автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.06
диссертация на тему:
Омар Хайям и литературные связи Запада и Востока

  • Год: 2000
  • Автор научной работы: Эшонова, Мухайе Баширхановна
  • Ученая cтепень: кандидата филологических наук
  • Место защиты диссертации: Ташкент
  • Код cпециальности ВАК: 10.01.06
Автореферат по филологии на тему 'Омар Хайям и литературные связи Запада и Востока'

Полный текст автореферата диссертации по теме "Омар Хайям и литературные связи Запада и Востока"

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИИ ВА УРТА МАХСУС ТАЪЛИМ

ВАЗИРЛИГИ

-ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРК.ШУНОСЛИК ИНСТИТУТИ

■ЛК П

л п

а 1 Кулёзма хукуцида

А *

* УДК 891.5.

Э-99

ЭШОНОВА Му^айё Баширхановпа

УМАР ХАЙ ЕМ ВА ШАРК-РАРБ АДАБИЙ АЛОКАЛАРИ

10.01.06 — Хорижий Осиё ва Африка мамлакатлари

халцларининг адабиётн

10.01.05 — Рарбий Европа, Америка ва Австралия мамлакатлари халцларпнинг адабиёти

Филология фанлари номзоди илмий даражасини

олиш учун сзилган диссертация

АВТОРЕФЕРАТИ

ТОШКЕНТ — 2000

Тад^ицот Тошкент Давлат Шарцшунослик институти хо-рижий хал^лари адабиёти кафедрасида ^амда Наманган Давлат Университетида бажарилди.

Илмий ра^бар — филология фанлари доктори, профессор НАЖМИДДИН комилов

Илмий масла^атчи— филология фанлари доктори,

профессор

НЕМАТИЛЛА ОТАЖОНОБ

Расмий опонентлар — филология фанлари доктори,

профессор

^АМИДИЛЛА КАРОМАТОВ

филология фанлари номзодн, доцент КОМИЛ РАФИКОВ

Етакчи муассаса — Узбекистан Республикаси Фанлар Академияси Абу Рай^он Беруний номли шарцшунослик институты

Димоя 2000 йил « ОВ » соат ?€>е°да Тошкенг

Давлат шар^шунослик институти ^узуридаги ДК 057.70.02 ра^амли номзодлик ва докторлик илмий даражасини олиш учун диссертация ^имояси буйича ихтисослашган илмий кен-таш йниилишида утказилади. (700047. Тошкент шаэдш, Ло-^утий кучаси, 25 уй).

Диссертация билан Тошкент Давлат шар^шунослик институти кутубхонасида (700047. Тошкент ша^ри, Лохутий кучаси, 25 уй) танишиш мумкин.

Автореферат 2000 йил « С6 » да жунатилди.

Ихтисослашган илмий кенгаш котиби, филология фанлари доктори, профессор:

У. ХОДЖАЕВА

ТЫШПГОНГ УКУШ ТАЕСШ

Мапэунинг долэарблиги.

йош ва ?рта Вар* халздаот адабиётларига булган киэикиш, Шарк алабиёти -кегкэила Уз аший ада5!«;то талдж-си каята англаз ва бедолашлатабдад"" "ян1 га кгзяшарликг вужудга келаатганлиги давр талабидир.

Хуга &Смэ, Саъдий Шерозий, )8алолиддин Руимй, Камол ХУжандий, Абду-рехнэн Жики асарлари шим-кадимдан Узбок халда орасида кекг таркалиб, се-в!'.б Укилган. Хознр каа кал та текланаётган ьмллкй цанавиятигаз уз кадриятла-римиэ биган бкрга, уиуижсепия кадшягларга кач асосланади.

•''Игшавипт - иксоннинг, котенинг. жашятиинг, дазлатнинг куч-кудрати-дир. У й>к ¡¡айда иач качон бахт-саэдат булнайди." (1) "Хазтаыизда, умууин-сония вддшлтларга инталии билан бирга Вж ^вдев^ки куноеиб уг."1

ТИШИ...

Улуг бобокалонларамз рухига, башарият тарихи ва маданияти хазинасига катга кисса кУшган улур аждодлаигизга, улар яширган улкан меросга иуно-сиб булия истаги ¡¡¡амияташ аъзолари орасида кенг ёйилиши, хар бир фувдро-нинг сшгидан ыустахкаы гая олиши - бу хан янги зашннинг ыухим хусусияти." (2)

Иархнинг буж иутайэккир сийшлари инсоният маънавий данёсини бойиташ ва рухий оламини яратища салмощт Урин згадлайдалар. Ана шундаа улур сий-шгарвеи бири ягаусиз билиа еохиби, рубоийнязис Хакиа Умгр Хайёнвир (1048-1123). Унинг рубоийлари дунй мивёсида жуда кенг таркалиб, унлаб тал-ларга тарамна килинган, уз давридан боалаб то хозяргача илмиа ютозаралар-га сабаб бУлкб квлиокда. Хайёшинг бадииа шросига булган жуда катга ки-эикии натаяасида адабгё'тауносликда алохида хаяёишунослик йуналгам 'вукудга келди.

Мазкур йУналиа Узишнг асосий уч хусусияти билон надаён бУлмокда :

1. Хайёи адабкй ¡ярсскни адебкй цатнпуноелк ва ианбащтослих нуктаи назаридан илмий Урганиш (Унар Хайёи ёзган рубоиётини клдириб топии, камлаб нашр зттирии, энг кадикги юошатли кУлёзиаларни топиб, киёсий-илшй пашни вшяга келтария);

2. Хайёи рубоийлари тержималаряни шмий-незарий Урганиш:

3. Хайеы хаша билдирилаётган (¡икрларни жаилаб, киёсий урганиш ва унинг игояини бахолаа, поэтик махорагтони тахлил ва тадкип этап.

Инсан хаёт ва коинот хакида чуда Уйга солувчи. теран канюли рубоия-лар куапли£и Хайёи иаядига иурояяат зтиш. унинг хоет 4аг.сафасини англаи,

1. И.А.Каримов. Истиклол ва магнавият. Т.: "Узбекистан", 1994, 8 б.

2. 9иа прла, 19-20 бетлар.

айникса кандая усул ва йуллар билан турлича рухдаги адабиётларга кириб бо-ришини тахлил этаж, ана шу адабиётларда урнааиб, кенг тарцалиш сир-асрорла-рини очиш бизнинг бугунги кун талабига тула хаыоханг булган долзарб вазифа-лардандир.

Бизнинг олдинизда искита иасала турарди. Бири- Хайёц ёэган фалса{мя ру-боийларни илшй танкидий назардан утказии, уни турли тилга, турли веърий тизичда кайта яраталикини тахлил этап. Иккинчи ютош касала-ана шу таржима-ларни и дрок зтиш. Хайёы фалсафасини англао ва унга бУлган ыуносабат тарюш-ни ёритиш.

Умар Хайёи одабий мероси таржшаларининг талкини иасаласи, кусу сан уплати варкона фалсаЗий тафаккурнинг жахон одабий жараёнида кабул килиниши иуашюси хаы кали уз ечимини кутиб тургон долзарб муашшр каторида туради.

Умар Хайёы Шарку Рарбнинг калбини узаро борлайдиган адиблардандир. "Ринл" шоирнинг таржималар оркали дунёга танилши ва бахоланиши кизикарли бир тарихга зга. Ана шу даврни бахоли кудрат ёритиш, таржиыонлар иехнатини шший-назарий тахлил асосида курсапшни кантарона вазиФа килиб олдик. Бу текширишларга Шарку Рарб адабий алокаларини Урганишнинг таркибий кисми деб каралиш керак. Зеро, Шарку Рарб адайия-шший-иагьрифий алокалари улкан бир -иавзу булиб, алохида зътаборни талаб этади. Урганилаётган иавзу уиуиий тар-зда, багъзан алохида юшдкор ёки давр шсолида шший назардан уткаэилган ва бу борада.яхши тажшштлар яратилган. Узбек оишаридан А.Смтрат, Ф.Сулая-ионова, ЕВоыухаыедов, Р.Салонов, Н-Коиилов, НОтахонов, М.Холбеков, Х.Бол-табоев ва бощаларнинг ииларида хам Шэрку Рарб адабий алокалари тахлил ки-линган. С1)

Хайёмшунослик халкаро шкёсда Узининг бир неча асрлик тарихига зга бУлган булсада, лекин ханузгача бу адабий-тарихий тажрибани рубоийларнинг кулёзда ианбаъларини кидириш тарихи, таркюшар киёси билан таржииа ва талвдн масалаларини Узаро яхлит олиб Урганган ионограйик тадкикот яратилган энас. Маълунки, Уиар Хайёининг хорижий давлатларда шоир сифатида шухрат козониши инглиэ шоири Эдуард Фитокврадд таржиыаларидан кейин (1859) бошлан-ди.

Чунончи, инглиз шаркшунослари, адибларидан Ж. Брауне, Д. Росс, А. Асберри, Х-УинФилд, А. Петер, П.3йври, Хон Огабз, Э.Херон Аллен, бойка овруполик олимлардан В.Жуковский, А.Кристенсон, Ф.Розен, Н. Николсон, Б.Силлик, Е.Э.Бартельс, К.Брагинский, В.Зайцев, К.Смирнов, шарк олимларидан С.Г. Тир-тха, М.А. Оур?гиЯ» Ерахмад Екания. Ж.Хоман, ИФулванд, М.Фарзоний, Р.Алиев, К. Н. Османов, ¡ИЗоыухачйдов, таркимонлардан В. Державин, И. Алиев, 0. Румер,

1. Нэилари зикр этилган муаллиФларнинг иямий ишлари дис-селгикякинг адабиётлар руахатида келтирилган.

ПСыдаодкий ва бошкалар Умар Хайём хаёта ва ижоди билан шугулланиб, таржи-иалар килганлар. унинг рубоияпари хакида турли фикрлар билдирганлар. Хайёмкинг илмий ва адабий мэроси А. Юшкевич, Б. Розенфилъд, Б.Рафуроп, С. Б. Морочнж, М. Муллоахыедов, Б.Оаррух, А.Абдуманнонов, 11Е. Косачкова, Л. Г.Мап-ккна, М. й. Ху.савдий. А. Синят, - Ш. _ Шомухамедов, _ М. Ахадова Р. Салоюв, Н. Коми-лоз, Э.Очшюв, Х.Болтабоев тадкикотларида урганилгач.

Умар Хеяёи каёта бадииЯ асорлар ыаззуяга хам айланган. Масалан, Х- Лэмб "Умар ХаяёУ, Я. Илёсов "Морбоз", В.Варжалетян "!2ач кутариб врган йулорчн", Г.Гулия "Укар Хааём хакида кисса" номли бадшя асарлар яратган булкиса, И. Султанов ва К. Султоновлар унинг илдай ва адабий Фаэлиятани ёритувчи асар ёздклар. Г. Гану ва бир кагор амзрикалик, инглиэ, рус ва ?збек мусаввирлари Уиар ХайУи игадидан илхоиланиб уз ыусаввараларини яратганлар. Мунингдек, Хааёига багашланган евър, достон, опера, балет ва бошка сахна асарлари хам нажует, угар Хаяём ктхим терриб этивда уз хиссаеини кушгаа.

Уиар Хайёи рубоиэта таржиаларюи урганипда тадкикотчилар купрок 3. Ф-ит— швраяд тержималари устала Фикр билдирганлар. Жуиладан, рус олими В.Н.Зай-цэвнинг "У«ар Хайёа ва Эдуард йтивралд", (1) Н.Комилов ёзган "ТаФаккур карвонлари"(2) ноыли ишларини алокида курсатиш ууыкин. В.Зайцев асосан Хайёи хикмата, донишиандлиги турли кирраларининг таряшада берилиши устада кузатия килса, ИКоиилов Э.Фитцжералд танзддчиси А-Арберри хизиатларини бахолаб, иуносабат бюдарган.

Э.Очиловнинг "Рубоиа таряшасида шахл ва ыазиун бирлиги" (3) ыавзуида ёзган ноизодлик ишда Узбек тилига таржииа ¡оштган {орсий рубоийларнинг вазни ва су£иёна истилохларцни кайта яраташ насаласи урганилган. Уибу тадкикотаинг иаксаси 5збек тилига кнлинган таржималарни киёслаб 'теюифкб, натижалерни илшя асослаядир.

Уибу сатрлар ыуашкйошг МОталонов билан хахкорликда ёзган "Шаркдаги фалсаДия шеъриятани таржима килиш ыуашшарига доир тавсияноыа (Уыар Хачём рубокйларининг киесий тадкикоти)" (4) кошш рисоласида хам Хайём рубоийла-

1. Зайцев В.Н.Оиар Хайям и Эдуард Ситцжералд. Запад и Восток-

-41: Восточная литература, 1989, 115.

2. ИКомилов. Тайккур карвонлари. -Т.: "Мэшавият" нашризта.

1999, 160-217 бб.

3. Очилов Э. Рубоия таряшасида иакл ва мазаун бирлиги. -Т.:

автореферат, 1995.

4. Отажонов Н., Эгонова М, Шарадаги фалсафий шгрияти тартаа

пшт ша)авлай'!Г0 доир тавсиянома (Умар ХаЯзи РУбоийлар1ши киасий токивдти) -Т.: 1990 й.

рининг инглизча таржималари киёслаб урганилган.

Аммо У. Хайём ижодининг дунё буйлаб таркалиши ва унинг талкинларини ях-лит холла киёсий урганган тадкикот хозирча йук. Шунинг учун Хайёи рубоийларининг бир нвча хорижий талларга турли адабий мухитдаги таржима ва талкин-лашки жаылаб, солиштириб урганиб чикиш таржима назарияси нуктаи назаридан хам, Иарк ва Расб адабий алокалари тарихини илмий ёритиш нуктаи назаридан хам мухим илмий ахамиятга молик ивдир.

Лиссертациянинг м а к с а д ва вазифалари.

Диссертантнинг максади У нар Хайёи рубоийларининг инглизча, русча, узбекча таржималарини солиштириб урганиш. таржималар муносабати билан бил-дирилган фикрлар, карашлар, талкинларни караб чикиш. Хайёи ижодини идрок зтиш ва кабул шиш тарихини кузагшшан иборат булиб, куйидаги вазиФаларни уз ичига камраб олади:

- Хайём рубоийларининг кулёзма ыанбаъларини кидириб топиш, наар этти-ришда инглиз, даниялик, француз, неиис, рус, хжд, узбек шаркшунослари ва Шащ олимларининг хизматларини курсатаб берий

- Хайём рубоиётининг Шарк-Рарб адабий алокаларини мустахкамлашдаги ро-лини белгилапй

- Таржималар ва нашр тарихини урганиш оркали хайёмшунослюснинг тадри-жий тарашктини очиб бермй

- Таржималар услуби, таржиишар бадиий иахоратини ёритиш;

- Хайём тимсоллари, фалсафий гояларнинг талкини ва трансформациям, турли маданий нухитда турлича туе олиши, уларга сингиши масалаларини тари-хий урганиш.

Ишнинг илмий к и м м а т и . ва янгилиги

Умар Хайём рубоийларининг бир неча тилларга килинган таржималарининг биринчи бор яхлит холда киёсий тахлилга торталганлиги иенинг янгича тарзи-дан дарак беради. Хозиргача бу борада амалга оширилган тадкикотлар Факат икки тилдаги рубоийлар киёсидангина иборат эли.

Бундан таакари, иада куйидаги масалаларга илк бор янги муносабат билди-рилди:

- шаркона рубоийнинг гарбона талкини бахеида ыаданиятлараро таВовут^ лар очиб берилди:

- Форсий рубоийнинг туркий ва хинд-европа талларидаги таржималар талкини, ухааалик ва зиддиятлар аниклаб олинди!

- таржма ва адабий танкид масаласи урганилиб, таржима савиясининг наврет; наурга тадрихнП ускб бориши кузатилди. Шунингдек, турли швърий ти-зжлетл щйсла^ оркали, дунёкараш ва таржима, таржимоннинг

интерпритация хуюти» аслиятаи англаш ва таржима киймати, бадиий таржима ва икай таржима, штниуиослик ва илмий бадо, замон, мэлон оа тармша савияси ва ккй!~<ати кеб и иасамлар текшрилиб. тепши хулосалар чикарилли.

Тая кик о т н ин г к а н бал а а и------ -----------------------------

Удар Хайём рубоиётснинг Техрон, Тошкент, Душанбе, Лондон, Иью-йоркда ва бойка ерларяа чол этилгая асл нусхалари, инглизча, русча ва узбекча таржи-юлари, биринчи галдаги мачбалар булиб хизиат килди. Иу била;! бирга, ин-глиз, неиис. Француз, рус, эрон, хинд олимларининг тпшоадтлари, мунаадщ-лар, таржгашларнинг мулохазалари акс этган асарлар, ыажмуа, хотиралардан хац манба сифатида Фойдаланилди.

Диссертациянинг назарий ва

акадий ахаиияти У'ябу тадкикот ммлатлераро вдабий алокалар телчкидонг учбн.аларияач 6ч-рини ёриг.я ва т?лдариага хизмат килади. Айни холда юяинг натижалари ман-бапунослик, тартяшунослик. киёс~Д иеършунослик каби Филологиянинг турли сохаларини янгм мамушглар ва иулосалер билан тйвдирада ва бойитаяи. Шарку Рарб адабий алакалари тарихини ёритап, Иарк адабиёта, ФалсаФий хикыатининг Рарбга таъсирини белгилазша Шарк фалсафаси, иусусан Хайём ФалсаФасининг уцуминсоний непшарини ёритаб беради. Диссертацияда к9тарш,ган цасалалар, куэатиш ва хулосалар халкаро адабий алокалар назадаясики чукурладтариа, таржима ва таьсир, зршшс ва адекватлик, Шарш цунаббат. ¡¡¡аркни тугунш клрралари ра даражаларини аниклаб, ягона жавдн агобиёта, адабий-зстетик ка-рааларининг шатании омиллари, «шарижасини ишеб чэдяя а туртаи беради. Вунингдек, усбу тадкикот натижалариван таъгии жграёнидс хач фойдалании мумии.

Ипнинг ыухокамадан у т к а э и л и ш и Диссертация Тоскент Давлат дорилфунунидаги Таржма назарияси ка4едраси-па (1933, май), Нгманган Дазлат дорилфунунининг Чзт таллар каФедрасида С1993, апрель), Тошкент давлат шаркшунослик институтининг Хорижий Еарк калклари адебиёти кафедрасида (1995) мухокаыадан утган. Иш гаасидан Са-иаркандда б?либ ртган "Бадиий таржима буйича кавкаро алокалар" мавзуилаги идей конференциада С1990 й.апр.), Бухорода Бачоваддин Накшбандиянинг 675 йиддигига багашангаа шший анжуианда С1993 й.) магрузалар килинди.

Диссертациянинг иазмуни рисола хамда зълон килинган катор маколаларда Рз и&>дасини топган.

Иянинг йзилни у с л у 5 и

Диссертант уз тадкикотини киёсий едабиётауиослик талобяарига асослэииб борга!!, чунхи турли маталар, турли талдаги таржималар, хар нал иа.;5и пар устида илмий кузатиш олиб боравтган тадкикотчи учун бундом кул 'Л усул Шу сосала затяга ошнрилган ишлер бияга назарий всос, б^лпб хизют килди.

Диссертациянинг таркиби

Диссертация кириш, икки боб, беш булим, хулоса. фойдаланилган ыанбалар ва адабиётлар руйхатидан иборатдир.

ДЮСЕРГА1ЩНШГ АСОМ МАЗМУНИ

КИРИШ кисмида тадкикот мавзусининг долзарблиги асосланиб, максад ва ва-зифалари, ишнинг илмий киммати ва янгилиги, тадкихот манбалари, диссерта-циянлнг назарий ва амалий ахамияти, ишнинг иухокамадан утказилиш, шшинг ёзилиш услуби ва диссертациянинг таркиби хакида маълумотлар берилади.

Биринчи боб: "ШР ХАИШ МЕРОСИ РАРБУ МАРК ОШЛАРИ ва ТАРШОНЛАРИ ТАЛКШДА" деб номланиб, у икки буликпан иборатдир:

1.1."ХАйЕМ тДЖ 9РГАМ ТАРИХИ: ШЕЭШАР ва ТАРДМШР".

1.2. "УМАР ХАЙЕМ ИВД ОЛШЛАР ва АДБЛАР ТАЛКИНЙДА". Биринчи бобда Умар Хайём хаёти, итади ва фаолиятага оид илмий маълумотлар урганилган. Хайёмнинг илшй (риёзиёт, хандаса, тиббиёт ва фалакиёт) кашфиётлари, наср ва назмдаги июли, такрорланмас гояларининг жахоншумул ахамияти хакида суэ боради. Унинг асарлари бир неча асрлардан бери Шарк ва Рарб намлакатларида-ги олимлар ва адиблар диккатани жалб этиб келмокда. Умар Хайём рубоиёта-нинг Рарб мамлакатларига. жумладан, Англия, Франция, Олмония, Россияга -таркалиш, Шарк давлатларидан Афганистан, Хиндистон, Озарбойюн, Тожикис-тон, Рзбекистонда ёйилиш тарихи урганилган. Турли талларда олиб борилган тадкикот ва таржималар тахлил эталган.

Уыар Хайёмнинг таржимаи холи хам дунёда куп илмий бахсларга сабаб булди. Куп тажикотлардан сунг, хинд олими С. Г. Тиргха Хайёи тузган толегшу-нослик гояларига суяниб, вотешнг тупаган куни ва йилини аниклайди. Унинг хулосасига кура, Умарнинг асл иски Абулфатх булиб, "Хайёи" тахаллусидир. Умар Хайём Нишопурда, чодир тикувчи хунарыанд оиласида 1048 йилнинг 18 иа-йида тушлиб, у ерда тахсил олиб, истеъдодли риёзиётчи олим сифатида ной козонади. У Балх, Бухара, Самарканда яшаб ш>д килади. Салжукийлар вазири Низомулмулк даъватига кура, сарой расадхонасига бощчилик килиб, бир канча жахоншумул илмий кашфиётларни ашлга ошрада. Улур олим ва иоир 1123 йилда оламдан утади. Кйбри Нишопурдадир.

Умар Хайём Европада аввал улур мунажжим ва риёзиёт олиш сифатида та-нилди. Франц Вёгасе 1851 йилда унинг "Звклид китобидаги нушкилотларга шарх" ноыли рисоласини арабчадан Француз талига таржима килган зди. Рисоладаги энг мухим кисми 3-теорема булиб, у риёзиёт фани тарихида "Хайём-Саккери туртбурчаги" номи билан мавдур. чунки италиялик риёзиётчи олим Жиралош Саисэри (1667-1733) Хайёвдан бехабар холла ушбу теореыани ишлаб чиккан зди. . Олиу.-грнинг Фикри буяича, У. Хайём биринчи бу.чиЗ учинчи даражали тенглама-лар таснифики берган ва уларнинг икки турини коник кесимлар ёрдамида ечган. "Уаар Хаг.ём ьвкл'.юнинг 5-чи состулати"га тенг кучли 8- та теоремани исбот-

лайди ва Н. Лобачевский хамда Б. Ритуал ярахган хандаса илыига кириб келади*?. (1)

Хаяёы риёзиёт тарихида биринчи булиб, сонлардан бутун мусбат илдиз чихариш учун уму кий коидани ишлаб чикхан. Риёзиёт олимлари Б. А. Розенфильд

"" ва Л. П. Оиеечч Хайёи асарларининг биэгача етаб келган 153 тасининг руйкати-------------------------

ни кзлткрадилар. 1742 йилда Хайёмнинг алгебра оид рисолалари Херолд Ниер-ман китобида тилга олинди. Кейинчалик toa ту з олиьи Декарт Умар Хайёьаи улуг олим сифатида зътароф этдч.

Варкиунос олин И.С.Брагинский кайд зтганндек, "Умар Хаяёи ... бином ко-нуникинг (икхихадли щнун) кашови эдики, асрлар Утиб инглиз о лини Ньитон уни каятадан кашф зтди." (2)

Улур шаркнинг буш олими Уиар Хайёи XI асрдаек куп йшшис кузатиар натюасида ислох килинган ва Ута аникликка асосланган янги тахвим яратди. Бу вокеа Григориан ХИ таквииидан 500 йид олдон зди (3). Viüüir тузган тгш-мида йил давоиидаги кунлар сони 365 дан ортикток. asan 366 кундан озрок эди. "Бир кунлих фарк; Григориан таквимига кУра 3330 йилда тУпланса, Хаяём йилноиасига кура 5000 йилда ана иу бир кун тУпланилади." (4)

Араб мунажхими Ал-Батганийнинг /850-929/ таквимига кура бир йил 365-кун, 5 соагг, 24 сонияга тенг, /4 дата 22 сония озрок /. Уиар Хайёи тар-таб этган таквим бУлса. Григориан солноиасидан 19 сония фарк килади (яъни, 7 сония хакикатга якинрок). холос. (5)

Виз Уиар Хайёи хаёти билан тзнишзр зшмиз, унинг серкирра, серназмун, иахсулдор yup утказганининг гувохи бУламиз. Хайёи Уз замонасининг комусий билим сохиби булган аллоыаси зли. У гуманитар фанларга оид асарлар хам ёзди. 1умладан, мусика, мантик этнография, тарихга оид рисолалари бунинг гувохи.

Унинг "Наврузнома" асарида Эрон ва Турон халхларининг кадимий байраыи Навруз ва у билан бог лик куплаб одатлар Урганилган, Наврузни нишнлаш вакга, твртиби ёритилган.

1. Алиив P.M., Османов М.Н. "Омар Хайяи",- М.: Изд. Академии

наук СССР, 1959г.

2. Брагинский И.С. Ирано-таджикская поэзия.-ft: Художествен-

ная литература, 1974. 11 б.

3. F.Rosen. The Rubalwat of Ctear Khayyam.-London, 1930

4. Державин В. Введение. Омар Хайям. Рубаият.-Душанбе. ИрСш,

1965.

5. Алиев P.M., Османов М.Н. "Омар Хайям", - М.: 1959г.

Хайём буек олим булиши билан бирга, бугк воир сифатада хам дунёга мапхурдир. Унинг каком рубоийларини оламаро севиб удапмокда. Томас Хайд, Эдуард Нитдаералд, Артур Крисгенсон, *. Брауне, фэидрих Розен, Херон Аллан, Артур Арберри, Ж. Уинфильд, Пите Эйври, ИНиколсон, В. Жуковский, Э.Шендер, В.Зайцев ва бошка европалик олимлар Хайёмнинг таржимаи холи ва асарлари хакида маълумотлар келтаргарар хаыда асарларини тахлил ва таржима зтганлар.

Квропада Хайём ноыини XVI аср бошларидаёк билишган. Инглиэ тарихчи оли-ыи ва ёзувчиси Томас Хайд 1700 йилда, 1742 йилда зса Ж. Мзериан Хайёмнинг риёзиёт фашдаги рисолалари хакида тухталиб ?ташган.

Уильям Жонснинг 1771 йилдаги "Форс тали грамнатакаси" номли китобида Умар Хайёмнинг номи курсаталмаган булса-да, унинг иккита рубоийси аслиятда ва инглизча тардавда берилган эди.

Шаркшунос олим Э.Б.Кауэлл Хинлистондан Умар Хайём кулёзиаларики олиб келиб, дуста Э.Фитцжералдга таржима килишини тавсия зтади. Э.Ситцжаралд уз тарюшаларини айнан шу Э.Б.Кауэлл кборган к5лёзиага суяниб амалга оширади. Факатгина Эдуард Фитцжераддншг таржималари туфайли Умар Хайём иеърлари Европа ва Америка, Австралия ва Африка китьалари буйлаб таркалди. Инглизза-бон мутаржимлардан Томас Хайд, Херон Аллен, Артур Кристенсон, Уинйищ, Розен, А. Арберри, Ж-Пейи, П. Эйври ва бовдалар кайта-кайта Хайём ижоди билан иугулланиб таржималар яратдилар.

Немис таржиданларидан дастлаб, Хамызр Пургшгалъ (1) У.&йёмнинг 25та } убоийсини немис талига угирган. Амыо бу таржима эътиборсиз колиб кетган.

Немис шарадгноси Христиан Ремпис Умар Хайёмнинг шаърий меросини тадкик этаб, янги изланишларнинг махсулини 1936-37 йилларда нашр эттиради. X. Ремпис кулёзмалар кийыатини аниклаш учун балл усу лини куллайди. У куллаган усул маташуносликдаги узига хос илмий усул булиб, Хайём рубоийларининг асл нусхаларини аникладша яхши натижа берган.

1900 йилда доктор Ф.Роэеннинг олмон тилидаги "Die Sinn sprucher Omar des Zeltmoher" номли китоби босилиб чикди. Унда келтарилишича, Пззен герма-ниялик бир аёлдан Хайём рубоиётанинг Форсий вариантини топиб олганки, у 1295 йилдаги кулёзиз зкан. Олим уни нашр килдириб, некие халкини бундан бахраманд этган. Фридрих Розен бу китобнинг кириш кисмини аввал Форс тали-да ёзиб, кейин уни узи немис тилига Угирган.

Умар Хайём рубоиётанинг кенг таркалишига хисса куиган олим Фридрих Розен шундай деб ёзган зди: "Европада Умарга булган кизикиш ва шухратмандлик хеч кандай осиёлик ¡зоирларга насиб булган эмас". (2)

1. Х-Пургиталь Хофиз газалларини олмон талига, Й.Пейн зса ХоФиз гезаллари ва "1001 кеча"ни тулчк инглиз талига угиргач.

2. F. Rosm. The Rubalwat of Оиаг Khayyam. -London, 1930.

Хамшр таржина килган 25 рубоийни Гарсен да Тасси Француз тнлига таржи-иа килган. Улардан кейин. Николас Николсон йэанцияда Хайём рубоиЯларини тарлша килиб. катта бир паркшунослмс мэхта5ига бош булди. Хайёмшунослик бУйича унинг тарзфдорлари купаяди- Бирок У. Хайём игадига шубка билан каров-чялвр кап б?лгзн. "Аяниксагрус'дарщноси" В./Ьтазвскййншг_"Умар"~5Сайем""ва са^'ёр рубоийлар" ноили маколасидан квйпн, олимлзр иккаланадиган бувдилар. Чунки бу наколада Хайёмга нисбат берилган рубоийларнинг бир кисыи бошка воирлар девонида борлиги курсаталган эди. В. Жуковский рубоийлардаги би->-би-рига зид ма-шоларни куриб, битта ююдкорда бунчалик эиддиятлар булиши муи-ш эиас, дегая Фшсрни баён этади. Бу фикр турли кгращларнинг вукудга кели-гага сабаб бУлди.

Масалан, Н. Николсон: "Вакт уткни билан унинг (Хайёмнинг-М.Э.) матаи fea бооган, атсофига бошка рубоийлар кУталаверган" ярся, ненис гада/носи 'Тендер 1934 йилда тугрипан тугри: "Хайчм аслида швър ёзмаган, уни Форе ада-биёта терихидан Учириш керак" деб зълон килади. Амш хаша олимлар бундай ушдсизликка бершшадилар.

Б.РозенФильд, С.Мврочник, Ожевич, Алиев каби катеиапос олимлар, И. Брагинский, К. Н.Османов каби адабиётаунослар Хайём рубсиётани ва бошка илмид рисолаларини Урганиб чикиб, янги нануналарни нашр этгердилар.

И-Силъвинский, В.Державин, Н-Тхаржавский. Н.Стрижков, С. Иванов, О.Ру-1бр каби поирлар Хайём рубоийларини рус тилига торит килдилар. Таряммон-лгр айнн вактда Хайёи тадкикотчклад х езл эияр. Ул&рнинг иэланиалари ту-файли хозирги кунга кадар Хайёмга нисбат берилган рубоийлтр сони яна оргди. Масалан, 1859 йилда Э.&гшязралднинг биринчи таржимаг.узз хаммаси булиб 78 та рубоий бор эди. Кейин XX аергашг Урталарида Артур Агеерри Умар' Хайёмнинг 1207 йилда кучжжлган кУлёзмасини Британия иузейэдан топишга муваффак бУлдики, унда шоирнинг 25?. та рубоийси мэй олген зди.

Агарда Ф. Розен рубоийларнинг бир неча кУлёзмаларини киёс учун тахдиы этган бУлса, А.Кристенсон терли форс ширлари ияодши Урганиб, рубоийларни киёслаб чикади. Иу асосда бир канча нотугри хулосаларни бартера® этиига эришади ва цпш аникликлар киритади. У Хайём рубоийларининг Жалолиддин Рупия, Хофиэ ва Абу Толмбларга нисбат бермлиши хато зканини илкий хихатдан асослаб беради.

Даниялик олим Артур Кристенсон Умар Хайём хакида фикр юритаб. "Фор-снинг рухи маэхумдир", деб ёзади. Чунки, унинг йикрича, Хайём рубоийларида худога сиганиш хам, унга карий чикиш хам, иайпарастлигу зохидлик хам бабба -равар кой олган.

Хиндистонлик хайёмшунос олим Свами Говинда Ткртха Христиан Ргмлис («--тогига риоя килган холла аввал 302 та, койин зса я и "02 та рубоши тУплаб, 1951 йили ЮООдан опвд рубоийларни Хайёы нош ссг.ад нада эттароди.

Шундай килиб, Хайём рубоийлари сони яна купайиб кетади ва яна шубхаларга сабаб булади.

Бир йилдан сунг, зронлик Филолог олим Мухашад Али Фуругия В. Жуковский ва Ф.Розеннинг баъзи услубларини ривожлантириб, тадкикий иш олиб бора-ди. У кадимдан. Форсийзабон адабиётчилар ва шоирлар орасида анъана булиб келган услубни к5ллайди. Бу. услуб буйича хар бир шоир ё адабиётчи камида 25 уинг байт шзърни хотирасида саклаб ко лиши керак эди. Мухаммад Али Фуругий адабиётшунос Косим Раний билан киёсий-танкидий иэланишлар олиб бо-риб, Хайём оубоийлари сонини ЗООгага етказиш мумкин, деган хулосага келди-лар.

Эронлик олинлар, X. Хумоий. К. Фулванд, М. Фарэоний хам Умар Хайём ру-боиётини тадкик этищда яхш ишларни амалга оширганлар. Улар кадимий кулёзмаларни куздан кечириб, баъзи бир рубоийларни чикариб ташлаб, уз дид-ларига иос келганларини танлаб олишган.

Умар Хайём, Рарб ва Марк олимларининг фикрларига Караганда, бутун умри-ни илмга ва ижодга багашаган бир каким мутафагасир инсон булган. Бу хакда Эрон олими Нрахмад Табрезий Хайёмнинг о ила курмаганини зслатиб, Умар Хайёмдан колган мерос бу унинг туртликлари ва хаммага иашхур б?лган форс, . араб талларида ёзган риёзиёт ва фалсаВага оид рисолалари зканлигини тагкид-лаб утади.

1955 йилда Душанбеда Хайём рубоиёта босилиб чикди. "Умар Хайёи. Рубоий-лар" деган ной билан Тошкентда 1958 йилда наш зтилган китобда иоирнинг 269 рубоийси жой олган. 1975 йили озарбойжон мутаджики И.Сейидзаде тоиэнидан 360 рубсиёт таржима килиниб, нашр этилди. (Хайёи озарбойжон талида биринчи марта 1924 йилда босилган.) 1978 йилда Душанбедаги "ИрФон" нашриёта 419 рубоийларни В. Державин таржимасида чикарди. 1983 йили эса "Дониа" нашриётида 540 рубоий нашрдан чиккан. 1985 йили Тошкенгаа Ш. Иоиухаиедов ва Н. Стриж-ковлар таржимасида узбек ва рус тилларида босилган китобдан Хайёмнинг 446 та рубоийси жой олган.

Шундай килиб, хар бир нашрда рубоийларнинг иикдори хар хил булиб давом з-покда. Олимлар эса, знг кадамги, иивнчли кулёзмаларни кидиришни давом зт-тармокдалар.

Хайёи ижодини урганиш ва таркиб зташ иски йул билан давом этган:

1) Хайём асарларини таржиыа килиш, нашр зттормш;'

2) Хайём яшагач тарихий мухитки, маданий хаётни тадкик зташ, Хайёи ижодини унинг хаата билан бомаб назардан 5тказиа.

Ё.Султанов ва К.Султоновлар узлариюнг "Укар Хайём" тихи китобларида ва парадное олима ЯЕ.Косачкованинг тадажотларида Умар Хайёи хаёти ва кюетга оид янги тапсжарга сабаб булгдиган каматли маълуштлар келтирил- ■ гаалар. Н. Н. Косачксва парк ку.'агпа какбапгри, файласуфлар, тарихчилар асар-

дари, тазкира ва хотараларни ?рганиб чиккан. Чунончи, Хайёи замондоши Ниэо-иия Лрузий Саизясаняийнинг "Чадар ивкот" (1155 й), Жувайнининг "Жахон боскичлари тариии" (1260), Али Ибн Залд Байхакийнинг "Тарихи Хукамо" (1158) . ва бошка.Унлаб! тарихий ва ад&бий манбаларда Хайём рубоийларидан намуналар борлиги агалланган.

Еундал нанбаяардаги рубоийларни топиб иамлаада инглиз олими Гите ЭЯври коу уз хиссасини кУшди. Эйври тадкикотларининг киймати шундахи, у тарихий манбаларга куп зътибор бериб, Хайёи хастага боглик маълумотларни йиккрч ва рубоийларни хаи Хаяёи рухига караб атратаЗ олган.

Эйври Хайёмнинг Зронда XIX-XX асрларда амалга овдшган туплачларини хаи Урганиб, хар бирига бахо беради. Унинг бехолаимга кура Эронда Ум-ар Хайёи рубоийларининг нашрларидан знг мукаммали Со дик Хидоятадкидир. Чунки, деб таъкидлайди Зйври, у шадкор 6Jc¡5. саглагсн рубэийлери татена дид ра балачл эавк ифоласидар.

Зйврининг ?зи, С.Хидоят китобчдаги 143 рубоийни инглиз тилида тахтул-лафз таряша килган. (1)

Хайёи ижэдини ррганишда атохли инглиз шарадгноси Артур Арбэррининг хиз-иати катта. Э.вгвдвралддан кейин Хайёмни чинакам иашхур зтган, форс шоири-нинг хакикий киёфасини китобконларга танитган одамлардан бири А. Арберри бУлди. У асли арабшунос б}липига карамая, такдир тавдзоси билан Хайёи ижо-дининг йирик тадхикотчисига айланди. У 1259 йилда Хайёмнинг юртдоям Мухан-иад Кавом Ниеопурий деган гаем тоыпнндан кучирилган кУлёзыани кулга киритз-ди. Унда 172 та рубоий бор здиш, опт бу кулёзкаяи шкий изохлар билан 1950 йилда Лэндонда нашр зтгариб, тахтуллаЬз таржимасини илова килади.

Бу вокеадан сал утаая, зронлик алии Айбос Икбол ХРЛёи рубоиётанинг 1207 йилда (Хайёи ва!отадан 75 йил кейин) кучирилган кадимиярок иусхаси топил-ганлиги хахида тмумот беради. Яна киэиги шундахи, ундан биринчи булиб Арберри хабар топали. Олим кУлёзмадаги 252 та рубоийни тест Урганиб, катта илмий иа яратади, янги ее дай ва насрий таржималари билан ихлосиандлари-ни кувонтаради.

Еуниси мухимки, Рзбекистонда хам Хайёи рубоийларини кУчириш, тошбосыа-лар тайёрлаи XIX аср охири ва XX аср бошларида мавжуд бУлган. Хева, КУкон, Топкентда У. Хайём ижодига кизикувчилар бУлган. Шулардан бири Мулло ИУлдоы Хукандий деган одаи бУлиб, у Хайёи рубоиётснн Бедил кшиёта хошясида 1906 . йилда нашр эттирган. ЙУлдои ХУкандий к}чирган рубоийлар сони 742 тадир.

"!%»" журнали узининг 1914 йилги 3 ва 4-сонларида Хайём хакида макила ва Олимжонул Идриснинг, 1917 йилдаги 11 ва 13-ашарида "М. С." дш-üi киии-

1. Fteter Avery. Rubalyat of 0ваг KhayyaaL-Harnonduorth, 1081.

нинг Хайём рубоийларидан туркий таржималарини бостиргак.

Марк адабиёта билимдони Абдурауф Страт Умар Хайём хакида мавдла ёзиб, унда У. Хайём рубоийларидан наыуналар келтариб, иазмуниьи таржима килиб ту-шунтарган. Фи трат Хайём ижодига, уз маслагига зид холда. негадир салбий нуктаи назар билан ёндошиб, буж адибни салжукийлар саройининг маддохига чикаради ва рубоийларни "Феодал жамиятнинг энг кир томонларини акс эттир-ган ¿арчалар", деб бахолайди. (1) Бу. албатга, тугри караш змас зди.

Гап Умар Хайём иходини бахолаш устида борар экан, кайд этил керокхи, Европа олимлари хам уни турлича тушунганлар. Биринчи бобнинг иккинчи були-ми шу масалани ёритиига багашланган.

Чунончи, инглиз таржимони Э. Фитцжералд Хайёмни суфийлар кагорига ^шиш-га карыи булса-да, амда уни илохийлаапуришга мойил. унинг таржималарида Хайём рамзлари Смай, к?за, гул, калах) илохий тамсоллар сифагада талкин ки-линади, илохий оламнинг романтик тимсоллари деб, тасаввур этилади. Бойка инглиз олими П. Эйври наздида Умар Хайёмда суфиёна гоялар асосий }ринни эгаллайди. (2) Унингча, Хайёмнинг май, мавдгка, куза, гул, согар каби рамзлари суфиёна рамзлардир. Эйври тасаввуф тарихини урганиб чикиб. Хайёмдаги замон, макон, йуклгас, борлик хашаги гоялар суФийлар таъсирида шаклланган. дейди. Чунончи:

Аз манзили куФр то ба дин як нафас ест.

В-аз олами шак то ба якин ях нафас аст.

Ин як нафаси азизро хув мгдор,

Чун косили умри ш камин як нафас аст.

(Куфрдан дингача бир нафасдир, шубка олаиидан ишнчгача хам бир нафе» дир. Шу бир наФасни азиз деб бил, чунки умримиэ косили ву бир нафасдир).

П. Эйври назарида бу рубоийда "суфий вает фарзанди", "суфий учун утмиш ва келажак йук, у иу лахзада яшайди" кабилидаги гоялар иФодаланган. Олим Хайём билан шайх Абусаид Абул)!айр орасида йшашлик топади.

Француз олими Н. Николас ва Англияда явдйдиган варклик тасаввуфшунос олим Идрис Шох хам Хайёмни ориФ суфийлар каторига даганлар. (3) "Хайём-бу тасаввуф овози, суфийлар учун бу овоз вактдан ташкаридир, поэзия оламидир". деб ёзади Идрис Шэх.

А. Арберри эса бунга рози змас. Унинг {икрича. Хайёмни суфий дагув-

1. Абдурауф Фитрат. Кизил калам. -Т.: 1928 й.

2.. Rate г Avery. Riiaiyat of 0:::аг Khayyai.-Hamondworth, 1981.

3. Lbx. Cyi".i3M. -M.: Клиаников, Комаров К', 1994, 195 б.

чилар, узлари тасазвуф адабиёти таъсирида булган, Форс шзъриятани бошдан оёк тосшэвуфдан иборат деб билган ккиилардир. тасаввуФ уларнинг эстетик рефхексига еяжа& колгач. ii)6epf.ii Умар Хаяёыни хурФикрли, рули теток поир деб беха.чайЕК. Ун/аг укт.'.ритчо, Ха2ыи IYjh C.'.hq раиионализмининг изчил""да-" покчиси кисооланада. Ращюнадш тясаввуфга ком, диний мутаасибликка нам зил эли. (1)

Д.Арберри Хайёидаги пессииистик кайфиятта хам эътаборни каратган. У ХсЗёмм дздай деб бахолаиагон, ешо иоирнинг "Худо билан мунозара" рухила ёзген рубсийлорикм етратсб, тахлил зтган.

Арберри Хайёмни арзб шкра Лбу Кувос ва Xis;a ХоФиз билан кигслаб, уни расшй оариат аш устидан кулган, ыеърлари эса, пародиядир, деган фикрни

6""JTfprafi. А1**^. п«тулпиа paanttij и-иОтш, yjigpng TkTV—

роз г? ткттия кучга. Арбгрр* В. Жукгесхиякинг. Ха?е\,л9 бкр-бирини ин-

кор этувчя го ял ар крп, унинг ягона эътикоди й5к. деган фикрини рад этади. "Ахкр бкроя покр хаа факат битта 'алсафани тутган змас!", дейди Дрберри.

&йа'иинг "кайпарастшги" хусусида хаа турли фикрлар мавжуд. Рус иоири О.Румзр ЗСгаёишг "tea" •пшсолини Анакреон, Гораций, Ли-Тая-По (Хитой шири) юянцаридагм мая tvucojm бклаи киёслаяди ва кай оркали Хайёи "шариат тоионидз! она тебиат ва инсоний оиг-хислар устидан килинади! ан з^равонлик-ларга kejxbi" (2) к?ган гояни илгврн суриа учун керак булган дейди. Хайёмда-га "ива - ту5 шдгий ьокиятлир" (Й>н Гея), "хгётсеварлмс, хуррашняс ¡/мзи-яда", (К-ИОойноа) деган тавднлар иазжуд. Еу кйби Хайёмнинг кул, лаб, гул, к5з.% кагсука. кадвд, со кар с5злари кем олкмлар томонидан турлича парадамгач ва таряша килинган.

Хааёини дахриа ва «этер.'Дгкст скщэтвда тасу-Н этом собик вуролар Ь«в-егуй кенг таркалгаи зли. фаяласуфяер кем, тармашлар хам, шарксунос олимлар хаа еундай коралла бУлглчлар. Бу хам, албатта, бир ёкламаликдир. Чунки. яянга ва каркатга эътароз биллирген каша ширни дахрий деб булмаяди. Бу-нинг «кси у.чарок зронлик олим М.Фуруп;я Хайёмни "кокил мусулюн зди", деб, исботлаага уринган.

Хаяём улуг иута!ж.<ир сюир, унинг кгадини бир ?лчам билан улчаб брлмайди. И. Томпсон ёзга}щай: "Бу кадар куп киррали, бу кадар мукам,ш такс нудди Шэкспир каби турлича кабул килиниш табиий ва мукаррардир". ' (3)

1. АгЬегту A.J. The Roitance of the Rubalyat - London, 1959,

p. 48-49.

2. Pyiep 0. Оитшвралл. Омар Хайём. -M.: Берег, 1922 - 1645.

3. li ltoMyxajspoB. Форс-тожик адабиёти классиклари.-Т.: 1969.

Диссерташяда, шунингдек. рухонийлар toн У. Чедуин ва Т.Х.Вейр. олим-лардан В.У.Робинсон, Элфинстон. Ж. Брауне. адиблардан М.Твен, 1Раскин, У.Моррис, Суинбери, Россетшарнинг фмкрларм тахлил млинган. Хуллас, Умар Хайём иходига берилган бахоларни жаиласак, куйидагилар келиб чикали:

- Хайём - суфий шоир, илохий иск куйчиси.

- Хайём - донишманд хаким, иеърлари мантик тарозуси.

- Хайём - майпараст, хузур халоват куйчиси.

- Хайём - комил мусулмзн,

- Хаязм - материалист, дахрий.

Амш, бизнингча. Хайём ижоди хийла мураккаб, унда орифона-риндона роя-лар, рационалисток фикр ва олий инсоний туйгу уягунлигидан тугалган хакикатпарастлик хам, инсон кисиати ва такдирига ачиниш хам бор. Ашо у ис-лом душмани булмаган. Мутаассиблик ва Фанатизмни ёктиркаслик ююнсизлик эмас, балки тавхидни акл билан идрок этишдир.

Диссертациянинг иккинчи боби "УМАР ХАИЕМ РУБОШАРИНИНГ ТАРЮИАЛАРИ ТАХШИ" деб номланиб, у уч бУлимдан иборат.

2.1. "Эдуард Фитцжералд ва Умар Хайём",

2.2. "Уинфилъд, Арберри, Зйври ва бошка инглиэ таржимонлари

хакида",

2.3. "Умар Хайём ва Шоислом Иэмухшедов".

1859 йилда йтиералд узининг илк бор таржима зтган 78 та рубоиётни, бир шиллинг кийматада текин таотш зтар зкан, кейинчалик бу китобнинг бахо-си го чандон купайиб, нодир китобга айланиб колишни хаёлига хаи келтира олмаган зди.

Еарку Гарб олиылари гавхар доналарини битта-битта йиккандая, Хайём рубоийларини турли ианбалардан йигдалар. Ашо, вунга карамай, рубоийларнинг илмий-тйнкидий штеи хали хам яратилган эмас. Нана w тарзда, Э.Фипшзралд Уиар Хайёкни кайтатирилтариб, куплгб шший тажрибалар ва тадкшгаарга за-шш хозирлаш баробарида. катта бир илмий шктеб-Хаяемаунослик мактабининг вужудга келихига сабабчи булди. Sly билан бирга. шир ва драматурглар ижоди-га хам таъсир утеазди. Вокеан, инсоний хакюсатлар, рухий драмаларни ифода-лаган Умар Хайём юоди душнинг куп дахо игодкорлари гояларига хашханг эди.

Ушбу буликда "Ш" ва "КУЗА" -таюшари мазмунимнг инглизча таржима-да очиб бершяга касахаг килинган. Шунингдек, гузал ыахбуба, жувон, азл об-разлари, водлик онлари. табиапвшг бир шаклдан иккинчи взклга айланиви, лахза бандаси булкб колмаслик ва хоказо гояларнинг берилиси кузаталган. Бу реызия ыашиаям Kypcaraj билан бирга. уларни гарбона талкин этап хам ыав- _ жуд. Касалан, таржма взэтида мусулмонларга нос булган "муаззиа" овозини faoocka r,'l7..-'.p;'.5, калисо кунпфогигз, ку'заки кабрга- Сурнага) ашаатариш

бор. Хаяёц созггп таисол- КУЗА ©ипкералда йувдлган. ЛЗЛАли у АШТУЛ (ROSE) билан алмалтарчлганлиги туФзяли бошка бир эстетик тасазвур паяло булгсн, аялакандая Fap6-lilapn омухталиги шага гелган____________________________________

Эдуард О.гтдагралд хахила дустлари, таниплари ва хариндоалеринимг хоти-йзларм хам тадкик этшши. Булар: Олдис Раят, Ф.Р.Бартон, С.О. Риггчо, М. Е. Ф. Keppiw, Т.Раят, А.С.Бснсон, Моли Лдаис ва УинФилдлардир. Уларн;<нг махтублари тахлили ор/сали таржиюннинг Варкка, Хайёмга куносабати. рубсия-ларни идрок этиши ва широка ыахорати ёритилади.

Хозирга кукда Хаяёмни Сйпиераллсиз ва Фиштералдни Хаяёмсиз якаэвур килиб булмаяди. Еу икксви чиршвукгулга ухаюб, бир-бирини уйгунлаотиради. тулдираяи.

Эдуард Итдарадд мутаряш иоив cwiorana буис био асар яретпми, уил«-ги ¡отрсзн-Уазр Хаг.ёи боска нутаржимлар таржималарида бундаяин . мукаммал, зариф ва олижаноб файласуф шоир даражасида газдалана олмади. Чунки йптае-ралд истеъдоди баланд сюир зди. У Хайём гояларидан рухланиб, уки уз идеал-лари билан ц}шиб, ян га бир шеърият яратган. Бу таржима тарихида алоада хо-диса, гксак санъат зли. Эдуард Фитцжералд Умар Хааёынинг байналшал шоир-га айланишига сабаб булган булса, хозир узи Хаяём билан бирга башариятнинг махбубига аяланиб колли. Э. Ийтцжералднинг таржимонлик усулига келганда зса. еуни айташ керакки, бу эркин ижодий усулдир. Фавдт ыазмун ва рамэлар-га эыас. балки рубскялар таркибига хаа зркин ёндаяган: баъзи рубоийларнинг умумий ыаэмунилан иккита станс (т?ртлик), баъзида бир сзтрдан бир станс, баъзида эса ихки рубоийдан бир туртлик юол этган. Талкикотоилзр ftmc« ралд тартая килган 78 рубоийдач 34таси аслиятга музофик келади, диб itir-cd-тадилар. Шунга каралай, бу таржкалор Хаяём рухини асс эттира олган. Лт~ ц»Ералд уз тар.г/ыаларини удош охиригача каята-кайта иилаб, пиютди.

Англия ва бойка инглиззабон олимлар орасида Эдуард Фитагралдгача на ундан кейин хам Форсий алабиётга кизихиш мавжуд булган. Масалан, /гёюи Ситшералдга тавсия этган одам Оксфорд университетининг npoieccoi«, паркшунос олиы, Эдуард Баялэ Каузллнинг (1826-1903) хизматлари катга.

Бода иарквунослардач, Антони Ыэлли (1565-1.635), Э. Покок (1604- lf'!'\ Габризл Son ЛеЯтФут (1602 - J675), Томас Хайд (1636- 1703), fep item »'...о (1746-1794), Сэр Чарлз Уилкинз (1749-1836), Ф.Глэлвин (1806), 1 Дсмулен (1807), X. Росс (1823-1843), Жозеф Чемпьен (1785), *. Этошсон. У.Т.Робер-тсон(1829), С-Уэстон (1815), Уилям Уизли (1725), Э.Б.Коузлл (1826-1903)лар-кинг кошки тилга олию чумкин. йгптершшдан кейин зса, Эдуард X. ан; О 340-1^2). гпуерд IL.луне (!862-1826). Геотруда Еелл (1й6Я~1926'<, С-р йнисся Росс (1871-1940) кайи варкиунос ва тапжишнио Рупяти, йточдалм^, '!а-'['.v.. Сзгл<?, 'йгкяй га 6ci>U! ^арл класс;-',; алс',л;ги ;г;ч- : г-.

- la -

билан шу(7ллангш< зяилар. (1)

Иккинчи бобнинг ихкинчи булимида Fb6epr Грейвс. Взйнолд Алалн It вал-сон, А.Кристенсон, А-Арбссри, Уильям Хонсон. Питср Дз ГСшзЯ, Хврон Аллен. Е.Х.Уин4шш, Пите Эйврмларнинг таржима ва. тадкикотлари каша с?э вдмтвади.

Куйида ам-пиералд, ЕХУинвилд, Арберри ва П.Эязри таркшакрмдзн намуналар келтарамиз. Хайёмда:

Бо ту ба харобот агар г?км роз, Бех з-он, ки кунам бе ту ба иэхроб намоз, Эй аавалу эй охиру sva ту хама хеч. Хохй ту иаро бисузу хохй бинавоз. Фипжралднинг I ва IV наирлардаги таркшаси юйшагича:

I наш^

And this I know: whether the one True Light, Kindle to Love, or Vrath consume m quite. One Gllmps of It ulthln the Tavern caught. Better than In the Тад>1е lost outrlte.

Мазмуни: Ва >ен буни биламан: качокки Хак Нури.

Севги отшидэ ёндирар, ё хакоратласа иени бирок. Бир лахзаси топилса харобазорда унинг, Хуищир у шхробда бирй^ла йуадтишдан к}ра.

IV нашр:

And this I know: whether the One True Light, Kindle to Love, or Vrath-consune до quite. One Flash of It within the Tavern caught. Getter than In the Tasple lost outrlte. Мазмуни:

Ва иен буни биламан: качонки Как Нури,

Севги отвтда ёндирар. ё каттик хадаратл&а ызни бирок.

Бир пуъласи топилса харобазорда унинг,

Хушдир у иехробда бирйула ййсотаидан кура.

Бу рубоийдаги таржимада Э.Сипиералд 1-сатрдаги "опе"ни "Опа"билан ал-иааггариб мазмуннини бурттиради, иккинчи сатрдаги "Wrath-consuEe"iai рртаси-га к5йган битга чизикча "каттак" иагнони билдиради ва 3 сатрдаги "One

1. Малкина Л Г. Культ Омара Хайяма и его роль в изучении таджикско- персидской поэзии в Англии. Душанбе, 1982, с. 21

Gllreps'ioMr Ррнига "One Flash" ёзиб, "гонсиэ лахза"ни "яркиррок шуъла"га алиазтиради. Катода рубоиядаги пессиьистик рук оптаиистих рухга айландди.

Иунч Е. Уинфилсга к?риб чикаюга:-------------- ----- ------------ ----------

In taverns batter for cownune with Thee, Than pray in aasquss and fall Thy foes to see, 0 first and last of all Thy creatures Thou: 'Tls Thine to bum and Thine to cherish tn! Мазчуни:

Кайхоналарла Сен билзн бирга булганим хушдир, Масаидарда ибодат килищан кура аа куриэсдан

сенинг вэингни, ftj бетгга па окезга Свнанг дапгзд наа иэдукязмиг: Бу Сенсан ут кугачи ва Сенсан пени навозил зтувчи!

Энди А. Арбэррининг наердаги тархииасини куриб чикаииз:

"If I speak secrets with Thee In Tavems, (that Is) better than that I should say prayers without Thee In the prayer-niche: 0 Thou that First and Thou the last, beside Июя all else is naught! Thou wilt, consume rae, and If Thou у!It, then do Thou cherish."

Таряим-зси:

"Агар Сен билан харсбада сухбат курсам афзаллир, (ягни) Сенсиз нехизб-да нашз уюггепшен. О Сен аввалу Сен Охир, Улгаш олдида хаммз хечлир! Сен хохласанг дани куйдар ва агар хохласанг, эркала!"

Агерда бу рубоийни А. Арберри наерда тардама килган булса, куйидаги ру-бсийнн шегрда Теркина килганки, унинг узига хос услуби бор:

Гор даст ба лавхи казо доиггаие, Бер майлу «уроди хеш бингоотамз, Feupo зи цахон яксара бардошше, В-оэ щдй cap ба чарч ефрешгае.

Арберри иу рубоийчи саккиз катар билан таржима килган:

The secrets the world, as we. Succinctly on our tablets write. Are not expedient to recite, A plague to heart nnd heal they be.

Since there Is none, as I can find.

Of those brave wizards of to-day.

Worthy to hear, I cannot say.

The wondrous thoughts I have In nlnd. (1)

Арберрининг xawsa таряшалари бир услубда. Кэ{иялани1ш abba, cddc. Сниабик систеыанинг 8x8x8x8 вазнида ёзган.

Артур Арберри Уиар Хайёи фалсафасини куриб чикар зкан, ундаги парадок-слар хакида шундай дейди:

1. Агар Худо оладаи яратган зкан ва унва кблиснк топар зкан. Худодан яиа боска гашнинг гунохи бу?

2. Агер Худо шротли булса, нега у гунохни каэалаш билан кУршади?

3. Агар Май коидага хилоф рохатбакп булса, нега Худо уни яратди?

4. Нега Худо гузал нарсалагни ярттиб ва яна уни хеч кандай сгбабсиз бузиб тшлади? Ва шунга ухпш кадимий дилеиалар (икхи нарсани орасида бУлиб, уни танлаш кераО бор эдики, Улар буни англаган биринчи ва охирги одаи зиэсди. Бу асрлар оша хаи диншунос, хаи зркин Сикрловчилар орасида

• бахсу иунозараларга сабаб булиб келиокда.

Хуллас, Е.УинФилдга нисбатан А. Арберри хаи иунаккид. хаи ташхотчи олии ва хаи таржиион бУлиб ишга киришган ва Хайёи олаиига чукуррок кириб борган.

Эйври булса рубоийларнинг тарихига оид бир кеча иаълуиотлар келтиради ва "рубоий -бу Форсларга хас булиб, Узининг катгий коидаларига зга ва бу анъанавийдир". дейди. Унинг ихчашшгини, фалсэЬага бойлигини, бирон киш-кинг касхаралащда, ёхуд аксинча кукка кутаршща, иухаббат изхор этавда знг кулай шакл зканлигини ташадаб, уни "рухий озука" деб бахолайди. Унинг фикрича, рубоийни иакол ва зарбулнасаллар каби дархол ёдда саклаш ыуикин. "Уиар Хайёи рубоиёта" /The Ruba' lyat of Omar Khawas/ но или китобида у на-факат рубоийларнинг таржииалари, балки фалсафия. диний иаглуштларни хаи келтиради. Бу китоб беш кисмдан кборат булиб, охирида муаллиф рубоийларнинг Узи бажарган тахтуллафз таржииасини илова килган.

Бир ыисол:

Максуд зи ч®(они офаринии моей, Дар чанам хирад чавхари бинш иоем, Ин доираи чацон чу ангуиггарй аст. Бе >;еч race накши кигннаа шеи.

1. Arte ггу A. The Romance of the Rubalyat. -London, 1859.

The cycle which Includes our coming and going Has no discernible beglnlng nor end. Nobody has got this natter straight, Wiere да гаж From and vhere ue~go. CI)

Инглизча таржюшарни куриб ччкиб, бадиий тахлил этиб, ву хулосага келдикки, хозиргача. тадкик этган таржинонлардан факагома Эдуард Cwtum:--ралд ва X. УинФилд У. Хаяём рубоиётини туртлик ваклида таржима килишга муваФ-Фа^ брлганлар. Колган таржимонлар зса, Умар Хаяём рубоиётини ё назмунан па ё тахтуллафз таржима килииган. Ус£у тадкикотда шунингдек, бу тархимонлор-нинг услуб ва махорати хакида Фикр биллиряш. Инглиз. форс иеърий тизимла-ри, вазн ва коФиялар караб чикилли. Агарда псьрий таржишла Эдуард йлшн-ралдга нисбатан X. УинФилд аникрок ёнлошган бука, А. Кристенсон ва П. Зйври-ларга нисбатан А. Арберри илмийрок ёнлошган.

Унуман рубоийларни: а) бир баятни олиб, узидан к5шиб таржима килиш: б) рубоийни икки хисса купайтариб таржима килиш; в) рубоийни насрий баУн зтиш. г) нисбатан мазмунга иуво4мк таржима килиш: д) уз вазни билан суэма-с5з угирил (2) холлари кузатаяди. /клергацияда русча таржималар си-Фата хан тахлил килинди.

Учинчи б?лимда, атокли Узбек шаркшунос олими, адибимиз, Фирдавсий му-кой)ти лауреата ЙОИСЛОМ ЕШ/ХАКЕДЭВнинг Уюр Хаяём рубоияларини узбек тали-га таржима килиддаги хизмати ва махорати тадкик эталади.

1958 йилдан бери нашрдан чикаётган рубоийларнинг нусхаларини таккос-ла5, ундаги узгаршлар, таржиданнинг бадиий сайкам бериа иахорати хакида Фикр юритилли ва мисоллар келтирилади. 1985 йилда чиккан нашр асос килиб олиниб. бошкапари шу билан соливггирилади. Масалан:

Гар гул набул насиби мо, хор бас аст. В-ар нур ба мо наыерасад. нор бас аст, Гар хиркаву хонакову шайхй набувал, Нзкису калисьёву зуннор бас аст.

1. Averv Peter & John Herth-Stabs. The Ruba'lvat of Omar

Khayyam.-Haramdvorth. Penguin Books, 1981.

2. M. Герхарднинг " япиича "1001 кеча", ХоФиз девенини туякк таржима этган. Пейн С XIX аерда яшаган) Хаяём рубоияларини хам таржима килган. Амш таржима сузма-суз ва бадиий заиф булгани учун ыухрат козонмаган. СМ.Герхардт. Искусство повествования.- К:, 1984, 74 б.

Таиишаси C1S58 йил кшри, 74 рубокй): Бизга гул те гшса. ут хам старли, Hyp агар етиаса, ут хам втерли, Жаида туи, хонадах, шайхлик булмаса, KfHFupoFy, черкав, бут хам етарли.

1991 йилги кадээда рубоий шна бундай тахрир антиген: Бизга гул твгиаса, такай - хор хам бас, Нур етмаса, олов - гулхан - нор хам бас, Жанда тун, хонакох ё ваяй б?лмаса, KyHFvpoFy черков ва зуннор хам бас.

Кейинги вариант хийла пухта экани куриниб турибди. Ашо бунгача у 1971, 1976, 1985 йиллардаги нашрларда сайкалланиб келинган. Рубоийларнинг биринчи нашри колган туртала навдан Фарк адади. Биринчи нашрда агар Узбе-кона шэърий коидаларга рмоя килинган булса, кейинги наирларда аслияшшг гу зал кофияларини саклаз б план бирга, рубокй охангини ифодаловчи вазн тан-лаган холла, уларнинг ыазмунини хам иахорат билал бера олиш бор. Айни пая* тда, Форсий сУзларни синоним сиФэтида келтирганки, иазмуннинг баднийлигини тегьшнлаган.

Мундай килиб, Эдуард йгшжералд Умар Хайёмнинг Fap6 саылакатларига таркалишга сабаб бУлган бУлса. Шоислом Иовдашдов туфайли Уыар Хайём кай-тедан Узбекистонда рубоийнавис вюир сифатида шухрат ко зона бошлади ва бу-тун туркигуй халклар ундан илхом олиб, янги таржималарни яратдилар.

Хар бир таржимон, бир тонондаи, Уз тартюшшк махорти докрасила. ик-кинчи томонда зса Узи ялиётган давр, адабий мухит, бадаий одиат нуктаи на-заридан Хайём ижодига муносабот билдириб, Хайём рубоиёта рухияти, мазмуни ва ваклини саклаб котш, уни адекват тарзда беришга интилган. Уиар Хайём рубоийлари таржюшарида аввал гаюдий тадда этап кучли бУлса. сунгги йил-лар таржималарида зса кУпрок оригчнадга суяниб таркша шш хусускятлари мавжуд.

Рарб ва Шаредаги таржимонлар иш Узаро солилпирилганда Парк маилакат-ларвда килинган таржиыаларда нисбатан оригиналга якинлик. извзунинг туларок берилшш, шакл ва мазмун мувофиклиги намоён булади.

ХУЛОСА шаода. асосан Иарку Рарбнинг адабий шюкалари камда Умар Хайём рубоиёти туфайли, вужудга келган мазкур адабий алокалар ривожи 6Ш-ча тегишли хулосалар берилади.

Тадкикотда Хайёыни узлалггириа. унинг гоялари, бадиията ва абадияши идрок эташ тарихи кенг ёриталди.

11у тарика, 1) таржима-талкин-тадкикотаинг узаро вобасталиги ва бир-би-рига таъсири: 2) таржималар ва тадкикотларнинг такомиллашув ка^зёни: 3) хайёышуносликдаги Парку Рарб олимлари хаыкорлиги; 4) ижодкорлар ва

тадхикотчилар хамхорлиги самараси аёнчадги. Хатго рубоийларнинг натрлари тарихи хаи бир или зканлиги маълум булди. 1

___________Таряшалар тащили Форсча-инглизча. {орсча-инглизча-узбекча, багдэн

фзрсча- инглизча- узбекча- русча тарзида лачек зттирилди. Турли хил усул в<"! услублар хуллангани маълум булди. РубоиЯ таржимасининг узига кос жихатлари (назмун ва пакл яхлитлигида) очилди.

Ыумдай талиб, биргина Умар ХаЯём мисолида Рарбу Иарк адабий-нлмия алокаларининг бир канча муким хирралари напоён булди. Бугк ияодковлар бир халкнинг ифгихори булса хаи, аммо уларнинг асарлари байналмилал хусуо/ятга згадир. Хайёини инглизлар. Хофизни немислар уз гоирлари дер эклнляр. бунда хаымуаллиФ брлган таржиионларнилг мехнати ва махоратани алохида тахдирламох ладим. Умар Хаяёынинг та&ири ва тохаш дааоц зтссереги. Хгр б::р лдзд шир ижодини идрок зтиб, ян ги илмий тадхикотлар яратааеради.

Диссертациянинг асосий кисмлари хуЯи-даги нашрларда чоп зтилган:

1. Эшонова Н. Фитцжералъд на пути к познанип рубаият Омара Хаяяма. "Маяк Востока", N 1-2, с. 22-24, Ташкент, 1997.

2. Эоонова И. Умар Хайёмнинг инглиз мутаржимлари. "Жамият ва

Бопкарув", Н 2, 30-32 6.6., Тоскент. 1998.

3. Эшонова М. У.Хайём рубоийларига гарбона .сараи ёки Оарх-Рарбнинг иккита чирмовукгули. "Шарх Маигъали" Н 3, Тоскент, 1998.

л. Эшонова М. (Н.Огачюнов билан хамхорликда) Шархдаги Фалса-<!ия пэгриятни таржима килим муаммоларига дойр тавсиянома (Умар Хаяём рубоийларининг хлёсий тадхихоти) -Т.: ТошДГМ, 1990 й. Б. 52.

5. Эаюнова М.(Н.Кои1лов билан бирга) Умар Хайе'м ва Воислом Шомухаиедов. "Роман-герман филологияси муаммолари" Ступлам). Намангон, 2000 й., 12-18 бб.

6. Эионова М. Умар Хайём ва Фитамералд. -"Бадаий таг.хима ва узбек адабиётанинг халхаро алокаяари". -Самарканд. СамДО надриёти. 1990 Я., 22-23 бб.

7. Эшонова М. Уни узимнихи даб билаыан. СУ.Хайёмни жахонга иадаур зтган ки:^) "Узбекистан адабиёти ва салата" рузно-улси. 15 январь 1999 Я.

5. Эгочора М. Ун»> у^Зииинр "№?яр!'яяома"си ва унинг тарихига дойр тзд>:.7;!;',' -"йстишл ва Сач пфш&ы". Н-тад.гон.

4. гл^Х?, 43 б.

РЕЗЮМЕ

дисссертации ЭМОНОВОЙ МУХАйЕ 6АШРХАН0ВШ на тему: "ОПАР ХАКИ И ЖГЕРАТУРШЕ СВЯЗИ ЗАПАЛА И ВОСТОКА" по специальности: 10.01.06 - Литература народов Зарубежных стран Азии и Африки, 10.01.05 - Литература народов стран Западной Европы, Америки и Австралии.

Настоящая диссертация посвящена исследовании рубаият всемирно известного персидско-таджикского поэта Омара Хайяма, а также литературным связям Запада и Востока. Поэтическое наследие классической персидско-таджикской литературы изучается уже более двух веков на Западе (Англия. франция, Германия), России, а также на Востоке, включая Индии. Иран, Пакистан. Афганистан, Центральную Азии, Азербайджан и другие страны СНГ. В данной работе основное внимание уделено литературоведческому и сопоставительному анализу переводов рубаият Омара Хайяма /1048-1123/ с персидско-таджикского языка на английский и узбекский. Диссертация состоит из введения, двух глав, пяти параграф, эаклпчения. списка использованных источников и литературы.

Во ВВЕДЕНИИ обосновывается актуальность темы, цель и задачи, методоло-• гические основы и методы исследования, степень изученности проблемы, её научная новизна, теоретическая и практическая значимость.

ПЕРВАЯ ГЛАВА посвящена истории творчества персидосо-таджккашго учёного, поэта, врачевателя, астронома и математика, энциклопедиста конца XI и начала XII веков - Омара Хайяма. Исследуя рукописи и переводы трудов Омара Хайяма на английском, узбекском, персидско-таджикском и русском языках раскрывается вся широта творческого наследия этого гения, как математика, астронома и поэта. В работе приводится общая характеристика научных работ Омара Хайяма в области математики, философии, астрономии, излишки и литературы, а также переводов рубаият Омара Хайяма в стихах и в прозе.

В этой главе также рассматривается творчество исследователей, востоковедов и переводчиков рубаият Хайяма на языки Европы и Америки, таких как Алиев P.M., Османов М.Н., Розенфильд, Оэсевич П. Это такие литераторы, писатели, переводчики, как Томас Хайд. Дж. Брауне, Эдуард Фитцджеральд, Николас Николсон, 1ридрих Розен, Артур Кристенсон, Артур Арберри. Херон Аллен, Е.Дж. Уинфилд, Пите Эйври, Джон Хез Стабз, У. Робертсон, Херолд JfeuS. Георгий Гулиа, Явдат Ильясов, Й.Сайидзава и др. Также подвергнута анализу переводы В. Жуковского, Э.Бертельса, Баргольда, ЛМалкиной, ИКосачковой, В.Сыирницкого, О.Румера. Ткаржевского, Ел. Державина, С. Иванова. В. Зайцева. Идрис Шаха и другие. Кроме того, рассмотрены исследования рубаият Омара Хайяма восточными учёными, исследователями, поэтами, писателями, таких как, Сваыи Гованди Тиргха, Фуругий, Байхаки, Нараахи, Мулла Хукандий, Б.Га]>уров, Р. Гамзатов, А.йпрат, Исмоил Алиев, Ф.Сулачмакова. ЕШомухамедов, Г. Сало-

гов, Н.Кошлоэ, Н. Атпджанов. М. Манатов, Р. Ибрагимов, НАхадовя. А.Аъзамов, Оаюл,~С~Ачилоа и ~д>.~ ' --------- ----------------- —

Далее, в глава 1 рассматриваются течение и этапы су{иэ1й. значения символических образов, таких как: "вино", "цветок", "бутон", "кушай", "гончар". В переводах рубаият Хаяяма символ вина означает богатство; "кув-син"- человеческий образ, подобный образу отца или любимой женщины; "бутон цветка" - образ стыдливой лезущей, сикпол восточной стняливости. покорности и скромности.

В работе также уделено внимание цветам, которым с давних времен ценители искусства, поэзии и красоты придавали каждому свой смысл. Говоря о медицинским свойствах вина, по Омару Хайяку. похазана ¿¡итшетъ зтзго цслс5 нога напитаа. ГЬказзно, что при переводе на другие языки, а имэнно на английский и узбекский, переводчики подходили односторонне, т.е. в Омаре Хайяме видели "цаяпарасУ'а С пьяницу и гуляку) или су4ия, отрегаазгося от всех людских и земных благ.

В первой глава такте подвергается анализу содержательная часть переводов. Далее речь идёт о древней лерсидско- таджикской поэзии, которая ещё до завоевания территории арабами имела своп рифму и метрику. Более того, показана разница изтрше западной я восточной поэзии, таких как: "плоха", "хая-ху", "танка", "аруз", "силлабо-тонические","тонические", "сапфмйские".

ВТОРАЯ ГЛАВА посвящена переводам на английский и узбекский языки ру-баият Омара Хайяма. Подвергнута анализу недостатки и успехи авторов переводов. Основное внимание уделено всемирно известным востоковедам и каямове дан-Эдуарду Фитцдкеральду и Иоисламу Вонухададову. В глазе 11 такяз изучено творчество английских и узбекских учёных, переводчиков, литературоведов, востоковедов, поэтов, писателей, ¡сото риз уделяли внимание Онару Хаяяну. Это Дя-УииОилд. А.Агберрн, А.Кристенсон, Херон Аллан, Пите ЗЯври, У.Робинсон. А. йгграт, ЯХуканлий, ЛтКеалл и другие. Совместные переводы Ш.йомухаыедо-за и ЛСгржиова взята ттк горсоисточнкк для сравнения с другими перевода-1я и рукописям!. Больгоэ внимание уделено творческому наследии Взмухамедо-ва. дан анализ и сравнение нескольких нздаи-Л переводов Омара Хаяяма на узбекском языке.

3 ЗАКЛЮЧЕНИИ приводятся выводы, полученные в результате исследования творчества Омара Хсйян-1 как гениального средневекового поэта и мыслителя.

Теория и практика лереводов рубаият Хайяма-на разные языки, утвеждиют и подчеркивают широту имлософскай мысли поэта-лирика Востока, оказызащзго залетное влияние на литературные жанры поэтов Запада.

OMAR KHAYYAM AND EAST - VEST LITERARY RELATIONS S UHMARY

The present thesis is dedicated to the research studying of the famous Fbrslan-TaJlc poet OMAR KHAYYAM's Rubalyat and the East-test literary relations - the saaple of medieval "rubal" on Persian language. It Is veilknown, that the lnharltage of Omar Khayyam has been Investigating for core than two centures in the test countries as England. France, Germany, Russia and East ones as India. Iran, Pakistan, Afghanistan, the Central Asia. Azerbaijan end other countries as well.

In this work, the main attention Is trade to the analyses of literary and cooperative works of different translators from Perslan-Tajlc Into English and Uzbek languages.

The research work consists of the introduction, two main chapters, five paragraphs, conclusion, the list of scientific sources and the list of literatures.

THE INTRODUCTION brings us the vltalness of the theme, the aim and the • task of It, the methodical bases and methods of researching, the way of mastering the problem, its scientific novelty, the theoretical and practical significance of It.

THE FIRST CHAPTER threw lights upon the historical creation of Persian scientist, poet, doctor, astronomer, mathematician and encyclopaedist of the end of XI end the teglnlng of the XII century Oaar Khayyam. In this chapter, the general characteristics of his reseach works In the field of mathematics, philosophy, medicine, literature and sods facts about his life end creation Is shown. Besides It. the translations of his Rubalyat in English, Russian end Uzbek languages are given, where the Interpreters have translated then whether in poem or whether in prose.

This chapter brings the scientific analyses of orientalists, scientists and translators of Anerlca, England, Russia, Europe and the Eastern countries, whose wrks were connected with the studying and reseachlng Khayyam's Rubalyat. They are: R.Allev, M-Osmanov, Rosenfleld, P.Jushkevlch, Tomas Hyde, J. Browner, Nicolas Klcolson, Frldrlch Rosen, Arthur Chrlstenson, Arthur Arberrv, EWlnfield, Heron Allen, Peter Avery, John Herth-Stabs, U. Robinson, LBsrtels, I.Braglnsky, V.Zhukovsky, LKalklna, N.Kosachkova, V.Zytzev, Georgy Gulla, Swaml Govanda Tlrtha. Funjgy, Balhaky, Sodlq Hldoyat, Narshachy, Idrls Shah, Bulla Khukandy. A. Fitrat, F.Sulalnonova, G.Saloirov, N.Konllov, N.0tajonov, M. Hasatov, M.Ahadova, A.Azanov and others. The poets, writers and translators of these countries as Edward Fitzgerald, Harold Lanb, Yavdat Ilyasov, I.Saldzade,

V.Snlrnltsky, S. Ivanov. O.Runer, V. Cfcrzhavln, I. Tcharzhevsky, Sh.Shonuhatedov. J.Kami, S.Ochllov and others.

_____________There are given son» facts about philosophical views, about sufl-t:,

rand the systolic neanlngs of "hand", "lip", "vine" In oriental literature Including Khawsa's Rubalyat.

THE FEOONP ffttPTFR opens with the life and creative activity of English translator and orientalist EDWARD FITZGERALD, who was the first making O.Khayyaa famous all over the world as post, lb was the person devoting whole of his life In translating the Rubalyat of Khayyan for r.a;r/ tires and other Persian poets. There Is given some peculiar features r,f hi different publications analysing then from the point of oriental literary view. So, sos£ fragments Froa the ceaorles of Fitzgerald's friends and the" scientific papers are delivered. Besides It, this ch-iptEr Blvss us sore Informations about other translators and researchers as E. Vinfleld. A.Art»rry, A. Chrlstenson, Peter Avery and others. The naln attention Is made upon poetic and prosaic translations of these authours. Hie symbolic meanings of "gul" (flower), "kuza" (Jug) and others are opened widely and all these In connon acquired the appearances of the work of art.

TTils chapter also tells us about the fare us Uzbek translator, scientist and poet SH.SHOMUHAMEDOV. Comparing some of his publications of Khawaa's Rubalyat we've cade scientific analysis of his works.

HE ("'IN'IJGION characterizes the whole result of the scientific works and research ones connecting the translations of Onar Khayyam's Rubalyat.

The theoretical and practical translations of the Rubalyat In different languages states and points the breadth of philosophical meanings of the Rubalyat of Eastern lyrical poet Oitar Khayyan and Its Influence in literary geanre of West.