автореферат диссертации по философии, специальность ВАК РФ 09.00.02
диссертация на тему:
Феминистская эпистемология как постнеклассический феномен

  • Год: 2000
  • Автор научной работы: Гайденко, Виктория Александровна
  • Ученая cтепень: кандидата философских наук
  • Место защиты диссертации: Киев
  • Код cпециальности ВАК: 09.00.02
Автореферат по философии на тему 'Феминистская эпистемология как постнеклассический феномен'

Полный текст автореферата диссертации по теме "Феминистская эпистемология как постнеклассический феномен"

КИЇВСЬКІ® НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Тараса Шевченка

Гайденко Вікторія Олександрівна

УДК 165.7.723

ФЕМІНІСТСЬКА ЕПІСТЕМОЛОГІЯ ЯК ПОСТНЕКЛАСИЧНИЙ ФЕНОМЕН

09.00.02-діалектика та методологія пізнання

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

Київ - 2000

Робота виконана в Сумському державному педагогічному університеті ім.

А.С.Макаренка Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник:

Офіційні опонента:

кандидат філософських наук, доцент,

Ведмедєв Михайло Михайлович,

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка, завідуючий кафедрою екоиоміки, політології та права

доктор філософських наук, професор,

Загородиюк Валерій Петрович,

Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України, відділ філософської антропології, провідний науковий співробітник

кандидат філософських наук, доцент,

Лебединська Ірина Вадішівна,

Інститут соціальної та політичної психології АГІН України, лабораторія соціальної психології особистості, провідний науковий співробітник

Південно-український державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, кафедра філософіїта соціології, Міністерство освіти і науки України, м.Одеса

Захист відбудеться “■*-£ ” -• 2001р. о годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д.26.001.17 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (03017, Київ, вул.Володимирська, 64, ауд.328).

Провідна установа:

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, вул.Володимирська, 62).

Автореферат розісланий

2001р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Інтерес до вивчення феміністської епістемології зумовлений різноманітними об’єктивними чинниками. Передусім він викликаний зміною глобального цивілізацій ного імперативу. Відношення людина-світ більше не можуть описуватися в термінах панування і підпорядкування. Сучасна соціокультурна дійсність як гетерогенна, мінлива, різномані тна, плюральна викликає до життя нові, нетрадиційні, альтернативні, часом провокаційні підходи, що дозволяють відійти від однозначного визначення реальності і людини, відмовитися від понять лінійності і редукціонізму на користь гармонії, цілісності, багатоманітності.

Поряд з тим, необхідно враховувати значне зростання впливу науки на розвиток, формування і трансформацію багатьох сфер людської життєдіяльності у сучасному світі. Виникнення потужної індустрії знань, створення нових технологій, перетворення життєвого простору людини (наприклад, природне, культурне, інтелектуальне), шо постійно зростає, - усе це так або інакше має своєю метою розвиток і зростання наукового знання. Проте останнім часом наука розвішається вже не тільки в академічних рамках, але й активно взаємодіє з іншими практиками і технологіями, що мають безпосереднє відношення до людського життя. Ці “контакти” свідчать, що наука не завжди позитивно впливає на життя людини і людське існування. Наукове знання, що піднесло себе до висот раціональності, об’єктивізму та абстракції намагалося поширити свої стандарти і норми на різні сфери буття людини. Проте, зіткнувшись безпосередньо зі світом людини, що визначається соціальними, екологічними, культурними, моральними та іншими характеристиками, наукове знання змушене було визнати обмеженість своїх можливостей. Таким чином, існування відчуженого, абстрактного, “безсуб”єктного” знання стає неможливим за теперішніх умов.

Класична “воля до знання” - прагнення осягнути різноманіття дійсності за допомоги метафізичних категорій та бінарних опозицій перетворилася у “волго до системи” -легітимацію певного “центру” істини, що дуже влучно позначено терміном Ж.Дерріда “фаллогоцентризм” (єдність “логосу”, “фаллосу” та “кратосу”). Але із руйнуванням імперативу панування/підкореїшя та кризою фаллогоцентричного дискурсу знання вивільняється з під їх влади. Розпочинається пошук інтелектуального простору для розміщення “иефілософських” дискурсивних практик. І Іабувають легітимності маргінальні практики репрезентації, підкреслюючи необхідність урахування значимості когнітивних особливостей тих чи інших агентів знання (наприклад, жінок, кольорових, гомосексуалів).

Крім того, відмова від “безпристрасного” знання спричиняє спроби його

певного “забарвлення”: сучасні епістемології пропонують множину інтерпретацій пізнавальних процедур, виходячи з різних точок відліку - класу, раси, статі, гендеру тощо. Значущість дисертаційного дослідження полягає в тому, що в ньому концентрується увага на вивченні гендерного виміру знання. Феміністська епістемологія, яка досліджується в роботі, на перший план висуває саме гендеровану пізнавально-комунікативну практику, висвітлюючи позицію жінки-суб’єкта, ставлячи під сумнів онтологічні і епістемологічні засади класичної науки та спростовуючи її пануючу “маскуліністську” модель та основні категорії.

Певною мірою актуальність дисертаційної роботи зумовлюється й активністю самого феміністського руху, його визначними досягненнями у галузі політики, економіки, психології, соціології, які розповсюджуються і на сферу філософії - епістемологію. Однак філософські аспекти фемінізму донедавна перебували поза полем зору вітчизняних вчених. Такий стан речей пояснюється відсутністю соціального замовлення на теоретичні дослідження в цієї галузі, а також негативним ставленням на пострадянському просторі до фемінізму взагалі та відношенням до “жіночих” тем як до ілюстративного, часом екзотичного матеріалу. Через що феміністська епістемологія, як розділ феміністської філософської теорії, виявилася невивченою, маловідомою науковій громадськості. Це також зумовлює актуальність даного дисертаційного задуму.

Зв’язок роботи із науковими програмами. Дисертація виконана в рамках наукової теми кафедри філософіїта соціології “Філософський аналіз сутності самоорганізації в складних системах”, яка розробляється зі 996 р.

Міра наукового опрацювання проблеми. Починаючи з 70-х рр. термін “феміністська епістемологія” широко використовується в західній літературі. Проаналізовані праці з феміністської епістемології можна згрупувати по таких напрямках відповідно до проблем, які в них вирішуються: 1) критика традиційної науки і знання та постулювання феміністської епістемології; 2) обгрунтування постмодєрністського контексту феміністської епістемології; 3) скептичне ставлення щодо можливого сполучення фемінізму і постмодернізму; 4) заперечення можливості існування феміністської науки і епістемології.

До першого напрямку варто віднести публікації таких відомих американськихепістемологів, якС.Хардінг, Х.Роуз, Е.Фі, Н.Хартсок, видання з проблем феміністськоїтеоріїзнання за редакцією Л.Альков і Е.Поттер, Е.Гаррі та М.Пірсалл, де феміністській критиці піддаються загальновизнані взірці об’єктивності та раціональності, критерії науковості. Низка праць присвячена вивченню феміністського критичного потенціалу і його впливу на соціальні науки (М.Весткотг, Е.Гросц, Р.Берман, Е.Грей, К.Мерчант).

Багато авторів концентрують увагу на проблемах феміністського

юсліджешія і методів: М.М.Фоноу і Дж.Кук (рефлексивність і “зростання відомості”); Дж.Аккер, К.Баррі, Дж. Ессевельд (повсякденність як проблема )еміністського аналізу); М.Майес і В.Шила (етичні питання феміністського юслідження); С.Реґшхарц (феміністські методи в соціальному дослідженні); І,ж.Масон, Т.Е.Джаяратн і А. Дж.Стюарт (якісне дослідження); Р.Хаббард, І.Харевей (феміністські підходи в біології1); Г.Мур, М.ді ЛеоЕтардо (феміністська птропологія); Д.Спендер (феміністська концепція освіти); Л.Тікнер, К.Хатчінгс феміністська концепція теорії міжнародних відносин).

До другого напрямку відносяться праці, в яких аналізується взаємодія Феміністської і постмодєрпістськоїметодологій. Середних публікації Л.Ніколсон, (ж.Флекс, С.Хекман, Р.Брайдотті, Т. де Лауретіс, в яких з позицій логіки шожинності, партикуляризму, дискурсивності мислення трактуються головні юняття феміністської теорії - суб’єкт, тендер, влада та ін., причому юстмодернізм розглядається як найбільш адекватна теоретична засада для юзбудови феміністських концепцій.

До третього напрямку належать праці, що демонструють скептичні позиції цодо теоретичної спорідненості фемінізму та постмодернізму, а також намірів феміністської епістемології (К.Ді Стефано, С.Бордо).

Четвертий напрямок репрезентований працями М.Лазрег, О.Мангена, Л.Барретт, С.Клегг, Л.Ентоні, Е.Андерсон, Х.Лонгіно, які стверджують про іідсутність необхідності радикальної відмови від загальновизнаних наукових радицій та проголошення “особливої” феміністської науки, говорять про южливість лише феміністської перспективи наукового дослідження.

Стан справ у західній літературі вочевидь контрастує зі сформованим іідношенням до феміністської теорії і методології в пострадянському успільствознавстві. У вітчизняній літературі поняття “феміністська пістемологія” не здобуло розповсюдження. Для української суспільної думки ластиві значною мірою історичний (Л.Смоляр), культурологічний

І.Лебединська, О.Луценко,), соціологічний (Н.Лавріненко), економічний Т.Журженко) ракурси розгляду фемінізму. Слід відзначити також публікації по кофемінізму (К.Карпенко). Визначенню філософських засад фемінізму ірисвячені монографії І.Жерьобкіної, яка розглядає феміністську філософію в шггексті постструктуралізму.

В працях російських дослідників (О.Вороніна, Т.Кліменкова) дається либокий філософський аналіз проблем, що стосуються феміністської теорії -іатріархатний світогляд, маскулінізм, андроцентризм, співвідношення статі і ендера. Останнім часом вивченню безпосередньо феміністської епістемології ірисвячена низка публікацій. Так, О.Здравомислова й А.Тьомкіна розглядають )еміністську епістемологію як критику епістемологічних засад традиційного нання. Інша авторка, А.Костікова, пропонує підхід до феміністської

епістемології як до одного з можливих варіантів виходу з так званої “епістемологічної кризи”, що виникла за умов панування позитивізму.

Важливе значеній в методологічному плані мають дослідження російських (В.Порус, В.Стьопін та ін.) та вітчизняних вчених (І.Добронравова,

B.Загороднюк, В.Кізіма, В.Лук’янець, І.Предборська), в яких обґрунтовується новий підхід до вивчення науки і людини - багатовимірний, нелінійний, постнекласичний. Дисертантка також відзначає вшив праць Є.Бистрицького,

C.Кримського стосовно визначення екзистенційних засад знання, а також низку публікацій щодо розвитку альтернативної науки (М.Ведмедєв, І.Касавін,

В.Філатов).

Проте, у працях вищезазначених авторів методологічні засади феміністської епістемології, її структура та принципи не є предметом спеціального наукового дослідження.

Мета і заедания дослідження полягають в тому, щоб показати сутність феміністської епістемології, розкрити її методологічне значення для природничо-наукового та гуманітарного знання.

Для досягнення зазначеної мети пропонується вирішити такі завдання:

• проаналізувати теоретичні витоки і засади феміністської епістемології, розкрити її значеннєву спадкоємність із постпозитивізмом, соціологією знання, постмодернісгською теорією;

• вивчити методи і принципи феміністської епістемології; виявити різноманіття феміністських тлумачень “епістемології” і “методології”, показуючи різноманітні підходи, що пов’язані з різним розумінням поняття “досвід”;

• визначити місце і роль феміністської епістемології в структурі иостнекласичної науки, дослідити внесок феміністської теорії знання у формування нового етапу в розвитку науки;

• показати евристичні можливості феміністського мислення, розглянувши процес розширення предметної сфери феміністської епістемології.

Об’єктом дослідження є постнекласичний етап у розвитку філософії і методології науки.

Предметом дослідження виступає феміністська теорія знання як постнекласичний феномен.

Теоретична та методологічна основа дисертації. Постнекласична концепція знання, розвинута в працях вітчизняних дослідників, є головною теоретичною базою дисертації. Методологічну основу наукової праці складає ідея синтетичного теоретизування, за допомогою якої різні посгнекласичні епістемологічні позиції розглядаються не як опозиційні, а як такі, що доповнюють одна одну, демонструючи різноманітні описові та інтерпретативн. стратегії щодо розуміння складності процесу пізнання. Це розкрито >

дрозяілах 1.2. та 1.3. Конкретно-історичний метод має місце у підрозділі 1.1. ж огляді розвитку феміністських ідей щодо низки головних епістемологічішх тгань. Крім того, широко використовується тендерний підхід, який дозволив юкремити принципи феміністської епістемології та показати механізми ункціонування феміністської методології в природничому та гуманітарному [анні. Це висвітлено в другому розділі.

У процесі розв’язання порушених пптань використовувалися праці таких зслідників як Ж.Дерріда, М.Фуко, Ж.Делез, Дж.Ваттімо, М.Подані, .Фейєрабенд, В.Куайн, С.Хардінг, Е.Андерсон, Х.Лонгіно, Дж.Флекс та ін. юземна література філософського, соціологічного характеру є головним керелом дослідження.

Наукова новизна дослідження виражається в тезах, що виносяться на хист:

• Дано визначення феміністської епістемологіїяк теорії знання, що досліджує ндеровану пізнавально-комунікативну практику через артикулювання позиції інки як суб’єкта знання.

• Досліджені теоретичні витоки феміністської епістемології, якими є зстпозитивізм, соціологія знання та постмодернізм.

• Вперше у вітчизняних соціальних науках феміністська епістемологія ^аналізована і кваліфікована як різновид постпекласичного філософського іання. Виокремленні такі постнекласичні риси феміністського знання як: ножшшість істини; багатовимірність людського буття; контекстуальність, горичність та дискурсивність знання; холономний підхід.

• Сформульовані методологічні приіщиті феміністської теорії знання: ндеровимірність, рефлексивність, відмова від суб’єкт-об’єктної опозиції, ізнання етичних норм дослідження та його орієнтація на дію, які разом із >стнекласичними рисами визначають її провідні тенденції на гуманізацію та ггропологізацію знання.

• Показано різноманіття тлумачень феміністської епістемологічної позиції : підтвердження тюральпості і гетерогенності феміністського дискурсу,

о дає підставу говорити про існування не просто “фемінізм/’, а “фемінізм/е”

емпіристського, постмаркснстського, психоаналітичного, )стмодерністського, кожний з яких продукує свій тип знання.

• Виявлено міждисцитінарпий характер феміністської епістемології як :кої теорії знання, чиї провідні ідеї побудовані на межі природничих і іціальних наук. Феміністська критика сутності традиційного знагпш в біології, ітропології, соціології, освіті, етиці та теорії міжнародних відношень, освіті )зволяє синтезувати унікальне знання (часто названо як Women’s Studies, іо жіночі студії), яке охоплює множину підходів різноманітних дисциплін, ічкою перетинання яких є питання про жінку як агента знання.

Теоретичне і практичне значення результатів дисертації. Теоретична значимість дисертаційної роботи полягає в тому, що сучасна наука може збагатитися шляхом включення й ефективного застосування принципів феміністської методології, що дозволить розширити традиційну (маскуліністську) модель знання. Матеріали дисертації можуть бути використані в лекційних курсах та на семінарських заняттях з філософії, соціології, психології, у спецкурсах з сучасної філософії і методології науки, філософіїфемінізму.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дослідження були подані підчас: виступу ‘Тендер у світлі феміністської теорії” у рамках Програми

Розвитку ООН Тендеру розвитку” (Київ, квітень 1998 р.); участі в міжнародних школах: ‘Тендерні дослідження: феміністська методологія в соціальних науках” (Форос, червень 1998 p.), ‘Тендерні дослідження і феміністські теорії: діалог Сходу і Заходу” (Форос, вересень 1999 p.), “Образ Другого” (Македонія, Скоп‘е, липень 1999 p.), “Культурні дослідження в перехідних суспільствах: теорія й практика” (Білорусь, Мінськ, лютий 2000 p.), “Трансформуючи академію: жіночі дослідження в пострадянських країнах” (Форос, серпень 2000 р.) Результати дисертаційного дослідження також були апробовані в процесі стажування в Центрі Жіночих Студій (Хорватія, Загреб, березень-квітень 1999 р.) та в ЦЄУ за програмою ‘Тендер. Нація. Ідентичність: Крос-культурні та крос-дисциплінарні перспективи” (Угорщина, Будапешт, липень 2000 p.), на конференції “Жінка. Освіта. Демократія” (Білорусь, Мінськ, грудень 1999р., грудень 2000 р.), на 2-м семінарі з постмодернізму (Іспанія, Севілья, жовтень 1999 p.), семінарі “Кризасуб’єкта: деконструкція/перегляд поняття унітарного суб’єкта” (Македонія, Охрід, травень 2000 p.), на IX міжнародному симпозіумі жінок-філософів ‘Тендер. Влада. Знання” (Швейцарія, Цюріх, жовтень 2000 p.). Матеріали дослідження також обговорювалися на теоретичному семінарі Сумського тендерного центру (Суми, лютий 1999 p.), на засіданнях кафедри філософії і соціології Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренко (Суми, травень 1999 p., квітень 2000 р.), кафедри філософії та методології науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, квітень 2000 p.).

Публікації. Матеріали дисертаційного дослідження відображені в десятьох працях, з яких чотири опубліковані у фахових виданнях, затверджених ВАК України. Одна з публікацій розміщена в Інтернеті (Feminist knowledge: what kind of successful knowledge? // http:// vvww.soros.org.mk/image/lnavi/htm).

Структура роботи. Дисертація складається з вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 165 сторінок. Список літератури (переважно англомовної) містить 210 джерел та займає 17 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі розкривається актуальність теми, ступінь її розробки, Формулюються мета, завдання, об’єкт і предмет дослідження, обґрунтовується аукова новизна, визначаються методологічні і теоретичні засади дослідження, горетична і практична значимість роботи, а також апробація результатів осліддекня.

Перший розділ “Теоретичні витоки та напрямки феміністської пістемології” присвячений вивченню історії її становлення, визначенню еоретичних позицій та напрямків.

У підрозділі 1.2. “Історія становлення феміністської епістемології” озглядаються передумови її виникнення, а також генеза ноняття “феміністська пістемологія”. Дисертантка показує, що численні спроби створення і розвитку іеміністських теорій знань ведуть своє походження з кінця 60-початку 70-х рр. Іередумови виникнення феміністської епістемології пов’язані з: 1) нтисциєнтистською критикою щодо науки як культурно-світоглядного ідеалу, і' епістемічних цінностей, універсальності методів та ін.; 2) критикою радинійної науки, розвинутої феміністами в біології і соціобіології феміністськими теоретиками було зауважено, що вчені доволі часто икористовували неприпустимі екстраполяції у дослідженні, яке відрізнялося іевною “вибірковістю” до об’єкта, що вивчається, та неадекватністю в нтерпретації фактів); 3) постмодерністською критикою владних відносин, рансцендеіггального суб’єкта, одноманітності у визначенні реальності.

В підрозділі проблематизуються визначення “феміністської епістемології'” працях дослідників, що репрезентують емпіризм, концептуалізм (засаднича пістемологія), постмодернізм/постфемінізм. В рамках емпіризму (70-80-ерр.) іула розпочата критика традиційної науки як такої, що несе на собі відбиток ексизму й андроцеї призму, відзначаючи при цьому однобічність традтщшої “патріархатної”) епістемології. Особливий акцент тут робиться на широкій алученості жінок до науки, розширенні інтелектуального потенціалу радиційних теорій із включенням до них специфічних жіночих проблем. Іредставники концептуалізму (80-90-е рр.), бачили своє завдання у пошуку асад для розвитку “особливої” феміністської теорії знання, її концептуального іформлення. ГІостмодерністський напрямок (90-е рр.) характеризується іисоким ступенем скептицизму, критичним відношенням щодо будь-якої югерентноїтеорії. Основні феміністські поняття розглядаються тутз позицій ілюралізму, амбівалентності, фрагментарності. На етапі постфемінізму (кінець >0-х рр.) відбувається вихід за межі суто феміністської політики в інтерпретації іізнавальної діяльності, знання і т.д. Феміністське перестає асоціюватися тільки іишез жіночим. До кола феміністського аналізу підключаються активно обидві

статі, їхні взаємовідносини між собою, взаємозв’язок із різноманітними інтелектуальними, культурними, соціальними структурами різного рівня.

У дисертації пропонується визначення феміністської епістемології в річищі соціальної епістемології як такої, що вивчає процес виробництва знання гендерованими суб’сктам^агентами та його інтерпретацію через соціально-культурний контекст. Феміністська епістемологія також розглядається як одна з тенденцій на антропологізацію пізнання: спроба не просто “олюднити” науку, але й додати “забарвлення” безособовому, універсальному визначенню людства. Ця позиція співзвучна критичним намірам таких постнекласичних практик як постпозитивізм, соціологія знання та постмодернізм, на перетинанні яких локалізується феміністська епістемологія в її сучасному варіанті. Аналізу постнекласичних характеристик вказаних течій присвячений підрозділ 1.2. “Постнекласичні інтенціїв сучасній епістемології".

Сучасний етап в розвитку науки характеризується в дисертації як постнекласичний. Виникнення постнекласичної, альтернативної або посттрадиційної науки є деякою мірою реакцією на панування протягом тривалого часу класичного типу раціональності (“картезіанського ідеалу науки”). Підкреслюється, що спроби подолання домінуючої класичної парадигми вже неодноразово здійснювалися в науці. Постпозитивізм, соціологія знання та постмодернізм також зробили свій внесок у деконструкцію класичних ідеалів та розвиток постнекласичного світогляду.

На думку автора, постнекласична спрямованість постпозитивізму полягає у: 1) зверненні до історії та умов виникнення знання, наголошуючи на його плюралістичиості, релятивності, навантаженості, контекстуальності, фалібельності, натуралізованості; 2) зміні взірців науковості, раціональності; 3) акценті на багатовимірності знання. Вказані тенденції знайшли свій відбиток у соціальній епістемології Р.Харре (соціальна природа знання), епістемології “неявного” знання М.Полані (персоніфікація знання), анархістській епістемології П.Фейєрабенда (плюралізм та релятивність знання), епістемології як антропології знання І.Елкани (соціокультурний контекст знання).

Аналіз проблемного поля когнітивної соціології, зокрема концепцій К.Мангейма, Д.Блура, БЛатура, етнометодологічних досліджень Г.Гарфінкеля дозволяє зробити загальні висновки щодо постнекласичних рис соціології знання. Останні визначаються дисертанткою як екзистенційний вимір пізнання, ототожнення наукового знання з сукупністю настанов та вірувань, пріоритетність “ситуаційних досліджень”.

Онтологічні та епістемологічні положення постмодернізму розглядаються в дисертації через ідею “розрізнення” М.Фуко та Ж.Дерріда, концепції “деконструкції” Ж.Дерріда, “влади-знання” М.Фуко, “становлення” Ж.Дельоза. Постнекласичні інтенції постмодерністськоїтеорії окреслюються в роботі як

цеконструкція метафізики присутності, елімінація бінарних опозицій, визначення влади як такої, що конституює всі інші відносини, плюральність істини та інтердисциплінарність.

Дослідив головні ідеї постпозитивізму, соціології знання та постмодернізму, дисертантка формулює такі постнекласичні характеристики сучасної епістемології:

1) трансценденція метафізики присутності (руйнування розуміння буття як такого, що “стаю”, за яким підіймається постать трансцендентального, надісторичного універсуму - реальності, суб’єкта, знання); 2) перевизначення епістемічних цінностей науки (відхід від однозначності та монізму у дефіїшцї“ращоїильності”, ‘істиіга”, “знання” та розгляд їх з позиції множинності та історичності); 3) нелінійсть га перервність як стратегії інтерпретації фізичних та соціальних явищ (відмова від атомізму та редукціонізму на користь динамічних співвідноснії цілого та частки); \) символізм та репрезентація як засоби конструювання знання (визнання соціального характеру мови); 5) “трансгресія меж” (створення міждисциплінарного простору як найбільш адекватного для вивчення складних проблем пізнання); 6) відмова від авторитаризму та елітарності традиційної науки ^необхідність залучення значного потенціалу досить корисних “позанаукових” методів в наукове дослідження); 7) перегляд методологічних засад традиційних концепцій здобуття знання, зокрема, в освітянській та науковій діяльності).

У підрозділі 1.3 “Провідні напрямки феміністської теорії знання ” показуються визначальні феміністські стратегії: емпіризм, концептуалізм або іасаднича епістемологія, постмодернізм та соціальна епістемологія. Розгляд тих напрямків дозволяє зрозуміти загальну тенденцію розвитку феміністської іпістемологїї.

Так, феміністський емпіризм (Е.Келлер, Е.Фаусто-Стерлінг) стверджує, до феміністське дослідження більш об’єктивне, оскільки не пов’язано з шдроцентричними стереотипами. З погляду феміністського емпіризму, науковому дослідженню властиві сексизм і андроцентризм як соціальні іабобони, які є результатом “поганої” (“чоловічої”) науки та створені ворожими тозиціями і хибними судженнями, які зумовлені, у свою чергу, марновірством, теуцтвом і низьким освітянським рівнем. Такі стереотипи проникають у дослідницький процес особливо на етапі ідентифікації і дефініції наукових іроблем, але також їхня поява можлива при оформленні дослідження, зборі й нтерпретації фактів. Логіка феміністського емпіризму полягає в тому, що ;ексистські й андр о центристські забобони можуть бути еліміновані або ‘скориговані” жінками-вченими за допомогою суворого дотримання існуючих методологічних норм наукового дослідження. Феміністські емпіристи розуміють “удосконалення” науки також через кількісне зростання чисельності кінок в академічних інститутах.

Феміністський концептуалізм, або засаднича теорія (С.Хардінг, Х.Роуз,

Н.Хартсок) як другий напрямок феміністської епістемології доводить, що феміністське дослідження більш моральне і “розуміюче”, ніж інші, оскільки базується на досвіді боротьби жінок проти різноманітних форм гноблення (політичного, економічного, культурного, морального, фізичного й ін.). Феміністські концептуалісти проголошують відхід від традиційних норм наукового знання та розвиток “особливої", “кращої” феміністської епістемології. У дисертації розглянуті дві найбільш яскраві позиції в плані обґрунтування феміністської засадничої епістемології: психоаналітична та постмарксистська.

Феміністська психоаналітична концепція виходить з того, що знання було конструйовано з позицій фрагментованої“самості”; тобто на поверхні вочевидь досвід зрілої людини, “чоловічий досвід”, як доводять феміністи. В той час як “жіночий досвід” лежить поза межами традиційного знання, на периферії. Таким чином, завданням феміністської епістемології є поворот до “репресованого” знання, фемінного досвіду, включення його до змісту академічних дисциплін.

Постмарксистський підхід у феміністській епістемології ґрунтується на аналізі ефектів тендерного розподілу праці. Така позиція припускає критику науки та технології з феміністської перспективи (традиційна наука характеризується як нейтральна, відчужена, “мілітаризована”) і критику патріархату (поряд з капіталізмом) як системи, що пригноблює і підкоряє жінок інтересам чоловіків. Патріархатне розглядається як форма пригноблення, що забезпечує контекст, стру юуру, підтримку і легітимацію для різноманітних сексистських актів дискримінації. У даному підході чітко простежується екофеміністська критика сучасної науки як відповідальної за згубний вплив на навколишнє середовище, що, в першу чергу, зумовлюється маскулінним характером науки. Феміністська засаднича епістемологія в постмарксистському варіанті розглядається як більш “досконале” знання, оскільки, згідно з марксизмом, інтелектуальні прозріння вважаються привілеями саме “пригноблених” суб’єктів, якими є жінки.

Феміністський постмодернізм (Р.Брайдотті, С.Хекман), третій епістемологічний напрямок, показує, що корінь всіх істотних дихотомій міститься в опозиції чоловік/жінка. Провідна критика феміністських постмодерністів спрямована проти фаллоцентризму як дискурсивної форми пригноблення жінок. У феміністському постмодернізмі постулюється відмова від раціональної моделі знання (як знаряддя доби Просвітництва), визнання, що не існує єдиної, універсальної епістемології, а є лише “плинні обрії”, де немає меж між суб’єктом і об’єктом, присутні взаємодія мови і світу, які конституюють значення і реальність. Епістемологія в даному контексті розглядається як лінгвістичне, історичне, політичне і психологічне дослідження форм утворення знання і конфліктів усередині окремих дискурсивних формацій.

Розвиток наступного напрямку -феміністської соціальної епістемології, з точки зору автора, є синтезом думок щодо визначення феміністської перспективи в науці. Порівнюючи різні феміністські епістемологічні позиції, дисертантка робить висновок про те, що саме соціальна епістемологія є найбільш релевантним підгрунтям для розвитку феміністських ідей щодо знання. Соціальні епістемології (Е.Андерсон, Х.Лонгіно) не відкидають ідеали раціональності та об'єктивності, як “застарілі” або “маскулінні”, але включають їх в аналіз тендерних структур та наполягають на “ціннісно-навантаженому” дослідженні, рішуче спростовуючи позитивістські настанови щодо відсутності всякого морального або ідеологічного підтексту в когнітивній практиці. Основною метою феміністської епістемології, таким чином, стає вивчення впливу тендера на характер, розвиток, виробництво знання та аналіз тендерних стереотипів у науковому дослідженні.

У цьому розділі стверджується, що постпозитивізм, соціологія знання та постмодернізм є теоретичними витоками феміністської теорії знання. Виникнення феміністської епістемології - це результат розвитку науки та філософії наприкінці другої половшій XX століття. Провідною характеристикою цього процесу є посилення постнекласичних тенденцій. Крім того, підкреслюється, що значну роль в становленні феміністської епістемології відіграв безпосередньо феміністський світогляд, який спрямований проти будь-яких форм примусових обмежень багатовимірного складу особистості.

Розгляду принципів, методів феміністського дослідження, можливостей їх ефективного застосування в різних галузях знання відводиться другий розділ дисертаційної роботи “Методологічні засади феміністської епістемології”.

Підрозділ 1.2. “Принципи і методи феміністського дослідження’’ присвячений аналізу феміністських дискусій у сфері знання, що точаться навколо визначення епістемології, методології, феміністських дослідницьких методів/технік і можливості існування власне феміністської науки і феміністського методу. У даному підрозділі наводяться різні визначення епістемології і методології, що зумовлено, як вважає дисертантка, різноманітним розумінням “досвіду жінок”, а також різними філософсько-методологічними позиціями дослідників. Проте, обгрунтовується особливість феміністської епістемології, яка полягає у зверненні до “досвіду жінок”, висуванні реального історичного суб’єкта з його власними цілями, ідеалами, бажаннями. У зв’язку з цим аналізується базове феміністське поняття - “досвід жінок” та епістемологічні аспекти його вивчення (письмове свідоцтво, автобіографія, історія життя).

В дисертації висвітлюються методологічні принципи феміністської епістемології. До них відносяться:

• Гепдеровимірність - врахування впливу тендерних позицій на

конституювання знання. З цієї точки зору феміністські теоретики аналізують роль тендерної належності при оцінці результатів наукової діяльності, ступінь диференціації наукових галузей за тендерною ознакою (існування “жіночих” та “чоловічих” дисциплін), тендерні стереотипи у теоретичних дослідженнях (наприклад, прояви андроцентризму та сексизму).

• Рефлексивність (як критичний аналіз, вивчення аналітичної природи дослідницького процесу, крос-просякаючий огляд місця й учасників цього процесу, включаючи вивчення реакцій самого дослідника) та відмова від суб ‘скт-об ‘єктної опозиції (дослідник- досліджуване), що забезпечує аналіз тих шляхів дослідницького процесу, які затушовували внесок жінок у дослідницьку практику.

• Етизація науки, або “етико-політичний вимір” знання, що означає переміщення акценту від “погляду поверх” на “погляд знизу” щодо взаємодії дослідник-досліджуване.

• Орієнтація дослідницького процесу на дію, що передбачає трансформацію патріархальних соціальних інституцій.

У даному підрозділі також відзначаються інноваційні феміністські методи/ техніки, тобто ті, які дозволяють найбільш всебічно проаналізувати “досвід жінок”. Серед них виокремлюються: зростання свідомості (діалогічна взаємодія між дослідниками та тими, які вивчаються, а також розкриття прихованих пластів психіки особистості, що приводить до так званого “емоційного катарсису”, “академічного інсайту” і т.п.); драма (проблематизація досвіду, асиметричності відношень дослідник/досліджуване через перформативний акт); генеалогія жіночих взаємовідносин (дослідження спільності інтересів жінок в різні історичні часи); метод опису “поліфонічного потоку свідомості” (конструювання “полівокальних” текстів з метою руйнування особистості “автора”); тріангуляція (застосування більш одного метода водночас); візуальні техніки (використання фото-, відеопродукції, орієнтуючи дослідження на дію).

Автор підкреслює, що оригінальність феміністського дослідження полягає у зміні суб’єкта, об’єкта, змісту та критеріїв знання, а також у виборі нових форм та технік збору даних. Відзначається, що не всі перелічені вище методи є науковими в строгому розумінні слова, але можуть розглядатися як методи альтернативної науки. Наголошується, що не існує “особливого” феміністського методу дослідження. Мова йде про феміністську перспективу (певне бачення, зумовлене феміністським світоглядом) дослідницького процесу, її впровадження у природничо-науковому і гуманітарному знанні.

Підрозділ 2.2. “Феміністська методологія в конкретно-науковому знанні" досліджує техніку застосування феміністських підходів в академічному знанні і науці. Відзначається, що найбільш яскраві аплікації феміністської методології відбиті в біології, антропології, соціології, освіті, етиці та теорії міжнародних відношень.

Феміністські підходи в біології зосереджені навколо критики обґрунтування ієрархічного устрою соціального життя та взаємовідносин статей та ступеню впливу статевих відмінностей на інтелектуальні здібності. Об’єктом критики стають теорія еволюції, соціобіологія, приматологія, які розглядають “жіноче” як девіацію, а “чоловіче” як норму. Феміністські теоретики ироблематизують не тільки взаємовідносини статей у біології, але також ставлять під сумнів “наукову владу” чоловіків-учених, докоряючи останніх у фальсифікації фактів у власних інтересах. Таким чином, феміністська критика в біології фокусується на суміщенні сексистських і андроцентристських стереотипів у науковому дослідженні.

Розпочата критика сексизму у біології знаходить своє продовження у феміністській ревізії антропології. Перш за все вона поширюється на перегляд базових антропологічних конструктів (“чоловік-мисливець” та “жінка-збиральниця”, через які відтворюється дихотомічність статево-гендерних відносин у суспільстві) та мовних стратегій у дослідженні (асиметричність лінгвістичних побудувань в етнографічних текстах, в яких чоловік сприймається як даність, а жінка як така, що відрізняється від останньої, та ідентифікація жінки як неодухотвореного, підпорядкованого предмету). Підкреслюється, що уявлення про соціальні функції статей залежать від певної історичної доби, системи суспільного устрою, культурних традицій.

Феміністська методологія в соціологіїрозглядається через використання дослідниками таких стратегій як якісний метод дослідження (гнучка і контекстуальна природа дослідження, рефлексивність, етичність); вивчення структури повсякденності, тому що саме в ній можна виявити тендерну асиметрію, що конституює людські і соціальні взаємодії; застосування “зростання свідомості” як методу при дослідженні ситуацій, пов’язаних із розлученням, безробіттям, безплідністю, зґвалтуванням і т.п., тобто з тими подіями, що продукують зміни у свідомості жінки.

Провідними рисами феміністської концепції освіти (Women’s Studies) та етики вважаються відкриття та пошук нових онтологічних засад знання - “досвід жінок”, етизація науки й освіти, розгляд освіти як творчого, партисипаторного і комунікативного знання (активне слухання, навчання критичному мисленню, розвиток і розуміння процесів зростання свідомості, можливість вибору позицій, рішень, артикулювання власної точки зору), інтердисциплінарність.

Феміністська методологія в теорії міжнародних відношень відображається через критику поняття “влади”, що взасадничує “маскуліністську” теорію міжнародних відношень, і як таке, що нехтує інші альтернативні змісти “влади” (жіночий досвід). Феміністський підхід також спрямований проти традиційного припущення щодо автономного існування “політичного” від етичної сфери (навпаки, необхідно говорити про поєднання

“відповідальності” й “етичноїтурботи) та визначення “інтернаціонального” як застиглого утворення (пропонується розглядати дане поняття як мінливу комплексну структуру, яка зумовлена множинністю різноманітних жіночих і чоловічих досвідів).

В підрозділі 2.3. "Феміністська епістемологія в контексті сучасного філософського знання ” дисертантка, підводячи підсумок аналізу сутності феміністської епістемології, виокремлює її постнекласичні інтенції. Постнекласична природа феміністського знання визначається як: 1 взаємозв’язок істини і досвіду (роль повсякденності та емпіричного буття людини, які знаходяться на межі пізнання та практики; тлумачення знання як засобу адаптації людини, форми виразу його/її інтересів, цінностей, потреб);

2)дискурсивність знання (розгляд його як “роздуму”, “бесіди”, в яких головне значення має мова як матеріальна система, що продукує знання); 3)холономний підхід (бачення знання як такого, що “становиться”, де має місце водночас виникнення та зникнення значеннєвих, символічних, текстуальних форм); 4)визнання етичних норм науки (пом’якшення нравів в науковому товаристві, гуманізація цілей науки, зв’язок її з культурними, загальнолюдськими цінностями).

Підкреслюється, що критичний пафос новітніх філософських дискурсивних практик спрямований проти панування домінантних парадигм, які відстоюють могутність розуму, нейтральність і безособовість знання, статичність, монолітність і одиничність істини. Феміністська епістемологія посилює ці критичні стратегії, вказуючи на приховану “маскулінність” традиційного знання, “чоловічу” перспективу, цінності, ідеали і норми. Крім того зазначається, що феміністська епістемологія не тільки наслідує постнекласичні ідеї її теоретичних витоків - постпозитивізму, соціології знання та постмодернізму, але йрозвиває їх, окреслюючи перспективу перетворення академічного знаши - розширення його предметної сфери, зміна методів та стиля дослідницької та викладацької практик

В розділі як висновок формулюється положення про те, що феміністська теорія є одною з провідних тенденцій в рамках постнекласичної епістемології, головними стратегіями якої є гуманізація та антропологізація знання.

У висновку дисертації підсумовуються основні результати проведеного дослідження проблеми. Автор розглядає сучасний стан розвитку феміністської філософської думки (постфемінізм) та його розширене тлумачення, що дає можливість включити до його методологічного поля множинність підходів з різшіх дисциплін та вийти за межі суто “жіночої’ тематики. Дисертантка вважає, що розширене розуміння зумовлено екстерналістськими та інтерналістськими тенденціями розвитку знання. В екстерналістському аспекті мова йде про пошук нової світоглядної перспективи феміністської теорії: такі соціокультурні зміни

як відкриття “заборонених” тем, акцент на дослідженні сексуальності, розвиток “чоловічого фемінізму”, альтернативної жіночої субкультур» с свідоцтвом виникнення нової світоглядної позиції- постфемінізму. В інтерналістському аспекті розвиток феміністського знання є наслідком тих концептуальних зрушень, що відбуваються в самій науці. Феміністська епістемологія, будучи частиною феміністської теорії і виконуючи певні “політичні” функції та базуючись на ідеях постнекласичної науки, уявляє собою радикальну зміну стилю мислення і дії, переоцінку жіночої сутності, і особливо, критику патріархатної системи “влада-знання” як системи домінування маскулінного дискурсу над фемінним. Головним наміром дисертантки був огляд дискусій, напрямків, підходів у сучасній феміністській епістемології, в процесі якого вибудовувалася концепція бачення її як постнеоасичного феномена. Дане дослідження репрезентує одну з перших академічних, робіт з філософії та методології фемінізму, в якому здійснена спроба показати становлення феміністського наукового дискурсу. В дисертації також узагальнюється досвід навчання та спілкування в центрах з жіночих досліджень та феміністському філософському співтоваристві, що дозволило продемонструвати епістемологічну проблематику фемінізму.

Перелік опублікованих праць за темою дисертації:

1. Емпіристський підхід в феміністській епістемології // Мультіверсум. Філософський альманах: Зб.наук.праць. - К.: Український центр духовної культури. - 2000.-Вип. 15.- С.60-66.

2. Феміністська критика раціональності // Філософсько-антропологічні студії ’2000. - К.: СТИЛОС. -2000.-С.423-432.

3. Феминистская методология в социологии //Грані. Науково-теоретичний

і громадсько-політичний альманах.- Дніпропетровськ. - 2000. - Вип. 4(12). -

С.38-41.

4. Becoming Feminist Knowledge // Наукове пізнання. Методологія та технологія.-Вип. 1-2 (4-5). - Одеса. - 2000. - С. 144-148.

5. Эпистемологические альтернативы в образовании: Women’s Studies // Женщина. Образование. Демократия. Материалы 2-й международной междисциплинарной научно-практической конференции 3-4 декабря 1999 г. — Минск: Энвилла. - 2000.- С.56-61.

6. Women’s Studies как радикальная эпистемологическая стратегия // Женщина. Образование. Демократия. Материалы 1-й международной междисциплинарной научно-практической конференции 11-12 декабря 1998г.

- Минск: Энвилла. - 1999.-С.51-52.

7. Феминистская эпистемология как познавательно-коммуникативная

практика //Філософські пошуки-Львів: Со§іїо- Центр Європи.- 1999.-Вип. IX. - С.32-39.

8. Формирование гендерного подхода в социальных науках // Філософські пошуки, - Львів-Суми: Соегіо -Центр Європи. - 1998. - Вип. І (V).

- С. 99-106.

9. Компоненты полового самосознания человека // Проблеми соціальної філософії. - Суми: ВВП “Мрія-1 ” ЛТД. -1997. - С. 102-107.

10. Отражение вторичного бытия женщины в религиозной картине мира // Філософські проблеми буття. - Суми: ВВП “Мрія-1 ” ЛТД. - 1996. - С.67-75.

АНОТАЦІЇ

Гайденко В.А. Феминистская эпистемология как постнеклассический феномен. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.02 - диалектика и методология познания. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2000.

Диссертация посвящена исследованию феминистской эпистемологии как постнеклассического феномена. Прослежены теоретические истоки возникновения феминистской теории знания (постпозитивизм, социология знания, постмодернизм), определены ее методологические основы, проанализированы основные направления (эмпиризм, основополагающая позиция, постмодернизм, социальная эпистемология). В диссертации предлагается определение феминистской эпистемологии, показаны ее основные принципы и методы. Рассмотрены также феминистские подходы в биологии, антропологии, социологии, образовании, этике и теории международных отношений, обозначенные как феминистская методология в естественнонаучном и гуманитарном знании.

Ключевые слова: феминистская эпистемология, постнеклассические исследования, гендерный подход, феминистский эмпиризм, феминистская основополагающая позиция, феминистский постмодернизм, сексизм, патриархат, фаллоцентризм.

Гайденко В.О. Феміністська епістемологія як постнекласичний феномен.

- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.02 - діалектика та методологія пізнання. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2000.

Дисертація присвячена дослідженню феміністської епістемології як

постнекласичного феномена. Простежено теоретичні витоки виникнення феміністської теорії знання (постпозитивізм, соціологія знання, постмодернізм), визначено її методологічні засади, проаналізовано головні напрямки (емпіризм, засадшга позиція, постмодернізм, соціальна епістемологія). В дисертації запропоновано визначення феміністської епістемології, показано її головні принципи та методи. Розглянуто також феміністські підходи п біології, антропології, соціології, освіті, етиці та теорії міжнародних відносин, які окреслені як феміністська методологія в природничо-науковому та гуманітарному знанні.

Ключові слова: феміністська епістемологія, постнекласичні дослідження, тендерний підхід, феміністський емпіризм, феміністська засаднича позиція, феміністський постмодернізм, сексизм, патріархат, фаллоцентризм.

Gaidenko V.A. Feminist Epistemology as a Post-Nonclassic Phenomena-Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree in philosophy by speciality 09.00.02 - dialectics and methodology of knowing. - Kyiv National University named after Taras Shevchenko, Kyiv, 2000.

The dissertation is devoted to the investigation of the feminist epistemology as post-nonclassic phenomena. The main goal is to show the essence of feminist epistemology, to reveal its post-nonclassic intentions, methodological significance for the natural knowledge and humanities.

The theoretical base is the post-noncalssic conception developed by the Ukrainian scientists. Methodological background is idea of theoretical synthesizing. The system of principles of the organization and creation of research is based also on the gender approach and concrete-historical method. The works of J.Derrida, M.Foucault, M.Polanyi, W.Quine, S.Harding, R.Hubbard, E.Anderson, L.Stanley, L.Nicholson, J.Flax, S.Hekman and other were used in dissertation.

What kind of new approaches, conclusions are there in dissertation ? First, the definition of feminist epistemology is given. Second, feminist epistemology is marked as a kind of post-nonclassic philosophical knowledge. Third, author argues that variety of the feminist epistemology definitions shows the plurality and heterogeneity of feminist discourse. Fourth, feminist epistemology is described as alternative methodological basis (versus patriarchal model). Fifth, the interdisciplinary character (the elements of biology, anthropology, sociology and other areas are included into the research field) of feminist epistemology is analyzed.

Feminist epistemology sources (anti-scientist critique, post-modernist critique of power relations, feminist critique in biology) were investigated. The author claims that contemporary feminist epistemology is also based on the post-nonclassic intentions of post-positivism, cognitive sociology and post-modernism. Such post-

nonclassic features of feminist epistemology as deconstruction of the representational episteme, interrelation between truth and experience, discursive character of knowledge, holism are revealed.

Main feminist epistemological trends (empiricism, standpoint, post-modern-lsm, social epistemology) arc observed. The author proposes the definition of feminist epistemology as a study of knowledge production by gendered subjects and interpretation of received knowledge through social and cultural context.

The study of the principles and methods of feminist epistemology is one of the most important dissertation task. The author indicates the following feminist principles: gender conceptualism (the examination of gender influence on the content of theoretical research and its practical applications); reflexivity as a main part of the research process; significance of interrelations between researcher and researched; ethical and political dimension of knowledge; definition the research as an action-oriented process.

Feminist theorists use a lot of different methods. There is a common feminist agreement that there is not special, distinctive feminist method. The author considers those which are innovative and original, which bring the new comprehending of such epistemological question as getting and dissemination knowledge, significance of personal experience. Among them there are: consciousness-raising, visual techniques, triangulation, ethnographical and anthropological methods (women’s lives description, oral herstory project), case studies, drama, genealogy of women’s relationships, multiple-person stream-of-consciousness narrative. In this context it is possible to follow up the way how epistemological claims (what is knowledge, who is knowing agent) intersect with methodological strategies (what are the methods that permit to investigate the women’s experiences).

The feminist approaches in biology, anthropology, sociology, education, ethics and international relations theory are considered in the dissertation. These approaches are represented as feminist methodology in the natural science and humanities.

Key words: feminist epistemology, post-nonclassic researches, gender approach, feminist empiricism, feminist standpoint, feminist postmodernism, sexism, pathriarchat, phallocentrism.