автореферат диссертации по философии, специальность ВАК РФ 09.00.02
диссертация на тему:
Проблемы бытия истины в философской герменевтике Г.Г. Гадамера

  • Год: 2000
  • Автор научной работы: Кочарян, Ромик Хасибекович
  • Ученая cтепень: кандидата философских наук
  • Место защиты диссертации: Ереван
  • Код cпециальности ВАК: 09.00.02
Автореферат по философии на тему 'Проблемы бытия истины в философской герменевтике Г.Г. Гадамера'

Полный текст автореферата диссертации по теме "Проблемы бытия истины в философской герменевтике Г.Г. Гадамера"

bPt¡4Ul(h TlbSU^Ub =!UUüLUUnUb quu ФМ.ЬиЛФ113Лга311Ъ b^ hPU^inhbeh hbUShSflhS

РГ6 0Д

2 l) OKI

епэигзиъ nniíh^ tuUUhPbMh

ьи^ппэзиъ апзпкэзиъ 'nnnPLbuc з.-q. qmuubPh фьььипфизимиъ зьриьььаэг^цзпш

0.00.02.-«iJi}i|.|iuniJiuijnLpjiuü u^minúnLpjniC» 0.OO.O1. -«t|t|iLtiuruJiujjrupjujG inbuíupjmQ» úiuuüujq|iuirupjni.GGb[iti qömj ф^ипфицш^шй qfiinnipjnLQGbph pbt^ütuóni|i q|iinuul^mQ iuuin|i6ujûfi huJjgúLuG uiinbüiufvnurupjuiO

UbnUUQhP

ьрьаиь - 2000

UuibQiulunurupjiuG pbúiuü ЬшишиилЦЬ^ t bpUujü|i цЬшш^шй huJiSiuiuiujiujCiniú

iJiJilJiiimfiujjujliujG qfiuinLpjrnüübp|i pbl^Giuüni rjngbüm ПичиЬЗиЪ UCflS ^UThblWh

'ПшгшпОшЦшй ойгщ|и5ш[ипийЬр'

ф(1^ипфш]шЦ1ий q|nj-inLpjnLÛGbph rçnl|uinr цргфЬипр UUeUUTlbS3Ub ULbeUULI 4UJLbSh

1(ф[.Ьипфш.|ш^шй q[)uintpjnLÜQbph pbl)Qiuóni

ringbOin ^ufouaupaub иьгчьз nnPbPSh

ипш^штшр L|Ujqi3uiljbpa|nipjni.G'

bplouûh цЫлшЦшй uiüinbuuiqfiuitul}uj fiCuinfiinniin

'Hm2uiujujüntpjniü[i (juijuiGui|ni. 119 hnljinbúpbpti 2Q00p., duuÚQ 15.00-[i0, ЬрЬшСф щЬшш^шО huJúui|uuipujGniú, huiugbû' 375049, bpLiuQ, 49, U.ULuGniluujOhl, Ь^Ч U -QUU i(i|i|jiuni{iUJjnipjUjQ U [1рш4п1йе[1 ЬОшфюгишгий qnpônq 013 úuiiiGujqtiuiujl|UjG (unphQ ryuú:

lUnbGüjfununipjuiúQ 1 ôujGnpiuGujL b^tf qpujrjuipuiGniú:

UbqÚLuqfipü шашр||ш0 t 19 ubujuibüpbpti 2000p.:

líUJuGujqhinuJt)UiG (unphpoh Ч[11лш1|шй ри/ртгнгцир

/

иэьъиюпипкэзиъ съояиъпю ръш-гэичппиэзш-ъс

IBbúiuih lulimnuuimpini-Gn: ^шиЦшдйшй щргщЬйр Ii ^.-Q. Qujquii5bp|i ф^ип-iiujuiliuiG hbpi5bGLtflJil|iuj|i 4bp|ni.ôrupjujû m GbpljiujuigduiG [uGrçtipG nLÜfi ui2|\iuip-mjtuggiujtiG, й^шЦтршршйшЦшО, ршгцившЦррш^шй, ф^фипфшзш-щшшйшЦшй йЬрпгушршОшЦшй G2uiûiul)nipjniO:

Ruiul)iugdiuû [uGnhPQ йгшйшЦш^ t uj2tuuuphujjujggujj[iü шппиЗпф gujûqfi hbp-3ÛLui|iljuij(i qnjnipbGiul)UjG /быпШноП/ hmjbgujL|binruú /Rtujrçbqbp, QuiqaiCíhp/ [i iijin t рЬрфшЗ hmu^gúuiG $bGnúbGfi riLG(ii|bpuw|.riLpjnLGD jiuprçl|ujj[iû qnpám-inLpjujü pn|np ninpuiGbpmú: QnjrupbGujljiuG hbptfbGLmfiljijjjfi uiju шЬиш^ЬшпиЗ jjpri.nL ifiûbLfintpjujG lurjiuGâûiuhiuinl^nipjruGi], qnjnipjujû únryuuQ гфшфий t np-bu «ЬшиЦшдагциЦшй» l)bgnr\nipjniG, U qnjnipjnLÜniú /в бытии/ Gpiu ujjuujfiufi ip£npn2nLÚo Ншйшрфий t ruGfiitbpuiui qnjfí /íiujqbqbp/ Ijuiú qnpôfï шрфииф, ujuiúiupjiuü, Lbqilfi U pGqhiiiGpuJiqbu Ü2UiljnLjpnit i5iupr}ni.ü Gbpl^ujjiugnq ш^^шр-I /ЧшгцийЬр/ Gliiumúiuúp: UjuixjJnufi nLGfiiJbpuuiinipjujiSp Qöriqpl^nn. ифрпцртй ии^шдгийо unul) inbuuil^uiG, fiúuigtuptuüuiljuiü-mpiuúiupiuGuiljuiG 3>bGnúbG ¿t, шд uU щрш^ифЦ 4(1ршаш1)шй, duipt^niG l4nqi5Gnpn2bLni[ qnpóGuu^uiG ninpinruú, qnp-iryupjniGGbph l)uiqúiül|bpum5aiG U JipuuljuiGujgiiujQ QÛpuigpnuî:

Аф^ипфищшЦшй hbpúbGlxuitilimjh hbwuiqnuiiupjiuG [ийгфрр [i huujui t pbpniú ш1|шршршСшЦшй U еш^шршЦррш^шО û2aiGiu4uj[fini.pjruG, (iú¿Q ujiujúujGUU-рЦшй t hbpúbGLin(iljmj(i uljqpniGpujjtiG fuûrçpn^' hujuljiuûuji uijû ludbGp, (lûfQ jporuû ujfi^wGfi ru осцлшЦшр fiiSwuui «hujjuiûb|nl» ^ujpnrvupjni-G

Чшртйш1<пи] U hôuipu^npnLpjniû pGâbnmiî: U2Lul|iujpû t iujû «nbqbp4nLiupQ», mû lîujprçljnLpjniGQ iquimtfuiljiuûnpbû «ил]ршрЬ[» t Мшии1йЬр|1 pGL)lu|ni.ùûbpo: jrçuiùbpfi фМипфшд^шй hbpúbGLuifiljujG luju шпшйпЦ lut^inruiui t, giuGqfi púbGUuitiL|Uijti fuGqfip t qtiinnLÚ ú2uil|ni.jpniú шрпЬй fiulj ¿Ь^йфий, ршдш-цтфид LU2|uuiph|i Ьши1|шдпи5|], Ú2iul)mjp[i nfiinb|.nL[ iLi2|uuuphfi ршдшЬицтфи-ipjiuû' fiu^ntpjtuû фпрйитп1р)ги&: U2|\JuiphniC¡ l|büuj|.nL «huiul|mgnq» ünqnLunv^ iprjQ huiqnpquil^tig t rujunGniú fipbü Ицфий l* hpbG hwuaiô ùuiprçlinipjujû фпрйш-.pjujQp: UGgjui|Ji U йЬрЦшф úfigL hujuintuinijmú t 4núniG|il)UJin|i4 huipuipbpni-ilG: hul|mpjuiG фпр01штр)п1й гфтфщ 152Ш^ПЧР13 huuqnpqilrnú L huuu^iugúiuG пшдфидрпЦ (1ршщЬи jnLpmgt(nLú t ubpniGqûbp|i ЦпгцЗ^д' йщшитЬ[п4 £шг\ш-Utipp huiuuipujl{nLpjuuG huiumtuinCiujQ:

ÖfilJiur^uijujl)iuG hbpiîbGLin|i^ujû ßUiqiußiiJljpßiuL|ijjG mЬишЦЬт^д ш1{1лшш[ t U lujG шптйпЦ, np i5(imjG úujpryu ^nqúfig 152ш1^трш][10 и)иллйшЦшй Ш2-iphfi Иши^шд^шО ЬшршрЬрш1|дп1р]Гий0 t nh^nnuî прщЬи hbpùbGLinfiL)m^û uripnLpjmG, шдЬ bpljfùnunipjnLÛp U pmGmilnp hmqnpi)ml)gnLpjnLGD, bpp fiuijúujD [jGpmgßmiü fipmqnpói|mú t Ьш13ш0ш]0тр;п1й funuph Gjniph' qnpó|i 3jmD 4ЬршрЬр]Ш[: Ьф unwGgßUijfiGG ni Цшрйпрр mjuaibq tujD t, пр Ишйш-|GmpjnLÛG |ipaiqnpóilni.ú t qnp6)i tnipjuiGp йршйд fipujujbu Ьш!\про Ь йши-rçuinGui|ni йш[ишщЬи рйтр^шй ni LjUjqCSujL(bpu{i|Luó шфпф aijq йгш-^nnî t, np hwqnpqm^gnipjnLÛG рйршОтй t funuailj|igGbptV qnpófi tnipjmG рш-imjinúmG, hbüg fiul(nLpjmüo ЬшийЬ^и GLmjuuiuil(ainLriq^ámpjm¿p l^шqllшL^bp-uö ЬшиЦшдпг^ш^шй' rihGmi3fil(, рйршдЕ[1 úbg qmG^nri nL q(ipßbp[i

jripnipjmünLJ: 1Гшргуи Ьши1^шдпг1 LjbgnqnipjnLÜp, прщЬи nLÜfiL(bpuw[, ujGâ-jmG, ипдЬш^ш^шй, ßmrimßmljmG, milbGopjw ûujU шjl гфтййЬрпиЗ Gpwû Ijnq-

úQnpn2iuú t qbuifi qpuiilnp l|iuú piuûu^np ЦЬри)п4 (îpbû шифи<!ф Ù[i2ngn4 qnpófi tnipjiuÛQ hiurinpq ifiû^LÛ Dúmpt¡iriLO, ициифипф iibqúwgüb|nij ru ¡íbqngujgúb|ni| 4nt¡$Lfi4uiwótiC qnpónüübpQ, (i uipqjiuGßnu5' úiupqljuijtiG hiupuipbpuil)gni.pjni.ûni.il ûtquiuinruù t ßiuriujguiijfipp Ьш[\прг|ш^дш1)шО hiupujpbprupjni.GGbpfi haiu-тшшйшйр, fi&¿D ti grugiurjpruú t hiuu^uigúwü iqpuil|inti^ G2iuGuil4rupjni.G|]:

Фрфипфи^ш^шй hbpúbüliinfil^mü üuipqni qnjrupjiuG «hujul(ujgnr[» ¿¡nrpuuf" ijbpiupbpjuji fip hfiúüiuripnijpnLl ruG|nJbpuuJi i^w^JPt1 рп|.пр qpuLnpniúGbpl' Gljiumúiijúp, Ú2iuljnLjpfi ujujmúrupjuiG hmúminbpuinni.ú 02UiQujL|UJ|.h t GiuL hbûç ФМипфиугирзшй ujiuinCínipjujG Qúpnüiíaiü huiúiup: UjG [iWbuniii t oGrçiupôiul 1пЬиш1)Ш2Ш, |i hiujm pbpbjnií йшииЦпгцЗОпрпгпи!" n¿ pb uiub|. ünp [unug ф|11|шпфи1 jnipjniúnLÚ, шд [unphbL mpqbG tiulj uiuiIuióq L tujrv рфий' iquimCinLpjuJl Qüpaigemú ф^фипфи^ш^шй úuigh htuÚLUUuibqnLpjiuü qpuil|uiû ntiç diunujûqni pjniÛQ: Uju inbuujljbuiJig ф^ипфццшЦшй hbpúbüUin|i^ú Ú2iul)nLjp[i iqiuin ünipjniüQ U úuiuGujilnpujujbu ф^ипфицт^шй u)uimi5nLpjnLÛ[i «шЬишйЬ|^» Qûûb nnri ntiugfiqijiü t U прп2ш1ф fiúiuuirinil C¡2ujl)iujpfi U ф^ипфи^гир^! u|iumúnipjuiü uiburupjiuû:

ФМипфицшЦшй hbpúbQlxtnh^uuG duidu]Guil)iul(tig ф(1|фипфи1|шЦшй i5mß| piuqúiuquiGni.pjruGni.ú rifiuiiinLÚ t npiqbu iuqrçbg|il| nLqqrupjmGGbpfig úblj[ QiurçaiiJbpJ) hujjbgujl^bmf] ôLiuiinpiJbi t' IjpbiniJ ¿шйшйш^ш^д úfi ßiuüfi фМ ипфш]ш1)шй niqrinipjniüübpfi ujqrçbgnipjniûo' Ч.О^ршф hbpúbGLin|)l)iujfi uibuni pjuiG, púpaGijuió npujbu «nqni úuiufiG q^mnipjniGGbp^i» /hnuJuuGfiuiuup qpuini pjnLGGbpti/ úbpnqujpuuGnipjruG, t.lmubniJi $>bGnúbúninq|iUJjh U U.^iujqbqbp «[фййшршр qnjaipiuûnipjULiG»: Ърш hiujuug-ßGbpfi hbuiiuqnuini.pjmGQ ш^ттиц Giuli дшйшйиа1{1и1фд ф^^ипфш]шр]шй iqiuuiúnipjiuü тЬишЦЬифд, giuûqfi huijtn t pbpniú ф(1фипфш]ш1)ш0 nLqqnipjnLÛObpti hbin ûpuj ruGfaguiö piuGuii|b6| hö^Lqbu GiuL GpujGgfig фЬфипфш)ш1)шй quiqa^uipûbpti dumLuGqnpnúuu bplinLjpc, прш0т1 huL| iniuujpiuûb|n4 ф^ипфи^ш^шй úmeti diuúiuüiu4iu4fi uibßuin(i npri2iuljh üfi Ьштфиб, hGLupu^nprupjntû QÚát¡nb|n4 pujûiuith6tiG L ûpu. hiuÚQGpiug' QuiqtutJbpti иЬфшЦшй uibuuil|t¡mfi ¿нифицЗшйр hbinlibini. бшйи iqiuphni( luniuilbi. funprupjujüp hmu^oiGoJi ф^фипфш^^шй bptyfunumpju Ijnqiübph фшишшр^йЬрй ru mbuiuljbuiGbpG ujúpnqgrupjuiúp:

OfyfiunifiujjujljujG qpuj^ujGnipjuJG úbp, Qwquiúbpf) hbpúbDUmfiljujjfi тЬип pjujü L¡bpinLÓnipjniGübpf) ¿luppnLÚ ш^штш]. t GiuL ш1лЬ&ш[ипип1р;п1Стй uini çmqpilnq «Jiu^mpjuiG qnjrupjiuü pujgmhmjinúujG» inbumüljjnLGt

Gpm фдрифйшитшфрйшй ObpljujjmgLlnq Ьш]Ьдш14Ь1Ло, шзй шплиНпЦ, i ul)qpnLÜßmjfiG hnp[iqnG [iGübnb^nil' hüaipiui4np t qmpáGniú йрш niuiiriLGßG fi hiuj pbpt¡L npn2uuliti hbinUnr\ml|mGnipjiui3p бил^ш^шй úbg: ^buimqninnipjniûn àUml{bpiq4niù t ul|qpnLÜßmjtiü G2iuûtul|rupjnLG mGbgnq mjû шпшйдеш] Ьшрдш^рпиЗр, nph щшшши|ишйй t, quui tmpjmG, qpiuGnil hul) ф[1[Ьипфш]шЦ1 (^шpqшl(flбшl^nli Ишитшт^пг] Qiuqiuúbpfi htspùbGUuitiljœQ: Uju uibumljbuitíg и Qiuquii5bp|i ^jmgpûbpfi ЬшиЦшдйшй Ьиийшр nLüfi ûuiL úbpnqwpuuGml^t

ИЬрпг^шршйш^шй Ü2WÜujl(nLpjmQ тЬиш^Ьифд ш^штш^ t йшЬ hbuiiuqnuii| pniû ф^ипфицшЦшй ûjnLpp: Яши^шдйшС iqpnp^büQ fip йЬрппшршСш1)1 ОрЦшб^пЦ 02ш0ш1)ш1_(1 tp Ьпи5шй|11пшр qfimnLpjnLGGbpD pGшqhlЛшlJшG тшррЬр, nipnijG úbpnr}ni| odinbim /^fupuuj/ li сй^шйршщЬи ujjq npnûnLÙGt

iul)mnLUJ[nLpjrH.(jo ûljujinb[ ini|nq ф[1|фипфицш4шй fipuiqpnipjujû шЬишй-l|jniûûbp[ig: Uiu рО^бЦшб t5iniui|]iöuil) tp сЬийшйшЦшЦЬд фМипфиупччшО úbj fip uljqpüiu^npüuiG 2Р?шО[1д h ЦЬр, 19-20-prç rçiup[i ф^ипфицш^шбо hiuuirulj' qfiinuiljujGujgiluJÓ, йЬргщшршйшЦшй npnünLúübpfi U hbinuiqnLnni.pjni.GGbp|i hiuduiLnbßuuiniü, fiD¿Q ^Lujqbqbpti L Qiuqujúbp|i' ф^фипфицшчциллйш^шО dG-pmgeh ßDünipjmü hiuúiuóujjG tibuiLujGpü ru ¿uipni-úuJljnLpjnLÜü t скийшйшЦш^д qfiinrupjruGGbpt] uujqúGuji|npnq bnp diuúujQuiljfi ^|i[jiuni}iujjnLpjujû úbpnqiupuj-Сш1|шО ruryit|uióni.pjujG: UjO ui^uiniuul t üuiL lujcíújujG úbp huJuiupu]l|ni.pjiuG úbg, bpp hruúuitifumip qfiinnipjniGGbpG nirvinpqnri ^шг\шфшрш[ипитр]1ий tjiiiuqnLúG fi hiujui pbpbg mjq qfimnipjni.üQbpfi «uiGhujuinuiin» lujû iJfiöiuljQ, bpp mbuui-ЦшйпрЬй fipbQg прщЬи qtiinmpjruG h|ii5Guirtpnr\ U huiituiuinnq úbpnruupuiGnipjniG-hbüiupiuGfi pujgujljiujnipjujG u|iujüujOQbpnní ф^ипфи^ш^шй hbimuqnmrupjnLÛ-Gbpniú ЦшрипрЦтй t (5Ьрпг\шршйшЦшй npnünLÚGbpti iuGhpujtfb2uirupjruGQ:

иЬрпг^шршйш1)шй l)2uiGLuL|nLpjiuü luju 1|Ьрщп4 LfiuqiiaJ^bpujiJuJÓ ф[ц(пип-фиушЦшй «ищшийиШ» fipujrçpnipjruûruù ш^тп1ш[, ünp U huipujgnLjgtuj|iû G2iuGuj^nLpjnLG t дтдшрЬрпиЗ ^lujrçbqbpfi hbinujqnmrupjnLÛGbpnLù uljqpûujilnp-Цшй Li Qmrjiuúbpfi ф^фипфи^иЛ^шй hbpúbGlrnifiljLujnLú (ip [pnulfiû hiuuiufr' «fiulínLpjniQ-úbpnq» hiuljiupbqi], ^lujqbqbph «liu^nipjuiü» hujul|iugrupjiuû L ^LpmjJi /QÛqhujGptuinhu duii3cuGuil|UJl)hg q|unnipjni.GnuS pGqniG4uJÓ/ «úbpnqfi» htuu^uignipjuiG huitjujqpnLilp U, uijuiMtiunij, GwNMhû «CSbpnrçuipuiGiuljuJG» Gnpr^niúfig ф[ц(1ипфш]ш1^шО iímp[i hbuiwquj 2UipdiîuJÛ ünp' «qnjiupbGuiljujG» hmû[i huJumujinruúQ: huljnipiuiG puigiuhujjmútuGQ, ujjl n¿ úbpnqujpuiGnLpjmG Ú2iuL|i5ujG[] l|nriúúnpr^iuá ijifi[jiui^iujuiljuiG úmgfi 0шЦш[.пиЗ|] «Gnp» ifiGb|ni( iiiGií|i$>UJljujGnpbG Guutul)fiG|i' «úbpnqiupiuGujliuiGfi» Gljujuiúujúp, Gnp ¿t ф{1фип-фицш^шй hiuúiup ul|qpiuüßnpbG, шд, [jGrçhtuljumujljQ, ijbpumfiû GpiuG grujg t тш|фи Ii hfi2bgCnn3 fip ú2UiuiL(mG ni иЬфиЛ^шО' «fiuljiupjiuG» pbúiuG: 0[i|jíun-фицт^шСо t>biq(i hp uljqpnLÜpuijfiü pbúuuü ilbpiuquipíiGnri фМипфицш^шй hbpiübüLmfiljmjfi Quiqiui5bp|i hujjbgujljbiiif] fiP йЬрпг^шршОш^шй й^шЬш-Цшфтрцийй t ршдшЬш)шпи5' рйгушрйшЦЬци! йЬрпф ЬшиЦшдтр)шйс úbp ЦЬршрЬрйтО^о U QúpnGniÚQ:

^Innpibúh hbiniuqnmjiuámBiuiG tuuuihtfujGn: ФЬфипфищшЦшй hbpúbGUinfi-Ljmjti hbinuiqninnipjuJÛQ Gi|[ipijLUÓ qpiu^iuünLpjruGi] huipniuin m piuqiîiupGnijp t: àbpgfiû uiiupfiGbpfiû G2ujûiuljiu|.h ui2hiiumujQß t (^идлшрфц hbpúbGLmfil|Uij|i, npujbu ujnuiGÚfiü Ь fiDßGnipnijG ф^фипфи^ш^шй mqrintpjmG, ilbpinuSrupjiuG n[npmnLÚ: PmgmhmjuiiíbL bG ф^|:ипфш]ш1<шй hbpúbGLmfi^jfi тЬиш^шй, un-g|iuiiujl|iuü L |52ш1)гирш](10 uuqpjriLpGbpD, niunnlGmu|ipilbi. hû mjG niuüniGßübpp, прпйр ш015^2ш1|ш0прЬй Giufunprjb[, 1шщЬи ujLujt5wGmilnpb|_ ni Gujmuinbi. bG Gpuj ¿ИдшЦпрйшйр:

иг^иштшйрйЬр Ьй ^шшшр4Ь[ npiqbu ф[1^ипфш]тр]п10 р|5рпй1|ш0 hbp-úbGUuitil^uJjfi lu йЬЦйшршйшр^й inbLinLpjnLÛ m úbpnq йрш QÚpnGümG ú[igL nLunLÚOmufipnLpjmü inbumljbuifig Q.h. flniqaji|(iG1, U.L. ЪЗДфпрпЦш, «4.U. 4npulj[i, h. QbpGfi U шдй:

1 Г.И. Рузакнн, Герменеютка и провлемы интерпретации, понимания и овъяснения, В.Ф., М., 1983, № 10, tg 62-70: Герменситнка: история и сопременноеть, М., 1985.

RbinuiqnuinriGbph Ijnqtfhg tipuiljuiGtugilbl bG GiuL hiuul)iugi5uiG hhi5Giu|uGriph ni.uniüGuju|ipnLpjuiG hbpi3bGlui[illuJj|ig тшррЬрфгхйшлЬдпиЗйЬр 1:

(Dfilfiuпфш]шЦшй hbpdbGLtnfil(iuG U QiuqtmJbpfi haijbgtu^bmo t{bp|nLÖ--iibi t hbptfbülon|iljuij|i щшииЗииЦиий qiupquigüuuG шйрп^шЦшй hiudujinbßuinniii /11Л|1-dbp2, 4.Q.i<iuqGbgni{3/:

Qtutjiuübpti hujjuiggGbph йшйрииЦр1ф1л ilbpiniörupjnLGQbp шпшфщдцЬи Ьпш-ЦиийшдЦЬ! bü hbpi3bObin(il|ujj|i u|UJini5tul)UjG Цищйш^прйшй duitiiuGiuljujl^g, фф^ипфидшЦшй фпц|1 ilbpinuinipjujG 2P2LuGuiliGhpnid /ФшцЗЬр4, Ф. fttiljjnp5/:

Ърш фЬ[Ьипфш)ш1|шС hbpiübGUinfiljmjh uibuntpjiuGt] hbmuuqninilbL t hbp-übQLinh^ujjh liuiqduJtlnpüiuü [iGpiugfifi GujL ицшииЗш-рййшг^шшш^шО ilbpinL-örupjaiG 2P2iuGuj^Gbpiui3 /'П/Л. Quijr}bGl)n6, U.U. Ufifuuujinil /:

UniutJbL йшйршйший t hbmujqnuiilbi. ф^ипфицш^шй hbpdbGLuifil4iuj|i dbpnrjuipujGujt|UjG шищЬЦтс' L.Q.hnGfiG, U.b.2bi5|jujGnj, U.li.Uiuptpiil, h.U.lnupuljh. U.U.PpiujntJto, h.U.PniinbOljn, а.и.'Пп^п^шй, b.k Pfiumpfiglifi, LTiu. WnL|b, S.b. ФшфиЬфи, h/4. Qpjuuq|iG L тр.:

Qiur>uJiJbpfi ф}1||1ипфауш1|шй hbpübQLinJiljuiü пшшййилфрЦЬ! t GuiL GpuiGniü шрбшрбфий umuiGö[iG ф|1[Ьипфш]ш1)шй iqpnpibüGbpfi pGGmpjmG inbuiul)buifig. |bqi|li Ix qtiinuj^giupjuiG' Lf.U. Цпи^ЬдпЦ8, гфи^ЬЦифМиф' «4.U. flnqnujuiG9 U ищй: ^bmujqnmnriGbpG шпил|Ь|. Ьшбш|иш1ф Ьй шй^ршг]шрбЬ[ фЬфипфии]шЦшй hbpiübOLLntiLiuujnLiü ihqijui^uiü hhi5Guihuipgbp|i ilbp|niöni.pjiuG tuGq|ipGbptiG' IJ.U. imqGbgnii, b.U. ифлпйпйпфи, Мш^О^О^п, 4.U.ilnqnpnqtu, P.h. flpnicffi-GfiG, S>fi[UJinnil U luj[0:

QaiqujiSbpf) mbuiuljbinfi luniuüöfiG tlbpinLÖmpjniGGbp bG LfiGgfi10. 3>.Q. Lnni-pbGu[i11 u^tüuiimuGgGbpQ: Quiqiuühpfi huijujggGbpG m.unLÜGuiu[ipbL bG U pGqhm-Gmp шпйшйр GpiuGg aiaG^i|nn u|pnpibtiGbpfiü bG wGqpiu^iupäbL puiqtfujptiiJ

' Sb'u Понимание как логика - гносеологическая провлема, К., 1982. Объяснение н понимание и научном познании: сб. ст., М.,1983. Н.С. Аигономоьа, В.П. Фнлатон Понимание как логнко-методологическая проблема, В.Ф., М.,1981,5, tj> 164-169. С.С. Гусев, ГЛ. ТульчннскнЛ, Проблема понимания it философии: философско- шосеологаческиЯ анализ, М., 1985. Г.А. Геворкян, О проблеме понимания, В.Ф., М.,1980, С. U,t? 122-131 U шдО:

1 Соиремениые нсследонаня по герменеитнки. Реф. ее., М., 1983, tj 56-67. 1 В. Г. Кузнецои, Герменеитикаи гуманитарное познание, М., 1991.

J R.F..Palmer. Hcnmcnutics, Interpretation theory in Schleicnrndicr, Dilthey, Heidegger and Gadamer,

F.vanston. 196V.

* I'.Ricoeur, Hermeneutics and the critique of ideology tg 63-100. Phenomenology and hermeneutics, tg 101-128. The task of hermeneutics and the human sciences, tg 43-62- P.Ricoeur, Hermeneutics and the

Human Sciences, Cambridge, 1982.

6 П. П. railдснко, Герменеитнка и кризис вуржуазноП культурпо-нсторнчсскоП традиции, Вопр. лит., 1977, С. 5, tg 148-165: П. П. ГаНаенко, XaiUerrep и современная философская герменентнка -НонеАшие течения и проблемы философии и ФРГ, М.,1978, tg 58-81.

7 А. А. МнхаПлои, Соиремснная философская гермекетика. Mit., 1984.

' Познание м язык, М., 1984. Проблема сознания и сонременноЛ западноП философии, М., 1989. Проблемы фнлософскоЛ гермсненгикн, М., 1990.

* В.А. Погосян, Судивы диалектики и сонременноЛ Буржуазной философии, Ер., 1988.

10 David E.Linge, Editors introduction - H.-G.Gadamcr, Philosophical Hermenutics, Berkley, 1977, tj IX-LVI.

" H.-G.Gadamcr, Reason in the Age of Science, Cambridge, 1983 .

ЬЬ^Ош^ОЬр: ЗЬтищптшршО чрш4ш0п1р]шС гёЬ^ |прЬйд Цшрипрги^шйр итшОбОшОгий ЬО ицО шг^шшт^гиООЬрц /Фш^Ьр, Ь^О?, Г^пр.ШщифпЦ Ь шцО/, прпОдпиЗ Ршгци13Ьр[1 ГщшдвОЬро ^ООфий ЬО «ОЬр1фд» Ь ОЬрЦицшдфшЗ ЬО ицО ицрпр[ЬйОЬро, прпОв ЬЬрйЬОЬиф^ьи!!1 qшr]Ш^ЗЬpJшO 1црп|Ы|1л|1 2П2ш0ш^-йЬргий ОЬрр|лО ор^Ошцифгадшйр Ьй прицЬи щрпр^ЬййЬр ОЬр^ицшОпиЗ: ЪршОд гшррпиЗ шпшОййшЬштт^ ЬО и^О ЬЬтищптгир^ООЬрр, прпОдпиЗ <4ищш|5Ьр|1 тЬиш^Ьто ^ООфшЗ Ь Орш Ьш]шдвОЬр[1 ЬииЗшр прицЬи итшОдрифО Цшй лцЬдЬфЬЦ прпгЦшб «0Ьр£[10» црпр[Ьй[1 1лЬиии01иги0^д /Гф1ипр, РпрйшО, ^ш)г\Ь01|п, иш[ш(ипЦ/: Ърш ИицЬдш1|Ь1л(1 Ьиийшр прицЬи ицгцфьфй Ьй итшйй-[¡iugijni.il «йшиОш^ди^шО щш1л1^шОЬ[гир]шО и гфитшОдшфрйшО» /Гф1^пр/, «ш-4ш0г)пдр[1» /Чш^ЬйЦп, иш|ш^ип11/. <фи1|П1р]шО фпрй(1» /РпрйшО/ 1|и»5 ищ .црпр^йОЬр: 11]ио||1и[1 йпшЬдйшО 1хи1|шй и Оиф^ОшрЬф ЦпцСф, рит ишци^т^, щй Ь, пр ЬОшрш^пртррШ к сОйЬгиий [итишфЬ[ ¿шрфиб» ^Ьрщт|

^рпр[Ь|ЗОЬр(1 рЬяЬр^ ОЬрЦищшдйшО фридт! ЬЬрйЬОЬиф^ш^ тЬит^шО ■[Ьр^т-йтитМ ^рш^шОшдОЬ^тд:

4.1). иш|ш[ип4|1 ЬЬти^птш^т-Ор еООшг|штш-ЦЬр[П1Йш1|шО рОпцр^ Ь, пргшЗ «ш1|ш0г)пцр|1» шцЬд^фМ ицрпр|ЬСф тЬишО^тО^д прщЬи щпитпцштОЬр ЬО ипшОйОшдфшЗ Чш[}шйЬр|1 лрп2 гутцрОЬр Ь ОршОд 1|шщш^д|4шйгир;шО :шдшЬш.|1Л15ш15р Орш шийтОвд ОЬрЦищшдфий Ь ЦиищшЦдфиб шйрп^трзпсО: Ьр 1Ьти^пи1П1.р]шО шргитОрпц] Ош фпрйЬ|.т| шщшЬпЦЬ!. ЧшгцийЬрЬ ИищЬдш^Ьт^ ЗЬиОшршОшишО шйсппРшишйтштЬ. илОтилЗЬОопОМ. рт.0 шийтОвд рОпрп-тиЗ I: прщЬи ОЬр^гиит Ьш^шиш^шО /«шОт^ОтЗ^шЦшО»2/ Ь «п^ Ьшйш^шр-^ш^О»3:

«Ьи^тр^О qnJnlpJшO» щрпр|Ь0о ф|1|.ЬипФЩ|ш4шй ЬЬрйЬОЬтЬЦш^ ЬЬтш-^пттр;шО|] ЦЬршрЬрп^ qpшL|ulOmpJluOnLй прщЬи шдощГифй ^шрйЬ[ 1илЗш1)ПГ115шО[1 пшпиЗОилфрт^шО шпшрЦш: «ЬиЦтр]шО» рЬйшфО йшиОш-^прЬО шОг(ршг]шрйЬ|. ЬО ФшцЗЬрр, Цпйед, РпрйшО[] и тр.: «Ьи^гир^О }П]П1.р.|ииО» 1Х|рпр[Ьйд ¿|1 рйОЦЬ[ прицЬи Чшг^илЗЬр^ ЬицЬдш^Ьиф ЬилЗшр ипшОдршфО и ЦЬОтппОшЦшО шппс|Ь|3: МшрЬв I qqшgфul5 ЬршЦшОшдОЬ^ Орш 1ЬрйЬОи1л|1Цш)(1 ЬицЬдш^Ьиф ^ООш^шй ^Ьр^тбп^тО' ш]0 Ьшйфийшйш^д ]Ьр1^ш;шдОЬ[пЦ иуи щрпр[Ь|5Ь тЬишО^тО^д: ИтЬОш^пит^тОпиЗ ОЬр^ш-шдфий Ь Чшг)ил5Ьр|1 пилЗгиОво 15Ы|ОшршОгщ ШJ0 тЬиш^Ьтр, циш пр[1' ЬЬОд фи1|т^шО qnJnLpJшD ршдшЬш]т15шО» ьцрпр^ЬОО I: и^О шпшОдро, пр^ 2П|-Р2С )шЦш[1{пи5 ЬО ООшдшй ШJ[ [пО^[1рОЬр[], прпОв шрбшрйфшЗ ЬО ОршОтй, и }1[1[(1ипфш]ш1)шО ЬЬрйЬОи1гф1|1щ[1 Орш шЬип1р]тО(1 рОпрпгп^ штиОйОшИшт-(гир^ьООЬрр ршдшМш]шЦп1й ЬО шл ицрпр^Ь^^ тЬишО^гиО^д:

ЗЬтщдпштрциО 11Ьрпашсшйп1.Р1П1Ьп: Ф|11(1ипфш]ш-1цшш13ш11шО ЬЬшшцп-пш^шО qpшl^шOnLpJnLOnnЗ ЧшпшОЬр[1 ф(lL^1unфшJШl^шO ЬЬр15Ь0Ь1п[1Цш]|1 Ььщш-|ш1^Ьт|] lЗшuOшqЬ^лObp^^ ЦпгцЗ|1д П1ипиЗОши^р4Ь1 I qшDшqшO йЬрп^шршОш^шй фйрЬрпф еООш^шшшЦшО, щилпйш-йООшЦшО /П. Фшц5Ьр/, ^ОтЬчралп^Ц Ь

Сопремениые исслслонаня по герменептаки, Реф. св., М., 1983,12 106-109.

В. С. Малахои, Понятие традиции и фнлософскоЛ гсриснетике Г. Г. Гадамера - Познавательная раднцня: фнлософско-иетодологаческиП анализ, М„ 1989, 124-144.

В. С. Малахои, Философская герменситнка Ганса Георга Гадамера - Актуальность прекрасного, Л., 1991,12 324-336.

шршйшршйш^шй-ОгшйшрииОшЦшй AmLqGbgniJ/, «hiuuljiugnriuJljujG» /Bfil)jnp, ФшцЗЬр, Ltiûj, Uiu|_uj|ximl U iuj[G/: «Riuuliuignq» únmbgnLúü umiuilbiujiqbu Gljujinfi müh hbuituqnuiilnri 3>bGnúbG[i, uiburupjujû nuinLiîGuiutipnipjnLÛQ «Obpujig»: Ruju-ЦшдпиШ tipmljujûujgûniù t n¿ pb fuúrjpn шгашрЦшфй Lupuiiupfiü b ûpiuûfig шшррЬр fÚGrifipübpfi hbiniuúruui lînuibgntiî, iuj|/ hbQg uiijjujt фЬйтЗЬйо L|tuCi uibunipjniOQ, Gpiu Gbpßfiü Цшпшдфибвд. huipguir]pni.ùûbpû ni. ü2iuGtul|Luifini.pjnLÜ[] pujguihiuj-uibi.nL (иОфрО'.

UuibÛLuKinunipjnLÛnLÙ [ipUll|UjGlUgi4uJÔ hbUlUqnUinipjnLÜp ф|1|.|1ипфШ.|Ш-И)иИЛ-йшЦшО, úbljGnuiuljiuG pGnLjpfi t: huljiupjiuû qnjnipjiuG upip|bú|i mbuiuûlijni.û|ig ^.-Q. Qujrçujùbpli ф^Ьипфи^шЦшО hhpúbüUn^uijti hbunuqnumpjniGG fipuil)ui-йшдЦЬ^ t «hiuu^ujgnq» únuibgruiiG fip hjiügniü niGbgnq ùbpnrçuipuiûnLpjiuùp: Uniu-ршор^шй йщштииЦш]^ [ийгфрд ¿Luj^bpiml&i t wjüafbu, np lujû ujprjbü Dl)aim(i iu-ü(i, ûpiu rifiinu^npnLpjniCiCi t fuGqpn шпшрЦш hbpúbQLuifiMbuLjajC uiburupjiuü hb-uiujqnuini.pjniü|2 Obpufig: Uraljiij t шйй^шЦшй Ijuuuj pbúujjfi, (uDi)hpûbp[i U 1фрит-4nt\ аЬрпг\шршОп1р)шй ùtiçLi:

litqiuinuuljfi U [uGqfipGbpfi luniuGâûujhiuuilirupjujûQ hiuiíiuuiiuinuiufuaiüb|nL uuih-ùiuûûbpnLÙ iuinbGui|únuni.pjnLGnn5 hbrifiGuilio. npujbu úbpnrjuipujüujljujG hjnüß, oqmuiqnpóbi t lupLtiuijiuG, |\inphpr>uij|iG, ¡iü¿mbu Guili aijdiSjuiû nniuui-

uiniuGjiuû ф^[)ипфшОЬр[)' ф^Ь^пфи^ш^шО hbpdbGlunfiljLujfi ßDQrupjiuÜQ ЦЬрш-pbpnq ш2(иштшОдйЬро: ^h^Gilbinij hbpübüUinfiljuijh ujuuinúrupjujú hbuiiuqnmnL-pjniGObpriLÚ |1рш1^ш0шд11ш6 hiupruuin úbpnr)LupuiGuul|iuG фпрф Црш, шг^ишшшй-griLÚ ^ршт[Ь[ bó GiuU и^шииЗш-фр^тбш^шй, jDÚQiu-hujúbúiumuiljiuG ùbpnrçûbpn L «hiupg nL ujujmiuu(uujG»-ujjfiG йЬрпг^шршйш1(шй uliqpniGßQ, npQ pûnijph Ш2[ииилшй£йЬрП1й hbpúbGLintiljiujh L|Luqi5iuilnnúujG []üpuigß|i duiúui-йш1(ш1|[1д фпцпиЗ IjuipLnpilnUi t hbGg Qiurçujiibp|i l^nriúfig :

RbtnuugnmnLsmiG GimulniuUnG ni tuGnhpGbnn: UinbGiulununLpjuiG hfiüGiuljuiG GuquJinuiljG t niuruúGiuuhpbi, фр|П1.0Ь|. L úbl|GuupiuGb|. ^.-Q. Qtu^uiúbpfi ф|1|]1ип-фи^шЦшй hbpúbüLinfil^mjfi mbunipjriLÛp, paigaihuijinb|. ujjG npujbu iujûuj|iuh ф^ипфицшЦшй niuúniGE, npniú ишш^шгртфнй L jnipnilti [тбфий t «fiuljni.pjmû qnjfupjujG» ujpnpibdp: Ujrj. Giqiuinijulifi fipujijiuûujgniùi] bûpiuripnLÙ t hbuiLjiui fuGrihpGbp|i |niôniÙQ.

1. ршдпрп2Ь[ ЧищшйЬрЬ фМипфиЦшЦшй hbpúbGUmfiljwjh inbunipjiuG umuJÛggujtiG hfiiíüiu|uür)tipi3, npajbu JiuLjnipjaiQ qnjnipjmG piuginhiujinniú:

2. l(bGuipnûml<mG mjn 1црпр|.Ьй[1 uibuujGLjjniGhg úbl<GmpujGb|. ^шг\ш13Ьр[1

hbpúbGUinfiljwjh inburupjniGo L i(bpLnLób|. йрш Ьш;шдрйЬро Ф> ]тр]шО, qnjfi, йшрпт, Ьши^шдйшй, ùbpnrçfi, йгшЦпцр^ ]тршдйшО щшшйш-hniúaiGfiinuip бшйш^п^П1р]шй U йрш 4mantgi|uJôgfi. ibqilh t^ürifipüfapfi ^Ьрш-pbpjiUL:

3. hu^nipjiuü qnjmpjwG iqpnpibtüfi uibuuj^bintig pûnpn2bi Qturiujúbph ипфш]ш^ш& hbpúbüUmli^jfi nLUÜnLÜßG iuúpnri?nLpjuJÚp:

1 liju uliqpnLGpQ hbpúbúliLnfi^jfiü hiuinniLj tp qbn úhgüwriuipniú, bpp ujjG qnjnipjrnü mGbp npujbu tljqbqbinfi^ / i5bl<üiuqf)mM.pjruü / ( шЬи Rn^hiuG flpninObgfi, Qpfiqnp вшрЬшдЬ. <4ujhpuiü PiupniGt?..., hG¿iX|t¡u GuiU ßpfiuuirDbaiL|mü й(12йшошр|1 upn(ujuui|il{tul{iu(j ntuúnilj£|i 2P2UJÜnLÚ ЬЦрпщшЦшй qpiuL|UJÜ uujuiGr|rupjni.Gni.O шиш1(ш(5шршйш1|шй qtiinb^p шйфп-фш1^шйшдЬпг1 / Summa / u^tuaimnipjruGübpniú):

4. piugLuhuijinbi Орш hbpúbGLinhljujjfi pGnpn2fi¿ iuniuGôGujhujuiljnLpjruG|] h uiujppbpnLpjruG duji3uiûiulpLil)[ig lupLúmjuiG «qfiimuljujG» фМипфи^ш^шй шЬ-unLpjruGGbpfi Ii npujbu hniiîujûfiuiujp qfiinnLpjnLÛGbph úbpnqujpiuGnipjni.G Qúpn-üilnq IfiLP^Jh hbpúbGUmfiljUJj|i luuúiuGgfi:

5. pujgujhiujtnbi hbpúbGLin(il^mj[i Gpiu huijbgiulibinti Lumuûâûiuhiuinljnipjni.û[] |ippU i)iti|jiur^iujuiljiuG uibumpjriLG U Oj^L Gpuj ruG[i4bpuui|nLpjiuúp oGfWPl^nq 4bpmpbpni.pjuuG infiprujpQ:

^bmrnqnuimpituG ahumjljiuG GnnnuBp: ^.-4. Quiqiuúbp^i фМипфицш^шй hbp-úbülxmfiMuijfi uibunipjuiû i|bp[nLÔnLpjnLÛfig uuiiugilbL bG hbmlijuJL hfitfûiuljiijû luprjjmgßübpq:

1. Puigiuhujjimlbi t, np fiu^rupjiuG qnjni.pjujû iqpnpibúG t ujjG iunujögßujj|iü hiupguiqpniúp, np(iG [i цштши[ишй 0шфи|_фи-15 t Я.-Q. Чшг)Ш|ЗЬр|п ф^ип-фи^ш^иШ hbpúbüLm[iljujj|i huijbgiulibm[i:

2. Uuibûujtunufupjni.GnLi5 ptugtuhujjm4b|. L Gbpljuijujgilbi t Gpui ф|цфипфш]ш-L)ujG hbpúbGLmfiljuij|i inburupjujCQ pûnpn2 Gbpgruum hbmbnqiuljuiGnphG

ujiûpnqçuiLjiuG ^шптдфибрц.

3. huijnLpjmû qnjrupjujG u|pnp|bi3[i inbuiuûl)jniGfig ilbp|_mô4b[ L i5bl)Gujpujûilb[ t Qiuqiuúbpfi ф^фичфици^шй hbpúbGUuih^ujjti hiujbguiljbmQ, öLu^bpujilbl. bG Gpiu mbumpjuuG uinuiG6Giuhium4rupjni.G[i puuguihiujuinq L ЦЬрифйшитшффгщ, GbpgnLUin üfiújuuGg hbin ^иицш^дфиб 2ШРР h|i\5Gujpuip qprujpGbp, npnGgfig шпшЦЬ[ IjmpLnpGbpG bû .

ml Quuquiúbpti ф^ЬипфшциЦшй hbpi5bGUin[il(iujnni |лиЦгар)шй qr\jtup)(uGG hpiuqnpó^nLÚ t npiqbu iqiuuiùiuljuiû |ipiuqiupânLpjnLÛ L Qpiuü úmuGmL|[ig úujpqru hoiuljiugnq libgnqnipjuidp GbpljiLijiuGnuJ fippb tiúuiuuirupjruG:

р/ Ърш nLudiuGgnuS qfimb|fi£Q npiqbu fiùiuuinrupjnLÛ ицЬшр t úbljGiupmGb[ йпр h|núGui4npnipjujúp, Quin npfi, ш]й fiúuiuinmpjnLÚ t uijûguiGnil, npguuGnij GpuuGnnJ /пшйгаСфгий/piugiuhujju^nuî t fuil|ni.pjujG qnjmpjnLGp:

q/ Ф^фипфи^шЦшй hbpi3bGLui{il<mjti Gpuu huijbguilibmnLÚ (lut^nipjaiû qn-jrtLpjnLÛp npuqbu Gbplpu t ИшиишдлфшЗ [bqiliuljiuû lupmmhujjuiúiuúp L úbl(GLupiuGnt.pjuiG ùfiçngnii fipuiqnp<^niù t tiul^ipjmû qnjrupjiuû ^фиЦшй GbpLiuujrupjLuG tipujqLupàmpjnLÛQ:

r\i ЯшиЦшдпиЗц n¿ útiiujG qnjrupjruGíuú úiupqni ^hgnryupjiuG umiuûâGuihujin-IjnLpjnLÛG t, uij|b l^n¿nn3G ru Gu)ujuiujIj[]:

4. Quiqiuúbpti ф[ц]шпф1щш1(ш0 hbpùbGLm№ujû uiinbûiutunuti 4nr\ú|ig h huujtn t pbpi^bL b Gbpljujjujgi|b[ npiqbu (lul^nipjmG qnjntpjiuG paignpr^niü Яриицф-ljujg|iLu/:

5. hul|mpjuiû qnjrupjujü iqpnpibúfi Lnbuuüluniütig йрш ЬЬрйЬйЬиф^шф uujbgfi^ïi^iuG рйпрп2ЦЬ1 t npiqbu «fiulfrupjiuG hbpi3bûLmfiL|UJ»' (i muippbpni.pjni.û <fiuùujûujl)iulj|ig ujpLúinjiuü «qfiuiujljLuG» ф^ипфицш^шй mbunipjruGGbpfi Ix npujbu hniúmüfimaip q(iuinLpjniGGbp[i ùbpnrçiupiuGnLpjruG QúpnGi|mó ^.^Lpœjfi hbpúbGLuifiljUJj|i niui3niGg|i:

6. ипш^шпрЦтй t lujG тЬишЦЬтр, np ^mqmúbpfi hbpúb--GLmh^ujjti hwjbgui^pqQ, qnjmpjmû dmùuiûuj^jfiû 1)иттдфи0е|1 4bpuupbpjm[ hmjqbqbpjuû qpnLjp[i Црш hfiúúiurv^uJÓnLpjiiiG hbuiLuuGßnil, fipmqnpölibL t npiqbu iiuùiuûiuljLujtiû qnjQ |ip pGGrupjmG fuGnhP qh^iq ф(1[[1ипфш]п1р]п10, niumfi Li ш]й pGnpr^iJbi t npujbu «m2fumph|i ф(1фипфш]тр]П10» L «ш2|г1шрЬ[1 [îùmuinnLpjnLÛ»:

3binaiqnuini.pjuiû шргцтСфпиЗ fi hmjin t рЬр4Ь[ йрш hbpúbüliinhlíujjfi тОЬЦЬр-uiu|nLpjtuû uuuhúuiGuiijiujl^uiónLpjruGú uj2[iiujphû Qûqqpljnq ифрпцрпЦ:

ЗЬтшапттрций mniiiUmhU G7LuGiuUniBirn.Gn: ЦштшрЦшб пшпиЗйши^рт-pjiuG lupqjiuGßGbpQ IjLupnq ЬС oqmujqnpóilb|_ фМипфицгир.|шй inbunipjujG L ujLuuiúnipjiuG, hniiiaiGfiinujp qfiLnmpjnLüübpti ilbpriqiupiuGiupjiuG, hbpúbDUmfiljmjh uibunipjuiG U miuuiúnipjujü hbinuiqnmni.pjni.GGbp|-iQ 0фрфи0 qtimtuljuiG тшОвОЬрпиЗ, fiG^iqbu ümU diuúuiGiuliuul)|ig фМипфшрф^й uiiumünLpjujG QÛq-htuGrup L «IbpúbGliinti^jfi u|UJinúrupjuiG Ii inburupjoiG» huiuinüj ^ширйршдйЬ-

pnLÚ:

ЗЬшщдпшттшО Фпп0шр0йтв|п1.0р: UinbGtufununLpjiuG L йрш ujpqjruüßüb-pfiû umû^nq pbúoiGbpnil bG qbljnLgriLÚúbp QU <DhlJiuntJiujjni.pjLuû

bL fipmilmGßfi fiGuuifiuiiuiri|i 1998p., Зпи5шй[11лшр 3binujqnumi.pjni.GGbp[i ^ujjIjuj-l|iuG L|bûuipnG|i (ЗЗЗЦ) 1995p. wuiphiJiG, Riuje huJumaioirupjiuG 1998p. GnjbùpbpfiG IjiuqúiuljbpuiLuó q[imiucínryiilGbpniú U inbuuiljuiG ubúfiGuipübpiuú: ^bmuuqnmru-pjuuG Gjnipbpü ru aipqjruGßGbpG oqiniuqnpûi4b[ bü ûiub «lFbljûujq|iinni.pjnLG» (hbp-(ЗЬйЬифЦшф iqiuuiúnipjniG) huiinrul| quiupúpiugniú, шртшдпц!^ bG qfiiniuljuiû hnqiliuóúbpriLÚ ni pbq[iuDbpniú:

UinbGmhjnunLBiLuü UtunmqiliuápG Uáiui|m|n: Uuibüuif\inuni.pjnLÜ[¡ piuq^iugiuó t mntu2iupiuG|ig, bpbß qLrufuGbptig, npnGgfig luniugtiüp piuqljiugujö t ¿при, ЬрЦрпр-qp ínPu- bppnpqo' bpb£ iqmpujqpui^Gbptig, bqpiuL)iugni.pjnLGfig L oquiuj-qnpói^mó qpuuljiuGnipjuuG giuGlj[ig: UuibGujfunurupjujG ¿шфищ 170 tg t:

изьъшипилнэзиъ =mi/unns ргниъ'нтпкззш-ъс

UniupiupiuGniú (фййшффпрфшЗ t pbúujjh ujljuiru.ui|nipjnt.G[!, Gbpljiujiugilnui йшийик)Гшии1|шй qpiut)iuüiupjruGruú Gptu hbmiuqnm^uJÔnLpjiuû U 1фритЦш0 ùbpnqujpujGrupjujG ilbpiniónipjnLÚp, hbinLuqninrupjuiü úbpnqiupujGujl)UJÚ uljq-pniGßGbpQ, GujuiuiuiljG ni [uûq^pûbpD, qtiinailjiuû Gnpmjpp, и)рш1}иф1| Û2UJGu]l)ni-pjmGo b фпр^шЕОйгадгийо:

UniwhG QihjniJ" tjbnGiuandujá npujbu «Quuquidbpli ruGfi4bpuui|. hbpilbGLmfiljujG npujbu fiuljnipjiuG qnjnLpjuiG pmqnnnjniú» ÔLuiUbniuUniù I: 3.-Q. Qiunuiúbnh ФЬ|Ь-unthiuiuiUuiG hbntibGÍiinhUtuih uibunipimQ hiuúiun hhúGiuniun' «huUnipiujQ animp-iiuD» umnpibún. GbnUmnuqUniú hubnL&iniG-úbDnn puiGunJb6n L hbnùbGlunhUiuih aiumuúbmtuG ánmahnn' nnujbu «huliniBiujO aniniBiujQ ршапппупиЗ»:

UniuphG uiuinmqnLu3>niú' «"huljnipjuiû qnjmpjniÛQ" npujbu Qujqiuúbpti ф^фип-фицшЦшй hbpúbGlanfüjiujti uiburupjwG luniuGgßiujfiG ujpnpibú», áliiuljbpuji|niú t Qiuqujúbpfi фМипфиушЦшй hbpúbGliUifiljiuj|i hiuúiup uiniuGgguJjhG' «fiutjiupjiuG qnjnipjiuû» ujpnp[bÚQ, nph uibuujQL|jnLG(ig йрш Иш]ЬдшЦЬто hbuiuiqm ¿wpiu-qpmúfinLÚ ^ hujjin t pbpilmú nptqbu übpßmuin hbulLnqшl^шGnpЬG ujúpnqpiuliujGnipjrHG: Ьрш huijáigmljiupqo àLuii(npt4b[ t IjpbLnil dmúmGuiljUj^g ú[i gmûfi ф|1[Ьипфш]ш4шй ruryyupjnLÜübpti mqqbgnLpjniGGbpp' Ц.П^рш]^ hbp-úbüLuifiMujjh mbunipjiuG, рйрпй^шй npiqbu «nqni duiufiG qhuinipjniGGbp|i» 15Ьрп^шршйтр]П1&, t.^niubnifi jibübúbüninqtiuliuG hbuimqninnLpjriLÜübp|i L Lí.^uijqbqbpfi ИЬййшршр qnJшpшйmpJшû: Ьш hn uljqpniüßwj|iG qpnijpGbpmú ^ujjqbqbpji hbinUnpqG tp, fiüíD pujqú|igu йгЦЬ[ t L hP ^ hbuiiuqnuinqGbpfi Ljnq-

i5|ig1: Uju щшпбшпп1[ Gpiu huijbgujljbimili jnipuihuiinniljQ umiuG6GiugGb|jiu iJujuGujqbinGbpfi 2П2шОпи5 шп1)ш t npn2Uiljfi гфпрт^тй: ЪгфиЛ t, np qtfijiup t umiuGfiGujgGbi. U прп2ш1фпрЬО шиЬ[, pb npQ t hbpi3bOlxuifiljmj|i ljuJuibqnp|iuJL шщшрштпиЗ Орш l)nqi5(ig йЬрйтбфиб GnpmpjmQ tuumfifiiuGi]: Uju huipgfiG гфЩП14 Ь DulJ1 tmpjiuG t iqiuinuJu|uujGnLi5 «-l.Uiu|iufun4|]: hpmripnipjniOnn], npinbq pninpQ hGuip bD npnGnid ujubi. «иЬфшЦшй funug» ф^ипфиутррьОш-й, Qoiqiutibpp IjbGinpnGujGniCi tp ujpqbG ииифий [unugbpp funphb|ni фии, fiO^Q Cimfifi iujGiq[iu|i ф 2Р2Шфирй tp, bpp GnpnipiniG tiintuhnuiGuj|ni-q uijG 2P24ni^ t Obiqh GiufuL|fiGnLi5 шифий|1 GnnnUh ^Ьрш^шишшипптДр * : Ф|1фипфш|п1.р|п1.0р uij|Lu ¿|i Di5pnD4nn5 npiqbu unulj qjimbLtifiObpfi hiutfiul^iupq, ищ' npiqbu фьфипфшти] (философствование), прпиЗ fi huijm t рЬрфшЗ iuujiu6h G?iuGiulinLPini-Gn. ur^ujjrudG uiju шппиЗ hbGg hbpi5bGbm|il|u]ljujG t: UujI^ujjG rnjq uibuiut|bin[ig ф^фипфш^шй qiurviutibpjuiG n6[n L QGqhuiGpiumbu Gpui ф^ипфицииЦшй hbp-dbGUnfiljUijh inbunipjiuG npiqbu «nj hiui5iuljiupqiuj|iG» L41X1LS «Ьш^шЬилЗш-IjuipquijfiG» pGnpn2t5iuGQ u)bui£ t фршрЬрф^ t|bpiuiqujhnii5ni|, uijGujbu, bpp mburiLpjmG GljuiintSujiJp i5bpcti|ni.i5 t QGqhiuQpuiiqbu Gpiu npiqbu hbinUiqiuljiuG L|uiqdtulibpiqiliu6 uidpnripujgnri pGni|p[i: Qujr|ujdbp[i ф^ипфицшр^й пбр unulj unipjbljinfiiJnipjLuJp uquijtfujGuJilnp^ujd фЬйтЗЬй ¿t, luj[ Ljaiqi3uu^bpu|i|uj6 t hp hiu-(Зша|штши[ишй qnpftfi tnipjuiG (Sache), прй gGGnipjiuG t oinGi[nLi5 Gpiu muilnLGgniiS: Ьрии ф(11.[1ипФш)шЦиий hbpiibGUijnfil|UJjti mbunipjniGQ Qbnpnmin hbuiLnniubiuGnnbG biuqriuubbntULliufl L 6iui|iuiUnn aijpnnpnipiniG t: UjG npiqbu uJjqiqfmhO t ОЬр4ш)шйпи5, bpp fi hiujin t рЬрфий u)nujGgEuij|iG nL l)bGinpnGiuliuiQ uijQ hiupgiuqpnn5[i, npfi iqujuiujufuiuOG t hbpLSbOlxinfiL|UJj|i uibunipjuiG' iibt|Guj-pujGnipjujiJp puigiuhujjmilnq G2ujG1u4n1.pjn1.G0: Sbguinp IjiULqujlignq гф^ш-i|npnipjni.G-|uGqp[i uibuuiGl<jnLG[ig (lpiuqnpiilni'l CibljGiupuiGnLpjniGG t, np piu-giuhtujinniti t Gpuj (mbgumfi) hjnLui{ui6£[i qpi(uj6 l|ujiqujljgijiu6nt.pjtuG dbg iqrnh-Цшй nL hiur\npqi|ui<5 fuGqpn tnipjnLGo: Sbfiuinfi nipnijG Gbpg[iQ 1)илцшЦд-iltudrupjniGo unipjbljinfiij[ mjGiq(iu(i ljiui5iujiu<5fiG n6 ¿t, npQ Ijiupnq tp |JiGb|_ GiuU. ищ L|bpa|, hujqnpqbtnil ijfiUtinijG h^LuuiniujfiG pniiujQr\ujl|nipjnLGD: Ujqiqfiufi □^рпОпиЗр ¿[i hujiiiuiqLuuiuJufiiujGnLLS Gpiu niuiSnLG^IiG:

RbinujqnuinqGbpQ Qiuqiuiibpfi Ьш]Ьдш1|Ь|л^ hiui5ujp, npiqbu «ljbGuipnGuJl)mG» 1|uji3 «uiqbgfi^hk»- LunmG6GmgGniij bG «СшиОшЦдшЦшО iquiuil^iuGbLnipjuiG L qfiuuiuiGguiilnpCiujG»4, «uji(ujGqnLjpfi»5, «tiul^nipjuuG фпрф» ШЛ iqpnpibii-

Gbp: Uuil)uijQ, hшJqЬlpbpqJUJG ¿maidnqfi hwjbgmljbinQ i5bl|Gbint. L Qbp^ujjujgGb|_nL mbuujl<bm(ig, Gpiu huiiuiqpGbnh mtipnnpnLPiuuO ОЦиициЗш^р. gum tnLpjujG, npuqbu шпшрРшфО ni бриюршфй U GbpefiG tuGrtfipGbpfi 1)ш1цш4дпи30 [ipmqnp6nq

' Sb'u В.Г.Кузнецон, Гермененпнса и гуманитарное познание, М., 1991, tj 73!

1 Sb'u В.С.Малахоп, Фнлосфская герменентика Ганса Георга Галамера - Актуальность прекрас-

ного, М., 1991, t? 324:

! Sb'u OmjQ uibriniii, t? 331-333".

4 Sb'u P.Ricoeur, The task of hermeneutics and the human sciences - Hermeneutics and the

Human Scieces, tg 60-62. Hermeneutics and the critique ot idiology- О2Ц. lu^fu., t? 64-65: ' Sb'u П Н. ГаЛленко, Гериснентика н крщнс куржыанюЛ культурно-нсторнческоП тралншш, tg 148-165, DujU mb'u H.C. Маллхон. Проьлсма традиции и философской гермснентнки Г,-I I аламсра. Акгореферат лисерташш на соискание ученоЛ сгспенн канл. филос. наук, М.. 1986: '' Sb'u Сонрсмснныс исслсдснання по 1ермснс1ггике, t? 106-109:

hiuûqnigujj|iG huipguuqpniú t umtuGâQiuûruù «фиЬштшО oniniBimD ршош-htuimútuG» mnncibún: bpp Gpui rauúnLDgfi i[bp|ni.ónipjujú U úbl^GujpiuGnLpjuiG cfuj-duiGuili йЦшшЬ büß niGbûniiî ul)qpni.G£iujtiG luju huipgrnqprudQ, Gpiu Ш2-fuujinujüßGbpmü 2шРшПР4ш& oüpnúnLÚObpjñ múpnqgnipjnLÜo übpljiujujúnLÚ t npiqbu ujjq гфишйпрпщций hbmbnpiuUuiG Ьпшаппйтй: bij qbing t шиЬ[, np Gptu hmjbgmljbuih hbinlinqujliiiiGnpbû 4iuqúuiljbpu)4ujá uiúpnqgnipjnLG йЬрЦицшйши] n¿ pb шщшппЦфшЗ t ипиЦ db4GiupuiGni.pjuJdp, ujjl cGnnn? t hbûg uibunipjujÛQ, L ûpiu Gljujuidiudp npu)bu ujniuGggiujhG (íGuip^ó ni. рйпрпгфшб ujpnp|bd|i úfigngnil ujujpqiuujbu piugiuhaijinilniú t: hulj hbmujqninnriübpfi Ljnqüfig Ü24iuá 4bpnh[i2Jiui fuGq|ipGbp[i úfigngnii iquipqaiu|bu ЦпйЦрЬшшдфий t fiul^rupjiuG qnjiuilnpúiuú ni GbpliuijnipjujG dbg hiuuiniuindiuü ludpnqgujliuiG M^pqQ, huuiiuljbgijnLd Gpuj (qnju^npduiG) Цаюгид^шфо:

bplipnnn щшпииопшЗтиЗ' «Ф^цфипфицшЦшй hbpdbGLinh4ujj|i uibuiu^uiG Giu-f\iturçpjuj|_GbpQ U (1иЦщр]шй "IjnpiiJô" pbdtuG "q|nnuiljujû" ф^Ьипфицш^шйгий», hiul^fipó Gbpliujjiugijiijö bü <kurçuiùbp[i haijaigßübph ÔLu^npdujG hiudiup G2aiûtuliuuifï Ifupuijli L ^tujrçbqbph Qúpnúnidübp|i hfidüiuripnijpGbpQ: Cujpuiqpilnid t ífiudiuGiu^ui^fig ф^фипфи^г^шй «qfiuiuj^ujû» L(iuqdiul|bptq4ujórupjiuG da/ufiG qujquidbpjujG тЬишЦЬиц}, puui np|Y фМипфицт^шб tujqLq|iu[i 4bpiqujpuiGiud[] Ъпр ctiudiuGiul^g Ц^Ьр hpiuqnp6ilnr\ iqiuindiuljujû úfi |ipuiqujpànLpjnLG t, npp uljqpGiuilnpnri ujqpjrupp dbpnrçfi qiuqu^uipfi ilpuj hfidüilmó «qhinujI^uiünLpjujü» hiupujgnLjgG t: h uiiuppbprupjruG chuduiGuj^ujliïig «q|nntul|iuG» ЦЬрщшршйр ûbrap рЬршб ф}1|фипфш;п^шй, npp tíiuúu^nqnipjnLÜmú uljqpniû^npbû Giqiuiniiiljiuruq-цЦшй t йЬрпф úfigngn^ qfiinbififih Ьшфшифгир^й илцшЬпЦйшйр, ЧшфийЬрр йЦшшЬ[ t iniuijiu фМипфи^тр^й huiduip шЦшй^шршр прщЬи иЬфшЦшй U uLiqpnLQßLüjfiü, fiuLj tujdd йилЛшйшЦииЦ^д ф|1||шпфицш.р.|п1.0п1^ dnniugrupjujû трфиб' «tiuljnipjmQ» pbùiuû:

Ьппппгг ujmnuJQnmbnLd' «hulinipjmû [íúpnGúiuú iqiuuidiiJljuiG ljbpuju^n|urup-jniûGbpD», Gbpl^ujjujgt|uió t Quuryudbph l)nriú[ig oqiniuqnpóilnq «tiul|nipjujû» hiujqbqbpjiuG hujuljuignipjujü iqujindiuliuiG ^bpuiu^ntunLpjniCiûbpQ Quin ^luj-rçbqbpfi:

ш) útiú¿unl|puiinjuiG hfiû ЬтйшЦшй duiuiônqûbp. hul)nipjni.G[] QdpnGi|nid t hP uliqpruGßLUjfiG C¡2iuGuiljni.pjiuúp, npiqbu qnJnLpJШÛ шйршщтррШ («ui|bpbjui»):

p) ^iuiuipG. |iu4nipjnLG[] о^РиИ"1^ t bpljiulitï «qnjnLpjuuG uiû-

puißyupjnLG» G2iuGui4nipjiuû hbui dbl^mbq и^рйш^прфий t «62dmpfiin mbun-qni.pjmG» l^wd «62diup|imnipjuiG» odpnGrndp:

q) dfijG^uqmp. nqs qnjiui(nph /fipbpfi, drnpqm/ шршрЦшб th^bLm йш|ишпр]ш|.п1] tiul|nipjniü[i QúpnGijnLd t прщЬи 62dmpmrnpjniG' |ipfi L œjG бшйш^п^ dmpq^jfiC úinp(i hmdiuàwjObgiluônipjnLÛ /«шг^ЬрЦшш^п»/ Uuuión l^nqúfig йш[ишишЬ-йшйЦшб firibuiGbptiG:

rj) Ъпр cíujúujúujLí. huljni-PJi^D D^pnQilntü t npujbu dbpni|nil umruqilnn L miqmhn44nq hui|uuintinLpjniG:

Qnnnnrm щщпшопшЬтй' «Ф|^LhunфшJnLpJUJG итр]Ь41п-ор]ЬЦ|лш](10 Цшптд фибрр U hbpdbGUm|il]mû npiqbu fiu^nipjmG ijifiLhunt^uJjnLpjniü», iqmpquipmGi(nLi' t Rmjqbqbph L Qaiqujúbph QÛljuj[dmdp ф(1фипфш]ш1]шй dir lu

ônqmpjniûnLd dшpп-ш2^Ju^ph ИшршрЬршЦдп1р;а1С unipjbljui-opjbljinmjliG птдфий^пЦ ^qdwl)bpi44má ujnuiGôûmhmLnlinipjnLGQ: UjG ЬшршрЬрш1)дп1р]гиО[

fip ujjumhuh dnqnLuniJ hhi3Qilnn5 t Obljwpuifi «cogito, ergo sum» puuGuiälinil 6iuöai£niinLpjLUÖ übg tüixjpr^nl L qnjuui{np[i qnjmpjiuG ünqniup «uinixjgiuqpnq ujunnljbpuig4ujönLpjujdp» npujbu unipjbljui L opjbljui utuhüiuGiur;pnq [ldpnGiiuuG ijpai: libp^uijajgt(nn3 t iuijqbqbph inbuuitjbuio, npfiG htudujiJfiui t GtuL Qiuquidbpi], iujG duiufiG. np diuduiGujljujijfig i|i(i[Jiun4iiujni.pjujGQ GnijGujbu huiinruLi t fiuljni.pjujG Ijbpiqwijinfijilujö QdpnGnidj] npujbu hu^uiuuifinLpjniG: UiuljiujG fuGqfipp, pum Quirjujdbpli, ujjG t npujbuqfi lupqbG fiulj qnjnipjntü nLGbgnq uijqujfiufi «qfiuiiutjiuG» ififilfiumJiLujnipjuuG hbm dbljinbq [lpaiiliuunL Gbpljuijnipjni.G umuiGui (lu^nipjniGD npujbu fip uljqpniGßiujfiG pbdiu rjfiunnrx itifiLfiunifiiujwl^ujG hujjbguiljbuiQ: Quiqiudbpfi Ijnqdfig hppü ujjrjmfiuhG t Gbpl<ujjuigi|nn3 hbpdbübinfiljujjfi fip huijbgujtjbinij: hulj ilbpgfiGu, puui tmpjiuG, hbpübGliuifiljujj|i uijGuj|iufi LnbuntpjniG t, npp []Gljuj[b|n4 qnjfi huipgfi GljuuiniJuuilp qnjnipjuiG huipgfi ujtiuu2üuijGnip]tuG, 3>bGni5bGQ qnjiupiuGuiljujGiugGnq, qnjnipjnLGmd duupqm IjbgnqnipjniGQ npujbu «huiu-IjuignqiuljiuG» piuguihiujmnq ^uijqbqbpfi uibuujtjbinQ, hiuuljiugdujG (ip uljqpmG-giujfiG JuGqtipp ¿LiuljbpujniiS t nj pb tujfiumbtfnjnqfiiuljujG, uij[ qnjmpbGujljujG huipgiuqpnLpjuuG 2P2uuGujtjGbpnn5: f'uljnipjujG qnjmpjuuG iqpnpibd[i inbuuuGljjniGfig Qiurjiudbpfi ijihLhunt|iuJjljujG hbpdpGliinfiljujG fi hiujui t pbpiJnLd npujbu hutjnipjiuG qnjnipjLuG pujgnpn^nLü U «fiuljnj.ßjujG ififiLfwntt'wjnLpjnLG»' fi uiiuppbpnipjniG «qfiuiujljuiG» i}ihltiuni|iu)jnip]U]G U npujbu libpnqaipuuGnipjnLG pi5pnG4uJÖ ^fiLPwjh uibuuiljbuifi:

bpppnnq Q|hJmi3' «f'ulimpjujG qnjmpjiuG ujiuindiuljujGnpbG ujuijiiiuGiui[npiuö pGmjpp Qiuqiudbpfi ififiLfiunifiujjmljujG hbpC5bGLunfiL|ujjni.i5», ujujpqiupujGi|nLd t QuirjuiiSbpti uibuiuljbiri[i puljnipjujG qnjnipjuiG ctujCiujGujljiujfiü pOpuiggfi U ujiuuidiuljujGnpbG iquiji5ujGuJi|npilLuö pGntjp(i L[bpuupbpjuiL, npfi lupqjniGßrud fiuljnipjiuG qnjmpjnLGQ dbljGuipiuGiJnid t npujbu (liituuinnipjiuG ujujuiduuljujG fipwqiupdntpjniG:

UnuiphG imunmonuitniü' «RuiuljuigdiuG ujijJuidiJuljujGnipjniGQ ^ IjuiGfuui-quimnipjniGj] npujbu Gpiu npuknpmü», Gbpljuujujgi(nLd t Quiquidbpfi mbuiuljbuiG iujG diuufiG, np qnijrupjnLd üiupryu hiupiupbpuiljgnipjniGQ pGnipujqpi|nLi5 t npujbu lüiuuGujliQuipuip ujuiinUuiGnniuUaiG: Qnj-üuipq qnjiuljgnipjni.Gni.i3 üiuprip utjqpmG-ßnpbG inuupuuGsuiin £t nqg qnjuiilnpfig U GpuiG huiljuiqfip: bpui qnjnipjuiG dnqniuti huipgnid Qujqujdbpp hbinUmd t Riujrjbqbpfi mbuiuljbin|iG, puui npfi' duipqG t iujG qnjiuijnpo, npfi qnjmpjiuG jnipujhaimnLlj dnrjnLunil (Dasein) fipujqnpöiJnLd t qnjnipjtuG luGpuißinipjniGQ' fiu^ntpjmGo: bu) uijG qnjunjnpG t, npG fipujljujGiugGniCi t hpbpfi' fip GljiuiniJujdp qnjnipjnLG nLGbGuJLnL ujjG IjuupqQ, npp pGnpnzb^ t npujbu «GbpljuijnLpjnLG»: bpuj qnjnLpjuiG dnqniUQ hujuljujgnqujl|uiG Ijbgnqnipjuiüp if)Gb[G t: ^uJuljiugnLÜQ qnjuiljiuG hujpujpbpujLjgntpjLuG quiqiuübpjuiG huijbgujljbpujnLt], fi mujppbpnLpjniG Ofitpiujfi. hjjiIiU unipjbL|mfi4 luljinfiiJnLpjniG ¿t, tuji hbGg qnjnipjuiG hiuuljtugnLÜG t, ujjöujfiufi üfi «qnpöiimGß», Ljluü qnpdnqnLpjntG, npp qnjnipjniGG t fipuiqnpönii] hP^ö üiuuGujljgujpuip ujoiinL|wGnq diupqni üfigngnij:

huljnipjiuG qnjnipjiuü ünqnip QujquJiibpD güGnid t uip4buuinid, ujuiindnip-jniGmCi ni (.bqilnuJ U jnipiußiuGynipti GljujtnüuiCip gnijg t uimifiu hbndbGliinhümUuiG tbQndbOh nGnhuiGnujUmOnLBiniGn: hp qnpömGbnLpjujG pnLnp luju nLnpuiGbpnid, fiul| tuijbifi Ä|i2in' qnpdntGbntpjLuG aJiipnqgnipjniGG pGqqpljnq huidQGqhuiGnLp uijq tifipiuiltujpnid' Ü2uiljnijp1 ujuJuiünLpjniG, [bqni, duipqG fiuljnipjnLGG pGljuJLnLd t huiuljuigduiG niqfin^ ^uiuljujgdiuG dbg Gbpljui t Li Gpiu mqfinil fipiuqnpöilnLd t

[шЦгнадшйо, Ьрш ф1,|п1.р.|п1.0[1 ИшитштфиЗ I прщЬи ОЬрЦш: Ишргуи ОЦштйшйр ОЬр1|Ш фшОш|ги1 I ИЬОд UJjG ЦиушСтиЗ прщЬи ЬР"£ ^JUJГ^U_||^U^^C^ [тф^тО: Ьш^шй йшрдй ицитЬг^ [ш^гн^шй Ь Йши^шд^шй ЬшршрЬрш11дп1^шй ршдш-Иш^пиЗО Ь

^и щшршадиифгий ОЬр^ицшдфнй Ь ПЬцэиф шЬишфтр Ьши^шдйшй фриирЬр^ Ь дпцд трфиЗ 4шг>илЗЬрЬ ойрпййшй 1лшррЬртр]пШ[1 Орш ИииЗЬ-йшттэдшйр: '"фиаиф Ьиш^шдшлЗр, ¡]иш Орш, йЬрпгу t Ь фрйшйтр]т.й, шл п^ при)Ьи щштйш^шй фпрй1: I"1 тшррЬрп^тО Орш , Чшг)Ш13Ьр(1 1)шр6|1£П1( Ьши^шдйшОр рОпрп2 I щштйифО pQni.jp: ^й, пр йшрпр фршдшЦшО итр^Цт шд. щштйииЦшО ЦпОЦрЬш шОй, шипи! Ьр ОшЬ Ч^ршл}: ишЦицО ИшиЦшдйшО фЬйтЗЬйпи! игир^иф сцишйш^шй цш^шбшфрфиблср^Оо Ош ЬикЗшргий Ь Мши1|шдОшО иш.р^1)1гф4 и)рпдЬи ^рш1)шйшдйпг] итр^иф Ишйшр д^илш^дйшй Ф2П9П11 ЧтйшО и ЙЬрри^штйшй Ь0рш1)ш йр щшршчш, шрчЬ^шицшшСЬг Ншфииигф ЬшиЦшдйшО бшйилцшрЬ|10, про ицЬищ к Ьищрш1пшрф: ЧшгщнЗЬрр, Ойгфш^и/пшЦо, г;ш ЬшОшрЬ|П1| шОЬОшр, ичЬиОтй Ьр Орш шп^и^гадтОпиЗ Ьши^шдйшй Ьшйшр Г}рш1}шй ишОИршс^т й2шОшф1^ш.О:

Сит Орш, ИшиЦшдйшО щштйшфО фйЬци. фЬйпФйо ЬшиЦшдйшй

щьщйшй I: Яши^шдбшО щшии1шЦш(]п1р]шй йши^О цшг]шйЬр]шй Ьифдшфтпи] ршдшЬш;ии(пи51 Иши^шдйшОо Ош[ипрг)п^ Ь ОршОпиЗ щшииЗш^шО и^фдт^шО □Ьр^иутр^йО т. йшиОьиЦдт^гиОр ОЬрйт-йпц ЦшО^шцштт^ииО (\/ог-и|1еП, предрасулок) qnp6nй[]: Ъш фршСцлйчОпиЗ Ь 1|ш0^шг)ш1лтр]шй' 1.пшшфр£1ир.|шй ЦпгцЗ^Э фир^шрЬ^фиб Огшйш^т^гиОр: ^й гфтфи! I: прщЬи Иши^шдйшй фЬйпйЬй|1 Ьшйшр г)ршЦшй ги шОЬрш^Ьгш ртдцщрЬ^' ишОЬишИшиЦшдпиЗ:

Ьпиппрп щшршоршЗнпиУ «ЯшиЦшдтйц прщЬи шфШг^т^шО ^штшрпиЗ», йЬ^йшршйфиЗ I Чшг^илЗЬрЬ Цпцйрд Ьши^шдйшй фЬйпОЬйпиЗ «ИЬгфйшЦтр^О» 1(шй|тифш1п1.р.)шй фрш1|шйцйпк](] [1р qpшl^шй йгшОшфф^йр: Ьш Ппйшй-ифчСф ЬЬт фиифй Ьрри ЬЬфйш^т^иЛ ¿и к фитирфиЗ «шф10г}пцр|1» фЬйпйЬйр: Сим СкигцийЬр^, шф|Огу1цр[1 I ршОшЦшОт^шй фрЬ шОщичйшОпрЬО Ьш^шип^тй ¿Цш и иЬфш^шО ршйш1]шйт.р]П1.йЬд Ьрш^шрйшй [ийгфр: ЧшрдО ш]0 рЬ ^¿чЬи Ьши^шйш!. «шфлпйтЗ рш0ш11шйп1р]ш15р итшд-Опрцф!.™.» и1^ргиО£иифО ициЬшйед: «иЦшО^пцрр, шипиЗ Ь Ош, ¿гтшщЬи и1яшштр]шй и щштйшЦшйш^шй Ьшй^шдшфшО Ь>2: ^О йЬшфрпиЗ I: п£ рЬ цпил Ьг\шй[1 ^ОеОшицшЬщшИшй щйш1)П1р]шС1р, шд 13(12^1 щшЬшй^тО I Ьшйш5ш]0шр;п10, []Ог)щОшй, Ьп4шшшршр;т.й: и^шО^пдр^ ^р L|шqйuJ4пp^5ш(j рОршдр[1 (ЗЬр шйщш]15шйпрЬ0 йЬршппи5 Ь и]Ш]С1шО: иЦшйг^п^рО

Ьршцпрйфи51 (Зшр^шСд ш^тпйт] ршОшЦшОшр]шйр шйд^фд ЬрЬОд Ьшишй[1 Цш(3 йЦидл^шйр фрвпрпг^шО шqшш 00шртр]ш(3р:

ЩшОгуир^О шqr)bgnLpJnLOD фш ^ гфтфий ^шО[г)шг}ршршр прщЬи

иЦдртйрпрЬй рпйп1р]шй, ищ' ЬРРЬ Ййшршфр 02ш0ш1|ш[р шиЬф£:

иОд]Ш[р ЬЬш йЬр ЬшршрЬртр]тйр, рит Чш^шйЬрЬ. ¿ЬшфрЦтй I: п^ рЬ игир;Ы(1л- ор]Ы^т, ШJU^lOeQ' рЬЬпшдОпп, шд'

шг^шрЬ^й ОЬр йшийшЦдшршр щилл^шйОшй и^ршО^пЦ 1 прщЬи шЦшй^т-р]шйо Оиирг^т шйцшй[\ии1|ш1 й^ш^пшшй: иЦш0^шр]шй Фр ^ршчпрбфиЗ Ь

1 X,- Г. Гадамер, Испша н мстоа М„ 1988, Ь? 292.

2ЪпцО 1лЬг\П10, (2 334:

шйдЬицЬ П1 йЬр^ииф йЬшиОшдгийр, и Орш ^ищйшЦпрйшй Цшптд^шйв^ ршдш-ИицтпиЗй [1 hшJLn I рЬрпиЗ ищй, рЬ ^□¿ицЬи Ь шйд;ш[р Ьш^прг(ш1)дш1|шй йЬр^1и|[)0 I оО^ЬшЦшпшЦо: "ЛштйЦшй^ (ЗЬр тЬ^^ тОЬдшд Ьг1Ь[Пф]шО шОрш-

Впцд ДОЬфш^шбо, прщЬи (шЦпф^й Ь ойрпйфий [иЗшит, пиу^фий, щишл-йгийпЦ (лиЦ шашв^шб 1; иЬргийг]йЬр[10 1д йршОд ОЬрЦш 0шйшОш1фО: Шии шм тодфийт^шСй I, пр оййЬппи] Ь йЬррицпиЗ ой^ш^пиЗр, прщЬи п$

шОдшб т. ^Ьрдшдшб, шл_' ОЬрЦшф ИилЗшр йгшОш^и^Ь: ЩшОгуир^О ^фшИиц-Чшгци13Ьр|1 цйрпОйшС! 1иш5шйшД Орш' ¿Ьц аЬйЬ[0 Ь, и Орш Ьи^Ь-дш^Ьиц] йЫ^йшршйЬфи шйЬршйЬ2ш ^ СЩиляЬ!., пр гфйЬци ищ фЬйпйЬОо щш^шОшЦпр^шб Ь [¡ОрЬрдпг! иЬртО^ОЬр^О и брш Ьп^шй LhGbi.nL щшрш-qшJnLl: ЩшОг]Пф]шО 1л рОфшйршщЬи йгшЦпцр^, (ппиЗшй^тшр чЬтпф^ОБЬрЬ шпшр1^ 4ЬршрЬр]Ш[ Чшг|Ш13Ьр(1 ЦпайЬд ршдшНш.|т111ий ОррЬршйц^' п№|ги ИштЦпф^О И[иЗ£пиЗ цй^шб 1; ОршОдпиЗ и^ртОрпрЬО пЬшшиппп1Р1шР шп1|1щпф]шй Ьрйп^ри: иЬртО^ОЬр^й Ь []й^ш|П1\ ]П1ршвшОутр 0Ьр1ци сКийш-Ош1фО, прщЬи Огшйш^ш^, Ьпйшй гфтшфрт^ииЗр I, пр 0рш0.р гф^пиЗ ЬО йЬ^ и ЗЬрйЬОиифЦшЦиий ^ЬОтЗЬОр иЦи^тй Ьрр шп1)ш Ь ш^шОгуирпЦ шифий^ ^йшитпЦ йЬр шдц1|ш6п1р|п10п: «Зши1|шдпи5о и^иЦпиЗ Ь ОршйЬд, Ьрр пр ршО г\[иЗпиЗ ^ йЬц и гфиЦП'-й: иИш ил5Ь01Ж}1]иш1(пр ЬЬрйЬй1ил[11|ш1)шй щиирЗшйр»1:

ЩшйфиррШ!] шл.1ц[1и|1 []13рп0|3ш13р' 13Ьс[ (1Г[Дшд шиЬ|фЕ Ь, прпиЗ [1 hШJlл I; дтдЦшй ^рпгуир^О шОрифпцд |фйЬ|П1.рл1.0[!, Орш ЬиЦтр^Ор ОЬрЦшф ОЦшш-йилЗр и ОЬрЦицпЦ щш^ииСииЦпрфиб ЦЬрщпф ЗшиЦшдйшО фЬйтЗЬОпШ ^ршдпрй-ЦпиЗ Ь тфиОгуи^ гфтшфчртр^О СЬрЦш йшйшйш^' фтшфртр^й ОЦштйшйр «ЬЬтшдрррпф^й» 15пг)т.ипЦ ^шдйш^Ьрщфий ршдфийпф^О Ьш-^иитЬппц]. Ь шЦшйг^шйй ищи (_|Ьрщ ИшийпиЗ I Ьп ^штшртй^О: ЗтршршО^тр Мши^шдтй ЬРП£}пРйпи5 I ш^шйг^пурЬ 2шрп1йш^ш^1иО фО^^пф^Оо' Ьи1(П1.р]шО qпJПLpJnLQ□ с*1шЗшОш1ф йЦиллйидЗр 0Ьр1|Ш г}шрйОЬ[П1{: ЩшО^Цшй^

0Ьр1{1иф ОЦштйииЗр й2шйш1)ш[[1 цпрййш^шОпф^^р и ИшиЦшдйшй йшиОшЦдт,-р]ш(3р «^тиЦтй» и ЬшитштЦпиЗ I: ОЬр1|шО и, циш 1тр.|ш(], ^^pшqnp6ЦnLlЗ йЬпЦшФ шш1П^шЬшОп1&|П10п: ^шииЗш^шй ifiGbi.ni hшOqшйшQen^| ]трш-Вшйутр ш^|ЗЬшО [1рпоп1.р]гиО ^ Ь рЬрЦпиЗ прщЬи ^пшпшпйтвтШ.

Ш)и(10е0' ршО , прй тОЬдЬ[ I; Цшч^шЦпр^шО и Цицшдйшй рОршдд: ЪршОд ршдшИш]1л4пи5 Ьй прщЬи [1ршг|шрйтр]П100Ьр, шйд]ш[|1 и йЬр1|ш^ (][1шийшд-|]шй, и прицЬи иийрпг15ш1|ш0 Ьшй^Ьи quJLnl ¿йпрИ^Ц :

Ьр ш)ииц|1и[1 ^ЬрпЦ Ьши^шдпиЗр ЧшпилЗЬрО щЗрпОпиЗ I п^ при)Ьи ипф^Циф-Цтр]шО qnpйnqnLpJnLй1 шл' «й^шдпиЗ ил|шОфир.|шй ^шшшрпиЗ(10»2: Зши^шд-тйо ш^шй^пцр^ ш13рп^2ш1)шй сОриидр|1 СЬ? тЬийп^ hшJbgшl^шpqnlv5 и|Ьт£ I шиЬ[, пр шjй (ЬшиЦшдпиЗр) |прш1{шйшдЬ[ Ь (ЗшиСшЦдшршр

щшт^шОЬ^, прщЬи |3ши0ш1^дп1р]т0 Орш 1)штшрпиЗ[1й; Чпрй[1 Иши^шдпи!р ицш1Л|]ш1|шО ^р pшql]шqшйnLpJшG йЬ? [1рш1|шОшОпиЗ I: шЦшй^пцрЬ qnJШl4npJшG тЬирпЦ и Иши^шдпиЗй )1 1; рЬр^пиЗ прцЬи

1 Г.Г. Гадамер, О круге понимания- Актуальность прекрасного , Ь2 81, шЬ'и ОшЬ Эстетика и герменеитнка - 021|. 262.

! X.- Г. Галамер, Истина и метод, I? 345.

ui4uiGiyupjuJü[] úujuüujlihg piuquiqpuiinujpp, ujjû jrupuij3iuG¿jni.p qbiqgruú ûbpljujjrupjujû l)iupqfi úbghjriLunq ijuiiniupmü /свершение, ipniú/:

bnnnrm imuniuaniubnLÚ «3ujijljiugnii5[i npajbu 13Ьшийш1)шй u)iuinúuiljujG qnp-ápGpuig b tipwqwpàrupjiuG», 4bp|_nLÖ4nLi5 t Qiuqtuúbpfi mbuiuljbinü ujjû huipgh mbuiuGlijruG|ig, pb |iG¿LLjhuh iqpngbu t hiuul^ujgniúp L pb fiúá

hpnqnt-pjiuG t uibqh nLÜbGniü шщифи|1 hujul|iugruúni|:

^шиЦшдгийд inbqh t nLGbünLÚ hbpúbGLinfi4iul)UJÜ IjujünGfi hiuùiuàuijû' йилф L ujúpnqgfi iíinfuujqr)bgnLpjmúp бшфщЦпг} [iûpujg£ntl: QuiquiúbpG iliju huipgriLÚ hbinUniú t hbpübüLmfi^uiljujG Ljmünüfi hiujqbqbpjiuü qnjiupiuûiu^LuG úbljGiupiu-Gnipjmûc, DULn nph Цшй[ишЬшиЦшдйшй 4iuû|mjqru2iii4nq 2^pdnLÚp йгинищЬи npr^mú t inb£uui|i hiuuliujgnLÚQ U uiúpnqpfi nL úuiufi 2Р2шй[} шфиртгий hiuu-l|iugútuG úb¡> qmúiuú t fip fipujqripónuío: Ърш hiuiililugùiuû 2P2wGq QûqhiuGptuujbu úbpnquipuiGujiiuiG 2Р2ш^ ¿t- bpuiGrud uibqfi t luGbGrud htuuljiugiJuiG i3fi 2UipdniiS, npp qmquiúbpú luGiliuGniú t «u^iupinruGnLpjiuü liuiGfmuqiU2tu4nLÚ»: Quin iujq niqqnpqiltuó гшрсМшй' «hujul^uiGoiLh t inlj ujjû, [iú¿ú fipng ûbpl^LujujûnLÙ t hPP^ иифиртшО fiúujumiujfiG ú|iiuuünLpjni.G» : RujuljuigúiuG «u^ujpinnLGnipjiuû IjiuG-hJUJqnL2wljnLÚ» QGpujgß|i 62qpbui 1фршппи5й шйфгшЦшйпрЬй Цшицфиб t uibßum|i pr^iuGqiuljiujfiû huiuljiugúiuG hbin: Ърш QúpnGiíiuúp hiuuljujgrudi] unip-jbl|uih qnpánqmpjruG (IhlP^uj) ¿t. WJI ruqqnpn24nii5 t u^iuGqni.pjujÛQ úbq úhujgúnq Qûqhuiûpni.pjniû|ig: UjG uJÛoGqhium йЬшфрфий t uuliuGqnipjiuG hbin úbp фп^иодЬдш^илЗр, L тЬ^ииф hbin bpl^txjnunipjujG Lupqjniú£iuú ul|qpniG-ßnpbG qnpónij IjnqúGnpr^nq nL úiüpqni huiuljujgnri útuuüuiljgnLpjiuúp' npiqbu huiúiuinbq útiuiuGLuljuJDnLpjujúp qnpóijnri (hjruu^nq) annónGstua L fiptuqujp-ànipjruû: Sbfumnil huqnpqijnq u^iiiüqnipjujG U hiuuljujgúujü àqmnqfi úfi^U QGqhmGpnLpjnLG[] l|uiqúiuilf^nq QGqhujûprupjnLG t, про ЙЬшфффшЗ t mbßuuiruü шифи6|л |iuljnipjiuG|] QÜpbpgnq|V huiuliujgúiuÜQ ú[i2Ln ûtufunpqnq hiupui-pbprupjniüfig: h(¡¿ujfiufi*ü t UJjq hiupujpbpnipjnLÜß:

Qiuqujiíbpo G^niú t hujuliiuqdujG mnh. hiuuljujgtíiuú áqinb|jiu шифи0[10 ЦЬршрЬрЬ[ прц^Ьи fiulirupjiuG : Ujuiqhu|i ЦЬриирЬрйтОрс Ишифидйшй huiúiup tuûhpiudb2in u)ujjùujû t: Cum Gpw, huipliuuijnp t Ьйшршфф haiúujpbi, np úbq huiuuió uibguuiQ qnpÓQ, lUjuJiGgü uíjü, fiû^fi úuju[iü mtumúniú t, uii]b|.h luji4. qh^b, ¿wGpnLjL t iniuijiu úbp иЬфшЦшй l|mû[iiLul|mimpjniG|]3: ЯшиЦшд^шй âqmnqp aiju ^bpiq fipnß linqi3Qnpn24nLl3 t ^Ьаф ujjG hmuljuignqQ qшnGш[nlG, npfiû tl hbGg, [ippli й2ш0ш1|и]^, hqi(mô U niqq^ö t inb£umnLÚ шифибо: QmqmúbpG, (i и1шррЬрп1р]П1й OhLPUijtî, uiji Ijbpq t àLtuL|bpiqnit3 ИЬр|5ЬОиш^4ш][1 [uGqhPD- Pb mbpuuin Иши1]шйш1 hnqbpmûnpbG U щшт15ш1|шОпрЬй npiqbu отшр ú|img

шд' pmgmhmjinbi hiuuljiugtfuiG úbg inbßuinnil Цшй Qûqhujû-

ршщЬи йшро^^й qnpánii ил1шй1>1|ш0Ь. uijufiGgû (îpninLPJUJÛ шйршепцд [hGb[nLpjmQ, GnLjüü t pb* qnjnipjmG àUp:

liju inbuailjbuitig hbpúbüUmtil|ujti [viGq|ípG t' pugmhmjinb[ mjQ iqmjiümGGbpQ, npnGg qbu^nLÜ huJuljuigrutiG (ipwqnpói|niú t, ujjl n¿ pb hiuuljujgúujG lübpnq

' bnijQ inbqnLÚ, t? 348: ! Sb'u OnijO uibqQ, t? 346, 348-349: ' Sb'u ünijü uibqQ, tg 349: 4 Sbu ümjü inbqQ, tg349:

«:ür)iurdiu6nnh|nm4 gmfdiugümpüuiji¡ } 0шл|птшт(пшртч lqjimuin piuQqilqfrr^Go'npoudpü rjmfUqprrrtimb gm(diu5mtinmq i)çûu® 48 'ojoiioedxadii ixooinirïXxuE-kiiiiekiiiiou sj^dm o 'dswBirej'j'j

rjím 5 piujidlimgmpqmn piufmtiijuiqgqpdqq д1гфтГтфипфф|1 dpmpgbgmtimdqt ijqmfri rjmfdiuumüijh) :6i]inqh]ninqm íulmgqgiu diufg uütignj Qgiuídiufub gmíd"iuf]ni ,i|fmhi|tn4gqpdqq mdg э p-iu}idu]imgpi]q piugujídiununjmgqinm Ogiufdiugmdrngtiq!; gmfdqpmbmb gmidiugumçdu<D :fiuniuliup л^иф 5 piufipdubmdij ijbümfi lulmt infmq ij mhüqo nqhidu gqüumqüliguh giubump gmfdiuíub gmfdiutinij tiu3giudbhr gmídiuümüijh| :öjnugüdpö mdrj lmfUqdmdqJi ijbUmfi îulmgmgmïimUiJ Jiuapmt--биднтф gi|fmgmn|nminmtTi íu 6ümq i|a6mdgö gmfdiugmdmgtiqp íu gmpßmlyimi } piujiçiulUqli 'gijnmp gmpbgmfimdqti i|qmhi 'дгтфтЬттц tnmuadqg Ogmji -ßmhnmq nqhiüu 'gmidiutJmUiJï] çm]itJm gmfdiuBmuup piugqjiugqt gmpßmhinmi] QinqV)mnqm i)üqpmbmt) } риф6т(т1ц^д '«gniíéiuumnnpi) q giufdiugtjmçdi^ nqhidu QgiufdiupdmbrndiJ gmfdiuíub gmfdiu^n,.!» pi и $ mil t) m ü m m tiuuuüuc

i} ggiufdiuçdmbmdij gmídiuhni] üliußqgiu i|bqui dpmpßmtinmq piu3ßmdgü gmfjmdij gmídiupuimii, :giuídiubgmjim gmhmpuimfn nqfñdu } piu)iUu]imfub dpmidiuBhimgnmp q Jiubiu gmpßmh| -nmq Ogiufdiutinij piuagiufbdn :gqpurjqcfc gijimpinmhi nqhnüu piufidqd } infmq ij 'gija -BmdgD gmpdutimpbmti gijfmlimgmpmp gmídiuíub gmídiu^ni] gmídiubudij э риф -muíqdqg piudu]iminnmpi|mdqji diuRgm&mdiui dpmp6mf)nmt :giuiâiuçumlimuq gmnmpinmm .lím gmd t|p gmhmqmuimhn íu i|jnuilu|imgmpímhi Brjmum ögiufdiubudij bußqgiu i|Lqui JiuaprnjiBiuumti nfm lulqçdubmdi] gfm íu iulq?uti giufdiuBfimgnmp ij dpmpßmhnmq 4 ]iu-«piuhii)b» ül| ,ijbü6mtinmq diufigmamUiuf .gígijním 'Ogiufdiubgmiini fiumubup ijnijhinfm üi] Uufidufimpbmti gqduf)mgiudmQ rpiugiufdiuijlqgijl «Lufimufq» 'gmhimtimgiudmZ gmfdiuügmlim gq piufitidbbgd -dqg gijddqq ßgqdij 3guüu 'Uqggiufdiugmdmg^qp 'Ogqpugq<t gmídiuijhimgbuq ijdqggiuídiugmdmgfiqp gmfdiubgrnfim } piufidujimgpijq dpmpgudpO gmídqpmümb ijfmliijinqgqpdqt :uuqgpiuimqdqg gmlâiuqnq gfm 'gmfdiuinfmqmBmd gm^m} liuBmgmtimdi] uimqbgögm 4 рпгфМиЪтц jiudhuligmjim } piujilmjimç dpmidiuß -hmgnmp ijliuinbp gmpßmlinmq diuRgmamdiuf q piudqgh|mgmpmp dqdilms

:|iulqdqd uiímq ij ígrndli Jiuqdmtrimgmç gmpilu|imßdmq piu3ßmdg0 gmpßmh)nmq QgniíéiuBqbbm rujilqggtl5i)q|i lqgßqrimV) q 'BildqgtiuliqZ lqüqddmm 'OdqgpiuümZmhnmnJmg liulidubliiu gpiußmhnmq ,üij lqímgmji .dijügrvj piufidli -тЗтит } ggmfdiußtiminilb gmlimliijuiqgqpilqn qmq : «Ddi)ljga| gmpBmgçgmum ijdqggiuídiuinmlimajgmh Lugßqdulup q miJümpZp ,udi|ijgnj gmtimmmbmgg3 ijfmfujuiqgqpdqq lqçiul ludub ij l grmjßgmuinijlj gijfmhnngmpmp bfm gfmijji» :gijdqgbuliduliljiu q gijdqgliuuinmhig Qgmpßmlinmq (uujdmpZp) gmtimtini) piudqd uiímq ij q Odqggiuídiummtimnjgmfi uupmgnmp dpmídiutiiJLuBgm íu dpmfdiug -mfimgmpfmtn ègqUiJ ^ çnudmp gmijßgmuinijli gijfmhmgmpmp :giufdiuf|mgmZg gmlT]mdlj íu gm^m^ dmpmq ijfmf)i]uiqgqpüqq ijgiu 'gmpgudpD i|fmd1i|(j giuíd -íudqddmui ij 'Ggiuidiuçmjiûutimuqq дфт^тдтртр 'ülqgijl çm}idutimBgminni|b ijbuuibç gmpßmhnmq ßijpmfinm ^uuin3qg .piuBmhinmq butiiliuídmliqaj ?u lim 'imJdmpZp i|çm|inm bqp dpmfdiutjgm|im piugqgiu ^ iJUqin dpmfdiugmtimgçdub q dpmídiuímhum ßgiidu 'Odqggmpímhi gím oqfidqd mfrnq ij üu 'q gfm gdijbgnj :1qt]mZp

L\

npujbu оппбОшЬшО ф^ипфицш^шй pujgiuhLujuinq luniuGûûiuhuJuiljnLpjnLû: hG¿ujb"u t ujjG qnpôûiul|uiû:

Qujquiúbpp hruduiGfimuip n|npmnLÚ фпр0(1 фЬйпйЬйр npr^uiljfinpbû шшр-pbpniú t pGujqïunrupjniGni.ù Орш qnjni.pjujG <5L|ig m hiuuljiugnLpjni.Ghg: Ьрш «фпр-ôuinGnipjniÛQ» npiqbu «qlimujljgiuliiuûfig» тшррЬрфич L jnipuiinbuiulj чЬ^ЗДе, ФшрЗЬр[1 Ijnqúfig GiufiiGujljUJÜnpbG ljnujhi|nLÚ t npiqbu uijGiqtiu|i qfiinbiJTg, npp huijiriGfi1 «fiùujuinmpjnLÛ» luûijuiG иниЦ:

LÍ2Luljnipmjhü iui[iuüqni.pjniü|2 фпрбшгайш^шС únnniunil Ijujqúuj4npilb|.n4' (ip Û2uiGuiljujiiim.pjniGG (ípiuqnpánLÚ t n¿ npiqbu uibqbljnLpjnLÛ илцшИпфщ qfiinbLhe. mjL hi1 qnpóniG uiqqbgfiljnLpjiuúp ujjû Qûpbpgnq L hiuuljuigúujü Ôqinnq úuipryii (ubpGqfi, |uiupuiG|i) uijGu)fiu|i q|imb|.hß. nPh Ûbnp pbpúuiúp Фп1гл]пи5 I hbüg jiGßD hujiiL|Ujgnq|]' iupqjm.Ggni.ú |iiîuiuui-Giuûuj|nil: и2ш4пФш1Ьй iu4ujûqni.pjuiû L Орш IjnDIjpbui qnpóbpfi jmpiugiuGynip db^GrupjniGGbpniJ hjni.ui|bLm| fip |jiGb|jinipjujG úbj>, qnjuiiJnpilnLÚ, Íiiuqúiuilnpi4niú t htiiuuintupiiuG luijuiGrinL-BimOn: IfbIjGnquiljiuü pünijp[i iujuiq[iufi bqpiul)LugnLpjruG[], quui tiupjiuû, G4uiuib|.h t rnijpàGniù ф|л[[1ипфш]ш1|шС1 hbpúhübin|il|ujjfi quiquiúbpjiuG hujjbgujljhinti utjqpniGgnpbG Gnp dnuibgniÚQ, ф^ипфиуп^шй ujiuinúni.pjujú |]GI|ujlúiuG L Gbp4iujuigúujG [uGqp|iû' (i hiuúbtituin Lnp 0ишЗиШш1фд h i[hp Иииитштфиб ф|ц[1ипфш]ш1|шО iutlaiûryiLjp[i: húiuuumLpjiuG uuluiûqrupjiuG IjuiqúiuLlnpúujú qprujpnij Gpui ф^цфипфиуш^шй hbpiîbGLmfiljiuG, Ú2UJljnLpmjhG diunujúqnipjujü jrupujgúiuúp L Dpai luiliuGqrupjujG Gbpljiuju^npúuiúp, йЬ^йшршй^шй t Мшишттшй luiuinúujUujGnnbG úhLuuGmqnn hnumuinämpiniG onnánn (hinmnn) GnuGiuUuiihnipmjG inbuiuljbuifig: lljuiqhu|i QiípnGiíiuúp' lujG fiutjnipjnLGo npujbu fip pbúuj mûbgnq ф(1фипфш]пф]шй uj^uiGqnipjiuG дшйшйшЦш^д GbpljuJjni.pjni.GG t L hbGg' htimuMiuuhnnipiniG:

bnnnnn Qifanid' «huljnLpjiuû qnjnipjni.G|] npiqbu [bqiluiljmGmgnq iu2fuujph[i GbpljiujnLpjniG Qujqaii5bp|i ф^ипфицшЦшй hbpúbGLintiljU]jni.ú», Gbpljuiju^nLÚ t [bqilniú hbpúhGLinfiljujljiuG фЬйтЗЬСф ilbpwpbpjiUL QujqiuúbpJi inbuiuljbuiQ L qпJnLpJшG ujGpuuߣnt.pjnLG|], (iul^nipjinGp npiqbu ш2^шрИ fi hiujui pbpnq Ipuú GbpljiujtuiJnpnri' hbpúbGLuih^uJjh йрш inbumpjiuG umiuûàGiuhiuinl|nLpjuiû ршдш-hiujmúujúp, hiujbgiul^inü ujúpnqgmttiG pünpn2ilnLÚ t npujbu «iu2|úujphh фЬйшп-фшJnLpJnLG» Ijuiú «u^fuiuphfi }iúujumnLpjnLG»:

UrciuphG тшпшоптЗтиЗ « ЗшиЦшдгий L Lbqm », Gbpl|UJjiugilnLÚ t hbp-

úbGlun|il|iujfi Ишйшр |bq4h ^bünúbüfi 02шйшЦп1р]П1&р ршдшЬш]шпп QLuqtuúbph

тЬишЦЬшр: Dum Gpm, úmpr^ni hujpmpbpnipjnLÛD u^fuujphfiG úfigúnpqmiinp^ó t l_Ьq4nф Ърш linqúfig úbpd4niú t [bq^fi unulj npujbu hiuqnpquilignipjiuü úfigng QÚpnGnLÚQ: Сй^ИшЦшаш^!], |bqruG mjü úhgiuilmjpú t, npmú pGpuiGnLÚ t hbpúbGLm^ujLimG pGGnLpjnLÛQ: Uuipqni huiúuip ui2[uujphG hpbû ИшиЦшйш^ qujpâûb[nL ruqfiG [bqi|ujL|UjG t, L [bqi|ujL|UjG uJiiuiGqnipjniGG t hbpúbGLuitiljuij[i ul|qpnLÜßmjfiG m GujfTjpGuipb[h шпшрЦшй: Lbqi(fi qfip quinGui^m huiuiljnLpjuiG 4рш t Ь|1ййЦш0 uibßumti' huJuljUjgúuiG ИилЗшр Gui|u[]GinpbLh ni [hujpdbp $bûnùbû r¡tMi2ÜLU[[}: SbßuinG ujjrjujfiufiG t fiûpG hpbGnt[ huiuljuigtlb[nL hGujpuiiinpnLpjnLÛ pûôbnb^ni L [iúujuuiq IjnGljpbmujgGnq UJÛgnq|il| ujmmuihuiljujG iqiupiuqiuGbphg àbppujqmui L|ÍGb(.nl шппиЗпЦ йрш /[iúujuui[i/ qnim hqbmluiljuiûnlpjujû 2Gnph^: U2txiuiphh фпр0шпСп1.рзп1й|} ^P^qnpáilniú t ibqi^nil U ibqitniCi: Ьрш Gbpunui t [ipuiliujGuiGniú hbpúbüLinfil^ujljujü hpujqpnLpjnLGp: LbqniG t ujjG úfiguiiluijpp, np[iG

"luiùuiujujmljujû bû Li hiuuljiugúiuG àqmnqQ, L» ИшиЦшдйшйи hq^mô шЦшй-irupjniOQ, L LbqmG t tujQ шшцшрЬод, npmCS mbqfi t rnûbQniù hiuuljujgnq jplltiinumpjuiG l|nqúbp|i hiuGqfiuiniÚQ, ßCOnipjniDQ L lupqjniGgniú' jnipmgnLÚü m Ü2uil|nLpiujhG diuniuúqnipjniÜQ:

bnlmnnn mmnmanmbniJ' «UhliQnipjuiG ^флЦшй pGtujpQ прицЬи «[bqni jjnûb|_», Gbpljmjmg4nLÚ t Quiquiúbpfi шЬишЦЬиц] ùbljûiupiuGnipjuiû L hiuuljiugtituG, JbljûiupiuGnLpjujG U |bqijfi фп^ЬшршрЬрш^дтр^й i(bpuipbpjuj[: UbljGiupujûnL-3JIUÛ ,i3fi2ngni| úbq htuuuiá mbguuiQ Gnpni(ti. dui-iJiuGiuljiuljfig |bqilnil t 4Ьрши)шш13пи] fuûqpn Djnip «mbqfi nLÚbgiuÓQ», qnpôp: UbljüujpujGnipjujG "ibuiLiuGßnil lübq huiüuip QGl)iui.b|Ji |bqilujljiuüiupjuiúp t uipinuihuijimlniú, «|bqm jjnOruú» b übq hbin «funumú» mbguinp U uipqbü úbq hhin t dujúiuúujljujlifig .qiujúujGúbpnLÚ mbqfi niGbGniú qbujßQ, qnpóp, lujû fipiuriuipônLpjniGQ, npniú fi iiujin bljnq Ь^шитй tL ujpqjniGgnuj ицштйф^ tp тЬеитпф ^lUuljujgúiuG L jbLjüiupiuGnipjujQ |bqiluil)iuGnipjniü[] h hiujin Ьй pbpniú hbpúbGLmfiljuiljujú })bGnúbüti тСффрииц^ Û2UiGuiljnipjniQ[v.

bnnnna щшпш0пш3)пи]' «ll2fuujph[i «ibqru шпйЬц]» npujbu fiuljnipjuiû ^njmpjujü fipuiqnpóniú», Gbpljiujiugijuid t Qiuqiudbpfi mbuml)binp hiuuljuigniú-_bqnL-uU2[uuiph фп^ЬшриирЬрш^дтр^й uiúpnqgnipjujG ilbpiupbpjiut: Cum ûpiu, bqniû uiprjbG fiuLj iu2|"uiuphuijiugp t: LbgrnG uotuiunh 3>bGnùbûh Ьшийш-3ijuj6nißiniGG t Ь GniuGnuS шппЬй hub huiiiflGiluuó t untminhn üuupnni htuCiiup: J2|uiuph|] úujprjni huiúuip qnjnipjiuG GbpljuijnLpjniGG t npujbu «uijumbq ni h(iútu» L jujG hf>úúi(ujó t |ЬчФ шртшИиутфий ûpiuûnij: Qiuquiúbpfi uibuiuljbin[i

nuiúiuáuijG, úuuprjQ qnpô niGfi n¿ pb iunuj¡>|iG орфи uljqpûiuljiuû tu2|uiuphh, ujjj_' ajpqbG |bqi(nil piugiuhrnjin^nq, úbljGujpwGilnq iu2[uujph[i hbui: Lbqitniú lupqbG fiulj fiiiiuuuituilnpiluió t, |и5шитшф1рф1Г1 рСршдвпиЗ t iu2tuiuph[i: huljnipjuiG qnjnipjuiG tfnqnuiQ [bqtjiuljiiiG t: Lfcqru umübintj t йЬр^ш qimûnul qnjnipjnLGp [i htujui quj[n4 ip ujGpuiߣnipjiuG IjiupqnLÚ npujbu fiuLjnipjmü, bqui Quiqiuúbp|i ф^ипфи^ш^шй hbpúbGLuifiljujjnLÚ h huijm t pbpijniú npujbu hiíiuumiuUnnUuiá oniiuUnnnipiniG" uuytuiunh: UpqjniGßniü итшдЦтй t, np huLtnLPjniÛD rfwúiuGiuljiujfiG fip Qnjm-pjniGniú Jipuií|uiGuiGnu5 t npujbu unluuinhh ЬДштппшний шццтЗшишйппЬй ДЬшийшдпп hnumtunämmniG: Ujq hfii5ßni{ ф^рипфш]ш4шй hbpúbüliinhl)iuú рйпрпгфшЗ t npiqbu Ш2(ишрИр |iúiuuinnLpjnLQ:

bqniuUiuaniBiniGnLÚ fi úfi bû pbpilniiî hbiniuqninnLpjiuû hhûQiuL|mQ iupq-imüßübpo b О2Ц.П11З t ф^^ипфш^^шй hbpúbGLintiljuJjh hbiniuqiu op|iúui¿iui}i qmpqiugúiuCi b npiqbu шйрп^зшЦшй ф|1фипфш)ш1)шй inbunipjniG IjuijiugúuiG hbnujQ^pujjfiC mqfiQ:

UmbGuífununip/шй pbüiujniJ hbqfiGmpfi Ljnqtí^g hpiuinujpujlji|bi bD hbinlijiut íinqi^ujóübpD.

1. Ф[ц(1ипфш)Пф]П10о U (1и4пФ)ш0 ^^nhPD " РшйрЬр bpLuiGfi ^ш13ш[иш-piuGp, hiuu. qpin., h. 1(94), bp.. 1988, t? 198-209:

2. ^uiuljujgúujü bpL(ni úiuljiupqiuljGbpp ^[нршф niuúnLÚpniú - Siupbqppß 1989 hJlRlí Qüljbpnipjajü hiujljUJljajG pmciiuGiimüßli. bp., 1990, t2 119-125:

3. «Piug hbpübGlimfilliujh» ^büniSbüp фЬ1рипфш]ш4шй hbpúbüLinhljwjnLÚ -Ф[1фипфш]п1р]п10р ^ш]шишшОпиЗ 24-pq n^Ph гЬЭДй №4- ЬЬййш^р.), bp., 1988, t? 50-57:

КОЧАРЯН РОМИК ХАСИБЕКОВИЧ

ПРОБЛЕМА БЫТИЛ ИСТИНЫ В ФИЛОСОФСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКЕ

Г. -Г. ГАДАМЕРА

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальностям 09.00.02. - "История философии" и 09.00.01.- "Теория философии" . Защита состоится 19 октября 2000 г. по адресу 375049, г.Ереван 49, ул. А.Манукяна 1, ЕГУ.

РЕЗЮМЕ

Цель настоящего исследования анализировать и иптерпретируя представить теорию философской герменевтики Г.-Г. Гадамсра под углом зрения провлемы раскритня "бытия истины", которая выдвигается как стержневая и программно-заданная провлема его учения.

Диссертация состоит из Введения, трех глав (1. Универсальная герменевтика Гада-мера как экспликация бытия истины, 2.Историческн обусловленный характер бытия истины в философской герменевтике Гадамера, 3. Бытие истины как присутсвие язык-овретающего мира), Заключения и Списка нспользованной литературы.

Современное состояние философии характеризуется доминирующей в нем "научной организованностью". В отличии от такой "научной философии", ориентиром для Гадамера в поисках философии служит потерянная ею тема истины. Понятие истины он верет у Хайдеггера, в его древнегреческом значении "алетейя" понятая как непотаенность. Согласно Гадамеру, понятие "научности" основано на понятиях "достоверности" и "метода" и на нем построена современная наука и философия. Он , продолжая Хайдеггера в его стремлении высвобождения из-под контроля "научности" темы "истины", свое учение философской герменевтики тем самым основывает на другом, Более полном измерении истины, чем "научная достоверность". Истина бытия самоосуществлена понимающим пребыванием человека в мире. Все что понимается, понимается потому, что оно принципиально языковое. Язык есть откровенность бытия и такоЯ все- и полноохватностью языка человеческому пониманию осеспсчсна универсальность.

В раБоте выявляется, что проект философской герменевтики Гадамера развертывается как экспликация бытия истины. С этой т.з. специфика его учения характеризуется как "герменевтика истины". Анализируя концепцию Гадамера об историчности понимания, н диссертации раскрыто и интерпретировано становление бытия истины в историческое сог.ытие своего прпсутсвня. В своих конкретных формах культурной традиции и опыта кмтпе непты осуществляется как последующими интерпретациями оврозовы-наюшееся историческое совытне предания истины. Истина становясь как таковая при участии человеческого понимания, осуществляется в своем явленном присутствии как смысл и сосытие мудрости. Культурным текстом сказывающаяся значимая суть дела оврстает чисто человеческий модус своей значимости в мудрости смысла, который в сиоей "сиязностн" путем понимания раскрывает конкретность дела в его структурности. С этой т.з. герменевтика как учение высказывающее полноту той истины, которая обо-зрсвастся и охватывается понимающим пребыванием человека в мире, выступает как "философия истины".

Для характеристики философской герменевтики Гадамера определяющую роль играет наследованная нм от ХаПдеггера мысль о временноП структуре бытия, исходя нз котороП бытию всякого сушего приписывается временной характер осушествлення в свое присутствие и становления действительно сущим. Такая установка в сущности ограничивает универсальность философской герменевтике Гадамера временным сущим, которое в своеЯ целостности совокупно-развернутоЯ явственности и есть мир. Философская герменевтика тем самым конкретизируя и ограничивая универсальность своего отнесения лишь областью мира н своим осмысляющим пониманием овретая полноту истины ограниченно!! временным сущим, оформляется в "мудрость мнра".