автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.02
диссертация на тему:
История культуры туркмен Ирана (ХIХ-ХХ вв.)

  • Год: 1995
  • Автор научной работы: Овнук, Хангелди Аразгелди оглы
  • Ученая cтепень: кандидата исторических наук
  • Место защиты диссертации: Ашгабад
  • Код cпециальности ВАК: 07.00.02
Автореферат по истории на тему 'История культуры туркмен Ирана (ХIХ-ХХ вв.)'

Полный текст автореферата диссертации по теме "История культуры туркмен Ирана (ХIХ-ХХ вв.)"

г-д

~ -• £ V

О

° " ТУРКМЕНИСТАН ЫЛЫМЛАР АКАДЕМИЯСЫ

Ш. БАТЫРОВ АДЫНДАКЫ ТАРЫХ ИНСТИТУТЫ

Голязма хахмунде

ОВНУК Хангелди Аразгелди оглы

ЭЙРАН ТУРКМЕНЛЕРИНИЦ МЕДЕНИЕТИНИН, ТАРЫХЫ

(XIX—XX а. — Туркменистаныц гарашсызлыгына ченли) Хунэри 07.00.02 — Ватан тарыхы (Туркменистаныц тарыхы)

Тарых ылымларыныц кандидаты диен алымлык дереж.есшш алмак учнн язылан диссертацияныц

авторефераты

АШГАБАТ —

1995 й.

Иш Туркменистан Ылымлар академиясынын, Ш. Батыров адындакы Тарых институтында ерине егирилди.

Ылмы ёлбашчы:

Туркменистаньщ Ылымлар академиясынын академиги, профессор М. Аннанепесос.

Ресми оппонентлер:

Тарых ылымларыныц докторы, Туркменистаньщ Ылымлар академиясынын, академиги А. Ж,ыкыев.

Филология ылымларыныц кандидаты К. Нурбадов.

Иврите сын бериж,и дашкы гурама — Магтымгулы адындакы туркмен дввлет универснтетиниц Туркменистаньщ та-рыхы кафедрасы. ^а^рш^ Ц-М*^**^^

Иш 1995-нжи нылыд « » сагат « >

Туркменистан Ылымлар академиясынын, Ш. Батыров адындакы Тарых институтыныд докторлык диссертацияларьшы горамак боюдча йерителешднрнлен советишщ межлисннде гораляр.

Адреси: 744000, Ашгабат ш., Гоголь кеч., 15.

Диссертация бнлен Тууркменпстан Ылымлар академиясынын, Меркези ылмы китаиханасында танышмак болар.

Автореферат 1995-шки йылыц « /О » нбе-

рилди.

Йерителешдирилен советин,

алым секретарь!, тарых ылымларыныц, кандидаты Г. А. ГАРАЖДЕВА

ИВИН УМУМЫ ЛЗСИЙТНАМАСы '

12У§_МЗмы_тай^ан_гарамагын_зер};£лыги: Луз йил агдыгырпк вагт барк Руссия, содра СССР-иц хокум сурен деврунде Турккэнис- . тан Силен ойран туркменлорлиич арасинда агыр узцолик омеле гелди. ¡¡:ол довурлерде ущт г?,ахан сыясатында кесеки ерлерини копрэк баснл алмак ёлы Смен гидилен хокумет системалары наигаланы биря-бири-нден айырды. Нетвдеде болса, догая-догандан хабарсыз я сап, олар айрылшып гитдилер . ■ ■ ■ •

XIX асырьщ икннж! ярыкннда Рус империя сынки, Орта Азияны басып алмагы бклен кенар яка туркменлериниц арасында башданан . вакалар сонра Туркменистана яки девлотиц оз араларшда болупме--гине сезевар этди. Гунорта Туркменкетаннц эпесли болеги Зйрана -табын одилди . •

Этрегицгунорта террнториясында еряевйэн Деит-е Гурген, ягны Туркменсэхра «лорде Эльбурс дагларшын гдавделлик этэкде-рине хем Гундогар чуцкуне ченли^ довам эдип , Гундогар серхеди болса Хорасанын, даглыкларына ченли барип етйэр. "Сан боюнча биэин, элимиздэки бар болан наглумата герэ»хэзиркн девурдвШ-ранда 20 муц квадрат километр мейданы билен бир'ярым/1.5/мйл-лион арасса туркмен япаяр".^ . 1

1804-1681-^*^ йылларда Рус -Зйран чакныиыкларыныц нети-яесинде, '¿йраныц Галарлар династиясыныц патышалыгы билен Руссия патышалыгыныч арасында серхет чекмек меселесинде шертнама багла— шылмак зерурнети Яузе чикяр. Шол.осасда " Гулустан"/'Туркменчайи, "Ахал-Теке" хсм-де"Гул жемал хан" дийлип атландырнлан шертнама-ларда Уйра'н патышалыгы. билен Рус патишалыгыныч арасында серхет-лери аныкламак ве чекмек тайяр эдилйэр.Хэзирки еэбашдак Туркменистан Силен серхетден ацыркы Туркменеэхраиын демиргазык серхетла-рй хем шол шертнама ссасында тайлрланЛн арачек болуп галяр . Рус иатысалыгы йыкылып, СССР двредиленден сон хем бу арачвк оцкулигинде галдыркляр.

Гэрнуп дуран £актлар боюнча туркменлер / Туркменистан/ Силен ойран патыыалнгннип, арачзгини хэзирки Итрек дерясыпдаи дэл-де, оЛсем ондаи 70 километр илерде, Гурген дерясындан-да ацьркы гарасув дерясыныц ан,ыры чэгкнден хем-де ольбурс дагла-

т * ■ " ^ и^ I <" 0 и*1 а Ч^Я " « ^^ з о ^ ^ О-* • I

• То • ии Л- оЪ-^

2,- Т.огэеовз Г. "Туркмони Ирана","Туркменистан сегодня', £3 _

ГСС.о 3

рынин геривинден гечмелидир. Рус сыяхатчысы Г.С.Карелин 1839-иад йялда бу барада кейле яэдь;" Туркменлерин, ёмут тайпасы Гарасув, Гурген Ве Ь*рек- дёряларыныц сувлары иилен суварьшян хасыллы ерхврде отурярлар. Гарасув дерясы ёмутлары Элранд-ан болйэр.астра-.батльи'ер хем оны хакыкы арачэк хасап эдиэрлер. Себэби Гарасувыд .саг кенарында екежр-де парс обасы ёк". омма. Зиран патывалары 1»ц*|слерин голдамагы билен серхеди Зтрекден чекмеги баварды.

. 1978-нэд йылда Эйранда яваян халклар империализме гарвы азатлы'к вэ демократия угрундакы гереие галкынярлар. Мухаммет Рза " Пахдевиниц мерке злешдирилен хокуметине гаршы дурли демонстрация-д'арыц мовч уряагы билеи, олран туркменлвринин, арасында хем депе-ленен хухугы гаитарып алмак угрунда адыл херокетлер ве сыясы гуйчлер иузв чыкяр. 1979-нжы йылда .ойраныц Пэхлевилер патыиалы _ •ганыц isa cu иыкшшл, Эйран Америкаиьц империалистах эксплуатация-сындан изат боляр . Шол дэвурде туркменлерин, ез ыкбалыца езун, чэзмек,.элдец гиден ер, сув, иедени хём сыясы хукугыны гаитарып алмак хакдакы пикирлери ве херекетлери тарыхда вне бир'гезек вр бовуа галяр. Шонуц Силен бирликдв.халкы туркмен дшшнде соватлы .этмек иша хем тэзеден гуйиэйар. " Оба вураларыны , дайхан вура-ларыны дорету.бли!",иилден гиден ердера гайтадан алмак герек!", "Ок-ув ^ерек!"." Та,se злипбиЦ герек!"," Туркменче мекдеп герек!" дийлен-иигарлар билен кечелерде демонстрация херекетлери гуйа^ап ' баилаяр. '

1980-Hapi йылыц баиында туркиенлвр тэзеден гуйч алан дини • фундаментам гурамалар билен Куммат-Ковус вахериндаки болуп гечон чакнывыкда ено бпр гозек езСавдак автономия оерилмегинв талап одДардер.Оцкй гечир^иен серхет гартнамасы голдалынып,серхеди еол орден тэзеден;диклемек'меседеси барада карара гелинмеги талая эдилйар . . '

., Гарев нети£уЭсиз болмаяр. Еол довурда 3:1 ран туркменлеринин, алан йвтонониясы бцр йылдан говрак вагт.довам отди, Зхли ер, .. сув, экеранчылык/ умумы ыкдысадиет/,«мадени реформалар туркменле-риц мерке злевдирилвн'* Снтади2гурамасыщщ тагалласц билен йорите -леидирилдя . . *•'.•• ;

X,"Русско-Туркменские отновеДия в ШП-Х1Х вв.",С6.арх. ,

док-ов;Авхабад, 196Э, с.ЗМ . Z. Шол девурде Эйран .туркменлериниц Еура автономия. хокуметиниц ве

дайханлар хем ооа курасыничкеркези эдарасннш\' атландырылши!'

Шол дередилен совет гурамаларнны /Оба совети, дайханлар соЕети/ Эйран двЕлети долы айрып, ёк одип билмеди. йене онун ' адыны " и—о1-— 115 «^г—л " /"Шурайы исламы"/ дийип уйтгетдилер.

Шейлелинде, шол дэвурде туркмен интеллигенциясыньщ эсасы' эден хнзматы Эйран туркмен халкына онун милли везипеси хэкмуцде Шура системасыны йерителешдирип биддилер. Шол система болса хе-низе ченли донам эдип гелйэр. Эмма оны дереденлер атылып елду-ридци я-да турмэ басылды-да пассивлепдилер, бирнэчеси болса .• дашары юртлара эмиграция гитмэге межбур болдулар. •■.'•'

Бу меселе ез гезегивде тарнхдз ыэ галдыран улы вака-дийип хасапланяр. Ол вакалар дурли ылмы ишлерде, белли-белли журнал -хем газет сахыпалапнедв хэзирки девре ченли нлмы-барлаг гёчирмзге эсас болуп дур.- йене ол фактлар бизин туркмен дилимизде ве еряи метбугатымызда гинишлейин ввренилыэндир.

XIX асьфда туркмен халкынын ылма, билиме гарайыы барада язылан ишлерде геркеэилиши ялы, ол асырьи биринжи яркмы хякда А. Борис шейле диййэр: "Туркменлерде метки т с к. Олар намазлартяг. гара- ойде я-да ачык ялазы ерде окаярлар. Оларнн молласыннн саны кэн дэл, руханылара ; умуман, аз хормат гоюляр"*'. .

Эйран туркменлери сыясы ве ыкдысады бабатда эйран импери-ализмине бакна болсалар-да, рухы тайдан эзыгтыярлылыгынн хем миллилигйни хич йитирмэндирлер. Туркмен эдебиятынын ве сунгата-нын бай базасы дурли милли сутемлерин ве кемсидилмелерин гаршы-сына ян бермеди". Кэ халатларда йитип гитмэге ченли межбуры ягдай Яы бащдан гечирен бу милли медениет халкын рухуццо мэкэм орун влып, ез орнэп-всмегини довам этдирди.Бу гунки Гун шол рухы медениет несиллерин анында довам эдйэр. Шейлелик билен Эйран турк-менлеринин арасквда кенедвн гвнезленен, тэзеден безелен рухы медениет — эдебият ве сунгат яшап, вбги гелйэр. ■ .

Ппоблемзнш эвренилиш деЬежеси. Биз шу ишимизде дгрли чепер

рдебият ве тарыхы чешмелери пейдалондык. Элбетде, бу ерде эсасы пикип умуман эдебиятын усти билен тарыхы вакалары беян этмеклиге гонувдирилйор» Шонун учин теманьш ин чун ызарлаян максады XIX ,• асыпдан, тэ Туркменистанык гарашсызлыгына ченли довур'ичиндэкй Зйран'туркменлеринин географини ве жемгыетчилик ягдайларыны гар-кезмекден угур алнняр.

I. Л.Еопно,"17утип'"!Ствие н Бухару",?.!оскЕа, 1863 г. Т. 3. стр.83.

'.Шол максадын эсасывда энчеме алымларын дурли диллерде язан эсерлерини пейдалацдык. Олар, умуман, дорт-бош диле белунип, хусусан туркмен, рус, парс ве инлис диллериндэки геркезилен чеш-мелерден ыбаратдыр.

- . Бу чешыелер Эйран туркменлери барада хайсы идеологики эсасда язылацдыгына гарамаздан, автор учин анык меселедир. Се-бэби хер бир эсерин хайсы довур, система хем жемгыетчилик билен багла'нышыклыдыгыны билкек, унс берен адам учин молим меселелерин бири'дир. Биз Туркменистанин совет довруццэки языжы Ее алымлары-нын ишлэн ылмы ишлерини не оларын ене сурен идеяларыны хззирки ^арашсыэлык деври хем Октябрь революцияскндан енки эдилен ишлер билек денешдиренимизде, оларын бири-биринден тапавутлыдыгы тебигы, бир'. затдыр. ,

• ' Эйран язькы ве алымлары барзда хем 1975 - 1982-нжи йылла-рын езгеришлериццен енки идеялары билен, ондан сонкы идеялары ерэн тапавутланяр. Элбетде, Зйран барада сонкы 50 йыллыкдан бэри умуш системаны гоз енувде тутсак, языжы Бе алымларын ишле-

. ринде идея тэзёлиги ерэн чэклидир. йэне бу топара прогрессив

• хе:л демократии идеяны ундейэн алымларын ве язьшыларын переден айры-айры.пикири бу топара гирькйэр. Себзби ол всен душунжели гатлак несиедеи-насиле гечи-п дуран, хемишелик идеялар болан

. гуманизш, социализма ве кемгкетчилипш пикирини голдаыак ялы адалатлы идеялары увдейэрлер. Шейле ягдайлары буржуаз-бюрократик хокумет систешишры берк гысачда саклвп, оларын осерлери сейрек нешир болуп, кзпленч систека табын боланларын эсерлери элйузде боляр. Мысал учин, парс чешелеринин бири Асадулла Моьйиник Эйран туркменлери барадакы 11 о&у—^^ оО*^ з —^ » атлы эсеринде, онун алип барян идеяларыны уыуман гоз енуцде ту-•хашшзда, шол дэвур турталзнлери барада берен маглуматларыны 4 хакыкатын хатырасына педцаланмзгышз герек. Ёгсаи болмасал бу осерин бир еривде- "туркмен гаракчыларынын гаришсыка герещен Мазевдаран ве Гилан велаятларынын бирнзче туиенчи феодалларыны" ятлап гечйэр . Элбетде, биз учин .ол туркмешер. "гаракчы" дэл-де, эйсем Эфрек-Гурген боюшкы эркин яцшп йврен маедарлар - чареа туркыенлеридир. Э^ала бу. чарва туркиенлери вз гуиуне гойман, вагт-вагт устлерине дэкулип дуран, эйран фе'одалларынын таланчы-лыклы чозушлары бизе тарнхдан мэливдир.'Виз —.туркмен алымлары шол эсеолерде хакыкатын чэьре йузуни гергп билйэрис, змш парс

^ * — ^ р * " о 13 *^ !% ^ 1л. I • |

• -ТУЛ — Т7У - ГП с- ^/ПЧо О и 5

алымлары учин ол туркыенлерк басып ятыран гехрыман хвкмувде гэр-кезилйэр.

Ене-де шона мензеш А. Сарлынын " с—о —= . /"Тарыхда Туркустан"/ атлы эсеривде хем кэхалатларда анык таркхы вакалара, ылмы фактлара гапма-гаршылыклы гелйэн гарайшлар эса^ скнда анализ берилйэр, •

Бейлеки бир ягдайда совет деврундэки таркпынасларын ишле-ринде хем Эйран туркменлери ве оларык гарашсызлык угрунда алып . баран юрешлери барада нэдогры гарайкшлары айдыпдырлар. Эмма -ене бир тарапдан хем кзбирлсри догры суратда хакьткы ылмы дер-неви гечиригщирлер, оларын хер хайсысы ез дережесивде эхмиетли-дир. Мысал учин И.А. ЮсубОЕын эсери билен X. Атаевин ииицде'Эйран туркменлерине' гарайьшитры тапавутланып гидйэр. Згер И.А.-Юсубов ве А. Ораэтаганов ёлдашлар Эйрандакы туркменлери« сутеме гаршы герешлерине провокацией ве реакцион дийип хзсиетнама. берен. болсалар, X. Атаев она прогрессив ве халк азат эдижилик херекети дийип, догры анализ бериддир. •. '

Ёкарда белленилип гечнлен парс.диливде сейрек чнкон 'ишле-рин хатарывда " «л- бо13 " /"Эйранын отуз йыл- ..

лык тарыхы"/ ялы шрна мензеш эсерлерден г'ин пейдаланнлдн. Ол 1968-1979-нжы йыллардакы соци'ал-демократик херекетлерик тэсирин-де "Федаьиан" атлы мзркисистяк гурзманын белли теориячксы Б. ^езе-инин ишлэн революцией тезисидир. Шонун ялы эсерлер иол довурде '•• гизлин халатларда ишленилип чап эдилетт учин, оларын чап болан еои ве сенеси нэбелли болуп галяр. .

Ишде коп пейдаланылан чепшелерик бирнэчеси Европадакы парс-туркмен диливде чнкан эйран туркмегагеринин сыясн-медени гурама-сына дегишли "Эйран Туркменистаны"; "Ил гуйжи", "Тэзе ёл".•. ялы газет ре ?чфнэллардыр. Оларда чап болан ылмы кзтериаллар прогрессив алымларки ншлерини хекме тараплайын анализлейэн ылмы мякллалар хем маглуматлардыр.. Бу газет-журналлар коп мдчберде дрл-де, сейрек экземплярда чыкып, нэхилем болса, бизин олимизе гелип гоЕуцщы. ' ■ •

Хэзирки довурде Эйран жемгыетчилик шертлеривде сыясы, нкды-сады позиция, дурли уйтгешмелери бащцан.гечирйэр. Кэбир шертлерде халккн прогрессив, сыясы ве .жемгыетчилик херекет'лери демократии газет-жушгалларнц чыкмагння себэп боляр. Эмма шонун ялы газет-

-журналлар ызыгидерли чыкмага мумкинчилик тапман, эсассыз се-бэплере герэ оларын они алыняр.

•V Шоларын апасывда азербейжан ве туркмен дилш-де 4-5 номере ченли довам эден "Ёл", "Дурмуш", "Ак ёл" журналлары гарашсыз , Туркменисганын ылвд меркезлерине ченли гелип етди. Олардакы бар Йолан маглуматлар Эйран туркменлеринин хззирки девурде яш язы-жылэрыниа не шахырларынын хеи сунгатчыларынын ишлерини геркез-Йэрди. Эмма гынансак-да, шонун ялы прогрессив ишлериц гысга вагтки довэмында ёгуна чыкыляр. Бу ягдайлар болса Эйравда довам одип дуран умумы сыясы, жемгыетчилик бабатдакы кризислери гер-'кезйэр.

¡Лейле чепер эдебиятлар сонкы 7-8 йыллыкда туркмен лепи к тарыхы, этнографиясы, чепер эдебияты Ее эне дили барадакы язылан эсерлери гойберип башладылар. Мысал учин, туркмен дилин-

' де чы:сан "Гошгы йыгыццысы" /" -Чг—-"/ "СаЕчы" ады

билен иа'хыр Сетдар Савгвдан, Мэмметрза Бигдили /Бекдили/ диен

авторы» "Эйран туркменлери" /" оъ—- > ^'-" атлы иши,

Д.. З^евад Хейьатьщ : "Турки шивелерин ее диллерин тарыхы" диен иши, 3.' Аршы ве Н. Касарьиянш альбом гэрнушиедэки 30 сахыпалык гирищ билен башланян "Эйран туркменлери" /" оЪ—«1 ^» "/»

А. Сарлынын "Тур^менистаныц тарыхы"/" о»¿^и"/ ди_

ен иши ве. "1.!агтыыгули Пырагынын парс дилине тержиме болан эсерлери" ... ялы тэзече ииленен ишлере душ гелдик. Элбетде, оларын коп болегини улансак-да, соцкы чыканларыны вагтын гысга-лыгы зерарлы пейдаланмага мумкинчилик тапып билмедик.

. Инлис дилиццэки парс дилине тержиме болан хем тержиме болмадык 1/ешмелерден етерликли )^увдарда пейдалавдык. А.Вамбери-ниц парс дилинде чыкан "Аздавчы дервушин Орта Азия ханлыкларын-дакы сыяхаты" /" ¿^¿^«-чь .,■» ид 1635_

^-1851-нжи йылларда Ашырадада руслар билен биле болан инлислерин ' векили Лейди Шеляц "йтда;.'Л" /" •ь'.гт-ч—* «/ отлы СЫЯхптна-ыасы, С, Сайксын "Эйран тарыхы", АД. Махдееинин "Эйракын дашары

юртлар билен арагатнашыгы" /" -и-—*_>.и ь—^^ п/

атлы иши, К. Догобионш "Туркменлер билен совет" /" ^—

1новелла-роман горнуиивдэки эсери ... ене шона ыеноеш эдебиятлар ве тарыхы ¿ешмелерден пейдаланылды.

Диссертациянын максады ве везипеси.' Дурмупща болуп гечйрн..

вакаларын хачан ве ниреде болавдыгыны беян этмек тарыхын эсвсы везипеси болса, чепер здебиятын баш везипеси шол болуп гечйэн тарыхы вакаларын нэхили боландыгыны, ахвалатыны чепер серивде-. лер аркалы горкезмекден ыбаратдыр. Шейлеликде, шол бир ваканын беян эдилиш усулындэ белли бир.дережеде тапавут болса-да, маз-мун тайындан гаты бир узнелик болмаяр., Нетижеде, тарыхын берйэн ызглуматы эсасында чепер эдебият дерейэр. Муна эхли классык ша-хырларымызьтн, шейле хем XIX асырын икинжи ярымыцдакы яшан-эде- . бият Еекиллеринин эсерлери-де шаятлык эдйэр. ..••-'

Мэлим болшы ялы, классыкларымызын двредияилиги хер бир .. , девурде жемгыетин дурмушы билен берк баглвнышклы болупдыр. •

Олар белли бир тарыхы ваканы беян этмек аркалы, туркмен' эдеби-ятыны идвя.мазмуи тайдаи ба йдашдырыпдырлар во хадкнн дурмувы-"-^ ны, хал-ягдайынн догурчыл ачып горквзипдирлвр. Дурмуида яшап гвчвн тарыхы швхсларын.ве олар билен дахыллы гарыхы вакаларын эсасывда . дередилен шол чепер эсерлер ве халк арасында яйран роваятлар шонун ялы-да халк дередижилик эсерлери эдебията ве тарыхымыза го'шант гошуцдыр. .

Тарыхда жёмгыетчилик шертлерине лайыклыкда гечип дуран вакалар двврун специфики вйратынлыгына дегишга болуп, ол хаЯсндъгр бир эзуне махсус болан медениети дэредйэр. Шол медениет д&врун эне .гитмегине хем-де ез гезегинде биргиден тарыхы вакаларын йузе чыкмагына себзп болуп дуряр. Тарых шейле бир гин дугаунже боланы учин, хер бир а дым еэ ишини белли"бир задан, белли-белли дорур-леп бсюнчэ кесгитлейэр хем-де белли-белли айратынлыклара» этап-лэра дегишли такык оз пикирини айдап билйэр, ; '

Бизин ишимиз осасан XIX асырын икинжи ярымындан XX асырын аякларьша ченли Эйравда яшаян туркменлерин эдеби, медени хем тярыхы ягдайларыны ачып геркезмекден ыбаратдыр, Ипще чепер эде-бият билен тарыхын айрьшмаз багланшыгы назарда тутулып, шол тппыхы вакаларын эсасывда дередилен ёкгнрлэрдыр хекаяларын Ее поваятларын усти билен халкьщ ядьтвда галан мэхум тарыхы вакалар ■ утгащдырылып беян эдилйэр.

■ Эйран туркыенлеринин'ХХ асырын биЪиняи явымыны эдебият ягда?ы бабатда дургунлык деври хвтуиде хэсиетлевдирмек .»/а к сода

лайык'гелер. Ол давурде эдеби херекетлер ерэн пес, кухалатларда челер эдебият ёк диймэге эсас дередипдир. Нетижеде, ол дэвур Эйран туркменлеринин тарыхывда' "эдебият сенединин йитирилен пурсады" дийип атлавдырыляр.

- _ - . XX асырын башларыеда дунйэ дабарасы долан Орсы'етдэки бур-жуаэ-дембкратик толгунышык хем-де оедан сонра болуп гечен девлет .агдарылышыгы шертлеринде жемгыетчилигик классыкы эдебията болан гарайшы икэ белунйэр. Хэзирки дввур Эйравда дини фундаменталист ' хе.куцдарларнн шертлеринде, сонкы болуп гечен вакзларын эсасында чепер эдебията болан гарайыш эййэм уч шаха белунип гидйэр.

^емгыетде болуп гечйэн гереищен чепер эдебият четде дуруп билмэндир, Ол хайсаы болса бир идеологиянын етгур ярагы хекмувде ез сынпына хызмаг эдиццир, Ине, шонун учин хем хер бир медениетде ики хили: прогрессии хем-де реакцион медениетин бардыгьшы ятдан чыкармак болмаз. .

Шунлукда бу ягдайы гвз энунде туту л, Эйрашн хэзирки шертлеринде онесурулйэнидеяларьш дине ики горкуище дол-де, эйсем уч •хзсиетлидигини беллемек герек. Ол.уч гэзбашдан вз вкабасыны алян эсерлерин ыазмунына биз шу ишимизде дуйпли середин гечдик.

• Кшин. довамьща Магтымгулынын .шахырчылык' ёлунын гезбашы ее Эйранын гадымы одеби чевшелерннин. онун дэредизкилигине етирен

тэсирлсри йоритс геркезилйэр, Бейик Ыагтымгулы Пырагыньш двре-дижилик элеми Фердонси, Га'аны, Са'ады, Хафиз ... ялы Гуцдогарын парзсатлы адамларынын хатарь'вдадыгы йэрите селжерилди. .

Хэзирки дэвурде аахырчылык ёлуцда ,"ак гошгынын" омеле ге-лип, оз тэсирини туркмен шахырдарына-да етирендиги, туркмен ди-линде "ак гошгынын" йэргушшболуп бариш хем ыехуы меселелерия бири хокмувде геркеоилйэр/ "Ак готгыныни Эйран туркменлеринин • арасъ'нда Йаргунли болуп уграшгы Нетижесинде, шахырнн анывдакы _болуп гечйэн.реал пикирлерини эркин, гннишлейин айтмага мумкин-чилиги Йузе чыкяр. Муцца гошгынын чепврчилик дережеси бирнеме говшак болса—де, ол пикир шаагиак иэхтден гид мгмкинчилиге эе боляр, Пикир бу форкадй ачык хеи иерам аляр, такиклыга ярдам эдйэр. .."'■. : • ■

• Эйран туркменлеринин:язуалы*энё дили барада айратын .оикир йоредилип, ишде Эйроада меркеалешидирилен умуыы туркмен дили бабатдэ йврите окувын гепекдиги зерурлык хэкмудде белленилй:'>п,

ТГ'

Эйпан чэклеривде туркмен элипбийи барада дурли тасламалар ©не сурулйэп. Эмма оларын хич бири хенизе ченли ёл алман гелйэр. Хер ким еэуче арап-парс хатывда яэяр. Бу белли дереяеде кынчы- , лык дередйэр. йене сонкы дёвурде Эйран чэклеривде вагтлайынча " паисча-туркменче элипбий уланылса-да, гелженде латын злипбийине гечмек умуда пикир хекмунде йоргунлидир. .

.м~ин довамызда саз сунгаты барада хем дурулып гечилйэр. Эйран туркменлеринин эрэсындэ туркмен милли саз сунгаты гадьшй-етден бэри эз ёл-ёдасьшы йнтирмэн, хэзирки довре ченли яшамагы- . ны довам этдирип гелйэндиги айдыляр. Ол дурли ылш фактлзрш . ; усти билен анализленйэр. Эйранда туркменлерин бу аиайып сунгаты дурли пэсгелчилиге гарамаздан, аз есуш басгаичакларнны тебигы • -халатда башдан гечирип гайдыпдыр. Она Туркменистан дввлетинин' радио меркезинден эфире гойберилйэн сазлы геплешиклер милли саза ез тэсирини етирип дурупдыр. Неткязде, Эйран туркменлеринин ара- . сывда саз сунгаты умумы туркмен хэсиетине эедир. ■• •

Ивде хэзирки заман Эйран турккенлерикин умукы медениетинин • кичи'говрумини гэркезмэге сьманькыдды. Гаравсыз Туркменистан дев-летимизде, онун илкинжи Президент« Сагармырат .Туркменбашнын-ёл- . баичылыгывда дурмуша гечип дуран "Милли галкынтла сыясяты" дэврун-де, бизин бу ишимиз дунйэ туршенлерини танамакда, слар билен якъш арагатнашк сэкламзкда, бу угурдан гызыкланян жемгыетчилиге азда-кэнде ярдам болар дяйип умыт одйэрчс. _

Ишин ылмы тэзелиги. Иеин гинишлейин ылмн материаллэр рс статистики маглуиатлар аркали алннп гидиленини ве тэзе донурде /XX асыр/ сонкы ики Азат одиш халк херекетннин аналызи хемде чепер эдебият аркалы тарыхы вакаларын беяны ишин тэзелигйни гор-кезйэр. Умуман айдэнымызда, бу иши- Эйран туркменлеринин хал-ягда-йыны оз ичинде якагг язмаклык автора миессер этди. Эйран туркменлеринин одеби, тарыхы, сыясы ве медени дурмушы илнинжи гезек шей-ле комплекс гврнушнвде ылш нукдай казардан ез ичинде яшп геле-ниц гарайшы билен овренилйэр. Ивде ну вагта ченли ылмн барлэгп сезевар эдилмедик меселелер, 1924-1979-няы йыллардада прогресоив хсрекетик халка т?скр здиши, улкэнин оз ил-юрдуны соййэн интелли-гениияоышн сыясы-жсмгыетчилик ягдайывда болуп гечйэн озгерииликлер, сыясн-жрг.тгыетчилик херекетинин кэхвлатлэрда гуйчленмеги во милли гозгаланларэ барыг етмеги нлмы • тайдан.евренилНэр. Кщде геткрилРон докумелтлер те ¿.птериэлларвд ксшуси илкинжи гезек жемгкетчилиге яян пдклй-^п^ ' '

Диссептациянын хронологик чэклери. Иш, умуман, XIX асырдан

башлап,- эсасан Туркменистанын гарашсызлыгына ченли девре гелип етйэр. Ку аралнкда болуп гечйэн вакалар дурли чепер эдебият ве 'тарыхы. фактлар аркалы хайсы йылларда нзхили вакаларын йгзе чы-кавд'ыгыны янализлэп гидйэр. Элбетде, бу вакалар 1916-1924->ши йыллара ченли Гунорта-Гунбатар Туркменистан умумы ягдайда аз ичине аляр. Эмма шол йыллардан сон серхет меселеси жуда беркиди-лип, Гунорта-Гунбатар Туркменистанын ярысы Эйрана табын эдиленден бейлэк.хусусан Эйран туркменлеринин хал-ягдайларыш гэркезмеклик нагара ал'ыняр.

Иш'ин довамында 1979-нжы йылдакы Эйран патшальтынын гаршы-сына умумы демократик гэреш нетижесинде, туркменлерин бир йыллап Совет Автономия хукугыны газанмагы Ее шол эсасда шура гурамалары-'дан Оеркидилмеги ялы вакалара гелип етди. Шейле хем Эйран фунда-менталвстлеринин эмернкан системасывда гурлан Эйранын харбы гошун гуйчлери гинден пейдаланылып,. Туркменсэхрада Совет Автономиясыны тоэдурып, туркмешшрин ендебарыжы сыясы ишгэрлерини тутуп турмэ .басды, атып елдурди я-да оларын кэпусинин эмиграция гитмегине се-бэп'болды. Бу ягдай чепер эдебиятда хем ылмы-публицистик макала- • лапда 'долы беян эдилйзр. Оол девур вакалары Туркменистан довлети-нИгГ Гарашсызлыгыньгален ватта ченли ввренилйэр.

Дяссептацйянык практики эхмиети. Ивде уланылан документлер

в'е кеп санлы маглума'тлар Туркменистанын тарыхы языланда хемде дашары юрт.туркмёнлери барада, хусусан Зйран туркменлеринин тарыхы! ыкбьлиьы горкезыееде меедеп окувчылары хем ёкары билим'талыплары ; уч'ин, юрдуп -«Тарыхы боюнча окув китаплары ве голланмалары языланда ылмы чешуе хекмувде пейдалцнып болар. Шейле хем .туркмен эдебияты-ннч тдпе тарыхы эврениленде, Туркменистанын ч'эгивден дашарда яша-ян, хусусан Эйран туркменлерикин двреден чепер эдебияты хем сун-гаты барада ылмы маглумат хекмувде пейдаланылып билнер.

. ДиссертЕциянын баоланышы. Иш Туркменистан Ылымлар академи-ясынын Ш. Батыров адыедакы Тарых йнститутывда "ара алннп масла-хатлашьощи ве жемгыет енунде горамаг'а хедурлецци.. Диссертациянь-н эсасы мазмуны ве «етийелери чар болан бирноче макалаларда ез бе-яныш таэды. ' - •

. Дисс_йпта!п1пнкн стр.уктурасы, ©нде гойлан везипэ лайИклындз косгитленнлди. Иш Гиришден, уч бапдан, :«емлемеден ге пейдалвннлпн

эдебиятларын хем-де чешмелерин дузумивден ыбаратдыр.

Д1ССЕРТАЦИЯНЩ МАЬМУШ

«Циссертацияныи Гиришинде шу теманыц ишленмегинин зерурлыгп онук ишениш дережеси, онун эсасы максатлары ве авторын барлаг гечиренде виде гоян анык везипелеси, ивин ылмн тэзелиги, оиун хронологики чыгры, уланылан чешмелер базасы, ишиц практики зх~ миети барада айдыляр. Ылмы барлагын методологиясы ве теоретики принциплери хем-де онун чешмелери хэснетлендирилйзр.

^иссертацкянын биринжи бабы XIX аснрдя туркмен пахыр ре язи-жыларынкц езлерине мекаеп хекмунде умумы пейдаланан здебиятларн ве тарыхы, эдеби эсерлерини ятламак билен туркмен хагкинын шмы тайдан бай базаеннын бардыгы белленилйзр.

Биринжи бабык биринжи параграфында Этрек-Гурген туркменлопс бабатда, Эйраь, Хыва, Руссия довлетлеринин .экспанпиясшгц гуйч-ленмегн ве туркменлери» ол экспанцияшн гатдасяна улулп-кичилв горешлер алып барандыгы айдыляр. Шол довлетлерин бу йопекей юр-дун рухн, мздцы байлыкларыны таламак учин зден чозушлары ве туркмен халкыныи ол зулма бовд болмян, вз гезел юрдуны гопакак учин, гаршылык геркезиши туркмен языжы-шохырларцнын чопг-п дередпяили-гинде аэ беянины тапьгпдыр. Классык шахырларыыызьтн ишлеринд« дет герли ыэ галдыран ол тарыхы вакалар бу ишде гинден овренилЯчр. -

Шол ёкарда беллоп гечен экспанциямизын досашнда Гурген этраплары хем русларыя гол астына гечйзр.*

1816-нжи йылда Хыва ханы Мухаммет Рахш Зтрек-Гурген себят-лерине йериш эдйэр. 103б-н,ты йылда Эйран патшалигы Гургеи-Зтрек туркменлериниц гарашсыэЯык херекетлеринин &цуни алмак учин» Орск-ет патышалыгыццан дениз усти билен кемек берыеклерани сораяр. Эйран хокумети русларын Каспи денэинин Гунорта-Гуццогар кенарлярьп'дм декиз базась'кы гурнамакларша взлери учин хеиишелик бмебитли больг дийип душунйэрдилер. Руслар Ашыраданы 1841-наш йылда аз голастыьг. гечирйэр. Эйран.латышалыгы русларын басыбалъжнлыклы ниети б;:лен ' Ашыраданы алавдыкларына геэ етирйэр. Эмма олар руслапа гаршу умп хйли херекет эдип билмейэрлер.^ i

I. Ораз Ягмыр. "Магтьшгулынама", Аигабат,1992 й., 5С-н::;и спк.

* - llV JU"jl!jLti*otJUli|i*c,liMl1sV-«S>= "'IjJJ^« Uj iix.'T

Руссия Ашыраданы эелэцден сон, туркменлерин Эйрана хем Руслана гарту алып барон гэрешлери бу ишин довзмынца дурли ылмы ч~имелор осасывда фактлзйын гетирилйэр. Русларын 1921-нжи.Кылын феералывдакы шертнамасынын эсасында, бу аданы Эйрана бер-меклик карар эдилйэр.^

Рус-Эйран гатнашьтгында Ашыраданын ролы барада Туркменистана! Ылнмлар академиясынын академиги, профессор М. Аннанепесов оз иалеринде долы ве догры тарыхы маглуматлар берйзр.. ,

1837-нни Йылда Орсыет тарапындан-Эйран довлетинин серхедп нкрар одилйэр. Бу серхет Гарасув хем Этрек деряларынын аралыгын-дп лшаян туркменлере гаршы Эйранын ша'хекуметинин Руслар билен о'илеликде жеза чэресини алып бармагын. гуралы болудцыр.

Бу жеэа чзрелеринин эсасы.максады туркменлерин, хама на, трслара гаршы талакчылыклы херекетлериник окуни алмак учин герек боланмыш. Рус давлети туркменлер билен шейле харбы гатнагаык этмэ-гс майнл дэлдилер. Себэби туркменлер рус девлетивден Эйран хоку-мотинс гаршы герешде пена ислзгщилер, Шонун учин рус девлетинин Экрана харбы комеги бермеги рус-туркмен гатнашкларыньщ.гаршы-лыклайын йитилешмегине гетирип билжекди.^

А. Вамбери Этрек-Гурген туркменлеринии арасында дервуш сы-гатыцча обалара айланыддыр. Ол туркменлерин арасывда болаида, сьшсат бил ей багланьпяыклы гег.-гуррунлери топлапдыр. А. Вамбери туркменлери Ашырададакы русларын гаршысына ежувдируек иолэдцир.^.

XIX асырда Ашырадада дениз дуралгасы улы сыясы-ыедксадн ооуше эе болудцыр. Орус тэжирлери сэвда монололияеыны газанмак ислогдирлер. Шейле хем шол асырда туркменлерин устуне Эйран та-•чппшдан чозушлар ызыгидерли болуп дурупдыр.

Диссортяциянын бипинжи бабынын икинжи параграфы "Гунорта--Гунбатар туркменлеринин Х1Х-ХХ асырларын сепгидиндоки эдебиятн" атлы мовзук билен башланяр. Ол девурдэки Гунор'та-Г'унбатар'туркменлеринин арасында яшап гечен атлары ндбелли галан знчеке жахыр-

„ J и 1 ли и • 1

2.Аннанепесов М, "Укрепление руско-туркменсю;х взаимоотношений в ХУШ-Х1Х вв". Ашхабад, Изд.,"Ыдым,', 19Р1, стп. 229-230.

3.Шол епде.чстп. 230.

4.С. Сайке. Эйрдн тарыхн, Парсча.• 515-нки сах.

ларын эсерлери хем оларын яшап гечен девруник ягдайы барада ил:;ин-жи гезек бу ищце дурлуп гечилйэр.. Шоларыц эсерлеринин арасинда ёмут - жапарбай уругынын биргиден атлары згэалып, олсрын писал гетирилен эсерлери горкезилйэр. Ыысал учин, Аллагулы Саятлынын эсерлерицден бир бецди:

.Аррык, Сакгал дийрлер ии ошлбашда, Буркалы гврерсин мадам сэьецги, Чукгэвде, Гызклда, охли Тумацда, Iii ер истесен иейдан епдерим бардкр.^

Диссертациянын довамивда Ахуцдсг- А. Гургенлшшн эсерлеринин анализине хем коп унс берилйэр. Онун "Гург^н яулгелерипде" Ее "Гул оглы Мырат" атлы эсеплеринде. шол дввур Эйрандакы социал ет— мезчиликлерин агэалып гечилйэцциги дернелйэр.

Шейле хем Эйран тарагщан Этрек-Гурген богпдакы турю/еилср:::; устуне ганыллыкда чозуп, олары есир эдип.алып гиден биртопар ту-фенчи /тупенчи/ феодалларнн атлары фэктлейнн гртирнлйэр.""

Бу паоаррафын ин сонунда Мегет иахыр, 1«:>!.:мет шахыр, Сзхет . ииан ве Арал Мухяммет шахыр тол неслин ин сонкулары болул, дэк-рун сепгидини долдурярлар, Ондан сонра Эйран турт/енлеривде эдесн-ят боюнча дургунлык дэеои башланяр.

Диссертанияныи икинжи бабы "Эйран туркмеклепниин Ик^нян, жахан уриундан сонкн эдебияты" болуп, ол ики параграфа бэлунйзр. Биринжи параграф Эйран туркменлеринин смясы ягдаЙ1.'НЫ ьи ичино ал-яр. Онда ики этадцакы бслан халк азат эдиш херекетлерине дуйсли ■ анализ берилйэр. X. Атаев, O.G. Медиков, И.А. Гсубов ъс А. Оразта-ганов ялы дурли алымларнн шрл бир херекет, тол бир тврихы ягдаЯ барада болан дурли гарайкшларыны"денещдирме тематики осасдя 6sp-ланып гечилйэр.

Шол халк херекетлершще болан белли-белли серкерделерин г?е андебарвжн сыясы интеллигенциянын ады агзалып гечилйэр. Шейле хен 1924—нжи йылда Осман Ахунык бвштутанлыгъп-щакы хйрекетя Н. Айтакоп, Г. Атабаев хем-де Хан Ёмудскинин оглы Лэле хан ялы шол д9впун о ли улы шахсыетлеринин голллаадыгы геркезилйэр. . •

I. Бу гошгы ядахышн згтыгы Хажарбиби Непессвакнн дилиндон язгамл , алшры. /М. Аннанепесов, "Вендиликде язылпн цыгырляр", Ашгабат,

9 • И?-- j t * * ü ^ j iji*J U >5 Vi J K-j ь ■ ' ■'-? *' LT^r** «JJU.I.T

П"! —T\"l ♦ in о J Г ES J^ly V- ai ts^, Ь

' 16

Диссертациянын икинжи бабынын икинжи параграфы болса хэзирки гщ/пн эдсби проссесине багышланяр. Овда хэзирки девур Эйран турк-"■гплспишш арасыцца донам здип гелйэн уч дурли эдеби акым барада пПгм-айрилыкда дурлуп гечилйэр. Олар ез гезегинде "а", "б" ве "в" пунктлора белунйэр.

Диссептациянын учунжи бабы "Эйран туркменлериниц одебияты, • .аил, лзув медениети вс саз сунгаты" дийлип атландырыляр. Учинжи бон буш параграфдан ыбаратдыр. Биринжи параграф "Шахырчылык ёлунын тя^ыхы гозбашы /кеки/" диен мовзук билен берилйэр. Бу параграфда туркмен дили ве эдебиятынын гадывдан гелйзн кеки.айры диллерин т.)сиривде болуп гайдыгщыр. "бнки довурдэки меедеп-медреселер ахун--мсллзларын геэегчилигивде болуццыр ве шоларын окув-язув дузгунлери боюнча овредилиццир. Бу ягдай арап дилинин ве эдебиятынын туркмен одебиятына орнашмагывда улы роль ойнапдыр"^.

Ыслам дини Орта Азияны аландан бейлэк, арапларын медениети, кол санда арап дили ве парс созлери туркмен языжы-шахырларынын аппсывда доврун социал ве-жемгыетчилик дурмушынын шертлерине гврэ, гинден пейдаланылып гелнипдир. Селжук империясы башланандан сон, уч дилин /турки, парс хем арап/ арасында медени арабагланышыгын боландыгыны гадымы бир роваят хабар берйэр. ..ягны дввлет гуй-ки туркменлеринки, медени гатнашык парсларынкы, дин гатнашыклары ппапларынкы болупдырп<;. г

Шейле дил тэсирлерини ХУШ-Х1Х асырлардакы классыкларымызын ^серлоривдс-де гсрыск боляр. Туркмен одеби дилини эсаслацдыран хом чепер эдебиятын милли формада, душнукли туркмен дилицце бол-иплвдмгыны эз бейик хызматы билен вагыз эден Мягтымгулынын гоншы олебията болан гарайшы орэн сарпалы болуцдыр. Ол бу хавда шейле диййэр: . .

Абу Сагыт, Омар Хайям, Хемеданы, Фердевси, Нызамы, Хафнз порваны, Щелаледдин Румы, Дамы элнэмм, Аларнын .янында мен хем спн болсам..^

I. К. Дупдыев, "XIX асыр хем-де XX асырын бяшндцакы тупкмен оде-биятынын таоыхьищан очерклер. Ашгабат, "МагарнФ" пегаипяты, 1987 й. 7-нжи сах. .

П • \11»* и и •* а и и-^ I < " о 1 о • т

. г

с. Магткмгулн. СрРлпнпн оссалеп. Ашгабат,'"Туркгхгастан" нсйп:п-

ятч. 1977 й. П2-няа сах. '

Бу бабын икиачги параграфы "Эйранын гадыыы одеби чешпелерн-нин Магтымгулынын дэредижилигине тэсири" дийип отлацць'рыляп. Ес-йик шахырын дередижилиги Эйранын парс дилли классик шахырлариьнн эсерлери билен денешдирме тематикасшща авренилйэр. Мигтымгули Пырагы оларын доредижилик шивелерини етерлик эзлешдирип, ози хем дурли шивелерде гошгы доредипдир, ягш парс хем турки диллерич шивесинде-де гсшгы дередип билицдир. Бу барада йернте дурлуп ге-чилйэр. Шейле хем бу параграфын довамь'нда парс дилинде гоп;гк шиве-леринин кэпуси дернелип гечилйзр.

• ^чинжи бабын учунжи параграфында хэзирки до в рун шпхырчы.'шк ёлунда "ак гошгы" барада ве онун хэзирки довур турт.-.ен иш шахыр-. ларына етйрен тэсири дернелйэр. Бу форманы парс эдебиятына ымыкли орнашдыран шахыр Нима-Юшиздир. Бу усулда. кадия диен месило "шпхмгмн ез эркин дуйгусына баглы болуп, герек еринде капия болуп хем, зе-рур дэл еринде болманам билер.

Учунли бабын дврдуажи парагпафында дил вё язув месолеси барада сехбет ачыляр. Дилин эхииети ве онун гадымыетден гелип чыкиьы, гоншы дил медениетлеринин она тэсир одиши, кэбир сыяси'себэплере Гврэ, дилин ассишллешмеги хер тараплайьш дернелйэр. Язуп, ягнн элипбий ислендик дилин эсасы азени болуп дуряр. Эгер-де Эйран туркменлери бабатда йерителевдирилен хат ве язув графикасына унс берлип, бу угурда белли бир карзрэ гелинмесе, онда ол срде яшаян туркменлерин дил медениети олуп, вагтын гечмеги билен бутинлсй ёк. болуп гитмеги-де мумкин.

Х7Ш асырда яшап гечен туркмен шахыры Шейдайы ез эсерлоринде Туркмении гадимы 25 саны тамгасшшн - хорпыннн боландыгыны хабар берйэр. Сонра онун "Асмзвдан инец" хелэкчилиге учрайшынк беян ед-йэр. Шейле хем "арап дилинин сезлерин гуеси боландытыш", турки дилдэки сезлери "иендигини" аз деврунде ерэ.н батыргайлык билен аП-дып билиддир. Шахыр "Гозел йигриш б»ш" атлы эсеринде: Бир ас.маны бела инип нзхавдан, Йвутди ол дурли гыммзт баханк-^

— днйип беллейэр. Шахырын "Диллерим" атлы эсери-де "Г'езел йигрими ! бэшин" идея дошмыдар. Бу пшшр Эйран туркизндерикин дали бзбзз>да айдылан яледыр. Диссертсцидда Эйран туркменлерикин хат графиками

I. Шеадайы, Лиоика, "Гул-Сенубер", Ашгабат, "Ыльм".нешипята, 1978 й. иь-яжы спх.

плншт барылян чэрелср догрусывда ве туркменлерин шертле-ривде хээирликче парсча-туркменче графикасыны пейдаланмак месе-лосп'лшн ане сурулйэндиги айдыляр. Хэзир халкын умумы пикиринин чатын графикасына генугевдигини ве шейле эдилсе, миллетин медени го:мн:тими хем бутевилиги учин ерэн 'пейдалы болжаедыгы айдыляр.

Туркмен дил билимине дегишли кэбир эдилен ишлер хем гезе ¡и-'^;;". Шолармн арасывда Кумушдепеден. туркмен алымы Нурмухаммет

%?тагмньш " ^---- " /"Фэрхэнг-э-сина"/ атлы

с-ог'лугидир,^. Ишде бу сезлук долы дернелип гечилйэр.'

Учунжи бабын бэшинжи параграфывда Эйран туркменлеринин саз оунгптннын гэзбашы барада гинишлейин гуррун гозгаляр. Бу сунгат ип;'и довурлерден угур алып, хэзирки дэвре гелип етидцир. ХУ-ХУ1 асмрда ДаНа ата лаками билен таналан' Ахсан шых Гунбатар Туркменистан! а мешхур огузнамачы болудцыр^.

ХУШ асырда Амандевлет багш барада шейле роваят айдыляр, ол гплмыкларын чозушыны дензе балык авламага гиден туркменлери саз хони билен эгэ эдип, олары хем взлерини душмандан халас эдидцир^. И'.овле хем багшы-сазандалар туркмен халкынын мбдени тарыхыны саз чокллы мирас галдырыпдырлар. Бу ишде бйр нэсогы сагалтмэкда сазын ^ухч гуйжунин бардыгы Ылмы роЕаятлар аркалы дернелип гечилйэр.

Орта Азиянын саз сунгатыны евренижи мешхур алым В.А. Успенски," Туркмениставда гечирен ез дередижилик хем ылмы-барлаг экспе-глшясыеда 1927-нжи йылда Эсенгулы этрабывда болудцыр. Ол ерде ЭЯ-

• -.и туркменлеринин арасывда ады белли болан багшылар биленем душу-

"Бу алым Зсенгулыда ерли сазавдаларын учуси билен душуняр.

• яйлы Мзмметнепес Берди оглувдан бирнэче саз язнп аляр .

Эйран туркменлеринин багшычылык ёлы болса оз ерли тайпч-ти-'""лсрин шертлерине лайыклыкда "ёмут-геклен ёлы" дийлиг, кесгитле-нилПэр. йене сона-бака оларын арасында туркмен сазы умумы хзсиете

1'Муттагы Н. §эрЬэнг-з-сина / Кум. 19УЗ й. 1-6'Я с.

Г:. Демидов С, " Туркменские Овляды". Ашгабат. "Нлым", 1976 г. 116 с.

С. Е. Велиев, "Тупкмен халк поэзиясы", Ашгабат, "Ь'лым" нешипяты,

1990 й. 8-ижи сах. 4. А. Ашьгоов, "Рус саз ввренижилеои ве туюкмен .сазы", "Согот одн-бияты"* журналы, 1990 П., ''183-няи. спх. .

эе болулдыр, ягда шол болеклик .кем-кемден умукылыга язьш гидни-дир.

Хэзирки дэвурде Эйран туркменлеринин арасыцца дурли саз гу-ралларыньщ пейда болавдыгынн айтмак герек. Шол саз гуралларьчща туркмен милли саэларыны ермнв етирип,зйдим вйдыляр. Оларда остра-да саз гернушинин хем гиц ёл аландыгыны беллемек герек.

0рэн ерли хэсиете ое бодан "Гырыдцы", "Мая сепже" ялы саьл&рыц г змеле гелшинин росаятлары дерцелии гсчилйзр.

1961-нжи йылдан сон. яйбаилаиан взкалпркц зсасыцдя, туркменле-рин араскнда айдым-саз моселеси клбир бабатлапда члклендирилдн. Эйран Ыслам республикасынын дйцдар тоиарларынки уддеви тарагаэдпн гадаган эдилен айдым-сазлар бар, Олао баряда хем ишде айделяр.

Дутар билен гыжак саз гуралларкн:т яшцда айдым айдлн белли бвгшылар, ерли сазаццаларын яды ве еплиги, эстрада жанры^цакы белли айдымчилар ве сазандаларин ады хем ерлиги ишде £йри-айры-лыкда горкезилйор.

"1991-нжи йылын май айынын биринжи гуни Ьендертуркмен т'ле-риццо Ислам Республикасынын пасдарлары /сакчшшры/ бир туркмен ядулысыны гедеклик билен атдылар. Шейдип, одар гсчип дуран той--томашаш гана булздилар. Пасдарларын бири тсПда одил:г,ек болунян саэ-сохйетин онуне гечмек учин, ол ере бапонда, яг;;.ли Шяс ara Назгылыжы ондан дине бир сагат айдым-саз этмэге пугсат сорань: учин, ол мш автомат окуыа тутяр. Ящулынын гурсагынн парран ярып чыккн автомат окы ене ики адамы яралаяр. Шейлелик билен "ыслеидвд горагчн-лары" Туркмении той-шагаланыны ясз овурйэрлер"*.

Аслында айдым-саз дийлони Пыгамберимиэ доврунде-де болудцир. Мекге иэхеринден хидрете гайдан Мухаммет пыгамбери Медине халки айдым-саз билен гарсы алыгщыр. Умуман, шеригатда ника тоюны дабарил> ийдьм-сазлы гурмак дуре сайыляр^. Шонун учин хем бизик халкымыз: Иле давлет гелер болса, Багшы билен озан гелер. Илден дэилет гидер болса, Молла билен тозан гелер — - дийнп, врэн яайдар айдыдцырлар. Валилик билен айдылвн ол созлориг

V ' и- V« J ¿y- tS о ^J ' * О tw1 О j.1 ' 1

2. Ахметхади Максуды, Шепигат буйруклапынын топлумы. Ашгабат,1592 й, 15 -сах. '

х..исикатдыгыш» лХ асырын аягындакы шу гунки Зйран турккенлеринин дуриушы билен багланышыклы болуп гечйэн паяыгалы ягдайлар доли субут эдйэр.

Диссертациянынахырынйа Нетида зцемленип, барлаг барадакы уиукы >цемл0й«и пикир айдыляр.

Ишип ахырында уланилан чошмедер во эдебмятлар гвркезилйэр.

ДИССЕРТАЦИЯНЩ ЗСАСЫ МАЗМУНЫ шу ашакдакы.тезислордо хем мзкалалв'рдв бвян эдилйэр. /Туркмен дилиндв/.

X. Зйран туркмейлериннн селзуоар билен багланышиклы эдеби-медени тарыхы нирасы. Тогрулбегид хатырасына багииланан Ылми-тео-ротикн конференция- Туркменистан Дпымлар акадомнясы. И.Батыров адиндакы Тарых институты. Ашгабат, 1994 й. б сах.

2. Ип гадимы роваятла_рдан гозбаш алан Мррв вахужахан, "Мерв в древней и средневековой истории Востока V: АНТ /Тезисы докладов научной конференции/, МарЫ| 1994 г. Стр. 10.

3. Тарихда туркмен халкыныц агэыбирлик философиясынын про-цеслери, "Духовнаягкультура в процессе национального возрождения Туркменистана", АНТ, Институт философия и права, /Тезисы докладов научно-теоретической конферонции/, Ашгабат, "Ылым", 199^. Стр.86.

Эйран туркмбнлеринин саз сунгаты. "Дияр" журналы, 1995 й. И 7, 10 сах. . *.

5. Магтымгулы Пырагы Эйраныц. тарыхы- эдсби чешмелеринде. Сборник. Академия наук Туркменистана, Институт истории им. С.Ба-тырова. 1995 г. 8 сах.

6. Тарихда туркмен халкыньш агзыбирлик философиясынын про-цеслери. "Рйль духовной культуры в процессе национального возрол-чения Туркменистана", Сборник Академия наук Туркменистана Институт философия и права, 1995 г. б сах.

3 0

АННОТАЦИЯ

Кандидатская диссертация О ВНУК ШГьЩЬ АРАЗГгЛЬДЬ оглы на тему " История культуры туркмен Ирана(.Х1Х-ХХ посвящена актуальной теме в истории туркменского народа .

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы .

В введении обосновывается актуальность и уровень изученности проблемы, ставится конкретная цель и задачи исследования .

В первой главе говорится о произведениях, которые служили источниками для иранских писателей и поэтов Х1Хл., об усилении экспансии персидского, хивинского и российского государств ло отнов венип к туркменам Ьтрек и Гургена и их борьбе против них.

Анализируется литратура ираиских туркмен рубежа XIX- начала

туркменами после второй мировой воЛии. Дается анализ социально-политического состояния иранских туркмен. Всхрывавтся особен -

В третьей главе исследуются источники персидской поэзии . Рассматривается влияние древнвпарсидскойолатвратуры на тзорчест-«о Изгтьшгули . Посгяпяется особенностям персидской поэзия, ее языка я {»рафика .

' В заклвчеиин диссертант обобщил свои выводы н подвед итоги .

ХХвв.

Во второй главе изучается литература, созданная иранскими

ности современного литературного процесса .

а I ■

1 (¿о--и

01г~.-- 1М Ц-и

(о и) «ул-лх о1^

Г-Г-

J........ и 1

ИЮ

Тираж Л0

Заказ .\а

Индивидуальное предприятие «ГАРЛАВЛЧ» ■744012 г. Ашгабат, ул. Советских ппграпнмипюи, <)2й