автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.02.22
диссертация на тему:
Сабзаворский говор персидского языка

  • Год: 2009
  • Автор научной работы: Анита, Алдаги
  • Ученая cтепень: кандидата филологических наук
  • Место защиты диссертации: Душанбе
  • Код cпециальности ВАК: 10.02.22
450 руб.
Диссертация по филологии на тему 'Сабзаворский говор персидского языка'

Текст диссертации на тему "Сабзаворский говор персидского языка"

Академия наук Республики Таджикистан Институт языка и литературы им. Рудаки

На правах рукописи

104.'2 0 0.9 04 5 7 7 -

Анита Алдаги Сабзаворский говор персидского языка

Специальность: 10.02.22 - Языки народов зарубежных стран Европа, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (иранские языки)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук

Научные руководители: Член-корреспондент АН Республики Таджикистан, доктор филологических наук, профессор Саймиддинов Д. доктор филологических наук, профессор Файзов М.

Душанбе - 2009

^ûjj oUaf 3 ¿bj

ljT

^wjlá obj

« b3jf ^(Jloûje cS^bj 10.02.22- : ( c^bl* cS^bj ) LHjXujf 3 1С) J«T obOj*> Í IbjàT < lu^ï

4JL>j

рус oibjd v5fji

P3JL: jîTд 3 lo^AÎû eàf^wUf^ J3-^3jí ícSjy^Lá рз!с

fjÄA J3-Í3jí

Г* Л «Uiá^ó

I^JUSA öuil

àCKSUP О'З-^

ô..........................................................................................................................<l»júL>

I

Ï Ï.......................................................................................................^ fjT ^u^iti

н.......................................................................................: J3I J-яэ

U...............................................................................(Vj^.») UmTIj

ï Y...................................................................................(IjJ=) UAS'Ij ^jjj -Y-^

\Г............................................................................(IfuU =) ç-l -T-\

W......................................................................................................U^jL^b-fH

M...................................................................................................................^-¿M

Y»................................................................................................^IjT^U^Ty-f-ï

Y...............................................................................................................Jl^l-W-Ï

Г«..........................................................................................................¿¡Jjil-Y-P-^

T'Y............................................................................................................^д^-Г-Я'И

rr...............................................................................................................ua-f-^

ra.....................................................................................................ts®^ J^

Vû..............................................................................................J i*-**1' — Y

Vû.......................................................................j ¿jl» iS^^jij -Y-Y

VV..............................................................................................jj» j —V—Y

T'y...........................................................................................................-f-T

.......................................................................(ijjjji^L) j ^y^jui) с J>¿ j A¿j^l —ô—Y

...........................................................................................................-P-Y

Y^.................................................................................................<_/>l»- j ^ j»—! -V-Y

f'.............................................................................................................jljil ^l-A-Y

fy............................................................................................I j I ^IJIj ü —Я—Y

f9...............................................................................................................CjL*»-) «-Y

w.

fV. fV. ГЛ, fA. fA. fA.

ÛY . ÛY. 0Г. ûf. ûf. ôû. £>?. ÛV. ÛV. ÛA.

....«oL» — \ ^—Y jj» C—¿-^ — ^ Y—Y .ИГ-Y

. ojlil vL^àyg — ^ f—Y

.... i^j^dJ s^JUfi — ^û— Y .(^ijUk^i С—¿./д — ^ P— Y

-W-Y -M-Y

ô»..................................................................................................................JJb-H-Y

-Y*-Y

U^iî^ — Y

.... ojlil ^«.чЛ — YY—Y . dTjJLa -Yr-Y ji^ j^tb.^o —Yf—Y

.....

-Yû-Y

............................íSy* t<oL< r^lojlj Cjí-Lü jlo jl aJ -Y?-Y

..................................¿S'^lL. ijj^ii^ -"^aL« jl OJ -YV-Y

J eJU- tjl JJL» '(1)1^-* I^Ljte «Ají jl J-â —YA—Y

.jIOPI

......................................................................................................JUil JIjlpI -YV-Y

.....................................................................................................ilopl-f—Y

....................................................................................................(Ss-S JIopI -П-Y

.........................................................................................................................¿¿SS*

PY

óU¿l iJs

. 4JLU I^JÎ

rr..............................................................................................................................J-i

fV................................................................................................-VY-Y

?b..................................................................................ОТ^уЛГ j (^L. (^l^JUi -W-Y

Vf..............................................................................oí :>^íjIS' j lSV** -Vf-Y

VA..........................................................................................................J*i a^J -Vû-Y

VA.................................................................................................................jif-VP-Y

A •................................................................................................J j —W—Y

A».........................................................................................jLi>-L*> -lo jl J*à-VA-Y

A^....................................................................................jl jL51*¿ (^Iajü^Lo

AV..........................................................................................e^Lx JUil -f *-Y

AA................................................................................j оЛр1э Ь (^IfUá -f ^-Y

Я \........................................jljjy ^Jl*il j JJjJLj Jl*à! —f Y—Y -

^..................................................................<5J*3>- о^У О^З'З : J^

я?......................................................................................................ùifjij-wv

^ ^V..................................................................cSj'jJr" o^ij^ J-5 (^"Ц®' (^UeJIj -Y-V

^ W.............................................................................aJL-j j^as^ j

^ M.....................................ùbjS'y j ¿/У ^-ujJIjT l LSJIJJT" criJ^ tir*

^ Y^ ....................................................................................^^

^ W..................................................................................................................L5-JJ

^ YA......................................................................................tyl^T j (^J^jl (jbj

'.........................................................................J'Jjr" ülfjlj

^ff.....................................................................................................

«toiAoo

j-> JLJI^JI j^j-SCAjS JJ J'-L-SJIß «-^l(jjl Lf^'J^ <l)bj 4j bjJjji OÜLJL>eJ C~~»J!>I

jjSA ^Jj С—1 ¿Jxsß 4-V3 ¿j-A ji (^Jljly (¿LÄ^LÄJ^ ÜJ-& Ь" .C-J O-V^Ji

j J J—J^j-» jJa^ (^JJlf)T ojljJ jlL^ ^Jji CiL Oijj ^ ь esi^-^j^

.JJjb dSCAji aS' C—.^L-S* 4aA оЛ^Р 4j LgJ I jl jJOJ

jtJ_9 OU-LUlyj jLlS'-l Jj lj »ülJr* (j-^ CSJJ I ^ß J

t_>L>bjl J-Л/^ jl .JjjL*» jJ^s- lj ^j-^jU ibl-jj oLTjlj JLJljXj oT jl ejliu-l L lj Лао Sjj—» ¿)lß^-^Jji Ja-»«jjja\ <0 t j£j-e A^" o^^j I ji

ji 3 übj (¿L-b^^jS J^ß^b -ijlj* jJ С—I jlJ t^A*

jlj-i ^Jjijj^a I äjtjlu.1 ______>1-3 (_«jL?- jl e—Pr—e Jj (jl—«"IJJ

[Жуковский 1888; 19221; 19222; Ivanov 1925; 1927; Lorimer 1922; Mann 1909; Пейсиков 1960; Смирнова 1978; Sotödeh 1964;Грюпберг 1963; Керимова [1982; Jüjf^ ■Olä.^a'.j C.F. Aldenborg ^yolST U UL»jj; ¿¿1 ejL^ j Расторгуева, Эдеяьман 1982]

(Alden borg, 1927 ] .JLäl^g* ^jj ¿ijtz^ ^Iaa^ä^ jl LS£o ^Iflj ji ¡Juajjj jJ j aJ!jLS'jlj ti^JJfcjä vi. jl ijZjjS" jJ ^¿Jbjj^ (JU>- Ij J> I j

üTüLfjlj

^jj С—jlj-®> oiJjL jl ¿) I ji aS' «cib jj^>1 j oJLi ^j^j« Y» »^ JL- jl ■'^-i-5jlJ-j c5jj ji 3 oJjti jS* Jilav» -iljäl jl jl jA ji

ij) I 4_i ojlj j—ä Jj) j Л» I ji

j .f? » ОЦ^ j^ (j-^J^® AS' wLi ^«ji jjIj I (^gllaJl

cTiJ-^ J-5 (5,0J'J ¡¿Lü^-f j ^JjT elScuo aT íSJL** U

(£jljJr-

^^»-Ij jjIJ I Ц JWw» lj íSj^Jjy^^ UJÎÂJ jlS' 1 j

oJ_i eib (¡Js*jiуy)

^LÄJI <->^5 (j^s*—jiJ'S7 " (J^-^ jb L-gJo Ij ôLajla-ÂshJ -Ujl^ С4JL-J Jj

(jjljl JLftl^jjIÄJ ¿)4Ía¿>- A^S^J j IAOJIj li^la I j.^AJo

j (d^Üjâ) ^jljj^-w ! ^ ^ "(•"i"5J**"* CS-J^-5I Ó^JJ I jl Ó I J-5 L» JJ

¿)L-¡j (j-jlJ-« jl ij-jj ß (^jlá jLjw Obj ¿л ¡JjIj(jij jí' ojj

J (jlt¿)l ^lA t¿)L-v^l5' ^^¿e—wi 4_»_A jljj-—*» .i^j^oj JJ j^Aijlâ

.ij^fj* el^J JL^T (J-^i ólS'wUjLeJ Ói-H'-r^0^ ^ ùij-1^ ^ f-LJJ^iyS. c^j'-? ùi1 ^^eriJ5' J-5

1J u^j lSj1?1^ Ifrtf jl Óbj J>l ^ Jj> ^ (JjJ'oj^j JJ.I c^l-ül^ (JUojlj (¿¡jj ¿ij&b-

Lj (j—J-5 ' I • J^a_à jbj «OLÏj Jjl^j-» ji S <Jl«Ô

JS o tjLfrS'jjJ Jji ¿JäaA J I j* J ^J ' с?*-J^i

^jjlj;! jl ôllj J ^jjljj jtj^ l> jj j^aISo ijLJJÍ'

jlj áJlSiL^» Cwl ^i^ki jJ-^b»- (jjÂ?«! (Jl^- jA 4J JxJy> ^^jli L

.J^ib ^L^ÏAJj}^ (_ij|4jL t jjl^fi tJ""*jJ-" tl^l jl LS^^"c/*4^1 J^ J

OJ j-i' jj j^Ssjl-^»- J^U à I (—в jjjjl ^l^jLaJJfclj J ó jAJ^» ¿y I ji

(_$JJ I ¿LJ l_) lj ^Ua« J oi^ç+ujàj3 elSs-Uli ^j^bJjóbj ^ j^0*

. Jj^j^kJ ^A J-S^lIJ» wUjq^y** j t^jLi jè j^jIAAI^J

(J^j ¿jj* (¿jtj*¿> jl (Sjljjr41 \ óT j-5 j^-LbljT Jjl ^^

t^^iolj-íl t JIJLjI I^^-JIJ I (_£IaowUj I j3 tUïA CU^J (_$U>- t^lLe ¿JI ji .С—-1<СЭ ^ jl J

.C^-^loXi ¡ySL&xJá j ís^Jy. jè c^lj I J

J*

J^JJ (j-Jf T">-l (j^jljJ^yu ^jZajS" (_jy JjL^ 4J <ÜL-J ÇJl ¡y^J

uâxJLJ Li J_*S j ijsjj-э- oJ_p tiCiy» ¿¡lí'l-b- (_$IaJLj jjS'JL» OlS'jlJ J¿ .J_jleXi> J ^yij* <ji' cgbfcvl.^.^yfià** olS^j jl IjjT ^jâ(jl^^j j

O^^- óLS'jlj ùT j* te:>>; j'jir— ^rtJ-^ óLTjlj ^a3L-j ^^¿¿«J

J (_/» J * Ù jTU 1 t^gjl^j J ttijjjLiS' ß

üU-^lí j j jLS'jl j с j с,«; .л tlf>T ^Jjjl j j^gj 1JL¿- ¿I y íJ^jt oUjl jJ y y^s^» cJ^i I

¿ri' f J-5 • J-île-Jbi£ ¡J-jÏâj J (Sjj I i0J ^gAJ ^Li j»-

.OJleXi o-Sjjíl (^J**) ^y J jl (^Lâl jl^jlJ

.C— ie^b Jß ß's j ! ¡^Lft^jtixj ^"A^IÎ j 4JL.J

.C—leJj. <Ojjsl ^jU J>, J ¿¿У J^yIjT jJ (Jj¿riß" kyj

t^JL<Jl) (^Lijjl L^-aijj ^LjJbj O ijy» ^^-»ÍP j>-\

.ll. .«la JL¿ ^J^ujlä j (a^JIjä t^jjleJ I

/

A

liS^JAJ ja i_JiLJ j.i j Oib -">■■>-1 Lol JL-J-5 4_J IJ ¿f*—* ^-»«¿¿l j J

:piJJ1 <jr*

((¿Lj I ¿L^L*» Ij j I J—<"1 ¡j, g^.i .C_o J-« 1 0jS"l)jS" <JIjil ijljJ^»" ^jg ¿< j Jail i-^jj oLj

Ij o I jJL«

.c—>1 olji «i^rj «jl¿L)Iji J^jjj^g^t jJ j oJJlj*- «¿jIJJIjU-» I—fi I jl ^^¿-Li« ¿jl—-ijj (_s-sl. J—i((jljjiL-» Ij 01 ^j?- j^jI j ^^jrla.^l iCjjSL

t^Uj—i^g-j« J—v>ijLt ^IL-^I^I 4J ju ^si-jj . JJloij^iJ ^Lft^io<b L J oJ£

Ij (j g.t 4-3-1» ^■/■»4..1| LZjjS4ii_)Lb 4j (j^3))<J

5 <ob oLij

A—iJS' tOii" wbU .C.'.-»! oj¿U jljj^ jl ¿)ji js ijj-Li (j^l ^ is'JJ"^ J"5 £ 4_j ((jlj)) ojlJ ¿.¿I CC^-I J <ji .J-ilj ^y» (jljtjr*)<uiS' jl (^S"jA I jl

0J ^J-» Oj-^M-fe ^4j AS' Cjlj^jbja ¡(_glAojlj JJoL« .iXiL) ^a ((JJjLgJfc))

jf ^ (j■ij-S" (jlUJL^« ..J-^ij j^' 4j ^^ j^1 C-ibjJ ^jjI^JUJ i ."I

ur

j^jj (. jy* ^o 410^ j\jo i 4 ji jl^- j^ . j-ili jjljj (^jj^4

^ Azif [ savz ] j tj-—

jl J ¿JJ^. ¿Jj^ji jljirjjj jljjw. ^ITjjl J ^^Uaisl J (^^ial Jajlji JJj Aj

jl j'jj^- j^4 tl^jjiJ^' e Jl^iJ I 'iS'ol^?" tvl—I "oi ji C-^o.&l jjl^- cijjj^^' -tlsJ

JJ> .4» JjjI jJ toJ-i 4I>-L»i jljjjliS' (^IjJ J C..«iI ^U-U«' 0JJ-5 j»-^4 oJ^JIj I

is* -^Jiy (jUJ^il ajji 4j Ij jjj, (^L dy-jj■* tjzj-/7 " V* JL-0 O (l)l_»ip ojji ji j^-^ (ji^ -C—OwLi Li (jULoU* ji

JLvi (jU^Ls ji jjjl J-«. JUJb jS' C~»ISI o I J-5 ((Jif)jt^Lj 4jl>tsiS jl j jl* I ji <w->ljP^I

i jl jjy* t jjj i jjto t(jl jj^vj) (j^i jt j dsvla js (u««^)) i j^J^a t^j^jM^

\ \ ^ t WA^ Jjl

JwL-J j A (^LAeLSsjlj jl JJjjl "^(j^r iJUlili JJA iSJ-®'

• -ЦО jjC) JLJ-5 ¿-jl 1_*' tSjtr? J*"® BJJ^ J-3 ' 1_sLOa J (^^(-¿^jjl J-2

(jjlj-; >> til—¿»JtS' ^—e ^IaIx—jj j Iau-JLe-l jl ^«Uaj ojlj»-

jljJ^o "I <cjj|J в(jZjb ¡Jj*J> (J^J^ -l3-*"Jp üU-lJ>- "-l-jb^/j

iZw«\j\ j -A—m j 4j (jljljj jmj (sjjsi ^ is j^VA (JL* tJjJt« ^Lil (1) oL—

jl ^JlS'j^S' jj^tj ÙJJ-1 j-* íjjjj j -Ь j-« l> ¿jI fiJUL- ^jjl

ajjä jS .C,..*. jC oOjJ-äl j 1 j_) Л—l4_Jjl Л—ol^jliLiI jC ./3 ojj^jà j J_>La ¿)

j^^-L^J ^узj-« jj «c—vjjj JL>-15 ojjj ¿J^J Crt) J

j! <_£.îLj j oJljc- ïj-> ojj¿ ¿к-*-* j-í .£—9j\J Cj^I j j laúL^Ji iIaùUîI

ОI js Í jQ—á ja ^I^JLrfj tjU I jtf I j JAj jl ' ob jSol^p-

LJ Y » j J Vû J J4ÁÍJ ^ ?" j ÛA IJ ^¿Ji TT J ^Я" (^o jljj^

.С-—! (jjljlJ&r tj*3j* ÛY j

i_>jl 4j (3ji* jl j-S-^l J öW"J^ j^b (Jl"«-^1 jl jli-(jjl

Y^YA jl .C—.1

j j j\j ^_ci j-S'у». Д—iLi (_5—* il*>-L—« '/. ^ 9 у* J^aj-iS

jl öl ^Läjjl j 4J¿ß j\jl ¿jjaLí -Jlq-L-» olj j-i 57°,4(У ^Lsljk>- Jjb> j 36°,12' ^UilJ&r .JL_¿L ^jj>jAS" 99^ ¿)lj-qj Lj j jl»YY9 X^L* lJ <dv=»U .wl—l Ljj Ç^3'"

jí .üjS ^ äv.j jjiwj-лоjS' ¡и jl j (_£1ао¿r Aj (JLe^ä С-».." jl jljj—> <

jj.iJLS' t^li/7 i 4-j\s>-¿jj ^jj^-frA .jjb ¿js^J JUÖU- j Ia^SU»- oLpLÄJjI (J-J

^»Lj ^уЛ 1 J& C-'.o j 43^ J— (JLe^i ji> S^îllo jT jl 4Г

(... i^rrj'ùr^^ jljjr" (jbib—jj jl ^jj

j1 5

J^Jlj* jl J¿l>J jl aS' oijj j¡¿ bW P J¿Uj» olí—jl С

lj (^yJjjj j^-l JL- C»)u> JLij jlü ¿]ojl> jl o.al.5 2y>- <0 lj

\/\b ÏY'PÛ JU Jj wL¿>V/f JLij ^ jl tSj^b tO-l Biß" J.SU-Ц- 4j 1>U¿ jSÓ j «o O^L^« jl jii^ ¡yj j С^мI j-w ^fi.ftlS' ïrvï JL/ jj JL* jSjL»l jljj^vu ^jS' С«««»- I^mS" jjï-г'.» Aj jj-lS'

up/'V? ^^ m/vr? /. ^r¿>v

'/.Vf ¿lo*; ¿¿I jl j ei^j UL-jj jb*^^ Cmjl«.-*- jl y.V« лj-i ^a owULL. .OJl y (jS'l— .JÜjl¿ JUiil jj*I **

NN

T iSUb4>lÜ

jUSf^T (ф^ЭД -О IgÄcL? -^ftJ!

i p u t

e 1 b »

a í t

u jl d i

o л I У i

ä T к ¿r

g ¿f

(jjiljT ^U^JUJ ^L- q (3

/ f (_>

с Unconsonant V J

V (Oj^x.) vowel s

( ) <yL¿1 ^¿y J V s J1

/ u z Ji c^ Ó tj

V z i

X С

h С"

V с £

J с

m г

n ó

1 J

г J

У íS

c*>Lj J*a3

i kenára / jL^«, güsa / <• kar / ^ .¿^L» t^a ^(3

(jüSO kaws ^jT

ú-i'j (¿r^jj) rayan / t (jlT) kar / jLT L» cJMajt'^jtA <0*-í a £»3

(LA) sena / la jj) rasan ij^J) ser j* (jstü) nexi (¿jí*-) xes j^-. 4iLo c^átej t^J< e ^13

(ojl jjj) dervaza O' jj,^ (j¿¿) der (^Jpor/ ^(jLDkonar/ jUí" (li¿) yozá / IJ¿ .4>Lo ^3

cub / (jj-í) sür / (kür / jj-T .MJb j¡ <LS-J u ^(3

/ («jUL* 1 jL^j) diko / a (j-í) pir / ^ .Vü cwtej¡¿ 1 ^<3

(^a) slr / ^ji (oIjl^) cendl

(uj^.) carob / ^^ i) asob /^.í

u

NT

4_o.a¡ JlXjI ¿ ¿jI «tS' o(Ji^ <-Jy^ 4j II t ГЛ. jl (J^** j¿áü

jbjjj derbon yelomrozä : jläU^ j¿I ^Vbj

( 4JU- ) xana t (¿*T) ja! ahan <. (^1) ^-t asob : a se ^ (^¿^¿-o) ¿и ^ desbeäb (^Li) ji¿l estow : e (jï) to (a^SO ¿S" kona í-jLs^ xiyäbo <- o

(jjjT) ärezü (jjj) tür (jl) ü : ü ^sl/^plr/(¿¿o ^11:1

=) ^f jPtíLtjí Г-1

3 J-áb^ ^ 3 ^J ívíTÍíj^í tSjbeúíí p :(o) b 3 (o) p £13-1

«JU43I&O

piyada :&<-o.>L / pista

: lAáb^ o Си-oL? : (o) b ^(3

bedbax ^ ¿^-ь / bicara ^ ^ц«^

3 f Jtfjlto« síT(3 jf 3 (^eLí ^fJto 3 v-J :(з) v 3 (cá)f £-(3 -f

jfA(¿TÍ3 V

deftar / fendoq / forär

vazen ójj <-ójj / vax ¿j <-ci,

:JJL» jJj-ij w ^jJ j <0 -uiS' y-T v ^l^ó j »-J dS"lj»

ow / y, <- saw / jif gäw / (óOjjí) daw

t JUÎ3l¿io ¿Яз jf 3 <5jbe¿¿f i^Jlj ¿r^í : (a) d 3 (O) t

jf¿(¿Яз d 3

.Jb I ^ ejlj 1 j jL* íjlp I d j t ^jj / tav tey kotäbC^bSO^tr (o)t^lj

tût (Ojí)C-J

(jj)jo did \dokma (jb^)jlji doräz

3 z JüJ3laie v¿Tf3 jf 3 t^bj ^íT:(j) z 3 ( Jb) s ^(3 -í

j aJL. cJl¿-T jJ> Zj S j

sana -üliCjJi) / (jljli)jljU selvär (jOs^lj

ask (¿£¿0 (^lí) ^Li sis

JJj J ^ С^вЦ^ jJ J JcJjlí^JÍ*- (J*^^* J^ CP ^

V V

(oj*)^ mi J а / (в^)-ь^ mo J da «gära J çjlf <- jijlf : Ji- лу-^д JjXî c * jj о US' ^ ^ j ¿j»

j-З-Т 3 4_>Lo ÍJL-CT y £f3 < J(¿SÍTÍ3 i^L-jj ОЦ* : у ^(3 -о

yak / may (^ój, peyvan ф

V

сЯз^ с ^Uio csTf3 c^r JÎ 3 vSjbsûîi у J 3 с £»3 -1

.jüT^ 03I3 j^T 3 43U« < jlcT jä J 3 с J 3

car (jiU.) / (^j^) cow (g) бф

Jerou (jj^r) jjpt / Jey gaJ (gf) ^ J

-¿f

3 ^3cs?s ^3^ ^3 if 3 cs^ ' ts^i : 0)z 3 (o**)s £f3~v

: aiT^ ojf3 y>\ 3 43Lo < jlcT ja J 3 s 5^3 jfAt-^f^ j 3 jlJjIjJ jU s JtJy jA . bas ^ < asob < safid juami

-isJL: . LXwjj^^C Z ji ji OkAj^T' S . C^-ji (¿5^13^ j^kXo C^oL?

^tis^ <b LJ^ JUJ3J ^53jJ Jf ^^¿i« z c^oti? . c^wjf csf (3 £3*23« ^f j-J «¿^Jj z 3 s kA-J^ J^w jA ^jtjL) . ¿Ajf ^ cSlfcjl? O^J3

03UU ¿jit. IAAJJ^O ^3^ 3^ Oi^ '

3 o—<*>f J-&-1 Z 3 S (J^w (J^i^ ' Z t S 3 j i S ^l^goL?

. (Amjj^^JO 3 ¿jljj d^a ^JIJ LJ ^io^a

3 ^^ O^T J«* ij^bj viT3i (o) n -A

nomaz (jlJ)jUJ / kandu (jjlsT ) Ixii" kendo (j) n ahan (jaT) ¿aI

■ijji^^o (JsJb- 'toJli' I ji ijlJ^ jS.j.S (o)

Jo / (0^)0 nO Joj^ 0JI3 j^-T 3 4>luo JlcT j«a .(.Sjbsflit <j(aT(3 t^gJ 3A (|») m £(3

(¡4") kam ^ momken ) man

jfAeTf3 <tsjb6«f ^jUT ieJbj viTy :(J) L ^3 -1

JL «-^pelUjiL^lj lav (>_J)J / («fti.) o:*- molafa mal (JU)JU

jfAi£5"f3 3 ^jbsfljf <ibJojji t^bj (j) r -1 ♦

Para ! randa

к Julias« j1 3 i^jL-Äflif fe-i g 3 (»¿О к )

з « j* g з к g 3 víf^

(«iDk^j

kodi (^)aC makka xäk

(<¿T/) ¿í/ gork mager ^^ß3 tegarg

3 4îU ObsT jô q £»з <<5jbwf ObJ) cSj^* :(d>)

•JjT^ оJl3 y>T

(¿Hçjj qeyci / (jiW ¿Al» qäsoq

qori (¡sjß)<jjj*

Jä I—*' ^—""I iS^t^1 ^J-*"-* J 15J—^ij-* (Jd-V ^ tSj^** J^ (3 ^jj

qand ( juS) xi .с—I ^jUtil 61 js-mj» j «л—I J.»*!—« j çjj cSj'j jr*

aqab ____í& чj-i^ ^Jj-lj Jj o'j-j j-5 *óL» j-э

4_j oL-l(jj\¿jí> j' &jly-A ó tolaq

d^ojj ^jSS-^-IJ jbj

tíTíj 3» (v^'3-r О1-**) :(¿) x 3 (¿) у £!з -1Г

.jüT^ ©313 já'T 3 «üLo «JlcT X 3 у £1з .(¿Яз^ X 3 y judíalo

(¿i ) bäy(U>r*>U)Uj^> yülomrozä / ^^^ moryovi

y-) ^ xow / (J5U1 ) j^u-i exläq <¿j)¿j rox

w

.jüT^ T з 43 Ue i jlcT h . lífls^ t^^âJb- : h (Нз-U

har <yO y / OWi) jWî bohâr räh (o! j )ol j

IgloL?

el»-«5 sS'S** Obi) bЙ c^bj viTy 3-J JUly

q kg t d P b j 1 JLJl) j U^Jl

h X y s z s z f V

V J с

r (^ij^ùllalÂ

1

n m

У (jljj) ¿S'ljpJ

ЬсД jLoJ^-L. 1-1

ijlj^w-Ä U li^J J AS'IJ ti^J jl J*J ^JjT li^j cSj'jJí**1 O^tjfi" J^

IJ Ó I Li J oí J->mJ» J Jj^s-iJ lj £J» Li C'tS'lj .i J-A^g-» J^^J

.<_— ^JJ V_

ow

bar

sang

^ 'j) jbdS'lj (^l^uLvs ^gb^-J 4_¡ .Xi^mJ j^JJ^Í jl J?«-«-» jj C—jj—i ijZi.jf j-s

•uJS' >1 ji .JJ^wJ j^J jl«ui^ Jjl jj C~«L¿> J¿ J"3 (J

(J 'ü) jbtiS'lj ^Iji^Uí» U¿»y*^ oДо L^uUf domba <. qalb ^ t sang

j) t pox (c—sx>) Jjl* j_jlej_¿ -c^L*- ^jajb?** ^IaaJlj j jl ^^Uí ^IaoJIj

gof (cJif) <jfif t ¿óif- y-T jlberex

<UJo 0-1

«UjSsj CiL?- t'L-US' j.5 ¿ (_$LaU«A J U*A ji jl JJJjLp j^jjlj I i?UJ «O

.С...<«1 1 j> i JLP J -lajj iwjj>- t.C...¿./> jJ 1

О^ЫЬЫ borär (J-Ч) piyár _-• --г-* xoräb (oUj)jyj veyrü

OOUîj*«-* mu soma

veli'

(juajb) JU2^ ponsád (0¿cardá

о jl y Jjl Jlí j¿ -Y

juä

(<->> Oi0 u»> i'teraf (UiO^jil i'nje

góñom I U J*á «uSj -V ráftom t (OiS") (Ja^ .tL—l j (^IfUá

. Jj I JJj^Lu Ojjjl jj .5o!^«a jj I» j iAj Lj JÓjJí^j ^I —

P&a mógoñom

. Jj I JjjJLj (^"iílj Jj ¿oll» JjjJLj —Ci

nágoftom

(¿aif) goftoán (jx.'Dj-.l emiyán

JLjj^ A_> Ij y> 4_<J5' AS' wb I ^ ^ykk y i^^-uiS" jJ -V

j^j^» Jaflli? vi^j I; j JLft

(^¿¿y-^joU- xádnivi's (^ijy ^tí') Jij^i kotab foros

.JUI ^yt jj -b I ^ JJjjL» «JL-jj AS' t5U<uiS' jJ-A

~uí j cJ>j jl.T j cJj refto ámád d^jjl^j d^jjl^Jj renga ráng

.Oj I ^ Jjl i^UfcA ji ftUil—l óÜbíUlS' ojjS' J¿

J^ JL». xéyle ^ yáne

/\ /\ éger ^ mége

jj. fij». cére bále

e^J Jj VelÍ ^ báze

Y-

j ají» ^L» ( I ) (U tjl) Jjj$^ Ij Ijj^ (jU-uJiS' -Л •

jldoxterä ь¿j* l^-jj derextä

j-S'«U^J olS'gjA tSjljj^-*" (J-^ijfi' jb <*Jl¿J —

jju xaneye piyar ¿Ltf VI

(JsJb- .-UjjS'^y» ^jjilj I (_£lfcJLj I^ tiJ^t^g» ^J5 I y' y. ^ b íJ'^J^"

i^Ijj' jé LSj'jjr" o^ij^" J-5 \J?У JA ji ^»ÍJT jl j

:jl jlJjLp IajLoTy aS" ¿

JfJül 1-1-1

¡i j? j i^rtS** :(owoL?=) ¿¡l^k&ib JbJUí-1

*

A <LÍ qobbe 4_Í ■r qoppa

j <- ^-1-Y

<üll9l äftäbe o eñave

tabar jy tevar

moryäbi moryovi

bj^i sörbä 1 serva

jb bäz h vä

С_«L_s«3 4—1 jJj JLJ (ji—i ОЬ oíjlj jä I ОJ 1_■>

jl" 4_j Jj^-j ^-¿^ i" J 'û tjji" (^l^uL-^ j! j 2¿à u» "OW jt" iilS'j^

1-r

<_>1 xëb л jr* xow sab j. saw

tëb л y tow vJ lab jí law

VT Sb jl OW V-J tab У taw

f <ч

Iju peydâ ijj feydâ ^jj^o piruzi Firuzi

masJed ¿^v meccet

moJtahed mostehed

jlbii ííj^jí

saftâlu parestâri matbax xetne-suri

LÇj^ji,

sofdeli peresdâri modbax xedne suri

J/JL

yy

mace

(<oL) maya

xandaq

(Jb jf) handaq

I jb^jS"

lagad kad-xodá

v

mas J ed

(Jj) cJi

leqat(y) ket-xoda meccet

ji jy j "o" OjjU** "o" 4j ^jjj^kA JIJül

bad-tar * bet tar

J*.

gonbad

v

•U) J onbad

Juf

i <r- A-WU gombaz

J ombaz

(

l>tft JA j^« "i" Ojjl>«-0 jJ JIJJ!

bad- zSt

obJL (ykjf -O bez- zSt

j>-

mSd -c-xar

mece-xar (<oL

YV

UíA jj» Jj C->jjlsr-» ^ tyj^*

bad Jens bad J Jens

jyrM badJur beJ-Jur

divär ju¿¿ difal

jL^ xeyär JL^ xeyäl

мл

parvar jl jb polvar

¿~¿j zest ¿b- jes

. asyar ezyar

ali-asyar alizyar

^^^ifcwi saxt ^ti jl^«_» ¿и_"-3 4_^)sax

aw -ülf'ji оj»\j> j <— (Js-W^A kaläfeh kelva

Л-у

jLil

O^J-5

'.5ум jl J.S

kafs

afsär derafs

»I« -

ь JjJLJ

jbjl

kaws

II It • и i O ell_9 J

owsär deraws

oy

<dlj

moze zäle

mi(e)Ja ^ {^¿¿íp) Jala

jlüU jj_¿ ^g«» "j" Jj-Lj JJü I ^ ^SLij^j jl^" ja «S' (^jU ojlj 'A

»»1« ».11« í" i -Il

.A^J» ¿JJ j O'^JJ I_-JjJ AJ O JL>-J

áJ^Jj

¿j ¿t/^l—fvax

".ij-i ^o Jààlï

nexsa saxf

vaqt

naqse naqf

:JJoL ojJi "(3" Ji-V vi—«I (j-«^- ^ tJi-V úi' V' -lT о—I ^líu¿y* jl ^noqsa ¿ßßzj

i1 crs-í j ^ j' o—i j ^jtí JLt5 "а- 'C j-»

Olß ¿Só (^jjíd^i

yek-qerän ój^. yaq-qoron

yek-quri lSjj^í yaq-quri

¿f Q

Л4

li&L

bank akbar

bang egbar

4- ¿f-N-rr

alif V go sad •sliT V kesad

0 <- pWYf

momken monken

LS* ji' , „ » . u n u , • ; . . i n u Xj j ^ j> jjJj u ^ i_s •if- U U j>} ^yUl J*

mohammad ali mandeli

- hoseyn mande seyn

» « . jl (ji^o

tanban tembo:

JLJA donbal JLA dombal

qanbar qembar

hj vary (¿jjjisS' j* ^ ijyr <s£>r bary

vaqur ^ tl^S' bafur

pis-vaz ill iti.i.t ■S . .t Cotj>- <jij*> j* 1 jjj^tf) pis-baz

Js <- j->-YV

divar jiio difal

fj-5

dovvom sevvom

,S<r- YA

doyyom seyyom

heykal hasi

mostarah

mezah

haykal

mosteräb

i5l> mezäq

j^-^-l-H

<, pä-suye pä-sure

4riS ^jT/ab JlJüf-r

* . << I »I * » "a" "o" y \

^ ((0j)1 4J <Ó ^Uk ijlj jJ OJJJ e d -1 — 1

e JLL>- xande oJU>- xenda

gandom ^Jüf gendem

barre berra

0 J* darre derra

óLjU — o ¡JjJLfj óLj ji 4_íf «e — 4_» o ob óLU U oj!j X+* "a" <u "e"-Y-Y :j-^l» с—-14-JL. óL>j J-jL* ojlj .¿jj. ^ a ^ J^ß ¿¿I jj

oíf gofte («Ó jf gufta

oü name ñama

(^is xame -ul>-

xama

ejl arre eji arra

ajß «ó» j jjji ^ja óßß* (u) jl -o n jl > j .(jl) "u" «о "a" -Y-V 4JLLJ j-J J Ojj j (^L^olj .ij-i ^л jLiC ùT j L^ß ^j-i ojlj ilj I

.C..».»I jUS' oJÜP-IS ^jjl jl jLi sân ¿j. su

(Jü^ £¿1 j <çJl vJsLà* «iS' ^L»jj»^)

Jän Ju

öl; nân (jjj)^ nu-(u)

jj о—I jlji—>1 / -ил» ' •uiS' >1 eUjS' a dS^lj :1

-o) be xana : Jli.. ¿¿¿^ Ji-V e ^ ^^ ^

¿¿I jl jüj Ob ja j^ 3 tól» ß lü^ß t^U ejlj 4*Jo

4_> JjJLJ j oJ_¿ s_Is_=»— ¿jl jJ (_»)h s«» jl O eLjß j^oa —Y—f

iujLs kiyit^g» ( Uj a) oJ^iS" i mehr y> me:r ^ mohr

УФ behtar beitar ^ me:r

íj j JLlÄJ ^ (LA)) aS' C—»I eó I J ¿jb ¿IjT ¡üß íjqa t,j[a ejlJ

. JJ jjó ... j I,^Js

^¿ßß* a ^ ( n+e=-b) jl jLí > О-Y-Û

ГЛ

<Ub dañe daña

xäne xana

t. zanäne zenana

csr- bßßb Ö ^bb «L¿> j1 1 ¡ji^j a o j^* — Y—9

bäm fji büm

jam V Jura

& »¿л j^)yäm fjd ój-1) yüm

ç\J> säm süm

kam küm

.С—'IJJ (j\ ß (jjl (^U ejlj ieJb Jj оДр1з ¿¿I ejlj Ji y>- l4*So

J ^Uj ó I jl ^pj aS' ^ji?j-i 4j JjA ^ a Jj Xj tojlj b l>tA jl¿T jjäüya* -Y-V

.(oyo-» + a) -Lib ^gjj./?'

^ijí ätas ^io-i atas

Л.Т amad ama

ähan jaÍ ahan

ó*'

! : jljJL» 'Д-íU ¿ jUa «uáú JLib *ilb ^U <ь j^J j c¿>-L< ß\ 'Л¡S3

L-Л 4S T j ( astar)j^J, ¿S j ( esti)^] -tS" ^T . ce—a jj ^UUíiJ

.x>>_ß (esiyä) oßß* 6 <> Xib UlA çjï С»j>~ a ^fí -Y-Л räste Ai^j resta

bäzi

bezi

.á>¡. ^ JüL- beyzi jljejlj ¿¿i JU qáli ju qeli

AjlOJ ^¿U* ^jU Jj> ojlj ¿¿I tJL3l alJ ejLí Ij (jfl -L^yj) re~rOVÜ jjjj

v • —

jjW- Jaru Jeru

O^jIJ

arus pune tabut

^g» (ji^j 1 u úy*,m> —y—^

ans

^ pina

j^L- tábid

j i J-jlS" h^jIj-a j-s -tT ¿jb ^ U J(uU ¿¿I) .^yi ^ (I) e «u Jjx; i o-Y-1 •

óL-ly>-

J

b*

J*

rixt mix bil páliz tiz

G>

Ai

amu caqü

zanu

rex mex

(C—'I j JjDbel (Jj

pelez

^J j^J j^* j^ tez Ó * ^JbL U Jijj-Y-1 \

¿j

ceqi zeni

^•J Ojjv» ¿ri' -U Aj ^Jp^*-* y> Ij j vH.-«"! Ci i....i j <oüL» ^jj La ejlj ji !4aSü

(Ol^lü' jaláis» íJ-J^ÍJ idjf»* jjfí?

ruyan

íja «o JJ-UJ U O^«a» -Y- ^ Y ¿p|j rayan

¿i-js borüyan ¿¿i^ berayan

jbj>- cüpän ¿A*. cäpü

jlL-T

matbax gofte rafte

íiji ^ JiJb- u ** a j o -T-^r mudbax gufta jj ruña

.3ß ^-a!^jj> ( J*â) Ij lS WßßiSj*

pisani

heyván äseyäbän bäyebän

'e 4< i JjJLT-Y-^f

¿jb peseni

(j^ tj* à^h kes

' «jjh «¡o «OIJ» t«d>b» JjwlJ -Y-NÛ jj^ hayvu

JJT¡M\ eseyevu

jy^b bäyvu

<_r* ow ь aw j j о у^лл -o Jj az (c-«U¿» ^l^L» ji (jt-j а о ^¡ы - Y- \?

jLil afsär jbjl owsär

j.*< kafs j^ß kawä

jl>l ^ (^iT)päyafzär jljj, powzär

jiífjif-r-VI

L¡ jl^jL^U U С—I JÍÁIj ^^ J 0>Jbb ôb-T (¿Iy L Ol^jlj j jbiS' Ij&ùj j U ^Ij ¿Pjjil

j-'.n (1)T 0-5у °"j* i^jj*' J -Aj-tîJ L ((у )) ejlj IjljJ^ jj jl у y-i.ß

.С—-I ùT (¿JuJlZj ^ jl

V

¿^ = cemand J end :jl;u ^ ¿ul jj «o» ^ ¿ll ¿¿и «jij jl

j = nicimand

S" JüjÉ ^ «te -C» Li> ^Tj-s aS' ^ISÓa c5JL^s»1 jjijLJú (jl^iis^-Y

иг*

ü jû =di te l; -u- =se te aSC =yake

oJL^eT oUjS' 1_) JiL j-^zya jl ^jiwj aS' (^>¿>1* (^I^Iäj d 4j ^yj-^a л ojlj jl ^i-yr-X

JjjS jljï « j» jltd j Oj-^» ¿)L» Xili

(yb ^is jj jjL?- jf tsbt. jjL»- = cundan jj ^ = cindan

=dembal J^o :^ j >i-f fj^ = ces-mexi = ^ly- ^ ^ ^ «o«jí» «ce 4^-» jl mO-VO-tO yy^^ jly ^y^ai^i (^U^wi óL. "vo" Jüyj t_>—P

j$ u* Jj* ®У ls^2^1 ^л^

j^jibsjjjjiaj*. xod-ey-ü-boro

^yjw'Lj» xS'sL^>-lj L> j tí'j''5 p-® ^ ®J'J Jj ^^ j\

vaxt- e-emeyi juT ^3 .¿y. ^ <oj(e) iji

(j^líj) beraftüm ^y j_í jjJi ^^ oj^-i-j ^is' oL- jl¿T .о-я

bogrüxtüm çj^-jJi y>-) boxondûm ^3xj>¿

i^rtj-^ j* c—«i t^bw tare j j-îô^j cjjj. ^i^j ^jJL« ь j ь j

j-b^ üftlT hamma <w* «4^*» .vi—i ji^ tarre ^ji

.C—«I ¿IjT jl»¿ri' o^Jjâl ®j—^ j'J^J ^ J J'JJ ^ ^

^ ^ ^ ^ Je qaher > jл 4Г ^í yad-e-gär

jii Ziy* LSj'jj*»»» J"5 ^J^-P-l-1

i^j-»—! ajß Ji jl «I» ^jäIS' j (o>) cJiJL?— \

( Imirz eahmad = o*>! Ij^ (d Jsi^) este akbar = ^Tl ¿Ы

jiJ lSU^ J оjlj jl «£» <Js~b—Y

^Jjù* mandeli =ls1p ju¿ mammad

.ti—I ¡^зэчЛ* ^SoLiJ уь j ij-ь -lüb «£» <_9-b» ûj^ 1л ojlj ¿jI ^jsté

.Cwl jAStji

iijjL» Jjl jl « j» mö jjnc jj ojji ^y» JüL" "mä-ma" jy jj •tí'

(iL)) jl (i) Jsis—f cand or can delqand delqan gand J gan gäv-e-band jj _ban

xod-somâ L-¿

xorand oíjy- xorande oJüjy- 'JUU oli^ ^^ jlb jl e öJb—?

'С—I j\j> j>- ji ojß Jb t^kk (<t--'))

xäst <.{jï*\j¿-)xOS

däst dos

.JJ^i ^jAJ iJsJb- «(Jj» JJLÄ 4ÍU¿I ^ёсл JA

о

'«_а» ^ьь (jsjb—л

b- cäh cä

о

negah €¿ nega

räh i, Rä

•i j

xägna xagina OL« jl e vJaJb—'я

Jjy* ^ jib ji k—*

^ Vjt = J eru jj_=>- ^ = eseyä

i^ jo- IA ejlj j^jí^^ <jl¿b ji o» 1

moz= mozd / güsfan = güsfand = xi-ß / doz = ¿ji '¿j-í. ^ id- «л»» j and «juí» 4j -б' (^lfrbó j¡j j busid busi

välangid JLl\3 välengi

vJs-í-VI

lj jí j (¿IfcllS' JS .bjf ^ f Jj ûT J ojlj Jl IfJ Jl^ß ¿jl Jl ^si^U-

-I j&jJb Ia i—JLs jl ejL ^ JU>»

aks ¿SLp ask

nosxe noxsa

в

¿)US qalyän jU qeilu

^Lá fatile 4l¡L (Jjjl; j eJí) pelita

ketf cJf keft

Ji5 qofl eÜS qolf

la'nat cXr nalat

^äyjí 03jf ^-Зуа J*aá

^gAwf 03/* 3 ffcwM-r

^UJ ^jLp 4j JJ»—I j|j j ól^ jl Ij^cwf

..Ц>»..<|| вJjS' JUiS' <Jl*J¡>l Ij 4JI JU*wua OISVJ Ц-J -С-.....; Ij «б" C—^l (_glojlj

i- boj_fe hezom ^ j—* L> ^'cs-5^ jl ^ßi

jjj oLsfcSj'jjr*- u^iß J-* p-*"' 'W^jî* = hezoma

H cSUk^Tjii-r-r

* p—l -<у>\>- j j* j <oL- р-Л j ^-Lili j ^Li.— £0^3 ^j®®

.jljjl t JX^oa J-¿>1>- j ■ C-J ó I O^jj ¿jÀa JJ¿ 4jL¿J ^jiilJL) .¿jl-L» J gí* îû^âo

(jji».) jeru ¿j* - sag ) gowmis ß - ( jlf) gow jf

ajjJ1) bor :jujU -uT^. ^Jj ¿jlx