автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.12
диссертация на тему:
Творческие союзы Казахстана и их духовно- культурная деятельность (1946-1970 гг.)

  • Год: 1995
  • Автор научной работы: Сатпаев, Тастанбек Яхьяевич
  • Ученая cтепень: кандидата исторических наук
  • Место защиты диссертации: Алматы
  • Код cпециальности ВАК: 07.00.12
Автореферат по истории на тему 'Творческие союзы Казахстана и их духовно- культурная деятельность (1946-1970 гг.)'

Полный текст автореферата диссертации по теме "Творческие союзы Казахстана и их духовно- культурная деятельность (1946-1970 гг.)"

чУ ^яз^Ьтан Республикасы Шл1м ютистрл!г1 Х'Авай атмндаги Алматы ИемлекегМк Университет!

ЦолжааОа одмгада

' » 1

ТАСТАНБЕК ЯХЬЯУЛЫ САТПАЕВ

Казахстан оотармгшмлыч.одачтару кэна овардкц мвдеии-руханн кызмот! (1946-1970 л.ж.)

07.00.12. - ыэдсниет лоне енер тарихы

Тарих ршшмдарынш| кандидаты рылуми доре*оо1н •; алу уи1п дайындал?ан диссертацияиыч

Авторефераты Алматы, 1995

Кфиыо Дбай апшдагы Ляпати игилекоттік Универснтетініц тарижнама мене деректану ка&деаоьщда орындалды.

Пишки шгекшісі - тарих гшішдаршшц доктори Эбяанов Х.Н.

Жетекші чАиц - КРУГА м.Эуеаов атындагы Эдебмет

жене енер институты

Рєсии оппоненттер - тарих гыдыыдарыныц доктори, про$Єі вор Кунцажиев Н.Р. таршс гилшдаршшц кандидати , Збубакіров С.С.

Диссертация 1965 жиды саг. ^

Дбай атындагы Алматы меилекеттік университет! жанындагы Кр 14.05.10 мамиандандіфцдган кецестін ивжілісіндв крргалады. (480100, Алыаты паласы, Ленин квшесі, 18-уй) Диссертациями университет кітапхаласинда танысуга балади.

Автореіерах^-5 - ІШі жили таратилдіі.

/ .

I Иамацдандирылган кецеотіц пиши ; хатшоы, тарих гыпнндарыныц

кандидаты, доцент к.Э.Ахметов

Диссертацияннц каллы сяпатгамасц

Зерггеу щмысыныц ваектілігі. Егеменді ел болган Казахстан мемлекетініц алдыяда аса курделі геооаяси, вркени-еттік, экономикалы*;, олеуметтік, этникалык жене мэдени проб-лемалар тур. Олзрдыц барлыгын Оайыптылыклен, уйлесімді шешу уіпін аткекніч тарихи саба^тарынан тагылым ала отырып, жацаша тусШп-угынудыц мацыэы зор.

1946-1S70 жылдары Кдэацстанда аса курдвді, карама-кайш-льщты мэдени процесстер иурді. Бул каркем интеллигенцияныц Скггармашлщ одактарыныц жумысыяан ай^ын кврініс берді. Елімівдіч Шыгармашлык ода^тарыныц тарихы мен кнамвтін верт-теу - цазіргі уакыттагы Шырармашылщ ода^тардагы кептэген уйьгмдья:, елеуметтік, теорияліщ жене практикалык мвселелердіц елі шєшімін таппай жаткандытымен дв мацызды. Кецео екіматі жылдарыяда Каракстанда европалщ улгідегі кесіптік еяерлердіч калшггасып, оньщ далпьі медєки-керкемдік проЦеОті Квктей вткені даусыз. Кецестік мэдени саясаттыц кзсьіреті, бір жагынан европашн; улгідегі кооіптік керкем енер ерекшэ царкынмен колга алыяуында бслса, екінші нагынан дэстурл! казак енерініч салалары сын манісінде гумшаланш, оньщ мура-лары "иесіз" калып яаткандыгьшда еді.

Сондщтан Казахстан шыгармашылйк одактары яумыоыныц тарихи тежірибесін "барын бардай - жогын жоцтай" етіп Оаяя кылу, олардыц яумыоына катысты жацз деректерді гылыми айна-лымга тусіру казіргі гавда айрыкша кдкейтеаті.

Зерттеп отырган жылдары шыгармашяык ода^тардьщ кумыоы

- '¿ -

тшгыман "кап ултаы Кецес ыедениеуШн" мудделеріне багынды-рылды. Біра^ м&дениеттерді интеграодялаудьщ кецеотік здісі мен формасы сетоіздікка ушырады. Коумункстік урандар гума-нистік талаптарга сейчео келгенімен, Кецеотік ывдвни шаралар-дьщ нвтижесіз болуы, кейдв тіпті куйреуі оньщ тарихи мжіри-бвдеріне щяыми талдау жургізуді, бугінгі уадат биігінен са-ралауды к,ажет етеді.

Кецеотік мвдени тежірибелердіч сетсіадікке ушраушда ВДвОЛОГИЯЛЩ 6КГГЄМДІКП&Н К^ітар, квркем ЫОДёИйвТКе Двгеи MSTO-долошялык принциптвр де улкен роль аткарды. Єдебиет пен ркердегі партиялык, талтщ квзн^рао, социалисгік реализмніч датац шаргтары оньщ внімдерія оур^айландырды, шын менісінде jœptîeM енер туьшдылары "идеологиялык оаяои вкімдерго" айнал-ды. Керкем енер туындылары саяси-идеолагиялык маэмунымэн рапа багалакып, едшенді.

; Квркем медвниєттегі ілгері басушылын; сападык керсеткіатермев еиес, сандык кврсеткіигеериен ашеніп, жазуш-лзрдьщ, актерлардын, суретшілердіч, сьулетшілердіц, журналис-тердіц, кпмлозиторлардыч оан жагыная есуі унечі awa тартшшп отырды, Муныц бардыгы еэ кезегінде коркємдік цундылы?ы темен к1таптарды, муаыкалык шгармаларды, фильмдерді, суреттерді, муоіндерді, оеулег ескерікіштєрін, журналисток енімдерді ту-дырды, Натижеоінда, 60-жьшдардьщ аягына карай "социалистік реаливмніч" керкемдік енімдврін хашцтьщ тутын/ында да?дарыс-тщ белгілер байкальш, бцл "Казаіфільм" тушщыларына кврер-уендердіц аз баруынан, кааак тідіндегі кітаптардьщ кітап сзрелерінде жатып цадуьшан, опера мен балетке деген кызыгупи-льпугьщ оркьіга коймаганынан, сэулет енеріндегі олкдпщтардан керінді. Шыгармашлык, одак.тардыч "тар жод. - тайіак,.кешу" ка-

sshIh дацаша гылыми ой елег1нен втк1эу - вдебиет пен енердег! kvhI еткен стеоротилтерден, туаирымдамалардан, нобайларйан тез!рек арылуга да мумк!вд1ктер беред!.

Таннрыптнц тарижнанасы. Казахстан квркем медениет} fti.it

тарихын, керкем интэллигенцияньщ кргт ем1р1ндег1 рал!н зерт-

теумен цогамдик рылымныц каптеген салаларыныц вк1ддвр1: $&•

рпхшылар, фшюсофтар, едебиетш1лер, еяер танушылар,

свулетт!лер т.б. айналысты. Кецест1к Казахстан галымдарьгныЦ

ечбектер1нде республикадары мвдени процесстер нег1з!нен спл

кездеП партиялык-мемлекетИк саяси агымдардыц Сагытьйа

свйкес зерттелд1. Соган карамастая Казахстан тарихнамасныда

01з зерттеп отырган такырып бойынша верттеу кумыстарынщ тЬ-

лыгып отыруы, жинакталуы журдз.. Dcipece, Е0-60 жылдарн

Казахстан интеллигенциясыньщ калыптасуына арналган рылыйи

зерттеу жумыстары каркынды xypin, Казахстан тарихнамасынДа

оку-агарту ioi мен медениетт1ц дамуына, стон саяалардагы пар. ■ Л

тиялык басЕылыктыч Т9ж1ри39лер1пе арналган анбектер жаэылд**.

70-жнлдары мэдениет тарихы мен теоркясьта арналган кептегвя енбектер республика багспаларшан тыкты. Еул орайда,

Р. Б.Сулейменовт!ч, А.К.Цзнапкннз'ч, А.Д.Яндаровтыч, Ц.Р.Розен^ бергИ.ц лине баскялардын ецбектер1н атаура болады. .

Р.Б.Сулейменовт1ц монографиясы мэдени ревоазцияньщ лэ* кинд!к идеяларшшц Казакстанда кузеге асырылуьгаа аряалды. Автор Кечес деу1р1ндег! республйкада жузеге асырютан меденй револзсцияныц тарихи твж1рибес1н жинактап, социализм жагдайла^ рындагы и;азак хадкыньщ мэдени жацзруыньщ эацдьшыктары мея ерекшел1ктер1не токтавды.

.30-90 жылдары 1фзакстан интеллигенциясыкыг* гаркхын, КедеЮ№Т1н 8ёрттеуд1ц BfliCTepi мен мгзмунында бетСурыо ке-

аец. Бул лчидоры Казахстан тарихнамаш М.К.Козыбаэвтьщ, К.Н.Нурпейсовтьщ, Х.М.Эбжановтыц, С.С. 0бубвк1ровт1ц, Ш.Ю.Тас-тановтыц, Л.Я.ГурьевичтЩ, М.К.Койгелдлевт1ц Л.И.Рыбак пен Л.Л.Сосонкинтц монографиялы«; оерттеулоршен толыга тустд.. (2)

Мукымен катар, республиканыц жекелзнген аймацтарындагы додени процесстерд! зертгеуге арналган гылыми жумыстар *ург!э1луде. .

т,ят~~"тТ' ** ***""*.'- ■ . •

1. Сулейменов Р.Б. Бисенов Х.И. Социалистический путь куль-

турного прогресса отсталых народов (история культурного строительства Казахстана), Алматы, 1967; Оапаргадиев Г.С. Советское государство е борьбе 8а развитие социалистической культуры Казахстана. Алматы, 1957;Каяапин А.К. Культурное строи-тэдьство в Казахстане. Алматы, 1964! Карагусов Ж. Кааахская советская интеллигенция рожденная октябрем. Алматы, I960; Су-лэйменов ■ Р.Б. Ленинский идеи культурной революции и их осуществления а Казахстане. Алматы, 1972; Розенберг Ц.Р, Научно-техническая резолюция и интеллигенция. Алматы, 1977; Кана-гага А.К., Яндаров А.Д. Расцвет культуры казахского народа. Алматы, 1977 и др. . •

2. Абжаков Х.М. Сельская интеллигенция Казахстана в условиях совершенствования социализма. Алматы, 1988; Вбубек1ров С.С. каэакотанньщ инженер-техникалыц интеллигенцияоы. Алыаты, 1689, Тастанов Ш.Ю. Каяахскан советская интеллигенция (проб-леыы становления и развития), Алматы, 1982, Гурьевич Л.Я. Тоталитаризм против интеллигенции. Алматы, 1992, Крйгелдиев М., ОмарСеков Т. Таркх тагаш/ы не дейд17 Алматы, 19ЭЗ; Рыбак

Л. А. , Пооонккн И.Л.Художественная нулътура в условиях нокапи-. i . ■ '

•."алистического развития, Ашхабад. 1983;

- Б -

Казахстан каркем екері мен кнтеллигенщгасніщ шыгармашы-льггын зерттеуге ербір керкем енер салаларьїкьщ ез екілдері д§ ат салысты. 50-70 шлдары Казахстан музыкасы, кино, свулєт, бейнелеу єнеріне кагысты байыпты зерттеулер дуниеге кедді.(і) Бул орайда, музыка саласында А.Жубайовтьщ, М.Ахметованьщ, Б.Ерзаковичтьщ, кино енєрі бсйшша К.Сирановтьщ, свулет енері женінде М.Меедіцуловтьщ, Т.Еисэновтьщ, бейнелеу енерінде И.Рыбакованнц ецбектерін атап етуге болады.

Осы жьшдары Казахстан интеллигенцпясыньщ " тарихына ср-налган Ш.Ю. Тастановтын орыс тілінде жарык;. кврген "Советский опыт формирования и развития интеллигенций ранее отсталых народов (на материалах Казахстана)" атты ецбегініч мацызы зор болды. Зерттєуші мачандарды даярлау жене пайдалану Ісінде байсалди курылымдык езгерістердін кажеттігін кун тертібіне

£. А.Яубанов. Каза^станныц музыка медениеті. Макаяалар мен материалдар жинагы. Алматы, 1957, Замана булбулдары, Алматы,. 1963, Расырлар пернесі. Каэактыц хашк кошоэиторлары-кьщ емірі мен творчествосы турады очерктер. Алматы, 1975. Ахметова U. Каза^-тэн шшззиторларынвд вндері мен романс тары. Алматы, 1964. Советтік казак музыкасы. Т&рихи очарк. Алматы, 1975. , Б.Г.Ерваковкч. Кааак, жене орыо муэыкасынад творчество-лык байланысы. Алматы, 1963, Басенов Т.К. Прикладное искусство Казахстана. Алматы, 1958, Соннкі. Портреты городов Казахстана. Алматы. 1967, М.М.Мендикулов. Архитектура города Алма-Ата, 1953, Сираноэ К. казахское киноискусства. Musetuj 1958. его же. Киноискусство Советского Кяэа*С*акв,- Аяматы, 1965, Кино туралы ецгіме, 1973, й. РйбаМова. Кайзкоіан бёйне-леу енері Сове? eKi«eit яшдарывда. Алматы, 1963 жене т.б.

кся білді. 80-90 шлдары каазг, еяерініц оалаларына арналган эерттеудер жакгаоыи талты. (1) 1985 жцлдьщ мацызды окигалары-щщ бірі атакты композитор А.йуйаковтыц макглапары мен эерт-увулер жинагыныц "Зокен внер" дегєн атпен шыгуы болды. Республика баспаяарынан шыккан В.Маргуланнын, В.Жвнібекоа жене р.Задьцмзнньщ ецбектерінде казактыц кол енері мен бейнелву реберлері зєрттеу обьектіоіне айналды.(2) Алайда, аталуан ецбектер Кааакстан керкем интеллнгенциясы мен олардьщ шыгар-машыдык, одакгараньщ м&дениет жуйесіндегі орнин ашуга арнал-маган еді. Соган карамастан бул верттзулврдіч деректік, ста-тистикалык мелшеттеріне коса, партия мен мемлзкеттіц квркем екерго катыоты оаяоатын жуйего келтіріп караудагы мацызы бар.

Бугінда, тоталитаризм жыдцарындзгы Казакстанда?ы кэркем ен&рдіц калєчкелі жэдтарына ' арнадган жаца теориялык тургыда »аэылган эврттеудер мен макалалар республикалык мерзімдік ба-рыльвдарда жарык керуде. (3)

/. Ерзакоаич Б.Г. Црспаков З.К. Ііазак музыка фольклору-ныц таргсшамаоы. Алматы, 1986, Сираяов К. Кино. О шар. зшл-дзр. Макалалар жина?ы. Алматы, 1983, Н.Смашшв. Фильм осыоай туди. Алматы, 1986, Глаудинов ß.А. ,Сейдалш М.Г. ,Каршкоз А.О. Архитектура Советского Казахстана. Москва. 1987.

Я. Маргудан 8.Х. Казахское народное искусство. Алматы, J.986, йанибеков О. Культура казахского ремесла. Алматы, 1932. Зальцман П. .Мастера изобразительного искусства Казахстана. Алматы, 1983.

3. Э.Мухамбэтова. Изгажу кєрген казак музыкасы. II Жулдыз. 1991.N 6; Смайлов'К. Толгам сарапка тускеиде. Ii їїулдьщ. 1990. Ы 1 Е.Врусиловсгап. Дуйїм дулдулдер. П Налыл.

Бігдіч зерттеугэ алгзн такдаыбымыз бойынша біршама кан-дидаттык дкссертацкялар коргазган. (1) Дегеш/ен, Суларда Казахстан шыгармашылык одактарыннн жумысы арнайы карастырылмай-ды. Авторлардьщ кзпшілігі тоталитаризм кыддарындагы, керкем енерге жасалган зорлык-зомбылщтарга кебірек. тсж.талып, ол&р-дьщ ел.еуметтік-саяси квніне терец гилыми, кешенді тзлдау жургізбейді. Оньщ ус: г і не авторлардыц кез^арастарында субъек-тшітік злєменттер де жок емес.

Соннмен, 1946-1970 жылдар аральтында Казало тан керкем интеллигекцнясы мен олардьщ шгармашпык одактарыныц тарихы, медениет луйесіндегі гаметі Кєцестік Казахстан тарих рылы-мында жене теуелсіз Казакстан жагдайында да арнайы зерттелгей жс^. Казахстан тарихнамасныда республика шгармашылын; одацта-рьгныц тарихыяа арналгзн бір гана кандидаттык диссертацияннн

( сілтеменіч жал?асы)1894.К 1,2,4,5.; Кали Серсенбай Каза^тьщ Паганиниі.ІІ Егемеи Казахстан. 1994 . 20 гамыз.

І.Тастаков Ш.Ю. Формирование казахской советской интеллигенции. Автореферат диоо.канд.яст.наук- Москва,19ЕЗ;

. Акнагзроь Х.З. С5ормиров£ние советской интеллигенции (на материаіах Казахской Советской Социалистичес'сой Республики (1917-1940 гг.) Ав-гореферзв дясс. канд.филос.наук, Алматы, 1954..;

. Каменева Г.М. Кулаяурягя жиань Северного Казахстана в двадцатые годы XX зека. Автореферат дисс. каяд.ист.наук. Алматы, 1994. .

Влм&ханоза Д.Б. Сцзус-пк Іуаааідотааіщ мрдзэи емірі (ХК уасырдын 80-90 кмлдчры). Тарих. гштушгеьщ какдждиги тьшми дерэжео і и алуга ададоэд дао. ааторе&грвгы. Агматы, 1994І ч?.й.

жазшшп, (1)докторлыц зерттеу жумыстарыныц жоктыгы муньщ айкын делелі. Бул олк^лщтардыц ораыя толтыру Казахстан тарихшыла-ркныц кесіптік міндеті.

Зерттеу иуииоьиин ыацоахы ней иіндеті: 1946-1970 жылдар-даги Казахстан шыгармалшык ода^тарыньщ тарихын, корам-дьп^-квсіаНк кьізметін жене медениет жуйесіндегі релін, кецестік тотадитарлык мемлекеттіц квркем интеллигенцияга

устанган саясатын онш; салдарнн аерттеу Солып табылады.

Диссертация темендегідей верттеушілік міндеттєрді алдына койып отыр:

- тоталитаризм жардайындаш Казахстан шыгармашылык

одацтары кьізметініч тежірибесін голыми жуйеге келтіріп жи-на^тау} ;

- шугармашылык одантзрыньщ курамы мен курьшшына талдау жургіае кэле, взіндік ерекшеліктерін кэрсету;

- шыгармашылыи; ода^тар кнамвтінв мемлекеттік-саяси бао-рылыц жасаудын твжірибеоія, од есері мен керегар жактарнн ашу;

- Жззудалар мєн Журналистер Одагынщ тарихы мен тауды-рында жинакталгак тежірибелерді г,о?амныц влеуметтік-саяои Жйне рухани еміріндегі процессгермея байланыстыра керсету;

- Сурегпілер мен Свулетшілер одагиныц елдегі медени-ру-хани потенциалды квтеруге коскан улесі мен жузеге аспай калган муикіндігін оаралау;

- композитордар мен кинематографлотер Одагыныц республи-

І. Дукенбаева 3. Казахстан шы?армашылык. одацтары жене рньщ’ Казахстан халк,ыныц мадениегін дамытуда?ы рвлі (1920-1930). Тарих рцдкмыньщ кандидаты рылыми дережесін апу?а арналган диосертаодяныи авторефераты. Ал даты, 1994.

- З -

када жаца медени-рухани байлыктарды жасаудагы рэл1н айшы^тау, тоталитаризм есерінен кнаметіндегі пайда болгаи жарамснз тек-денцияларды саралап керсету;

- тоталитаризм ха?дайындзгы керкем енэр туындыларыныц шн М9НІСІНДЄ "идеологиялык; енімге" айналунн, нетіиесінде вцер іютармаларшшч сургылттануыныч технологиясын any; •

- шдаармашшык сдактардыч кьізметін, аларды мемлекеттік баскарудыц тарихи тежірибзоїн жинак;тай отырып, оньп» теуелсіздік згардайындары колдану мумкіндіктерін "саралэу жене болжам айту.

Зерттсу кумисишщ гшічмн cohuhufu жони практиканту

мацыаи. Диссертация ¡шгармзшылык одак.таодыч 1946-1970 жылдар-дагы кнзметін, оларга лартиялщ-мемлекеттік саясатты жуйелі турде карастырган тунгьга зерттеу жумысы Солып табылады. Тарихи деректер негізінде Кєчестік жуйеніч, керкем интеллигенция мен шгармашылык одактардыц жумьгсына баса кектеп араласуы, басып жаютуы вдістерініц эволюциясы зерттеледі.

Диссертацияньщ практикальп; мачызы, оныч теориялык тужы-рымдары мен фактологиялы^ дейектерін, долелдерін, тарих жене медениеттану гылымдары бойынша жургізілетін жача зерттеу жумыстарында пайдалануга болатындыгында. Мунымен катар, дис-сертациянед материалдары Казахстан тарихы ывн мэдениэттану курстарын окитуда пайдалданылз алады.

Днссертацияикц дєректік нвгіаїн Каза*£Твя Респубяикасц-ныц Орталык мемлекеттік Архив! нурады. К&ахріж жазуййлвры, суретшілері, ксшазиторларв, сбулегТйіЛері, КЯйеШїоГргфістерІ журналистері шыгармшпьшык ода^тары К,ор£6ркШ{ кулаттары кецінен пайдаланылды. Зсіресе, ондагы шгармашлык . ода^тар сьездерініц пленумдарыныц шешічдері мен карйрЛ8$ШЩ/ ербір

Одак баскармаласы иежілістерініч. секция отырыстары хаттама-ларыньщ деректік мацыгы sop болды.

Ода?; Саск.армаларыныц Каэгкртан Компартиясы Орталык Коми-Т9ТІНЄ Сергеи есептерініц, катынас кагаздарыныц да езіндік орны ерекше. Буд материалдар тоталитарлык жуйєнін каркем ин-теллигенщіяга карой жургізген саяси идеологиялык наукандары-нын технология;ын ашуга квмектеседі.

Диссертацияны даярлауда мерзімдік баспасеадер материал-дарыныц деректік ыачыэыньщ зор болганын айрыкша атап вткен жен. Тоталитаризм шлдары каркем интеллигенция мен оларднч шыгармаашык Одактарыяа карсы саяси наукандар, нак осы бас-naces Сеттеріиен басталатын. Сондыктан диссертацияньщ деректік негізінін едвуір Селігін баспасез материалдары к¥Рады-

Диссертацияда, сонымел бірге шырармашылык интеллигенция-ьын жекелекген екілдерімен сукбаттасу барысында влынган Сайкаулар ыен тужырымдар пайдаланылды. Мунымен катар, мемуар-дык ец5ектер мен естеліктррдіч, статистикалык меліметтердіч де орны маннзды болды.

Деректердіч бір парасьш СОКП Орталык Комитет! мен К„азакотан Компартиясы Орталык Комитетініч кужаттары мен мате-ркалдара курады.

Зврттеу /нумысыныц иетодологиялщ негіз! етіп, диссертант гьшыми танымныц басты принциптері - обгективтілікті, жуйелілікті, дегерменизы мен тарихилыц принциптерін тавдап авды. ОСъектиитШк деректердіц аясын кецейту, зерттеу объ-ектіоіне г^тысты жаца деректерді ?ыльш айналымга тусіру, ер турлі кезкарастарды ескеру аркылы хузеге аснрылды.

Тарихилык, принципіне суйєне отырып, ірденуші материал-' Т.ерды хронслсгияльк^ ряттіліклен Серді Кєнестік тотаяитарлык

жуйеніч зволяциясына сейкгс ке летін кєркем интеллигенция мен шырармашылщ одактардьщ тарихындагы кезечдєр белініп каралды.

Детєрмеяизм мен кєшенділж прннцип!н устава открыл, їзденуші, керкем интеллигенцияга кзтиоты мемлекеттік саясат-ТЬЩ НЄГІЗГІ елеуметтік, ЭК0Н0МИК2ЛЫЦ, Н9ДЄНИ Сагыттарун анщтауга тырысты. Зерттеу кумысыныч барысында цааіргі гарих, эдебиет, философия, медениеттану кылымдарыныц летістіктері пайдаланылда. Осы срайда М.К-Ксэыбаевткч, Р.Б.Сулеймекоьтыч,

Н.М.Збділдинніч, А.Х.Кзсымжзновтыч, Ш.Ю.тастановтын лене таги баскалардьщ ецб:-ктерін атап еткенді жен кердії:.

Ецбектіц сарапталынун. Диссертация Корпыт-Дта атындагы Кмзшгодра педагогикалык институтыныч тарих кафэдрасыкда лене Абай атындагы Алматы мемлекеттік ушшерситєтініц тарилньма жене деректаяу кафэдрасыида талкыланды. Зерттеу жумысыньщ не тлолері республикалык гъипмп журналдарда жене жинактарда яарияланды.

Диссертация адрнлымм. Диссертация кіріспеден, екі тзрау-дан, корыткчдыдан, пайдалангая едебиет пєн деректер тізімінен турады.

Дкссертацишшц ногіагі иааиуны.

Кіріспеде зерттеу такырыбыныч еаектілігі мен гылыми: мачыэдылыгы. хронологкялкг, шецбері, зерттеудіч мз^саты мен міндеті аГясындалыгт, гылыми соныяыы колданыстык нетижелері керсетілген жене гарихнамалык; едебкеттерге иолу яасалынып, деректерге сипаттама берілген.

I тарау - "Шыгармашышк, одактзрдыч функциональдык-уйым-дык, к,урылымыи деп аталынып, уш бвлімнен турады.

Біріниі Оолімде 1946-1370 дылдадзгы Казахстан шыгарма-

шудык одактарыньщ курамы мен к\Фылшы талданады. Согыстан кейінгі кеаееде жазушылардыц, суретшілердіц, сеулетшілер мен кашозигорлардыц шрармашылык одактары жумьютарын жалтастыра туесе, 1957-1958 жылдардан баотап, респубдикада журналистер мен кинематографиотердіц Одактары вдршда.

Шыгармашьишк одактар курами баяу есіп отырды. Шсалы, 1946 жылы Суретшілер ода?ы мушелерініц саны 53, Сеулетшілер одаты мушелерініц саны 31, композитордар одагы мушелерініц саны бар болтаны 18 болды. (1) 1969 жылы Композитордар одап мушелерініц саны 37 болып, 1955-1969 жыддар аралыгындагы х4 жыдда бар болтаны 17 композиторка есті. (2)

1955 жылы Казахстан сеулетшілер одатыныц к\Фамында 33 адам гана болып, 1947 жылдан бері 7-8 жыл Ішінде 2-3 адамга гана кебейді, ал суретшілер одагьі мушелерініц саны 48-ге келіп жетті. Егер 1937 жылы Каэакстанда 15 овулетші болса, 1962 жылы олардьщ саны 100-ден сел аоты. Сонда 25 жыдцыц ішінде Казахстан сеулетшілерініц саны жылына бар болтаны 3-4 свудетшігв всіп отырды. (3)

Кецестік шыгармдпылык одактардыц жартылыц талаптарында "взікіц шшгармашьщлгы жане шеберлігімен социализмді курута бвдоене катысатындар" - одакка муше болып кіре алады деп жа-зылды. Демвк, ресми идеологиялык батытты коддайтын тытар-

¿КРОМА. 1736-кор. 1-тізбв. 211-іс. 5 п. 1773-кор.

1-ТІ0бе. 50-іс. 2 п., 1778-кор. 2-тізбе. 19-іс. 21 п.

1840-кор. 92-іо. 43 п.

Л. КРОМА. 1840-кор. 1-Тізбе. 19-іс. 9 п.

З.КР0МА. 1840-Кор. 1-Тізбе. 104-І0. 44,45 П., 154-іо.

12 п., ітга-крр. і-тіабе. 210-іо. ю п.

мзшылнн; екілдер рана шгзрмздалнк курылымдзрдан ез орнын тап-та.(1) Екіншіден, "утвдзстыру комитетініц (шыгармзлшлык одактыц) максатьі негізінен кесіятік білімі бар казяк, компози-горларынан туратын шыгармашылык, сдак; F;vpy балды".(2) Кецестік жуйеніц устанган бул принципі баскої да пшгармадалык одацтарка колданылды.

Дестурлі казак кс^амы енерден, шыгармашылыктан кур алакан ємєсїін. Казактьщ дестурлі енерінде снын классификаци-яданушшц езіндік елпемдері болатнн. Кенестік жуйекін жада жардайларында ол шкн менісінде есяерусіз калдьірклди-"Кєсіптік білімі" Волмагандыкган «дятте енші, куйті, акин, зергер атанган казак; керкем анерініч коптеген майталмандарьі, ендігі жерде шыгармалылык одактардьщ курзмына кірмей калды,

Шыгармашылык одактардыц куршшш ’готазнтарлкк когамныц койнауында дуниеге кзлді. Алгашкы уакыттарда каркем интеллигенция екілдерініц уйымы ретінде kvphhfsh одактар бертін келз тоталитарлык жуйе механизидерінін бірінв айналып, турлі-турлі саяси наукандарга тартылда жене ер жнлдары езіне тен емео, саксаттанган міндеттерді орыидады. Белімді .'фрытындылай кале, автор шгармалмлык одактардыц тоталитарлык КУрылыми бврокра-ткялык жушс едісін тудырып, шрармашлык зкілдеріяіц жушсы-на залалык тигізе бастады деп туйіндейді. Внерге, шыгармаш-лыкка стеау тэн. Бірак ке^естік шыгармашлык одацтардая курьшымы OFan тусау бола бастады. .

Екінгаі Оолімдз - "Шдаарызшклык, одактар ідазметіне мемде-

1. Казакстан Совет с/ратшілері одзгыньщ Уставы. Алматы. 1S40. 1-6. квшірмесі. КрО!ЛА. 1726-кор. 1-тізбе. Б5-ІО.

2. ККМ1.. 1840-кор. l-тізбе. 23-ÍO. 27 п.

кетик-саяси басшылык" - кец&ст1к жуйен1ц керкем интеллигенция ныц шыгармашылык уйьвдарын баскару механиамдер1 ыен ед1стер1 карасгырылады. Шыгарыашлык одактардыц жуыысыныц унем! идеологияландырылып отыргандьггы аталып кбрсет!дед1.

Шыгармашыдык одактардьщ жушсына басшылык мешшкетт1к жене партиялык; едрьшдыыдар аркылы жузеге асырылды. Каркы еч еуел! атапггн К7рылкмдарга бел!нд1, осы кУрылымдар аркылы шыгарыаяылык одактарга, мекемелерге тапсырыстар бер1лд!. Одактар мемлекет^к курыльшдарга материавдьщ жагынан теуелд! Солса, саяси уйымдастыру, идеологиялда; мвоелелерге кёлгенде СОКП курылыыдарьша теуелд! болды. Шьгармашылщ ода^тардыц ор-гандары болып табылатык газет, джурналдардыц редакторлары м1ндетт1 турде СОКП мушес! болды жене коменклатуралык лауа-эьшга к1ргенд!ктен оны Казакотан КП (б) Орталщ Комитет! тагашндады. 8рб!р шьтеармашлык; одактарда партия уйымдары, оньщ хатшылары болып, олар КП (б) Орталын КомитетШц идеология жвн!ндег1 хатшысы, уг1т-насихат, уйымдаотыру, гылым мен * ' • ■ . ■ медениет жене К¥рылыс бвл!мдер1 -шыга^мдшцлык, ода^тар жумысы-на Селсенд! араластн.

Ода^тардагы шрармашылыь; процесстерд!н багытьг - Жогаргы партиялык топтардагы саяси ахуалга, саяск климатка тхкелей Сайланысты болды. Шыгармашылык, одак.тар мен ездлдерШн тагды-рына иэмдекеттхк ^ушс1зд1.к комитет1н!ч де ыкпалы аз болган. жок. Мысалы,, к^аак скрипкашысы 8. Толганбаевтыч талантына нак осы комитет кесе-каадэнец турды.(1) Оныц барлык К1Н601 СОРЫС везанде жау цолына тугьлнга тус!п калуы ед1. ВО-жылдары Ком-

К-Сарсенбай. Казактыц Паганини!. II Егемен Казахстан.

20 тамыа. 1994 ж.

- 15 - •

позиторлар одэгыкьщ теракасы Р.Йубанованыц арашада бодрэзшна карамгстан "казактыч Паганини!" атанган дзрынды музыкант нем лекет тарапынан маранат кермедь

Бвл1ын1ц корытындьюында 1вденут, Каэакстан каркем ин-телдигенциясыныц шыгармашылыгындз ерк!нд1кт1н шектелШ, оньщ унем! парткялык-мемлек.етт1[с тапоырыстарды орындал отыруга ыежбур Оолранын баса кврсэтед1.

¥зпш1|1 бал 1 идо шгармашылык одактар мен квркем интелли-геициянын мэтерИ'Злдик,-елеуметт 1 к жагдайы сараланзды. Кецест1к Котам яагдайындзры жаппзй басып жаяшудын кураццас 0ел1Пн ма-териалдык-турмыстык эагч к¥'рада. 1946-1960 жылдары оарлык хыгармашлыц; одактардыц арнайы когавдык уйлер1 бадмады. Одак баокармалары негШнен Алматы калалык; аткару комитетШн уакытша "тауып берген" мекен-жайларын канатат тутты. Ал жагдайы "тоу!р" дегендер1 родакцилларда, оку орындарында, баспаларда т.б. когамдык; мекемлерде "тырылысып" орналасты.

Белгмде дарармашылык одактарды каржыландырудьщ негаэг1 квз1 - ЭдеОиет к,оры, сеулет коры, суретш1лер коры, музыка коры жене тагы баска корлзр Орталыкта, Мескеуде орнадаскан-дыктан - республикалык шыгармашлык уйымдарды каржыландыру-дагы атакты "калдыкты прннципШц" калай жузегйасырьш'андьп-ы Кврсет1лед1. Диссертант Казахстан шыгармашылык одактары муое-лер1н1ч едбег1не ацы твлеудеН олеуметт1к вд1летс1зд1ктерг8 наэар аударады. Мысалы, 60-жылдардыц б1р1шп жартыаында Одактык "Дон" журналы бас редакторыньщ малаодсы 370 сом, белхм редактор!нШ 225 сои болди. "Партийная жизнь Казахстана" журналы редакторыньщ айлык жаяакнсы 250 сои, бнлШ медге-рушШнШ 180 сом ед1. Ал, шыгармашылык одэк,гьрды;{ о,.гандары "Жулдыз", "Простор" зкурналдгры р?дакторлариньщ »ял-идаи 190;

бвлім ьицгерушісінікі 110 сом банды. Онщ уотіне "Жулдыа", "Простор" журналдары редакторларыныц редакциялык ттаттаты кестєлерінде редактордыч орынбасзры, тылым мен техника бзлімініч мечгерушісі, суратші, Фототілші, техникалык редактор, коррекгорлш-; орындар керсетілмеді. Ш'гаттык кесте ете шектеулі болды.(1) .

Автор шытармашлык одак муиелерініч вдеуметтік-туршстик проблемаларын зерттей келе, алардыц ец ауыр проблемасы -туртын уй меселосі болгандытын атап керсетеді. Кавацстан шгармашылык одактарыныч злды болып есепгелген Яазушылар, одатьі мушелерініч тургын уй мвселеоі таукнметініц ауыр болтаны сондай, олар туралы алечдер шытарыла бастады,. Акын К.Аманжоловтыц осы жылдары шыгартан "ввім туралы" влечініч бір вариантындагы:

Бермесеч бермей-ак кой баопанавды,

Сояде. да тастамаймын астанамды, влечніч отын жатьш жьшытамын бзімді, ейелімді, кас баламды. деп басталатын елоч люддары, турмыстыч таукьіметінен, тагдыры тытырыкка хірелгєн кааак • квркем интеллигенция екілдерінін вк-ураніша айиалып кетті.

Танымал акын бола тура сл 20 жылта жуык баспанасыз курді, жазышас кеселге душар болып, какшс болди. 8вер влеміяе идан кейін келген дарьшды композитор Ш.Кзлдгяковтыч туртын уй сургелдечі Судан кем болтан жок, оньщ еріптесі И.Какановтыц Уй мзселесі кайта КУРУ жьидарьша дейін созылды.

50-зшлдардыч аяты 60-жылдардьщ басында жастар газеті' -

і. КРС^!А, 1778-кор. -2 !ГІзбЄ,Б07 ІО 4 Ы.

"Ленгашіл яас" ужшы, редакторынвд орынбасарынан Оастап, букіл редакция кнзметкердврі жеке потерлердо турды.(і) Шин моніоінде жаэушы Д.Гранин айткаадай "интеллигенцилны елеу-меттік корлау практикасы орнатылды".(1)

Бадімде булармен и;атар соулвтпілердіц, суретшілердіц, коїшозиторлардьщ Ьудан да ауыр елеуиеттік-туршснтк жагдайла-ры зерттелвді. Белімніц кррытындысында Казахстан квркем внері екілдерініц елеуметтік-туршстик ауыртпалщтарга кзрсы куресі врліккв талы болды. Бул керкзм енердіц кас шеберлерініц енер-ге деген шексіз суйіспеншідігімен, шгармашышм рухым&н, внер мен мздениеттіц улы тартым кушімен тусіндірілєді деген туди-рым жасалады,

11 тарау - "Шыгармашылщ ода^тзрдьщ мвдениет иуйесіндегі орны мен кьізметі уш белімнен турады.

Бірінші белімде Жазупшар ыен Зїурналистер одагыныц меде-н’лет .’і'уйесіндегі кьіаметі керсетіледі. 1946-1970 жылдары Казахстан каркем мадениетінде проза, поэзия, драматургия, ба-лалар едєбиеті жене эдеби сын данрларыньщ дамуы жалгасын тап-ты. Казакотан едебиетшілері ер турлі жанрларда кептеген едеби шыгармаларды дуниеге келтірді.

40-60 жылдардагк Назушлар сщагыньщ ірі жетістігі М.8уе-зовтін "Дбай жолы", Р.Мусіреповшч "Оянган елке", Х.Есенжа-новтыц "Ак Жайык", С.Мукановтыц "0мір мектебі", Б.Момьшулшшц "Артымызда Москва", Т. Ахтановтьщ "КаЬарлы кундер" рсмандары еді. Бул жылдары поэаия саласындз В.Тежібаев, ".Аманюлов бастзган казак, акындаршын шыгарыалары такынал болды.

1 КРОМА. 1824-крр. 1-тізбе. 27-іс. 86 п.

2, " Советская культура" газеті, 1989.31 ачгус^а

- 18 -

Бвлімде Еазушылзр Одатыныч жумысч, едеби шытармалардыч сапасы еерттелє кеде, 1960-1970 шлдардагы' оц езгерістер ата-лып кзрсетіледі. Кечестік жуйенініц 1937-38 жене 1946-53 жыл-дардагы "канды" аксперименттері мінездерікіц, дуние такшыньщ ^алыптазуына тагдырлы есер йткен казусылардыц ага урпагына Караганда, кезкздаотары каца жагдайларда "дьшымык" жылдары ь^лыптас^ая знагушшардьщ зкаца урпагы - "60 1 лылдыктар" бел-

сенділік танытты. • ' .

Ссы жылдары зндірте, кааган І.Есенберлин, жаца буыннъщ вкілдері О.Сулейменов, 9.Злімканов, К-Мырзагиев, М.Мькзтаев, Х.Айбергеков, Т.Молдагалиев, С.Жунісов, З.Кекілбаев, М.Магауин явне т.б. едебиетке улкен кесіптік дайындакпен келді. Бвлімде, кецесхік кэркем едебиетке деген методология -"Социалистік реализм" едістемесі талданып, оньщ зикнды сал-дарлары зерттеледі. "Социашотік реализм" шын менісікде едеби процессті Оелгілі бір саяси мудделерге багындыруды, кадпы сз-яои агиспен журіп отыруды талап етті, Неткжесінде "Социалист і к реализм" шеберханаларынансургылт шырармалар шьта Сао-тады. СОКП сьездерініц шешімдерімен Казакстан жазушылзры "зндірістік", "кааіргі эаман талаптарын" игерді. Эдэбиетке деген негізгі галалгардкч бірі "Социалистік емір салты" дейтінді деріптеу балды.

Автор,пертиявдц 'галап-'гілектеріно сайкес жазылган Казак-стон жезушлартнвд дуьтндалерш^ жургізген улкен когеедвд жу-мыстьгик да атал етеді.Одак мтаїелері ездерінін окзырыандсрн-мен тургкты кездясулер,оіффмелдар кокференмкяларнн уйымдас-^др^ы-Студ^нттерман хездесулер еткіпу-одарм&адармзгі. жушстын т&щмал формаза бслдн. . .

1960-70 жылдары кззаіу тілінде шккан. .кітаагардин ДУкен

сврелерінде жатып калуы жиі кездесті. Жазушылардщ суреттеу объектісі болган республика халкыньщ ездері туралы жааылган шыгармаларга ыкыласыньщ темендеуі бзщалды. Кітаптардьщ дукен серелерінде яатып кадуы Оір жагынан едебиеттіц сургылттануы-нан болса, екінші жагынан кітап саудасын уйымдастырудагы Са-йыпсыэдыктардан, кецестік кітап тарату КУРылымдарынын оралш-сыздыгынан болды. . .

Еалімде, 1957-70 жылдардагы Казахстан курналистері Одагыньщ кизметі зертталеді. Одак журналистердіц кесіптік ше-берліктерін жетілдіру, иурналистік тежірибелерді тарату багытында квптеген кумыстар аткардн. Буд багнттагы жушстнн негізгі формасы - журналистердіц республикальщ семинар-кецес-тері Солды. Семинар-кечестер, журнаяистік жанрлар, очерк, публицистика, фельетон, репорта* т.б. бойьшша етіп отырды. Мунымен катар, аудандык, облнстык газет редакторларыньщ, белім мецгерушілерініч семинар кецестері еткізілді.

Автор журналистер Одагыньщ осы багытта уйымдастырган іс-шараларина токталады. Алайда, журналистердіц шыгармашлыгы тслыгымен кецестік жуйе шецберінде жузеге асырылды. Журналис-тер Одазгыныц баэдармасы ербір партиялык съезд, пленумдардан кейін оныц материалдарыныц халыц букарасына жеткізілуін, бас-пасез бєттерінде баяндалуын, оныц калай жузеге асырылып каткандыгын тадкьшзган семинар кецестєр вткізіп, журналис-тердіц "ужымдык угітшісінє" айналды. Мэдениет жуйесінде ак,парат кьізметкерлері ретіцде журналисток кдометтіц орны ерекше, Журналистерціц кызмет! когамдык пікірлзрді калыптастируга багытталады. Бзлімде, кецестік тоталитаризмаіц ыедениет жуйесінде Казахстан журналистгрі Одагы обгеятквті турда ряіяігі мундзй тзбиги функкшмлчрын .атцзра алмэды деген цсры-

- го -

тындыга келеді. Кецес журналистерініц кьізметі керіоінше, мем-лекеттік пікірді, кораеды^ пікірде орнатуга башгтаады.

Екінші балінде, "Саулетшілер мен сурегшілер Одагьшьщ медениєтті дамьітуга кос^ан улєсі" аерттеледі. Сеулетшілер Одарьгащ негівгі жумыс формасы сеулеттік-жобалау кврмелерін уйымдгстыру, свулеттік-і^огамдьщ байкаулар, конкурстар еткіау г.б. болды. Автор, .срулетшілердіц Каэакстан калалары мен едці-мекендерін салудары табыстарын накты фактілермен кврсе-теді. Дегенмен, нога',: змірініц, шаруашылык салаларыныц жаппай вделогияландырылуы - свулет ьнпрінде де керініс берді. Ссгнсл тан кейінгі шлдарьі Казахстан сеулетшілері еадерініц жобала-рьщда, уйлер мен гимараттардвд утклитарлык-функциональдщ Кьіаметін, коркемдік-зстетикалщ мівдеттерді шешумен уштаоти-рура тырысты. Алайда, 50-жьілдардьщ ортасынан бастап свулетшілер сдагыньщ жумысы вміршілдік-вкімшілік жуйеніц влэ-уметтік-зкономикалш^ саясатыньщ практикам^ істерінв тугелдей Оагындырылды. Квцео жуйесі езініч вн вткір елвуметтік пробле-масы - туррын уй мвселеоін цайтквн кунде де шешуге умтылды.

СОКП Орталык Комитет! мен KCPQ МИнистрлер Кецесініц курдєлі курылыс аен свулет бойынша кабылдзган каулылары (1954

ж. "Куршшска кажетті курамалы темір-бетон конструкциялары мен бвлшектерін сндіруді дамыту туралы", 1955 ж. "Жобалау мен цурьпшстаги кысапсыадщтарды жою туралы”, "Курылыс ісін одан ері индустрияландыру, сапасьш жа^сарту жене кунын тємендету шаралары г/ралы", СОКП XX съеэШц халщ шаруашылыгын дамыту-дыч б-Сесжылдык (1956-60) жоспары туралы Директивалары), -Кецестік сеулет пен курылыстьщ негіагі баз-ыты етіп - типтік кобглау мен улгіге салуды (стандартизация) белгілеп берді.

Шын меніс-інда, тицтік жабалар бір-бірінен конструкциялы^

иешімдеріиен езгешеленді. Онац устіне, белгілі бір каланы салу ушін екі-уш доба гана колдашады, ал уй садатын кесіїторьщ-дар кебіне кеп бір ткптегі унлерді шыгаруыен шектелді. Нети-

«есІЕДв, типтік жобадзгы уйлерді салудиц доатурі біржолатa орныкта. І Саулеттік жооалау практикасындагы нелаларда фунн-

ционалдак зоналарга катац бзлудіц де кері есері болмай кой-ран жок.1\алалар здетте.негізгі тургын уйлвр тн вдгамдак ор-талыктар иймйгына (вкішілік.оку орын.дарн.медациналык-турыыс-•шк ндамат,спорт кешендері і.б.) .внеркасіпті аймакка.комму-надвд коймалар аймагына (коЯмалар,баздар т.б.), сыртвд транспорт аймагша болінді.1'чалаларда міндетті тігрде зоналарга бе-ліп салу дьщ дэстургв енуі.кецестік эконошкалык жуЛє жагдаЯ-ларында алеуметтік мудцелердіч таруашылыкка багындарылуымвн тусіндірілсе,акіншіден,кечес квсіпорнндарнньщ экологиялык таза єні здер шыгяруга деген даршнсіздігімен тусіндірілвді.

Калазардьщ арнайы зоналарга бвлінуінід абсолюттендірілуі ліаца проблемаларды тугызды. Атап айтканда, уакыттьщ втуімен кала зоналарыныц арасындагы "аішц жерлєрде“ стихиялы турде . жаппай деке секторлык уйлер пайда бола бастады. Вміршілдік-вкімшілік жуйе чиновиктері "азіндік" курышстарга жод берыеуге тырысып бакнаньшен тургын уй меселесініц аткір болганы сондай "калыктык курылыстар" тегеурініне тсскауыл к,ура алмадьі. Осыяайша, халыктьщ ауаында "Шанхай", “Нахаловка", "Самосгройка", "Копай", "Кырык кэпе" деп аталыннп кеткен кала аудандары дуниеге келді. '

улес цосты, алайда, сургылт сеулеттік типтік жобалармэн са-льиган уйлердіц басьзлдыгы, оньщ устіне уздіксіа кемшідіктер-

£. Градостроительство Казахстана. Алматы. 1973. с. 62.

мек пайдалану?а берілуі, сеулегтіц кс^амдык сашга деген гмо-циокалдья; ьп^іадун темеьдетті деп тужрымдайды автор.

Бєлімде зерттеп отыргаа кылдардагы суреїчяілер Одагынщ мэдениет жуйесіндегі кдалеті караетырьглады. 1951-53 »ьшдары 20 респуСликзлык кермелер уиьалдэстырылса-, 19Є2-6Б кылдар ара-лыгындз еткізілген кермелердіц саны -2СЮ-ге жетті. (1) Мунымен Катар, суратшілер крзметініц манызды цурамдас бшіімін "корам-диґ, шєфтік" дейтін жушс-rsp курады. Ол бойынша Одакдьц орбір мушєсі 69ЛГІЛІ Сір Ірі мекемлергэ бекітіліп беріліп олардьщ безендіру луныстspuria кзрдеццесті. 1946-70 жылдары epüip кецєстік когаыдьщ ic-шараларды, мерзкелер мен мушел тойларды атал эту, оны керкевдік безендіруде суреттілер орасан зор енбек етті. Еул шлдары суретвілердіч ‘‘корамднк-шефтік" жушотзрыксыв бірде-öip кече стік хс-шара аткен еыэо.

Белімде зерттеп отыргач иылдары улттыг;-няо1пт1к су-ретпілєрдіц калыптаоуынын квркемдік прогрзсоті кураганы ай-тылады. Алайда, нан; осы лшдзры каза^тыц калщтщ ¡уэддзнбмы бейнелеу внері казаку калдырыла бастады. 1958 зшлдьщ 24 к:ачтапында stK6H: сурзтшілердіч VI їІ сгезінде медендат мк-їі'.іотоі И. Сыаров "Од?к йаскармгсыньщ улкен кінесі, мен vin ri sfcwp здік, к;ателігі, Syj; - «далцанбалы внердіц уматылуы болды jj ви атзп керсеті 1. (2)

Автор, K3-BMqoïR4 оуратаілєріаіц табысташя е.таи керсета гале, изліикі квркэм 'сурет г/акдіадармнвд эшцояавди;.нквалыя т-эмэкдеткек її£Е.мундармна:і бхрыц?айлыры, кдеяларшіьщ ор-'.’эктагы, вдболэгиялык оарына ше î.fi. балде гфрытывдаяайды.

1, 1726-коР. 1-гігОз. 460-4с. 21'п., Sl5-xc. 104 п.

•2. '¿f-'JÁk. 17SÔ-K0P- 4-тізбе. ÿQQ-ic. Si a.

- 23 -

Ушінші бвдіиде "Казахстан компогиторлары мен кинематог-рафиатэр Одагынщ курыяыыындагы белсенділігі" деп аталады. йерттеп отыргаи жылдары музыкавщ шнгашашлщтык Ірі форма-лары опералык, симфониялык, кантата, увертюра жанрларн дама густі. Б\гл кбаечнія басты Я8ЦІСІ - єліміздіч орталык капала-рында, Мвскеу коноервзторияоынын удттык студияларында туикілікті квсіптік мєктептен еткен, опералык;, симфониялы^ техниканн менгєрген жене фольклорлык дєректерді пайдалануда негурлым терец едістерге бара біліп, солардьщ негізінде казіргі " улттык ыуаыканы даштуды ны?аата тускэн, улттык коы-позиторлардын бугіндей бір догырыныц пайда боаум еді.

Кецес куйесі халщты нде&шк-саяои тарбиэлеудэ ).!узыканьщ релін квтеруді талап етті. Музыкалык шгармаларцьщ іщеяхнул барыгы - комюэиторлар туыидыларын багалаудьщ негізгі «ллемі болды. Музыка енеріндегі табыотар ец бірінші кезекте ірі фср-нйдагы музыкалык шыгармалармэн багаланды. Ал, казактьщ двотурлі мелодиялык жанрында ецбек еткен ксмпояиторлардыц зцбег! ка?ажу калдырылдьк Оньщ дедалі талантгы ксмпоаитор Ш. Калдаякрв дарармашылыгы табыстарыкыч рєсш дечгейде ысйьш-дамауы болды. Зерттеліл отыргая кеяевде Кдаакстан комповитэр-лары "Кецестік такырштаар?а" арнап кэптеген муаыкзлык ш?ар-мэлар жаэды. Тарихи-революция лык, такдадітар, Кєдес халкыныц ¥лы Отан сорысындагы каЬармандык; ерлігі, ечбэк майдаикидагы табыстаргз эрнаяган шыгариалар барышна колдау тауып отырды. Взлімде, ондай музыкалык шыгармэлар аталип керсотілєді.

Ксмпоэиторлар Одагыкыц шыгарматылыгы Дбай атинцагы опера жэне балет тоатрымен тырью, байланыота бэлды. Оиера мен балет яенрыида К£ща шыгармалар д?иного калді.Алаїіда,тпбцстармек кд-тар.олкнлнк'їар дн атол керсятіледі.Сіщц іщіндєгі еЦнггізгісі

Казак, карєрмендері, музыкаяьщ европалык, ианрлзры опера мая балегл! кабылдауга дайын болмарзндыгында еді. Бул мугыкалщ жанрларды наоихаттауда, компогиторлар Одагыньщ жумысы

леруєнді болмады. Баліедг, Казахстан кинемзтографисгер

Одагиныц кизм'іті верттеледі. 1946-70 жылдары Казакстан киносы елі калыптаоу устінде еді. Казак киносын дамытуда улттык ки-яоякц пкберлері Ш. Аймановтын. В.Карсакбзевтьщ, С.Кожщовтвд, М.Бегалинніц ецоектері айрыкша болды. 60 жылдары "Казакфильм" кин0студ1гясы шк?аргзн "Алдяр квсе", "8зіл-шньі аралас", "Менін атаа Кожа", "Ана тураш адыэ", "Такиялы періште", "Атаманниія акыры”, "ТранссіОір акспреоі" керкем суретті фильмдерін кврермендер жьша кабылдады. Алайда, зерттеп отырран зшлдары республикада каркем суретті фильадер мейліншв аз шгарьглш, {^ізакстан халцыныч кинога деген суранысын кам-тамасыз ете алмады. 1946-65 жьищар аралытында бар болтаны 40 керкем суретті фильмдер шгарылды.(1) Онсыз да аа "КазакФильм" енімдерінін текникашк сапасы темен болып, олардьщ квхірме-лерінін езі жеткілікті крлееде репродукцияланбады. "Кэзакфильм" внівдерін республиика тургындарыныц еду проценті квре алмады.(2) ’ , .

ВЬггармашылык кызметпен катар кинематограйистер Казакстая кико енерін . насихаттау багытында когаидак, жумыстар да аткар-дь:. Осы орайда Каеакстакныц ер турлі калаларында республика-лык кинофестивадьдар у&вдастіфшдьі.

Дносертацкяккц цорытындысыкда 1946-70 жьшдардагы шьсар-

I, Сираноа К. Киноискусство Советского Казахстана. Алма-7й, 1965. С.349-383. 1 , . ^

£. КчРОМА. 2128-кор.: 1-хізбе. 139-іс. 21, 22 п.

-25- •

машльл* Одактардьщ кизметі жинакгаяа келіп, охардыц балішщ кнзметінде кедаге асатындай темеядегідей усшшстар береді:

- ЄЦ бірінші КЄВЄКТ9, кедениеттіч да'.ї'/иі процесін азгертіп жзца каргфн беру ушін - керкем интеллигенцияньщ щыгармашылирыи кзмтамасыа етудін еміршілдік-окімшілік едісгерінен бас тартып, рухана бсстандыктарын камгамасыз ету;

кзркем внер саясаттанран жардайда азініц жаиш адам-заттык таСипі кдамвтін аткара адмзіідь;. Сондыктан, медекквтті., квркєм анерді саясаттандыру принципінен бас тарту,

- керкем енерді, шрармаиьшш; Ода^тарды басцарура багьіт-їадран мемлекеттік арнайы едрылшдардыц бодун пркнциптік жарьшаа дуркс емес. 9йткені, ну вдай курылымдар, олардвд шрармашшшрнна обьективті турде мємлекеттія "аралзсуына" негіз болып, каже-тсіз барократиамді тудырады;

- мемлекеттік цурылымдардыц керкем енер вкілдері ман аырармаашык Сдацтардыч жумысына "араласуы" бір рана барытта

- материалдвд-елеумзтгік жэрдем беру, демеушілік барытында журіп, осымен швктелгені маку л;

- уйкмдык магыная елсіз болгаядыктан каркем внер екілдерінін дербео шырармэлылкк Одак.тарынкц болуы Тоувлоіз Казахстан жардайында овіл-езі ак;таыайди. Ссэдикган орбір Ода^тын автономиялык кукыадгаркп катац сацтай охырып, федера-тивтік неі'іздв керкем зн?р Ода^тарыныц конфедэрацияскн курган дурыо. Бул керкем енердік синтезі мен интеграциялзяуеша кажетті апршарттар жасайды жене шыгармашлык ужымдардьщ вле-уметтік-кедеки, сняск потенциал,цык мумкінціктерік карам вмірікде уйле-сімлі ж/аєге асырура жэрдан ту?ыаяды.

Диссертация бойшиаа жарияпакгаи ецбвктерт1а1м1.

1. Д.Сотпазв. Калалар салудагы кайшылыктар. [Г Казак та-

рихы. 1995, N 2. 0,4 б.т. .

2. Д.Сегпаев. Бейнехеу внер'1 жене тоталитаризм, Коркыг-Ата ¿тиндаги Кыеьшорда педагогикалык институтыныЦ гылыми ецбектэр!. Серия: [^агакстан экономикасы жене тарихы. ,1 шыгарылуы. У^эылорда. 1835. 0,4 С. т.

3. Д.Сотяавв. Казац кинооыньщ калыптасуы: Нет1ст1ктэр мэн кайшылщгар. II ссидв. 0,3 б. т.

4. Д.Сетпаев. Р^вакстан Курнаяистер! коцес кылдарында.

II. материалы XXIII научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава йамбылского пединститута. Яамбьш, 1995. 0,3 б.т.

Сатпэев Тасталбен Яхьяевич

"Творческие союзы Кпэажстана ц иг духовно-культурная деятельность (1946-1970 г.г.)

Диссертация посвящена исследования одной из актуальных проблем новейшей истории ¡Казахстана.

В первой главе "Функционально-организационная структура творческих союзов" проанализированы структура творческих союзов Казахстана и государственно-политической руководство ими.

Отмечается, что художественная интеллигенция Казахстана не была свободна в творческой деятельности и их потенциальные возможности постоянно ограничивались со стороны правящей партии КПСС. В этой же главе также анализируется социальнс-маге-риальгое положение художественной интеллигенции.

Во второй главе "Деятельность творческих союзов в системе культуры" отмечается, что творческие союзы журналистов, писателей, архитекторов, кинематографистов, художников и композиторов внесли огромный вклад в развитие культуры республики. На взгляд автора диссертации, формирование профессиональной художественной интеллигенции в изучаемые годы являет собой важный итог художественных прогрессов в жизни республики.

В то же время диктат и постоянный контроль системы нанесли огромный вред духовному производству творческой интеллигенции.

В заключение диссертации подводятся итоги исследования, делаются выводы, обобщения, даны рекомендации.

Salpayev Tastanbek Yflhyaevich “Creative unions of Kazakhstan and their spiritual and cultural

activities”

The thesis is devoted to the investigation of the pressing questions of the latest history of Kazakhstan.

In the first chapter — “Functional and organizational structure of creative unions,” -- the structure of creative unions and state and political management is analyzed. It is pointed out that artistic intelligentsia of Kazakhstan was not free in its creative activity and their potential possibilities were constantly restricted by the leading CPSU. In this chapter social and living conditions of creative intelligentsia are analyzed.

In the second chapter -- “The activities of creative unions in the cultural system” — it is pointed out that creative unions of journalists, artists, writers, architects, cinematographs and composers made a great contribution to the development of the culture of the republic. In the author’s opinion, formation of the creative intelligentsia in the years under investigation is a very important consequence of the creative progress in the life of the republic. At the same time, diktat and permanent control of the system greatly damaged the spiritual production of creative intelligentsia.

In the final part of the thesis, the results of the investigation are summed up, conclusions and generalizations are made, and recommendations are given.

r. <-C <