автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.06
диссертация на тему:
Детская реалистическая повесть в творчестве израильского писателя Салима Хури

  • Год: 2000
  • Автор научной работы: Махмуд Або-Фанни
  • Ученая cтепень: кандидата филологических наук
  • Место защиты диссертации: Санкт-Петербург
  • Код cпециальности ВАК: 10.01.06
450 руб.
Диссертация по филологии на тему 'Детская реалистическая повесть в творчестве израильского писателя Салима Хури'

Текст диссертации на тему "Детская реалистическая повесть в творчестве израильского писателя Салима Хури"

А

fcjj : "1J-Ц

/

Cjl

-jtxu Я.

.-üLÄ.

J j о ^ л A t °lj) Â л \ \ i и (j_â 4 \ i il А ьл flll

ULjâ! j bjoil L_ljxjJj c_jJ¡l ) ♦ , « ) , * 4 (j^ajuaâu ôijjp^^ aJLuij Clllilil çle- ^jjj^AI

CiUHl ^kl - W^J Ai^uJi

Y • ♦ * jiaj — CJU

SAINT - PETERSBURG STATE UNIVERSITY

Abo-Fanni Mahmud The Realistic children's story of Saleem Khouri

Program 10,01,06 - Literature of Asia and Africa Thesis submitted for the ph.d degree in Arabic philology

V

The Acadimic Adviser is Doctor of philology, professor Olga.B.Frolova

Saint-Petersburg, 2000

.....................................................................2L»Jl2ll

tjW aj \ajjC jUaIIc öjjiaj (JaJ^j jAjoaLo , JlilaVi

tM

oj^kïj idjjjle ,*au¿> , Juib^i Oil : JJ^i j»—¿]l

И - \ Г ...............................................ojujbíj JubS/s >» .í

Л i — \ 4 .......................................... JlibVt à «-»ji-Vlj WJI .V

M~Y Y ................................¿^i) cH^J JbikVl

<j Jtffety (K-^í»

YT-Y 1 ......................................... (JUbSíl (CAïJl OIjïJl .í

Y t~Y © ................................. UJ-AP (J ijyjl ÁílUU JlibVl Ujl ÄjUli

П-YV .........................................^-jj^Jtj - ¡ps J^lT

YV-Y<\ ........................................ JUbS/l c-^t цЗ jja^JIJ f y-Jt .i

Г « -Г Y .................................................. JUbVl ^ -t

VY-VV .........................................JU-j ^LP Âjyï .с-»

rv-r П ........................................ JUv^ c) j!

JULûU

.................................... .................. ¡S jj^ ç-i^*" 'W5" Л

Í1 — ÍÍ ...................................y>- |»JL<i Áa^x-Í ejjb .V

ii-оП ......................................................... (^Vl -ЪгЦ

0Ч-0Л ................................ ilílJb-Vl - JUbSU v^í

( Ambivalent Text )

о ^-Л • .................................. ¿YjSU <Ьс" (_Àblj*Jl Я^^Эс! " ,í

\~nr ...............................................4*21)1 J " "

"If-IA .......................................................oUva>t-óJl Л

чл-n<\ ............................................... V-S"!J JàL-A .Г

H-VY ............................................ lÍjI^IJ jIjácJl 5.i

VT-Yo ..................................................... ¡Uj-I y>U¿l! .o

Vo-Л® ............................................................Jj¿-\ .1

Al ...............................jL^il

«.Ijk13 45Cy " <jd?lЗл-Â-Î "

AV-A^ ..................................................................Áiilb ^UJj^t jíjuxvaJl л

^ . — ЛT .............................¿y.t*all jí ^Uîj^l jí .Y

A^jsJ\ Д^Ы j^aíT " Í-Ulj OJJLS " :¿J\sJl jt-^áJ*

( Univalent Texts )

.....................................................(t^bdlj

«П-^А ...........................................................JuÁadl

jlilJU Asrja j&f " dJLSJt " J\ ^i3\ .....................................................cA^Vb^jijJi .f

\ • ^ — \ • Y ........................................................ Q>Uya>r

^ .r-> ......................................................

^ « O- ^ • Y .................................................... 0J^ail t) JuAjdl .i

dJfell J-Aiii JliLbU {JJJ^ ^¿Lii (j-au-aS ^ ^xlSili

Jtffety Oil ^^J l$pij}f : Jj^t J^iil

U N ^ .....................................................UjjJj ^¿Jl -i

..........................................................p-SJl u^iyJ .<->

nMU ..........................................................(«SJl

nt-Ul .................................................... JUkVi V^J ^ .A

ajUj^l fjJU)» J JJ/

(Content Analysis ) u v-\\a..........................................jWj oJJL£ «j^ .f

m- \ r x..............................Oj^Li JJ^ j ^uJi ^^Ji ouijaJi.^

> \ <\ ..............................( ) oLwu <pbs . \

\ Y.............................<\AV ) J-^AJI ^Jj J*—a^ljj ,t

u.-'m ...............................( mv ) ^^jL> jUjj .r

m-m.................................( mo> ^¡ji .t

u y................................p ^ o) aus* JP j^I z^iji. o

jjdl flJLA J 0Cj\jk* ^¿51

^ YV ...................................................... vi^-jl JyJbi .i

^ ТГ-^ ТА .................................................JJ^Jl oí» .V

> X 1 ........................................................JsUiJl ^J

^r .-^ri ..........................................................J-l^l gîlsî .i

^ TV- ) tr ................................................li^jj gílsdl __»

\IH IV ...............................................................«ULI

^ ia-^I..............................................................j^Mii

^ ÍA- \ í ^ ................................... a^ljj! oJJ¡> .Uadl , \

\ O . - \ О X _____pjyJ " (Jiiül" клДЗ ¿ «-¿Ub^i / hjj\ii\ jv-úJl . Y

^ oV-\ o*l ..............l^pjyj " el¿ui f-^jli " (jAvsí / ,T

) o y — ^ o ^........................................" jis " (j^aí . i

n.-nv.........................................................jii

пл-ш ........................................................J^

^ 1Л- \ V1 .....................................(1'üpJi) SjjyJb . \

\Уо-\А\ .................................( Abstract ) %jMV^ •Y

** с

dilü ^Ijjül cJlTj Jub^i ¿IA4 ta UU ¿Í^ip ^ ^í Jj

äJu-ip

. oils'j ^-jLdl UbT íuyüi o^J^5(J^ ~ U_Ii _^ J ^UJl j ЦЫj o^Jl Я*1Л -

•J^Vi à

1—4bTj 3_¡jyiJS 4jJji ^jbLi cJlS" ^Ji pitjkHj OUJJl j-T-

.^jlail o^UaJ ^Atdl ¿Us) l¿ij a-A-kdl u^i <JjJtaj , ^Uüi j

(jl, -c^ Jub^i ^ЬоДйЛ <JupL¿aJ oijjj JJJ ¿M Jlxj tiJJji' -

Jl_йЛП ÁÍ_2_J^P J JÚM JUbVl <_oî <-4» <^JÜI çSjS"JJ jj^Jb j

_LPj , ^tsu SjLai^yi oil ^^sbj^» ¡u^ji £¿1jwül aJLüj

j 4¿jyJl , ОyJi oUl!b ^jjfijíl ¿ oLIjjJij

s\J_c\ cj\_iS" J " (JUL6^ o¿í " ^jií oJb4 J jJÜI ¿Ш J-*a¿Jj

IAj-Í-J f jiîj ^ji^ J «¿jl^Vtj oVUilj ol^LsM JJvUii j , (jyJbdl

oljoJlJ JbUjüi j c-S'jlA US" SjjS'Jdí <¿»>lsJ\ oUUb J

^^ âjIjTj j Jliis^l t^iî cJjUj ¿J! ¡üj-üij ^kÁJíj

_p J-ilj_w-l t) jUUVl £У à ¿ß¿y ^^ S^jS"

t »

.<JÜsL£Jj aJÜUí Kpr j¡j ^Js оjbi J iJ^afi cJj Vj ) Я Я о

áj_9j (_¿_olJj ÁiJboÜwi ôjUjL; JlibVí 4-°^-! ^»Laiftl ilj Lois'

ol_-Ij-ülJ _¿Sn ¿lí J^Lb (^UJiJ Jub^í Oií JJ>- SALM cybljJLÍlJ

Jl_'--'¿I Jj Л1j ja — (___T'xjJ — L» ¿>1 (J, ^тyg^i JiJU-ÁS"

i _*JJ 2_\>yill ¡LJÜJL JupiJ jf^'Vb

jit J

3—A jj

V ùjb-Ui t$J| Jwfjx. ^Ji d\ ¿Ib Jl uw>î

^¿Vl A*Jl J^j ¡«-t*-*^ ¿r^ J ÁbláJ аллл^Л ojj ^ i (3 JliifVí Jj^ Л-C-¿Ij^j ijjjJOi O^Jui Lft ¿y» ___«Lil C-jÍJ JUisS^ jJÍUpÍ ÔJ ajuí J , J-îl^i

(Jl-4-Prl¿| jï сf JJ^ pJL- JÄJ jjb ц^р! ^

* - * t / I_4 j JULôU <UAvaí JjjJl вЛд O. — Uajl jlí^J~

(Jl_ftis^l 3 JJ-^ ^^ Ji*** ^ cSiUxp*^ jJJ ¿T*

.S^ljJÜl 4JLP ^Jui^iwj L» liaj LUí (jyül

o ÀA (jljaAj

dJ_!¿Jl" j "í-U^ü jJ¿" , "иЯЬ!¡bxju*-!" : ^gAj íSjj^ oLüj*

Ce ( ^

л_*Jlj ¿_¿Jl (^¿Vi üjJÍ : cj^aJÍS JU^Vl .

ú j—wdt j JS^—¿Jl ^—U ^j^l ¿ib" Ji¿ J j^^llJüb frU-j

—^-JJ ) "¿)j-wail js> Ulja^ ^OÀJ

U^JLj ^ЫхЛ J

fl-¿AJ^iJ Oj!ß\ ¿¿A ^Jü! jA ^bil JlibVt VJÎ Û^j ,( Y О ^ ,(Y) > ^AV

,3¿jjjxJl 2lJL*jlj ¡LpIJJ^I ÂJLJIJI ¿^J ^L^Vlj 3ÁÜ1 uiydi ûliCi ^ÂJI JbJi J ¡L-ljOJI Cl

J>\ ДАд^-^! Jb Л j . JUiaMi 2L*5\jJl iSjf^ o42^ ^ jyf- çJL* £b3l (3 J-4^' ' ÎS-^ ^ -

Ç ÂUUM ^AyfliH (3 <_j^jL-VIJ Â*JJI ^yiîU^ j^î ^Й L» -

JjJ iiliA JAJ

:ÂJbJl ^JlУг1 J,! JbJl Iàa J cJ^JÎJ Лгj

.j\J yîlUait j jlйybüs

(3 3_p_j¿!l Ъ>j¡á¿/> ^ <_3ycJl д ^

.¡Ulsll Ua c^»-Jij ufiufi.5il

? ЯШМ ¿ ^ ^Ji ^î ^ L. -

JW¿" «J^J ^Jr^ ¿/> ç«-^ (Д*" Le -

£_!l л_jJl ^jO^aj^ f.\Loi jjJt eJu (j jjzil (j^

* «

ó!>\_iíl ol_íüJbj 5JLL- oLI^ ^Js- bUxpl j JUbt>U t¿Ц^Г

.ji^iiJlj JJbxxü j^Uilj jÜs^l öjjL <3 - J Ájjjjtii yül

: J ftl tM»

1_¡J^pj LUp Ôjjbj J>-iy>j JliLty <-->¿1 ¡LftU «toLJSU JV2Jiii IJL&

. Jlili.SU ÁíbSÜi J (ptsül jl^i ¿Uj

^J___ ^ys_säS ¿§ Ч-*j^VlJ 3 .,./ai JääLäJJ J.^tfil LU jri.

Í.I{Js- ¿Lj^Vi ÙlTj , jL^JJ J&U) jUii JliJffSU (SJjï-

. lgJUh£j yA¿>\

^ ;I tj/?«>0» ¿J J 4-«L«ÍIj ^./íi.fí \jLü JjUl)

. Â^Ui- Jláb^U (Sjj^

* m e

^Jlp jjcü U^» yj ôJJL^- ojL^i jíj

* **

с. t í J . ^

s\_oï _Ы eJ_JUÁL^u JÍ Я^ЛoJLa LgJ| UL¿>у фЛ d\

.jrS¡\ jfj J¡j¿lidl , JU <¿JÜ1 JUisty <_oí jaiUa^. Js-ùj_j АРJ ájjj^ЛЛ ¿с- Ój-bc^J , Äj^j^üi aJL*J(j ^JLJÜI ¿ru

3_;P j 3, g : Li I_ftoLo^ff-V Â^SjjJi sJL& 0 0 j^ijiuJl j ¿LSJlj

A-o_Jj jsiJs- j^Âi V jLsI?Vt s-'-st 01 jgfe" ,<JjaJJIJ

t^ii J-» , JaÜ j (--pVl ytlD ely jj^J JÄj , JaJtí «jUL4lj

(ji_Sili! _<Lb-j ¿)j^-^ailj J^LiJl ¿u wL^-i ¡JUi?Vl

.^Jbti fis

jjjbtli SjjL

uv

4_JLÜ1 С_->. ¿_« JlftbSü í-jaty jUpty J^ 0Jjl^ ^tyJ

*

Мб

»jjkjJ AjJ}±A , Алшк , JlâbVl • ífjii ^uáll

óJü^súj JlÜaVi t—áj^aú .1

¿-, 4^-¿Ji 4-(L/S J JJ^ ¿F* * J^^ j JUi^/l «^oÍ jA

4-^br 4JUâ ^¿Sfi ^(-bVl 9¿y» 4л-J , ^jiS' 4J

4_îUjL» J-j i^oty iJLft 4jtJs <JpJUjl JjJrl <_b\iJlft ,

jü^l " : jA 4P<j 4jb Jláls^l ool ¿)Uju

if

jUbty ¿jl^j

4L^fj Ijlisil jj-^J ^

. ( VY g-iH ) " vpVÍJ 4ÍUÍIj 3

t * £ t j_i " áL^-Íj oLLo-Ij ijl^if jy,¿ú ^viàJi j\f)¡\ " : 4j\j ¿^ Jj

¿_J>l <JJ_i ¿_j - Í.\¡Js- jUvallJ jb^ 4я-jii — jJaij

¿L-^^U ejjj-¿> jî - 0>lpí ¿Jj - Jlibfy iijlwli 4~u¿il jü^l ¿Ш t_jJ>.Jj

jj^_^ jbSÑJl uí! ¿^ 9¿Jr j e-oí J) juio

. ^ g j jlA^aJ! (jvíiill

, J ¿_« ц-Jií cUfiT ^^jwü^p 4íi SoSbJ\ 4-Ji^i W

Ui^l jy» ^Jjjl liJÜÍ " I4Jb JláisVí 5 J

^j\ A&f J3 JÜI JlftbVi ¿ilj^i <ijl^íJ у^рл j - *J*¿> jî \js -

jí оùji^ül üis' ¿)lJ Juis^l c^ií U^J jióJJl üUjJlJ jlO) UJ J^lJ,l ílb *

¿J_t jjj^ (jjkfL.J , jl UJl tUÍ ^Já** j íJ^bjj Jub^'l ójjw. J - L. Д> J,l - Á^Li^ аЛР oit*

. d-^Jl Iía Oiliil oU^ivdi j jl^ll JM^I

íjJ_»j aj_С JÜ2Ü Ä^^^iil p^ftUii jjUr^; *yj , jS'Uuil Aáo-j _tJUJl

(4 i Л ^jjJj¿>) " ^U^l

jJ-ja^w ¡3 J Lib VI jprjj Jj¿iU ji ^yjJ

Л-¿-U ^J^r5 ¿á^ J-4-*^ C-OJb- Lg^SÑJ J , JUb^l ¿il

-c- j р-г-олх!! (Vs ji^l V^® JlibVl v^í íJ ^ ¿J- LfbJb- Ы .S jts- <i!l¿jl j

^—Lp , Ц—Др ^ j y*1 j jJl j 4J j JjU^cÜÍ

,3—pr ¿—л J»!-!x?-VI liJJj J-Uaj ¿r* Ял-JäJ y 4JlJUl ,y> jjiSüi <us ,i_JlpVI

.ÄJÜ .y ¿^Äbli ^JilaJl ÄjiJaJj ^Jü oLp-jJ Uj 4-^íUí^j JlibSíl ^ j j?.L:>S/Ij ¿UJI3

_ílS'ij ^_lljJS j ùj_íHl JlibS/l dÜAS' . ^j-4j

2-iJhJl ¿,\ ^Üi JikJ! ¿P ¿Ub J <Jill£ JiiaJl OÍ Vj , j^gAwaJJ

. ^^jl) J JlibVl ¿íJJ <3Jy^ ¿^ «i^s^ ; Í

e * * г

^_Lp i_jjüj ^^jüjpj ¿^¿1 ¿u IS'Lfli jl4 oí , ijJÜb j

JibJl_î . ¿i¿Hl ¿jf- ijj j J lib Vi V5^ t-í^bi-l

4_j! iJlí a 4—va

jU^ j ji_ÍOI «^iV ^jüxii ¿JÜI ^ oU^ jubVi

. áj^aJ <GU-L>- J

<Ujb4j ¿r* ^^ J^^ J^2^^ ^^ C^L-SjJÜIj ó j^Jl ojL¿! Jij

j Jl tJu^l . ^JS dM-té' , I^pjjj LÄI óijbX^-J^ JüJl Л£ IS

J_¿kil J_£ , Jb-Ij ûT j jU^ ¿iljil ôj , óíjA ÜU3

oL^.—¿ ç^j—¿ ^il jl , ^l^^ JJ-^" ^ JUpS/1 j ÄJ

. Ájj^j O^VÍJ y» óiljp- J^-I^J ^il j! , óüjJ^- ¿rS'blj

_jjJsii! 4_jJjJ _J , íj¡5l¿J jaJjj , J¿|gil S^jl^- ¿bjji , ^ЛЛЗ

JÓ\j vW^VIJ Ji-é-1^^ -újJl jjjs^j , Я^Ца¿UvVI Öjk^^J jjVl Jj^ij

. ( о Л , 1 о )

, <UÂka ¿y* ¡J^h^i iJàj «UP j-ыЦ;_J jLJxJi «—»if ¿P JUi^l ¿)i|

oüal^-i^l --O jUSCi] 3jI¿nJ1 y» ALLa JlibSli ÄjI^J! ûf aiiu ¿^ ¿La

j j^^Jj y» J > <jt¿i>"yi U ¿Jl ¿JUillj Ъ

âjjj^ ¡J Jl¿Sí>!>U ívsáJÍ i-jtâ haÓA ¿^p ^IP aij , ( Y я Jb?4 ) <jiJLLJJ , L_JJJÁJLJÜIj iXkjJl ¿u 0j\jjl 4J»\s\ cJjU- " : Jyu O^P t—xS^Í

jl—s^J ) "^T ^äj Ы« , jJUkíí У1 b^J^f UJLSisI Iii OU-UÄ- L^i

(\ Я Y

jí ^tJíX; ¡jJJjs JT

3—JJJ2-Jj^l ¿LaJ , ¡Lp^i З^ллЛ ¿L^i , Ot-JpJ c-ofy ^ j

¿j_P ¿££>-Lj| j^p Jij . 1 » g :.j ¿)ji(j jjtvajlj j 3JÜ ^ 3-^jLÎi

JL—j , -Jl JL^ " : U* ¿¿y>\ ¿m ¿p- t-of (J o Jus.

3_QA ^A 3»3jTj ; t-J^Vi Зл^Лз ^A C^LiS" 3>»3aJÍÍ , ^

<_£J_fC3 3à1 J^b ¿jçj»j)à.;.U <jyt& ^Ipjjl ¡J JUi^i ц-о^ ®J j J

.( Y Я JbeM ) " íU-1 ys»¡»-¿lAsrj SjÜIj j^-jj ftlS'il Ji JUb^i iyt

ùjji ç. y¿> J^j

¿í

Jl_¿ÍjVI ífj_i f ^^J J^P JT dUiS^ a5J , jutóu Ua^a^J íljb!

jJ^jçJl liJJi (wÀÎj-4 -WaÂj jl JJJ jt-gJ-Ü я^j 35jJiv« ôiL» 4Jjk^s^^í

. *>lsöf A^ey

Lg_^J , JL^SU Uv^ í1 Jb^S/1 ^ , iiLft J^bJ

3¿íUiJl i!jil ¿y , j I^JjJjJ , jjy

' 3¿lJj Jfjû JUp^i ¿Mi ¿m , jU^aJl çSjS\

) оД-j_и. d\_J±r " >U- " 5 ^LJI ( \ vr ^ - m< ) yp

- nY> ) cH^ ^P^J ( Wío - unv

Jsí

Jl_¿r* ^J3»- ^ ^ ^^ • ( П ^ °

olálS^-lJ jJabS/l

Sja—' J 1 <iJj 3JJ Uli! " (J^-VÄSJ obl5v>xi' JliiäöU Цхлг.'^Ь»J ULjjü JLaj

. ( \ í V <U$ Jjf ) . J " в JULVl ^ Mj^Vlj iiiil . <-_s

J\-ц-oí 0jJj¿> JJ^ ¿\b-Ulj ¿loVl Oü V5, ^^ ^

. jkUlj SJLääJIJ IJ^jLÜÍ jv^ajUs^-j JUL^i ^^(3

ij jL-Vij 5JÜJ5 ijJsJ ¿y>- J* fi Cs^'6^^ jj : JÜI ^L-S/l Jlj~Jl Jsú OI Ь jwbi Jli^Sli (¿jj*-

? JUL^I t__oí <3 Vj Я*И1 oUjjl> jf ^ L»

: l^«85! Sop J»ly¿ ¡ba^j «jj^ Jlj^Jl Iàa SJU-^I 5_sJ ÁÍ9-UI ¡Lp^l cJlS" lili , Ig^L^j я]yiaJl ЯЬ-^ JL¡Jl¿ : Vjî

Ó J_às- fcjl^ilJ ¡LwüM ¿U jUpí Q i^i^i Jlfi^l jyj¿ jf

i i • * U-d , Jjbj JÍ ü!jg,Ml ÂJL>-jA öjji ¿\is-lJlJ IaJJ> Olí , u¿jij

Jl_iw~ol íjub , (jcJU-l ¡jj . ôjàS' JÄJ U (Jj Jxcj , ^Jji

^ f s- e-

а ...г*,/}'!j el¿$ ojlái) Jubvi j, Sjaj- Jbib^l t-^-sl (3 c^»-l-Jlj ^Jil?!! Ùj^vj jl Vj , j jajJ! jJ^-Iji 4jjjJilj âJLâjJIj ./?■>=-j

jl в^íp Áiilill ^Ul ^UdlS" jil j\

. * <Jjjdli ®JjiIj J ЯДДЛ]! oljjlfijl

Ji ¿JyJaJi

J^^ JÍ , ЗлЫзj Sivli J>-l^il ilUj ¿/¡j ¿jA^-l c-jlS' — jajJI oly^» y

¿a jikdl JL>-! y , Ы^Т-о ¿j» jLi-1j 4¿x¡\ji\ ЗЬ-J^l__Д1 ¿JUb ¡^ÜÍj - o>- Jl j-i ¿J>i ) .з^ o ^ 3Jhii зь-^ii, я^ т 3j_jkJi з^у., сИу- ч-л

(Л > - \. г

.«¿¡J\j j.lS'JÜi jyb j^jül ^jJil j jUi^Sii ùï. Ъзу MjjS ¿)i ¿ib^i OL.sbl

*

jaJI ^jl 5-jijJklj Â-uiJUjl oL-ijjJlJ Ö(J,| Oytii Ял!]! yLûjj Ulj

çJuïi ¿Jl 4JISÜI oL!jjül jji 5jp^Vi olj^Jl j VjLiLsVi aip <S

jí ^Ji ^_,UdlJ Jslüty </JiJl ciJikJí o-j^UJ J^ljliij çS\^Ul

( 1 о 1 a^M ) . ajij ay y JT (3 Jikii Цл-gijj

ol—jjJi Jl 3_¡jyJl jliàij , Lg-soiUa^-j ¡Ua¿a/ J

Oij—ЛИ ùU-a , y^jJl JjvIy <¿yJJi Jikii ^ja\I j^a ¿Jí ¡LJUJi

JM_¿iSU 5_As- л_J,| ^¿ty IJLi ó^Uj JUL^I ^oí ^jlT

( 1 ^.ù ) . SisL^Jlj я]J,g ..JiJ jjlS" JLûJlJ fJJU^i (5jXwi (J jvUilij

j!—ч-oî v'-^ ¿r" ^^ ^J^- ¿y J, ¿Jjj

Ol—s»J Jubv* /^Snj ¡uUi

. eyüljiil aJÜ, jyaíUüi-lJ ^.Mii jJ\ jL-j&ty v^V ^¿LJbM aílJ\ JCM çjiJi - ( un V- N Я o ) «pLT IJ^i

j\j_& J Jikil Vjbf SlTu JU^Sn - ^yJb

. ( и » (JjaJl ) . OIPj-sbjiíj jbdiJ j

¿_г- J ^jUJJ , Ä^sUJl ÄJÜJi ^jip SJLÍJ ¿JLib

" " ííLa> U^o , yJi OtalJl j " " ¿r4 ^^ ^^ ^^ ? J^

* te

, J—^ äj^i ûi ojUipVj , jÜaSVI lÍÜj Jb-jj eJb-lj

( Y V p.ù ) ■ ¿jl^-í

i_0) /5 J

jJ_atyj 2_«Jül

, J¿L_iJS/l s_¿> " Jbil^^l ^pf ^ aii , JUbVï

__J* tí_«ü ^a; 5J^ ¿>Íj , ^L-S/i

CJIP^л_»-Aij cjí_S"

jL^il jj—t» L. -bUiVl ¿^ ûlj j

4__JuS'jjJl (3 Vj ÂjJL» jjp ^ ijj-îbj , ob»jx^iiij oLJAJÍIj olS^pxiilj

( Y V aj¿l a-p ) . " j üjya jliil ¿ 0¿übJs}\ eà4j , j

5—¿JLoü Ja—¿LiI j\j—x; : Jl 1—Ol JUL^ ¿UiT

U U^« Vj oljLiJlj JiUiVi jj^ jß^i Ь ^U-^o Silp 0jU^Vi ÚV »jlTIiJIJ

SI-PIy SJt-41 JLP ur , ( Y A f.ó ) " (-¿-^j jí öJb- Jjj

0Í ol--ju> _J JL¡Tl_Jl iJLft ¿SÑJj , o- «tw-j^lSj jäJÜI JilaJl SjjS

I-clj , Jikil U djjbo ^Jl üJÜI " - X^sjlil jjPj - ¡L^aÍI j Juia^fl (^Jií J^jCL^j

s^aJül 2л! ^ viJÜJu j , ЦЛо^с—о 5JJÜI ^ ^

( Y V {».0 ) . " jL-fj jä <^JÜI JA ^jAjll e-JlS" " :0i Jl cjj iJs> c^-Ul Ы

rf_Др çhcï jî , IgAgij V íy>i Óji>- ¡j 4*3JJ i^JLHJ J¿l_¿ib J¿,i-?il V

4—jjjjj t-ÜLvIj U¿1¿]| sJijül C- J J-ÀkU ^JJL lilj , rfiyu V ^JUl J¿¿JÜI

( YA ¡jJujJ-\ ) . * " JstUty jlial J ¡bytiil

J VJ_^J ^^ 1 ¿)iÜ\ JUbty ¿s^ÜlJ frbiV» ¿r-j

^ ^

— — <tJL;L» ¿LÓ j^í í t—J-«4-! /Jü Jj^JÜIj Jr/?¿:il ^ í-i^^J Jlils^l

jj_Л eJ_С Ял-jij (Jjí]a]l (_£jL-Vi jä-J ¡jfl^i Ji\ (3

olji—jülj jil J¿>L¿jVl JL¿bVi i__JIS" OÎj , g^ij^i

( 1A ) • ^ Лй^ ¿J5

j_p ^l_01_Г Olj <_oî J ciJb^-l j?JUJ

ja_f Ja_L^ " : Jl çPJs—- dUb ¿>f áilá^V ,0j¿^¿bJlj ÍPÜ^I j¡ J LLLjcluüI

_P j_й le ¿fu ÔjÀJ — -V4 cil — Vj (J-üIaJi jb^J

( 1 i f .0 ) ". JálÁiVI ¿y ü>y>J

_Л _* wJdp Ujup j - JUbVi ¿r* - jUii AI^XT U íj^ ^íJl LU LLTÍ; *

U , ¿UlJl _4>- (J Ц-jbw ^ ¿Ji o jJi ij^ c-iAJaj " : cJU¿ UÍCaíJ

Ju jUL.^! ^ai : Juu Jáií - " . UlT ¿w ^ çhii jî

. xr ,J> WKk J $ ¿¿jX - , Г . 4 , Y - Л JAP ^¿Sl (-áíjil sist . ^yll

—^ JM—«Jf ^Lb^_, «L^laJlj iijiJuli yj^LaJi ^yA awLoj^^-a

5jJ-L> JJi Lg^aUwsj JsLaJVi ¡Lab^ti ji " ¡Ljua ^^p ¡b>w?ljj

(io f.O)".

J-ajaJl i>L>- ^^Ip " £»*>lxJl " oj , 3Jt_Ui <J ^-ijijVl jJ iJajj

J,! JUls^/l j^Jj Jl wL«^! , <J, jfy 4jL>- J 4jb jls ol

Ji—¿kVl jl? J.} uji Lftjpy ¿Jl awlft , " " jj^J 3*) ^So^x**!

^gjLiil (JjUi 4*J j\ ¡UL 4ytlil AaJJI «Jlft iy2jL^iS- j^l lit . ^-g-cjiJ J$>j£}\ ¿$

[ J*iJ\ Js- |CJLaj ] . JL^II JLP AJI JLL^II fjJu -j\J>JJ , tfULl jf ¡^.1 jU jf JLTkS J j\Ji i.j^Jiii -

¡L^UJS ¿/u ii^j^Uii ^ Sij^liij j jJlli ¿Lg^Jl isUlVi JUjtx^.1 -

jJt- ^ diii J li , ( ) Ia^j oWj oUijJ-l ol^l -

^ j^j j ¿^»LJl i-lii^i —

, a j._Si , t_JLys , , s,!jlJI i^JL-1 , ojj^alH ^J^^IS'

( ^ V o ) . dUi Jftpj

oof J Vji-J ^itvJ. JJai jf ¿r* ¿)i Jj4 j^JI (Jj

¿^Jij , Jl_'¿&S Jjiil ¿^jjU! ¿s " dUg " ^¿S/l J!*uj , JlikSfl

. iJt-j^l J ^«JJ^ J *J^-f-t

I_j ¿its' jf , jU^Jl ^Ai J jl , j! ) SjJlJUiII i^ha^l : Ji« cS(yiJUa^- ^¿JuJl *

( .. 01S" L.

. i ^jIP ^ ii-lj ox^Jl ^jlp aU^pl -

( > . Y ¿J.I , rr £ -u-t ) . Ijy^SS J^-l j ip^Jlj -

—^Ь JíjS , JUbVI ¡s¿y c-»ал] Jl di^Lo j

, Jl_¿Is->U ^Jl d-jLaJl jji-i lIÜÍ Lg-í^* , jt-4jJLHJ jv-^byu>

, ИЛГ ¿JL_-»jÍ ) . c5yjj , Ц1Г1 j, U^r ^ÍLJ ¿^

( ГУ

* с " ' e

, —г , L¡y jl y¿\J jî ¿L¿jl JJjjî j JUb^l ^JiJ

i£j\—áJÜ 1л^-ájaj 1-J OjSÓ ÙÎ ¿\}¿oÍ\ <^oí j Ц-)jJL-Vl 01 ¡Sß , U2jî

Ü-4 yjji вJjii\ fS(_->jLoS¡\ \jjü J^jy OÍ (_r~JîJ j J

¿Ij (ju ^ÍÍ (^JÜI VjJL-^l öwUp JLÍM ^jJbSíi UÎ . t£jUJl Jj , ¿LS"J\ jL'S/i fiJb^.1 j diJjí ^bjbuj , ÁSjJIj JtJrl (_Jl> Jl дЧ ,(Ji JScdl j*Jül í-i^ilU ui^^Jb JiU-l ^jL-S/i ^Lb^—i (j¿>jI*J cJjJi ^^ j ( i Л , И VA ¿Lej! ) . JbL» jjp (^¿jj , (^ч^ ч-'jJ—'Vi Jt»

5_*1SI л y>>â\ ij_5Jsú j üL^Vl ОЬ Jj¿5\ JI Lfk¿- ÍJ^aj

O-4_^Яд] ÖjJj-vb j^^Ip 0Jl¿i?Síi Ц-»^ (j <-r>j

3 ¡j-_IÄäj ) SiJJl eJü> Í.LSJJ'VI SJJUÎ- j j^jJij ^AÄJI У

: ÄJÜI jj^VÍ

xl^Jl ß\j JiUJSil ^id^V 5^jji - ^ylil ^Jlj JiUiVl Jb

^br u vi «i jtói z51 j A* Ö» - ^ ч-^j

. ^bdij -kliJVi J jlßcS\ Л tyrlil . >UM J j l"?ll 2 U . .. jxi.1 jl ÓJW2ÁÍI (J^^"^ ^iJbSti^il — LAJ^-J 1 JLPJ

v^l jUil JLp Я]Ы\ JiUiVIj J-Jrl . SjJUi! ЯЬ^Ы! J^Jrl j

. jJLftil ¿j¿r I

J cJlj_^.Vl ц_J 2_ijJlJ JUrlJ iSjÁ - ^JL-^I wbw' JLpJ

2 cj\j\Â\j ^uJbJl jL-i j (JiiSóil JÁJÜI çl^lj j ^^jjJl

" ^iSCil 5JÜ '

^Jlseil ûjjJaJ (J^I^ûj (JliLVI 4-üÍ j^-lâ . ^

JlSC* J^J ^^giáj <_oí Ц-i Lb ¿jJl áJuA¿ <3 JÍW9 O

-¿ j^t) JbU jAlS - ¡Loty ^jj^l jî eiJ , ^¿Ы! ¡LpSn jijJty ¿y

—>- LgjjJJ ¡J liij Lí^J )Jj , dials' л]Jj V ~ jjlaiJ

(O (JjOJl).U Jbiíij lbïj^j ¿l*í

o c

,5_¿—л 5_ijiiaUj S^^ jJcü LiU Jlai»^ J

3_ллЛ*]1 ^_>-i^Js- j+aZA) ji bjjjí д ^Ji

_»¿¿I Jj—^ tuLoljjJl JLâà j^JLJ^iJ âJLà^ jJi c-jbr" JJ

Ij_ft jl .,(-?•>• j Lft^¿j äj^J^-^iS ^mjLJI ^JJU-nlil obOj^JhJj AjLi¿j

(Y1 JUM ) . liU-b-J я]jikib ;LPUJI J , дЫyj

оЦ> ¿1 , JUM IJLa <J yl ÄpLkilj jjgfei OlfT (iJUJiS' аЛА ^ ji^Jt OlTj , ^bu^ij ai^dl J jjbUVlj obtSCJ-i (5

. " ¿LS

fi

г—¿í Vi , ^-Ji ^ J , JUbSli ¡i oUJjU ¿to of pPJj

jj_Ul IJLA J Ll , Olj^l ¿)U ^ cJlS" ^31 jLuV*j U?, Uj^f

Á_j¿pjií jî ójoJl (Jj> U>Lx¿lj , oU!jJ~\ Sj^jÍS' 5 JlibSU ^vfL^ ¿¡a ^_a _Si ß_pj Jl_¿IsVi ЯРjiia ij^ij obfb- b¿J^JJ , Sj-^bil

( Я Ô . 9 jijS jP . o 1 ) .

- n Y ^ ) Úv-^-^J1^^1 ^oUjjll ¿LL- ^í ^

. ( m*

S* s*

. J¿\ <Jis\g4\ ( NY * Г - \ 11A ) jj« <JjU t^ubj rr SjjVl

JL_j j ¡t¿Jhs£ jiLváw íy* sLäl^w» obl^o- C-*j t \ Я V ja^Í еЛА

SJI^O-j f.\j-aJ-i ote ' Яр-t^IIj' obtí>ó>- (ju- ^j.» . (3jJu^» jJUb

, C^all SjtílJJl " tíbjJLUü "

0

-Liyf- (J,1 AjiUlío- 4Pçz^j^ J^wo; jl jjg ¿>í ^JLIU jjJÜrl J-

^_ftf äJj Jju 4-lS" ¿jfJÜl Jutftyl ¿¿XJJ , OÍ ç^l Lk jt*£wH Jj , ^^LP

( ÍV (^-bjJ-l) oUlSÜ-l ¿Ш cJ^jp* i^jjfij JJU

obl^J-i ¿jA 4JÜ 4PJA->T Jjjj jJL/И ^ai oblSo- L^áV ^Ji e-^-SJl Ля-'J

е. с с

,. Jl_¿¿"Vi- ailSU- c¿ip'- \Jb Jjs^dV J,S jJü íi y^rt^A

(,.tvr.ù.).

l_С 5_jjJUr^J ¡Líli^/lT 4-JJfj O-UJU Jjjj IOLIXJ»- C-^jJ Ji-J)

0 1_¿l^J-i ~ ^Jl x^Jl ¿y* djJbsJl tjJíi Ьjjjî <3 ^JJS

j ¡c^ ¿¿^-SU "ojJV,- JUt^i " l^í ¿y ¿ITj, f JboVij j^bS'lj

dJ_) .. _sil oUj^j^i^i! o-^yj o ^xJií LajjUU^II VAT O ^IP- Lilií

(ГГ П ^VA

- Ц. o ) ¿)j_^J^ül ÙL:_-Oß jiiJÜi ¿\jdi crJù Js>J

JU»^! Ц^-î ^Jl aJLJrl ^bU-Snj oblSL-Li ^ j^i ^JJÍ ^jJl ( UVo o o ^U-joJ-I Yr ,VA dJLíjl ) .JUtVi

(

^Jüy ^JÜI - J J^bVlJ oblSU-i - ¿r» ÚjJÜI iJU ^^ Jl

bj_all Jl_¿y> Jj^s J?A¿ c-oí ^^giij fjb ^Jlj Jap<3jlJUi-l

W • * - \ "IVY ) iij—J 0j* «-íj-JLül úlTj , jsíJIJ Jipj]|j

(

Jt—¿Uí jji—b J J^^f (W^Y-WVA) J^-JJ iiu. jUr ,^-JyUl ^iiíj

"J-^i" 4-jüIjj ^jj jJl^Í m Y fU ^¿i .yPLW1 ^JLi Ip <üí jLipI (Jb Jiiaib ^L^ft^i Ji Uo Ллз , Jikil y J ^-âÎ j-j-ÁjaU ß\ V®î J^JJ jS~\ dlliT ,1 jj^a y^rj âjLlpl J ,4jiij

.Y 1 ,VA ¿L~¿jl) .J_¿kU JÜ_Il J^txJlJ 3L*5iÄjyrJl ^ juaJ ¿Ji

<j i—я-, U^-*Jb¿j jjj ¿1jj Jbiis^i íipí yb .(£ (^JbJbí-l

(jLji-lj j¿PjJi 1 Jjj^-J > «uJLjj lJU <_Ц eilàjlj Jijaii (Jl ^bbí'

. JLju -b>- jJ,| -¡Aj^lj

J__¿yi _■xA «¿ЛА JUbi ¡LpiJÜi ^ré^ cß^J

«twttjj

j—¿j^ji cjjt <¿JÜÍ ( mv - mr > ^jj .¿¿¿¿У r^b ¿—« jc*3 ^Ji (jjJ S^sU- ici j^Ipj ) jLiisSU 4-LJ.i ¡Lo Vi JÍ-^PS/Í

.(Oí Ya , VA ¿Uji ) . ( (i uii J Jl&Vl J ^jJri

4_Jlp jvs j л_>1 jJÍ ¿J ^yj j , ^UJl Jlftis^l ц-oî jjioj jJxs- ^bd! J yd! ¡Jj

jjgló jLxpí i J

Л_» У A J^^l V^í ta* , v5^ ^Üi ^Jl djiJb \ АП o

^_^j^ji 4íjla jl¿5j , a^¿l^« sjj-^ч j j^l (jp j^tíj i íy-^l

( Y Y , VA dLá ji ). 2L¿i?UJi jj^a.3i iSj\lJi

Jl-¿bSÜ -г^ ÛJ^Ä-J^ - JJj^ <_r¿jJ V^í (3 "" ûjjj^í Jb'-ij

.( Y V ) jt-ÄjjPJ ùjé ¿ijL» ji ,<jy

Ji_¿bVi

^bü^i yr Js- j iSj&h j-äJi <ulp ^»JUÄ "c5jíaU-

i!^UjVi jJb" o^^f ápI^sJí ala oV JUb^i

Ji-il^Síl 5b- iJb^u SU-I Ji ^Uii JUbty -b^í ^^

Juip'yi ц-íi! 01 JjÂÎi J . ijwLvi^ J^lpi

1—>'Lp-î cJl-S" ûlj * Jl>-!y> cJ^hj, y — bjjj! (j ÔJJ^sj —

J*yiil JUMj JjlJp фЛ JbVlj jftbbVlj oblSU-l y,

•S-wç0

5-Jli-l 3_U-^Jj J_¿ ^—Г _^ (jj_Il ^UjVS v-5^1 y

obi—¿j^lj ol—«-¡Leib 3—till Ä^o^l JUp^I ojjj ЯЬ-jil oJLa ^¿í

. jj*JÜIj ^IP- joUjliilj

2—JUJrl -üül j—îJJ LS-1p ^Jlfti^l c^oî tgj

is j—j——j , j^-fj j-¿igjl lp ¿y» ju» j j^ijjvi

( ^ V Í jlJ ). ojÁSjJ-^J J j ¿y ^j

^JÙ Jlikty jjhs j ¡ЦЦи^j ^iUii JUJa^l <_oí j ó!>ÜI J?-loJL*

_Jl j\_il J_¡j . j JS' U ja фЛ S^süM jJàU ¿л-ájiiS'

(rvi , ^ W ¿Líjí ) . ííjv^l JULty <_J¿Í «JWJ j - LjJj - J^la-U Jl ¿JLíjî Jjjjí

22

^jail fSb¿\ J JtÜhVl : H"1

JULVI <-Jj fspSil ¿j! Jiîl . I

ji 4-çte^l ¿^ ^^cJLÂJl ölyîl oî ^J

<3 вjj^-1¿ j»ibj ¿iS' JUbSfl <_oí ûî Vi , JUi^l

. «jLbü 4j¿Uís¿Ij 5JUîj (i bJl ¿3 JláisV! v-5^ 2jjUib ^ytil

1-jU¿5^Jlj t/2^,/^J "Ц-^ b^Ufj , ^LftÜrl jyajJt

. oLl!j AVjSÜ ¡Ц^^il

2—^¿jj . 3—JÍP^Jl 2-^ÜAJI O(<_/») JJ-AJ f-^r

<—5jp , jiáíí ¿*>ÜÍ ¿3 ^sr^Vl JU^ü^ij ob»-jiiil

5—ftbsi Oil ûJiâJ Jl^pí o_/g-lí> óí C-Jb ^ f , jj^aSj olilj jbL-VlJ

¿_j " J ' üUaäj qj " j " ídLJ^ dJU (_¿Ji " j " ÄJL^ij SJLJLS^ " ^y? o<>

Jl_osH\ _I? jt —« j , j JiL- ^Jl j oUUil j , " S jxxp " j " Ojj

, Jl_¿bSU J^ty J s-^J (1 UÎ Vi , JUbVi «-oV jiUil ¿¿Í

jOj úyiJlj

¿_л j , ^j^-JJ 5 yL- U-U- " : ¿j* LgJ ÙJSsj Ji Ii p.gftOfc V cJlS" o bL^-l j

^_jl oblSs>-j , J?Jjb ¿j* lij , <UP aó~ob>-l

( i ч ísjujJ-\ ) ". ц^ь ji i$sVi JukS/i Us*] I-bjJu> bil ¿A pi® , ¿^liil 0^¿jl JU-I IÀA jJU^ £w=>jJl

4_-Jds çiy J 7 elJjJl JjJa ¿J& b^jLi y¿ii Juis^l JiiîJ , JliisSÜ

Jj; UjJ jl , ^¡M^aJl Jj=J ÄjLgi.1 Ijlj Д5J , jr-0^ ^JLp liJ^- " ¡f-biSíl

( Yfo (JJoJJ~\ ) " ç.L^ÂÂJI J-LP

, JL^SU _iLil 3_jl^Jl ÙJi cJL>- ^11 ub^l ^î ùi Jyjl ¿^Î U£aJ

. Jl_ttis^l \_6 ^_ià»- ¿Jl Âil^oll y ^büi ^y» ^xj^b b> ¿^J-^J

JlibVlj SI^il JÄL4j , Jb^Jl ùlT j ^lühM ^ T^li

—Jl , JjSn brjJl J JbrJ>\ Jlp ^j>~ dÜJÜ , &J^L

j Jl ^jjJJ 4jlfivo^ij ^Jlb^^l áùl

( Y M <¿JbJbM , YA ) . JUbSU ¿¿JUl Ujx^aC ^ Ял11Ь Jlâlaftl C-iJ AjIaj .

-4s>- JLP ^MisVlj <->yJb Vyül ¿ilSJ , ^¿p úyül j

O_¡¿ , (jyJjcllj t_/>UaJl ¿J^- ¿tpjlj o jA-1 j>jljll j j j + gt^Lájj

. 2ucdlj óJiUU o\jÁ¿ jjjj orU-l

jlkg—Ы1 2—pliJ d\-Г ^ydl v-5^ ¿r0 V-5^ ^ J*^ ¿s* JîiJ* ¿r*

(3 jlia^JaJl ^vjJ . вЛ$Р J J j^-bcJl jP Vc^Aii ( ^ Л П - \ A vr>

j^—Sjí ^IxJl 0Jjljí j Lib ^Íp Л^р J ^jb Jl f , J^j^i

iil_iA » ^<3 4~-ljjJJ 1¿L ^LP WUjsí p-gJL>jí ¿r¡¿aJLL> 4¿*J

c£Í-Jl (J^ÄJI J-J , jt-g^yj Jb^Sll 4¿¿u¿ <J ojj¿ , JUkSf!

OIT

(»i—P —^ -®J ¿r^J j ç^J^ ^ (j^axií olç.1} J^^j " ¿J-^T

(YA , 11Г <^JbJLÍ-l ) . SjiLii eJlA oüjí Jl o¿í \AVr

( ^ ^fY - ^ АПА ) —¿ Xá^Í tiyuiJl jy.f aptjÍ ^p O^ÂJI ÔJ . y¿\ Á*Ub JUbSU b¿Í (jüí ^ Jjf ^y* jçju JA iiLaj , jL¿bSU Äjb^JÜ , ¿51_Jl_¿ltl

jl_P^lJ JLiU^i jjái ¿Ш^j , ùlJi^íJ Jii^ ^^LvaiJlJ obifj^i

Ji tjv_¿v« \ A^A fl^ оУj-äJi á^jX. J ôJjs. AïjjÂ^^fà aij ,JlibSU

j_Ti j . d\jJ~\ ¿)UJ ^gip j oblSC^ ц^Г ^JÜI ¿yjiV yül y^UJb в jh

jU-vííil 451J t^L-S"! ^Aj JU^SU 4jb^Jl ja 4IjI¿ - 2LeJiil diij" Ô -

jL^Vl _i " J ^51_«JI ^¿¿Ldb eiypl dUà^ t ¡Uxll ^br J1 j

ja вjj¿j Л^k» JJL^ ^pLiil 4jjp¿ OÍ-U- LÄ ^ , 1 'Vl—Jlj

CSJ_JJlU , Y Л , Y N N ¿~¿>l ) . j^eiJl Ijía JL* ¡JS- ¿)jbedJ ¿Iy^dJlj

( Y 1 о

" ôjjt^aiI oLijJÜI " V ^^"VlJ (jUbSU J¿> Lg-UâJ J^jl JjUaJÜI 0¿ 3Ü jib CJLPIJL«J <LjlL?JJ Â^jJL» wLJ¡>ÜI j jil y j jüsLwolj oíUaiii ¿IL" ei^

¿I_«Jl J ¿^b-tJl Ju JjJl U> jb; Si J , e olí jJaJL. i__LP^I (Jlï ^J , oUiij

. igoî^ï JoJb- ¿^Jl £¿1j-ül ÛLjj (J IylL^-l JiSj , ^JJU^iJlj ^vjwüb

вJJ-rÄJJ , j^H J (i^J (3 jiJ Jï ^ijj. ùî (t-g-Â** (JJij

, J ¿Mi ¿Mjil ¿P <5j*JUl (J^UjjV diiij , JUbSU J 4jL¿PÍ J

(JLp 4¿y>j ¿UJI olí olpÙJ^J jl , ЦД^ J ^Jpj

( Y ^ Y , Y o o jlU , ni y-^Ji ) . Lg-o-gi jUbty

J*—¿ ¿I-t^jà ejPJLÍ , ajvaP s-biî ôjiP Vj , ùlJa^ JJU ^

. <J¿y OÍ 4~Jû ^c~Jb (I Jj , j JUb^U

^_O-Jjo ^JÜs olí JlüisSU oUijll O)o ¿j)öJÁÍI 3

j \ Я • Г f IP (j(^bJ " tuUJl tuly>Lw>" t-jbS' : Цл^» ßx¡ , j ^^ . ^ (jdji! " ¿J^í o lis» jÁí^ <3 (jvi.1 ^cwaiil "

f " úixJÜ JUbVl Jü^ " ( ^ ЯГЯ - \ЛЛ0 ) ^jlyll ИТ Y flp ôj

««ILxj y«_à OIp^SLL» úHbSÜI (3j » oUii JlÁbVl " tuliS^ <jAPÍ

^-AJaxII LgJp t-JJu j , J*UIj ÁJ'IJÍ^I Jl¿ií>Vl ob^ Lg:^ jíí^JI

. ( Y Я *£\j£> , Y ^ Г ) . Uyí

^ÓjaíIIj SíjjJI - . £

jji^ дЛ> , Jbi^SU ¡bbCü Jjty o^jbM .bu

J_fiJ! flJl-,spI ¿SO: c^-JÜi ( - \K\ V ) J^lT ^ ju^j

. ¡bJ¿\ iiüu - Jukty ^ Ji

^r " (5J ^Jl ¿bwU^Jl " ^aj JUbSU «ü Я^гЗ Jjí j^L^il ^¿J ^ ЯYV ^IP ^¿Í

<£JL_sJlU , Г\ _i ). Y * • ¿r4 ^ Jb^Sli tfUij* cJljî

( Y «

^—*Jl ^—il Jjj—: jwU^. Jb JUkSü obT J

_5J , J obl^-l (j^ Ji^vil jJ-ya-U iJlA ^ 5

£-Й-1 ß ¿LL? ¿^j , u/Jl Jlftis-Vl - <üíj - Ы j l¡jb<"':'.'

, -íá

. (Y nt , П ) . ¿f\

Ü-& J» j li-p- , J^lbtii ólß\ 0l& jliîl jj-vail L»t

JJ iau^JJ ^ j\ ójj^iil jjisL-VlJ oblS-cM J¿ü iSум jïîl

. IAjjP j j^a^Jm ol> ¿jA j " jhl>- " j " jjjjZ' 0 i Jj ' 2 3*5"

: JlibSU ilá^JU «pLSÜI <¿Jl ^î W

dUj 0Î oilá^V , вЛ^Р J jLaisSU jil ijyJi ^^A^AÂ]! ^ oUbj ^»ЛР . Î

¿ e

, ¿r* J^V^ У-«-^ , ^j-lii!j ^.ll 4jIp cJlS^

J ^»H jtA-SÜi IÍJÜJÜ , JUJrlj ÂPjji\ оЫ 4¿T I»JUPI фЛ (jÄvAftj*

( X Y cf jJÚ\ ) . ^aiJl IJla jl. Js-

öJ_Jrl 2_íüJl _LP 1 jícJ , L^jJJ u iL«;J^lJ (jw^iJ . V

—^Ji olg—ЛJ ф—»Ji v^Vi ^Jj Л Jî^Jl JLgJL bf VjL-ViJ

. j ujúJio UÍ.1 J jJLp ólJ^-Síl JUisS/l JjLi ,ЯГЛд]1

í-oL-i . Uli л>- j V (juâiiii àJL-J JliJbt>U klxísJl jLxpí . £

<J,1 , ^p!—4-jpryj , ^сjiíj , y ^IP íSjte^í " : oJcs-

( V e>)". j iijlJill ^мy uJl»

jJ^s—¿o <J,1_eJri _¿il ЛлД! <Jt¿¿l — Â-aJUJI ÁjuLÁixíl ¡kUJl JLÍj

oUy fj^ J>- jLilabU £läl ¿5

, jjj 3-.-..о.Ы1 J JLilywMJ )1 j jM-^j oUlO-!

OIJÄI—„I" Jj Jj , 4JL¿JJ^ ^»IJÄJ^I ^^ip «WSJ? ¿1105"

ill 1" elí'b-bí. (JÀWI jjJJl Jjiiaii ^ 3JÜ ¿jt-j óLj^r*"!

( Y "I 1 J¿ JÜ-1 , Г 'S ^j¿> , \ • A ¡S ) • j ^ ¿r^i® > Jh «о jb Mi , " u-iy " JUi?SU j ^yi jLxpI ¿ß^.j

(JjA y JJ¿ J jf ytu* <3 } oO^l <3 1<j¿JÜi í-lp^l

JL-áUVi ¿p " " ftbiSfiJ jj-Ul jláf Jlj ¿J^r J^jLJ .

(j ^ (Ji?**^

» V^1 ù ^ß frbji (3 ,pL£Jl jt-^ví ¿UiT ,

(Л t^JbJLÍ-1). ùljuli IIA ¿

JULVI i-dl ^gi ¿j^udaiuill j ^ jHÎI . ^

2_jl^Ji JjJ jJU , JlibSn tjiî Ji ójlàJl jjJJ (3 - uUS' - (pL&l ^L-

- L« J> Jl _ c^i Jj , «u-jU ^JÜI J-*-*^ cr*^ ¡J* J^SU

J _1л ^"jj JUbSU ÁjL^U Üj^KSJ îjjJ , ^ijj^i 1>J>-J ¿r* ц>.j

( Y 4 A cjjüjlí-I , fY ) . ^-AJÍ^J (Juvjj jdl

4-¿bóí. 2-¡JJ¿3 í-biVl ¿j^ ^^ Jj , J^L» ¡Js- elft J^jü jl J

. (JUÍp^AÍ ! j^r y j , 4zóJL>-J JÄJÄJI «U*®Î 1 y y-

, jláksu sji^u ^^«»¡jjí oijl.j y>*c ьß"j oiolpvl *

с—S'y ^_Ilj (Jl_¿bSU igÄ-jil 4¿yL^Jlj ья^о^! JUpVI ¿y wbo*Jl Ui>

' *

wUjcj ^^»wjJl OLJL» ^pLÍJI Ol çèj , ¿IÂJI j jUwaJl ç.\^ÄJI "У^Jj Sjj—ÛJ 4ÍÜT.V , J^vail ,_/a*j ¿5 ЯЛyJlJ , Js>L¿JV| <3 Я;Jl JUJsSU ej*¿> <3

(Y I , Y ^ Г ) . 5>Üb J* Jikil ol¿asi- Ib^- jl5 4jj^cv J ^^bt