автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.02.09
диссертация на тему:
Валентность аналитических глаголов древнеармянского языка

  • Год: 2000
  • Автор научной работы: Хачатрян, Гурген Кипронович
  • Ученая cтепень: доктора филологических наук
  • Место защиты диссертации: Ереван
  • Код cпециальности ВАК: 10.02.09
Автореферат по филологии на тему 'Валентность аналитических глаголов древнеармянского языка'

Полный текст автореферата диссертации по теме "Валентность аналитических глаголов древнеармянского языка"

<U3UUSITbb <U‘bPIinibSnMc>-3U'b Q.E'SnMa-SnKl/bbPf' UQQ-ЦбЬЪ Ц^ЦО-ЬІГМІЗІї <p. цбuaзuъ^ цілити Ktrusi^sni's

Q-ПЬРО-ЬЪ Ы^тРЛЫ* luUQUSPSUb

p r I

. i и \j ..

q^PUfiUPb 4bPLIlM5№U'b PU3t,PI* urd-flbei^e

cf.02.01. «<uijng ibqm» tfuiuQmqtiuinipjmdp puiGmulipmlimQ qlimnipjniG Q Upli qnljmnpli q.]imiuliuiG штгфбшйJi liuijgiJiuQ uimbGuiIununipjuiG

иьяігач-ьр

b-1'ь-чиъ - 2000

UuibGvuJunumpjiuG pbiiuiG huiuiniumilbi t <4 Q-UU. <p.UfiuanjiuG]i iuGiIij ibqilii lifium]imimnli qliuiujl[iuG JunphpiyuiS:

'iiucsnvuiiub еъааылшпиъър'

<< Q-XIU ш^шцЪй^пи U. Q.UfipnibuiiIjuiG

РшСши^ршЦшй qJmiupjniGGbpli qnljuiiip *l.qr.4uitipuipAnitijui PiuGuiuJipujliuiG qJimmpjniGQbjiJi qnljuinp tr.U.UTjpm£juiQ

uimausui1 штиттъ^'чпыэ-зппу

bpUiuGJi щЪтид^шй huii5mpiiupujG]i huijng ibqil{i uiiumiJnipjiuG шіїрітй

<4111211111111] GnipjmGii liuijuiGiuini t 2000р. qbljmbi5php]i 8-JiG' duuJji 14—-Jifi, Ч-UII <p.II6uinjiu G]i шйі]шй ibqi[{i ]iGum]imnimli

Ь 019 i5{iiugjiui iIiuuGiuqJimuiliuiG lunphpijniiJ:

•<uiugbG' bpUrnG, lIpniljmG 15:

UmbQiulunumpjuiGji І^шрЬіІі t ішСпршйші << 4-lIU -ip.USiunjiuGli uiGvluiG ibq'lli jibumjimmmji qpiuquipuiGmtf:

UbqiiiuqfipG шпшр^шй t 2000 p Gnjbtipbpli 6-liG:

7 4

UmuGuiqlimiuliujG junplipqli ршршпщшр, t j / ^ , ,

puiGmuJipiuljuiG qlimmpjrnGGbpji pbl|Gui&in С ^ 1} .UJiiinGjui

UChjUSUb£h СЪП-АиЪШ'Г flbm-Jd-UQ-hPC ПтпиЮширрЦпц pbiTiujfi wpiiliiulfiuOnipjniQp-. <uij qphpfi qjniinlig tmn' шшЦшіЦіО 5-pq quipmiJ, «lipnGuihlibqbgiuliuiG, uiuimi5uil)ui G, ф[ц]і-mjiuijiutiuiG, IjiuGnGiuliiuG, ЬшЦшбшпшЦшО, i!bl|GnquiliiuG, iliuppuiqpui-шО pniliuGquilimpjuiiSp»1 puiqiSuipliiJ qnp&hpjiG qniquihhn huijbpbG puipq-mQilbg Guib 4[inGhu|inu [cfpuilpiigni «Upilhum pbpiuliuiGmpjuiG» ш;>1ишттр-mGp, npni[ h pGqniGiliui) t G2iuGuii|npbL huij phpiuliiuGuiqjiinnipiiuG pu-fiqpp: 4,buiiuqui quiphpp qtllnпlpJшG ШJU pGuiquiiliim|i huiiSuip bqbt bG n-nGnviSGhpJi ni luujinGiuqnp&rupjmGGbpli ijhppGpiug mutnJifirnGGbp: Uju nhutuGl|jniG|ig шрдшишіїпр hG ИшшЦшцЬи ilhpjJiQ bpljm (19-20-pq) qui-ihpp, npnGg pGpiugpnitf l|iuiniupilhi hG iSuiGpiulipli[iin U hiuiiuiliuipqiluid uiqiiiupfii[ muruiS G tuujipn ipjn iGGbp (qpuiGp 1і(іііОші|шСпиї і|ЬршрЬрпіії їй qpuiljiuG huijbphGJi iu2tuuiphuipuip 2P?iuG1iG): UuiliuiJG, uiG2ni2in, ^]і i2uiGiulinii5, ph hiujng \hqilli pnjnp hiupghpG ni (uGqJipGhpp yudQuifr-іи}шпі1ш& hG: UuiuGuiilnpiuuihu qpuiljiuQ hiujbpbGfi hjiQ b illijJiG 2P§iuG-ibpJiG i[hpiuphpnq ilfi 2ШРР uiniugGiuhbpp huipgbp шп oijuop ^bG quih^ ipbQg npn2mlj]i ицитши^шОйЬрр: lunupp i[hpuipbprmS t Guib puijfi uip-tnijpJiG, npG niuniiSGiSuiuJipnitf hGp qpuipiupli ilhpinidiuljui G piujhpji iSui-iJiG hunluipui& ihqi[uil}iuG Gjnipji hJiiSiuG ilpiu:

CiupuihjniuiuliuiG uipdnijpli цш^шфшрц qliimuliuiG 2P2UiGuinmpjuiQ ibj t qpil^l '5bp quipiulihu]iG Ь luGiSfigunqhu quipibi ibqiJuipiuGGbpfi ni2Ui-IpmpjuiG шпшрІїшО:

UjumhuiGqhp<i, qJimuiliiuG iuuu|uiphq[i i[pui bquid mhuuiljiuG Gjnipfi nuniiJGiuu|ipnipjruGp gmjg t inuiiJiu, np uipdnijpfi pGqqplitiuiG uuihiSuiG-ibpJiG, uipdnijpji qpuLnpnul huiGqliuuignq i51iuii[npGbpli, ilbp2liGGbp]iu pGin-mipjiuG ul}qpniGpGhpfiG 4l*puiphpnq їїJi 2Lupp hiupghp qbnbu Іцирпіп bG lumiulibgiiuiG h hmiJiuljwpqi|mt> muniiJGujulipinpiiuG:

fliuniifOiuu/ipmpjuiO Dnpnijpp 2lupuihjniuuiljiuG luptfnijpji imlpnq-nuliiuG niuniiiGuiulipmpjuiG uinuijJiG фпрйО t, npp lquiimuphi hGp' ppG-inipjiuG шпйЬіпіІ quiuaitiiuG hшJbphGll і|Ьр^пі&шІ)шА piujhpG Quin uip-tfuihuijinnipjiuG Ь pniliuQquilinipjuiG ідцлйОЬр[і b ilhpjfiGGhptiu i|in|uhuj-mipbprupjiuG, puui GuiJuiutiiuumpjniG IjiuqiSnq iSJimilnpGbpJi hbtn liiuiquilj-jtnJinipjuiG hGuipuiilnpnipjniGGhpli b puin liuiiquiligiliiq iSftuiilnpGhpJi qui-juijIiQ uiiuml}uiGhLnipjiuG:

fliuniiiGiuulipnipjuiG Gu/tiiiniul/p L pjGqfiplibpp: 9hnGiuplib|ni[ шJU Ш2-iiuimiuGpp' Giqiumiuli hGp hhinuiiqGqbi qfunuiliuiG luuiqiupbqji і|рш qGb^ qpш-piupfi ^Ьрци&шЦшй рш]Ьр)і U GpiuGg lupdnijpfi ЬшіїшІ}п^і5ш01і рйтрш-4{ipp, npp фпрйЬ^ bGp ^ш^шОшдОЬ^ hbwbjm^ [uGqJipGhpli ini&iSuiG йш-ОшщшрЬт}-

1. gmjg rnujL Ишрш^рші^пр, дтдшрш]шІ4шО b цшшбшпш1)шО hui-рш^рші[пр pmjbpfi йЬші[прі5шС niq}iGbpp, ljuiiqG ni mnGjmpjmG hqphpp iIJi^jmGg, liG^iqbu йшЬ ^qdnipjmilp Ьшйш^ршЦшО mj^ iSJiuiilnpahpJi hhrn' pшgшhшJlnh^nll qpiuGgfig jnipmpwGjjnipli uinuiGd Gwhmuinili q&bpp,

1 Shu 'l.l-.UmupbijiuO, UqQmplifibphmj qprnljmD ihqq]i iijujmdnipjmG, b., 1981, t? 61:

3

р

mgd (і|6чІпіІшф ‘tjitjilu‘ilSmdliahj ‘i]6mgqdunj ‘iZiJbq ‘bgmbnijj ‘nubqb gmdmbf)) i{dqgt\mgi[Uqq fmq duf 'b lid-g 3gq Iqlimd {шЗдшйЪ^п і}ЙТ)гпіі иідй jjmdminmpmq du ‘fldqggmfdninmlimTiltng tjmlipbmli JuiBgmdg q dqfmd gmf|m<jiuldqli ijdtndmdb lqfmum<> gq diuft) rjml|tnlibql dmpmq i]3 і)шшгпп1?7і :ddiafg rjmfimlibql in gdqgdtafdbm ymfdiadifningpinmu

:piu6mdgflQdub lulqpbmli gmdmumd ijdftupdm lqji urndijf| gq liuilmf] fldiufg gmfim]ibql ijm]ilidmgga qmg nqfti?gi{ ‘fldqgZilg mifirn? <jm|i?ma Smum 6i|pbuli dqp gmpmmqmgb ildTiupUm iJTm^

: 511 и Г m I] il m fj rn tl hi

mlimij\ud qmg Iqgifl dmfimmbo } bulling ilgiufdiudilnmgpiuruu

:piudqggiufdiummn{<!m gm^ingmfimdqc! (gmfdiupmmln ijftbql ufmq q ijdmdmilb nqlnmilu|imgnmp) iljibql 6ufmq Iqjujdubmmbo gq bud mV| fldqgpiubgmqrruJbq q DUqgdfiudb r)mT|mnqm gmrdiudijnrrigpiumu

mqbmgnmp bu]ibmdb ^uilqSJmq дтпГёшГтфипф^фгтфЪцТ qmi) Hm ‘gi]d qgmqbmmurqmdmi’ їй gijdqgmqbmumd gfmijp ?u Iqdadammqq gq budml] Jqgpiuduqndh gmfdiuhu<?imnpmlibq'l bug6mfmlidqg giufdiupqbmli mfpm 3051 flbrnjigum nqlndu 3dqg1mftiui дЦудтит gmfdnidi{nmgiuinu i{Uqg rjiufdiudqdmdmq r)mfimniurqmdmZ-gi|rmmnmpi[ ijdqg?i{ilhmlimd ni]ilqggi{<5 Jq|i 4 ijilqhiilm gi)fmaQm|i6iuatnli i[ilqfmd gmlim*>iulilqti i}dmdmU-t>

:3qp i|6mdgil^)ilub ijmJiZg piudqd gq infmq i{ gdqg .ІіфтЦр bfm du ‘fldqggiufdiudutimdmgq gfm iulqmftnqm6md qlfm ‘дЦп mp ijdqgdu]innlp gilfmumd qddij ijdqfmd gmfymxjiuldqli tJUmdrndb gfmijp и lulqpbml] dmihmlimb ijmnmhigli flgiufdiudi]nmgpiDmu dqp iltndmqmq1^ [ ggijrmd dujimpilb Qdqb gmlimguilmgqli bqmdu ‘liiJqdugZ iJdqggiurdiuO imfnmfi ijm]idu]irmnnrnpiJ ijdqumd piugqgiu q iJUqm fl6mdgdi2dub gijf •nclnunj :Hgiufdiut\mgmZg дтЦтдцйиЬттЦЬ дтГ4іиіїі![птдріипщ

rfldqglimginbq mf

imgrnpmpmilmin q mflimgmpmpmpmq gmpdbmpmq іігіцтттф gmfjmlibql mg gq lq|iurnili|li uqqmbiub gijdu ‘liuliudqp gmfimdbmdmfig } Iqfiilmm -nil nqlnm6g mbmdqb Q3gmmma[?n :Hdqghadqp gmtdiamubmmq^

•.tiudqgcfgmpmb

jmijlfm pml] grnfimpu ‘fiudqggiufdiuliuimqmiliuf gmlimgmlimdqa-gi{fmmnmp I ijdqg?ijdbmlimd ‘dpmrdiulqgmliinmfn gijfmnmli i}dqgrnfjdmum Uuli6Iimhi nf) mqq 6gmdg q ijdqftnd gmlim^iuldq]i ijdmdmdb gq flmlidu}imgmpfmln gudu ‘fldqggiurdiufirr^mgmpqmn gfm gi|rmdiupdm Iqilqd ілГтц ij -g

‘mqq (ijdqgmbmdtnln) ijfmbrndmhi q (ijdqgdilbgnl) dbgrij ‘ijijlqbudumn ‘ilgmfim?uti ‘ijrtnlimdgq 3dqggiufdiudu{imdmgq gmf huiPq6l\mInmli ildiuf?gmarntliuf 6ilBgmdb ^lulqdulimaqpdm ilbdml] дт^тд nl^milqa ijuqn шпй gilqfmd gmfimxnulilqli ijdmdrndb IqbdmTimnmli >

‘tjdqdpnj gijfrnnmb дтрб^тіпт?! mqq ijdqgdi{bgri[ q i[dqgmFiindgq nQ gdqg^mnqm iJdqTmd gmlirmjiuldq|i ijdmdmdb Iqg6mg9gmum ■£

‘(glfm q dqggiufdiu?gum gijfnimnmpi|mq9 ‘Jqg uuduqndU gi|fmmnmpi[ ‘uqn ‘Uqgdrnfnmbmlj gmfdiuinfrnqmmUm) Qdijbmil nfig gmFimSbudpm t[dqggiurdiuilqdinilmqnli^ 6gmdb q tjdqggmlhi дтГ4т{\тЬ imjiud їй grnfdiumfrnqinindm ijdqfmd gml^m^iuldqli i[dmdmdb 1mm

qpbpjig, Uumiliu&u^Gilig, liGjujbu GuiU «"bap puinqjipp hiujtpuqbuiG jb-qmji» bplihmmnjijml}}ig' iJbpgJiG цЬщрпіїї IjmpUnpbiml 5-pq ij. Ujniu pGui-[jliTsiiJi U іїшрпір huijliuipuiG nfiml puipqtiuiGiluifr ЬрЦЬрІї illjmjmpjmGGbpp, aimGp pbpniti Ьйр liuiiiuiuiumuiuluuiG piunuihninliufiGliplig' цршйд hhij]i-SuiliGlipli Ьшіїшіиіиішсціі1ш& uiGmGGbpni| ІішйцЬрЙ: Cum шйЬршдЬ2Шпі-pjiuG' ршпшршйіід ршцЬ^ Ьйр йиіЬ 1112 2Р2швІі ibq^mljmG фши-

іпЬр:

(ІпрйЬрІїд umuiG&Guigpbi bGp 2Ііг112 2500 iltMmdmljmG puJjbp, илщш qpuiGgni} dUiuilnpiJm& puiqiiiupjii] GuiJuiuquiimipjniGGbpli pGGmpjiuG iJitiiuQ ііігш 2шршіірїі muniilGuiulipinpjujG шЬиш^шй Gjnipp:

(І2ІиштшВрр фарйшрЦпиТр: Uljuuift 1990р.-Jig" иі2Іишишійр]і hfni-йшіций qpnijpflhpji iJJi іішир qblinigijhi t iIJijuiqqiujliG b liuiGpuiiqhmui-[ций qlimuidnnmlGhiiuiii, tijniuGhpp hnqiluidGbpli dUnil jniju hG mbubi ^JimuiliuiG hiuGqhuGhpiniS:

UmbGwlununipjnidG imlpnqjnipjuitfp pQQuipl}iJbi t Чшйшйпрії ujb-inuiliuiG tiuiGljuiiluipduiliuiG ]iGumliiammli huijag ibq4]i uuIplmG]i GJiuuinuT Ьрш2Іиш^прі|Ьіпі1 uim2UimmGmpjmG:

Чшйшіарії и^ЬтиіІций \iu\(іl^unluipdніжній )ійиш]іиітиф (^шипіций [unphpqli прп2>їшйр U AA 4-UU ibqilji JiGumliuiaimJi qJimmljmQ lunphpjj]i bpui2[uuii(npnipjuiilp ш2[ишшшйрр iniju t rnbubt npujhu lihGiuqpnipjinG:

ncfiriisubxn ііпаоїзчиеле ь*і въа^аъдьр &п*щъ'1иипнз-зпьъе

ІІ2Іишціш(1рр (іійціїшйтр сниЦидр' 312 t§) ршц^шдшй t Gbpui&ni-pjniGJig, bpbp qintjatthpjig, bqptuljuigiHpjmGGhp{ig, duiGnpuiqpnipjniGGbpIig, oqmmqnp&4m& mjipjmpGbpli пі цршйд hunJiunnuiuiqpnipjniGGlipJi U qpui-IjuiGmpjuiG дшйЦЬр^д:

"Ijhpui&iiipjuiCL iSh§ GUplimjmgpbi bGp uiuibGuilununipjuiG hJiiSGmlimp-cjli' phpiuljujGuil|iuG mpdnijpji іішіфй ibqiJuipiuGinpjiuG UUj bqiu& lSnmh-gnidGbpG пі qttuibujmiuliUiOGbpp: £ЬршІ}шйиі!^іий uipdmjpji quiiiu^mipp qlimtuljmG 2P2uiGuinnipjutG ^^2 t ЧР^І фршйиіид]і ihqiJiupuiG L.SbGlibpp, apG lunuiG&GiugGiuiS t uipdnijpli bpbp uipmuibuijuinipjniG' ui) qnp&niini-pjmG (циигшрпц uiniupliuiG, p) qnp&nqmpjiLiGfi тцдш^трЬВ Іірпц иипшр.1ішй U q) qnp&niiaipjniG(i шйпщцги^^прЬй Црац uinuipliuiG: Фиіи-innpbtt SbGJihjip иш1ііішйшфш1)і|пиі t IjhGipuGJi tuilf IjunS uiiiuipljiu uiG-^шйпц2 Ь ц]иіші1ар puijji І^пціЦід ицлртшц^р Ijbpiqml Ьйршцр^пц Ьйрш-liuijli m JuGiilipGUpJi bUm miljwi piujli 1}ши^ш1}дЬЦш1р]шй hGuipmi|npnip-iniGGhpJi niuDuJGwufipmpjmiip' qiuttg iunttb^ni| GmjuuiqmunipjmG iShg [jmjli libui 1^ши}ш1хд4д11 шл rnGquitiGbpG m і5]іші|прйЬрр:

<buгшqшJагll QliuiuiilniiJ t uipdnijp liuiuliujgiiipjuiG pniJiuGijiuljnip-|шй \5[іто.п\\і, npp игшррЬр \bqi|mp\uGGbpli І^пщі^д qliuim-

[jiuGnphG ІіІніСшіІііріІпій t щшррЬр libpuj L npp pnjnp qhujphpnui hb-инииіПцтії t biujigp ^Ошрт^пр^О ішф iiinfiptupG[iG niuniilGuiu[lptyu 3u|iuuiml[:

2 Shu JI. Tcjncp, QjiJ. 117:

1|шй qpшl^шCalpJшG 15Ь$> тЬц I СшЬ йЬрррВ шр

Ли/р рЬрш^шйш^шС Ьши^шдахр^йр, ар]1 тш11 С^шш.]! ЬС шпЦпи5 йЬ т|а^рйЬр]1 1}ши1ш11д1»111шр,)шй Ьйшрш^пршр^гййЬрр:

<ш] lbqфлplafifiЬpIlg шрс!а1]р11 рЬгёшС шпш^рБ шрйшрдЬ^ I fc.ll-ри^шСр: 11&11рш11шпйш11и1 Ц^Ьй^Ьр]! шпш? ршгшд тЬитр]ш(хр' ^{ип-Сш1]шСС шитййши^р^пц Ьшр.д}1 С^штйшйр дшдшрЬрЬ^ I Сар йатЬ-дтй' шпшбййшдЫцш! шрдп1]р11 Ьр^т цриЬпрпиГ ш) прр

рпц I; тйЬйид! и' шСЬрш^Ь2Ш, Ь,' $ш([1111ши1ш{1л( цри1шрйи1йЬр3, р) |ипи-рш^С, аршЬц шр^а^р]* фш^ацишшфг! цриЬарагййЬрр Са^СщЬи 1|Ьр-ги&^тй Ьй шй11ршдЬ2и1{14: Прдпур|1 ыишийши^ртрзшй рйшдшЩанш^ 1шр2 fibp4pn1.1I тй{1 йшЬ Ог.52ш1ш11ишЦр: ИпшйййшдАЬщг} шр0а1^|1 £ар1 4риЬпр1ш1 (Ьйрги^шитпгрзтй, umnpnqшnnlpJnlй, ^ийцршптрзтй, ици-рш^шшптр]пх(1) ^Ьд^шриШр ^штшрЬ! 1; шрц^ Ьи^ирЬС]! ршдЬр]г цш-иш^шр^пи!" рит й211ш& шрда^рйЬр^5:

Аш]тй[1 I, пр йи^ишцшишр^й шйдш|5СЬр|1 ^ищш^дахгёр тЬц{1 1 пхСЬйап! £Дри Ь^шйш^йЬрт}' Ьшйшйи^йащшйр, ^шпш^шргёшгёр, шп-цртр.|Ш11р Ь. рй^Ьшйрш^шй гшршЬшршрзшйр 1}ил5 Ьшр.ш11дшр.|шир:

t7lGhia.il ашпиШши^р^дц рЬгёш^д, арр ^ЬршрЬрпи! Ь дршршр2 ^Ьр^шдш^шй ри^Ьр^й, кЪтшдш 2Ш11ШЧ]1ШСЕШ^ СЬц11шзгид11Ь|^ Ьй( ОДиуй й2*1ш^ 1ипир]1 йшгф' гшршЬзагиш^шС ^шщш^дпгрзагййЪр]! ЙЬ$ цриипршй шашйййшЬшщ^а^аШСЬрр: Сшрш1цашш1[шй ^шщш^дтр-

^1СйЬр11 х!Ь§ рш;р ^шрпц I Ьшйции ра]ар ЬйшриЦпр хц^ррЬраи!' 1|щ-тшрЬ^а^ 15|1 дЬщрпи!' Ьшйш^ар, 1^ти ^Ьщртй' ^Ьрш^ши, Ьррар^ цЬщ-рпиГ итпршцши ршцш^р]1^]1 рЬрш1]ШЬш^иШ qIlp&шnalJp: О-ршйд^д гарди^р]^ шршшЬшзттрзшй й}1§пд Ьй йшпшзый шзй ^шщш^дахрзтй-СЬрр, арайдяи! риур Ьшй^Ьи 1; qшltlu |ш'|! Ьшйшцши, ^шЧ5 qЬpшqшu рш-цш^р!^}! 2ичии]1.|тиш1}ш{1 4пр&шпп1]рт{: итврш^ши ршцш^р]1^|1 4ард-шааг^ ^штшрац риуЬр^ цЬрр РШЛ1 шрдпур|1 дйшЬшихйшй qap(^alt] ^1;: <шии^ар и qhpшqшll ршци^р^йЬр^ qJlp&шna^Jp(Ibpnl| ЬшйцЬи Ы^ац ц^йш^ар рш]Ьр!1 11шиОш11дтр]шир йЬш^прфт! Ьй Ьйрш-1[ш-ишлршщш1, Цл^ш^шй-итпрпц/ш!, ишдрацЬ^ Ьшйдпцд, [ивцрр^ршд уш/Ь щшpUIqш-lpu]gJU^l\\\l\\\\l\l\^^(^ш\\ulQ^ llшгqшlJgalpJalliCЬp, прайр ]1рш-^шйшйагй ЬЬ тшррЬр ицшйш^ЬЪра!}:

Ъгйрш^шшап1р]ш11р о()шг1ш& Ьй дрЬрЬ рарар рш;Ьр21 q|l^Iшllap йЬ-ЦЬрр: 1Г]и ШlliuшCl^Jat(I]lg ршдшаахрзахй ЬС llшq^5all5 15[1 ршй11 11]гш11]и5^ pшJшйUЬp. Зapdш^S шй&рЬ. [Ъиц и шрЬ mшJgt (bq(I{^ll, 219):

Ъйрш^шшппгрзшйр шрдахрищтр^ ЬС йш1* ^}и5ш11ар lil^шllUIq^I 1|ш-пагздйЬр]!' ^]и1ги11цр ршза^ шри\ ш Ьш} ии[ш Й qUpшqшu шйцшййирр. *ЧшшЛЬд^С Ирртйт, р!; шЬш дйшг Шцрш (ОС1йц., 20):

иш^шзй Ш]и ^тлгХр2л pшJшdLЬpp Ьйрш^шгиашрзшйр шрйахршдшру ЬС а^ рЬ p(iqhшйpшlqЬu (pQalpJШ^Ip), шд Йшийш^ар 4Ьи[рЬраи5 (^рш-

! 811п Э-Р-Лгаяп; Предмет и основные понятия структурального синтаксиса, Ереван, 1968. | о 67-77:

4 БЪи Э.Р-Лташ, ОД. I? 67-77:

’ БЪи <1.Р.Яи1Ьт^шВ, (}-Ш15шВш11ш1)11д hШJtilЛrlll 1пЬипгр]шО [ФЬпОеОЬщз, Ь., 1974,1? 467-488

6

.•djimfdiutlifnrniijiiuiuutJdfiuptlrn gmfimanullnjn{ ijfmi gfmtljiSijnlqlilimiJi -тдтрцши ijtmlimn ‘[(9ZI ‘Mijbq)' uimbm 41ІЦІ1 il [ulmijml|!)m6 ip) Эцтрптб ^i] ilqijtjiuHiufiitmijfmy '1 tliijfmdlimji ‘(Іііидшіїтст ‘tlqgyrnrimfub ?іпІн >|iwj цц ytnlimpo iljtrurdmmiuUitjuJ ilipimuulmiD

яІдшМши

-ті[]>іЬш1итп Здщш ijuimfig fynim ijdfiuilbq (} цу^цтПрифпд-'-ь xldfunlbij) giuMuiumbuiIumn ,

-mlim nTabilqdanf Imqmnmlnrx :(66 ‘’bin^j) fnlqg-ft gi/^qgmmmht йдИ gdai -mbmd lmq6mn{u rnfnJjmrjiJiIo :тІтІйдпІ gmfdingd nqTnmurn6mJ Ifm ‘т[іг -qn qd ?n gq piudlimdgq ‘i]dqggmliniilnfinnn\ q i[dqggmTim{nIiibdqg ginfd -indqddmm i{ ‘dgmdqj unumdtignj } gnmp ijp gfmi[$i ifilqCmil tfubqc .

:glfm

q (LZ ‘ Ьіішф) gndjfib ImqQO fiudifp iq :(g£ ‘ -Тптішф) gjfdmdjjf bqd immm .linigijilo :xltlliTjinJ gmfd-iugd Km ‘xjuqn qd gqlidm 6fmd *intixlq pmli fyqp nq gq pinSgmqmln q pnnllimdgq pinilTnqfc gmfdinmZqpmilqgni dqfmd dilmZ ijp т{пт}ІппГхі :glfm q (£t ‘-mfmg) igjp

i/ imgmlnn тіи :(tt ‘il^P ‘‘^lllITj) тппдЪ gilg-mfnn dq? gddm^ .fimgililo :di{bgnj i{irqn gq piniTtitndgq agiidn ‘dtlqfmd dalnd gmfimdajimdfi q gmliiTnjiInbdqg piugTigil gq т[а?т dpmfdinurmTfrgnl difbmmdnn!, ^TLdqrmd dulnd ?n gq xjm{nnpo jiudrinpdm дтїцтштгїйдпі

:]inIimT)m1iq дтрДпфтитї[ gq piir|t6mfnmT[ rnqq ilfmd шцтітіптп dgndii ‘Mqgrmddqfr ZinlTigm Irngmjigm ZilgmTimmq Irajinjntfimji q ddqggmgmilqli m gdqggmfimfnb Imgmfigm mljilmam gfmijp lquupt dgq БпіЦр gmfdnmfmqmmdm xjdfinpdm 6iJ6gimI-(_, :|niumd liujim 6fin6 mlidmirm Jim!) ZiJgmTiinmq lqfimfmqmmilni } Іііпітїі дір^ЬпіІптпд

:(9frZ ‘ dnnj) Iqnm рЦртЦ gnjdmmnnlb Ifji :(£!£ ‘’ilnnj) fifgmpbdmd q Itu6dqdgd d} gdgxl q (LS ‘•їіпітф) glmqTib q imlng glmgumftb Ifm ‘gtldnimUqp qmpb jiifpmlj ?fj :(osi ‘•biu^j) fmltgmqilbmjj gijunumb if бфіііггці, gijdninibmd fuqfnma glimgmd :drinumQdnb Iiiummq gijdfniqv gxlfinlidmj\i{li Tinun ^inlqilmmmTi ІтшІїппГт d?T[gmT\mmq ^mlitnftnqmmdm (ijlqbndninn) Jinumd Zilihn Ijqji Ifm ‘TiniJ dij qd ?n ^ pmdbmdq|i gijfmlimdgq (b q (6finbgmq) i]?ijdtimlinid Imfnlmli Imlqtujmdqti .Bittlqgip (Imfbndnmn bdmln) тіи^гтіїц nJmTigm gmlj -mninfqmdin? ^ pindmbmb (d ‘tnnmpil f[iuinrnq gi[dqfmd gmTim6nuIqJi jimli ?i]dnfimlimgmliq {inlqdqd duqy ,6i[innmpilumd gind dij ^ pixilx^db (m .xldqg -dfinum^dub Ijntmmq gtldqfmd т!п]ішрт[Ті dqpdrni{l ^ ргпдбтіпїі Sqp x{d -nnnj ddq ‘pmainqlr gfm ріпдатй } шишЬвйтп gfmd gfm pmlj nfjl

■(9tZ

‘•dnnj) /7/1/77 pifpml[ giil<tinmnnp> lfjl q (л? ‘‘Тпйтф) glmqljb q tndng glmg -umlib Ifm ‘gildmmliqp qmpb pifpmfy fjf -mpp> :6fnibgmq nqbidn mjlmb gq nqligmq q fixfginfdinnjmligm gmfimgml|imdqa gq Ijdinb .pindlnqli nmfp ‘dfnmmpdnb xJlmfbndTimii bdmTn gq pindtmnmTi q gq dqgdn|\mi{p njml) -grn gqdagmJimdqa .pittSInqlr ifp ЗдтіІ-^ rfindqlr ijfimlitiq nijlmb gq nqbgmi) Sqp xldminl fldqfmd шитЬтайтіїпд :(д!Гш q рЦдтпЦп ‘ptlpmlj ‘pifgijl ‘РЧ) lldqfmd (injid ^шфшцшр^шп gfrnifp } Iiiuinmq 9flginfdinumbmlinnn

’■{Zi ‘G’i ‘'bggfl) gfndnqdS gnmlig^Sqpmmbi q gdfmumQ giJTiq Imgmxnn mlimdgq gq lindml) dgmdt gqp T|dqgginfdiuumdi{Ti Um -(dpmft

^hii (Фшріц., 7): Qhqup puijbpli iSjniu ilvuup JuGqpuinaipjmtfp uipdaipui-qaipli t: Op]ifimlj' Iuil[ uijp {uapiuqtui huiqjii іїшСцшріаи diqinji (Щір., Г1!!, 23): flpiqhu IjuiGaG, fuGq{ipGhpG mpuimluujuii|niii Ьй ишгир^ш шйі}шйпц puinuidLni( (1}шй iJUpjjifiiiu шйії^і^шіішй UuiuGuiligaipjuiiIp) U qhpuiquiu uiGqiuilji liUrn IjmmmljgiJniii bG uiGiSlipiuljuiG Ijuni и^йарцш^шй і}шрйшй Ьцшйш^аЦ: OpJidmlj' QqaiQqQ uinuigliG mmjJiQ дЪЬр/шщтЬ B-pil-рдиЬіий (billet, 74): Щі діШ р2йшіішйи qfitji шБоррВрВ (bj\ji2t, 122) V шдй: иЬіф JuttqlipGbpp (aiqlm U Gbpqap&an) vupdaijpji lupuivuhuijuiaipjuiG tfJi^ngGhp hG: TtpuiGp Ь&ршвдфш! ^й‘ uiui.j\S\u(Liuilapilui{r uhnli {ibpuiljuiGiuljmG Ijoipqail li Lpuiquiligilaiii Ьй aidhq 1^шпші[щрйші5р: Ор{ійшІі' Jipp Ьшіишт{ір uimuuJJiG p GngiuOt (bqOJilj, 127): £}йшБшІі iSJi фш^итдЬгщ quijiuliptt uiiqpbgaiglifi (Iirap., 274) U mjitt:

PGaipjuiG JuGqlipGbpJig uiptfaijpji uipmuiliiujuimpjuttt tijijng hG &ui-nmjaitf mjGu[Iiulip, npnttg mnljmjaipjaiGG tuGiJligiuliuiGflpbG iquijiiuiGui-і!прі}ш& t puijiuliiuG piunliiiiuuuim}, Ь прайр puij-qbpuiquiu uiG-

hhvn 1ішіцш1іді1аіі5 Ьй аідЬц 1[гипші|шрт5шйр:

^{ііішгіпр puijti рйарп2 Ьшт^шй^йЬрЬд tfbljtt ti uiuipuiquiuinmp-jaiGG t8: ‘niupiuquiGbpp GuiJuuiquiuaipjuiG ilh§ IjJipumilmiS Ьй Ijiu'il purn JunupuijJiG tipmqimipjmG, Іри'й іцшршшц]і.р ^Ьрлцпф 01іШ2Чиід apu2 рш-guiimipjaiQGbp, lupftnijpji lupuiuihuijuiaipjuiG tijijag hG ftuinuijaiil qap-iruqaipjuiG І^іишшріїшй іаЬц]і рЬриЛриСш^шЦ ]itfuiuui uipiauihuijuinii щш-puiquiGbpp: ЧЬрр^й hiuGqunJuiGpp u|uiuitfiuniupiuGi|ni.iJ t uijG puiGat), ар д-pht qapfraqmpjuiG Іцлиішріїшй Ьшіїшр u]mpmuiq]ip huiGqmiJiuGpGhp Ьй шЬ-qp Ь діиііщйіиіці: UiuljuijG hph qap&nqmpjuiG Іритшріїшй таЬцй шртш-hmjmxjnid t mijjiui puijji ljaqiJJig bttprnqpijaq luniuG&liG 2ulILi;uhjaiuuiliuiG unqui duiiSuiGiutyJi JulmumJi uipimuliuijmiSuiG tijijag t &uiimjniii hhGg JiGpp' qli\Sun(np puijp: Ujq t iquiuifiuinp, np umuiG&JiG ^uipuihjju-uuilpuG tfjmnlnpuil lupumlimjunlmir uihqji upupuuquiG Ipupnq t luptfaijpji mpmmiimjmaipjmfi tijisag &mnmjhi, iS[iGiiihii diuiIiuGiul[Ji гqшpшqшG qtiilm-i[ap puijli hbui ljlipmailaiil t дi pb iJbpgliGJiu IjnqiJJig щшриішіііір libpiqai] UGpiuqptJhini ІіЬшЬшКрпні, шд lunupmjJiG Jipiunpntpjuulp iqmj-

йшГішгІариш‘5: с}"шйшСішЩі щшршдшО рйцшіїЬйр apa2wl)2imgGaii!, іІшиАш-ijapaiii t qliUuiiJap pmjaiJ uipuimhwjmilai& qnp&niinipjmG pGqhiuQmp <}шіїшишІцд1ішті1шЬр' mjq liulj щшиїйшваї] uipdnijpli ^риЬпрйшй шЬишй-lljmGJig quinGmxail tmljiuG:

UpdaipxujJiG l^mpbnpatpjwiip ш^ріі hG pGljGaiii nj pn^ap mhq{i u}ui-pшqшйЬpp, Ш]і liJimjG йршйр, npnGp iqmpmmqlip Ijhpiqai} httpwqpi(aii5 bG' iquijiImGim{iijii}ulfr РШЛ1 puinliiiiuumai{: Uhn^i phpuilimGaiIjmG IjiupqG mju qhu^pniU npUt qbp jniGJi. mjGujhu np, ulшpшqшшnшllшG mpdnijpniJ Іциряц Ьй рйард2і1Ь\ pU йЬрдпр&шІ[шй, pb 1^рші|црш1ішй U ph ^hqap uhnji pmjhp:

* ‘[lui]iu]i.i]|]|iji mhiiji n і і 1111N i ij ні Ufi ЬОршіцишї (миЬ liji 2Ш1Ш qujuil^(i[il"«]i 1. шйшІїшІіОЬр, піш(іц piujuirmififihii КІІ: Oplifiiuli' 3Ji2^yVp qopfi Viflig oVipng jtipljpt0 bqjmjmuigmg (P Optli., &Q, 3): Uuih-Uui[unumpjmQ ЙЬ? чЛц jbQp шф[ GuiU чшрш^шшпт qnjui1(mGGbiiJi U гаитййинфхт!-

PJUJBti:

-mfimdqa q gijfmmnmpi] ‘r)mt)mpbmlimumd .dqlimmln dijad3mmqq iu liilmd D4 piug6mfmVidqr) piudmdmdb ddqfmd qmlimQiu'ldqli du ‘iiagmpmb -gmq gfm Jiulqgum ijinmfii) ildfiupdm ildqfmd t)tnlirrn}iuldq|i i[dmdmdb lqtj -dmdgq gmfdiudijntngpiuruu drjq lqdinrjflnjmg <5qp gmfd-iununlmrjqwn

:piulimn[ il? Uqli piu6dmq pjmmqmjf) ijdfiupdm i(fmd Imfjirn Qlqgijl ()mti?liqt> i[ilutirni(p rjijfmd -lupdm gfm pml] riff) :gq pmfmlim6md gpqddq (glfm q (dqgdijlignl pml]) diJUgn[ ‘ml|mdgq) fldqgdujimijp Uufidtimdgq бтріїїі ildqgdfiupdm Zudu Jiud -qgpiuummmfig Ifm q gmlimjuj :gqgiu giufdiumfmqmwdm gijfmumd Od -qgdfiupdm dulud liujtdtimdgq 6i]pliuli ijfmd du ‘q? unZtJp Sqp ЦЗпигц

:dqfmd dfiupdmum3 q dfiupdmuq ‘dfiupdmliilq ‘dfiupilmijp ‘Ijdiub -mdiupilm lqgBmgvrjmum q jjmtirjiuligO 1} ijjid ili]qrjliu|imijp liu]i6I]mhi -тії fiuhidql\ diJliminUrnln mqq i}fmd mnj :uiqq ijdqggiufdiutiwmqmgpgm -um gmfimgmfimdqa pmli/q Diirminnmpij ilpmiirjm gmlimgudmgqfi <)ггф -mfmijmimlm Jiufmd ,gmfdiu6fitnfriml] lmf|im gqgiu Inmli gqdugml]mSiJpDin dgudu ‘(glfm q mbrndmh\-ml)mdgq-i}lqbuUumn-ftnd ‘gmlim?uVi-inlinidgq -fmd) ttudqgrjiufdiudUmpmq ijbdml] dqddtnm nijlmb gq nqbqmq mqq ijf •md fldqgilu}imi}p gmlimrnufqmdmZ duqdmf) 6i|r)iuff|t)ninqm ildfiupdj} :lqpdmli gq? diufg gmTdiudiJnrngpiuniu Вi{pliu?i dqp (1 rjijnmp i|dqggmf -diu6I\mlntnli ^mjidujimq? dpmpilmtiumli Ifiud q dpmfdiudtium d3nun{) 3gmdU du ‘dumpinmln } iifjl :piulimn} gq? dqti duqdmli 6ijgiuff]gmnqin i{dfiupdm q fjfmd ‘ріи\іїітфтд mpqmn gq? tiudqgtimrjmliq ги fiudqg6u<5 -i[p xjmtiZg fldqji ildqggiufdiudutimdmgq gmfdiuijlq6l\mfnnifi

:fldqgdi]lign] gmfimfmbmdmln q rjmfdtugd ‘ijuqn ‘gijlqbudumn liujiBI] -mhimli (6Jiupmum liqg .piudmlimumfy) dpmpdmlimumli liqpiu q flgmfi -m?ul\ iu gmJ\rndgq liuli6l!mfnmfi jiuf\mgmliq gmfdiugfmpmpmq piudmuifi gq dqli gmtimq piuBdmq gmpmmqmgb i]dfiupdm i}fmd ‘nqhinfm їщ

ilqdpdmb dgq? diufg gmfthuggS дЦодпіит gdfiupdm (jmtihimlj mqq ijgmfim?uti ijfmd piudrjmdiimdm? giud tmlqgum i[{iZnii| QUqgagmp -тЬдтц QtnliZo. :gq ]ii]dm]imlimn mmpqpmqgm piudqgdiufdlim dmdmdb dgudu ‘Sqp (ijdulud ?u piudu ligU) ilUqgBfiuumli liubgmdq?gq gmtim? -gmfim6md q gmtim6dmq ‘gmlimfmpmdq gfmi[p ^ piujiamdijli nqfnmf3 -gmbmdqb (b ‘mqq iJUqfrnd dulimpillx i{apqli lid-j gfmijp 5 piu\i6limhi -ml] (d ‘piu]i5gmqmln ij? q piu]idlimdgq Ц? 6ijpliulx ijdqfmd liug6mfmlidqg dqdpn{ Ifm gijfmnmti i[mniu ‘JiuJqumd Ifm q |tudqggml|mfub Zijgrngpgrn gfmi}p q piu^imfmqmmdm (m 6i[dqggiurhigmnqm ilgmd Цр q ^тфтдтр -qmn gijgmlimlimd ilmdulu gmfdiuumdijl| ilgmlim?uli il^mnqm x>ni]iZf\ :(g\ ‘^“1 ‘plimfj) ptf x>miamnxi d,]s ‘'}\iAr>qBijiu1 lull iq - ,IjmgiJdo :dpmfdiug -fm^mpmq ijbdmli gmlimgmlimdqa ijjid i|qml)m?uli q ijfmd dulimpi(t q piugmgrnl^mdil gpiu6timhimbi jnudlnqli gilSdqfi :mqq ijgrnfim?ufi qmr] Ifm ‘ijdlign] gmfimfmbmdmtn q ijdlignj ‘ijijlqbudumn ‘ijfmfimdgq gfrnilj; ?u lq}i6fimlnml] gqdugmfimdqa q liudmF] flfmd dufimpiJU ijapqb lid-^ du gfm ggm^j :(d”lmgmmn? pml] fllmrjmmn gml]m?ufi ijm^mgmfimdqa-gilfmi: -md) 1 ggiufdiuunigmJim?uti Iq rjliqp 6i|dqgdfiupdm i|fmd duJimpiJij

-gm ‘fldulud dgmdli gqgiu? piufdmtimijitngrnjiqrnn fldqfmd dujimdfimdmq i}uqn gmtimQiIubilqg i}dmdmdb 6ilgnuftigmnqm gmfdiuummTimdgri л/(/Є&-Ги-иппьп&о.п 4J4ena JUbnJbnJTl> Qvn/l 'iniinajubjqn. Ild

й-е/єчи-pjn tJiJ-'l9Пif dUbTlJbnjn> 'ivon anhnQJUbJ-na I d

iddqgpiud

-uqnUli gilfmdiupdm (Jdqfmd du]imdlimdmq ijuqn (£'*J) gmfymdulimdli 4 ('2'tJ) Subq? ‘( TtJ) gmtirrujdubdqg 3gq Iqilijnmgpiumu gilygmum-gijp •jmum {«Df)e4V4>jTi Jut‘TjjbnjTi> чопмплъ») piimjlbrndgq

:fldilbmdmlig gmljmSliudjim i[dqi)giiifdiudqdmdmqn[i^ 6gmdli q ijdqggmlhi gmfdiulimligmlmd їй gmfdniinrtnqmwdm ijdqfmd dujimiHiimlmq ijilmdmdb cfgq lqd6tnfrnF]dqg («vonena j[/pnji,iwn> ч^патиъ») piunjlbmdgq n

й&С-Чи-РхІП 6*111 JO. P4

ojnenri ,fu>n,jbnjn> ij.mrjnjb

І пни~1-Ь

.{Iqdqd pmui) dqfmd dnjimdiimd -mif gmfimamjjmmfn •£ ‘Qmgb ImlimnJ) dqgrjintdiudbmdmq tjmfjmfmdmb -lab ’z ‘(Iqrjnm buqgm) dqfmd dnfimdbmdmq ■\ fjmnqtn flqdq Ifm Чиї] -dq qd ?u i|dqggiufdmdiimdmq rjmlimfmd gq ріидбтдрдтит dgudu ‘gijd -qggmdtnjibql gfm dgq Iqqtnqq fllqgifl fymnqm дЦудтит ijdqfmd gmf)rnx) -luldqji ,ijdqgdu|imdlimdmq дш^титртгпїп IqduJimgpiJij Jiulqvdu<t>

:inqq ijdfiudbq ilqfmd gmlimdlimpmq piupbmf[ } giuf -diugnmi{pmdlimfimq ildu ‘flgiJSdqti dgq Iqdmgflnjmg 3qp gmfd-iununlmgqm -in BiJBgmd-^, :dqfmd gmfim^juldqfi jtmf] dqggiafdindtimdmq ijmfjmfmd dqfmd difbmdmq ‘dqfmd qmf/mdhmdrnq Tndqfi dqddmin gq Iqtigmfigm бі|р1іи?| i}dqggmdm|ibql fmq ildqrmd g mf\tninulUq]i dpmfdxupbmi-!

:gijdqgpiuduqndli gijfmdiupdm 6gmdli Imgumtzmdtigm mbim ‘ijdqggiufdiuli -иітцтдудтит (>mdqdm6iu6 pmdqggmHn gmfdiufimligmjiud q gmfdium -fmqmmdm mnfl gfimnqm diuf?gmamdiuf ijdqfmd gmfimijiuldqfi Iqdbmdiugd .njmg ‘dgq Iqvdi^ piudqgnjiulb gijpgmum ijinniu ‘gijdfiupdm ijdqfmd ginl] -mtnuldqji ijdmdmdb q QtnJidiJJig flg'iufd'iudijnmgpiumu dqp du ijgmg-

:q<5ijp ijdqfmd gmt\

-tTnnuldqJi ilgqdqfmq giJSiJp їй ijdmdmdb q ijgqdqfmii ijlidm q mfyum du ‘31ntnl\ gfm JiulqduJimgpiJq (Jiuanqm ildqggnifdiudugirn) gq piujidqd piug -mfimgpijq ДдтіНі) gijdqmnrr^ gmfimjibql iJdqggmSd? lidunjmg gmpRmbdmb ijgqdqfmq gmfimdb } Iqpijli п|тртч mg Jiufimmmlng tifjl :3fimnqm gfm pmf\ nfm ijdqggiufdiulidmd QmjiZg lq6gm q gijgqdqfmq i]Udm ]iudu ‘Qq -dmhimgmp gfm tulmin БГіиб q Iqpilmtimdligtn ggmfyTngmijb gi}dqfmd gml\ -nnjiuldqli iJdmdmd-5 :mdfi ^jdqgg^ufd^uфm?mпl[do gmfimjibql <?muqpgd i|dqfmd gmfinnnuldqti i(gqdqfmq 4bdni jiulqgti ilm?qZ gi}Uq6dmq 5mum lqjim q dqggmnjnmmmhi dujirngpijq mg 3qp gmfdiummnJZm ( dgggi ‘ q) «Qdqfmd dijlimdmq ijgqdqfm^» :ildqti ijgrnfdmbdrnj] dligmndqlp) ^ фтд -mdiugm piuum^imbmgd gmfdiuggd 4dqfmd gml\mijiu'ldq]i ijgqdq[m>

:6i[dqrmd gml)

-mdlimpmq tiulq|idqddmm nqfnmq liudqggmfdiufunmqmgygmum gmf\mg

-gm gmlimutrnjilub iu gdfiuurrnidub gmlimgpiji] gmI]mniufi|mdmZ ‘flmnmp -iJTmd giud Bgqilij gq piug6duli 3qp gmfdiunmiimn]mg ddq ‘ni|lqliumd -ijl] Jiudfiuum<>dub ijfmd ?i]du|iml]mginliq piugumti gq di{ni[Inlifm gdqfmd dujimdtimdmq i{uqn gmlimQdubdqg laumbudauin xlu ‘lq?Q 1 hdm^-

:(0£ ‘‘dmb'n) bq3b 1qgm6iu6qf] ijmp il ijqgiu iTlqbudumn Qmtiuifmqmmilm jiufmddqli Zudugm IqSgmq -mhi } liudml] gqdmnjuiji ijdlign] ijuqn 3qp gmfdiuumdilli "Ifm fyqp flfmd dujimdlimdmn xjuqn gmf[m{>dubdqg gmfdiunmlimnlmg (££Z ‘MQbq) (<DmP -fmfnb djgin pindiif ifmp t/» .fymgildo :fmddqli Zutlugrn ijp iulq<$gmqmhi gqdmnjuifi i}dlignj iluqn liugm|igm dij gqgiu giufdiudub Sgudu ‘dilnijhi -gfm gq luumbuduwn 6i]dqfmd dujimdlimdmq ijuqn grnlitn^iliibilqo,

fidiubmdiupdm 6t}rjiufligmnqm rjmfdiuumbudumn Qnmp gfiubnujqp i|d -qfmd dujimdlimdmq ijuqn gmlim^dubilqg dfiupdmfidq q dfiupdmi{j) rJHUCeUUVnbUJHSn 4J4eiiiJ jubnjvnjn> t/v-пл апъгшииъипп. z i j

:8qp gmfdiuumili[li Imfjim gfmi{p tiupiuum діІТт^тріЦітіІіІ gfmi[p gq dqggiufdiulidmd dujimdhmdmii fidiubmdiupdm 6i{giufligmnqm gmfdiuummfimdgq Qdqgpmligm nmlimdqb ijdqggiufdiunmlimnlmg {«ггф -ZQ<\ :glfm q (89fr ‘dmbp]) g mqdiumqhimiuJmli gmqdiudmdijn]p 6mjmiu6 -dqdgd dijli -(6171? ‘dmbn) ijdubijd-t, gfuddn gnm]i gduimbmdb gi]d

-mdm limmil-b ^mgijdo :dqgpmligm nmlimdqb hmilp ildqggiufdiunmlimnlmT) pbmfimijp dujimpijli nqhidu gq Iqjiumdijli dgudu ‘fldqqpmfmd dujimdlimd -тц du]impijti gfm qmg IqSgmqtntn liudml] gq? mlimdgq gqdugmfimnqs

:(6£ 1 dqji ij mpg glidiuqdunls .Iimgijdo

iddqgmfimdgq xjmjiuirmqmindm jiudqgmljdtnum Zijgmdi] gq fydiub piugmfimg -pi{q 6i|du ‘Zijgmlimmq i{p ‘Qlqdqdmdmq (dijtignj gmfdiugd) mqq iJfmFidmu -m Ifm t)qp hidql] }qdu (di[tignl i[iiqn) gmtidmum gfm pmf) nfm Іриттц ~\ gildqpgm du ijgmct ‘ildqfmd du|imdbmdmq ijuqn gmfimjjdubdqg dfiupdm -l]dq nqhiml)inmq piugI)gQ gq ija?m dpmfdiuummfimdgq Zijgmgpgf]

:( do6qi->) gndqbqb gqBiJgum riUij -ul^lm gfupliuq dgnldiaga^j nqhi?gq :mlimdgq bugm]igm dij q ^ггфтГтц -rnmdm Jiudpqli lid-£ gfmijp ‘IqSgmqmln ~\ liudmt| Ofmd dujimdbmdmq Iqgzim {/alijlm nqlnnfj] :6ij!]iuf<liugmtilnminmfnmpmqgin gilfmnmli i{f -mlimdgq q 6gqdi] <jm]inlmli gfmijp piu?mgmp gq giufdiulimitimgmpqmn 6ijgiufligmnqin gmfdiuummlimdgq Qdqfmd dufimdlimdrnq ijdmdmilt

:(£IZ ‘'biu^j) —Imqfidm ijSmum дпиціх diijb (‘rq'-fe -gmpiudqj]) :(£g ‘ ІпЗтф) Bmqdxi gdqmb ( flpijgiu mmnlZm

:piutlhiqli iulq|idlimdgq piugmlhi gmfdiul\mligmliud gmf -diunmlimn]mg gfmijp ^ piufml]m6md gmVimdgq iJdqgBfiuumli ijni]lr\nffi :(ZL ‘iZilliq) bqpb difSum yuqp if nq rfiu-o :(6L giJqdmnJZm 6u3i}p i} Jmm gnqp бтцдтртр 7u gbgjnb lq ,f]mgi{do :liиT) -mgmliq gmfdiugfrnympmq iJlid q ijilpqii |iulqji6limlnmf) rnqq rn]gi[Sdq|i ml]mdgq Iqdtimdgq pmfj IqSgmqmln gq liudmfi ‘gugml] qddi[ ‘dfiupdm -lldq qd ‘gq dfiupdmijp 6ijgiufl!gmnqin gmrdiuumdlign| ,6i(gmd gfm nlmli

dqiljdmli 3gq? diufr) pmfdiutiijnmnjiiumu gtjpgrnum agmdli ‘АдшИш^тф -mgmnqmn т)і]Гт|іі1 iJUqfrnd tlTiupdmuq dpmrdiuumiHit)ri| Jiulqpam ф?пі> :(б[ j biu-j) /"тгщитт/Лpq? jdgi/pgm gnmfi (goi ‘'іІгп'1~т.ВД) '4^4 Qrnl1uulnunI :(911 ‘ biu^j) gniftfb (591 ‘tujgbq)giifjdmb -ilmp (zoz ‘tlunj - qiahtmQ am mpij rjij'}r,nm hb]] t]nu)i]d() i]Uni Uhm 'pifgiflgmfiam

-пап/ ‘1mm i/r/mn/nmtnmfn rjq fk]ilqfmj иіфтіПітіІтц iluqn gmlirrujilubilqr) dffiupilmuq i[ilmdmil|)

0 x*tiup

-dmnq (b 4 dfiapdmfidq (d ‘dfiupdmifp (m gq juugijl fldqfmd dujimdtomd -rnq ijuqn gmlinujdubdqg ijilmdmdb ijdfiupilm gmfdtuumdlignl mng

:r)Km ч (9 П ‘biutj) gnddb mpg (go I ‘MDbq) rjJifjdmbdmp giJigum libm limfi :(t70Z ‘ biu^j) gjfmddmf dqgmq gdgijf gfimbifyg fimgijdo :l>nm -nmpifamd ijilqfmd tifm {>mtidu|imgmpfmhi ilijlignl gmfdiugd mfidq jimfy fiqp lulqdlimdgq pmli lulqSrjrnqmfn gqgiu giufdiudub liJ6md 6i{dlxga[ i]u -qn ‘ilqfmd iIu]imUlimdmq ijuqn gmlimfidubdqg liijdmpbmd ‘gilpnUgo :Jiu5 -gmqmln ijbdmfi gmfimgmtimdqct ijaqn nijlmb } nqligmq Qilu ‘dijlignj ijp Uudfi md|i dij gqdugmfim3ijpgm ggiufdiuliuQdub ijfrnfirndgq gq jnudlimdgq pml] piuSgmqmfn Jiufndqf] diHimmdmfti .gSgijnfm ‘gq dfiupdmijp gbmjigum dpmfdiuumillignj fldqfmd dulimdlimdmq dulud ijuqn gmfim.<)dubdqf\ D'l'H/e-0'flJVntJ1/'lnl іМЗЄПї/ оиым-ымп> *i-uqn 'х.пчпаоиъи^о. т/ у

:(ZZl ‘ durq) mm^q ligfl lqgm6gm BufnTj. g6mdob Jfnd fmm£ ,lirngi|iIo :glfm T ІЧП * mnjin ‘pifgtfl gmfiamnanf 4mm qdngZ 4mm lfad ‘pifgifl difbmlqd ‘1mm giifdiadob ‘1mm gujdjagmnfZif 4mm ngiaimdif gq fiijdqfmd liff) :(05I ‘Mobq) f]i[lidmp \\Jqgmmp d] lmqiam gmpmdq gdiij 6udu q (9 ‘tj ‘-inug) gmpmdq bqd inmq dub ‘iijgmd jiuijpb ijp q nq6ijgum 6gmb i]p mil iq rnpp'j- idfiupdmilp |iulmgumii piudgiuflidm piudtnqti lulqfifiilb fiijgiufdiudub lulqSgmqmhi dijlignj ijuqn piugumli gq luumbuduuin fldqf -md dujirndlimdrnq ijuqn gmlimQdubdqg dfiupdm?idq dpmfdiuumdtigni

:dqfmd Um q fmlmfj

-Цpifgin gdbijfjn ‘Iqgb mdtjn ‘fmlmfj/jptfgiu ifmp if ‘Iqyb ifmp if ‘lqgm^dm (n)mifp tf ‘hngam Sjp t] Udinqdanf ‘Стіті///pifgia iidiaqdunj ‘pifdmpmq ngmimdif ‘pifdmpmq fnjh if ‘(«Ітдтй») Iqgb pdub ‘(«Ітдтй» ‘«Ітгіїиф») lqgam pdab gq 6i}dqrmd її Г j-j :(o£ ‘gujiluh)) ggujdiuumx) ftnlnb Jqgmff -ia6qSdZ dj lmqitq ifmp і/ q (19 ‘ dmbn) ilmp 1] dqbq 'uipp1^ :piud

-Inqli lulq^ilidb 6i{dfiupdm gmf]mumdligiil piugumli gq luumbudumn Odqf -md dutimdlimdmq ijuqn gmf\mtidubdqg dfiupdmi{p dpmfdiuumdligrq

:(9jr ‘•^ndmф) dmBqdmpmq htjh if bqy um Iqdqd 1mm q Iqdb ngtjdo bqpb ?u J\mgi}do :gi]fml]mdgq piubudumn gZilgmfimmq ijmuifmqmmdm ni}gil3dqli q ijlqbudumn Qmlimfmqmmdm ^iuf -mddqli Zutfugm gq piuSgmqmhi dqli gmfimmufqmilm? Iiiuinmq giJUqfrnd gmlxmbmdqli ртї\ gmfimq gq piugygmmn q 6iulqbudumn gijfmfimdgq QZ -ijgmlimmq ^m|imrmqinmUm ]iuinnmpi[fmd 1]пі| 6gqili| gq piudmlimli ildqf -md lml7i[q piuShiqli gmfdiufmtium i[ilqggmpTmhi :0giufdiuri[mFi

iglfm q ‘dmbf)) futidmp gfmgqpm ЬдД d^gii пГтЬ тіфи :(j<

‘x}43 ‘ iluh) £j) bqp um pi] Qmiuuinn ilmilm о1и^П. :(I9I “'Іиіітф) ngmmnmj -ijb diif um il^gm uiojj nqhi?gi| 1fiudqggiufdiuBIjmtnmli gmljmlnml] p

:glfn

4 (811 іІЧІітФ 3}p ij mgb gdodog limgijilo :(D^m 4 lqgmljdn,

gmnful] ‘Iqgum hunfhunfmnifl) ‘Iqgum ifl 4q Ij m ф Sjp if ‘lqgm//dmq у mud dqfmd J\ildm|iml\mn gq jnuSgmqmln Uu ‘Jvu^mJiuluq gmf/mifgdab '£

:(H ‘trU ‘lunqg

n^miumnjrjb Sgjp if Зцітіїт 6mil q '(lZX ВтдтдтЦптЦ if mgl

Iqgum mmbf) ,F]mgi|Uo :ilqfmd Ifm q Iqgmq Umil ‘Iqgum дтцтіїтв ‘hui -um nfuifi ‘Iqgum ddxan ‘Iqgum firtid if ‘Iqgum dpdmd ‘Iqgum Bi/ljmmmpdn ‘Iqgum limitgm ‘IqgmBiuBml} iftidmpgm ‘Iqgum mmdmgm Iqgum Цшдтх, -mdpm ‘Iqgum mmbrn gq piuSg тц mbt Uu ‘jiufiuluq rjmtjmumBmd 'z

:glfm q (801 ‘ biu^j) mpy il^gum pililmmrmmq Л5ЯІ1/5- :(g( ‘q ‘qtiug Гидіиіппп gpgmb U^gurn ilmnmim'j- IjmgiJdo :dqfmd Ifm 4 lqgua Ijmumf ‘Iqgum gqimfnm ‘Iqgum gmmnmfnm ‘Iqgh giagm ‘Iqgum gpgmt ‘liagum gpgmf ‘1mm gfnfmf gq piuSgmqmhi Uu ‘fiujiuluq gmf/mdui ■ 1

ЛЧІ

-mfrnqmtnilm } liuilmfi ililu ‘UiJIignJ gmfdiugd Uu|i<5gmqmhi iu Uujidlimdg' Jiufndqlj ililUmmUmhi gq piuSgmqmtn -giufdiufymgilUoilpgm piudqd g> nqligmq 6i[giuflig mnqm gmfdiuumdtognj gmTdiugd mlnm ‘(dillignj bijbii (jmjimfrnqmindm JiuqpmJiulun gmfim6fmq gq piuSgmqmln flilulud dgmt -dll giufdiuumBmd iu!]Uq-fiqp ijmliZmq?) gq Udmuimi[p 6ijgtuffigmnqu lulqSgmqmln di|bgn[ i{uqn UUqfmd dfiupdmlidq dpmfdiuzimdlignj qdq

njijlignj gmfdiugd .Qmjidu] -mgmpfmhi jiumnmpij gilfmumd l]nij ‘ijuqn gq piuSgmqmln dpmfdiudul ijbdmf) gmf)mgml]mdqa ijuqn dgmd-L, :piupbmt) gq? JiiJd x>qp piudmdmdl ildqfmd dufimdbmdmq i]uqn gml|mjjdubdqg dfiupdmfidq dpmfdiuumdlignj JO СП;/ JWbTlJt,TlOn> QU'in njlfiTlQJUbJ‘i‘\

■aeiu-pJTifijn іштлиитиьі <ч zci j

:([g ‘ Uunj) /■ щ -ъ-dfudb 'тррц/guqd nbmhmf gmdbiJs dqgm immpi pmpdug nqhi?gi[ ‘dpmrdiu6fimbiml\ dujimillmlmg ijnijimfmqmmdm dijl -gfluj gmfdiugd .ЇІІітпІифиф niJgiJSdqji gq piuSgmqmhi gqilmii|m{i ijdligii ijuqn Uqfmd UuJimdtimUmq dfiupdmijp ijuqri gmlim^ilubdqg ddtnZ ijjl

:gq? Udrnmn

-i{p 6ijdqggiuftigmnqm Ifm q ijdqggiufdiudujimdmgq gmfdiuijlq6Iimhiml ‘ijmnmpijumd ildqfmd Uu|imUlimdmq dfiupdmijji i^uqn gml\mQdubdq<\ :[(2£ ‘dunj) gil^gmlidm ij ifduifiZ l}iupbj] : (' hn U) mdiul] gq6i{gum Bui Buihdug :(^.ii ‘‘biu^j) bq?iu_fl dqgum nmqiummhi Jiun]lb jgmBag if nd\ -inbmdff] }iudqg6u3ilp Ifm pmt] [(%ZZ ‘ dmbn) Iqgum gqdml] ijgmfmf mi -ug ?u q duff] Jiuq^mfiuluq gmfimBfmq ^ piulirnfmqmindm dmdmiiujiun ildi ‘dijlxgnl ijuqn l]qp gq piuSgmqmhi pml]/q piudiimdgq JiufnUqli dillimmdmli piudmdmdb Qdqfmd du|imdijmdmq ijuqn gmI]mQdubilqg dfiupdmilji jqeinj <JUbnjbTijn> i/von п.пъпаииыпп.

-егеі(м>ліііл іиіпс-аяигіти-і.'іпі tern

frl

imlimfmbmdmhi ijliqtn IqSgmqmln gq liudml] gqilmnluifi ijdqgdijlignl Qm|iZr) tgudu ‘(glfm q ngiumnmpijb diij am djgicr mop ‘qrjqdiugmdmilp ij gilp gmb Iqpdqp final if) gq gdqfmd gfm UuSgmqmfn q Uudbmdgq ili{tignj gmfd mgd jiujiuluq gmfimum6md pmt) gmtimilui dtgmd-ij :iulqgum mbmdmbi ijliqm Igiu giufdiudub fldpiunj rnufp ijdqrmd dfiupdml|dq dpmfdiuumdtignj

:(glfm q uidmfn ‘ifbdmpgm ‘tnmrfm ijrri 'gingm 'gmpmp ‘pmp) } giugm i{p liutujmjjdub lmfn{mt| pml) njmligm Idijlimdmq Bgudu ‘gijdqfmd mufp ijnijlnnfm q Iqgam mmbbm ‘Iqgum bgmb m04 ‘Iqgnm miapmlqnl ‘Iqgam fjmqliqm ‘Iqgnm dfifinn 5 piudqdmdq|i 3d nun} :jnujidiimdgq ij? mbmdmln ijliqm JiuSgmqmln i{du ‘flmnmpijfmd fyni] igqdi] q jnuuiuligfl?unl Qgmfdiuummbmdmhi ijxlqfmd lif-fi :nqlnmdgmqligfl fydiub 6i[driupdm gmljmummbmdmhi ijbqm dnmp ijlmbb ijdqfmd dufimdli milmq ijuqn gmf]irn?dubdqg dfiupdmljdq dpmfdmumdlignl .ijilmdmd-t,

:girm q Ог ‘dmb-n) 6mgiug ngmpqmn if ч?дг}р ‘iZilliq) 6Цд miubfi gjqdmnJZmf Iqgam gmlirrujm'lm^ IjmgtJdo :dqgmbmdmln ijliqm i{m qlimgSdqli т iJuiqlimgdWin pq piuSgtnqmhi pml[ piudlimdgq Sgmil-^ :gq Tqbmjiml^mn fldqfmd dujimdlimdtnq dfiupi!tnl\dq dpmfdiuummbmdmxij

:3guifdiudi|nmgpiumu i]dqgrjiufdiulimi{imgmp qmn liujiduqndli BiJgiuTligmnqm gmfdiuummbmUmfn .iJUqfrnd du|imdlimdmq luqn gmlimQilubdqg piuuqvgil ^ ііцшпшф gml^mdadammqq Iqlimuyi

:glfm q (£Z ‘ЗП

pbmn) BifBqbdafi nilinti if gpijb 6mqgmp fu5i{p q :(l9l ‘Ьігітф) difgmin md if fiufm^ n^qdmnJZmf ggmdml\mml\5 :glfm 4 gqBdmm

diub if ‘lqgmBinSif dfmfi if ‘Iqgmnindnfj Bmd if ‘Iq^mlmq Bmd if ‘hagqff г)П ndmmdm gq 6i]dqfmd lifyi :(glfm q їldqфm? gmpljdbligd tjmfdiuijmd mm ‘Qdqgmnmpilddg ijfmbmdmln ijliqm ctrjqrjiu [{тггфд) |iu(Uqrj)gm1ln gmfd lubmligmjiud pmfi/q gmfdmmfmiimmdm } piujidqddmm bijdlimdmq gmfdiuli dmd 1тГ[іт dmdmdu|iun gmbmdmln i]liqm ^mJiSgmqmln 6і(р1хиГ| 6gmdfl :i{dqf md dutimdtimdmq dfiupdmi{p dpmfdiuiimmbmdmfn tiulqtn>mdq|i dqpdm gi{f mumd Iqdqd gq tluqp gi]nmi|p rnqq i]Il4P 6i{dqgmbmdmln ijliqm x?m3gmq mln l(nij 6gqdiJ -li lid-5 gqlidm dgudu ‘dqfmd gmlimdlimpmq luammbmdmhi dmZ i|p gmi^ :dpmfdiupbml] di[ ^ piu]idqddmm 6ijlidualmg ildpiun] lidud I]dq iJUqTmd i{uqn gmfimQdubdqi) dfiupdmi{p dpmrdiuummbmdm^

:glfm q (£| ‘^43 ‘ lq) Bgmm 1f dupnjb iJSijgam mqqgn :('linu) mmdanfdnnf if ijlib Iqgum nuqmdm-j, :(££ ‘ dmb П) gBmSdpmf} gmllmdqфms if mnugb gij^gam pqjimmq-t, .IjmgiJdo -dijlignl mlimfmbmdmln i{liqm ijmqlimgdblin pml] i{inqlitng3dqti dmdmgmalnmmmlnmpmq )q piuSgmqmln pml^ piudlimdgq ‘(mnmpi| iJTmbmdmln t|bqm i{mqlimg3Uqli mlj L[mql]mgdblin gq piugmjigm dgmdli) 6ilmnmpi{umd i]dbmdmq (jmlibimli IqTmd 3dmZ фп dfiupdmi|p dpmrdiuammbmdmln flnmp gmlimgpijq ijdq Tmd dufimdbmdmq ijuqn gmlimQdubdqg dfiupdmijp dpmfdiuumdbgnj

:driupdmlidq Inqlimlibmq ‘dCiupdmiJp gq piugifl dpmfdmammbmd mln dgudu ‘dqfmd dulimdbmdmq dfiupdmijp i[uqn gmfim^dubdqg ddm? p piugligQ gq ijd?m jiudfiupdm gmlimammbmilmln piudmdmd-b .7 a ■/ и s' л-илтпът] лій, iwoena оиът1л,тмп> wvan n.n'inaju-btjqo. >vc/

OijJip, npp, фшиїппрЬй, uijq puijbpji hiuiJuip ph uipdnijpli Qnp ijpp-лпрпііі t, шд ІийііршпшІїшО uipdnijpji qpuUnpmiSGbpJig libljfi (pGnip-uQ JuGqpli) IjnpuinjiuG hhmhiuGp: Uju JuїїpJi puijbpp inhnJi u|uipiuquijiu-jjQ fuOijfip u|uihiuQ2bini jjbiqpmiS luGqpumnipjuiiSp quinGniti hQ tifiuip-mjp (іцшІїшОрпіїї hQ lipuijQ ubn]i }ийг]]ір): <i,i5i5m. UnOni /г GnguiDt Ji ршд fi2tuwGmpltiOO (lunp., 128) Ь Ь ршд uinfiG qOui ft qputg (Uqiup., 1 03): ilujpiuqiuiuniuliuiO uipdnijpj) xSti2m ПГ> puiniujJiQ lupmuihuijmni-jmG mG]i: и.иі|ш&р і|ЬршрЬрпіії t ujjG L(iunnt.jgGhp]iG, npnGgniil uihqji uipuiqutjli phpmljiuGuilimG Ііііиіииці Ipu'd uil)Ghuijm t, puiG]i np huiGqhu t l}h[ huipiuijpji inhupni}, t]iu'iS t] nj ІщірЬпр, JiGjujhu' h iquih шпйпц qGiu зфр.): h iqiuh иіиц ціїЬпЬш^О (Ъ4Р): f1 4uijp iJiuphgjiG qiuri[]u Gnpiu Iquip., 107): QGnuui ]i ршд шрйшЦЬиід (Фшріц., 84) U iuj^G:

p.i.s. ъь-гч-пго'цииъ и fifth {игип-гиапг p-uabph ьц. ъгиъз "llliUbSUef

ичаь A> ),'//> ft, І; Г f* 'lf{ffU3/> 1, hJirPUPC luGnpuinmpjuitip iljiuipdnijp Ghpqnp&uiliuiG uhnji huipuiqpuiilnp рш-jpp miupphp riiuuiujJiG ujuimliiuGbintpjiuG uhnji JuGrilipGhpp hbin hiuG-hu hG phpniii Іцлиішіідіїшй muipphp hGiupiui}npnipjniGGhp: Uju і}Ьіцрпіії uiphnp t nj iJJimjG iujG huiGquiiJiuGpii, ph np rjiuufiG t iquiinljiuGnitf iuju iui5 iujG uhnfi tuGiitip iuGi[mGim uinuipliuiG, иідЬ iujG, ph JiG^ umuiGdGiu-uimlinipjniGGhp niGJi iuju Циіії iujG huipiui}puii[np puijG lupmuihuijwni-jiuG h pnilmGquil|mpjiu G ujiiuGGbpnitf:

DiumiSGiuuppnipjniGp gnijg t иіицфи, np lifi ijhujpniiJ uinuijliG іщіиО iJrplniiJ piujiuliiuG piuipuripji^p, np]i uipmuihuijimu& qnp£rnqnipjniG[i Ijiupnri ilhpiuphph]^ uinuiG&fiG quiu Ijuitl muipphp rpuubp GhpljiujujgGnri fuGriiip-hpji, lijniu r[bujpniiS' hiupuuipuiijnp puijli Ьшршгфрр, npfi lifiiulj IpuiS ilfi uiO[i puiquiqpp^QhpJi iSJigngnil uipmuihuijm4ui& jitfuiuinp l^uipnri t ilbpui-pijhi (tjbpiuphphi) Ііш'іІ LunuiGdjiG i}iuu, Ijiu'ii Ц шшррЬр i}iuuhp Gbptiiu-шдйпі\ uhnji JuQuJipGhpli:

Cum iquxhiuGjtlnq ljuiiS bGpiuijpilnq uhnji Їи0цр}і quiuuijJiG iqtuuil[iu-ih\nipjiuG' fuQqpumnipjiutfp iSJiuipdnijp GhpqnpfriuliiuG hiupiuqpmijnp pui-hpp pujdiuGiJniii hG її Ji piuGfi luiSpfi.

l.ujGdGujGti^ uhnfi JuGqJipGhp ициЬшй^п^ (pGqq&ilmd hG)' qpiuqnidu uqqiuw шпйЬі (Pniq., 109), iud juiqbpu qlluuiniiud (Uhphp.), juitiop uadbi quijGnuJili (Uqiup., 69), uijuiGliQuiiniuli uinGbi qjiu (flul].), qiuqqi] >n luGqiuiuil] пі Lu uipiuugbu (bqbli., LQ, 14), iuDhwiiurniuр{ій uinGbi [iSuipq Cbjiiu.) b uxjiG: U]iiujG iuGdGiuG}i2 uhnji {uGqJip iqiuhiuGjnri huipui-|рші[пр puijbpp, wGljuiIu ujjG piuGJig' niq}iq, pb фп^ишрЬрш^щй [іі5ши-nntj bG qnp&iu6i(nnS, uhnji JuGijpp qpdiujJiG lupmmhiujmnipjiuG inhumG-jjniGlig йр2ш tifiniti hG, lujuiqhu шйі\1і\5іииш1и5шйшфиіІ} (liui-

mq hG ujmhuiGgb^ pb' umui jJiG, ph' bpljpnpi) b ph' bppnpi) qhilpnil lupmui-imjmilui& uhnji fuGnlip), liQjiiitiu' iquimnihiuumljn& lunGh^ qqujfrpu (Q-Іші}., П-, 15), фіиІиишшІїшО шршр qdhq (Uquip., 405) b iuj[G:

UG(iGiuGli2 lunujpliiuGbpti hhm Іішщшіідііпі^ 1ішршцрш4пр puajhpp JiluijJiG qbpui^nnipjniG niGbG djniu ptujuiJuiJphpli QljiuiniSiuiSp: Uuilui&p qiuji5uiGun|np4ui£r t 5-pq ц. iShq huiuiufr qpiuilnp uiqpjnipGbp|i їїhg uip&-

lqgam mmdmgm ‘lqgam ifgmpdm ZijgmdiJ QdifftgnJ gmfdiugd uqli?gi{p } Zijgrngijgni 'jiuhndqli dijlimmdmln ddijlignj ijuqn 6gudu ‘dqfmy ■£

:glfm q (%zi ‘'dunj) giudob gujdiugmnj Zijb 6md 4 qgm6ug ij lugun :glfm q Iqdqd iifd if ‘lqgh giagm

lqgam ffmgmf/mmm/j ghilmf ‘\qgam dlimp ‘Iqpm dmpmq tf ‘Iqgnm rfmn mimq ‘Iqddmp Smd if ‘lqgam ifaqq -dqgdijlignj gmfdiugd 4 ijuqn Zijgmn mli dqddmm lulqjgmqmln gqgiu giufdiudujimdmgq tJgudu ‘dqfnijj •£

: glfm q (ndu

ifl) fiijdfmbmump i} Iqfnndmht Smd if n?mb ‘(96 ‘"biu^) lqgam gmqmbmd Odijlignj gmfdiugd ,qd ‘Zijgmdij 5 gdijlignj ijuqn ,qd 6gudu ‘dqfmd •[

ijdpiil iloma i|p gq piujrigmp md gmfdiulqgmlimtnfn gljfmnmli ijdqgdijlignj gmfdiugd q ijuqn ^шЗдтц тіл innil ijdqfmd ijuqn gmljnujdubilqg dfiupdmlidq dpmfdiuumdligrii

.'liuilqgjuuiluqndli dug ijdfiupdm piujimpo ij? gfm nuilqdtnqli dulud ‘gmlimdqdmnji^ qd ‘Iqjiumdilli 1 buuinmpij liijlnu ilf md dujimdlimilmq dfiupdmijp dpmrdiuumdiignj ,6ijgmd rjfm njmligfi

:(9£ ‘ dunj) gdgifb }dmji <5mtimg q (66 ‘biu^j) qSnmdmli 1тцІт]і Йти тґ ggiijdiunonfmdm? diijft jiuilu :dijlignj ijuqn Uugmjigm mf|draam (gml) mfjmilijgmd pmli gml)m6mdq]i ‘?giuZgm pmli dujim?gZ) Zijgmdij ,qd 4 ’ijgtngpgm ,qd lulqSgmqmfn gqgiu giufdiudub dgrndf) :glfm 4 (-гіф*}) Iqg am б^ЦдйтцЬ ‘(99 ‘ Іпіітф) lqgam pjpmmqb ‘IqgmSiammp SmamC ‘lqgh tSmnm ‘Iqgm^dm tfimum ‘lqdmfi 8 типі Г lqgmf]dm Zmfnmf ‘lqgam Ziuln mf ‘Iqgnm nqmgm ,(gq tmjujbligQ) gq Bijdqfmd dfiupdmijp (nmlimpbmd) luSgmqmhi dqgdijlignj ijuqn gmfdiulqgmlimmln gijfrnmnli dqddms'E

:1ітфті)пірцтптрі[йдіп piugumli gq nudhiqli lulqjujtnijdub jiumnmpij дт^тицЗтп^иф gfmijp q [glfm 4 (q£ Jirnjl xj) DiIlDmul ijdrnimr npgmb piubm;j] dijlignj ijnqn ijmjimfmqmindm ludpqli liduddq gfmijp IqSgmqmhi gq liudmli "gq 1)іпфтдтрцтттіїіі11і iijgiufligmnqm gmfdiuinfmqmmdm ijdpqli ijdiign] ijuqn Odqfmd dujimdli nidmq dfiupdmijp liudlimdgq pmli liu3gmqmhi dijlignj ijuqn Zijgmdq

iflgijnmp mufp

piugmjigm } mlidtnum rjmlim6mdqji fldijtirjnj ijuqn ijm^gmqmhi ijnmp ijp igmdQ :glfm q (i£ ‘ dmbn) gnf\mmnmjib dqdmdm mnfmfnm ‘(g ‘g ‘ bm^j j) dj lmqam dogmf gfmb ‘ biucj) dygam drntfigm giijdiu?nqmb ‘(1 \ ^Zijliq) difSlmlj gifpgmf ng^dob ‘(911 ‘-biu^j) gdijliilqb lqgam dqfimB mdfm ‘(zi ‘G ‘'tim/i ) djBtfgrnffdm gljmf lindijbb ‘(-гіобці-і) rnlqbqb gqB ifgam paljqlm (gq ijrnjiijbligfl) liuSgmqmfn dijlignj ijuqn ?i]gmdq-£

•.ї1дтІ\т6Гтч ijdqumd

ijgmg^gm ijuqn gmtymdm gfmijp nijlmb q nqligmq piudqli ijliudt) mdji !ij gqdugml]m3ijpgm ggiufdmlimidub 6gudu ‘(D^m 4 lqgam indinf] ‘Iqg am ifgifddqg ‘Iqgnm damnljmpda ‘lqgam mmbbm) dqfmd dujimdlimdmq Igmd 1}ji gq piugmgpgmum piuddm? ijdqfind liu^gmqmln dijlignj ?ijgmg 9DT1 'liudtigqdmnjZm gijammdm їй gijildtig dij dliilmp q ріиііфтгиї nqhi m6gmbmdqb piu6gudu ‘(duqbuq t] gmljmpinrnfn) jiudqgmpqd ^mji^dm

-gq pml] piuSgimimhi -gq dfiupdmijp (glfm q і]оФ dfaifi ‘ifgi/1 gfa, -mdii/b ‘i/ffi/I dii]b ‘i/gifl i/tlmd) Oilqfmd ijpijlimijp ijdpnj tidudl]dq'2

:(£ ‘II ‘ Ь’иЪ) lm'

-tlq mqqb pgij qbq pmij :(ц ‘fii}gbiq) пбііитр difbgnf t/ Iqnfp qhq fydm* bqp 6Гт^} ijlqbuiluinn i{p 4 di[lignj i]p gq {пийдтцтЬі -gq йГіиріІгпІцІ flgqpmtigfl gdqqymfmd ({pijtimilp ЦйргЦ nfm ,Qmnm hidql) Iff) :i}lqbuilum £m]imfmqmmdm jiufmdilqii Zudugm q Utjlign_] gmTdiugd ^mjimfmqmmdr |iugmtiimlin q piujiumdi]!] jiuJndql) ili]limmdmhi inqq 6gudu ‘ddqfmd [

i[dpi

dqdq gq piuligmpmd дтГйш^ттцтд^дтит gmt\mum()dub тпй dgmds :glfm q tft)i}1 qdqd ‘ifgifl gfabmdiifli ‘ifgifl ilnjii ‘ifgijl wfmf ‘ifgifl mm ‘i]6ifl lmd ‘ijgi/l fydmq ‘rfgijl fnjb ‘i/gifl giumtfb gq 6ildqfmd UujimiHim -mi| i|pi[hmi{ji :(]iuqp gi]fmpi|ti tiduddq ijjid ijfimbq дГті]р gq piujimfm -muidm -gq 1\тфтдтрцтптрі11і fldqfmd 5qp ijanun} qd q ndiu

6qanunl ,qd) ^ дІїтріЦі gmtimgmlimdqct gmtimgd i]dqrmd lifm flgiuf -iui]pi]lirm]p fiudqii {jmgygmmn 3qji ijcj<}mji6iuumli gfm pml] nfm ,6gmd 5? (jmjidulimgmpfmhi flgiufdiuilpijtimilp i|dqrmd lifm ‘piudu Ьдд :dqfm dujimdlirmltmj ilptjlimijp ddm? i|p ijuqn dubq? qmg gq? mummlimdgq

imljmdgq gq ріиЗдт

-mhi 3qp ijdqggiufdiunmlinmlmg pbmfifidq fldqgpmligrn nmlimilqb liujnjm -dub 3qp ijdqggiufdiunrntimn}mg pbmlimijp ijhiijm {>m|iZg piugml]mdLj

:(£9 ‘ dmbyi) gnjiulb tf пфіииі] mpg gifgm^ pmligm nmiitn -qb ildqggiufdiunmlimnlmr) pbmlimijp dujimpilli nqfndu gq piu|iumdi{I| qd ‘piudVnqli gfm gq? luummfimdgq fldqfmd dujirndlnmlmq ijuqn 3ubqc

:(191 ‘ biu^j) Iqgmlq шш^тр i( im6qpmfi him^ 6ufm gduimbmd gi/grfgcf q (OOZ її^nt|T f|dmgliul]gm cfqpiu da fy inpp

■.Imfdbmbmd pml) bdmtn IqgiH q liudmli dpmfdiupbml] ildu ‘mljrndg q piuSgmqmhi flnmp дгпІітдрі[ц ildqfmd du]imillimdmii i[uqn dubq^ д‘\ЯІІЄ<?ИииПП*іП4ЯгІЧ t/ОПЄПі/

JUbllJbllJTl} ЦИЧП &UGQC IZJ

О-е/ЄЧU-PUTI ’JJQeriif Л1ЪТМЪШП> tiVQf) &UUQC Z ;f

.Iqdmmml] giufdiubu<jdub du-?gil dpmfdiujjdubdqg i[fmfimdgq } fiiummq gm i|lq]im 6gudu ‘gq dqggmlimfub Zilgmpgm gdqgdijlign] gmfdiugd QtnSgm -rnln Bgmiln du ‘q gfm дитртпцц :piupbmf] gq |n[d pqp ijlq|im ‘pmm -qpmq mqq ijdqgniufp ‘fldqfmd i|dpri[ lul^dq giJSdqfi du ‘q t(lqmtnl|q_

'■(£LZ ‘’ilunj) 7mqdmdm UiiJ npmf/nipmij gndobjj .fimgijdo :D^fr q Iqgnm dogmQ ‘Jqgum pmftmpmq ‘Iqgum uidnitrirnn[U> -ildi(ligt\{ gmf -lugd qd ‘ZiJgmgpgm q gdi[bgnj i|uqn qd <im3gmqm[n Bgudu ‘dqfmjj g :(ZOZ giltiqfmli djgam qdugZ uimlibmdmT-k dug '(9H ‘ biu^j) 6m

-fimgd ij di]I]dqb IqgmBiuBmlj diuifimjij ^mgijdo rglfm <\lqgam діитЦЬ ‘Iqj -urn 5rriwijb ‘Iqgum ifJqnl ‘1mm gmd ‘pifgifl Brflimdobm Zilgmgpgm ,fldi] -gflnj gmfdiugd uqii?gi}p ‘q Zilgrmli} діЦЬдпі ^ичп 6gudu ‘ilqfmjj -p

:д1Гт q (£6 ‘iZill'q

gquinjiuf dmdm nfmdljdqr бтдіид gndobg JimgiJdo :о^т T Iqgum ddiu,

.dqCmd innmdiignf ‘dqfmd Ijdiubmdiapdm dpmfdinurndbgnf -ц

.ijdpn} iu?|ilti gq piujigmptnd dqfmd UuJimdbmdmij ijuqn dubq? ,6il!)iufligtnnqm gmfdiuumdbgn] J'l-/Ue&'fUtJndt,'lnr UjnGVtil JUbJlJbItJn> <!UQfl cTUSQC £Zif

:(g9 ‘biutj) Iqgmlq rjil6ifl mmn|Zm dqdiu ifp ngijliuligm gmqdiij tnnQ 1J5 Jimgijdo :jiufmddqti Zudugm ^ siiujiinfimjtmndm nqfn )fiug giPqbudumn {)m5gmqmhi ijdqfmd dujimdlimdmn ijadmZ пГп :dfiuum jdub iJ6fiubgmq ijlmfbudumn Imfillimlimd piudqd gq nqligmij 3qp ijdqg pufdiuumdijfy Zudu ‘ijBmd 6iulqdmmmJi dfiuam^dub gmfimmufqmilmZ ijl nfbuilumn bdmhi ‘q 3qp ijdqggiufdiunmbmnlmg pbmfifydq gq piujiumdtjfi ітфтдтрчпіптрі{1ідт Ь^ЧО1^ ‘aQu,Ju ‘(D^m 4 7af> kudml} ‘Imlj рЬтЦ it/gin ijiijdmgmn/Zif ‘pi/gi/1 r/mnJZif ‘Iqgmlq fnjlr if ‘pifpifl dp hi/ ‘lqg im qdub if gmd ‘pifgtfl uimnfZm ‘IqQm дЦт') ildqggiufdiulidmd ijuqn cfubq? fm gq piugmgpgmum juuddmZ ijdqfind dujimiltimdinq luumbuduuif)

:(§)? ‘ dunj) lqbdadl/dq bqp 7liq hdalqim nTmfj [П'О’І^О :<$qp ildqggiufdiunmlimtilmg pbmfimijp gmfitnfmd gfmijp gq $піф imdijFi gijnmijp mqq ijiflqbuilumn q }iacfjiqli liduddq ijjid [{Iimbq gfmijji i)lmb gq nqUgmq gq ^тфтдтрцтптрЦй (glfm q ifBifl imd ‘ifgifl mmZ fgifl тГтГ ‘ifgifl ddmp ‘ifgifl dmp ‘ifgifl Ijdmq ‘ifgifl /njh ‘ifiud hijii if ‘ifg fl dmgqgm) dqfmd luumbudumn djiiunJ i]p nqfnnfn :ilqgi}mfdiijfimgi[d Di(pgm gilfmmnmpijmqp cfilmZ ijp piudqd gq nqligmq ildqfrnd lifra piud jdlnqU ijm6mgji :i{lqbudumn Qmjimfrnqmmdm Jiufmddqti Zudugm gq piug im dgmdg du ‘3 gfm ggiufdiutimgijdoijp tjmijp 6ijgiuffiginnqin ijdfiup Jm dmpmq ijdqfmd Uulud dujimdlimdmq ijuqn dubq? luumbudumfi

:(ZZ ‘0-P ‘ nt|l> lqnm gtjdmdm gdub

gmcf JimgiJdo :glfm q Iqgmlq fnjh ij ‘ifgifl hdalqim ‘pifgifl mmnfZm fgifl dmgqgm ‘Iqgm gljm gq 6ijdqfmd dujimdtimdmq luumbuilumfl

:Jiudfiupdm gmljiTia

mbudumn jiulqjimpo (6fiubgmq gq piugumli) juupbmfi ijlmfbuduinn Imfd imlirnd gmliinfmd nijlmb gq nqbgmq Ifm ‘dfiuumQdub gmfimrnufiimdmZ Imfbudumn bdmhi qd ?u gq piudmmml] Sqp gmfdiunmiimnjmg dgudu ‘dijn Jhigfm gq piugmg^gmum piuddmZ ijdqfmd dutrnidlimiltnij ijuqn dubqc Orl'IU9&4UVnbUdUSn ОиЫиЪПЛ1> i/IJan cTUGHC Z Z iT

:(sz ‘-ej<4 ‘ liDOQ) гпЦП niqm q ‘qbq bfm

ddq JimgtJdO :dpmfdiuumbudumn qd 4 dprnfdiuummbmdmbi ,qd ‘dpmfd luumdligal ,qd ‘dpmfdiuamgmfim?ufi qd nqJnmdgmi|ligfl gq Ijdiubmdiup Im (glfm q i/gt/l i/dqZifb fjmdmnmq if ‘fmut qdm ‘tfgfl qdpgm ‘ifgifl ЪГт) qfmd ijuqn dubq? ddmZ ijp lidiubmdiupdm dpmfdiuummfimdgq-£

■(91 ‘543 ‘ bm^f xi) bqd t|6i]l diijii q ‘gimdmgd ^6nqbdq ,l]nig JUq ^ЦЬдпІ gmfdiugd <?т|ітГтцттгїт ]iugmlimdm gftni[p gq piudbmd

:(W ‘q ‘ bmnq^j n) Bmdmljw pifgifl gm dmhinmmft, :(LS ‘ Ішітф) faiidqtlanf Imqbq ffmdbmihj Jimgifdo :dqfmd Km q lqgmB -гиВдт рііпф bgd ‘Iqgmmp рііаф if ‘pifgifl fimqhqm ‘pifgifl gjimfnm ‘pifg -ifl pdmbgm ‘pifgifl fjiImrjUufjrjm ‘Iqgum ritlniigm ‘lqgb//lqgam ngmbdmgm ‘Iqgmlq Bfmf ‘Iqgam Bfm rjq piuSgmqmIn ilu ‘pupuluq gmljmdm [ Iqjimfmqmmdm } Uudmfy QilillignJ ildqfmd Uutimdlimdmii dl4updmi{j-) jqena ,jubnji,non> <ivnn ifvsnc HeJUfiJTHin илпЕемиитмъ'г'ч ZtZ'J

:i{-O0S 3d\uZ } piugntnq ‘UJiiJd i]ilqfmd dujimdtimdmq ijuqn dubq? Jidiubmthupdm dpmfdiuumdlignj |imIqgpiu|iZmii ilqj)

:(S ‘-0-РЭ ‘ plimn) pi{ giildiumnjtigtnhi 7hq dmljdqhga :(j ‘3 ‘ indo xj) dtfBifgifl dljifmmbimpbmd q di|36qf[ iJjj Jimgi]do : 6i]dfiupdtn gml]mu -mdUgn] gq Ijiliub piugmfymgpilq ildqggnirdiulidmd pmjidujirnqp dpmfti -ludlimdmq iJTmd pifgifl q ijilqgdi]tomdmi[ QmJiZg aqii?gi[f| :rjq luumdfcgnj QUqTmd ilu|imdlimdmq {jmJidq^j :6i|ziqn gmliirujdubdqg ij?i[dlitnlimd gmf -mfmd Iqgam (?ггфп(тІі gq ijuqn gml\mQdubdqg dqfmd dutimdiimdmq Ifrr Jiifdmpbmd q Iqgam dmtjdqhgd ‘1qgum bginb ‘lqgum l/ifmmbimpbmd ‘Iqg -am fjmdqim ‘Jqgnm mnfmfnm ‘Jqgum mqqgm ‘Jqgum difmgilgpgm ,nqfr -nffl :6i{uqn gmFimgmfimdqd i|?i{dlimlimd gmlimfmd (jmjinlmti ,qmD ІЧЇ -ijl gq liudml] Ijdiubmdiupdm dpmfdiuumdljgn] ildqfmd dujimdlimdm'j-

rdqTmdlfm t\jnfgifj diufnn, -bdmp ‘Iqgam dumufimbdmp ‘pifgifl duinuFjmfnmf/ ‘pifgifl dpmSmgdml] ‘pi/r -ifl diuljmfiuQ ‘pifgifl 6iflimqd ‘pifgifl diuwf/mdfm/) ‘pifgifl dql/minudnd ‘pifi -ifl diuljingmbmb qmg gq f]diubmdiupdm .rjdgijnfm ‘Qmjifidb 6ijt)iufdiui -ujimdmgq lulqgum dijtgnj gmfdiugd pmli ijuqri fiiiumpinmhi pmjiZo, :(g ‘^Zijliq) iJ6i[giJl gmdmprrujmiumnm du ‘fiijpgfm Iqgijl dpqdmli аіифиі ?u iq fjmgijdo ^qp gmfdiupbmli ijdtimilmq .i^iqp 6i[dqT)?i[dlimlimd ijfm Imfjim } xjm)imfmqmmdm guinmpi} gmlimmufijmdmZ niJgiJ3dqli -dijligr gmfdtugd IqSgmqmln mgmliudmli dfmd dijlimdmq ІтГ^іт du piu -m6md Ogiufdiufmfium if?i|iilimlrmd qmiamnm liqimiu ‘giufdiudqdmdm gmlimnmlimdumn pmbgm nmUmdqb—diflignf gmpbgmq q ml]um qSiJp i|dq -?i[dlimlimd i[dlimdmq ^fmd du^imdlimdmii pifgifl indmpmQmiuumm nql -nfj] :dpmfdiudqdmdmq gmljmniufqmiJmZ pmliq qSiJp ijilqgdfiuqp bupbm dijlimdmn \|fmd Qrnjidulimgmpfmhi lqgill 4 toudtnt) lidiubmdiu

-dm dpmfdiuumdlign[ ilfmd dujimdlimdmii ijuqn dubq? gfrn pmF] nffi J-lGIliJ juhndbnjn> QVQ17 iTUGQC ъливплми-рип Ш)ПЄ&-ГІ/иіМЬгІлГ rCZtJ

:(fmd 001 3dmZ) fldqfmd dfiupdmlidq dpmfdiuumdlignl gm ‘(fmd 009 SdiuZ) piupbmf] gq JiiJd <;qp mmpqpmqgm piudmZmhimumd ijdm -mdb ildqfmd dufimdlimdmii ijuqn flubq? dfiupdmijp dpmfdiuumdlignj

:(0l ‘‘dunj) fmpifdqdqgqfj nbmbn, bqp gf\q дріибтиил q (£0t ‘ ^^п) jif/trfmw nmfnn gfmijp mpo, .limgi' -O :dfiupdmtydq pmlj gq dfiupdmilp fldqfmd luumdtign] duqn 3ubq<^

oz

'■(OZ.I ‘ їгиігпф) njiulb ij q6fmf\gifbgb Syp U U0£ ‘Dі1!1!ui^) fngiuuinji BalqdmgU Iqgb pifd Jdmlj ^и ^mgijdo :o^m q («Iqdmrjq») Iqgnmnf nlqnf ‘Iqgmbmfn difljdq ‘Imfy nfiulb (if) ‘Iqgb gifd ‘1mm gfjm Sqpdm gi(fmQmJ\vdrcito tlD*u 'ІР ildqfmd lidpn} nfxi

(81 ‘4 ‘ nqiadatp if difgifl

mjbgm _ifjj q ‘ Ьііітф) gifdmmbmd ifgmpmdq nmjbgm lqgtfl mnugb gi[qxuZm> mpp^ :glftn q/тот ndagmq ‘Iqgmfidm ffifnf ‘pifgifl miapmlqnf ■Iqgnm giifdiubmhmnf ‘pifgifl iflqnl ‘Iqgb gaff ‘Iqgb ngmdmnJZm ‘Iqgb dmnjlm ‘Iqgnm giifdinlqBfm ‘Iqgam 6Гт gq Bijdqfmd lifn :dpmf€hti6fimhi -ml\ gml\mfnml\ $uuahnqli mufp gmI\tnJm piuatnqli ijp 4

Iqlimftnqmmdm q liudml] Oil -l]lipnj rjmfdiugd Bgudu ‘dqfmd gmii :]iutlqg6u3ilp iu Jiuilqgljmgmliq dqd -dmin gmp6f\m{nml\ niflmb rjq nqfigmq ddqrjpiu6mdl diJUgal mqq i(dqrmd iJuJimdlimdmq t[uqn 3ubq? dfiupdmijp dpmfdiuzimdlir)n{ iliImdmd-5

:(flnU) DtfJlі™ atfPDmf

Jopn :('nd;j) qnmmimqgm bgd gifgifl Biff/mmdmj] ,(Z9V ‘dmb'n) mp -dg bgd djali ngifZm-[, ,nqhi?gi{ ‘findqggiardia6fjmlnmli gmfjmfnmfi £

:(t79 ‘qZiJliq) qi]mjiT) \[ gmqnfmift Bmd ц :(££ ‘ durq) •jiuBiagum pqdji BmqpmgZd і] SiJpmrjZd nqlndu :(901 £t>iutj) IDmprj ^ i|Btjl 'jmtfrnliaii :(t?9 ‘‘Іпатф) ti6ulqf|qf pijgifl bnqgyj mpp^ :Jiumnmpil gmfd -luiidmd Shu lq pmfy illmfdiimiliTiq ‘ijliqp 6i}dqg?ijdlimlim d m|r)iJ3dqJi ‘ijdli

• milmq 6gmdn q {jmfiduJirngmjifmln fllqgum UijlirjпД gmfdiugd |шдтї|ти -m6md [{dqrjgiufdiubilmd gmpo, -'(’^SS) BqmqdiagmdqT if pi{gi[l mZqp -md> .^mgildo 'dqfmd Ifm q pifgifl gmfjminnnjmifi ‘Imgnmb mmunfmifi f ‘pifgifl gnmpgm ‘pifgifl dinfnmgpgm ‘pifgifl dogmpgm ‘pifgifl mniadmd gm ‘pifgifl gmpmdgm gq piuSrjmqmln du ‘fiafinlaq gmfjmiimBmd z

^.glfm 4 (91 ‘Ъч ‘ l^qbq) сЦгих? •miu6qfmq твид tiq оЇ1Т1 '-(.P ‘П ‘P^S d) gBmmdqtjmZm Imin dmdijnj/i (192 ‘-tlmbTi) f>gmygm Iqgmm gmpUmi_, :(gzi ‘'durq) iffmpmndm^j Itnql jifliqdq-b :(89 ‘j\ ‘ bqp Iqgrnlq fffmg :6i(pljuti gtnfdiuliilmd

?liu piudlnqli liduddq fjriil ‘i{?i|dlimUmd gmfimfmd gmfdiulidmd du|imdli milmq piudlnqli mafp ‘ijdltmdmq ijilqfmd du}imdlimdraq piuafnqfi ijp ‘q piuji Здтцтіп ildtliigtil gmfdiugd Qmjimfmqmuidm ^iu»\5mtiuluq grnf\mils

;(St7 fliJSnqg

IldQll ?u mpg dgiux? dnl?T)tn(lmdiil nif bg^j Jitn^ildo :dprnfdiudlimdi] gt]fma nuallmfjim Qmlidujimnmpfmhi Uqr)i]iufdiu6limtnmfi qm^mqmmrnhi Ifm ‘gq jdqgpiuduqndti ijdfiupdm gmf]murndlignj liiludtidq ijilqfmd tifm qd ?u dgutlu dqgdillignl gmfdiugd Iftn qmg ‘tqSgmqmhi gq liudmVi Timgmpmprnilp dqfmd Iu|imiHimiImq dfiupdmijp Zudu liu^omqmfn dijligii} gmfdmgd Jiugmf\mils

:(£0 I ‘ biujj) Iqgmgmtnn mq pij gdfmb ‘bq gljm pgif du ,Iimgi{d

О :glfm t| /тот guqp ‘Iqgmnmq rmdqfi if ‘(«Iqdujimdilti») IqBunf дЦт bgO lmm дЦт ‘(«Iqdlimp») Iqgum n?gm ‘(«lq]iligmhmgq») lqgb gmljgiaf ‘Iqgb >ljgia ‘IqgmBiammp gljgiu ‘Iqgb in/mifp ‘Iqdqd mqqb ‘lqgmbmht diflidq lmm ngiatjifd ‘pifgifl dgiuljifd ‘(«Iqgtio») Iqpm gltfd ‘Iqgb gljm JiuSqp dm gilfmQmtiydmli q piugmgpgmum gnmp i|p ijdqfmd ijadmZ nf-п

и

gmfd\ugd) dqgml]dmum built] gqdui}l]mbbiiiDm ggiufdiuliu^dub nq piugm] -rjm I} tjniuf]ilq dgudu ‘Ui{bgn{ lufydq gq juuSgmqreln dpmfdiudub ijmnm! •ijamd 6gqdiJ адтіІ-]_, :|iujid ^тфтдтрцтп piugf]g3 gq i}3?m piudmdmi -flt) flilqfmd dutimdbmUmq ijuqn 3ubq? dfiupilmfidq dpmfdiuumdligni i/fleJW ЛП>П,И,]).ІП> iiv^tn ІТиЄ-ЧС ■cteiu-pjllfijq іШПСЛШІУТМЬЧ'Ч С £ zu

:(L ‘D-P ‘'^«Ъ) mnng an qbq mifpmgfm^d/j 4 (o/,l ‘}Zi|bq) dqp fmdqji if nq pifgifl mifpmgfmlidi, tfimldfj mpp^ :ilgijdqhitnfi Zijgmpuq pml] Zijgmpmq lfm ggijilqqymumi tiutiftimt] qd ?u QilqU iluqilmt] piu3friqii nff] '-5qp (Zilgmpmq ‘Zijgmpuq gmfdiuilqdmtf тц gijfmmnmjiijmqy gq piujigmb mqq 6gmfpi{p ilqgdiJUgn gmfdiugd Zuilu {jmtimfmqminilm ]iuUqggiufdiu6Fiinhiml] gmfimbtmi^

:(8 ‘4 ‘ bilq) ud rfjn if 4 (o£ ‘q-P ‘bni-e vj) Ptf ЦоЪЬ ЧГЕІ ‘ bvixj) gjiJmfimi/obb ріідф ijbudm^ .Ijtngililo :D^ni » pifgiP Ijmpmtipfi ‘pifgifl njuliquiob ‘Iqpdub ginb ‘pifrjia pmgnf ‘Iqgmfidrr, diub ‘Iqljmpdm nlm ‘pifgifl mmnfZm ‘1mm Unfljilqb 4 qmb ‘pifgifl fifui -mljgljm iIqgpiu6mUl Uijligti] liu6qgiu Uqggmlln dqdilmm gtnfdiuinfmqmu -Urn gfmlimn ‘liu|iBlimlnml\ liulimgmliq gmpdmjimumti gmtimtiUugSiJp Iqgmh -qmhi gq liuUrnf] <5qp ildqggiufdtuinndi(fi Uqdiimin flguUu ‘dqfmd gmt^ -g

:[Ol ‘DP ‘ fimi

-yi) pfup i}6ijgiu Ji^u i|indnliqg gajj] Uijlign] gmTdiugd fiugrnlimiiui .fiuu -nmpi{ «Iqdqdptnq» ljni[ ‘[('finu) fulqfmg if pfup ij6ijgiu ?u] іІіЦідтгІ gmft -lugd liujiuluq gml]tnum6md 3 piugum Jiuuinmpx] «Iqbinb» й-pifgm pfnp ,limgi[ilo :dpmfdiumnmpi{pbmd 6gmdli ^ xjmJiUutimgmpfrnln Qlqgurn Uqr -Ui{tignl gmfdiugd frudqg6u<5i[pm?infin4mindm Uqdiltnm i[Uqfmd Zud(j

:('flnU) ІЧОФ fudqluJUqb 6m g титіцп mfn if 4 ralqmifbgtnl */ 4 (LS ‘h^Qbq) gifgmfunfm gi|6ijgi]l fudqfiijilq-b :( п|рд) mJ6iJl uitrnmi -gm pnfm q ( nU^) jgmpg if gqliq amtmmqgn ШРР> :glfm г\1шдит gpiufnmilmfn ‘liugum fnmilmfn ‘pifgifl ifnqq ‘pifgm pfup ‘Iqgum (n)nqihi ‘pifgifl fudqfiifdqb ‘pifgifl gmnfal) ‘pifgifl ninmimqgmf gq 6i}Uqfmd lify :(jiuqpmliulu4 gml]rnum6md pml] gmtimdm .piuainqli lmflim) ]iuUqg6u5ilj -m?mfmqmmUm Uqddmin nijlmb ^ nqUgtnq pnudqggiufdiuumdi[fi ilqddmu gfml\mn ‘|iul\mgmliq gmpUtnlimuml\ gml\m3ilpgn\ } piu^\6l]tT\h\-mt\ mZilj qqd иріибшіП-diltignJ ^m3gmi[rribi 6gudu ‘tiudqfmd dulimdlimUmq f

;(il£ ‘‘dmbn) IqgmBiupdmi ngiul/ijd gjgnmqs 6gmqthilf giud if gil6qn]Zii 4 (g£ ‘ biUjj) djs um gifbiaf -dmb ngiul/ifd dd|j '-(ZL\ ‘dmbn) ngialjifd niff gif6iapdm-[j ’inpp^ tglfir r| lmlj umljuimfn ‘Iqgmmb imqdagZ ‘pifgw pfup 'IqgmBiuydmb ngiali -tfd ‘Iqgam fug mb ‘lqgmlq ndmindm ‘pifgip gmuinmhim ‘pifgifl biifljdqgm -dptnfd\u6f]mlmnf] gml]mtnml] p,mt] ‘jiujiuluq ginlimum6md p,mf] ■£

:(Sll “biutj) jgqdiapmgZe if 6i|ndmij giluimbrnd digijl mu~i :{i£Z ‘'dunj) nugrnilbgrnmnuh! ijgif ?u uiul пір'ї limgiJUo :glfm q IqgmBiummq p^dft ‘Imli fjmnmlimq ‘pifg ‘-ifl uml ‘pifgtfl ІтЦріир ‘pifgifl gmmnmlnm dpmfdxu61]mfnmli Uu]imillinlmr pmf] (gmt]muml)md P^h gmf]mdui piudu figfl) liuqprnjiuluq qqdu

гг

pml] (glfm 4 Imgumb ‘Imddq ‘Imbmnf ЧтдЬ ЧтЪ 'Iqgmlq ‘Iqgmmp) tjdqftnd gmlimdbmpmq budmmmli dfiuumpdub ijlmfdbmilmij } piuftuifmqmmdm piupbml] ijdqggiufdiubdmd lifm ngijSiIqi-i :piupdmZ ‘Ябтеїдїі } ріиіідгтф -rjm {шбиіЦр iJdqmmZ 6i}Uqfmd lifm •}? gmljmqimnmln йшлтф <>mliZo,

:gq fidiubrtidiupdm dpmfdiuumdtign} Sgudu ‘ddqfmd gfm gq piujidbmdiugd njmpmi| iPqJim ]iudfiupdm gml]mummbmdmhi piuilmdmilb du ‘niflmm } 6Г1116 flgiurdiuililnmgpiuniu i{dqgt)iurdiubdmd ilutimilbmdmq i{uqn dubqc зачиетиуппымти 4xjqemj <JVin &UGQC >7'i/

: glfm q 1ml] umf/innitn ‘lqgam ngimmdif ‘pifgifl dmmmlimZod ‘lqgam giifdialiud ‘pifgifl qdqd 4mm hub ‘pifgifl imb ‘pifgifl pdmtt ‘Iqgnm mmb ‘Р'ІПФ ifgmpdm gq 6i{dqfmd ЬГу) :tiudqq9mjiuluq (gml]mum6md q rjml\ •milin piudhiqb Tmfjim) dqddmm BildmdiJ T)q piujimfmqmmilm gdqgdi}bgnl gmfdiugd lufjdq jjrtiSgrnqmhi Brjuilu ‘fldqgi{ni{higfm qmg gq jnugmg^gmu -m piuadmZ ijdqfmd duJimUlimdrnq dfiupdmfidq dpmfdiuumdbgn] £

:(Z.II 4£ll ‘ ІпіІШф) ifbadqft, tfSmum//bndqfo am jgmp -ilgb oij^rnil gmuinmdp-n :(o£ ‘q ‘ nq) тбад gnmfi (б ‘-Ь-Р ‘fl^n -ft) gnimpQ am Imgumd I]tnlimlim//lqgum limbmbfi JjmgiJiIo :DlГm q («Iqmmb») 1mm imdtf ‘pifgifl bmnfmmmb ‘lqgmfjdmq dabnd ‘Imbdmlj dnbad ‘Iqgmljdm dubad ‘pifgifl nonfqdmd ‘pifgifl gmmnmdpm ‘IqgmSiammp ndobm ‘lqgam ndobm ‘Iqgb ngmlmbm ‘Imgumd Ijmbmlim ‘lqgam Ijmbmhm gq 6t{6gmd -Q-b :(piudmjimzimli gml]in{iilug3i]p) liudqggiufdiu6limbiTnI] gmfimbiml] dqd -Umm 6iIUinUiJ gq xjmlimfmiimimlm gdqgdi]bgrL| gmfdiugd mfydq {jmiSgmqrrtln figudu ‘ Qdqrmd dutimdbmilmii gfm piupbml\ gq dpiunj gijpgmuri 'Z

q (82 ‘S-P l'i«n)

ijinnm BmqbbmKmf (6 ‘f) ‘piuimqj BupiJ бтіт 6iuf)dq fjmgmnfaifi pij giijdiuilbgnlp^dlib 6ilfiqdbga[ iq ^mgijilo itiujiulun gmtimum6md q piub -mfmqmindm gdijlign] gmfdiugd liuJi6fimfnmTi dpmpdmjimumfi gmF\m3i{p -gm fiuSgrnqmfn (glfm q hagum gmpmdq ‘IqSgmqmfn npjdfi ‘IqgmBiauimq pjdfi ‘IqdbgnJ pjdfi ‘Iqgnm giifdinpdnbub) ijdqfmd Zudu ijdpn] nffi

:(t?l ‘D'-I ‘dmmji) gdaimmmb am qbq lul q (9 ‘'РЧЮО nnagmdqq gfrngppm/- i{6i[l iliul ‘(1 ‘X3 ‘firojft Ті) тру qbq ml mbiT) 'mpp^ :di}tigal <?т]ітГті{тті]т dpmfdiu6I|mhiml) gmfimhirnli gq piuSgmqmfn ilqfmd Zudu gqdmaJuф ijdligrij gmfdiugd <>mliinfmqmmdm ]iugmlimds

:(8Sl ‘^Zilbq) gnifb цтрдтГйд# Imqium gpiubdq ^ pi{ ppfm Ifn ЧїбІ 6ufm> gtfqdmnfZm mdag

gnmfi giumq ijgmdq dgfug ^mgijdo ^D4 UrjГmd gml)m6mnm piugmt] -mgpilq dgmd-ij : dpmfdiu6fimhimli gml\mhimli flmufp ‘(|iugrnlimdin dmd -mdutiun) liuqprnjiuluq }qdu q piu]iuifmqminilm gtiqp 6i{ilqgdi]bgtij gmf -diugd pmSgmqmfn (glfm q Iqgb pmp ‘pifgifl lTad ‘1mm giifdiabad ‘1mm fifndb ‘1mm gpiuiidq ‘1mm ifgmdq ‘pifgiP ifqlnph ‘lqgam pdmb ‘lqgb mmb ‘pifgifl IjmZiub ‘1mm pfab ‘pifgifl pfnb ‘pifgifl gtifdiumifb ‘pifgifl ifgmpdm Чіпдат ntfmqim 4mm nifmqim) ijdqfmd dujimiHimdmq dpiun[ 1

:gq? ddmmmijp 6ijgiuftigmnqm gmf -diuurndbgn] Qdqfmd dujimdbtmltnq ijuqn 3ubq? dfiupdmtidq :(dqgdi[bgal

tl hiupiuqpli (p ifiwfiimuin, hpb^iniul/uiqGiug, qbuu/iuGiuqGuig, qui/iuii/tcf, bppbbl'( b rnjiG) dfigngml: Ъйшйшт^и) рші\ші]р|і^ОЬрпі[ huipuinpiliufr puijbpji qnp&nqnipjui G uiijiupmji huitfuip {unupiujJiG JipuiqpnipjiuG iSbp tjiuphnpijniiJ t Qiub iujij qnp&ntinipjmO ІішшшріїшГі rnhrjli pbpiuljiuGuiljiuG Jiriiuumli lupmuihuijmmpjniGii: OpfiGuili' CGq uiiSbQinjG bptjppG uiuiqiu-іпші) ифпЬиц (Pniq., 146): 4uiuG npnj r[Jupiui5niin bqb jiu^fiiiupbu Giu-aimh (lunp., 330): Ufulipd huipbuii/f dnif {flul).) b шдО:

LbqiluiliuiG фшитЬрр ijliuijnitf hQ, np n£ ^bqnp uhnji iquipuiqiuiunni hiupuiqpiui[np puijbpG hG huiGqbu phpnui tiiliuumuijJiQ iJliuiinuippnipjniG, n'^ tL i}hp2]iGGbpliu iquihuiGjuifr inhriJi iquipuiqiuGbpp:

Прп2 Ишршцрш^пр piujbp, uijuiqbu pniQ inbq}i iquipuiquiiu-

nm hG, [лйццЪи' pu/ffuilf JiuipliiufiftiT, qbwGiumuipuiiX ipGfid, qiupiuG iSuiiuGb[, quipiuGuiiSniin jpGfiii, bppLblju iunGb[, ЬрЬЦори шпйпц, fi ршришЬшй ф~ OfiiT, pbiuiSmfii ifiGfiiS, [uiunGiuiSmfii ipGpiS U uijlQ: PhpiluiiJ piujhpji u|iu-Ьшй2ш& pniG шЬдіі iquipuiqiuGbpp Цшрпц hG uipmuihuijinilhi muipphp ljuiujuil)iuG liiuiqiulignipjniGGhpnil: OpfiGiulj' ^ицшй^р tihp juiGiuu/iuinfi її quipuiG timbuii’ tqu^uipbgjifl qtibq (Пцр., “V, 19): Siuiquiuin iuGl]g]iQ fi hpiuu/iupiul/u ршцшр|іЦ JupbiuGg (3nirj., t, 9) It lujiG: h i/hpuij bplfpfi qbmGiuinuipiu&p [JiGtfiG (Фшріц., 110): bJiuquijfiG, p lit2 бшЦшттдй gjip pGq gjip 'LJiQt]iG (lunp., 303) b ш][0:

Ohqnp uhnfi huipiuqpuiijnp puijbpti їїJi [uniiSp iquihiuGgniil t «3 Guifii-qpp+qnpttpiul/iuG ЬщпЦвЦ /jiiiii/i/пг/ puinwdL» ЦшщшЦшС liuiiqiuligni-pjuitip iupmuihiujm4ui& iquipuinuiliiuG mhqji ujuipuiqiu, JiG^iqhu" puilf lun-Gnif, ршЦ niGpif, 2niP2 9ш1-> 2nlP2 кшЬ ZniP$ u/iuinb[, 2Р$иій iunGni[, її/шиї uinGni[, guiGlf ui&bi L uijiG: X>2i[ui<) ЦшщшЦшй IjuiiqiuljgnipjuiGp bppbiSG hmprnqpiJnnS t 2niPP GuituuiqpnipjniGp, npp iSJi ijbiqpnuT huiG-qhu t qui^Jiu «З+qnpdfiuiliiuGnil» iupiniuhiujmi|ui& IjiuiquiligiupjiuG, iljniu r|biqpniiS' puijuiljuiG piu^iuqp)i^[i huipuii}piupjuii$p: OpfiGiuli" Puili iunhui[ OpuiGuij 2niP2 qGnijuii (bqGtii), 186-187): Omp$ qmjJiG qpiu^wpiuiG (3hu., Q, II) h uijid:

^Ьр^йш^ЬшІї 1|шії niqqnipjuiG uibqli iquipiuqiu hG iqiuhuiG^niiJ luu-щ їй in ш I/ iunGb[, шищиііпші’] тиц, ш и iq ш in ш/j qGbi, іиищштшЦ ифвЬі, uipziuiuiGu qGbi, puiGiuqGuig jfiGfiif, qbpji bppiui, ifbtiu/шй tunGbi, ijnnh іти і L uiji puijbp: OpJiGuil]' ФшІиитшІциО iJiGb^ fi IjnqilujGu ITuipuig (4n-pfiiG, 40): шiStfiQ шищшиїиіі) шпОЬ^ jbplffipG <uijng (Pniq., 130):

4hp2Giuljhinli 1}шїї niqqnipjuiG inbrili iqiupiuqiujiuliiuG [liJiuuuiG uip-inuihuijuiilniiS t iuji IjiuiqiuljgnipjniGGhpnil Uu: CGq npniil, iSJibGnijQ piujp uiiupphp liJipuinmpjniGGbpli (ibj 1|шрпті t iquihmfijh^ muipphp uipmiuhuijinnipjiuG iq^iuQGbp niGbgni] niqqnipjuiG Ijuitf ilbpjGiulihmli шЬд}і ujuipiuqiuGbp: ^nGG iujG й)ішр2Ші шршрЬш^ p ifbpmj

ITn^bqwj npiqtu qpn^niQ (ІГш2іп.) U Uui l]buu|шGшqGlug ]Ьш^ tp шп 4uipiuq2uiujnih (Pniq., 141) b iuj[G:

UiuG iqiupuiqiuiunnipjiuilp bniupdnijp puijbp, npnOp miuppbp IjJi-pmnnipjiuG ilb§ u}uihuiG§niiS bG inuippbp uiuipuiqwGbp (iij\ TjbiqpniiS' uljqpGiuljbui]i, iJjniu qbujpniiS' lJhpgGiuljhinli Іциїї шОдіїшО b iuj[G): Ujq

vz

-luilujimilmgq uqqmbiub gijdlignl gmfdiugd |іи|ш1иц gmlimum6md йпіІдтЗ i{p 6i{dqfmd dujimdlnndmq 4u4n 3ubq? dfiupdmilp dpmfdiuumdbgni

:(0£ nddqg if gifibr ртЬтт^ q (£01 ‘‘biutj) gful

-quqp DDrffl am dtjbf pmbmtn^ 'иірр1?- ідгцітаїиф ijdbgnl tjmfdiugd Ifm ‘uqqmbiub tjijiltir)ru[ gmfdiugd qd ?u gq piuSgmqmln gmbmdmhi Imfjim dgudu ‘ilqfmd dujimdlimdmq i[ni}higfm dfiupdmijp djimfdtuumdljgnJ qmg gq piutidbmdiugd Jiudfiupdm gmljmummbmiltnhi ^Bmd 6ij6gmdn

:glfm q (60£ ‘‘dmbxi) БаЬо rmdqft if gumqs ІЦО1!! Зтит bgg :(zg ‘ biu^j) ggamqj if q?gi{p б^пйпцц g6md -ob Зтит Ugfl dfmddq gtjdmmm-L, mhifi Jfimgi[do :dqgmbmdmhi jimf\ mbmd -mlrt ijliqm gmpdmmmfi gmfdiubufjdub gq ріиЗдтцтІп I]mgmpmpmijp tnqq ijdiignj gmfdiugd fiugmlimdm nq ddqooiufdiulidmd dufimdtimdmq i}hii[m Qtn|iZn, :glfm q pifgifl Bmdgdpdmb ‘pifgifl Smam Ьдй ‘Imddq Smum bgd ■giufdiublnu gmpdmmmli gmfdiuliuQdub 4 piufigm'Jigm Jiu6u3ilp ildqgdijb -mdmq iJdqTmd i{izqn 3ubq? 3dm? i{ji dfiupilmifji djtmfdmumdbgri{

3qp i}6fiuumf\ gfiugqijp gmVitmnufqmilmZ gq piujiduqndli du ‘5? rnZiJp ildqgdfiupdm gmfdiuummbmdinfn q gmfdiuumdbgnj du ‘dgqZ<\ :glfm q (ggz ‘hilgbq) gqdmnfZm diijf i{dmmo Iqgum miupmgnmxi ^mgtjd -O :glfm q Iqgum miupmgnmp ‘pifgifl pdmh ‘lqgam pdmhqdqb gq 6i{dqf -mi Uffl :tiudfiupdm gmfimummbmdmhi qmg gq Qm|impo uqqmbiub ilgmf -diuumdtign} Jiugmfimdm dqfmd dpiunj t(j] :gq luummbmdmfn qmg 3gud -u ‘gmfi dqfmd t|ijum6md dfiupdmilp dpmfdiuumdlignj ‘dpmfdiuummbmd -min ріидїідй q il3?m gnmp ijqp 6gudu ‘ijdqfmd dujimdbmd

-mq ijaqn 3ubq? fidiubmdiupdm dpmfdiuu mdlignj giufdiudqddmm

:dpmfdiu6himhiinl\ tjmlimhimli «qpmamd hufifnmlj fiupnluq дт^тбГтц {ifftmgbuq pmfi) iflimbq(^-(f)qy> ^mjimfmq -muidm nqjnmdujimnjlb rnbmdmbi ijbqm i(mqf]mg3dqti gfmijp Ddqgmufp ‘[(661 ‘iZijliq) Imgb d^pmfj 6md ij gjqdmnffmg :(t^6 ‘‘dunj) jgifmnqlimQ, if fulqgum ngmimZdm nbmlimg] mbmilmbi ijliqm ilmql\mgdblin gfmijp gq piu3gmqmln (glfm q Imgb iftlqb ‘Iqymlq 6md if ‘pifytfl gmpqmnmmdm ‘Iqgzim ngmimZdm) dqfmd 3dmZ i{p dfiupdmuq dpmfdiuummbmdmbi du ‘lqdmm6md ^ iflqdml\ Jiugmd-^, :gmfdiumZqpmdqgm шпй gq piutvpmjQdub Ddqgmbmdmhi bfm 3qp gmfdiunmbmnjmg gfm pmlj nfn .Dgiufdiu^m^dub I\mgmpmpmi]p i}dqgmbmdmbi ijliqm i]mqTimg3dqb q дтрбдт ‘ijmqlimgdbfin 3qp gmfdiunmbmn|mg gfiugqi{p q? {mjigiubgl piudmdmdb gfmfimn :(55 ‘ dunj) nfm^ if—jmZmiimdQ if ijgijl gml)minnnjm$ ^mgijdo -'dqg -mbmdmbi ijliqm i[mqlimg3dq]i їй дтрбдт qmg gq piujidbmdgq piuShiqli gmfdiufml]utn ijfmbmdmfn ijliqm ijmqfimgdbl]n ‘3l\mumfimqligil ‘q ‘iltfqg -mbmdmln ijliqm дтрбдт q ijmqljmgdbi)n qmg gq piu]iZg qdq ‘piugumli

1 gmI|m3Uudpm lq|imum gmnmpij gmfdiuliujjdub ^mmfmqmmdm ijdqf -md liu3gmqmFn mbmdmfn i(bqm i{uiqfimg3dq|i du ‘Iqmmtig q dmq^,

:(09 ‘'h^dmф) 6u]iuq mfhqm i] Bufmq ggiijdiup -bmd gfmgqpm Imqdmdm iuc '-(9ZP ‘'biujj) gjumimb gmquimdmdfyi/' Imqd -mdm iuc fimgijdo :gtfm q pifgifl pdmiiqdqb ‘pifgifl дтЦттпгЦтф 4qg -am id>? ‘pifgifl Bmgbmimj) ‘JqpmSif Bmd if 'Iqnaq ndmmdm gq 6i{dqfmd

sz

:д1Гт q (8гг ‘biuti) m6ug djgifl ffmmmljmbmnf gmqug gfufi :(891 ‘"Ітігпф) bqp Iqgum gufdiarmu -mg :('ntlu up) ginnjm pgi{ fmb пруй і/ JimgiJdo :ili[lirjn| gmfdiugd Qmfi -mfmqmimlm fiucfpqli tiduddq pnifj Iiiluilliilq ‘gifcSmum JiulqiSgmqmhi rjmf -diumZqpmdqgm innil ,діи№и1]тфтдтрцтптрі|1ідт piudqd gq nqiigmq piu6mdgil()dub lulqgum dijlignj ‘QmJujnujdub tjq Jiumnmpil gmtimlidudlidq }qdu qd ‘giud 6gqdil ,6i[gtnd дГт n[mtigm ‘ililqfmd dujmdlimdmq i[uqn dubq? dftupdmijp ІіийдтцтЬі Ui{lign{ gmfdmrjd Zijgmgpgm gfmi[ji

:glfm q (ZZI ‘'Мтф) umjbmpmb IqgiP dpqilmf) gfalqffmgp что, ^mgijdo :П^т Л Р*1оФ ЛЦЬтЬтё ‘pifgif! gbifftmdob ‘Iqgum nifmnfmdq ‘Iqgum mdmlnmmmli ‘pifgifj 6ifljqdqb 4qg -am pdmhqdqb ‘Jqgmljdm gmfitnpbmd ‘ptfgtfl SmumUgd 4mgb SmamiigH 4qgmlq Smumbgd 4qgm6inmmp fjmmlnm 'Jqpli fjmmlnm ‘pifgifl fidmgliulj -gm 4qgb ngmbdmgm ilqfmd ijuqn dubq? ddmZ i{p dfiupdmijp dpmfdiuu -milbrjnJ 'lqSgmqmln rjq liudmlj dijlign[ gmfdiugd Zijgmgvgm gfmijjyi

rdqggmfdiudujimdmgq

ilqddmm gmp6f]inhiml| piudqd gq nqiigmq dqfmd dujimdbmdmq ilqddmin piudmdmilb TjmfdiulqgmVnnmhi gijfmnniii ijdqgdillignl gmTdiugd inn^

фитптр

-ijumd diugmqiigO gmfdiufcilmtl Sliu giufdiuiiiimd gijfm{)mtivdmb ddq) piudhiqli Ifm fyqp Ijni] ‘Jiuilqrjmnmpil ijfijiliinilimd gmfimfmd _q ‘ijdlitndmq ,4 Іцпдтртрттір .piudlnqli liduililq ‘Jiumnmpi}umd i[?ildiimbmd gmlimfmd piudlnqli mufp ‘tmmnmpij gijfrnumd iJiHimdmq gmfdiulidmd ilujimillimil -mq piudtnqii i{p Iqtjifl xjmjiilu|mgmpfmhn } Uuilmfi ilgiufdiufmlium ijdlign] gmfdiugd lmr)6mfmlidqg nmli -r)i[f minnmpij <5qp i]3nunj :dqgdi[li

-gfln] gmfdiugd Ііидггфдт mtidmum (ZiJgmg'jgm ?u pmdhiqli nfm) dufim? -gilZ ‘Zijgmdi] ‘Zijgrngpgm gq piugmgpgmum piudmdmdb bilgiuffigmnqm gi(<5tlq> :dqnmii dqddmm gijfmmnmpij gq piurj6mfmfidqg qlfm ‘fiumnmp -ij gmlirngmFimilqa gfmijp ?u gq pju]idqdiJmm 6ijilmilij Здиііи ‘dqgdiHign] gmfdiugd gfmilp gq piuSgmqmln ildqfmd dujimdlimdmq ijuqn dubqc

ЯчГЗіГЛлг ‘XUGTintlb ‘JJ^n.J‘tbrl'4 ansrin>n(u S'I II і/Я ЬП '/JOCTtif Ліьпиьімп> tivnn if US n С SZil

'•Qlfm П (81

‘.ej.p ‘‘rnqij) ud gaqp if (gg ‘-Іпіітф) fuilii] gdqmnti 6mgmpmg?d np^djib IqdlignJ (8g ^ ‘-timxi n) inpgmnjmg gnmf, :(Z9£ ‘'dmbn) ЭДрпГтГ dim -mf bqy pqgii giildiufmtiJi 6uilug ,t]mgi}ilo 'du^dmfigm gq piujimilli 6ilg -iufl|gmnqin ijdfiupdm q ijmniu ‘gq? diJUmmdmhi dmpmq ijdqfmd Imflim ‘gfmFimn ‘dgudu ‘dqgmbmdmhi Iqli^m^dub gq liudmfy ^qp ijdnunl mqq Bgrnil-^, :gq? luummbmilmhi fldqTmd 3ubq? dfiupilmlidq dpmrdiuamdligni :(91 ‘q ‘ hiu-ь) nifligui mmlnmr|mf //(zp ‘Ч ‘'ШШ'Ь) gijmmlnmgm qdmtnmgmp bo^ll (88£ “’dunj) j ddpmpbaljb }gm6ug ij mq nfunj .limgijdo

:glfm 'Xpifgi/I dgohabmmbmb ‘Imgumli uiniunfniifi if ‘pifgifl gmljmmnnfmifi ‘ 7mm nfanf gq 6ildqfmd lifn .dqouinmpijdilg i]mqJimg3dq]i q дтрбдт gqgiu

dgudu ‘dijlignj gmtimfmbmdmhi iuf)dq ptnt\ fyqp lulqSgmqmln gqgiu giufd

:(8H ‘dunj) jadmbdjj i{gtna[nminmhi }guxi q {LZ ‘<q) i}gmn}nmmmtn giffjmpmg gi]dmdm iq :(I01 ‘biu^j) ilgmnlnmuimln gBifymd Iqgum il^jimt\ ?(j шрр^ :glfm 4 pifgmw rjmpdmh ‘pifgifl Bmd if ‘ІтЦ 6md if 'Jmgb ffmd tf ‘Іддтбдт lifgmd ‘Iqgnm ddubym ‘pifgifl іаІдбГт ‘Iqgmlq бГтГ ‘Iqgnm бГт ‘Iqgmljdm qm gq Bildqfmd dujimdbmdmq ijuqn 3ubq? dfiupdmilp bu5 -gmqmln iltjrjUїїrjnj gmfdiugd gmfdiulqgmfimmhi gijfmnmfa dqddms

:tnqq i{ilqgili[lit)n{ gmfdiugd Uur)tn|igm mfidmam dufi -m?gZ q ZilgmdiJ ‘Zilgmgpgm .flnmp niufp ‘ijdqgdijligit] gmfdiugd Zijgmd _ll q Zilgmgpgm iu1qti6fimhiTnfi ilgiu giufdiudu'limdmgq gqdugml]mnqm flnmp i]p ijdqfmd dufimdtimdmq ijuqn dubq? dfiupdmijp (ntnlimpbmd) UuSgmq -mfn dqgdijiir)nj gmfdiugd gmfdiultigmliinmhi gijfmntnli dqddms t'

:JiudqggiufdiuumdiJfi l]ijum6md piugfygil gq i|d?m ijlqinmlig nqln?gi] ‘q Bijgiufdiuilujitndmgq iulq3gmi( -mhi dijlignj gmfdiugd ijmjimfmiimmdm Jiuapqli tidudt\ilq pmfy giJSmum gq fydiub nqfngfiug fldqggiufdiulidmd ijfnijm nfm gmpg ijdqfmd dujimdlimdmq ijuqn dubq? dfiupdmijp liuSgmqmhi dijtignj gmfdiugd ZiJgmdiJ дГтфп

:( ?uh,) дбдтп

-mb dql 6,ifljmmodY} ,fl-pifgifl fiifi\mmodm lql\mmmZijq } i{lqdmi\ 6ijdqfnid dujimdlimdmq ijuqn dubq? dfiupdmijp budlimdgq pmf| buSgmqmhi dijli -gflnj gmfdiugd (Zijgmgpgm ?u) liugmjigm тіцітат duJim?gZ gftml/i •£

:piu6rndl tjdqf

-md liuiSgmqmhi dijlignj gmfdiugd Zijgnig^gm nqlndu Jiulmb nqbgrnq dmdmd -qdmnju^i gqjiumdijl] qdq ‘piudhiqli gfm gfmijp lmgumh gq liudmfi І\тф -mgmpqmnmpijligm gdqgdijtignj gmfdiugd xjmJiZq, .‘Jiuapqfi lidudljdq ртїі giJSmuin Iqjimfmqmmdm liudmli gq? dgmdg dpmfdiulirr^mginpqmnmpilti piugf}gil gq ija?m gdqgdtjlignj gmfdiugd ZiJgmdiJ Uujiumdijti mqq ijilqfmd dujimdlimdmq ijuqn dubq? ‘Qdqmnrr^ dujimdb gq piufmljji nqbi^gij

:glfm q (goI i|pbmdqmmhi gdab if gqliq njiupmguqc

:(8 I ‘-PG ' РІіич» nifdmd i/lqgijl giumnmpij bqdb pilpmb) fimgijdo :dqf -md du]imdtimdmq Ifm ^pifgifl miupmlqnf ‘pifgifl 6mbbmdif ‘pifgifl giam -nmpif ‘pifgifl nfnfimrjd ‘pifgfl giamifb ‘Iqgnm gpiunfZmd piuSgmqmfn gq dijlign] gmfdiugd Zijgtndq :ml|dmum gmfim6mdqli ilnmp mufp fyni} ‘gmt] -m6md9gmd ^ piugm]igm gnmp i]p ijdqgdi]bgn{ gmfdiugd Zi|gmd<4'j

iglfm q (8£ ‘^Zilbq) ygmqdmgmnfZif piudii) Iqgmm pmg -dry JimgiJiIo :dqgmfidmum gmfdiulqgmfimmln giJfmTiTnti Ifm qmg Iqdmin -mf] gq liudmfi dfiuam^dub ijdlignj JiumnmpiJ rjmfimdqdmnluili mqq ijdqfmd du]imdlimdmq ijuqn 3ubq? Iiu5gmqmhi dijlitjril gmfdiugd ZiJgrngpgj)

:glfm q (gj ‘^ZiJUq) 6ml\mmZqdq pijqifl iilutimgm^ :(09 I ‘ biu^j) gSugfiifm ngmbdmgm iiq Jimgi(do :Sgm9gm giljjm6mmp pml\ gml\ -mdij gq piudqdmdq|i piugmtimgpijq ildqggiufdiuliu^dub liqmdu ‘(glfm q gmlim6qliqfiq ‘gmlimpmmhi) liufmfuJmmpqd (jmJujdm^dm pmdqgdiufdlim Ufm q gmlidu|imgmpfmhi gijddqq giJSmum ggiufdiu6gmbmdqb mfrnqgJ] -m gmF]mam^dub q gi(fmlid ijdqfmd dujimdiimdrnq 4uqn dubq? dfiupdm -i[p liuSgmqmhi dijligal gmfdiugd Zijgmg^gm piudqgdiufdUm dmdmd-t)

luGrjpuinnipjiuiSp bpljiupdnijp ^bqnp uhnfi hmpmijpmijnp puijbpp uiuihuiGjniiS IjuiiS ЬОршцрпііі hQ hpljni (pGq npntiS' Jipiupjig miupphp) pp-GrupjiuG fuGqfipGhp: T-uim lunQtp Оіїш t/шив duibmG fiipng (bq-

QJilj, 248) h QppuG //tfu/jiuGdG mnQtp (Фшри]., 73):

1. bjGnpumnipjuitip hpl|iupdmjp ^hqnp ufanji hiupuiijpiuilnp puijhpfi GhfriuqnijG іішіф цшЬшй^шй pGnlpJшG JuGijJipGhplig lihljQ uiG<iGiuG]i2 t: lijij puijhpfig hG' uiqqniifG uinGbi, uiqiuqiul/ шпйЬ[, uiquiqiiil/ ршпбш/, ш-qmjшCiи ijGbi, uiqopu uinGb], uiqopu duimniguiGb{, uidpuiumuiG /pGpd, luibui/iu шпйпц, uiibmfiu mui[, puipbfuou [pGfiif, pnqnp iupl{tuChi L OpJiGuil.]' ituTiS гфр pG&' шп h“pp mpmpjig rnqopu iJuiuG pn (b^., C, 9):

2. UGdGiuGfi2 pGnipjuiG Julir^Jip iqiuhuiGgnq iSfi 2Uipp huipuiripuii|np pujjhpfi hhui hpljpnpij pGntpjiuG tuGrjpfi qnp£)uinnijpn4 huiGijhu hQ quiiJiu Ііршй1і2 (4hpiuguiliwG IjmiJ puiGdpiuguiljutG) шпшрЦшОЬр: Ujq puijhpfig hG' lupdiuljfi ifiGptf, bpqnidG wtui, bpqdGp швйЬ[, quiui uinGb[, pbph ifiGfitl, pn-qmppiG umr/UuijiG: OpJiQml)'04ii\nip}iiG lupiuugt Gngui p Циіщшйшдй{bq]i2t, 195):

3. UGdQiuGfi,? pGnlpJшfi fuGqfip uinGnij tf}i Junitfp hiupuiqpuiijnp рш-jhpji tuGqpiuniiil|UiG uipdnijpli hpl}pnpq bqpp QnijGiqhu uiG&QiuGli2 ui-пшрі^ш t: Uji} piujhpfig hG' шііршитиій ipdpd, quit uinGbi, ppiumiDu uinGbi, іlupiujuoii ipGpd, puipbpiou [pGpd L uijlG: OpfiGuilj' hpunniGu tunGh^ JiGd fi biuiuifyiug (P ©-uiq., ctC, 19):

4. bJGqpuinnipjuiiIp hpliuipdnijp ^bqnp uhnji huipuiiipuiilnp puijbpji 2шррпіії uiniuGdGuiGniti hQ GujU lujGiqJiutip, npnGg iquihiuGguid pGnipjiuG luGrjJipGhpfig tJbljG )ipmQJi2 uinuipl|uijniJ t iupmiuhuijimjui&, iSjmup' JiiSuiu-inmjfiG іпшррЬр ijuiuhp GhliiujiugQnri uinuipljuiGhpnil: Ujh puijhpjig hG’ buii uinGb[, ul/pqpG uinGbi U иідО: OpfiGmlj' <ші umGhinil lunuijliliuijlig JiiSng puiGpg p uppbimjG (hiSiim. p u/uiwbpuiqift-Q.bJ.) JiiSiSt (funp., 23):

P.3. ъгичпгиииъ Ubflh <UPU1-Pll‘inP

puabpfr uPcf-ni'30-с

Ч-ршриірІї huipiuripuiijnp piujhpp IjprnijnprnljmG uhn}i рЬрш^шйш-1|шА JiiSiuuinJi lupiniuhuijmnipjuiQ uihumGljjniQJig ршЦшЦшй^й hbmiuppp-pjip ujmml^hp hQ GhpliuajmgGniG: Піипі\Юши}ірпір]піОр gnijg t шш^и, np qpmpwpniiJ ljpuii}npiuliiuQ uhnfi рЬршЦшйшЦшй JiiSuiumli uipmuihiujin-іїшй d}i prnGfi GJigng l(ui: “Т-ршОр hG'

1. [lGpGnipnijG hiupunipuiijnp pmprjnipjniGGhpp, npnGp hJuJGmljmGniG йЬші|пріІпіі5 hG IpGpd ^bqnp uhnji pшJtl hiupiuqpniiSnil, jiGjujhu' Ьш{ш-diuljijuG [pGptf, цшиїїищіирш ipGpdXx. uij[Q: Uju piujbpp рЪршЦшйп-

phG 1ішІ}шгіріІпи5 hG h|iiSQuiliiuGni\l wnGbi pwjrnl dhmijnpilm& U Gbpqnp-&шІ}шй uhnji рЬршЦшОшЦшй {и1шишшІ|[ір Ьшрш^рші|пр pшJhp}lQ: uiqq ipGpii-uiqq uinGbi, ppiutibit ірйрй-рршдЬд uinGbi U шдй: hpph Црш-4пршІішй uhnji 1ііїшииіш1}}ір' mju JuiSpJi Ьшршіїршіїпр pmjhpp qpiupuipji ршпши]ш2шрпіі5 ршдшп]іІ] hQ. Ji huiljiui]pmpjmG Ишііш^ршІїшО рщпр h Ьшрш^ршІ}шй tfGuiguifr pmjhpji' иршОр 1}рш4прш1іш0 uhnji Іійшииі hQ шршшІіш]шпііі ph' JifiiSmiJnp li ph' luGqhiJ dlihp}i iSJigngml: <iupuiqpuiilnp mju pmjhpp i5jniuGhp)ig mnmGdGmGniiJ bG Giuh GpmGnil, np 1)1іршпі|пііі hG dfiuijG 1ірші[прш!/шО Ijwi^mljgmpjniGGbpli m fiuiIuuityiuunipjntGGhpji dbg:

(Э-hU huipuir\piuilnp pmjhp]i uiju JumiSpii lihiT pjiij jfi liuiqdniiS, uijGniiu-dhGuijG}ii{ qpuipuipniiJ uijG lipuuJnpuiljuiG ubnji pbpiuliuiGuiljuiG JiduiumJi uipmuihuijiniSuiG uidbGiuiniupiu&ilui& liJigngG t:

2. иршЦпрш^шЦ utmji phpuiljuiGuiljuiG {nJuium t uipinuihuijwilni.d Guib Ghpqnp&uil}iuQ ubnji huipuiqpiuilnp puijbpji djigngnij, Ьрр iJhpgJiGGbpu umiuGniil hG pnjnpnilliG Qnp (Ghpqnpfruil}iuG ubnji phpuiljiuGuiliiuG Jidiuum uipmuihuijumii dUntjpGbpJig muippbp)' 1}рилі|прш1ішй ubnji pbpiuliujGiuliuiG Jidiuum ш[ішшЬш]шші piunuihuipiuphpuiliiuG dbnijpGbpmJ, JiG^iqbu' buip-ghO / / huipgpG, burnt// mnnuj b иідй:

3. UpvuiJnpiuliiuG ubnji phpiuliiuGuilpufi Juivuum Ьй uipvnuihuijmTinS йш\д

uijG huipiuqpiuijnp puijbpp, r.pnGg piujiuljmG puinuiijpJi^G uipmiuhiujmijnid t liuid ЬшиїиршЦ (deponent) puijniJ, l}ui'd шл puijhpji huiuuipuilj qjidui-piJuijJiG dUbpni}: t G2b^, np uiju 2iuppji 1}рші}пршІ}шQ ubnji шріпш-

huijui£unSJ\§ngfibpp ^uiiJiiuquiGg uuil)iuijiupjiil hG, puiGJi np qpuipuipnid pnjnp Ьшишрші} pmjhpG ni uiji puijbpji huiuuipuilj duidiuGiuljiu(lhbpG hG diuuGuiljgniti Ьшрші)рші[пр piujbpji IjiuqdnipjuiGp:

flpujhu IjuiGnG, lipiuiJnpuiljiuG puijhpji hhin iqiupmuiqjip Ijhpiqnil Щі-puinijniri t bGpuiliujjli ijpui luGniimiuliJi Ijhpuinil Gbpqnp&nq uinuipljui, JiG^ujhu' qbpp uiuipwjg p GaguiGt: qhujpnid GduiGuimJiiq Ijui-

nnijgGbpJi iSbj huiGqbu t quiijiu qnp&nqnipjniGG uiGdJigiuljiuGnphG Jip ijp-рш L}pnq шпшрЦш, JiG^iqhu' qbpp uiuipwjg qdnuui.

tipuiiJnpiuliuiG ubnji pnyip huipuirjpiuijnp puijhpp bGpuiliuiuinni bG: OpJiGuili' Ч-nqG \і pninG uiGlihiui ilJiGJigJi''’ duihiuujuipm (bqGJilj, 268):

bpb Gliuimji uinGbGp, np Црш^пршЦшй ubnji Ьшршцрш^пр puijhp[i iqiuhiuGguifr liuid hCpmijpuift faGpuiljiuG Gbpqnp&uiljiuQ ubnji hiupuiijpiuijnp puijbpniJ dbuiijnpijiud Ijiuninjg Gbpji іїЬ? iquipmuniJip IjhpuiniJ Ijiuuiuipnid t niqjiq JuGupJi 2uipuihjnt.uuiliuiG qnp&iunnijp [hdiim. Uj[ u/u/pupljp qpu p piiupu nj wpl/gbO L Uji bu p щиіриЦшд p ptutpu nj uitiljuijg (Pmq., 209) l}iunni.jgGbpp], uiiqui qdijuip Gliuimbk np IjpiuiJnpuiliiuG uhnfi huipui-qpuiijnp puijbpp bGpuiliujuininpjiuiSp uipdnipuiqnipli ljuipnq hG l.l>Gh^ \nl( lujG ijbuipnid, hph ijpmGg phpwlimGmlimG hiuljuiGfi2Ghpp' GhpqnpdmlimG ubnji Ьшрш^ршЦпр puijhpp, mprfnipmqnipli ^{iGhG ubnji JuGqpwnnipjmG mhuuiGlijniGJig. \S}i hwGqmiSmfip, npp шЬишЦшОпрЬй puiguini\nuS t:

«Lpgp U шшЬф jutqquig» (llnmlj., 24) mjiujfi IjmnnijgGhpnivi

bGpiuliuiGhpfi pшgшlIШJnlpJnlGp пбшІ}шй Ьйшршйр t: <uipli Ьцш& ijhui-gmd uijq pmjhpli ЬйршІ(шОЬрй mpmmhmjmmpjuib іщ^шйтй Ijmpb^Ji t ijb-pшl}шGqGh[:

Upmilnpwl}mG ubnji huiprnqprnijnp pwjbpji iS}imjG bqml}]i ріЦі 3-pi) qlidmj}iG 6LbpG bG umnpnquinni: OpJiGmlj' -6mGq)i bpwtiuiB ттЪиц tp....ui6aiiuGbi qGui.... (trup., 1Э-, 4): ІІД Ubpuj шиш&' tjpmilnpmlimG ub-nfi Ишрш^ршіїпр pmjbpG umnpnqmnni Ijmpnq hG rjuinGiui iSfimljmqiS Gm-fumqmunipjniGGbpli qhpuiiiiuu mGqwiJli qnp&mnnijp ЦштшрЬ^т rjbiq-pnid:

ЗЬишЦшОпрЬй uinnpnqmnnipjmG uiprfnijpnil Цшрпц bG uinuiGdGui-G\u\_pnji muii, juiGdG uinGbi, Ьриїйиїй uiuj[, uiGniG qGbi h шл Ьшрші^рш-

ы

\(6gmqd

-ingmpifiigmf) {lufiuluq gmlitnilin {jmfimfmqminilm ,dL|bgnJ gmfdiugd i|p q (Д piurml\m6md gfm <5qp gmrdiunmlimnjmg {jmlidqd) Jiujiuluq gmfimumB -md ^mfimfmijmmdm dijhgnj ijuqn ijp :j jnugrjmijmPn ‘^mjnlutimpmpfmhi Jiudfmgd 1\-lqgum milmfnmwrnh ‘й-pifgifl in ilm him in mb gmfdmnmbmnl -mj {ZZ ‘П ‘'fymuTl) 6gmqdiugmpifii-gmf gqbq Smdmhimmmb BmgmpmgZd ЗЪобтЦдтб dmifpgm #/ii/ timgijdo :gq gdqgZilgmfimq gmlimgml)mdqct ijdqf -md Uujimdiimdmq ijuqn gmtim.<>Uubdqg dfiupdmlidq dpmfdiuumdlign} ЇІіІцГ -md dutimiHimdmq i{uqn gmFimdutimdfi dhupdmfidq dpmfdiuumdbgnj

:pfiaa^ if gifdmdm bifpilq giPJiumilTnmti gmqqqp<3 Ч (<ni4) pfianf- if qbq bifprfq giflfiumiffnm/} gmqqqjj mpp^ :ilqggiufdiunmtimnj -mg pbmljmilp gmtimfmd dutmpi{b-Zudugm flgq piugmmn piudgiuflidm nijlqftidqlimnjuifi ilgmfjnujdubdqg ildqggiufdiunmbmnlmg ijbdmlj nfm ^m}i -mfmqmmdm Jiudqqp dujimpiJU ijdqfmd dfiupdmijp djitnfdiuumdbgnj

:gmlhi giJSmum 3 piujibp Qbud -тіптїі giufdiubuxjdub liqmdu ‘ililqgtimdqddmm gmtinujdubdqg 6gmdn gq piufujtrujdub piudtnqb 1]тит1іт> :glfm q (p\Z ‘ dunj) lujiudnurq fulqgip dmqmdqniun uiqg :(6 q ‘nq) giJSydmli dqimf ‘gfmlirnn ‘flpiub -md agiug limgijilo фиатрттЫ lulqgifl duqilmligm 3qp gmrdiudbtndi] gijfmanunj pmt| mfmqgm gill]mgi{liqq ‘ijlmgmlinmq 6ilinnaqmmdgq gmf -diunmliinnjmg q piu]i?bqb nlmpmq inmZ fldijbgn} ImfZiJq ‘piudu bgjj

:O0Z ‘-biutf)

gtfUgb gmql^iugmj) ifSmum im6mgqmmp giijehumdtnhi <_[ :(gzi ‘"biu^j) твид Smnqdqf (521 ‘Ьігїтф) 6ufm^ gbrjiub im6qginmp giijdiumdnifn ц •dpmfdiu6timbimli gmtimlnmli qtng Iqlmfmqmmdm q liudmfi biqUmJibmq fldu ‘[(£££ ‘'dun}) ilDmu4P Imqbq diul]mljqb fuqhimQ gBmpUqmp i/] dijbgnj ijuqn jjm]imrmqmmdm Jiugmlimumfimd gq piudlimdgq pml} piuSgmqmhi Qdqf -md dujimdbmdmq i]uqn gmtimdujimilli dCiupiImiJji dpmfdiuumdbgnj

:dijlignj bu^dubdqg

mdji ijfmlimdgq fldqfmd dujimdlimdmq ijuqn gmlimdujimdli mhim ‘dijbgnl bujujdubdqg Bijpliuli ijfmfimdgq gq piudbmdgq pml] piuSgmqmhi Jiubi -liql) di[Umuidmfn ildqfmd dufimdbmdmq ijuqn gmfimjjdubUqg qdq du gfm ggiufdiudqdilms :giulqgi(l dhupdmijp dpmfdiuumdbgnl ,ijdqggfimdqd -dmm ijuqn gmJim^dubUqg Bgmdb ^ grnlimmmpqpmq UiJUiu glqgijl dfiup -dmi(p dpmftJiuatndbgoj ^dqfmd ilufimdbmdmq ijuqn gmfimdufimilii

:flil

-qggrnl(m^dubdqg OdqgZtlgnilimq ijbdmfi gmf]mgmfimdq3 ijuqn rnnfl ,6gmd -On nqhri?gi] ‘nqbigftn rnZiJp ‘dfiupdmliUq pml) dfmpilmilp gq piugijl fldqf -md dujimdbmdmq ijuqn gml]mdu|imdli 6ijgiufl]gmnqin gmfdiuumdbgn]

: dpmfdTuIiu^mmpmJibql

i|gm5dZml]mgtnpmp Imfftui 3 ^mfidufimgrnpfmln gijddqq gi{3mutn gSgmp -mbgmq nf]i :]iudriupUm gmtimumbudumn piugfigfl v[ct?m gq piudhiqb ijmntnpi] gml\mgmlimdqa ijuqn gmlim^dubdqg njmpmq Iqjimum ildqf -md ^mjidqd du ‘gfmtimn ‘IqZg ^ lidm> :ildqqv gmlimdulimdfi ijdqfmd duji

ое

tglfm q (ц ‘n ‘-mmlim-b) fmvilmli Imqpdtnb ‘(\z ‘із ‘'Ьш-еі Ті) dfmddq Jiulmddq ‘(g ‘-biu^) im6 -qdb Iqdb Ijmgijdo :mnmpi| gmrdiugml\rn^mnmn gq piulidulimq Qgmfd -luliuijdub {jmjiirtfmqmindm Jiufmd dujimpijli Ядиііи ‘|iugmlimij{)Uub iJZud -ugm 1} pmli jiuftnddqli lmf6gm pmf| Zudugm q piufiinCrnqmmilm g?i|dlimli -md pqiigm liqrndu ‘findqqp dujimptfb pml] pqbym iJTmd gfingqi[fl 'V

:(9 ‘biujj) im6mpbmtf Iqpm mdun ndun -mf npmf gomZmhi g^qp :q9rnfmd Uu|impil1i (Zijgmpmq pmli

Zijgmpuq ‘liuliduSmq gqilugmdmpmdm) liuJiJgum jiumnmpij (5qp gmfdiudb -mdi} дЦГтЗпил! Imfjiw nillmb q nqligmq rnqq ijfmdilqb Zuilugm pmli ІгпГбдш liqindu ‘fiuqp dafimpifb iffmd Ifm Jqda 7 Jiufmd pqbgjj '£ :glfm q (t7^l ‘'dmbfi) Udmp Зіибптіїт 3fmtiq ‘ ilurq) 6mgmlx) ndqmnlx fuliqbm?m 6i{gmd Bmqgmimq l\q JqmgiJdo dijlimmilmln dlqgijl q^mfmd gmfqtnrmpmdq ij?i{dlimlimd gi{gdq{i 6i{6gud -u ‘pufmd dajimpifb jqda 7 Jinqpmfmd iffimymbq ymljmfmpmd^ "і

:glfm q

“biu^j) оЯЧ Imqnmq Jmqddq ‘(£1 ‘ЧМ ‘ bODQ)^/n ddq ‘(52 ‘ЪМ ‘">4-0) Bmgb impdmii ‘(££ ‘qi “'1-Q) lqgdab Iqgmljgm ‘(/. ‘Q ‘'111иЪ) Iqybo Imb mpp> .pndqqp dnfimpifh pm/j pqbgm gfiagqi/p tjdqfmd dqddmm 1

jjm]idlimbiab

Jimnqm nilu? i}Uqggiufdiudbmdmq gmlimfmdmbiub flgq Iqiiemrjygmu -m {«ojo'i'uUE<i'iujbnjn> чпгіпвпап-ь-/ив- чип^пиъ») paaajlbrndgq xi

3-eJSqU-PJI\ S^Tljn. >q ajqaa-nje-eHUj-biwri^ ап^попап-ыигз ^jntjrw-b

11 <ччіл-ь

:I]mgi}iIoiJpgm q piugumli rjiubql ijdbmgd q ‘ilgiufdiummum limlimln -rmlp ijdqg6fiuuml| дтііпц)dubdqg q piuJiSiJpbgil gpqddq-gpqdilq |iii6gud -u ‘Odqggnifdniumdijli lii]iim6md qdqdb i{dqg 6fmumfy i[lni{in QmJiZg piud -qgdiufdlirn dujimdb piufmlili gq gijnmp i]Qm|inyi :rjq? Odqgda]imi[p gml] -m61|mtidubm4 ^mdijnmnjrng i|dqt)?i|pmmtn Ггпц i[dmli Ud-g Odqggiufthunmb -mnjmg Qmjimfrnqmmilm Jiudqfmd dutimdtimilmq ijuqn gmfimdu|imilii

:glfm q (iez ‘MDbq)

jdoq jpdtiff CaiBqUqfiqC 7 bq difbmdmm ^nCatfb Imqrjmljnthim fad[j ^mgild -O :6i|dqfmd dujimdbmdmq ijuqn gmlimQdubdqg liujidbmdiugd dpmfdiuu -mmbmilmln gq Iqjidqn Sgudu ‘3itni{lngfm gq ргидтдудтит dptnfdiuum -mbmdmln dijlirnindmtn 6ijdqfmd du]imdlimdmq ijuqn gmfimdulirndii

■.fmgmbdmfi gifbgb giifdiaSmd gi/ifmdm

bbjj nqtn?gi( ‘dqggiufdiunmbmnjmg pbrntimijp du|impiJb-Zudugm gq piu|i -6mmn nl|lq[ndqI|mn|uф i|gmfimfldubdqg nq 3dqg6riuumli hiilmmgmp'\

:(08 ) rmgmbdmi-, gijbgb guJdiuSmd fmlimnrtTfi gfulq6mdiu qhq

libf) :piugmlhi gmfdiuinrrnqmindm ijdqggiufdiunmliinaltng

-dujiniqv liudqfmd ijdpnl nfm qmg q piufml[m6md fldijligal t}uqn Jiuump -inmln lulqgtjl infmqgm pml] duqilmligtn piugmltn grnfdiul(mligmjiu

Uju 2iuppnnS huiGqtiiqmiS hG Gml iSfiUQnijQ puijfi uiGGiufurilip b Guiju-rjpuiilnp miupphpuiljGbpJi qniqiuijpnitiniJ dUiui[np4u]ir pmprjnipjntQQbp, JiG^iqhu' LIGgt'p quiGgt'p uiiquiptG (Q- ITiulj., Q, 17):

UGripiuquipdhi hGp Qiuli qniqiupuijhpji uipmuihuijuinipjujQ пі pni[iuG-riiuljnipjiuQ iqi^uiGQhpJiQ li qpuiGg фпІи!ішршрЬрпір.)іиОр:

2niquiptujiuljiuG hiupun]pnipjniGGhpp qhpiuquiGguiiqhu quipdiliu-fruijJiG i5|iiuilnpGhp hQ: ^шт^идО^шЦшО t b uijG, np dbui]iiIiuuinuij[iG qnij-qbp hQ IjiuqiSnitJ n£ iSjiuijG uiuippbp qniquipiujuiljuiQ hiupiuripnipjniGGhp, іид Guib iSfibQnijQ huipiuqpnipjiuG puiqiuijpfi^Ghpp:

Л. апьчиризииііь <11['и.г1ГПЫ*ЗПЬЪЪЬГЬиГ&ПЬЗ&С

©■fab qniqiupiujiuliiuG hiupiurjpnipjniGGhpji lupdnipiujliG гциишіцир-qni\5p qbpuiquiGguiujbu iqiujiSuiGuuJnjiil11^ t qniquipuij 4uiqi5nri nj ph ui-nuijJiG, шд hpl)pnpq pujrtmrjpfi^Ji pumfitliuumnil ni phpiul|iuGuil)iuG ubnnij, lujGimuiShGuijGfiil ujjij i}uiuuil|uipqniiiii ilhpuipbpnid t npujbu puinuijjiG ilbl| dfiuiilnp huiGijbu hljnq nrjg puipqiupjuiGp:

р./. зт-я-илизиииъ ■тгип-глня-зш-ъъьгг' bb/d-uuuun-ni'ja-snj'bc bGpuiljuiuinnipjujG uipdmjpml ui^pji hG pGliGnitf pn^np qniquipui-juiliuiG puipqnipjniGGhpp (иіОІ}ш{п qpiuGg phpuiljuiGuiliiuG ubnjig): OpfiQuilj' Зидтір TlhGqtlinuuitliG qfirfbiui hmuuiGtfifi Cihpd }i GnjG mhriJiu qoppG <uijng (Фшри)., 69): Зпртй Чрриїйіи ЪррЪиц 2PStp uinuiQdtiGG uui-lliuinip (Aniq., 7):

QniquipuijuilimQ huipuiqpnipjniGGhpp hGpuiljiuiunni ^hG iJJiuijG uijG r[hu[pniiJ, hpp l|Jipuini|nii5 hG puijmljwG її}iїйшqiS QuifuuiriiuunipjniGGhpli їїЬ2: OpJiGuil(' bi jiupUdniuiu Ijriju jnii\iuplih[ [i (humGG, np шйтшйЪиц lluipquijfiG П-pigpGljtg (tunp., 24):

l^iluifr puijhpp iujj GuiJuuiriiuunipjniGGbpJi iShj Іцирпц bG итшйиц bGpuiliui: OpJiGuilj' UiShGuijQ tftupqjtl] bpljpJiG -iuijng шбтшйЬиц Ijn^tpG uiiui i|iupqiuujhm (Pniq., 230):

QniqiupiujuiliuiG hiupiuqpnipjniQQhpli linqdfig ujiuhuiGgilnq Ijuiii hG-piur[pi}nq qpbph pnjnp bGpuiliiuGbpQ iuGdQiuGji2 bG: OptiGiulj' Uptj bp-рЬиц иВЬші b niuhuii Spquimtu uin IjniSuJi nnJhp LJiljIiiuGtu uiGniG Ijn-^bgh^nj (Uquip., 24): Ъш ЬІіЬиц niuniugt dhq цЬц guiingq pd2liniphuiG (Uquip., 114) b iuj[Q: Uuiliufr фиіиіпр ujiujtfuiGuiilnpi{uifr t QpuiGnil, np unijnpiupuip qniquiiipnipjniG ljiuqilni\ puijbpfg qnGh tfbljji iSfijngni] uip-muihuijinilniiS t uiGdhp{iG ^ЬршрЬрпц qnp&n^nipjniG, JiG^iqbu' huijbgbuii mbuiuGhi, bpptui juiGifJufuiG ifiGb[, jnt uiptupbiui qGiu{ h uij^G:

P.2. зпм-иризиьиъ іи/ЧІЯРЛІ'&ЗЛІ'ЬЬЬРІ'

usnpn ч-иапь&зпьъс Uinnpnquiniul[iuG uipdnijpp hiuinnili t lifiuijG piujfi ijjiiluiilnp dbb-p[iG, puiGJi np umnpnqiSuiG pbpiuljuiGuiliiuG іиіцп l[ujpntx t inh^Ji niGbGun dfiiujG uiju IjiuiS uijG с1шіїшйш1ііи1ішіпі[шігпіі5: Uui}u)&G, iuG2ni2Ui, ^Ji G2U1-GuiljmiJ, ph pnpp piujhp[i njitfiuijnp dbhpp umnpnquinni hG:

Q-puipiupJi qmquipuijuiljuiG huipiuiipnipjniGGhplig uinnpnqiunnipjiuiip odmijuid fcG pGiiuztihGp ilhlj-bfiliniup, npnflp hG' luGniuiGhuii l/njbi, l/иц dQui[ puijhpji гфйшЦпр dUhpp: OpJiQuilj' bi qmhmi quijp dji puipqtiuiG ilpuighptG ihqniJiQ, np uiGniuiGbuii l/njtp Suiquij (impJuG, 62) li iuj[G:

frpuiliuiGniiJ С21ІШ& puijtpp гїфіїшииі puinhp bQ U JunupJi iSbg Ijiupnq hG huiGqhu qui^ Guih ujuipq umnpnqjuiiJi 2uipmhjniuuiliiuG qnp&uiniujpnil: Ъ2шйш11пи5 t' uinnpnqmnnxpjniGG iujij puijhpji iupdnijp)i ph pniG uiniuGdGiuhuiwliinpjniGG t, шл umppbpiuliuijliG hGuipuiilnpnipjniGGh-pjig dhl|p:

p.3. апьо-аризиииь Ачриаопь&зпььъьпь юьпгпиапь&зпь-ьс

P.3.1. ЪЫ'О-ПГВиьи.Ъ иьл-fi ШІНШ'ІГШіІП,

<игтР1)ш*зпьъъит> ivb'irunwiiib up&nta&c •З-ршриірпнІ QhpqnpduiliuiG uhnji qniqiupuijiutyuiG piupunipjniGGhp hG uimujuiGniii bpljin tfuiGuiiquiphnil'

ш) hpljni Gbpqnp&uiliuiG puijhpji qmquiijpnulnij. hulj ипдш qjiinuighiui' dqbuii huiGpG qGiu ji \}bp (Uquip., 116):

p) Obqnp U GbpqnpdiulivuG uhnp piujbpp qniquiqpnidni/. hul} Gui pG-puigbiui dnqai/tp qtiuiptffiGu Опдш (Uqiup., 117):

Cuui JuGiipiuniuliuiQ uipdnijplT Qhpqnp&iuljuiG иЬіф qnlqшpШJшl)ш(i huipuiqpnipjniGGbpii puiduiGilniii hQ hpljni fuiSpJi:

1. Upuipdmjp Hbpqnpfruil[uiG ubnp puipqnipjniGtibp, npnGp цшршш-qfip IjbpuimJ Ьйршіїрпіїї lpuiS iquihuiGjniii hG iSJiuijG lShlj (pGij npniiS' uhnfi) JuGqJip: 'l-puiGgJig hG' quii tibpbi, Ы[Ьш[ quiuiGpti, b[uiGbi duifrlibi, htujb-ghui[ mbuuiGbi, Ьрриц іршЬиЬі L шдй: OpJiGuili' QGapaqnidG juipni-pbuiG juiGdJiG ршрбЬиц pbpt (Uquip., 53):

2. bpliuipdmjp Gbpqnpdiul/iuG ubnp piupqnipjmGGbpji, npnGp ujuip-uiuiiijip l}bpu}nil hGpuiqpintf Ijuni vqiuhiuGjniti bQ bpljm JuGi}]ip, npnGgJig dbljp ubnji [uGiilip t, hull lijniup' pGnipjuiQ JuGijJip: ‘T-puiGgtig wnmjJiGJi uinljuijntpjniGii iquijiJuiGiuilnpiluifr t qniquipiujli uhnji phpiuljuiGuiljuiG Ipup-qrnl, bul} bpljpnpqJiGp' puijluJuiumnil: OpJiGuili' «UpGj qp b qt]uiGiuju uiG-quidjiupuxGg IjbGquiGinjG dbl/Gbiui hbnuigmguiGbG» (Uquip., 87) Giuluui-rlШunlpJшG qljiuGuiju luflillxpp iquihuiGgi}011* t puij-umnpnqjuiiji uhnfi рЬрш-IjuiGiuliiuG Ijiupqnil, Jrulj jutpuiGg-Ji uinliiujnipjntGp ujuiji5uiGuiilnpilui& t rnp-iljuiL puijluluiummj:

bpljuipdnijp qniquipuijuiljuiG puipijnipjniGGhpp, uhnfi {uGqp{ig puigji, uiuihuiGgmil hG pGntpjuiG JnQiiJip" mpmmhuijuiilui&'

ш) шршЦшй Ьщпі]піІ, JiQ^ujbu' qpb[ gmguiGbi, qui[ aiumguiGbi, Циц щштйЬі, juitidG uinObi Gmppbi b uij^Q: OpliGuilj' Q-pbtu[ bgnjg Gngui »iuiuuil} qhip JuujptnipbmGG IjuiiSu (Фшрц., 64): Ъш Ы]Ьш[ niunigt dhq ijbq guiilngi]. pd2linipbuiG (Uquip., 1 14):

p) РшдшашЦшй ЬщпЦпЦ, fiG^ujhu' щрЬЬиц шщрЬдпідшйЬ{, йЫ/йЬиц ЬЬпшдтдшйЬі, dhIjGb[ huiGbi, hwGb[ dbpdbi li uij^G: OpJiQuili' bij qui-tfbGuijG hq}iuljnuinu йЬЦйЬшд bbuiGylivpuipuiGi{iip daqai/pqag (Pniq., 77): q) Q-np&jiiuljuiO hn[nt]ntl, fiG^iqhu' AiuGqbp&bgpG igpG Ьшйршрор qphpqu (II ITuilj., Q, 36):

■(L9~99 ‘ Ічіітф)

ggmqdiumdmpZp jgqdiagmdmifp if gmqdpminnhim Ітцбтії nrnqf iq -ijilo :їїqГmd Ifm q pifdmpmdq ImqGmdia ‘Iqgtfl 6md if liabud ‘Iqdpmm -ndfnm Jmq6mli nrnqf gq piuggmqmhi ilu ‘fwfiulmj цтЦтитбтё (d

:(£9 ‘Ьііітф) imligb тбад Iqqmmmh lmgb gmiidm'fc 6mgii[fi ggmnJZiJ бііздиіціртл d}mb d:jhii]mfi limgililo pmfi } gZilgmpuq ijfmd liuiiiluSmq rjqilvl Iq p,ml]

‘piugm|igm } a6mdgil p.mfy flgiJSmurn tinil ‘3 Tmd iuumdlign| jjm]imfmq -minilm papulaq gmljmdm gijgdgi] g?i}iHimlimd gij<5dq{i gbmjigum 6gmdn) ‘ilqfmdirm q Imljuin Jmpinp ‘pifgmm pmgnf lmqffmbuq ‘pifqmmmln lmgb ‘pifgifl gmpifhgmf Imddq gq piuggmqmfn ilu ‘papulaq gmljmdm (m

gq рифтГтцтinUm clgudu ‘Ddqgdi[lign{ gmf -diugd {jmSgmqmTn 6gmdb qmg gq? ddmmmi{p i[mmo ‘(mdmp lmui Imb ЧтЦ Bmd if huhud ‘Iqgifl дтрЦЬдтГ Imddq -mppq) gq? ddminimjp 6i|g -luffigmnqm gilfmwnmpij flilqfmdmtnub dfiupdtnijp dpmfdiuumdlignj

:di[lignj (jmjidujimg

-mpfmln dpmfdiutimmqmgvgmum ijmnmpijumd 6gqdiJ gq piudlimdgq pmt\ ріиЙдтцтЬі Jiufndqlj diJUmmilmln (Igmdli gq dfiapifmifp dpmnmp jim^qp ililqfmd ijuqn dubq? luamUlign} piuilqgdiufdlim dmdmd-5

.'dfiupdmfjdq pmlj dfiupdmtjp gq piugi|l dgudu ‘dqfmd gmljmdbmbiub ifuqn tfabq? laamdiignf 1

ijdpnj lufytfq gq piuftgmpmd ildqggiufdiudli -rndrnq gmlimfmdinbiub ijuqn 3ubq? i|dfiupdm gmlimumdlignl иіпд

:dpmfdiudlimdmq (glfm 4 lqgti mnfia Imddq ‘pifgmm Iqg -mlq ‘lqljmgmd Imb ‘Iqgmmp Imb ‘IqgmSif Imb piffijiniimp Iqgmlq ‘lmgb Itnhmnf ‘pifgifl gmpifhgmf Imddq ‘Iqgmnmq fmdqp if Imb) ijdqfmd ijuqn dubq? liugmjigm ilqggiufdiuliu<)dub ilqdiltnm luljdq 6i]limdmq dmdij Iq p,тї| ‘(дІГт q pifgmgdufj pifgmfigm ‘diuBifddq dfmliq ‘lmgb Imddq ‘Imb lqgum in?) ijdqfmd dubq? (Zijgmpmq pmtj) Zijgmpui} luljdq p,ml) piujiduj\ -mqp gq dqggiufthulnlmd gmfimfmdmbiub i]uqn dubq? ‘UmdmUuJiun

:gq gdqg?i}dlimlimd di]limmdmln gmfdiupbmfi ijdpnj gtJvgrmim ijp ijdqfmdmbiub ijuqn gmlim^ilubdqg тцпд dgmdli du gfm ggmd "flguij -dub ijdqfmd ijuqn 3ubq? } mftnqgtim Sqp ijdqggiufdiuinlmd gmf|mfmdmb -iub du gfm gumpmmfn і|тптф <imJiZg ,dgq pimjdmh) .5 6ijdqg6u<$i{p gtnrdiumfmqmmdm ?m]i<;mdmm lqjimum gmfdiutidmd gmfimfmdmbiub i{d -mil lid-5 Qdu ‘liudmlnmbmli «.fmd ifuqn dubq^-fmd tfaqn dubq?'» gq plug -m5mum dqggiufdiubdmd gml\mfmdmbiub ijupn flubq? piudmdmd-5

D&e-ra-PiJn 'Winunjbm ііопчaw(;mujbTijn> ‘тьштипыип <wnn їпівпс гта

:gqgiu? giufdiuumdijfi i[fimnlmpmii fltlqggiufdiulidmd gmlimf -mdmbiub ijuqn gmlimxjdubdqg dfiupdmljdq piudqgdiufdlim iImdmd-5

'■(/.9 ‘'Ітітпф) jgmffinnmq lmqpm gufd -jugmnfZiff q ditj?gmamdiij niJUqm ij q 3Dmfnugn Imqgtnfnqmhi nfmlimb 1£1 '(93 ‘Ъ-Р ‘ flfnjfl Tl) ngiuliijt! i( q npmliqdmd i[ diif Іідй bqpb fimqm -mmnmq fiulqmmmnm^ ,nqfri?gil ‘dpmfdiuGlimfnmt] gmljmfnmij (U

Imqpdmti mlnji :(88 ‘'dmbji) gifBrn^mfl D mfimfmdilm/' gil"} Imqliolx "Imqt) -q I\ijaar)fm gafmfili ddmn Fimgijdo '.ёртГётбЦтМтЦ gmfjmfnmf} z

:(8Zl ‘‘їтішф) 6ifndm[p if fmb lmq6mlimnl piubmd dob qd ‘gil^n-! ftaqpmfialaq утЦтптбтё і Iqjtmfmqmmilm } Uudml] gmbmilmhi ilbqin ^тЗдтцтТп ijilqfmd jjrn]iZn4 ■.glCm q ‘IqgmScf Imqpifb ‘Iqgnmq Imb ‘Iqgm^if Imgb 1mq6iadmf ‘Imgb Jqg -am in? ‘Imb Imqnmq gq б^бдтіИь idqggiufdiudbmdrrni gmfimfmdmbiab Sab -q? ddmZ i]p qmrj piugfigQ gq і]3?т djimrdiujimmbrmlraln UiJlimmiltrnj,

'■(Z8 ‘ Іпіігпф) gtfdaimbmd ifSmam mnugb gif6jn6ml} rjifpT) :(601 ‘ dmb ■П) ngiuljifd if Imqhimli Imqam tjr^bmgamb ihijb gijtiug g^bmhinmb iq limgi|do :dqggiufdiurmdmbiub ijuqn gmljmQdubdqg Ifm q lqn]ml[ Imqg -тц ‘pifgmw Imqpdmd ‘Іцдтбіатпд lqgmq ‘Jqbiml] Imqam ‘Iqgm6iu6mfi Iqgm ‘lq$m Imqlmfj piugfigd gq ija?m dpmfdiuummbmdmbi dijlimmdmln piudmdmd-ь :Jiudulud p.mfi ‘Jiuliqp p,mfi 6ildqg?ijtllimlimd gmfdiudtimilmq gmfymrmdmbiub Imfjim } {mjidujmgrnpfmhi QgnifdiuummbmilmXi,

:]iumnmptjumd Ifm

‘Jiuuqn qd ?u ildqfmd 5 jjmJidulimgmprmfn agiufdiuammbmilnihi ilu ilgmfl ‘$uudmmm?i і}? dqfo tiqilu piucllnqli nfm gbilmf\ gmlimgmfimtlqa (Juqn 1(1] -qTtnd bupbml) ?ijdlimlitnd gmfdmdlimbiub ilu ‘lqZrj 1 Іціт^ :piupbmfy gq? JiiJd xjqp piudqgiliufdbm dujimilb flilqggiufthudbmdmq gm^mfmdmbiub i[uqn gmtjmQdubdqg Iiufidbmdiugd dpmfdiuummbmilmfn diliimwdmju

idqgmnmpij

-dUflg dqddmm i]fmbmdmln ijbqm piuilqd nqtigmq q tmdqg6u3i[p dqdilmm } piutimfmqmmdm gmbmdmfn ijljqm buJiSgrnqmln Bilgiufdiulimmqmgvgmu -m gi{rmmnmpijumd Цртіїдт nmlimilqb-fmd Qmjinjinh, :dpmfdniammbmd -mbi dijbmmdmbi piugljgil gq i}3?m iJgudu 'dqggiuTdiulidmd gmfimfmdmb -mb ijnijhigfm dubq? q gmljmjjdubdqg gq piugmgpgmum pnidmdnfid-t>

D'HUGJj-iUVnnbnjnb ttjfi4a-it/e4f-iUi/i,n<jn> тъпепяпыиг, >ч/

:(fln{iulbmdgq biluSmq nqfnm<$i(pgm n,qm) difbgnf gmlimfmbmdmfn gq piaS -gmqmht ftufnilql) difbmwdmbi ‘finlqgijl Ijdinbmdiupdm dpmfdiuumdbgnf ‘ifdqfmd ifdpnf bdunfmg giufdiudqddmui if dgadn ‘dqfmdmbiag (d

;(06 ‘‘Ішітф) дбтЬапІ gmilmqun[ gfmg -qprn dfmpgfi lmq6mnfmdijj ^mgi(do :g1fm q Imaqb Imaq Чтддб Jmq6 -mnfmdin ‘lmgmdob Imqbtjbn ‘Jqampmf Imqljq bjfi if gq 6ildqggiufdiuilti -mdmq gmlimfmdmbiub ijdpnj nfm fidiubmdiupilm dpmfdiuumdbgnj

:dprrtfdiuummbmilmfn qmg Ifm ‘/jdinb -mdinpdm gq dpmfdmnmdbynf gfmifp ?n dgndu ‘dqfmdmbinb (m

ijdpnj iut)dq gq piujigmpmd piudqgdiufdlim du|imdb dgudu ‘dqf -md gmlimdiimbmb ifuqrt 3ubq? Ijdiabmdiapdm dpmfdiuutndbgnj •z

:(l ‘"Ь-P “їітл П) fmgmfiifds bgU ijpbmdqmmhi mdmp ^6nql|q i{{j J^mgiJdo

-rnbmdmhi ^mfiinfmqmmdm djimrdiuSI]mbimfi du]imdlinjmg gq ptuSi}b gqd -uiPqmmlig dpmfdiugrnfimnlmpmq gmfdiuairujdub piuilqgdiufdlim dmdmd -ЦЬ ddqgdijbgal gmfdiugd ijdpn{ riff) -.dpmfdraSljmfnmli gmf/mfamfi (b

:(l£ ‘-b-P ‘їіРЧІО.) nl]mgmpmp Uu|?r)mdrmhi]f gfimbi]lim5liu тГтф pfmgqpmb Iqilqd pbml] lurnq lq limgildo :dqgCmddqli Zudugm jiudfiuu -m^ilub i{?i[dlimlimd As I\niJ ‘dqqp pqligm pmf] dujimpijli ijfmd 1mm mjlmb gq nqtirjmq fudfiuumijdub iJ?i|illitnUmd ffl*s liqmdu ‘JiudmhimlimFi ‘S'^S gq piuJirafmijminiJm gdqggiurdiulidmd dujimdlimdmq gmtimumpmm^

:l)miiqm gijjpgmum gmrdiudb -mdrnq gml]mfmd dgq jnudmpmq fldqfmd dutimdlimdmn gmfimumijmtnhi nq Й0ЧР .ііциштф gmFimtibql ddmZ i[p tiulqgum ijmmtig gfmljmn :dqggiuf -diuiIUmJmq rjmVnYifTndmtnub "Iqdmpmq } iJlqUmV) gqdutii{gmn{qp fldqfmd Uiifimdbmdmii gtnljmumpmmfn 6ilgiufl(gmnqtn і{а<зггфбіиит1і flnufi йл-гиєпвгпип <jjQGna jur>n,іьтит» 'in'invnstsnb

D&eJU-PJTl 9ЯПх1Я bq UxJ49ntf

оиыыътып? ‘\n*inim&sTib> wjnttnjb

III лніп-ь

•.Iqdpdmli Sgq? diufg rjmfdiudiJnmgjmimu gi|ygmiim gmfdiulqgmlimtnln gijfmnmb uinfl gdqgfimnqm ijdqggiufdiudlimdmq gmfimfmdmbiub jiuump -rnmln finil tofm ‘]iudq6dmq gmrdiulqgmliinmhi gijfmnmli q ijdfiupdm ijdqfmd gmfymdiimpmii Iqjilimdb ршГтІцІЗтит dgqgiu fimmmhig du i{gmg-;(Zl ‘ biu^j) ni(6qliqf\q gfmrjqpmb Bmqbutlut) fimqgi/Q :(д ‘ biu^j) gfui6q\iqtiq gpdudmbmcl <?qpb gtjjwmfn Imqnm:(6 ‘ biu^j) ijgiuddm ggiumb gij^dqi -m gi]iugum lq :(/_ ‘biu^j) gbmdrninmfnb ligm dj Unun ml] Imddq I]nngi[d -O :3qp gmfdiulidmd qmg gq piugmhiqrnhi dt)iufdiul}inmq lifm mtnm ‘iltjli -gflnj ijuqn (liugmligm mfidmum gml]m6md9gmd pmf] gmfimfimdqtO Zi[gmdi{ lulqSgmqmhi gqgiu giufdmdub niflqjiumdijfi fymgfmijp (dgijgdqti 6i(6gmd -dll pml}) gi!qg?i]iIUmlimd lu^dq gmfdiudlimbiub qdq ‘piuainqii gfn

■(ZZ ‘5>J ‘4>qi_,) dqv ngiunmgmb gq6nql]mmmf] q (/>i ‘biUij) pqpgmumcij BDtfllrfutb g<fffqf]inminn n^fanffj uipp^ :m|lq]iutmlilli ?lJUIj -mlimd gmfdiulidmd gmlimfmdmbiub qildi{ цтд piudqd ^ nqligmq Qgiuf -diuilulimgd gfiug mfnm ‘ili[ligti{ i|uqn liugmfigm ml|dmiim duJim?gZ pml) Zijgrngpgm gftmfp lqSgmqmln q liudmli flfmd Iql/mmmn qdq :piudhiqli iulqgi}l їй?ijillimlimd todudljdq gmfdiulidmd gmlimrmdmtnub qmg Iqgm ^ liudmli mg Qgmd gfiugqijp mhim ‘dqgdijtignl ijuqn liugmfigm dqgmlidmum Zijgmnmii dqddmin IqSgmqmln ^ liudmli giJvginurn gfmd lqgmnqm qdq ,nqhi -nffi iDgiufdiaduJimdmgi) gfiugqijp gmpfil^tnlnml] gqgiu dgmdg qdq ‘gijd -qg?iIdlimUmd dulud p,ml\ ‘(ddqggiufdiuliuirnqmgpgrnum gmlimgmlimdqcl q gi}fmmnmpil mdg gq duTdmli piu6mdr)Q^dub gmp6t\mhimt\) gij?i|dbmbmd gi[3dqli p,mfi gmrdiufmdmbiub ^ piudqdmdqji piagmlimgjiilq flxjtnlmn :dqf -md gmljmdlimprnq n|ml]gm nqhidu gq piujidbmdiuijd ]iudu ‘dgiufdiuduji -mgd gfiug дГт gq piugmhiqmhi fldqfmd liupbml] giufdiudbmbiug ojQan>4 ґіЧ vim in, ’/JO'iJQ'b'i'V чтіе-еиичи I'O tlVQfl ans'in>nii, eanj'i </чі!)'і'і'іиєЛ'іиііьП'/ті> апчпсгшпъчигу s j

:(9 I ‘xj ‘ Iimji ті) дЯіЦі^и Л ‘ijdmmmji л mnug am gmGqjiuliup gijl^q :(^9 ‘giildm-)) a|iulqbdmli doqhquib d}3d<? il^gmlq

-m Iqpbmlj m6ug dfmm ndmimgmp ІГц .timgijilo :tldmifimljmb gmfdiuliuxj -dub jjmlidu}imlidug5i[p juufiilmdmn] i]? liqmdu ‘piudqggmpqmn iJdfaudmZ gfiugqijp ц juulidmmmfi tlpiamm<$gmdinw ЬГт gfmfimn ‘]iudqgpmligm Ifm liupbml] flflnunj "Ітфіп IqJiuimSgmdmm gq liuilmtj fldqg?ildtimlimd ijclqf ■md dujimdlnndrnq gtnfymumpmmhi 3qp ildqggiufdiufmtiJi dujimd-t,

■.Imilqgptnligm Ifm gmfdiunmlimnjmg рти}і<5іІр -ligd gq? fldqg?t]dlimlimd gmfdm6l]mVnml] «fmdilqti Zndagm-lmmy> pm6gud -u ‘<5qp i(dqggiufdiu6fimfnmfi gfm } lq|iпї|П g6mdgfl^ilub дтрбтЗтит ijdqg -giufdiubilmd dujmdlimdmq gmtimumpmmfu Ivu fmd lmm ‘sjmtinmljgYl

гіІтфтІїтЬ gmfdiuliiujdub Qmjidujimlidug -3i|p q puigmjigm gilu ‘giufdmfidmd dug i[p Jiulqdutimqp mqq ijfmdilqti Zudugm ІіиШиЗтц gqdi) flinnmpi] nijgijSdqli qmg IquiCrnqmmdm q puinfin ‘(Ifad ‘gmpmdq) 6iJdlimdrmj Ui} Jiuiqtilidb ‘flfmd 7mm ‘gqdumnm<j>

:glfm q piuuqpgQ

gmfdiudulimdmgq ‘giufdiujimlfiud gmpdmmmfy gmTthulimjiIub 3 piuji6l]tnm -i{b piugmlfn gmfdiut\rrvbgm{md ijila ‘giufdiu61imlnmfi fmddqb Zudagm-lmm 1 piujidujimqp nq 3qp gmfdiunmlimnlmg (081 «шбид Iqnonf ('nj -5

-Jfad) dfmm fa q mnug 4 Uqrnnmn піт,» Fimgijdo :gmfdiuuifmqmindm gijfmumd бдтит qmg q piujulbmdgq Sqp gmfdiunmlima(tng Qmnmpt| tfilu ‘Jiuflgmquiqn gmp?liqb ijiliimilmq ITad piugmSmum gq dqggmlimumpmmfn dptnfdiudJimdmq ijfmd lmm piudfnqli nfn :(6£ ‘tJ-P ‘ lqgmmmq

gmljm Ifad dfmmc .fimgijilo :dpmfdiudub lulqilu^mqp giufdiu6T\m!nrnf\ rnqq ijfmddqti Zudugm ,qd q dpmfdiuQmjjdub ijlitnnjmpmq ,qd piugljgil q i[a?m nqlngfiug ildu ‘q gfmd dujitndlimdmq (Ifad 1mm pmfi) 1mm Ifad ІЧ D^14P 6ijdquiqlirngdbljn дтрбтЗтит ijdqggmlimumjiinmfn Qmjidlimdrnq Jiufmd 1mm ,i|6md fiijfmd dujimdiimdmq gmpmdq 1mm ‘JiuSiJijiIrnli tfqj)

:flgmp6m3mum gmfdiubilmd QmJiUufirnqy dpmfd -iu6I\mhim\ Tmddqb Zadagm -lmm .dug Jialquinmhig tini| |iugmUli ,gq ріиГ -mf\m6md 5qp iJdqgUdudlidq uqti?gijp ‘giufdiumfmqmmdm gijfmumd gqg -iu Elgmdli 3qp i}dqggi}5mam gfmljmn ‘dgmiHimmdmln ‘Sgmqmtn ‘gmpmd -Цц gmptlmmmfi gmfdiuliuQdub } piuti6limini{b piugmlJn gmfdiulimiigm}i -ud i|iIqgg\ufdiunmUmnImg \ul\dq Uul\mmpq$imq du gmtimZgml\mm^ ;(Z.I ‘СП ‘'bgga) 6upi| 6gmZmaJ i] Smqjjfin liu Ьц&ідрт 6mm ( гц ъ-дтр -mdq) nq q (osi ‘fulgbq) Іц|{ііІтр tj lqgmuip dj Jmqiam gmpmdq gdii{ Budjj uipp'j» ipiugmlln gmfdiufjmligmliud ijdqg6fiuum[i йГт ^ piujiillirndgq gqduiJlimZudu gfmf\mn ‘tj piufml!m6md ddilUmdmq gmfthulidmd 1mm gmp -mdq qqd piu6gudu ‘dqg6fiuumli JiiJdmpbmd дтІіштиГцтіїгп? gmfi piud -mb lid-g gqbdtn gfmlimn :(ІЦQrn gmpmdq pmm J]mgi|do) Trnddqli Zudug -ni i[p q piuSgmqmhi dmdmdujiun q dpmfdmgmfimnlmpmq <>qp gmljmamQ -dub ріидіїдй ^ i|a?m gfmd gmt]millimdmL) gmpmdq lmm piudmdmd-t>

:dpmrdiun{ui{iui}i flm{i

-dmmmli piugmlfn gmfdmmfmiimmdm ijfmd grnfimiHirmlinq (lmm gmpmdq pmli) gmpmdq lmm jjmliduJimgrnpfrnhi Iq6rn3mum gq dqggmfimumpmmhi dpmfdiudtrndmq ilfmd lmm du ‘iulqg6mlinidbq piuaqpgd gq giufdiud -ujimilmgq dqmnrniji Zudu ijmjifmlib piudqgdmfdUm dul»mdb ti lid-g

• Li

Iqnm dfmm danjiftx ,timgijdo ifldqggmfimumpmmhi omjidlimdmq Jiud -qgfmddqli Zudugm ijuqn gmtjrrnjdubdqg ,q ‘dubq? ,q gq mummlimdgq S'UUe&JUVnni>n&'lQ vjncno j(jbnjbTwn> an^nvnasniu та

йяєчи-pjn •/€/4677г/ dUbnJbndTl> 'l.TlhTlVng-STIb t)

:dmi{imlimb gmfdruliu<>diib omJiduJimtidugSiJp gq pmm -fmqmmdm du ‘Jiugmdrj tnhim q ‘dpmfdrulimmqmgpgmum rjmfdiupbmli ,njmp ‘gq piujidqddmm Bijdqfmd rjmtinnjiu'ldqJi mufp fldqfmd dujimdlimdmq gmljmumpmmhi rjuqn gmlim^dubdqg qd ‘ЗиЪч? ,q.gj :giufdruhdmd rjmfi -mumpmTnfn dujimdtimdmi] ijuqn gmfjrrujdubdqg 3 piugm3mum piucfgiuf -bdm rnhim ‘fmddqb Zudugm i]fmd rjuqn gmfimrjdubdqg :j ptujrdbmdrnq inqq ijfmd 1mm qdq IjmJ ‘bdmlj gmfimTjmljmdqct rjuqn dubq? 5 prujidbmdqji dgmfdiutidmd 3Uu mfnm ‘dfmddqlr Zudurjm i]fmd ijuqn dubq? prupbml] } giufdauSliudpm gijfmutnd mqq ijfmd 1mm qdq :rntifdruSliudpm liqp grjfmumd } prugumli mqq ijfmddqii Zudurjm ijdlignj ijuqn <?m3gmqmln l|nij dij rjfmd 1mm liqindu ‘prudiimdmq ijfmddqii Zudurjm 4 ijrjp pqhgm pml] dujimpijli rjfmd 1mm p\ugqgru } rJUqm ‘Jiufmddqfo Zudurjm UurjmJigm giuf -drulimjdub Ifm ‘Jruumd }qdu liugmjrgm mljdmum qd ?u } (jmjimfmqmmdm rjdrJlirjnJ ijuqn ijfmd 1mm ddq ‘ptudhiqb gff) :glfm q (911 ‘qZiJliq) 6mqg -ludfldyi gtfgrnnfZif gaqp Ц dfmm grj<$mum gligiabft :(60I ‘l^ijliq) pin! -Cm pi) пптфЬ pmin ?u ^mrjijdo :drjlignj gmfdiugd ijp 4 ijuqn ijp IqSgmq -mhi 5 liudmfi gfm dfrupdtnfydq dpmfdiuumdlignj ildgij gfmd 1mm du ‘Э gfm ggm^j rrjiufdiuliujjdub ijuqn gmfymlru6gm piugmjrgm gq? nquqti gfmti -mn ‘dmifrmlimb g mfdrubuj?dub rjmJiduJimUdug Sijp Iqdqd gq ttuqy gqli -dm JiiJqdugZ i{?ijdlimlimd 1mm Ddqrjrjiufdruiidmd rjmjidujimqp dpmfdiu6 -fimhimlj «fmddqb Zadagm tjuqn dubq?-lmm» piudmli lrd-g qq<jJ

.Iqpdub

‘lqmi/b ‘Iqdqd ‘Iqgm 6md ij ‘Imgmd ‘lqljmpdm ‘Iqgmtjdm ‘lialqbdm ‘Iqmm ‘Iqnm ‘hagam ‘Iqgum ‘Iqgmmgm ‘Iqgm gq nqh-i?gi[ ‘dqggmljmumpmmfn gmjidbmdmq pudqgfmddqb Zudugm ifdqfmd tfaqn gm^mgdubdq^i -j

.dpmfdiuumdrjli fiijum6md prurjfigQ 5 ijd?m rjnmp <jqp rjdqggmfimump -mmhi ijdpnj пГп :(Z6 ‘dliru^y) Imlj pmm ‘(6Z ‘4 ‘ ОЧ^О d) ІЧОФ l6mm ‘(601 ‘ biu^j) Iqgmpmp pmm ‘(^ j ] ‘•hidm0) Iqtgduli pmm Ijmgildo :dqfmd Ifm Tj Jqumddmd ‘(«IqJitjdrJi» liqmnfm) Iqdtnm ‘lqgmSgm ,nqfn?rjiJ ‘dqggm^ma -mpmmtn gm/idhmdrnq Jindqgfmddqb Zudugm rfUqfrnd ijuqn dubqi ■ [ ijdpnj lutjdq gq prujirjmpmd Qdqfmd gmlimumpmmhi ijdmdmdb gmfdiulqg -mfiwmln gijfmuqn ijdqgfmddqb Zudugm Lujidlimdmq mqq ijfmd 1mm mnjj

DJQC-na jubnjbnjn> anhnvn&sntu n

\(L\ ‘-P 'ч>ТЬ) bqdb lq?mgmp vgij diumq dub ‘n6ummimq gmqdiudurmmul giijdiuligrmmb Iqqmbi 6qliq ijg -mpdm nq rjg ^mgijdo :dfiuumijdub rjdqgdujrmijp gijpgmum gmtimmufq -mdmZ Ifm ‘ijdqg?i[dbmlimd gmfdiulrdmd qd ?u prudqd gq nqtigmq flf -mddqlr Zudugm q flfmd 1mm piudhrqli 1)титІ;т> :(6gl ‘ bru;j) gru6qgqp

gfmi{p q piufigmtnqmhi ptudfriqii nfm ilu ijjmd ‘q dfiapdmi{p dpmfdiua -miHignJ flrjmfdiutiilmd jjmJiiJulimqi? mfnm ‘q tidiubmdiupdm dpmfdmamd -ligflnj ilfmddqli Zudugm i{uqn Subq? Qtnjiiltimdmq mqq ijf"md 1mm qdq (m

■fldqggiufdii^m?mgi{iIo Imfqmqq gq іРчш -mfjg dpmfdiu6fimfnmti nffi rilqtjtjiufdiuliilmd dfiupilmfiilq 3dm? i|p 4^0 gq piufm|Iigtnq gfmlimn ‘q dfiupdmijp dpmfdiuamdhgn] Qnmp gmljmg -рЦц 6gtnd-tj :gqgi{l fitltubmdiupilm dpmfdiuumillignl fldqggmf|mumpmmhi Qmjmfmqmmdm liudmhiinliml]mgnmp x>m}iZg ilu pinJiumBm^ :(iz ‘Э-Р ‘•brn^j n) fudiij doq gium Цітдатй mpt) mq ?{j fymgijdo 'Uinmpi} rjmlimgmli -mdqci ijuqn 3ubq? :j piujimfmqmmdm ]iu6u<$ijp ijdqrjgmfirrmmpmmln x>mli -mfmqmmdm Jiudmlnmlimlimgnmp «fmddqii Zudngm ifaqn dabqi-lms^ ' I

:6i[dqggiiifl)gmnqm gmIjmr)mlimdqS q gi]frnmntnpil qmg gq? ddmmmtlp 3gmdii ilu lq gfrn датртпц^ :gq? ddmmmilp flUqfmd gmti -mampmmhi du{imdlimdmi) Btlgiufligmnqm i[dfiupilm gml]mumUlit)rq D'i'iuG-aiuvTiJ-b'ini гшпєпи jubjijbTwn> 'in'invnsisnb Тії

:(0H ‘ їпіітф) gmqthubu& ifgmpdm mpg Iqgifl fftamqc -(0Z pgfm 6uttilu dfmq Iqgift Гттс ilfmddqli

Zudugm i[fmd pifgifl gfmi|p ріиіііфтчр } gmf|rnumpmtnhi iiiambadumn dpmf -diuillitmlmq ijfmd 1mm du ‘niflrnm gq 6fm6 іШциіптф gmFimJibq'] :0dqr) -rnufdautidmd Qmjunfrnqmmdrn Jiudmftimlimlinignmp «fmddqb Zudugm iffmrf (gniJ]nifimdqJi pmti) gml/mj-I/nm» lqjiilbmdiurjd gq liuUml] dpmf -diuumbudumn fiijdqgdutimdiimdmq gmljmumpmmln gqUugtnljmnqs J'l яиілч-ічип ъ ujusn uunc-n-j jubnji,njn> 'ITlftlJVnUSniu z u

••(91

‘tJ-p “mnmpxj) gfmgqpmf bqd fmin Iqfmgn} giubqgqpm u3 hlqdtfs :(t> ‘t)4 ‘•(?du-b) Imqfi giurnq ?u gUgiaimihj .tujnmjunqn :t)4 Inqhmtibmq бдтЬтф -m? ililqgrnl]mdgq Ішдггфдт тіцітат T)mfim6milq{i pmfi gmfim6md9i)md piuilqg6fiuurnl\ pmjunfrnqmmdm Jiuilqfmd ilufimdbmilmq gmlimiimpinmln du ‘gfm (>mliilul\mgmpfmfn q Jiugmilfi :lqgijl gmfimdgq Uugm|igm pgm q Uuilml] gijdilqq giJSmum OtidugSiJp ртїі flliuguqpmalmg ‘fllimgijliqq ijd -u ‘giufdiuliUQiIub (ijlqdmmmli ртї\ jjmlitfmmmfi) liu|idrmnmfi {luampuimfn i|t\qp ‘ijmliilutitnbdugStJp } piulnnfmqtmnilm pmdfnqli nfm du ‘Jiugmd -Qg 5 Qmjidujimgmpfmhi Qijmlinfi rglfm q (б£[ ‘ biutj) lim Iqdqd mq :(60£ ‘Mflbq) fmu1 Iqmm rmgmmntf] :((,ц ‘ dmbji) Qmqdiu^

-o gdiiJSliqb Iqgam mpg dfmin lign .flmDtlJO ;D4 ilqumd ^m|iilu]iingpgrn pmf| Zijgmgpgm piugmfymgpijq ‘gmfdiulqgmliuimln giJTmnmlj uinO ‘rjUqgmli -mdgq Uu]i6timfnm!i uiqq ijilqqp ilujimpijli ijdqfmd gmfimutnpinrrHi,

:(£91 ‘•^ndmф) mbug Iqamdilmd Гтт ‘ijpmli gdrjif nqhiilu :(£0I ‘ biu^j) Iqtlhtm pmrn 7a ( rq -b~n4) fubdmp piui]p ?jj _l]mgiJilo :4 P^u]i?bqb gmlimdgq piudhiqti mlqgijl ^mJiZg piu^mjiuimq gi|frn3nuti[ iidunjmg Iq pml) ^m|imrmqinmi]rn Jiudpqb inluilliilq pmfi діатип ідІГт q (ill? ‘ dmb -f}) nm[dubi]d-bb bqp am Iqgm dqp dmiam iq :(t-9l ‘ bidm®) gmqmq->/>

іти і риіцшцріі^іі pGnipjuiG pi GripiuniulpuG uipdmjpp: fuGqpuinnipjuiiIp iSJiuipdmjp puijhpjig hG' inuiil qopwGun, иішіі hmOq^bi, іншії mniuijmbi, in iu if puippuinb[, utiuiS dbniuGh[, uiuttf juinGhi, miuiS qnqiui Ь шдО: Op}i-Giul}' O-ni bmnip luninui йиіршЦ {ujium b uiGoptG puiqiuinppG puiph-

\шдіпд (Uquip., 98):

p) bph mui[ piujji hhm hmpuiripijuid £bqnp ubnji uiGnpn2 qbppuijp JupGT)-piunnipjuidp GJiiupdnijp t, uiiqui GptuGniJ dbunjnpijui& ирдтйшпшЦшб piupijnipjmGp JuGripiunnipjiutfp bpljiupdnijp t, JiG^ujbu' іншії {uGuijbi, muni ilom Ьррші, іпшіі U[Uiinbpwqiibi b mj^G: OpJiGuilj' SJipbiij pn tuilb-GbgniG JuGuijbi muij pbq jiudbGuijG (hiluiuin., d-P, 16):

"Ь24ш& іЗшиОшЦшцшіцшрІї mGnpn2 qbppiujniJ iupwiuhuijmijui& рш-iquihuiGguift umnpuiijuiu uiGrpuiSG шпшйд puiguinnipjuiG pGni-pjuiG JuQrjfiр Г uipu]uihiujiniliuc> Іриїї йш{иі)рші}пр l)iuuiuiljgnipjiui5p, Ijm'ii npUt hn)nijuidbnij: OpJiQiulj' flduiGg uiIjuiiIujj hpljjip htn iquiquiGbi utpbquil/iuti (bul^t, 85): JhG6 fi qnpi> nulibhuimJiG ^brn JiG^ llorn Ьррші (Фиірщ., 1 17) L uijiG:

2. «Sun-Dbpqnp&uiliuiG ubnfi uiGnpn£ ijbppuij» йшийшЦшцшицирт! dUunJnpiJui& ujuiindumiuljmG piupqnipjniGGbpi; nj iSJiuijG iSJigGnprjuuJnpiJuifr qnp&nqnipjmG Ьй uiGiJui GmiS, иід Guib uiGgntpuljiuG uhnji puijhp bG:

h wiupphpiupjmG fuGiipuinnipjuitfp uinGiJuiq]i dftuipdnijp «шиц-ibqnp ubnji uiGnpn2 цЬрршрі liuiuGiuljujriUJUjiupnit dbuujnpijuifr іцшиішпшіішй-Gbpji' o,miui-Gbpqnp(riu\fiuG ubnji uiGnpa2 дЬрршру iSiuuGiuliuir[uiujuipniJ db-iJuiiJnpiJuidGbpti JuGqpumnipjuiiIp lunGiJuiqG bpliuipdiujp hG: PuiGG uijG t, np JuGiuiuinnipjiuiSp bpljuiptfniip тш[ puijG uijuinbri pbb uiuihiquiGniil t liJiuijG pGtupjiuG JuGrjJip uinGbpn hwmlinipjniGp (щшшбшпй uijG t, np uiui[ piujfi hbw рр риЦ ubnji {uGqJipp quinGmil t iSfi iJbpinidiuljuiG pmj), uiulpujG Gbpqnp&uiliuiG ubnji iuGnpn2 rjbppuijniJ uipmuihuijmijiud ршцш-'IPl'Jl1 2Gnphjivl uivjjuii puipqnipjniGG puui JuGijpiunnipjiuG rpunGnitf t шп-QiJuiqG hplpupdmjp: Siui puiqunipfi^p ujujpmuiqjip l)bpu)nil u}uihu>G$>nit5 1)Ші5 bGpuiiipniiS t їїliuijG pGnipjuiG JuGriJip, Jiulj йЬрдпр&шЦшй ubnfi uiG-npn2 qbppuijnil uipmiuhiujimjuib ршциіі}р{і^р' uinGiJiuqp i5fi ubnji JuGqJip: OpfiGmli' Suii qjiuib^ Gagiu qjiip miSbGuijG Ujibuig nidnij Ji ijhpwj Ііррш-HJiG qqptibgniilG (Фшріц., 146):

uSiui-GbpqnpduitjiuG ubnfi иійпрп2 gbppiuj» Йшийш^ш^шщшрп^ uip-pmpqnipjniUQbp[i JuGiipiunnipjuiiJp ^JiGniiS bG hpljiupdmjp IjmiJ Ьпшрсіпі]р:

«Siut-Gbpqnpfruil/iufi ubnp uiGnpn2 qbppuij» iIuiuGuiliiuqiuiquxpni} db-Цшііпріїшд цшшбшпшІциО pmjbpji iSb& іішир JuGgpmnnipjmiJp Ьрі^шр-dnijp t. bGpuiripmiJ [}шії ujmhwflgnul t iSJi pGnipjwG U tffi ubn[i fuGqtip: Ujq pmjbpjig bG' іншії шшЬ[, uiiud puiGui[, wiuii qpwb[, wiuif quiiuGb[ U шлО: OpJiGuil}' <шрІ]шіпрпірЬшіїр jmGdQ buinip (йпдш) mnGnq qiqiU2UioGG (Фшрц., 88):

fuQijpmnnipjmilp bnuipdmjp щшшбшпшЦшй pшpqnlpJnlGGhpp щшр-шшціїр Ijbpujni} hGpmijpniiJ Цшії iqwhwQgnid hG їїJi uhn[i li bplfni pGnip-juiG fuGtilip: Ujq pmjbpfig bG' іншії iudb[, muni uinGh[, іншії шпйпц, шшіі

ov

-'(81’І "Мпіф) piudqp ijifiImnfZmf IqSdZ 3fmm 6iifmumQ imrjd Jimgildo фіфиіич

-mum6md pmfi dpmfdiu6fimtnmli gmfimlnmfi } juu|imfmnmmdm dmdmduji •un Qdu ‘mbmdmfn ijliqui fyqp lulqdbmdrjq $mi\ lulq^grnqmfn i}giu giufd -mdub q (glfm r[pifSiIZ ‘pijmng ‘pifmop ‘piftbgmq ‘IqgmSif ‘Iqgmlq ‘Imp -йЪ Чддтбут) } 6iJmdqZmumd ijdmdmdb Зптр gmtimgpilq 6gmd

:fldqggiufdiulidmd {jmtidujirnqv dpmfdiu6fimgnmp ijdqgfmddqli Zud -ugm bugmjigm dmlimli q d6mdgfl nqhimfywmij piugfygil gq i]d?m dpmrdiuu -mmbmdmln dijlimmdmfn BiJdqggmJimiimpmmTn Qmtimftnqimndm ]iudmhi -mljmi\mijnmp «fmddqb Zudurjm iffrndifaqn dahqf-lmin» piuilmdmd'e • | 3'nu6<f^uvnn*njnii> Чж/пепа лгъпл,тып> n.n*iniiii&snto > £/

:(HZ ‘biutf) IqZqf ( ^ -fa -pfftf) wq? ‘6fu6qZlnYl .l^mgijilo ■l4Dt>Drr|llrn^ЧІ1 Э ipqdmti jmicthiqli <?mbq Ijdmq q ‘juugmUn gtnfdiutjmlit)m]iud ijdqrjgiufdiunmtimnjtng tfm 1 piuti -dillimdgq gfm gfmljmn ‘i}giu? giufdiumrmqmmdm gijfmzimd ddijlignj gmfd -lurjd {)m3gmqmhi ijTmd 1mm 3qp i|dqggiufdiunmlimn}rng Zudu qq-ej

:(IC ‘D-P

‘ mqij) ilgmaJZiJ ‘Iqfmum.Q nq6mtn ,і}р ірршЯ jgmpdqn if iq :(i9 ‘^Zijliq) Iqdhim gijfrtitn ?u 3g}p 4 piuiLfl .ll111!)1!1!© :йргпГйіиВ?іт!піп1] фиіиц gmlfmumBmd—pnlnq ffmljmtlm» q fiafialuq gmfymnmfimd qmg Iqlimfmq -muidm q Uudmti ddi[tgni gmfdiugti :[($ ‘q.p ‘-^фиа^) IqqdunJ gfugb bqp q6ms] Qqpmliulaq gmljmdm d6u3i{p gmd gmfdiumrinqmindm ijdbgnj gmfdiugd I^nil ‘[(gg ‘^-p ‘ 4UmPD 4 Iqgmfldqb giifZmqb dius

:(£01 ‘ biutj) Iqgmniudufi mq dn| dfmdhqb gdijdijs] } gjiutuq gmfim6fmq ЗбиЗЦр gmfimrjpijq gmfdiumfmqmmdm ijdlign} i}a4n (jmiSgrnqmhi ijdqggiurd -mlidmd gmlimumpmmln dfiupdmuq q driupdm!)dq dpmfdiuumdligrq

'■(.LZi ‘ dunj) «gffmuidq/jmZm gfabm/jrjmp Badtif Jtal -mm IqgmSianja gmqdiu7db mnqiadmff» } dfiupdmuq dpmfdiuutndlignj flgiufdiudlimdmq ^mjidutimq!? fiufmd Іцдтбіима dfiupilmlidq dpmfdiuu -mdlignj nqhinfx] :gt|dqggiurdiubdmd gmlimumpmmfn Qmfrdutirnqy fiud -mhimUmf|rngnmp «fmddqb Zudagm ifaqn ffm^mgdabdqg-lmm» gq Zudug -dd drjudu ‘liudqgZi[gmJimmq gfiug э juutidbmdiugd fldfiupdm gml]mumd -ligfla] ildqgdujimdlimdmq gmfimumpinmfn ijmlimrmqmuidin lmdrnfnmUtnf|tng -nmp ^mJiZq, :(glfm q Iqgmfiiunin ‘IqgmBianmq ‘lqgmniadal/ ‘IqgmBiaBmb -mnf ‘IqgmBiuBqqdq ‘IqgmBiaBgm) ilqfmd дтп^шигпрштЪ gm^mdbmpmq gmlim^dubdqg hiijmmgdblin qd q dubq? fnijmmgdbt)n ,qd gq piulidtimd -тц mqq i|fmd 1mm Iiqmdu ‘|iudtnturnliTnf\ingntnp «fmddqb Zadagm tffmd gm/jmampmmln gmljmdlimpmq-lmm» 5 piujnnfmqmuidm gnmp ijp ijdqggiuf -diubdmd gmtimumpinmln ^mjidliindrnq jiudqfmd i}uqn gmtim^dubdqq,

■(OZl ‘ iluni)

tubql fmq Ц 6umZmfi dqp ginqtnmliilmji iflqgmdq ('rq’i^-dqpia) Iqgmpbdmd mq duff firngijdo :g!fni q Iqymm pm in ‘lqpdqp pmw ‘IqgmBianmq pmm ‘Iqgmpbdmd pmm ‘Iqqm Bmd if pmm tqdqdpmm Iqgmljdm pmm ‘Iqnm

Iqgmm tnq-' 'Bmgijdo ndtfb ddiungr q (£,9 ‘Ьііітф) gdinmbmd um gnfmb ~Omb lqgmm fmrn timntri’j-» 'inpp^ :Uq□ ilijlitjnj ijuqn liugmjiijm dqgtnl|dmu -m Zi[gmnmli dqddmm iulq3r)mqmln gqgiu giufdiudub dqfmd Ifm q lqZ ~tlm3 'lquiia ‘lqgmffiania ‘Iqgmnqm ‘pifgmm ‘lqqmht 4qdnt?dm? ‘Iqpdqp 4q?mgmj> ‘Iqpmniudul} ‘Iqnfmlj 4iugqljgil ‘lqdqd 4qdmum ‘lqgfj (li

:(8M ‘flilobq) bqp rnq Iqmtjb nq nftng :(/,£ ‘}Zilliq) nifdmd piubmd Iqjjdub gmui dpmqdimdmnj dijinm^ .fimgijdo ;ilqgdi[{igti{ i|uqn liugmtigm m^ilmum gml\m6rmlq]i gfmijp lulqSgmqmhi gqgm Dlurd -luilub dqfmd ІГт q liugnm tntfp if ‘ptfqdonf ‘ptfnonf 4qnl ‘Iqmif-ь (b

;(££I ‘iZiJlifj) limnmi-i liuliqij mq giifdm piubmd gijpbmdqmmbi fulqdmpti mqg f|mgi]do :dqgdi{lign{ ijuqn liugmjigm mfydmum rjmljmfimd -yrjrnd gfmijp IqSgmijmln gq liuilmfi (Iqmitr 4qbgfn ‘lqgifZ ‘Iqbadag ‘hah -qq ‘Iqgmpbdmd ‘hagaqdgd ‘lqhtpU ‘Iqdb ‘Imgmd) dqfmd ddmZ і|л (d '■iZZ ‘>J * * 6 m tjjfi tl) tadmpaji fmdqfi if fmgupjq gffuiltda Iqpbmdqmmfn dqs mq ,l)mgi|iIo :і1ЦЬг)п} ijuqn liugmligm mlidmum Ztjgmgpgtn gfmijp IqtSgmq -rnfn gq liudmli dqfmd Um 4pifpbmdquimfn 4mgZ ‘(«lq?gmli») lq?nlj (m

.nqhinfn :6ijgiufdiulqgml|mmhi gi}fmnmli ijdqgfmddqti Zudugm (jmfidli -milmq mqq ijfmd lmm } <?m]inltnli gqilui|limUlnu ggmfthulqgmfimmln gijfmn -mil ijdlignl ijuqn :gq? ddmmmi[ji 6i{giun]gmnqm gijrmnmli ddqgdiJUgnJ pmfd -mgd 4 ijuqn kufyq nqligmq Jiu3gmqmln i}dqggiufdiulidmd gmfymumpmmto

OJQifJl'4 'ічепппь ’/JQ'lJ’/b'lOl ІПЄ&яияи Ъ4

‘Jttqn aner'in>ntu еппиа ьп QjiiGinj лп*тмыып> nnrinvnsisnb s a

:gmb

-mdmhi xjlxqin ijmqiimgdblin lq}ifiminniZi{ii ij? fiuumpmmfn lulqgi]! i|lmg -mfinrnq 3qp gmfdiunmlimn}mg (8t? ‘^Zijliq) «ntfUqui qdmhimgmpgm UrjU Iqgm6iii6gm pmm gmmnmbmf] t/» J\mgi{do '.piugmUn gmftliuinfmqmm -dm ijanunj Imffim piugmb gq liqtn du ‘^? Qdulud q 5? rnZiJp jiuamjiinmln lulqgijl daqdrnfy ?u pmli iulq]iillimdgq piugmUn gmfd-iufyTnbgmtiud i}3nunl gfmt]mn ‘JiudqgmnmpiJddg gq piujidqddmm 64Bgmfpi[p Sgudu ‘mbmdmb iJUqm lulidq gbmjigum lulqSgmqmln f)mgmpmpmi]p gq ludub i| (glfm q pifgmm ‘Iqgm6iu6mlimnf ‘Iqgm6iu6gm) flmjgtnd ijp Bijilqfmd

:(00 I ‘"dmbn) mdug

ffagmdmfn tf gmumnj lqgml)ilm mq :(£j7 ‘ biu^j) lq^m mq gnqp ptff dug IjmgiJUo :dqfmd ІГт q pifgmm ‘lqgmgtup 4qgmBm6mhmnf ‘hugqljgd ‘Iqdqd 4qgml]dm 4qgm6iu6gm 7qgm rjq piugmgpgmum dpmfdiuammbmd -mln dtjlimmdmh 6ijdqggmfimumpmmln <;m|\mfmqmmdm Jiudmhimlimlimgnmp «fmddqh Zudugm tfdqfmd tfaqn gmljingdabdqg-lmin» piudmdmd-ь ~z

;glfm q (l\Z ‘tulO^q)

ngtfhdqf Iqgmlq mpg gijfmm dqddq ?u :(z\ ‘ uifmg) dtffidqf ffifg

-fydqr IqgmSiJ fudq ilfmg :(£^1 ‘‘Ьііітф) Bufm> njqdmnfZmf Inigb tjfmm ?u <5liu 6gmdm mmudulimqdmnlZm nq l)mgi]do :1 piul»?liqb njmpmq iPq]im jiuumpinmhi tulqgifl ijl\mZudu ‘Qlimumlimqligil ‘pmfi Zudugm ‘duqdmli ?u (ilmu{)dq pmfj) flfjqp 6i]6gudu ‘mbmdmhi ijbqm (i^ui!jl)mg5dq]i q дтрбдт lijmql\mlq) Sqdq pml) lujjilq Ifm ‘l[qji qd ?u Iqillimdgq pint) IqSgrruimbt gq liudml) gqdugmlimnqm dqggmljmumpmmhi ddmZ i[p ijbdmli jjmJiZn.

uin Giu (Фшріц., 83): Saigt mbuaiGbi Ji06 quiiuil/ ]i Uwnmjt (Snijp., &, 13) U fl^ muigbu uppng pmtf mbuuiGhL quiujiuljw fin ip/in7 (P ЦЧиЦ., (±b, 10): чішшбшпшіїшй 1ішршцрші|пр puijbpfi iquihiuGgiuft pGnipjiuG JupG-ibPD. npujhu IjuiGnG, шОЙСшй}і2 t' iupmiuhuijuiilui& iuG6GiuGji2 qnjmljmQ-Ulipnil l]Ui\5 qbpuiGniGGbpniJ, hmqiliuqbiq t[' фп{ишОіІшСшршр lijipwrnjuii) luGdGuiGJ^ puinbpnil: OptiGuili' fl^ lijimtf rfui/irjnj mmi5 иицрЬ^ (Pniq., 107): <nq{iG rniujp риірритЬ^ tingui (Q-npfr., P, 4) b uij|G: PGnipjuiG fupGq-pfi uiGdGiuGti,? itiQb^p iqutjiJuiGuiilnpiliu& t щштбшпшХций Ьшрш^рш^пр puijbpji iuptnuihiujinui& iiJi$>Gnpriuiilnpilui& qnpfrniinipjiuiip, npji Ijuiiniup-iSuiG huitfiup \JJi§Gnpq Цшрпц hG цшпОш] uinuijliG hbppJtG uiGdliGp:

Риідшп{іІі qbujpbpniiS pGnipjuiG luQijpJi pbpiuliuiGuiljuiG qnptruinnij-pnv\ huiGt^bu hG qmijiu Jvp uiGiJuiGnq uinuiplpjuGbpfi mpuiliiuG ЬпуЦшйЦЬрц: OpfiGmli' fl* uiiugt ijiGhi lujGujtu upmfig Gngui (P OptO., b, 20): fl^ bmniG puipdpiuGuJL bqpbpd (U Uml)., P, 19) Ь uiJiG:

ЬЗРПІІ изпь&зпъ ЬЪЬР

Ч-ршриірУї 4ЬріпібиіІ][Шй puijbpji uipmuihiujvnmpjiuG m pni}uiGiiui-linipjmG ицшййЬрІї Ь ryiuiGg фпІиЬиіршрЬрпір^іООЬрІї pGGnipjniGp pb-ртй t iSfi 2ШРР bqpml[UjgnipjniGQbp[i:

4bpi.ni&uil]uiG piujbpp puitfiuGilntiS bfi bpbp tuilpfi' huipuirjpuiijnp puijbp, qnlqшpшJшlJшй huipuiqprupjniGGhp Ь цшиібшпшІ|шй hiupiui)puiilnpGhp: <шрші^ріиі1пр pmjhpji hJiiSGuiljuiG tiuiup ^lunnigijui&pnil Ьрііриігци-qp{ij t' ршцшіірі|ш& huipuiqplig b hiupuiupjuiifig ((Swpiul'/ шш[), риідш-nfili і5шщі' Ьпшршцшцр^: 4bp2tiGGbpu puiiiiuqpilniiS bG bpbp ififiiSuium pmnbpml U hJiiSGuiljuiGniii niGbG rpupdiJuiduijJiG uiptfhj? (hpnj бшршЦ шш[): <шршцрші{пр puipqnipjmGGbpfi IjiuqiSniiJ puigiumjnitf t bpljm pшJbpll uin-IjuijmpjmGp, huiljiumulj qbujpniiS lupqjnvGpnuJ umuigilniiS bG n£ pb huipiu-qpiuijnp, ШД qniquipiujiuliiuG ljuiiS miumfiiuniuljuiG huipiuiipnipjniGGbp: ■<uipuiqpun]np pmprj-nipjinGGbpu ijhpini&uiliuili puijbpji djtnu тЬишЦ-Gbpjig тшррЬрЦпіїї bG GptuGni[, np puinmjJiG {lGpGnipnijG tffiuiilnpGbp hG, iltiG^qUn qnlqшpшJшl|шG huipuiqpiupjniGGhpli tib&iuqmjG liuiup b pn-pp Ьшрші]рші1пр щшиїбшпшіїшй puijbpG шп uijuop puimupuiGuijfiG ії{іші[пр-Ghp ^bG qfimijniil:

<шршцр]і qnp&iuimijpni} hjnSGiuljmGnni hmGn.bu bG qmijiu uiGl}ui[u qnp&m&ijnii prnqdmpjiij ршпЬр b i]>p2}iGGhpliu pbp Abbpp: O-pwGgfig рш-д{і' Ьшршіїр^і qnp&шпnlJp bG Іішшшрпііі Guih l^шq^5nlpJШ^5p ujmpq b ршрі} lujQiqfiufi iSfimilnpObp, прпйр phb qpmpmpfi pumiuuiui2Uipniii q}iw-4nn5 bG pui.nbp, uml}mjG jniGbG ршпр pGnipwqpnii Ijiuphnp Ьіит1}ш-

GJi^GbpJig i5bljp' qnp&iu&nipjniG:

4,шрш^1грйЬр1і iSbtrmqnijG iSmuji qpwpmpniU niGJi Йшіиш^ши 1і(ірш-nnipjniG, uшl^ШJG аихІнїшОшфіиІі pijtiil hwpwqpiuilnp pшJbpll iSbg' pGq-ЬшОршщЬи, Jiul) ii}i 2ШРР puijbpji iib§ lilimjG funupji iJbg Ьшрш^іір-Gbpp qpmilniiS bG 4Ьр2Ш^ши ИЇЧііЗ:

Cum iJhp Ьш24шР^СЬрЬ hшpшqpJш^Gbp^l pfiilQ mGgGnid t 150-Jig, uml}mjG і}ршйд]ід qnp&mnwljmG uiljmliilnipjiuiJp U l|шu|шl^ghl{InLpJшG

iSbfr hGiupuuJnpnipjruGGbpnil luniuGdGiuGnnJ bQ ^nipj hpl|ni рш-

jhp, npnGp qpuipuipji ршпшщш2шр)і qnp&niG 2bpin|ig b fi, U npnOg uiG-iJJijiuliuiG tSuiuGuiligmpjuidp dbuiilnpilniil t puijuiliuiG hiupturipnipjinGGh-pji iShfriuqrujG iSiuup:

<шршт)ршіІпр puijhpfi l|iuqtfniii hiupiui}pjiuiJi rjhpni} huiGt}hu bG qui-ijiu Gbpqnp&uil]iuQ l)uii5 £bqnp uhnji puijhp, npnGp pn]np qbiqpbpniii hQ GnijGnipjuiiSp iqiuhujuiGnnJ JiphQg ubnji phpuiliuiGiuliuiG fii5iuuui[i h uijG фп-juuiGgnui nr[5 piupqmpjtuG|i:

<iupuir)pjiu]Ghpji oqGmpjuitfp йЬш^прЦтй bG iSJiiujO GhpqnpduiljuiG ni jbqnp, шл GuiU lipunlnpiuljiuG ubnji puiprjrupjniGGhp:

Ohqnp uhn|\ huipuiqpjuiiGbpQ puipnmpjiuGGbp}i dbg qhpuiqtuGguiiqhu uiuihiqiuGiuiS hG JipbGg uhnji pbpiul|uiGuiljiiiQ [икиитр, uiulpxijG upiuGg іїши-Guiligmpjuiiip dhuiiJnpilniiS hG Giuh lipuiiJnpuiliuiG uhnfi hiupuii]puii[np рш-jbp:

\jhpqnpi>iuliuiG ubnji hiupiui)pjtULGhp}i iSuiuGuiljgnipjiuiJp dhuuJnpiJntiS hG nj tiJiuijG Gbpqnp&iuljuiG, шдЬ ^bqnp ubn}i piupqnipjni.G Ghp: 4hpg}iG-Ghpjiu \5b<3 >S\uu]i Ьшршгфрр Guijuuiiqbu ЪцЪ^ t huiptuiipjuiiJi пщі^і fuGqfip|i: <uipuii}puiijnp piujbpji 2Uippnid IjpuiiJnpiuliiuG ubnji phpuil]uiGiuljiuG JiiJwuuip i5Ji i^hujpniii' uipiniuhuijuiijni.i5 t puinuijJiG JiGpGnipntjG ilfiuiijnp-Ghpfi iiji2ngnvj, bpljpnpri rjhiqpmiS' GbpqnpEuuljui G ubnji huipuiripuiijnp рш-jhpji' l}piuijnpuidh JunGuiphtiuiG fiuiGuiiquiphmJ, Jiulj hppnpij ijhiqpniiS (bpb puijp huiuuipuil} t)‘ GuiJuiutjuiumpjui G dbg lunljui Ghpqnp&nq uhnfi JuGijpfi oduiGqiul}nipjuiiSp:

QniquipuijuiljiuG hmpiuqpnipjniGGhp}i hJitfGuiliuiG йшир ЬрЦршгциц-pfij t, uuiljiujG l)mfi GvuU bnmpuiqiuripfi^ huipiuijpnipjniG Gbp: ^Ьрз^ОйЬ-pjiu hppnpq bqpp iSjmuGhpJiG IjuiiS qpuiGgJig qnGh dbljJiG pbpuitjuiGnpbG hiuiiuiqnp dfi puij t, npp hiutfiuipniti t unljuii puipi]inpjiuG Іішдіїр' hm-fiuiju quinGuiin4 iuji} puiprjnipjuiG pniG JiiSiuuwuiliJipii:

0-bU qniquipiujuiliujQ piupijnipjniGQhpp pbpui!]UiGnphG uiGhuiiSiuuhn hG, uiuliuijG pnjnp qhujphprmi qmi)mpmjwl)uiC huipuirjpnipjinGGbp Цшрпц bG IjmqiJhi pmJuiGquiljnipjiuG ицшООЬрпії huii5uiGJi2, hmSuiGJi2, huiljiuGfi2 l}iud ti uijGuifiufi puijuidhhp, npnQg tiJijngniJ uiGiJuiGilniil hG inpuiiJiupiu-GnpbG Jipuip huijnpqnq qnp(5ni\nipjniGGbp:

Qniquipuijbpfi iSbd i!uiu|i puirmmpji^GhpJig qnGb іїЬІці' ш) цршршр{і рш-пшщш^шрії qnp&niG 2hpvn}ig t, p) uiGi}ui(imiS t рйршдр, npbt піццпір-jwdp 2Uipdnii5, q) pGniprnqpilniiS t ^hqnp uhn}i рЬршІішйшІ)шО 1}шрдпіІ: Qruqiupuijbpp hfuSGmljmGniiS рЬрш^шОпрЬй ЬшіішиЬп (^hqnp, Ghp-qnp&mljmG IjmiS l}pm\JnpuilimG) piujhp[i huipuiripntpjiuiJp йишЦпрЦшд pmpiinipjniGGhp hG. (5fi qhujpniiT qniqmpmjmlimG hшpшг^pnlpJnlG hG limqdnnS hpljm (huiqvjuitihu)' ui\Jb|ii) jhqnp, (Sjniu qhiqpnuT Qbpqnp&w-IjmG Ijmtf IjpmilnpmljuiG puijhp (ilhpjJiGGhpu qpшpшp mqpjnipGhpniil ni-GhG ршдшпіііі l}fipwnmpjniGGbp): UmljmjG дршршр|і hiui5uip т}іиішІ}шО hG Gmh }hqnp ubnft puij-UbpqiipdiuljwВ ubnji puij 2iupiurjiuumpjiui5p dhiuilnp-GhpqnpdwlimG uhnji qnlqшpшJbp:

tt-

iijdqggiufdiuqmqq 3dmZ Цji q piudqd Qgiufdiuililnmrjpiumu i[dfiupUm ijdqfmd gmfymxnulilqli ildmdtnd-t,

:rjq dqglmfbud

-umn i[ilqggiufdaunmtimn{mg gtjpgmum dgmdii 'dqfmd gmlimtnuldqlt ІЧР -bmt\ liudml\ gq? mqq 6gmfpijp ililqqtjmfmd Uufrgmb p-iupbmlj ijdqgdfiud -mZ dqdilms :piudqggmpqmn i[dfiuiImZ gfmgqifp gq piujigmb uqli iJgtnS ‘gmagfm IqjnmmSgmdmm gq Iiudmfi 6x{6grnfpi[p dilqg?i[dlimlimd tjdqfmd rjmfimQiuldqi-i igiufdiuSliudpm gi{fmumd fyqp qildi{ gp-iu6fimm4b ijdqn -giufdiubujjdub Uujigmfigm J\u6u3i{p ijdqg?ijdtimlimd QmJiZg piudmdmnj 4? ‘gfm^mn ‘ildu ‘(Jiudqumd pmfl) Jiuumd Ifm lqJ\<$i{jitigfl gq Uuilmfi <5qp ijanun] uqli?g4p ‘<5qpligflgm 6і{тиГр Ofiqji gq piujidqdmmdm q piu]njtmnp Umdmduliun tidiufo 6ijanun{ diIqg?4dUmbmd ijdqfmd gmfimijiuldqfi

:mqq 6gmfpi{p .adqg

-?4dtimlimd dqilq pmfi iuf[dq JiuJid 6gqdi{ qtng Ifm ‘dqbfiub ?4DmIlm4 q Z4grnpmq ‘Z4gmpuq Iqpbmfy gq liuilmfi dgqdi{ gfmijp ?u du ‘Jiugmdg gq piujidqddmin 64dqgmufp ddqggmfdiudtimdmq gmtimfmdmbiug

idqddmZ gijfmgiugmpmq 4 0i(fm?rjm?xm4 ‘giJfmZg -mpmq ‘giJfniZgtnpuq Jiulqpbmfi ,<5qp Ц^ЧОО'и^'и^Ч^тОтщп^иф gijftnm -nmpijmqp gq piujigmb mqq і^ЧОО™?!] 6gqdi} gdqfmd gmt\m(jiuldq>i

:mqq 4ilqgdi{{ignl pmFi/q ijdqgmfimdgq Uug -mt\mmfn gijnrnti gfiugqijp gq pauji6fimhmfi <5qp 4dqggiufdiuamdi(li dul -ud dgudu ‘ddqfmd gmf\mQiuldq{i gfm qlfm ‘Ііибтдрдтит dpmfdiuamd -1Ц1 fiiJumBmd gq mnmpi|04P ‘OuDmfl nqfndu :3dqggiufdiulidmd тптріїПЧЇ1 piupbmfy gq jiijd Qqp mmpqpmqgm piuadm? (Jilqfmd gmfimijiulilqfi

:dqggiufdiutidmd 4иЧп gmfimxjdubdqg pmli 3ub -q? ‘dmdmgmnjnmmmlnmpmq nqdujimq? I} plifm mnfl ‘mqq i{dqgfmddqli Zudugm 4dqfmd ijuqn gmfim^dubdqg njmpmq i[lq]im ‘3ubq? Iq{i61]mliiml] ц Uudmfi ng4<5dq> :bu4V pqbgm pmfl dutimpi]fr 4fmd 1mm q piu}iuifmq -mindm gfjqp 64dqg?i{dtimlimd 6gmdn gmfdiuum6md бдташ -gq ^тд -i[doi{p mnijnj dpmfdiupbmfi ddqfmd gmfimumpmmfn duftmdlimdm1^

:фт?тді]іІо } Iq^dmli q lq6 -mgiufmfi piudqtfmb fiduSmq fldu ‘3giufdiuumd4tl nmlitn3dq|i Imlmjligmq piudqgdiufdlim Uujimdb Umir lid-g nquqU ijfmd 1mm qmg } piuuinmln -dg ‘mZiuZgm ‘gijgmd liffi : gq piufm(im6md mfntn ‘piugbmdji dmdmgmp -і(іплт gdqgmnmpij «7/orf» pml] «ffmpmilq» 6gudu ‘dqggiufdiuBfimfnmli fmddqii ?adagm-1mm gq pxufiamdijfi uqqmbiub gi|dqggiufdiu6timfninl] {jmfiZg piudmti bd-g gqlid^ rfiudgmqinqq gmfdiuamdijll u>44

6gmfpi{p .ijfmddqb Zudugm ijfmd iqdu q c{dqfmd du}imdlimdmi[ 1mm Ifud ‘1mm gmpmdq gq lq6mSmum gdqfmd gmfimampmmfn dujimdiimdm'j-

rfimnqm gijpgmam

ijdqfmd gmfimpiuldqti dgq piudmpmq ddqfmd gmlimampmmln du]imdbmd -mq nq 3gqp .(ZSZ'OSZ nqm) dqmntr^ gmlimjibql'ddmZ ijji Jiulqgam -Од gfmlimn ‘dqggiufdiudbmdmq gmfimfmdmbmb Iqdmpmq ^ iflqiimli fldqf •md gml\mumpmmhi dujimdlimdrnq 6i|giuf1|gmnqm ijaxjmti6iuumfi Ijnufi

q gtJ-[ :gmfimg mlimdqd !n 4 5 gijfmmnmpij iniub mqq ijlmfbuilumn-rrnd qmg piufid bfm ‘gmfdiunmijma[mg lmf]iui dhim!] ni]gil<5ilq)i gfmljmn ‘gmfim? -u{\ Iqfiumtlijti ^ Ituiltnfi nq gqji iJiIqggiuffliunmlimn|inD .(mjimfmqmmdm Jiu6 -gmiin rnZiJp ‘mhim ‘gi[dqggmfdmdtimdmq gmf|mfmd ijdjiqli Iid-£ 4 gtJ-j q piudqdmdqji ?gvj idpmfdiugfmpmpimj t[bdmli rjmfimgmJimdq3 ij]id gq pm]' -6timhiml| inqq 4 piudFnqfi iulqj\umdi{fi |iudpqti lid-j gfmi{p

piugum gq gmtitn?uti giufdiutiir^mgmpqmnmpijli piudqd gq nqligmq 6tfrj -luffigmnqm gmfdiuiimgmlim?ufi fldqfmd x>mtiZ(\ :3nmti ijdqfmd liu]i6fimln -ml) inqq ildqgmf)dmum Zijgmgpgm gq piug6mfmfidqg dgudu ‘fldqfmd gmf\ -rrnjiuldqli gfm piugljgil gq JiudfiupUm gmfdiuumgmlim?ui-i

■ (0£Z ‘’biutj) inqfnmlidmji mpn gi]j?nli lmqgming -m fiufrri^ tjiJdljdq fjijbilmp gfmgqpjj q { ££‘biu;j) gmbdmlj lmqgming -m ghag ptnda ‘tjpqp ggijdql gmpi]ligmf pqli fmi-) 'mpp^ :^m|\dulirngmp -fmbi dpmfdiudiimilij tji{fmanuti{ Imfjim дГті]р ІГт ‘nqhimdgmqligfl qd ?u gq tidiubmdiupdm dpmfdiuummfimdijq fldqgpmiigm nmlimdqb ildqggiufd -lunmlimnjmg (jmfiZg gfmlimn :(6i({>mlimmq gilfmdnun] tidun[mg Iqdlimdgq 5? dujimdmgq q ‘ijgiu? giufdiumfmumuidm gi{fmiimd gmfimdgq 3qp 6gmdn) 5qp ijdqggiufdiunmlimnlmg pbtnfimijp gmfimfmd niflrnft gq nqbgmq dgudu ‘fldqfmd gmlimpiuldqli gfm qmg gq fidiubmdiupdm dpmfdiuummfimdgq

:(15 ‘hidtnci)) gqnm dub

‘gpiuffmuup if 1mm pgif i{6ifl img- nqfn?gi] ‘іІіЦідпІ gmfdiugd Qmjiinfmq -rnmdm Jiujiuluq gmlimdm q iflqbudumn <jmjiinfmqmuiilm Jiufmddqli Zudugm IqSgmqmln gq Itudmfi •|iudqgdfiiipdm gmrdiuumdbgn] q gmfdiuumbudumn piugfigil q i[d?m gdpiunj {iduddq ililqfmd dujimdlimdmq i[pi[lxmi{jq £

:(91‘ J3-p 71) bqd іібф dii{ii q ‘gimdmgd }6nqbd.q ,nqhi?gij ‘dijii

-gfln[ gmfdiugd {jmtimfmqmmdm jiujiuluq gmlimdm gq ріцЗдтцтІті ‘djimfd -luumdlignj piugfigil gq i}a?m ‘JiulqgiJl fidiubmdiupdm dpmfdiuummlimd -gq^dgudu ‘fldqfmd tjpijlimijp gfm piupbmti gq dpiun} gijpgmun 'Z

:(61Z ]S

-fmm qdm q Imql ydpgm pmpdug ,nqhi?gij ‘gq dqfmd Zijgmdiuqdqlio piugmfimgpijq dgmdn inqlnindgmqliDfl qlfm ‘dpmfdiuummfimdgq gfmijp ?u gq fidmbmdmpdm dqfmd du]imdUmiImq i]pi]bmi]p dpiunj Цр -i

ijdpn] dqdq gq piufi

-gmpmd dgudu ‘(glfm q Цбф imd ‘qbq pmf/ ‘fmm 4dm ‘ifgtjl qdpgm) fld -qfmd dujimdiimdmq ijpiftimijji gq Ijdiubmdiupdm dpmfdiummljmdgq

.‘liuuinmpi} gmlimdqdmn]

-иф gfmijp nijlmb gq nqtigmq rnqq i[dqgmfimdgq i{dpqii lid-^ q gij-l fldqf -md bfji :mqq ilfmfimdgq jjmlimfmqmmilm Jiudpqli ttd-£ gfmtjp gq piuji -umUijl] dpmfdiuJimiJimgmpqmn ijfimgnmp piugfigil gq i{d?m fiijgiufligmn -qm ijdfiupdm gml]mummfimdgq dqfmd gmfimxjiuldqli Zudu ijdmdmdi;,

:(giufdiugfm9mpmq ijl]mgnmp pmli bijdl ?u) Qgiufdiugmnjnmitimhiinpmq gi|fm]idmpijli ijbfiub buji6limlnmfi q piujiduqd -mil liqmdu ‘|iufimgmliq gmfdiugfrnprnprnq gq piujifilimhimfi mqq ijfrnfirndgq ndqggilSdq'fi rgijdqqp dujimpijlz gfrnijp ijdqglimnqui dulud ijdqggiufdiudli -mdmq gmfimfmd iJ^tT'dmdb q hjiuuimq Qdfiupdm gml)mummfimdgq

3-pij qhiTpJi puij-uinnpnqjiuiGhpm} dUiuilnpiliuiJ Guiluuu}uiunipjniGGbp]i hhm huiGqbu t qunjiu hiupuilignipjuiG bquiGuilin4 1}іии(ш1іді1ш& lin^uiljiuG: ЧЬр-2fiG|iu luiiliuijiupjniQji ujuijtfuiGuiilnpiJiui) t tfJiuijG mijjiui JunupuijfiG fipui-qpnipjuiiip: lunupjig ijmpu' 1-}iG U 3-pij ijbiSpJi puij-umnpnqjiuiGhpp Ijn-^илЦшй ^hG hGpuiqpnuS:

UmnpnquinuiljiuG uipdnijpniJ ш^р(і bG pGljGmiS qpuipuipjuiG nj ilhi) p4nil lihptni&uiljuiQ piujhpji dJiuijG г}}іі5ші[пр dkhpp: 'ПшшйшпО uijG t, np uшпpnqшrгпl puijh'p|i umnpnqbiJili tljigngnij uipiniuhuijmilui& huimljiuGfi2I! Ijuipnri hG bGpuiljtujliG ijbpuiqphi litmjG i}{iiJuiilnp (jiGhini i}hiqptniS:

Ч-риіршр{і ilbpini&iuliiuG puijbpn uirmpnqiunmlituG uiptfnijpniJ pGnipiu-qpiJniiS UO iujG qbiqpniiS, hpp GuiluuiqiuunipjuiG tSbj IjnpgGnid hG jipbGg pniG puijJiiSuiuinQ, iquipq umnpnqjuiiti 2UipuihjniuiuliuiG qnpfriunnijpG ni qnp&iunuil}iuG luGliuiJunipjinGp' dbnp phpbjnii iJbpiuguiliuiQ Цшй hr[uiGui-ІІшЦпрІг^ piujfi hunnlinipjniG: Ііиііш^гр i5}iuiduii5uiGiuli G2iuGuiliniiS t, np qpuipiupniiS jlimfl, lujuiqbu qnirn umnpnquinni puijuiliuiG hmpm-

i}pnipjniGGhp: UmnpnqmnnipjniGp iJbpiniduiljiuG puijhpfi lupdnipuijfiG miuppbpiuliGbpJig iShljG t: flpbt ilbpLni&uiliuiG РШ1 umnpnqiunni t qumGntiS iujG qbiqpmii, hpp uhnji IjunJ pGnipjuiG JuGqpji ijinjuiuphG liutujuiligijinvS t шйпрп2 qbppuijji hbm' hnuiGuil|iuilnpb|nij ijbpjjiGjiu uipuiuihiujinuifr qnp&n-UnipjniGp b iujG ijbpiuqpbinij hGpuiliuij{iG: 4diSm. 3/io0j bqhp ji tfrnji (II-quip., 61) U I~> ilrnji bqhiui tp 2P2hgnigwHhi qu}uijduinmpjnQG (knpjnG, 30): Umnpnqiunni ^hqnp uhnji iSJi 2ШРР huipiuqpiuijnp pшJbp uiGnpn2 Hhppuijnij uipmuihuijuiiliuCr uvnnpnqhij\i\G qtnquihhn uiiuhuiG2iuiS hG uiGnpn-211 php pumuidknij iupuiuihiujmi}u)& umnpnqh]jr uijuiqjiunil nipijiuqfrhinil uijG fiuiGuiupjiphp, npnij uinuijuigbi t pujguipduilj шОпрп^ ijbppuijnil шриіиі-huijmijuifr umnpnqhijiG:

SniquipuijuiljiuQ U u|imnduinujliuiG huipuiiipiuijnp puijbpjig urnnpn-quiniuljuiQ lujidnijpnij uinuiGdGiuGnuJ hG йЬЦ-Ьр^тщ;, npnGp pniG puij-jiiSuiumjiG qniquihbn Ijiupnq hG dbnp pbpb^ GuiU ^ЬршдшЦшО puijji huiui-IjnipjniG: Ujumbri umnpnqhifiQ, ji uiiupphpnipjntG huipuinpuiilnp puijhpfi, lupmuihuijinilniiS t ph шйпрп2 qhppmjniJ, шл шпшріїш 1[шй huimljiu01i2 шйіІшОпд шл^ршппЦ:

Сиш [иОцршпшЦшй uiprfnijpji' іІЬрі.пі&шІішО pmjbpp ршдшй^пііі hG ЬрЦпі JuiSpJi' {uGqpainni pmjhp b luGqpumnipjuitip шрйпіршчпірі} рш;Ьр: flpbt ilbpimiriuliUJiQ puij JuQqlip t uimhwGgniiS pmnjiilmuinfi b/ljmiS uhnji pbpmlj\uGml}mO l}mpqli qnpnipjwiJp' игпшйш^т}, Ьші5ши[штши|ишСш-ршр, pflnipjmfi и/1]шй ubn|i JuGijJiji: ^l.hp2^Qu РшіЬ hbin Цшщш1іді1пи5 t mdhq b щшртшгфр Іішпшіїшріїшй Ь^шОшІїтІ' шй1іш[и iujG ршй{ід' mjq Іішпшіїшрпііїй t, ph iHigGnpqmljwG:

ІиО^ршпшІїшС mpdnijpnil otfiniliu& t qpmpmpfi ^Ьр^тйшЦшй pwjhpfi >5h-dmqnijG іішир, mjn p4ni1^ PnlnF йЬрс^пр&ш^шй ni Ijpm^npmVjmG ршр-qmpjniGGhpii b pшqlSшpJll^ ^hqnpGhp: UmljmjG й24ш& luGijpwnni ршр-qnipjniGGhpp шрдпізр[і uipmuihiujmnipjiuG, puiGml}Ji b mj[ шhuшGlJJnlG-Ghpfig іїігшиїшрр ^hG:

rdhupdmuq Jimll dfiupilmfidq qmg Iqgijl gq bu -mil dpmfdiuumdlignj fldqggmfimumpmmhi ilujimdlimdmq ^m]injm[] 6tjdfiu -dm gmf\mumdhgn{ ijfmddqli Zuilurjxi 'ВЧ dfiupdmijp ilbmjigum dpmfdiuum -bgilnj ‘Bijinnmpijumd q 6ijbdml) gmlimgmf)mdqcl ijuqn njmligm ‘fldqfmd gmtim -luldqji ‘Qumpmmln ^ bfn :ili[Ijr)nj gmfdiugd ijp } piuSrjmqmf

pmlyq jnudlimdgq jiufndqfi dijlimmdmhi Uilu ‘ilfmd 1mm qmg Ifm ‘3?ijdlim -md pmjmfmqmmdm fiufmddqlx Zudugm gfmijp ?u ijgiu dqh 5qp gmpdu -qndb ijdfiupdm gmlimunndlirjnj ijdqggml|mumpmmln dujimdhmdm^

:dfiupdmuq pmf) dfiupdmfydq ‘dfiupdmijp gml]m -dubdqg qdq J)mj ‘dfiupdmfyilq pmlj dfiupdmijp ‘fydiubmdiupdm Iqgtjl Itudmf] dpmfdiuumdlignj flfmdmbiub Imfjim mfnm ‘3 fmd ijuqn dubq? gfr qdq :jiu6u<5ijp ijgijSdqji 6ijdqfnid ?ijdtimlimd } piujiduqndli nqfnm6gmbm -qb Udfiupdm gml\mutmllignl ijdqggiufdiudlimdmii gmljmfmdmbiuc;

:dijbgn] ijuq

liujipdubdqg OfimumtimqUgd gmf[mdgq ijilqfmd dujimdlimdmij ijuqn gmi -mpdubdqg mftim ‘dijiignj ijuqn bupdubdqg q piu<$gmqmfn gmfimdgq ijdq -md iluJimUUrnilmn ijuqn gmlimdujiindli qdq ■giurdiudqdUmm gm^m^ ml qSijp ijdqfmd ijuqn gmlimdujimdf] q gmljmQdubdqt) ‘pflqligmqiunff) :flfm dujimdlimdmq 4uqn gmfyrrujUubdqg flZijgmlimii gmlimg ml\mdqtt ijfmi gmlimdulimdli Imfjirn ijgiu piuduqndii ijgmd ijdfiupdm gmfymumdlignj qi ‘6ijgmd gfm pmjinjmti dfiupdmuq pmfi dfiupdmlidq ‘dfiupdmijp gq piui -ф gmfdiuumdlignj innd gdqfmd ilujimdbmdmq ijuqn gmlimdujimdr]

:ml]dmum liudli mdji dij gqduijlimlituugm ggiufdiuliupdub piuj -Sgmqmln ij? ilmpmq gmpdmuimli 6gudu ‘dqgm n mpij gmlimfmd Ifm 4 iji -fimdgfl ‘tjgmpnjmji 'дтрбтЗшит ‘дтрбтГиЬ gq piujigmjigm nqhimlqjimi -m jiu6u3ijp ijdqfmd dubq? fuliubmdiupdm dpmfdiuumdlignj .(glfm q fli -lufdiudqdmdmq gmfimgmfimilqd (jmliq qSijp ijdqi)?ijdlimlmid Uupbmlj dijl -mdmq ‘flinnmjiij rjijfmumd ‘fluqn ijdbmdmq) fldqggiufdiutjmmiinigvgmum gml -tngmfimdqa-gijfmmnmpi} i]dqg?ijdlimbmd bupbmf) Qgiufdiulidmd Imfjiu gq piujiduqdmlj liqmdu ‘6ijdqg3gmpmbgmi( dqddmui pmjinjmfj jnugijl g> IjdiubmdiupUm dpmfdiuumdlignj fldqfmd du|mdlimdmq ijuqn dubqc

idijlign] gmfdiugd lufjdq pmlj fiqp ‘dmdmgmnjnmmmhim! -mi) ‘gq piuSgrnqmhi pml) piudUmdgq jiuVndqt] dijlimmdmtn dgmd-^ :dfiu( -dmlidq pml) tlfiupdmijji gq piugijl fldqfmd ijuqn itubq? luumdlignj

:dqfmd ijuqn Subq? f]diubmdiupdm dpmfdiuumdlignj qmi gmf) (d ‘Bijgiufdiudujimdmgn iulq5gmqmhi dijtignj ijuqn gq fjdiub ildqfmi gmfimpmldqji ijuqn dubq? (m ,i]dqggmlim<idubdqg giufdiudqddmm q

:gq dqggiufdiumfmiimmdm gmpdmlimuml] dijlimu -dtnfn q liqpiu Sgudu ‘dijligrij gmfdiugd iul|dq Qdqggmfinipdubdqg df7U( -dmuq f\nij ‘f\4P Dq piuSgmqmbi pmf) piudiimdgq jiuhitfql| dijlimmdmh ‘ijfimd 6ijdUgnj ijuqn ‘ddqggijSmum 6ij6gmd-i_, :dqggiufdiubdmd dfiupdn -uq q dfiupdmlidq dpmfdiuumdlignj qmg gmf] ij6md Bijdqfmd dfiupdn -ijfl .dijlignj ijuqn ijp gq piu^gmqmhi pml) pmdlimdgq ‘gugml) nqlndu g: dfiupdmijp dbmjigum dpmfdiuumdlignj fldqfmd ijuqn gmlimpdubdqq.

qtjmmp ЧтІ/тп/ 4qijmlq 'lmddq ‘Imgumb ‘lmgb ‘Jmb nqhi?gil) i{?ijdbmli md gmfimfmd 1} p.mfj ‘(glfm q fjqqddq 'GmybmlimmZqdif ‘тпіап[тф ф nqhi?gi{) piupdmZ ‘Збшйдй piujirjmjigm q {шбийЦр ijxibmdtmi p.mfy ijilqm mZ 6i}dqfmd QtnJxZg ilu ‘q gfm DOmd 'fldqrmd tfujimdlimdmq Ijdiubmdiup ilm dpmfdiuumiltignj gq Qtnjimpo piugmlimgpijq dpmrdiuurnmfamilm^

:Jiudriupdm gmlimummbmdmhi qmg piurjfigd gq i{3?m flgudu gml| dqfmd fiijum6md dfiupdmijp dpmfdiuumdUgnJ ‘da nqfrigfyi :6ildfiup dm gmlimummbmdmin q IjUiub flnmp gtntimrjpxlq \Jdqfmd ijuqn flubq? buji dflbmdmgd dpmfdiuumiltignj ‘Utymumt|mqligfl ‘q ‘Bijdfiupdm gmfimumd ligflnj gq Ijdiub nqhim6gmbmdqb fldqfmd luurnrtibtmlmfn ijuqn 3ubqc

:q daqdrnf) ijlqjim 3qp gmfdiudbmdij lmfjiin ilgiufdiufiqbqm [du ‘gfm } piuJifimmmZiJq 6xjdqr)mbmdmhi bfm Jiudqgpiuumu\ml)g Ifm q jtnfjmpu :gqg\u gxufdxumfmqmmdm rjijfmumd 3qp gmrdiuillimdij gijfma non] Imfjim du ‘}? mZtJp ildqgmbrndmhi ^mJiZq, rmbmilmbi ijliqm gmf diubliiu pml) ijmqlimg3dq]i q дтрбдт ‘tjmqlimgdbl]n JiulqSgmqmhi fimgmp mpmijp dfiupdmuq Iqgijl gq liudmfi gqdugmtirnnqm dpmfehuummbmilmhi Iqfmd ijuqn gmlimxjdubdqg ddmZ ijp dfxupdmxjp dpmfdiuumdbgnj

rinnmpij gmljmf

mbmdmln i|liqm giud prnli iJmqfimgSilqJi ‘дтрбдт ‘ijmqlimgdblin Jiulqiluqn UDli JiuSgmqmhi ijpmligm nmlimdqb-fmd (piudmjimumlj rjmfimbdugSiJp) dpmf diu6fimhimfi gmfimhimfi lq p.mli ‘(jnudmjimumli gmlim<5ijpgm) Jxuq<?mJiul uq }qdu p.mfi ijdqggmlimfub Zijgmliqm JiulqJimfmqmmilm J\ut|mgmliq gmp dmjimumti gq pxuj\61imfnml\ mqq ЦртЬдт nmtimdqb-fmd dgudu ‘Bilqgmb •mdmfri ijliqm gfm piujidmpmq gq iluqdmti 6ijgiuriigmnqm ildfiupd]q

.gtjnmp ijfmbmdmhi ijliqm liujiilbmdgq Jiuhnlqli UiJUmmdmhi Iqn •m liudmfi flgq? du ‘gmd ijp -q? piuduqndli ijdfiupdm gfm ijmmu ‘piupium J? ilgmltn gmfdiufymbgrnjiud gxud gmf^hunmlimnjmg ijtirngmpmp

Sgmufi ?xjdbmlimd bujiilbmdgq Jiubiilqf] dijiimmdmtn gmbmdmhi ijfimg ■mpmp 5qp gmfdiunmliinnjmp ilu ‘ilumpmmJn ^ lify} :DUmi{iinUmb i{fimgmp ■mp diugmqbgd {jmjimfmqmmdm Jiufmd dujimpijti q piudn|imgnmp ‘piumdilb ZQp gmbmdmfn ijl^rngmpmp ijmjimrmqmmilm Jxuumd giJpgmuTi :gmbmdmhx i|b ■qin ІнфЗдтцтЬі iu Uujidlimdgq {lutndqli dijbmmilmta буріші] ijfmd du]imp ■ijb q bu6qgiu giufdiuuifmqmmdm gijfmumd gfrnijp pmjimilli q piuilaqn dQU Qdfiupdm gmlimummbmdmin tjinmu ‘fldqgmnmpi] i]t)mgmpmp gmpdmmmfi ni]gi|5dq]i qmg Ifm ‘gmfdiuliujjtlub gfmilp ?u lulqmfmqmmdm q fimgiu ■dqg QdgiJ gfmd dujimpijli du ЦдтЗ gfmlimfi -.dqgpiuduqnUti gijpgmum ijd ■fiupdm gmf\mummbmdmbv gijqlxmijlili piuiHnqb lulmgmuin giufdiumfmqmm •dm gijfmumd Sgudu ‘illiqm q ПІїтдтртр gq dqggmpfmhimnjmg ilijbmin •dmhi dmpmq gmpdmmml] gmfdiuliu^ilub ijp gqpm du ‘Ц gfm ggm^j :fldqg •dujimijp liudmmmfi dfiuumijdub gmlimmufqmdmZ ijfmbimlmln iJUqm nqhm6 •gmbmdqb piufmumg gq 6u5ijp gmpduqndb iJtJfiupdm gmfimummbmdmju ijxumnmpijumd gfmijpijp ijfmd q ^mjidujimgmprmhi Qdfiupdm gmljmummb -mdmin mhim ‘Jiubdml) gmfimgmlimilqa ijuqn p.mF) ‘JiumnmpiJumd p.mfi ijfmd ІЧПФ (?mjidujimgmpfmfn ^ liudmli Qdfiupdm gmlimumdligal qdq ‘piudu bgg :QdfiupUm gmfimummbmdmfn qmg q l\iummq giJUqfmd gm^mQxuldqq^

lq3gmqmbi q Iqdlimdriq timgmpmpmijp liudmti i{? frnd }qd(j :ddqgdijligi gmlimfmbmilmhi iJUqin q gmfdiugd ‘ijuqn ‘tjillqbuiluinn ‘ilgmlim?ut[ ‘gm -mdtjq gmfdiunmlimnjmr) piujimijli gq giufdiumfmqmindm ijdfiupdfi

iBiJdqggiufdiulimmqmg ygmiu ijmnmpijumd pml]/q gmfimgmlimdqct mjdqggiJ3dqJi ijmjinjmti _6ijpliuti ijdq -md lifm gq piuJiSgmqmhi q piujidlimdgq Jiulndql] dijlimmdmln piudqglim -ijjimdij dulud gijfmanun] 3gudu ‘ildqgdujimijp gfm iimjimdb ddijli nmtim ■uinn pmf) dubmpmq gfmij}i dpmpmmlig ijfmd piujimijli gq rpufdiuinfmqmi -dm ijdfiupdm ‘piudu lig;j :dhuum{)dub ijdujimijp nmlimdqb pmli dubm -mq э piudmmmli flfmd liqindu ‘piu6gmdg gfmi|p Ifm ‘3qp ijdqggiufdiu -timhiml] dulud ?u gmljmniufqmdmZ q piujiduqndli ildfiupdm ilfm^j

:glfm q mbmilmhi }qdu ‘ddtjbgnj liu^du -dqg ‘gmlimdgq ijapqli lid-£ jmi) gij'I 1 piufml)m6md njmpmq 5qp ijdq -giufdiunmlimnjmi) {inijipbmli Jiu6gudu ‘fldqglimnqm dulud ijdqfmd gm -mfliuldqji qmg piupbmli gq? giufdiuum6md 6ijgiufligmnqin nfyi :ijgiu dqli piu6dmq ijdfiupdm ijfmd Imfjiin flctgmpmbgmq pmJiZq. :piuji6mdij i] 3qp gmfdiudlimdij gfm pml] nfm gijfmSnunj (ddqgdfiupdm piudhiqli pm -q Ijdmq) ildfiupdm gfm pml] nfm Jiujnuummml]i) lulqgijl mfmqgm pm duqdml] ?u 6ijgiufl}gmnqm Ifm pml) gtnlimjimmliqliqin ‘gmlimpu :D49T giufdiumfmqmmdm gijfmumd du ‘:j? rnZijl1 3qp ijdnun} ildqgdfiupdm gm -mummbmdmln q gmljmumdlignJ ‘gmtimummlimdgq ijfmd ijdmdmdt

:ilfmddqli Zudurjm gmljmdlimpmq xjmjidlimdmq inq ijfmd 7/ин? dDlu giufdiudujimdmgq ?r)ij gmfimummbmdmbi qd ‘Bijgrnd gft ^mjinjnili fldqgdujimdlimdmq gmt]mumpmmtn qmg Iqgijl gq Uudml} dfiupdt -uq pmlj dfiupdmf)dq ‘dfiupdmijp ‘fydiubmdiupdm djimfdiuummbdnnj,

idgmfdiudujimdmgq gmtimummbmdmln ij?ijdlim\im QijSdqJi gmfdiudiimbiub xjmfmg dfiupdmuq pmli dfiupdmlidq ‘dfiupdt -ijp ‘fidiubmdiupdm Iqgijl gq Uudmf) dpmfdiuummbmdmhi fltfqgpiufdidlini -mq gml]mfmdmbiU(3 :} JiiJinlim gqduilljmZudu Qdqli nijdqggiJSdqJi 6iJ6gud ‘dqggiufdiudlimdmq rjml]mfmdmbiub CfdmZ ijp ijuqn dubq? q gmfirrujdu -dqg qmg piugtigfl gq ijc!?m Jiudfiupdm gmljmumnibmdmhi piudmdmd-t,

rjiudfiupdm {>m]iZg piugfygfl gq ija?m nq fldqgljmdq -ilium gmlim()dubdqg 6gudu ‘fldqfmd dujimdlimdmq gfm ijuqn gml)mdu]im -Oil gq piu]idbmdiugd jiudfiupdm gmljmummbmdmln gqdugmlimnqg

:lqxjbqmn gmpfmhimrijmg gmfdiuumm -mdmhi gijfmgmliudmli dgudu ‘dqglmfdlimdmq 1^ ?u q piu6f]mgnmp g dqgdijUmdmq ?,u liugmjigm 36mdgil ‘jiiupdmZ йдmfdiupbml) ijdqfmd nft du ‘3 gfm gumpmmjj, rpiugljgfl gq? ija?m Jiudfiupdm gmlimummbmdmf fldqfmd dujimdlimdmq ijuqn dubq? dfiupdmfjdq dpmfdiuumdlig nj

:dfiupdmuq pml) dfiupdml]dq ‘dfiupdmijp gq piugijl dpmfdiuur -mlimdmhi fldqfmd dujimdlimdmq IjUiubmdiupdm dpmfdiuumdligrq

.flgiufdiumfmqmmdm ijuinmpij gmlimgmtimdq ijliqm gmjidmmmli gmfdiuliu^dub lifm qmg 3 piujiduqdmlj 3qp gmfdiud -nidi] gijfmilnunj dmpmq ijmdmjtm gmt)mgmdmpmdm gmfdiuliu^tfub ijdq -md ^mjidlimlimd Jiudqumd ^mji^bligfl du ijlmgmf]nmq gijgdgij :(glfm

й2»\шй РП1^Р шрбтрш^й й^иЦпрйЬрр: ^шй рш.)Ьр Ы, прпСр цпртр-Зтй ^тйЬй ЬСрш^рЬ^т 024ш£г й^ш^прОЬр^д чпОЬ йЬЦр (рОцЬшОршщЬи шрйтршцтрЦ Ьй): ирдп^р}! щЬишШцтСфд шпииЦцп^тй тОЬО [ирОгр ршптр.)ии5р 1}шй хцшри^инипш^шйр tmuipdni.jp Ь тойот-

ой ЬОрш1)ш ЪОршцрпп pшJbpIl 2-р:} г^йш^й йЬЬрр, прпОд Ьшйшр [ци-ргщ 1 шрдп^р^ Ь^^Ърпрц Ъцр ЪОршцр^Ь^ 11п^ш1)ш0р:

Ч-ршршр)! 1}Ьр1П1&ш^1ий рш.|Ьр)1 шрс!пдр]1 титййидфрш^гиОп 15]гшди1Йшйш11 Ьйшрш^пртрзтС Ь шш|]т щшт^Ьршдтй 1{и^111цги цшиш-1}шй ЬшзЬрЬй}1 Йшйшйш1}ш2р2шй}10 hiuuiin.li )^1[ш11тш(>пг1п1р^0 шпшОй-йшЬшт^тр^гООЬр}! Йши]гй:

Ю-ЬИшдт/ ши/шдр1/Ь[ ЬВ ЬЬш^иц ш^ргшшшйрОЬрр.

1. Нулевалентные по рецепиентности к подлежащему глаголы гравара и информация о них в “Новом словаре армянского языка”// “Сочетание лингвистической и пнелингвистической информации в автоматическом словаре”(материалы Всесоюзной школы - семинара), Ереван, 1990, стр. 135-141.

2. Циш11шйш2П1а^ црпд Ьшршцрш^пр ри^Ьрр // ^[ипш-

йпцт! «Чиш1}ш&ш20^и111ш0 <и^шитшО», 02ш11шй, 1999, Ь? 69-70:

3. 0-ршршр}1 qпlqшpшJшlJшQ Ьшршцртр^гООЬри // «‘Пштйш-ршйш-

1фрш11ш0 Ьш01}Ьи», 1999, р[и1 2-3, 295-305:

4. 0-ршршр]г Ьшршцрии^пр ицитйитшЦшй pшJhpp Ь йршйд шрдп^рр // «РилСрЬр Ьришб^ Ьшйш|_ишршС}1», 1999, рМ 2, Ь? 169-180:

5. Ч-ршртр}1 Qbpqnp&шl^luG иЬгф ЬшршцршЦпр рш;Ьр}1 [иО^ршиш^шО шрс)т]рр Н «РшСрЬр ЬрЬшО]1 Ьш11ш1ишрш011», 2000, р}и] 1, Ь? 30-36:

6. О-ршршр^ ^bqnp иЬгф ЬшршцршЦпр рш.)Ьр11 Ilшuшl^шpqmlIG риш {ийцритш^шО и цшршцшшпшЦшй шрдтзрСЬр11 // << О-ИИ «Црш-рЬр 1)шишрш1}ш11ш0 q}lmnlpJnlQQhptl», 2000, р}и| 1:

7. 0-ршршр[1 ^рил^прш^шй иЬп[1 Ьшршг1рш1}пр ри^Ьрр Ь йршйд шр-дп^рр // «'Чштйш-ршСши^рш^шО ЬшО^Ьи», 2000, р!и| 1, Ь? 159-166:

8. О-ршршр}! qnlqшpшJlul^шQ 11шрш11рп1р;п100Ьр}1 шр^трш^й цш-и\и\}шр4П1.й11 // <■£, <1-1111 «кршрЬр 11шишрш1}ш1}шС 41ишир.)1иСйЬ-р}1», 2000, р}и} 2

9. 0-ршршр11 ^Ьрци&ш^шС рш]Ьр[1 шрс!п1]рр (йЬйи^рщ^щС), Ь., 2000, 307 1?:

Хачатрян Гурген Кипронович Валентность аналитических глаголов древнеармянского языка Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.02.(Д. “Армянский язык”

Защита состоится 08.12.2000 г. в Институте Языка НАН РА, по адресу 375001, Ереван, ул. Авовяна 15.

РЕЗЮМЕ

Докторская диссертация “Валентность аналитических глаголов древнеармянского языка” посвящена исследованию одной из актуальных и неисследованных проблем синтаксической структуры древнеармянского азыка.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списков литературы и языковых источников и принятых сокращений овщим объемом 312 страниц.

Во введении обосновывается актуальность выбора данной темы, отмечается научная новизна исследования, его цели и задачи, а также его теоретическое и практическое значения. Учитывая то обстоятельство, что валентность как грамматическая реальность изначально свойственна глаголу, в равоте исследуются сочетающиеся с глаголом и считающиеся выражающими валентность синтаксические единицы (подлежащее, обращение, предикатив, дополнения, обстоятельства), которые с ним составляют сочетания по типу согласования (подлежащее, Обращение) или сильного управления (предикатив, дополнения, обстоятельства).

В каждой из трех глав диссертации дается полная картина всех трех типов древнеармянских аналитических глаголов (составные глаголы, двойные глаголы и каузативные составные глаголы) как в плане выражения, так и в плане содержания. Рассматриваются также взаимоотношения этих глаголов. В отдельных разделах исследуются проявления валентности у действительных, страдательных и нейтральных глаголов.

Результаты исследования свидетельствуют, что: а) лишь некоторые аналитические глаголы везвалентны по отношению к подлежащему; б) с обращением, исключительно обозначающим лицо, могут сочетаться только глаголы второго лица; в) крайне редки аналитические глаголы, управляющие предикативом; г) все действительные и страдательные аналитические глаголы, управляющие актантами (имеются в виду только залоговые и семантические дополнения), по меньшей мере одновалентны, а глаголы нейтрального залога по управлению сирконстаптами (имеются в виду разные смысловые оттенки обстоятельства места) мо-

гут быть даже везвалеитными, д) управлением сирконстантами отлича ются осовенно некоторые глаголы нейтрального залога, которые пр; этом могут проявлять одновалентность, дьувалентность или трехва лентность. Однако не все возможные сирконстанты могут быть реалн зованы в речи, а только те, которые информативно важны в данно: речевой ситуации.

Последние разделы каждой главы посвящены взаимоотношения' аналитических глаголов и семантических разрядов, управляемых им1 залоговых и семантических дополнений. Исследование разных семаи тических классов глаголов с точки зрения валентности выявляет целы) ряд ограничений семантического характера в реализации возможны; актантов.

В заключении представлено изучение плана выражения и план; содержания аналитических глаголов в граваре, а также содержится ря^ оБоыцеиий, относящихся к выражению их валентности.