автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.02.15
диссертация на тему:
Символика заговоров в восточнославянском и британском магическом фольклоре

  • Год: 1996
  • Автор научной работы: Свиридов, Александр Федорович
  • Ученая cтепень: кандидата филологических наук
  • Место защиты диссертации: Одесса
  • Код cпециальности ВАК: 10.02.15
Автореферат по филологии на тему 'Символика заговоров в восточнославянском и британском магическом фольклоре'

Полный текст автореферата диссертации по теме "Символика заговоров в восточнославянском и британском магическом фольклоре"

О^ЕСЬЩЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. 1.1.МЕЧНИКОВА

- 8 ОКТ 'Мб

На правах рукопису

Свиридов Олександр Федорович /

с//

СИМВОЛІКА ЗАМОВЛЯНЬ У СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКОМУ І БРИТАНСЬКОМУ МАГІЧНОМУ ФОЛЬКЛОРІ

Спеціальність 10.02.15 - загальне мовознавство

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня ‘ кандидата філологічних наук

Одеса, 1996

Дисертація є рукописом.

Роботу виконано в Сімферопольському державному університеті.

Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор

Новикова Марина Олексіївна

Офіційні опоненти: доктор філолопчних наук, професор

Огін Євген Степанович

кандидат філологічних наук, доцент Завгородня Марія Борисівна

Провідна організація: Національний університет

ім. Т.Г. Шевченка

Захист відбудеться 12 вересня 1996 року в 13.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради з філологічних наук, шифр К 05.01.12 в Одеському державному університеті за адресою: 270058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд. 130.

З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Одеського державного університету.

Автореферат розіслано “ ^ " : ’/2^6^ 19% року

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

„ Тх°Р Н.М.

Робота присвячена компаративному аналізові функціонування символів у східнослов'янських і британських текстах -замовлянь (далі ■■ ТЗ).

Актуальність теми дослідження -зумовлена, з одного 5оку, посиленням інтересу до фольклору й фольклорних текстів різного типу, інтересом до міжнаціональних універсали в мові та їх національно- специфічних форм і, з іншого боку, поглибленим інтересом до функціонування символу в фольклорних жанрах.

Крім того, особливої актуальності теми дослідження надає те, що замовляння відносяться до типу тексту, що зникає, особливо це помітно в британській традиції.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній розглядається методика аналізу символіки в ТЗ. Запропонована методика допомагає виділити символ в ТЗ, з’ясувати його загальнокультурну текстову семантику, усвідомити символ у єдності його національної та історічної обумовленості. Ця методика дає можливість виявити подібність і відмінність символіки жанру замовлянь (далі - ЖЗ) обох традицій, що, у свою чергу, полегшує розуміння труднощів, які неминуче виникають при інтерпретації символів у британських текстах замовлянь (далі - БрТЗ) через невідповідність національно-культурних і еволюційно-історичних особливостей розвитку ЖЗ. Крім того, у роботі вперше розглядається питання про взаємодію символічних атрибутів (кодів) у східнослов'янських текстах замовлянь (далі - СсТЗ] і БрТЗ. Взаємодія даних атрибутів формує нове додаткове символічне значення в ТЗ. Це символічне значення встановлюється за допомогою виявлення інтегральних та диференціальних ознак атрибутів.

Основна .мета дисертаційної роботи - визначення специфіки семантики і функціонування символу у СсТЗ і БрТЗ; аналіз питання про семантичну взаємодію символічних атрибутів у східнослов'янському і британському магічному фольклорі, виявлення нових символічних значень у СсТЗ і БрТЗ; розробка методики лінгвотекстового аналізу символіки ТЗ обох традицій і встановлення подібності і відмінностей між різними символами СсТЗ і БрТЗ. .

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі задачі:

1. На теоретичному рівні:

- розглянути композиційно-синтаксичний і лексико-символічний контексти СсТЗ і БрТЗ, визначити їх

інтегральні і диференціальні ознаки;

- віднайти визначення символу, найбільш релевантне для аналізу ТЗ обох досліджуваних традицій;

- встановити найбільш частотні критерії виділення символів у

ТЗ; • '

- розробити методику виділення, класифікації та інтерпретації символів у ТЗ.

2. На практичному рівні;

- виділити основні (просторові, зоологічні, рослинні) символи у СсТЗ і БрТЗ;

- розглянути особливості . семантичної сполучуваності і функціонування символічних атрибутів в обох традиціях, встановити інтегральні і диференціальні ознаки;

- виявити семантичний механізм формування додаткового символічного значення у східнослов'янських і британських символах.

Матеріалом______дослідження послужили близько 500

східнослов'янських (російських та українських) і 100 британських текстів замовлянь.

Основні джерела - це збірники замовлянь О.М. Афанасьєва (1868), О.Єлеонської (1912), М. Забиліна (1920), М.Крушевського (1876), М.О.Новикової (1993), І.П.Сахарова (1992); в британському магічному фольклорі - В.Рідберга (1879), М.Редфорда (1975), Дж.Стормза (1975), Ф.Уілрайта (1954), К.Хоул (1940). Менша кількість британських замовлянь обумовлена унікальністю та архаїчністю досліджуваного матеріалу. Нині збереглось у цілому менше 200 замовлянь-заклинань англійською мовою (Storms, 1975).

М_етодика_дйсдідження. Для розв'язання поставлених задач були використані роботи з символічних систем східнослов'янської та британської (а також ширше - індоєвропейської) культур (А.К.Байбурін, Т.В.Гамкрелідзе, В.В.Іванов, М.О.Новикова та ін.; C.A.Burland, A.Wooton, etc.). Застосовувалися в основному 1) компаративний і 2) структурно-типологічний метод аналізу (на основі типології контекстів Ю.М.Лотмана (1981) і М.О.Новикової (1981). Крім того, залучалися також 3)тезаурусний, 4)історико-генетичний (діахронний), 5)етнографічний і 6) описовий методи дослідження.

Теоретичне і практичне значення дослідження. Розроблена

методика аналізу символіки в СсТЗ і БрТЗ може бути використана в подальших теоретичних дослідженнях у галузі семантики, теоріі тексту, жанрології, фольклористики, стилістики.

На практиці результати роботи можуть бути також використані при збиранні фольклорного матеріалу, перекладачами фольклору, критиками перекладу. Результати дослідження можуть бути тшрисшши при складанні англійських, українських та російських словників символів. Крім того, запропонована методика може використовуватись у навчальному процесі: в курсах лекцій і на семінарських заняттях з мовознавства, фольклору, стилістики, при написанні дипломних і курсовіх робіт.

На захист виносяться такі основні положення:

- композиційні макро-мікрокомпоненти східнослов'янських і британських ТЗ мають певні диференціальні ознаки;

- синтаксичні компоненти східнослов'янських і британських ТЗ не пиявляготь істотних диференціальних ознак;

- найбільш релевантним, з точки зору семантики ТЗ, с лексико- символічний контекст;

-- британська символічна семантика ТЗ не відповідає повністю східнослов'янським символам ТЗ; найбільш істотні відмінності спостерігаються в оцінній семантиці;

- найбільш частотна символіка як у східнослов'янських, так і а британських ТЗ - просторова, зоологічна і рослинна;

- просторові. зоологічні і рослинні символи ТЗ

пгзасмоперетинаготься, утворюючи при цьому різні символічні атрибути (коди);

- взаємодія символічних атрибутів формує додаткове

символічне значення.

Апробація___роботи. Основні положення дисертаційного

дослідження викладено у доповідях на міжреспубліканській

науковій конференції «Класична спадщина: Методологія

дослідження» (Мінськ, 1992), міждержавній науковій конференції «Комічне у світовому літературному процесі XX століття (Художня практика і проблеми наукового осмислення)» (Харків, (992), міжвузівському семінарі «II Кримські Пушкінські читання»

(Симферополь, 1993), та в методичних рекомендаціях "Тексти

замовлянь: структура і особливості функціонування" (Херсон, 1996). Результати дослідження доповідалися також на наукових

конференціях СДУ (1992, 1993, 1994).

Структура роботи. Дисертація складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, словників і довідкових видань, списку скорочень, а також додатку, де подано таблиці сполучуваності атрибутів та їх значення, тексти БрТЗ в оригіналі.

ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обгрунтовується актуальність проблеми, наукова новизна, визначається матеріал дослідження, його мета і завдання, формулюються методика аналізу, теоретичне і практичне значення результатів дослідження, а також основні положення, що виносяться на захист.

У першому розділі «Замовляння як тип тексту» розглядається композиційно-синтаксичний і ' лексико-символічний контексти СсТЗ і БрТЗ; встановлюються інтегральні і диференціальні ознаки замовлянь як типу тексту у східнослов'янському і британському магічному фольклорі; виявляються найбільш релевантні контексти з точки зору теорії тексту і зіставлювальної жанрології. Крім того, у теоретичній частині подається визначення символу, що характерне для ТЗ, формулюються основні критерії виділення символу в ТЗ, пропонується методика аналізу символіки у СсТЗ і БрТЗ.

Композіційній контекст. Більшість східнослов'янських (Н. Крушевський: 1876; А.А.Потребня; 1877; Е.Елеонская; 1917; З.И. Власова: 1972; В.П. Петров: 1981 та ін.) і британських (V. ІІусІЬегд: 1879; М.СазІег: 1905; 5.Е.Ріо\*/егз: 1986 та ін.) дослідників сходяться на тому, що класична структура замовляння містить у собі такі композиційні макрокомпоненти: 1) зачин (вступна частина), 2) епічна частина (розповідь); 3) імперативна частина- (вимога, прохання) і 4) закріплення чи «закріпка» (закінчення). Крім того, кожен композіційний макрокомпонент може поділятися на дрібніші мікрокомпоненти.

Так, зачин може включати в собі; 1) звертання до святих; 2) звертання до відомої істоти; 3) звертання до частин тіла; 4) звертання до злих сил; 5) молитовний вступ та деякі інші. Епічна частина звичайно складається з; 1) епічних розповідей; 2) опису дій; 3) диалогів; 4) монологів; 5) перелічувальних ланцюжників; 6)

лічильних ланцгожників. Імперативна частина традщійно поділяється на: 1) вимогу і 21 побажання. Закріплення охоплює: 1) молитовно закінчення: 2) ім'я Христа; 3) благословіння; 4) власне "закріпку».

Однак композиційна структура СсТЗ і БрТЗ, як показало чимало досліді шків, виявляє не тільки подібність, але й відмінності.

Дифєренційні ознаки британських ТЗ. Для БрТЗ властивим є опускання «закріпки» (A.White: 1955). Замість «закріпки» в БрТЗ присутнє так зване «благословіння» як окремий елемент композиції. Тієї ж думки дотримуються і інші британські дослідники (M.Gaster: 1905; S.Flowers:1986; R. Robbins: 1959;

V.Rydberg: 1879; P.Wheelwright: 1954)

Заклинання може закінчуватися не тільки благословішіям. а й 3aaMimoBaHHHM(G<ister: 1905,95). Та навіть така усічена заключна частина в БрТЗ зустрічається лише епізодично. Більшість БрТЗ завершується словом ;<Амінь», тобто заамішоється (Robbins: 1959,53; Rydberg: 1879,237). Таким чином, більшість британських дослідників одностайні у тому, що заключна частина замовлянь («закріпка») не с обов'язковим композиційним макрокомпонентом ТЗ.

Щодо інших макрокомпонентів ТЗ (вступна, епічна та імперативна частина), то погляди східнослов'янських і британських дослідників на структуру ТЗ практично повністью збігаються.

Диференціальні ознаки БрТЗ: .

1) замовлення може починатися зразу 5 розповіді і

чактчувагись благословшням чи заамшгованням; •

2) епічна частина, як правило, більш лаконічна за своїм обсягом;

3) композиційні макрокомпопгнти можуть переставлятися у

відповідності до типу ТЗ (екзорсизми, лікувальні замовляння, любовні причарувакня та ш.). ■

Можна припустити, що ця деформація і редукція ТЗ виникли внаслідок більш ранньої христианізації західних європейців, а також розпаду патріархальних родових відносин. Тому розкладання язичеської системи світобачення і, звідси, язичеського магічного фольклору відбувались значно раніше і інтенсивніше, ніж у східних європейців (зокрема, слов'ян). Звідси більш високі темпи убранізації західноєвропейців і більш значна втрата усталеної фольклорної традиції.

о

Синтаксичний . .контекст, Синтаксис СсТЗ і БрТЗ відносно простий. Як правило, відсутні ускладнені конструкції, немає довгих речень (виняток становить такий тип ТЗ. як екзорспзми). Простота синтаксичних конструкцій ТЗ обумовлена усною формою їх передачі: практично відсутній складнопідрядний зв'язок у

реченнях, спостерігається домінування сурядних зв'язків. Замовлянню властива синтаксична стійкість. Тут майже повністю відсутні форми непрямої мови. Найбільш властиві для ТЗ обох традицій такі виражальні засоби: повтори, еліпс, експресивні (риторичні) питання.

Як східнослов'янські, так і британські дослідники (3.1. Власова:1972; Е.Елеонская:1917; Н.Крушевский: 1876;

Н.Познанский:1917; А.А.Потебня:1877; G. Storms: 1975; Т. Thorndike: 1917; P.Wheelwright: 1954 та інші) розглядають повтори і паралельні конструкції як жанрово-ядерні синтаксичні засоби ТЗ. Вони допомагають створити особливу виразність, конкретність і, разом з тим, художність ТЗ.

Диференціальні ознаки ТЗ. В БрТЗ повтори відіграють виключно реалізуючу стилістичну функцію. Таким чином, у британських ТЗ повтори втратили частину своїх функцій (чисто зображувальну) і стали виконувати гтрогматігчну роль. У східнослов'янських ТЗ повтори, крім того, можуть виконувати також і зображувальну функцію.

В обох традиціях не виявилось жодних диференціальних ознак стосовно еліптичних конструкцій і експресивних питань. Однак у СсТЗ вони зустрічаються рідше, ніж у БрТЗ.

Лексико-символічний... контекст. Передусім відзначимо, що в сучасній лінгвістиці питання про символіку в ТЗ залишається практично недослідженним. У зв'язку з цим нами запропоновані: !) визначення символу, релевантне для ТЗ; 2) критерії виділення символів у ТЗ; 3) методика аналізу і опису символіки ТЗ як типу тексту.

Визн ач єн ця. _символу, Нині існують великі труднощі виділення символів у тексті, що пов'язано з суперечністю у трактуванні самого терміна. У ТЗ семантика символу виникає у процесі ритуальної дії. Тому всі денотати, що згадуються в ТЗ, є більшою чи меншою мірою, але безумовно символічними.

Дефініції символу грунтуються на його здатності заміщати будь-який предмет чи явище (УСЗСЛ85; Н,892: Wn, 606 та ін.), у

■'.в'язку і чим символ часто розглядається як синонім метафори (Лихачев: 1987. 427; Пелевина: 1980, 160) чи образу (Арнольд: 19Q0.78 та ін.).Однак подібні трактування символу, більш чи менш адекватні для XT, не молить вважатися адекватними для ГЗ.

По-перше, символ в XT- статичний, а в ТЗ- динамічний. Подруге, символ в ТЗ є "ттаттдрібпііпоіо одиницею ритуалу, що зберігає специфічні особливості ритуальної поведінки» (Тзрнер: 1983, 33). '

Пропонується гака дефініція символу в ТЗ: це вербальний, культурний знак, який зберігає своє предметно-фізичне і ритуально-магічне значення. Ця дефініція видається найбільш адекватною ТЗ як типу тексту, оскільки ТЗ становить собою тотожність ритуального дійства і вербальної форми замовляння.

Критерії _ виділення.. символу, Загальноприйнятних наукових критеріїв виділення симвоіів у ТЗ поки що тіе існує. Том у з усіх критеріїв, що пропонувались різними вченими, були виділені ті, що найбільш релевантні для символів саме в ТЗ. Перш за все, це < хожість за асоціацією (Астафьева:1974, 1975; Круглов: 1981 та ін.). Наприклад, вогонь • символ сонця за асоціацією з його блиском. Другий критерій - полісемантичпість. Полісемантичпість символу піші визнана всіма дослідниками (Вовк: 1986; Иорданский: 1982; .Лосев: 197В; Horider:1987 та ін.). З плином часу символ набуває нового значення, зле при цьому старе ритуальне значення чи хоча б його семантичне ядро зберігається. Так, наприклад, річка в БрТЗ с символом: 1) межі між «нашим», побутовим світом і світом потойбічним. Крім того, річка в БрТЗ може 'зімволкзувати: 2)

небезпеку, J) мудрість, 4) юність (Jobes, 11, 1339). Збережено ядерні ритуальні значення води-обмежувальшщі, очишувальниці, носія магічних властивостей «інших світів». По-третє, це контекстуальна обумовленість символу. Кожний контекстуальний рівень допомагає виявити як збереження, так і втрату певних символічних значень. По- четверте, критерієм віднесення якогось елементу ТЗ до символів с ритуально-магічна, і, далі, культурна обумовленість. Виникнення символів пов'язано з появою перших елементів культури (Яковлев: 1985,91). Нарешті, по-п'яте, це антропоцентрічність: символізація задана людині через суспільство, підлягає його психологічним і соціальним настановам і сама активно виявляє їх.

Методика _аиалі.зу_ і _опису... символіки . в ТЗ. Оскільки ні у,-вітчизняній, ні в зарубіжній науковій літературі немає апробованої

і універсальної методики символіки ТЗ, за основу було взято методику аналізу символіки в художньому тексті (М.Д.Новикова, И.Н.Шама, 1993). Однак методика аналізу символів у фольклорно-магічному тексті відрізняється від методики їх аналізу в тексті художньому. Основна відмінність полягає в тому, що символ в ТЗ повинен розглядатися в динаміці (тому що сам ТЗ як тип тексту є варіативним і динамічним), а символ ХТ можна аналізувати у статиці (бо сам художній текст дається «готовим»). Крім того, нами вперше системно й широко застосовано аналіз символічних кодів (інакше: атрибутів), перш за все, з погляду їх взаємодії, -

структурної і семантичної.

Методика .^.Інтерпретації_____символіки. ..в ...ТЗ. Оскільки

несимволічних ТЗ немає, для інтерпретатора символіки ТЗ важливіше простежити механізм породження додаткового символічного значення. В науковій літературі уже не раз відзначалось, що національна символіка групується у певні підсистеми (просторова, темпоральна, зоологічна, колоративна та ін.). Ці підсистеми переплітаються, дублюючи символічне значення за допомогою один одного. Безумовною є подібна взаємодія символічних підсистем всередині цілісного ТЗ. Звідси виникає потреба розглядати символіку всього тексту як певну макросистему, а різні групи символів - як символічні коди (в ТЗ -атрибути), які прояснюють цю єдину макросемантику.

Труднощі, з якими зустрічається інтерпретатор символіки в ТЗ, можуть бути визначені як труднощі 1) класифікації; 2) власне інтерпретації. Для художніх текстів традиційними класифікаціями символів є: 1) предметна (вона використовується в міфологічних та інших словниках), 2) дистрибутивна (вона виявляє розбіжності між частотністю тих чи інших символів у певних текстах частинах єдиного тексту), 3) функціональна (вона пояснює функціонування окремих символів в різних контекстах). Крім вищеназваних класифікацій, для ТЗ має значення ще одна класифікація: 4) атрибутивна (термін наш). Ця класифікація дозволяє за лексемами ТЗ, що позначають предмети, дії, якості, розрізняти ті магіко-ритуальні об'єкти (і їхні властивості), які беруть участь у невербальній ритуальній дії. Взаємопересікання цих лексем в ТЗ (генетично обумовлене поєднанням різних об'єктів у «тексті» ритуалу) може породжувати нове значення і робить усі символи ТЗ атрибутами щодо один одного.

Додаткові труднощі для інтерпретації символів можуть

я

виникати у зв'язку з недооцінкою або їх універсальності, або іх національної обумовленості. Для подолання цих труднощів у дисертації вживано паралельно історико-генетичний, дставлювальний, структурно-типологічний і контекстуальний методи аналізу.

Дидаїкоікі символізація дослілжувальштх символів у ТЗ простежується через виявлення інтегральних і диференціальних ознак різних атрибутів єдиного символу. Взаємодія символічних атрибутів у ТЗ (на відміну від інших типів тексту) задається обрядом, тобто узуально,а не оказіонально. Звідси виникають стійкі додаткові символичні значення. Особливо це стосується оціночної семантики.

В дисертації така ідея вперше реалізована під час компаративного аналізу СсТЗ і БрТЗ.

V другому розділі '<Компаративний аналіз символіки замовлянь у східнослов'янському і британському магічному фольклорі» розглядаються найбільш частотні символи: просторові, зоологічні і рослинні. Виявляються іхні символічні атрибути, потім - їхні інтегральні та диференціальні семантичні компоненти у СсТЗ і БрТЗ. Окремо розглядається оцінна семантика символів в обох традиціях.

Просторові символи^

Верхня зона. МІСЯЦЬ. 38 атрибутів у СсТЗ і ЗО у БрТЗ. Інтегральні атрибути: тісбо. ніч, чмари, роги; високий, могутній. Диференціальні атрибути: небо, шч, хмари, роги; високий,

могутній. Диференціальні атрибути: в БрТЗ - moist, Monday, night; make, shed; cold, destroying, folly, heavenly, misty, noble, pale, revolting; у СсТЗ - Адамович, княжич, корона, хрест, промені, травень, ніжки, бачити, літаттт; білий, старий іветхий), золотий, красний, молодий, повний, рогоногий. світлий, сильний. Інтегральні значення: царственшсть, велич, влада, могутність, мудрість.

Диференціальні значення: в БрТЗ - хвороба, жіноча семантика, зрада, обман, зруйнування, боягузтво; у СсТЗ - всезнання, чоловіча семантика, початок. Оцінна семантика: в БрТЗ - амбівалентна, у СсТЗ - позитивна.

СОНЦЕ. 24 атрибути у СсТЗ illy БрТЗ. Інтегральні атрибути: Ісус, хмари; йти; славне, ясне. Диференціальні атрибути: в БрТЗ -all-haver, all-lover (all-loving), all-seeing, fierce, poisonous; у СсТЗ -промені, небо, хмара; сходити, викочуватися, утихомірювати;

величне, жарко, жорстоке, прекрасне, привільне, чорне. Інтегральні значення: царственість, величність, всезнання. Диференціальні

значення: в БрГЗ - немилосердність, заздрість, небезпечність; у СсТЗ - злоба. Оцінна семантика: амбівалентна.

ЗОРІ. 22 атрибути у СсТЗ і 10 в БрТз. Інтегральні атрибути: Венера, Месія, небо; прекрасні, вранішня, яскраві, ясні. Диференціальні атрибути: в БрТЗ - guide, evil, go; у СсТЗ - дівиця, зірниця, планетниці, сестриці; вечірня, нічна, нудотна, сумна, привітна, часті. Інтегральні значення: велич, краса, чистота.

Диференціальні значення: в БрТЗ - доля; у СсТЗ - печаль, добро. Оцінна семантика: позитивна.

ГОРИ. 11 атрибутів у СсТЗ і 5 у БрТЗ. Інтегральні атрибути: вершена, високі. Диференціальні атрибути: в БрТЗ - Baldur, Woden; у СсТЗ - вовк, дві; не зрушуватись, не сходитись; круті. Інтегральні значення: велич. Диференціальні значення: в БрТЗ - здоров'я; у СсТЗ - всезнання. Оцінна семантика: позитивна.

Нижня зона: ВОДА. 27 атрибутів у СсТЗ і 13 в БрТЗ. Інтегральні атрибути: кров, озеро, ріки; виходити; льодова, чиста, холодна. Диференціальні атрибути: в БрТЗ - bring, destroy, health-giving, hot, muddy; у СсТЗ - водяний, змагапняія, каміння, карась, окунь, пузирі, риба, струмок; обливати, розливатись, змивати, секти; прозора, триденна. Інтегральні значення: добро, здоров'я,, хтонічність. Диференціальні значення: в БрТЗ - хвороба, нещастя, смерть, боягузство; у СсТЗ - печаль, перешкода. Оцінна семантика: амбівалентна.

ЗЕМЛЯ, б атрибутів у СсТЗ і 6 в БрТЗ. Інтегральні атрибути: маги; захищати; сира. Диференціальні атрибути: в БрТЗ - не виявлено; у СсТЗ - не виявлено. Інтегральні значення: захист, первинність, продуктивність, сила. Диференціальні значення: не виявлено. Інтегральні значення: не виявлено. Оцінна семантика: позитивна.

Середня зона. ЗАХІД. 12 атрибутів у СсТЗ і 5 в БрТЗ. Інтегральні атрибути: біс, ворог, дух, море. Диференціальні

атрибути: в БрТЗ - не виявлено; у СсТЗ - залізний чоловік, чаклун, океан, острів. Інтегральні значення: шкода, дияволічність, погроза, хтонічність. Диференціальні значення: в БрТЗ - зрада; у СсТЗ -хвороба, злоба. Оцінна семантика: негативна.

ПІВНІЧ. 11 атрибутів у СсТЗ і 8 в БрТЗ. Інтегральні атрибути: хвороба, звірі, чаклун, ліс. океан, сторона, чорт; холодна.

п

Диференціальні атрибути: з БрТЗ - не виявлено; у СсТЗ - море, супостат; дальній. Інтегральні -значення: шкода, чортовиння,

хтонічність. Диференціалі,ні значення: з БрТЗ - злоба, небезпека; у СсТЗ - відчуження. Оцінна семантика: негативна.

СХІД. 12 атрибутів у СсТЗ і 10 в БрТЗ. Інтегральні атрибуги: Богородиця, (сус Христос, океан. Святий Архангел, церква. Диференціальні атрибути: в БрТЗ - Mighty Prince; pray; у СсТЗ -море, поле, терем. Інтегральні значення: в БрТЗ - первінність; у СсТЗ - не виявлено. Оцінна семантика: позитивна.

ПІВДЕНЬ. 2 атрибути у СсТЗ і б в БрТЗ. Інтегральні атрибути: Ісус Христос. Диференціальні атрибути: в БрТЗ side, sky, summer; hot; у СсТЗ - не виявлено. Інтегральні значення: велич.

Диференціальні значення: в БрТЗ - світло, здоров'я; у СсТЗ - не виявлено. Оцінна семантика: позитивна.

Символіка межі. ПОЛЕ. 19 атрибутів у СсТЗ і 1 1 в БрТЗ. Інтегральні атрибути: Схід, дерево, змія, Ісус Христос, море,

Святий Архангел. Диференціальні атрибути: в БрТЗ - blessed, blooming, full of food; у СсТЗ - груша, гуси, звірі, Ісаак, лукомор'я, роздолля, річка, Святий Авраам, степ, сокіл, качки, Яків; чисте. Інтегральні значення: в БрТЗ - достаток, врожайність; у СсТЗ -добро, чужий простір. Оцінна семантика: амбівалентна.

ЛІС. 18 атрибутів у СсТЗ і 12 в БрТЗ. Інтегральні атрибути: дерево, звірі; густий, зелений, сірий, темний. Диференціальні атрибути: в БрТЗ - BaJdur, Christ, Woden, Water; у СсТЗ - вовк, кречетапу, кущі, лісовик; стояти, шуміти; дрімучий, дебелий, могутній. Інтегральні значення: агресивність, демонічність, зло. Диференціальні значення: в БрТЗ - нейтрализація зла; В сСтз -відчуження. Оцінна семантика: В БрТЗ - амбівалентна, у СсТЗ -негативна.

З о ол огі чні__ с им в оди.

КІНЬ. 19 атрибутів у СсТЗ і 9 в БрТЗ. Інтегральні атрибути: вершники, Господь, нога; білий, червоний. Диференціальні атрибути: в БрТЗ - Baldur, Christ, Woden; у СсТЗ - Авраам, апостол Павло, апостол Петро, сідло, Соломон, Юрій; скакати, спотикатися; буланий, прудконогий, вороний, молодий, рудий, сірий. Інтегральні значення: денне світло, царственність. Диференціальні значення: в БрТЗ - первинність; у СсТЗ - велич, ніч і ранок, перешкода, сила. Оцінна семантика: позитивна.

КІШКА. В атрибутів у СсТЗ і 3 в БрТЗ. Інтегральні атрибути:

чорт, хвіст, чорна. Диференціальні атрибути: в БрТЗ - не виявлено; у СсТЗ - водяник, лісовик, шерсть; сіра. Інтегральні значення: дияволічність, погроза. Диференціальні значення: в БрТЗ - радість, удача; у СсТЗ - небезпека, сварка. Оцінна семантика: в БрТЗ -амбівалентна, у СсТЗ - негативна.

БДЖОЛА. 10 атрибутів у СсТЗ і 10 в БрТЗ. Інтегральні атрибути: віск, Господь, мед; жалити. Диференціальні атрибути: в БрТЗ - dead, Mighty, Victorious, wicked; у СсТЗ - пасіка, вулика, вільні. Інтегральні значення: добро, лад, тривога. Диференціальні значення: в БрТЗ - могутність, перемога, лестощі; у СсТЗ -достаток. Оцінна1 семантика: в БрТЗ - амбівалентна, у СсТЗ -позитивна.

ВОВК. 19 атрибутів у СсТЗ і 10 в БрТЗ. Інтегральні атрибути: ворог, лапа, ніч, північ, темнота, чорт; нападати; злий, страшний. Диференціальні атрибути: в БрТЗ - не виявлено; у СсТЗ -перевертень (вовкулака), Сатана; жадібний, жорстокий. Інтегральні значення: агресія, мудрість, сила; зло, загроза. Диференціальні значення: в БрТЗ - всезнання; у СсТЗ - жадібність, жорстокість, чудодійність. Оцінна семантика: в БрТЗ - амбівалентна, у СсТЗ -негативна.

ЗМІЯ. 28 атрибутів у СсТЗ і 20 в БрТЗ. Інтегральні атрибути: земля, черв'як; шкідливий, небезпечний, повзучий, хитрий. Диференціальні атрибути: в БрТЗ - circle, clawler, devil, snake, Stick, witch; kill; betrayal, cruel, verminous; у СсТЗ - Бугало, Вольга, шкідник, гадина, Килияна, ліси, терем, Хівря, Яриця; добрий, злий, підступний, вогнений, жахливий. Інтегральні значення: дияволічність, зло, підступність, обман, небезпека, хтонічність. Диференціальні значення: в БрТЗ - не виявлено; у СсТЗ - велич, влада, мудрість, первинність, царственність. Оцінна семантика: в БрТЗ - негативна, в СсТЗ - амбівалентна.

ПАВУК. 10 атрибутів у СсТЗ і 20 в БрТЗ. Інтегральні атрибути: павутина; жадібний, жорстокий. Диференціальні атрибут: в БрТЗ -sister, spider-wight, steeed, trap; betrayal, furios, malicious; у СсТЗ -хвороба, руїна; плести; підступний, прецеліобний. Інтегральні значення: дияволічність, жадоба, зло, обман. Диференціальні значення: в БрТЗ - здоров'я, мудрість, доля; в СсТЗ - безладдя, працьовитість, хитрість. Оцінна семантика: амбівалентна.

ЗАЄЦЬ. 7 атрибутів у СсТЗ і 5 в БрТЗ. Інтегральні атрибути: небо, поле; куций. Диференціальні атрибути: в БрТЗ - не виявлено; у СсТЗ - лісовик, місяць; сірий. Інтегральні значення: хтонічність.

Диференціальні значення: в БрТЗ - не виявлено: у СсТЗ -

перешкода. Оцінна семантика: амбівалентна.

ЇЖАК. 2 атрибути у СсТЗ і 5 в БрТЗ. Інтегральні атрибути: колючий. Диференціальні атрибути: в БрТЗ - jaw; evil, helpful, lucky; у СсТЗ - не виявлено. Інтегральні значення: захист, загроза. Диференціальні значення: в БрТЗ - добро, вдача, мудрість;

крадіжка, дияволічність; у СсТЗ - здоров'я. Оцінна семантика: амбівалентна.

ЖАБА. З атрибути у СсТЗ і 5 в БрТЗ. Інтегральні атрибути: бородавка,- кісточка; витрішкувата. Диференціальні атрибути: в БрТЗ - birth-mark; take away; у СсТЗ - не виявлено. Інтегральні значення: демонічність, мудрість. Диференціальні значення: в БрТЗ

- здоров'я, хтонічність; в СсТЗ - не виявлено. Опійна семантика: амбівалентна.

ВОРОН. 16 атрибутів у СсТЗ і 9 в БрТЗ. Інтегральні атрибути: око, камінь, кров, море; чорний. Диференціальні атрибути: в БрТЗ -cry, solitude, unlucky, wicked; в СсТЗ - гора, кінь, лана. Сатана, хвіст; розгрібати, розметати, сидіти; поганий, проклятий. Інтегральні значення: в БрТЗ - небезпечна прикмета, тривога; у СсТЗ - велич, добро. Оцінна семантика: в БрТЗ - негативна, у СсТЗ

- амбівалентна.

ОРЕЛ. 10 атрибутів у СсТЗ і 5 в БрТЗ. Інтегральні атрибути: кіготь, блискавка, вогонь, перо; літати. Диференціальні атрибути: в БрТЗ - не виявлено; у СсТЗ - жерло, \зьоб, крило, море. Інтегральні значення: влада, добро, первинність, сила.

Диференціальні значення: в БрТЗ - сварка, знищення; у СсТЗ - не виявлено. Оцінна семантика: в БрТЗ - амбівалентна, у СсТЗ -позитивна.

КАЖАН. 4 атрибути у СсТЗ і 1 в БрТЗ. інтегральні атрибути: піч, птах; чорний. Диференціальні атрибути: з БрТЗ - не виявлено; в СсТЗ - не виявлено. Інтегральні значення: демонічність, смерть, страх , загроза, жах. Диференціальні значення: не виявлено.

Оцінна семантика: негативна.

СОВА. З атрибути у СсТЗ і 2 в БрТЗ. Інтегральні атрибути: крик; літати. Диференціальні атрибути: в БрТЗ - не виявлено; у СсТЗ - бачити. Інтегральні значення: зла звістка, смерть, хвороба. Диференціальні значення: в БрТЗ - всезнання, попередження про небезпеку; у СсТЗ1 - не виявлено. Оцінна семантика: в БрТЗ -амбівалентна, у СсТЗ - негативна.

Рослинні символи.

ДУБ. 14 атрибутів у СсТЗ і б в БрТЗ. Інтегральні атрибути: верхівка, коріння; високий, могутній, сильний. Диференціальні атрибути: в БрТЗ • не виявлено; у СсТЗ - крона, листя, гілля; чуги; булатний, золотокорий, розложистий. Інтегральні значення: влада, здоров’я, могутність. Диференціальні значення: в БрТЗ - не

виявлено; у СсТЗ - велич, всезнання, царственність. Оцінна

семантика: позитивна.

ЯСЕН. 7 атрибутів у СсТЗ і 10 в БрТЗ. Інтегральні атрибути: верхівка, віття, коріння, листя; високій, сильний. Диференціальні атрибути: в БрТЗ - father, magic, Woden; у СсТЗ - пруття.

Інтегральні значення: добро, сила. Диференціальні значення: в БрТЗ всезнання, жорстокість, насильство, шкода; мудрість; у СсТЗ

- не виявлено. Оцінна семантика: в БрТЗ - амбівалентна, у СсТЗ -позитивна.

БЕРЕЗА, б атрибутів у СсТЗ і 5 в БрТЗ. Інтегральні атрибути: коріння; біла. Диференціальні атрибути: в БрТЗ - bright, sad; у СсТЗ - гілля; світла. Інтегральні значення: чистота. Диференціальні

значення: в БрТЗ - потойбіччя, смерть, смугок; у СсТЗ - не

виявлено. Оцінна семантика: в БрТЗ - амбівалентна, у СсТЗ -позитивна. '

ТРОЯНДА. 5 атрибутів у СсТЗ і 4 тз БрТЗ. Інтегральні атрибути: колючки; біла, червона. Диференціальні атрибути: в БрТЗ - не виявлено; у СсТЗ - листя. Інтегральні значення: гріх, пристрасть; любов, радість, парування. Диференціальні значення: в БрТЗ -мучеництво, невігластво, тиша; у СсТЗ - мудрість, смерть. Оцінна семантика: амбівалентна.

М'ЯТА. З атрибути у СсТЗ і 2 в БрТЗ. Інтегральні атрибути: кров. Диференціальні атрибути: в БрТЗ - Jesus Christ; у Сс'ГЗ -Пречиста Діва. Інтегральні значення: любов, приворот, свяіценість. Диференціальні значення: в БрТЗ - царственість; у СсТЗ - не виявлено. Оцінна семантика: позитивна.

МАНДРАГОРА. 5 атрибутів у СсТЗ і 4 в БрТЗ. Інтегральні атрибут: відьма, чаклун. Диференціальні атрибути: в БрТЗ - по виявлено; у СсТЗ - диявол, лісовик. Інтегральні значення: дияволічність, жіноча семантика, небезпека. Диференціальні значення: в БрТЗ - чоловіча семантика, любов, здоров'я,

неможливість завдати шкоду, позбавлення розуму; у СсТЗ - не виявлено. Оцінна семантика: в БрТЗ - амбівалентна, у СсТЗ -

негативно.

ЯБЛУНЯ. З атрибутів у СсТЗ і 6 в БрТЗ. Інтегральні атрибути: віття, плоди, долина. Диференціалі,ні атрибути: із БрТЗ - leaves, Woden; у СсТЗ - Ісус Христос; золота. Інтегральні значення: здоров'я, достаток, мудрість; спокусі), чло Диференціальні ■чтпчеппя: » БрТЗ - причарувашт. пристрасть; у СсТЗ -

царственість. Оцінна семантика: амбівалентна.

Отже, в БрТЗ і в СсТЗ символічні атрибут виявляють не тільки інтегральні, але й диференціальні риси. Взаємопересікання цих атрибутів, а звідси і їхніх значень створює складну семантику самих символів. Строге композиційне сполучення символів в ритуалі і ТЗ породжує, у свою чергу, макросемантику тексту замовлянь як цілісної символічної системи.

Основні положення дисертації викладено в публікаціях:

1. К проблеме развития затворного жанра в восточнославянском фольклоре // Классическое исследование: Методология исследования. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции. - Минск. 1992. - С.84-85.

2. У истоков комического: магический фольклор и комическая ситуация // Комическое п мироном литературном процессе XX века (Художественная практика и проблемы научного осмысления). Тезисы докладов и сообщений межгосударственной научной конференции. - Харьков, 1992. ■ С.36-37 (у співавт.).

3. Мотивы заклинания в прологе "Медного всадника” А.С.Пушкина // П Крымские пушкинские чтения: Тезисы докладов и сообщений. - Симферополь, 1993. - С.64.

4. Заговорные тексты: структура и особенности

функционирования: Методические рекомендации. - Херсон, 1996. -24с.

Annotation

Sviridov A.F. Symbols-in the British and East-Slavonic magical folklore. Thesis for candidate degree in Philology. Speciality 10.02.15 -General Linguistics. Simferopol State University, Simferopol, 1995.

The manuscript and lour publications presented for defence contain statistical and comparative study of symbolics in British and

East-Slavonic magic folklore. Most relevant symbolical groups and their attributes typical for both traditions have been cleared out. For that purpose integral and differential aspects of symbolical attributes were collected and interpreted. Thus methods of symbolics analysis and regularities in symbolical semantics formation have been worked out.

Key words: magic folklore, symbol, text.

Аннотация '

Свиридов А.Ф. "Символика заговоров в восточнославянском и британском магическом фольклоре". Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.15 - общее языкознание. Симферопольский государственный университет, Симферополь, 1995.

Защищается рукопись диссертации и четыре публикации, содержащие статистическое и компаративное исследование структуры заговорного текста и основной символики восточнославянского и британского магического фольклора. Определены наиболее частотные группы символов и их атрибутивное окружение. Выявлена и проинтерпретирована интегральная и дифференциальная семантика символических атрибутов внутри обеих традиций. Тем самым установлены закономерности порождения символической семантики заговоров как типа текста и методика ее анализа.

Ключов1 слова: замовляння, символ, текст.