш йылларыяда ол вй1Ш Руссия капиталиа-нйяин ыкдысады системаоыиа гоиулыпды. Бай-феодал гетлакларыц

IS.

векиллеринид бир бел em капиталиста ёла дуиулди. Оба илаты-ныд бейлеки балеги ярыа пролетариат я-да пролетариат ягдзйина гечипди. Капитализидея эдки гапиа-гаршлыкларыд у cry не эШ!эм капитализмид дэредея гуйчли гапаа-гарошлыклары хеи йузе чыкип-ды. Тэзе дарэи капитализм едки гатнашыкларц ёк этмэн, raiiiau олары "злдеки" этмек аркалы орнаиярды. Капитализм туркаен оба-сында знуычилик гатнавыклары юмруп башлапды. Бу ерде харыт гатнаиыклары, харыт-пул гатнаашклары эран гуичлеп^ер. Ззшшоид тэзе, капиталистик фориалары орнанярды. Эмма аейле-де болса, туркмен обасьшда энтек капиталистик готнаиьжлар долы едиэнди. Догры, капиталистик гатнаоыкларыд Кузе чикла г и туркмен обасин-да сынпи Селу ни ¡лиги гуИчлендирипди. Бу ерде сир тарапдан оба "буржуазиясы1.1, бейлеки тарапдвн болса, обеда эз ишчи гуйэдни сатып гун гэрйэн ишчнлер-де пейдэ болуп уграпды.

Бабыд лишн-чи ве учунада параграфларьшда латыша хэкумети-нид алып За ран сиясатшшд туркмен, илатынид социал-ыкдысады, медени лгда1'.ана одайсыз уэсир эдиаи, улкэни эсуадев ыза голды-рышы оарадз гурруд эдилйэр. ¡¿ысал учид, рус капитализми Закас-пиде улкэнид ыкдысады гарашсызлыгиныц асмегинден хедер эдип сенагатын ыаашн гурлуиык пудагыныд зсмегини бэкдеМэрди. Усте-сине-де уруи йылларында бу ерде сеиагат энуилерицид андурилк-ши-де эрэн песе гачьтды. Улкеде ерли илатдаы болан ивчилер эрэи азды. иагарыф, ыльш.иедениет бабатында-да аде гидишлик душ-¡¿анды. Гай там терсине, бу ерде патыша хэкуыети ила ты ыза га-лаклыкда сакламак учин йаруте сыясат ал:.:п барярды.

I 'Груды Института истории партии при ЦККП Туркменистана -филиала института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.-"Выпуск X ". "Ылыы" Аигабат,19?1 - с.118. 2- Иноятов Х.0." Победа советской власти в Туркестане - л!,,

Т9?8 -с.23. ' .•

го.

Лиссертацияиыц "Бирин^и ?;вхан урцуныц.Саеланаагы. Колониал

..гершы болан гарайаыныц гуНчлениеги" днИип отлэнлырылен икинл;и бабы уыуыан урщуц хблкьщ горденине Иуклзн кулпетлерини суратлапдыриага багыачанандыр. Онда уршуц йавшвииагкныц себэплери, урша гиришен ыртларын, хероииид, иол овнда латыша Руесиясыныц-да эцде гоян максатлары гвркеэилйэр. Ур'дун баылвныагы билен пэхыша хэкуиегинид уруи халдам ера учин пвч ¡!ш'наыаныц.эртыаы,,онуц гонгунларшшц'шовсузлыга учрадмгыча болса солгытларьщ, уиуыэи колониел оухешщ артып гидиши анализ эдилйэр. Уруи областда дице бир хо^алык тозгуичылыгши дэрет-ыэя, эйсеы ялатыц мадды хол-ягдайыны-да врон лесе гачшгыны гетирипди. Ила сын, язайшяа гунделак горек болан аатлар.ш1 баха-сы эран гыьштлыклары, иц эсасы-да алкл-сагарлык гуйчланипди.

Ачлнк Руссияныц иеркези раВонларында-да, чет улкепориц-де ада ты бйр хадыса болуп галыпды,

Патыиа тарапындан алып барылян ураа ерли илатыц в«<шше-ри-де, рус ве $лкаде я лаян бейлека ииллемерац-де вакнллсриниц Ййгревлданиц артыш, оларУц урва гарш чыкышларыниц Ш5>»Шб-наф йылларда артыаш барада, бу бабавда халвиц патыса гощувлары билен ганлы чыкышара ченли етендиш барада диссертацияда га-ниелейин иаглуматлар орлещшрялйерЛ

Бу дзвурде пролетариата!; векаляера ураа 1<арш хас-да гу- . раиачшиклы гэреа алып Серярдклар.. Халкыц уреа гараш чнкыилары, бутил юртдз бол'йы паи Зэкасллдо-де сыяои криввов йигвлиюдаршш.

Рус патывасынын, ерли илатдзв болан адаылоры тыл иалерине алиак барадакы перыаны ыгяаа адшшоге халкыц сабыр кесшши ; долдурыпды. Зэхмэгкеа 1штьщ''паты!вдщ перканшш ериио етирыек-ден о'омн товлайшы.бу эсасдз £>ларыц хэкиаиег .'векиллери силен, хат да 1'0!дуя балумлери билен чакныаыклар эдендиги барада бабыц

икикд! рз^аг^афцнда^кикла-^цк гурруц барилйар.2 ¿дундан бвита-д

Т Г-опГгГ-й."йб. - л. 5-6.

2 1:у~да1 рея ерде. Л, ¿33,60.

а.

пэдечшшге гидйнлериц хорлуклара учраш, ¡аол вагтда-да оларын, руслариц тэсири. астында революцией гарайышларыц архивы о'арада факглар гетщшйэр. , .

Илатыц урша гарвд, колопиавторлара вв олары голдаян феодаллара гарш болан дуйгусы дайхаиларыц Шб-им йылда болу» гечеи гозгалвимнда хвс-дв йуаи чьцсыпды, Параграфа ¿у гозгала-цыц патыша геиераллэры тарапьшдаа аалыадык билен яшршшаш оурьтлаядырцляр. Гозгалацыц, шовсуэлык билан гутариагыаыц сеОэа-лери айдыляр. Диссертация.да бу гозгалацыц ¿илли-аиат адш^илик хорекети болашшгы барадз, онуц царизнв, урла гаршы, колониал оутвые гарш. хервкв! болвилш'Ц цкрар адилйэр. Шол себэпли^дв ол «рогрвссвв хэиивте зе боланлыгы. иыггаляр. Бу гоигилацыц чзк-ли боланлигьша гарацаадан, туркиен дайханларыныц сшсц ашвццир-янгиниц эп-зсли всендигини ье гвлв^акдв руо пралетариатшшц сойздэащ болиагиныц муикиндигине гэрквзди ^ийип, диссерташшныц авторы нотиса гелйер. <•

Диссерхацияныц учунлд бабы ;'3аквсгще ¡зеволюциои„уев^кати-ниц гуйчланцьги. Февраль Октябрь ¡>евод^иясиниц устуи чтецами, Уршун таиамланыагы"'диИип атландырыляр.

19Т7-1ЦИ йылцц Оавларцида патыаа хвкуиатищщ'чыкгицеиз ягдая душандиги ач-вчан дувлып басианылдыр. Урувдакы ре зддака игдайларыц хас йиталекип, давлет аппараты чагиап баалапдыр,"ре-•волицион херекет оолса, газе гуйч алыпдыр, Бу Солеа •"ёкары" гатлаклариц юрды ецкулерче до^андырып биллейзндигини» ягны ¡ирх-лз'риъоирциоц оитуаиияный, ошздщш >гра»дмы»ы ви^адыпды. ¿еара-льц 2'/-нде Николай ГЫци Уарши дуиурилйэр.

Ди^р^ацияда гариг/цка ялы 1916-н^ч ¡¡адыд ахырщда Г91?-ыв ■ »..•л»!., 1'ц:1:(дв Лйкьолиде рсволмиион иьр^вет, колониал сух>ие вь

бай-феодал эзилишо гараа гэреи тэзе гуйч аляр. ыуца ураун; до-вал этшгги, сутсииц гуИчлеииеги, уруы себэпли ыкдысадыетде, энуачиликде тозгунчылыгыц вртнвгы, иол себэпли халка гунделик герек болан хорытларыц етыезчилигиниц гуйчленмеги, ачлыгыц хэкуи сурмеги, буларыц нетицсси хэкнунде зэхыоткеш халкыц озалаи вгыр дуриуаыныц чыдаисыз ягдая барып етиеги себэпкэрди. Областда оуларыц хепиесине ¡з;огап хэкыунде иагаилер херекети гуйчленйэр. Кеп халатда ишчилер оба ззхметкеалери Силен биле-лпкде чыкыш эдйэрлер, Нэпе догрусыны айтаалы, энтек пролетар херекети билен дайхавларыц чыкьшларынын, арасындакы багланыашк, цвхила-де болса говиак болмагыны довам эдйэрди. Пролетариатыц дайханлара болан тзсири дице 1917-Н2<и ¡шльщ ахырьшда эзбашдак больаевисгяк'гураыалар дэрэииидев соц бирнеые ^анланяр. Оба платы хец царизме, соцра болса, латыша санодеркавиясшыц сыя-сатыны довам этдирмзге, уршы доваи этдирмзге сынанышык эден Вагтлайын уэкуцете гарш айгытлы чыкьш эдйэрлер. Шейлеликде дайханларыц херекети обьектив суратда колониализме; феодализме гараы чыкыа Солуп, тебигы суратда пролетар херекети бллен ут-гашяр. Автор езуниц диссертациясында дайхаилар антиколониализм, антифеодал гэреше гатнапшадык болса, пролетар херекетиниц устунлик газанмагьша гитирмезди^ диен не тигр гелйэр. Пролетар ' херекети ве дайханлар херекегиниц арасындакы багланышк ол диен ыснишдслы болиадык болса-да, олар белли бир дере?,еде укгаиып, уауман хелк херекетине эврулйэр ве 1917-НЩ5 Иш:ыц октябрь-ноябрь вйларында иачилере-де, дайханлара-да азатлык гегирйэр.

1918-н.%и йылыц иартында' тазе даре дилен Совет хзкуыети Брест . ярашыгыва гол чекйэр. Бу болса, зэхиеткешлери учурсызкеп бе-лалара гетирен бирияхрт г^ахан уршуныц ахыр соды таи&ы болмагына

гетирип, захметкеш кепчулигине парахатчылыклы гурлушыгыц rail par оалнасыз меселелери Силен меагулланиага мумкинчилик берйэр.

Диссёртацяяныц ахырннда барлагнц эсасы нетижелери г^емлец-

йвд. Бирингда ¡цахан урщунда Закаопий областыныц ыкдысадыети

i '

уруи хаяртларына таош эдилипдир, Ол Руссиянын врэн кеп санлы гощуныны азыя харытлары билан, эшик билен, сенагатыны чиг мал бил ев упедн ?т«елиди. Уршун ве колониал еутемиц нетицелери улкэниц социал-ыкдь&Уды ягдайьша арамэ8лашлрылды. Нетиэ;оде областда сьшпы.rapes йитялевйэр,, дайханларыц гозгалачьша ге-тирйэр. Сыясы кризис йитилешйар. Ахыр нети^еде болса буларыц хеамесц илки патыианыц таг т да а агдарылмагыны, соцра болса Вагт-лайын хэкуметиц агдзрылыл, эхли юрт да болты ялы, Закаспий об-ластында-да Октябрь революцияеьшыц ецмегине ве Совет Хэкуме-тиниц двремегияе гетирйэр.

Диссертацкяныц эсасы мазмуны яу ашакдакы ишлерде чап эдилди:

I Туркменистан .Сирину цахаа уршы йылларында /1914-1918Й1 - Ашгабат: Рух, .1994.-18 о.

2. Тыл Закаспия в первую мировую // Политически!! собеседник,- I994.-KIO.-c. 30-32.

3 Туримеинстэныц ыкдысадыети бартер *ахаа уриы йылла-. рыада /1914-1918 йй/. //Туркмен ыадениети,I995.-M.-с.

РЕЗЮМЕ

Кандидатская диссертация А.Р.Овезова на тему "Закаспийская область в годы первой мировой войны /1914-1918 гг./ посвящена актуальной теме в истории туркменского народа XX века.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

В введении обосновывается актуальность проблемы конкретизируются дели и задачи пеледовашщ.

В первой главе анализируется социально-экономическое положение Закаспийской области накалуие и в годы первой мировой войны.

Во второй главе диссертации, раскрывается начало первой мировой войны, усиление колониальной эксплуатации, активизация выступления народных масс прокш реквизиции к войны. •

В третьей главе исследуется развитие революционного движения в ■Закаспни, события февральской к октябрьской революции в Закаспийской сбласк; и окончание первой мировой войны.

В заклвчонил диссертант обожает свон выводы из проведенного исследований.