автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.02
диссертация на тему:
Литературное наследие Ахмеда Ахундова-Гургенли

  • Год: 1994
  • Автор научной работы: Нурбадов, Касым
  • Ученая cтепень: кандидата филологических наук
  • Место защиты диссертации: Ашгабад
  • Код cпециальности ВАК: 10.01.02
Автореферат по филологии на тему 'Литературное наследие Ахмеда Ахундова-Гургенли'

Полный текст автореферата диссертации по теме "Литературное наследие Ахмеда Ахундова-Гургенли"

ТУРКМЕНИСТАН ЫЛЫМЛАР АКАДЕМИЯСЫ

МАГТЫМГУЛЫ АДЫНДАКЫ ЭДЕБИЯТ ИНСТИТУТЫ

НУРБАДОВ КАСЫМ

АХМЕТ АХУНДОВ-ГУРГЕНАИНИЦ ЭДЕБИ МИРАСЫ

10.01.02 — Хэзирки заман милли эдебияты (Туркмен эдебияты)

ФИЛОЛОГИЯ ЫЛЫМЛАРЫНЫЦ КАНДИДАТЫ ДИЕН АЛЫМЛЫК ДЕРЕДЕСИНИ АЛМАК УЧИН ЯЗЫЛАН ДИССЕРТАЦИЯНЬЩ

АВТОРЕФЕРАТЫ

АШГАБАТ - 1994

ТУРКМЕНИСТАН ШЫШЛР МлДЕМШСЬ МЛГТЫМГУЛЫ АДЫИДАКЫ ЭДЕБШТ ИНСТИТУТЫ

Гсшяямс. хекю/кде НУРБАДОВ КАС'М

АХМЕТ /ШЧШОВ-ГУРГШИНЩ ЭДЕБИ мирасы

10.01.02 - Хэзирки замай милли эдебияты /Туркмен эдесЗиятн/

Филология шшшарцныц кандидаты диен алымлык деревесини алмах у чин язылан диссертациятщ АВТОРВ&ЕРАТЫ

АШГАБАТ - 1994

Иш Туркменистан Ыдымпар академиясынын, Магтымгулы адандакы Эдебшт институтшгда ерике отиралли.

1« ЙШАШЧН Филология ызшмпарыныц докторы КоК,УМАЕ6

РЕСМИ ОЛПОНВШИЕР: Фтологт ипишарыныц докторы А.Ю1ИАЕЯЭВ Филология шшмиарынын, кандидаты А.ОРАЗТАГАЮВ

ШШ СЫН БЕРИ-ДО ДАШКЫ ГУРАМА: Ааалы эликгж*-Туркмен двил;:ч л:йлер ке эдебшт ледагогик лнст'.ггута»

Диссертация 1994-га^ йылын, "^"^^^Лагат Туркменистан ЫА-нын, Магтымгулы адавдакы Эдебшт инсттуты-нын, докторлык диссертацияларыны горамак йаранакь; Яерктеде::— дириден советиниц междисинде гораляр.

Адреси: 744000, Мгабат ш„, Гоголь кечеикДЬ.. Диссертация б плен Туркменистан ЫА-нын, Меркези ыямк ки-тшханасында танишмак б опар /Ашгабат ш., Гоголь кочеспДБ/.

Автореферат 1У9 4-нжи ишшн

ЙЭРИТМЩДИРШЕН СОВШЩ АЛЫМ СЕКРЕТАРИ, Фштотш^^^

ШЫУЛАРЫНШ!,. ДЖТОРЫ \kljW Ъ.№ШЕТЯ30В

ИШИЦ УМУМН ХЭСИЕГИ

Теманын, дервайысхтагы. Ахмет Ахундов-Гургегииниц ада туркмен эдебиятывдн, тарыхыкы еврениш нлмы бтаен айрышаз баглани-шкккыдар. Горкут Ата, Азады, Магтымгудь, Гайыбы. НабечЕь* Кг~ мине, Молланепес, Сейди, Зелили, Шейдайы, Шаоенде, Ферд&всл, Новайы, Нкзаш ялы туркмен ве Гундогар э дебют ты.чын, улк эекхд-леринин, оглруки, дэврунц, дередижрлигини эвренмекдг оу алыми»; битирен килери эгиртдир.

Отуэння^! йилларда, кыркынжр йиларын, задшарындс. ¿.Ах;«.ч:ал.~ -Гургешшниц эдебиягышзьщ тарыхына, щу гунуне, хнлк церьдл-ждоигимизе дегшши энчеме ишлери газет-журкалларда «нкда,, 'п-'-гындыларда чал эдшди. Онун, классыкларымызыд закяаяан эсесль-ри, дессашары боюнча чала тайярлан киталлари ньшяр эдклдй, отара сезбашклар яздн, душундиршши созлук оияен угас/и пт.пи<-

А.Ахундов-Гургенди эдебштыц тарыхыны вврениш ювикк тсди-гогика, методика билен утгашдырщ, бу бабатда-да т;-эсли лер битирда. Молли мекдеплер у чин здебштдан шпскшр окув лро-граммаларыны дузди. Эдебштдан ипкин^и окуз китатларшш яз-маклыга гатнашди.

Чепер двредаи^ликдэки битирен иииери хем онуч. г'епгыеагглу зехин боландыгина гувэ гечйэр. Онун, эдеби <ягсасына дегтсияи повестлер, хекаялар, эртекилер, гошгулар .чейяе хем чепер гер-з^имелери узак мехлетии, довамннда халк кецчулигиие етириямеди. Онуц бу угурдакы битиреи хыгшатаарц бабатда ±у чумки ш здии-меда. Шейке-де о^лса, А.Ахундои-Гургонлинш* одеои мирасц оа-рада Ь.Атдаев^ц» Я.Хаялыепин,,2 О.Язымовыц, К.КкУмаевик,^ а. Оразтагановын, ве бейлекилериц макалаларнняа о ал ли оир дзре-ж;еде гурруц-эдаяда. Эмма сшар А.Ахундов-Гургешшнин, одеби мг-расыш доли ве хер тараплайын анализ отменяйте багишанал дап-дир.

Х.Атдаев Н. "Гурген жулгелеринин." авторы Н "Э дебют зв с.ун-гат", 1964 , 2В ноябрь //.

2. Халлыев Я. Эдебията берлен емур // "Эдебият в? 1968, II сентябрь, //.

3. Язымов 0. Ахундов Ахмет Гурге»га ^Туркмен 2сяв'" отшк-лоледиясы, т.1, -А.: 1974, 243 с„ //.

1989*, 28Мапреак Т/тП! бипи,1Мали зехин // "эдеоютт ве сунгат",

<5шга»?!99^ай08!АТ51-15г »»«дары // "Сове': ,де-

А.Ахундов-Гургекли: туркмен халк дэредщилигшю, этнография сына дегииши хем кэп тшер битирен апцмдцр. Слун, бу бити-рен ишери барада хэзирдикче, дин,е Туркменистан^.'!, Мидлк гач-язмалар институтылда сакланылян букя^шардан окдмек баадь.Г0-миш эдеби мирасымыяа дегигили 6ирнэчс талатды матвринллдрк Тчркменисганын, дурли ерлеринден, шейке хем бешски юртларгд] Санкт-Петербургдан /озалкы Ленинград/ о г? зли бшеп гечуригс : тирип, Милли гаяязмалар и.нститутьша табшырмагы хем А.Ахукло; -Гургввииииц бу бабатда битирен улн хызмажгшыяь н<*«гзяж»;м* л.Ахундов-Г-ургеТешниц эдеби мирасыны хер тараплайын дерн,; мэге генукдирклен бу ишде чяшцынын; омруне, девруне вэ даред> к^шикдэки хызматларнна дегииши тевереклейин ник'.'ф йвредооше! ишии, темасыныи, дервайыслыгыны кесгитлейэр. Гйидю А.Ахунлов--Гурге£иинин, терж^шехаяына дегшшга маглумашшрыц хем илкин-щ гезек долы ве догры берилмеги оцун дерваяыеишгыныа енв-д{ окр дагшшдир.

Иш гечмиш эдеби №фаса твзече чемелегаиш пришшпинден угуг альта, барлаглары тэзече гарайышлар бияен дйлкялендириэпднги бияен хем дервайысдар,.

Барлагын, мак сады ве везклелери А.Алунлов-Гургеняишк, би мирасы барада хер тараплайын барлаг гечирмекден» хчун от^ зынжр йылларда туркмен чагалар ве етгинж,еклер •трозасынн кем^ ла гетирмекдэки хыэматларыш Ш1 мы субутнамалар бияен далил-лендирмекден, шыгырларнна тарыхц аншушгиц махрусишгиш ачип геркезмекден, чепер терждмелеринин, о пул, доредивдлигинс тэси-рини айдацааюдьгрмакдан,- халк эртекия ерики авгорлык деревесхв де ян,адан гошхемегинин, туркмен язувли чагалар ве етгинжеклер эдебиятншц тарнхыида тазеликдагини субут этмекден ыоаратдцр Барлагын, ыдмы тэзелкги А.Ахундов-Гургенликин, эдеби шра-однын, нянина^ гезек корите барлаг одияйэндиги бняен хэсиет-' ленйэр. Бейле дийикдиги, озал А.'Ахундов-Гчргеклиник. чегтер до редиж^иги барада а ела иш эдалмэндигини ацдатмаяр» КиХалмл-хаммедовын,,1 Г„Гурбансэхедовин,,2 Н.Атдаевиц,,'3 С.1^рбаяоаиц,А

1.ХалмУхал1медов Ш. Гулле хем галам б мен // У рут хем одеби-ят, -А.: 1975, -124 с.

2. 1^урбан сэхедов IV Чага ве ки тип //Языщл ве лову р, -А.: 1979, -268 с.

:.Танры1улыашн, ве бейлекнлерин, макалаларыняа оцуц кэбир г;ош-уларьг, хекаялары» эртекилери, повестлери барада пикир й&ре-щ.йзр. •

Ишде А.Ахундов-Г^ргеняинин, икк повести» уч хекаясн„ озуз да эртекиси, онларча гошгусы ве тер:кр4влерк шшищи: гезек ж-щ доланышыга гиризнлди ве олар тевереклейин акализленидда»

Барлагын, обьекити во чешмелери ашакдакылардан ыбаратдыр :

- эсасы чешме хекмунде А.Ахундов-Гургаюшниц долы эдеби 1ирасыны вз\нде ж^ешейзн повесглер, гошгулар, хекаялар, орте-:клер йыгындысы бодан "Г^ргек ^лгелеринде1" алы Силен 1992-opi йнлда нешир эдилен кигабындан пейдаланылды. Щу китабы гаплап, ян^дан гозден гечирш, чала тайярлшлакда А^Ахундоь--Г^ргенлинин, "Гул .оглы - Мцрат" /1934/, "Галди зе Барда" '1935/, "Б1ф бар экен" /1937/ аилы китапларындан, Туркмении-:ан Милли голяз:-лалар институтында сакланшшн голязмалардан,, иАхундов-Гургеняишн, шахсы архивиндэки матеркаялардан яей-щланыландагнш беллемелидирис.

- ишде А.Ахундов-Гургенлэ дотации- хатаар хем г е тир или эр, шар А.Ахундов-Гургешинин, гаахсц архививден таггшщи«

- ишде А.Ахундов-Гургекли барада Н.Ашировыц, Р.Алыевиц, Г. ^урбансэходовын,, А.Рахмановыц ятламалари хем берилйэр- Олар >з дэврчнде ятламаны айдьи^иарын, дилинден язнлш алынды я-да ian эдилен чешмелере салгыяаньиды.

- булардан балгга-ца г-унделик метбугатда чал элилен матеви-шлардан хем герегинче пейдаланылды.

Барлагын. методологиясы шшщ мак сады ве везилелери Силен

сзсиетленйэр» А.Ахундов-Гургекяинин. эдеби шрасы хер тарап-[aÜHii ввренизмекден ве барлаямакдая в три, одун; чепер дере-док^иликдэки хызмаЕлары йузе чыкарыляр. Ныгталян хем делиялен-Офилйэн пикирлерин, ынандырыж,илигнш газанмак "цчин, децешдир-ле-анализ усулындан угур аяыщр. Языждошн, эсерлерк гечмш слассыкы эсерлерин, {{усгалары билен децешдкрилйэр „ чеперчилик

3. Атдаев Н. Бейик Ватанчьшык уршы йылларыннн, прозасы // Гуркмен эдебиятшшн, тарыхы, 5 т. I клтал, -Ä.:1980, -284 с.

4. Гурбанов С. Всуш ёлунда //Китаи сенин, достун,, -А.: С9801 с©

^^.^Танрыгулыев К. Туркмен чагалар эдебиятц.-А. • 1980,

тэрлери байатдакн менрешликлер йузе чикаршшр. Бу ерде яша-лан девур ве онун, айратынлыклары хем газ ецунде тутуляр. Шо-нун, ялы-да А „ Ахундов-Тур те ¡к инин, эдеби мирасы оарланшханла» гор ну кл и алымяарын,» язнждаарыц пикирлерине оалг-ыданиЕмагы бутнамаларык, хас-да нгтыбарлы хем делклли ослмагаин йукр чк-каряр.

Ишин, теоретики хем практики эхмиети отузынжу яшшдрын. ле хем уруш' ддврчшн, туркмен эдебхштында шахыр хем лрсзачн хекм-унде А.Ахундов-Гургенлинин, хем оз орнунык, бардаг-ынн, яла. та-да оцуц отузынждо йылларын, чагилар ве етгиздеклер арозаснга кемала гетирмекдэки айратын хцзматьшц й^зе чыкармакдан ыбара дар.

Иш туркмен чагалар ве етгищеклер эдобиятыны вврешш илг.ш-на-да ощейни гошант гошар, дуньеви ве йерите орта меклепди-рин, окувчьяарына, эдео'ият мутаялымяарына, ёкары окуь дайкари-нын, филологии факультета еринин, |^угаллишарына ве талипларына дегерли гсшланма бсшар.

Ишин, макулланылшш ве мзлим эдилищи. Диссертация Туркмена тан Ылымлар академия сынык, Магтдагулы аднндакы Эдебнят яястит; •гытщ белумяершшц 1993-нжд йылыц 26-нды оентябрынжахи, мт-дар советиниц 1993-нж^и йилын, 26-нж,ы октябрындакн гиншлейин маслахатларында ара ал ныл масЛахатлашилда, макулландо ве го-рамаклыга хэдурленшщи.

Диссертацияныц э сасы мазкуны авторефераты^ сонунда герке-зклен макаладарда беян эдклди»

Ишиц сзруктурась. Диссертация о©ябашндан»гиришденл оэш ■ дан, нетш\еден в, биолиографиядан ыбарат.

ИШЦ ЭСАСЫ МАЗМУ7Ш

Сэзбашыда теманын, дервайыслыгы эсашхашщрыяш. барлатад, мак сада ве везилелзри айдщкашдарыдяр. Ишин, ылш тэзедиги, ме тодалогшсы, материал чешмеси ве теоретики хем практики эхмн-ети геркезилйэр.

Гиришде барлаг эдалйэн меселе билен, багаанышиклн эдилен ишлере салгцланылш, А.Ахундов-Гургешшшщ ада и, допри ве до-рсдиж^илик хызматлары догрусында пикир йередалйэр. Опал бу ба-батда дуйнш барлагун, ёклугы билен <5аглакышшслц„ эсасиы чеш-мелере даяншшл, анык маглуматдар доланшшга гиризилйэр®

Шин, бщжщи бабы "А.Ахундов-Гургешшвщ шахырака двреди-уляиги" дайаип атлалдарыдыл, онда А.Ахуадов-Гчрга.'Иицкн, поп-зш алеминдэки хызматяары айдьнушвдырыляр. Еу бабаада атасп С1Х асирыц ахырларында, XX асырын, башяда ваутц дередияции-[•и билен ыз гоймагы баклан Аллагулы шахырын, дерздкжюшгяшш Ахмеде етирен тэсири беян эдилйэр.

А.Ахундов-Г^ргеюшшн, "Туркменистан нрмхурыетиник; акк якд-1ык байрамыта" ады бниеп метбугатда пейда Ослан ггекикж ?оа— сусындаш башап, Ватанчнльк уршы девруняе лерелая иь; гсакк роищусына чешш ущт характеристика берияйяр. Шдягоын, Зугатда чыкан гошгуларынын, "Саяды", "Ахундов"„ "Х^ргеяли"» "Азундов-Гургенли" ялы дурл^че фаютшялар болен берклмегиник себэби айдлухашдыршшр /Саяды - хакыкы фамилиясы, бу оцук, тай-ггасынын, адыкцан гелия чыкяр; Ахундов - какасыпын, ахунлыгц /ахунд/ у чин; Гургешш - яшан ерлери билен оаглшшшыклц, сок эдинен фамилиясы/о

Шахырын, йигриминж?! йылларын," ахырларындан оашлан, юртда бо-луп гечйэн хер бир вака шнгкр сетирдеринин, усти билен сесяс-нендаги /"Языж,ылар бригадасына" /1930/, "Язалын," /Г932/, дине бир ез улкесинде болуп гечйэн вакаяарын, дал, эйсем дунйз дереве синдэки улы меселелериц сыясы сынчысына еврулеклигиЛБах-райын адасы" /1928/, "Хиндастан" /1930/, "Нева" /1937/ и ит1у-анкщзе" /1931/, "Япон-Чин уршы" /1931/, "Эй пролетариат"'1936. бара да айдаяяр»

Догдук дайро ну 11, тебигаты васп здилйан г0!1ггуларында/"4ар--валар" /1930/, "Балкана" Д938/, "Дагихар" /1939/ ¡»ахцрыц ва-та!{чьшык «ошгунщшк, кэплеяч лиро-эггик планда вз айдын, беяныны таныгг билйэндиги хакында гуррун, эдилйэр.

Бейик Ватанчьшык урщунын, башанмагы билен А.Ахундов-Гур-гекли шыгырларынын, темасынн дкн,е ватанчылик, харбы-гахрима н-чилык угруна генукдарйэр. Онун, бу дввурде дередек гошгы-га-заллары /"Ат эйледан,", "Галди","Перман галди", "Еу гуп";"Каь-каз", "Бол суп" ве ш.м,-лф/ бир мак сада - Ваташг Фапистж ба-сыбалыждоардан азат этмегин, хатырасына гуллук эдйзр. Иыде :>м~ хыгрын, бу деэур гошгулары маны-мазцун тайдан-да „ чеперчилик о'абатда-да шахырын, дередилустигледе камилл иг им, ёкары дер еж, оси хасалламак мумкиндиги деушялендарилйэр.

1~"Дайхан", 1927 , 27 март.

А.Ахуидов-Гчргешшшц рус, пар с» турк долернаде гошм яз' макда хем г^йздни сынагг герендаги,, рус хем парс далинде язан гоигуларындан мысан гетщшек аркалы айды^ашдарыляр.

А.Ахундов-Гургешшнин, гошгуларц э сасан5 тар юсы аиыкяыгы биден талавухланяр* Бу ягдай шахырын, дереди^шшгинин, хайсы давурде нэхили дереве до боланддгыны кесгитлемэге-де мумкин-чюшк берйэр. Тарцхы аныклык месалеси, онун, эхшети шахырын; "Пуанкаре" /1931/, "Япон-Чин уршы" /Г.93Г/, "Эй пролетариат" /1936/, "Таймнлчы" /I93S/ ве Ваганчылык уршы деврувде дере-ден гошгуларынын, дасалында анализленялйэр.

Шахырын, хер бнр тарыхы вака,'хадыса сескененде, онун, 034-не лайык форма, езуне кыбандаш эхец, мувагтык мвцзетмелер... улакякдыгы мисаллар аркалы душ'/ндирилйзр, бу ягдайин. беян эдаяййн дурмуа хакыкашны окнн^нин, анык дуяряыклы гэз ан^не гетирмегине ярдам эдйэндиги текрарланяр.

Гощгуда дур муш хакыкагыныд болшы-болшы ял и беян эдаямеги шахырын, даредижряигишн, айратындыклариныц бири хекглгудце хэ-сиетлендирилйэр.

, Кэхалагаарда иахырын, шигран, машсцна, мазцунына ama 'ytic берип, онун, чеперчилик тайына ончаклы эхшет бсрмейэн халат-ларынын; хем бардыгы, бу ягдашн, ьшайта-да гошгыныи, сазлаш-гына гезек г.-зленда вз^«:: сшгэр эдйэндиги шу ишн, довамында мысадлар аркалы беян эдшхйэр. Шахырын, мыдама. маны-мазмуны б а: и::ана чыкарып, капш йкинж^ деро^али эхмие? берме си онуц гош-гыныц форма тайынц унеден саландыгыны андатмаяндыгы, эдуны шахырын, эркин форманы эркин уланшшны}!, мысалында-да геруп бая-яндагы барлагын, довамында айдындашдарьшяро

Бабнн, довамында шах1фыц дал вё чеперчилик серищделерини уланы:;; ёялары б ар ада дурудыл гечилглек биле/i, онун. бу бабат-дакы хызыатлары шахырын, дередиж^иигини салдарлап гермэге ярдам эдйэр дийилип кесгитленилйэр. Шахырын, лекеикасында турк хем, ларе сеалеринин, йигы-йышдан габат геямегинин, себэби ия-кик»,и нобатда, онун, турк хем парс даялеринде билигл ,алмагц би-лен багланьш/дыршхяр. Йене шал сезлери уланмагыны оцун, шейяе сэзлерин, эквиэалентини билмэнпиги себэплидир' дийип дадунмали дал. Шахыр турк ве парс сезлерини гошгуларында туркмен сезле-ринин, синоними хекмунде уланяр. дзутщ гезбалгнны классыкамыз-дан альт гавдян шейле тэр бсдса онун, лексикасыяы байпашдырма-

га, пикирики шахырана баян этмэге' мужинчшпзк берйэр„

Лексикасынын, акратышшгы билен хем шыгыр квпленч бабатлар-, да ревут талян болса, онун, хао хем евушгишшгаг'и шыгырда ула-нылян чеперчилик серишделеринв, клайта-да онун, уланыш герими-не баглыдыр. Ьабын, довамында шахырыц шыгырларында мецзетме, ден,ешдирме, улаатма, кичалтме, жакландарма ялы бир толар се~ ¿ун, чеперчиликли. а^атмаларындан лейдажанандыгы гасаллар аркады делиллендиридйэр,

А.Ахундов-Гургеклишщ шахнрана дередаришги барадакы бар-лаглар метбугатда, улумы йыгындыларда чикан гоштулары билен йщ> .хатарда, шахырын, шахсы архивиядея талылан "Шыгырлар дед-дериндэки" хениз чал эдилмедик гоцщуларыц мысалинда айдын,-лашднрьидн.

А.Ахундов-Гургекдинии, дередахршикдэки эсасы угры - онун, эдебият аламинде чагалар ве етгинярклер у чин кысса эсерлери-т деретмеклиге айратцн уне береняиги билен хэсиетлеяйэр. Туркм^тегсташ'н, хаик язшк,ысы Гурбандурды Гурбансэхедов: "Йиг-риминжр хем огузыкжр йшшаршг, чагалары хем етгин^клери Моа-лалуртуц, Б.Кербабаевиц, Г.Вуруновын,, А.Гургеялишн,, Я.Насыр-лынын,, А.Говшудошн,, Шалы билен Аман Кекиловларын,, Агахан Дур-дыевин,, Н.Сарыхаяовын,, Хож,а Шукуровыя, киталларыны онадыяар" дайт язанда, бейлеки атларц агзалан язьи,ылар билен бир хатарда, А.Ахундов-Гургеняиюш, хем чагалар ве етгии^еклер эце-биятыны аякландырмакдакы хызматларыны газ эцунде зутярдц.

. Диссертациянын, "А.Ахундов-Гургешшнин, проза эсерлери" диен икинж^! бабында хут щу проблема билен багланышкклы барлаг ге-чиригсйэр. Бу бапда язш\ынын, чагалар ве етгнюк,еклер ^чин дере-ден проза эоерлери - "Гул огли - Мьграт" /1929-1934/, "Гургек я^улгелеринде" Д935/ повестаери, "Яшкичл Гурбан" /1930/, "Галди ве Верди" /1935/, "Дансиз кебелек" /Г942/ хекаялапы догру-сында гин^шяейин гурруц одагйэр.

"Йигримикж^ йылларын, шшгокр ярымы хакыкы манысикдаки реа-листик хекаяшн, жанр хекмунде йузе чыкып, тертиплешен дэври . Ьолды. Орта эпиканын, - повестлерин, южикждяеринин, дередаяен Йылларц балды"«2 "Гул оглы - Марат" повести хем иу деврун, ону-

I.ГУрбансэхедов Г. Языкр ве дэвур, - А.: 1979, -57 с„

2«Шамырадсв Б. Йигриминжт* йылларнн, туркмен эдебияты, —'А*» г 1971, -170 с»

мидир. Повестки, икинз^! ады "Кумушдепе дурщшындан" бодун, ад хем зсердэки вакаларын, Кумушдегте атаы обада ве.оцун, теверек-леринде яйбанданмагы б клен баглыдар.

"Гурген я,улгелеринде" повестинин, голязмасы барада Саршт, 1946-нжр йода СССР Ыдышар академиясцнын, Туркменистан фшш-алытн, шок вагкш ишгэри Мата Квсэев шейяе языпдыр: "Ясерии,, чеп ер чилиги он^т, вакалар гызыыш, меиретмелер, ггейзачиар ' он^т беряипдир".

Догрудан хем, эсери бир гезек окап чыканыпдан соц, ене-де гайталал -окатдаряр . Еу, эхтимал., эсерде челерчщшк силен бе-ян эдикйэи вакаларын, гызнклшыгыдданодр. Балки, шондандцр» лене оцун, дуйп себэби - зсердэки вакаларын, яйбанранышшшц, есушидан,, ёкары дерева етишиннц, чээулшшниц бири-бири билен бапланышдорыдышынын, чепер э серде сюжет гурнамагык, уадумы акы-мындан дуйплейин уйтгешиклигинден кбаратдар. Банда щулар би-лен баглашшнклы, Л. Л>ундов-Гургеш1 э чеши туркмен чилли про-засында сшети шейте гурамак тэринин, ёклугы, бу тэрин, туркме! прозасынын, ту гунки етен деревесинде хем сейрек душ галйэнди-га й^зе чыкарыляр.

Ловесглер барада пккир йэредиленде, ики повестин, бутеву-ликдери барака иврите дурулшт гечилйэр.

Ики новестде-де "гун гуйтаиган^и, говурга дшшининри" да-йидйэн дввурде йенекей дайханын, - терт -гту к ар анид хер хгош хорлу;слара сезевар эдадиши беян эдалйэр, БУ хакшат "Гул ог-лы - Мьгратда" Хьадарыц, "Гурген ^улгелеричде" хем Аразын, би-гунэ халына зындана с _чнм'1ш аркалы айдандашдарыляр.

Ики 'повестде-де хвкуметин, эхли када-^ацукьгнын, пула табш:— даты, пара-пешгеш аркачы, хакы - нэхак, нэхакы - гак• ьтмок йорелгескющ хекум сурекдиги "берим гекдеч ёл ясар" накалы-ныц маээдунында ынандырыкр берияйэр.

Адалатсыз я^емгаетде, хатда вз малын^-да ыгтыярын, бсишайш биримци повестде Мырадыи, атынын, огурланмагы, здинщи повестде Аразын, ябыынын, ЭДухтар таранындан алыныгт гидилмеги билен бал>-ланышыклы дурьуш вакасынын, усти билен- ез айдын, боянинн топяр,

Ики повестде-де вакаларун, орнунын, бщхлиги /Кумушдепе» Эт-рек, Гурген себитлери/, члейле хем\ вагтынын, голайлыги /йири-минж^г йылларыц ахыры, оауэынир йьшлары.^ балш/ одари бутеви-

I. А.Ахундов-Гургеклишц.шахсы архивинден.

10

леиДирДси.

Кэбир -лецзетмелерин,, дек,ешдармелерщ, хатда эпизодпзрьщ габат гелмеги хем ики эсерк бири-бири билен голайяашдаряр» хатда ояары рухы тайдан бири-биринш;, довамы дцймэгб -хем эсао бермэн дуранок. »

Язьвкрнын, э серии, хер бир баш гахрнманындан тэ онун эпизодик иерсонагсларына чекш олапын, кешбине, сыратына евушгикли соз-лер бииен ре ну* бермеги шол гаарыманларын,, пер со.чалларын, окн-г^ьшди, гез енунде жаюш горнушде цейда болмагына гетнрйзр. йкк повестде-дэ сшатлалдырнлмадак адама габат гелэймек четин.Йене сл.арын,. хич хайсам бойы-сыраты, йуз кешби ве гайры сшгатаа-ры боюяча бири-бирияе ме^зэнок. Хатда хер бир статаандырма шол адашц хэсиеткнд йузе чккармага-да ярдам эдйвр:

"Ак йузли, а/га гезли, илче ¿ойпы оглан" - Мцрат.

"Сарнягыз, гезли, иаиы хул б ал ¡г гызжагаз" - Денди.

"Оя^гын, гайра баиында айбогдаиыны гуран отуран орта бойлы гар'лгыз, ёгын муртлы, би..ш девхер пычаклы, кыркына гсяайлан бир адам" - Рувакч галтамаг.

"¡^убут ала окузли ер суруп йорен яш эдедаек йигмт" - Мэти.

"Яндж/л етрьек чекил хумар балуй, агзыны ачыл, паллан, га-шаныл дз^/ран, сакгалы сьгрык, муртн н,онтук, ёгын геврелн веккл-башы" - ЭДухгар...

Повестлерде уланылян дурли чеперчилик серишдедеринин, бу з сзрлерин, тэсирлшшгиш ха<г-да артдыряшшгы билен бир хатар-да, пове смерим дллинде озузыща ймларыц эдебияткньщ дал ай-ратышыгыннн, ду*шяндоги-да балда йеркте беяяекилйэр ве сез-лемтерин, ду^улицпшдгкк, свзлэкце сезлерия; бири-бири билен бар-ланкшыгыНдакн таладут, о'елки-де дан,е бир о серии, язюхан деврун-дэки эдеби дата айратышшгьшдал хем дал, о йсем яэы^ынын, дилишн, езболуошыяыгындан бир аламатдар дийилш петите чикарнляр.

Еабын, довамында "Яшкичи Гурбан", 'Телди ве БеЬдц" хекаяла-ры!2х'Н( Парите кичи ящли чагаяава иистленш язш1андыгнг оларда еце сурулйэн ме с ел ел ер барада, шейхе хем бу хекаялар баба-тда туркмен чагалар ве етгиш,еклер эдебиятшнщ танкыдында й эре дилен ликирлерин, нэдереж,еде з саслидыгц хакында "дурулнл геччлйзр.

"Дансыз кебелёк" хекаясышн, яшлары ватанчылык рухунда тер-биаяёмекде ульг эхмкетинин, барлыгы белленилйзр.

А.Ааундов-Гургешшгкц туркмоп чагалар ве етгши,екяер эде- ; '

биятыны есдурмекдэки хызматларцшк, эсасыларынып, бщи хем оцу! халк арасывда айдалян эр текил ери топлая, олары язув усти би-лен окнжрлара етирмегинден ыбаратдыр. "А.Ахундов-Гургенчинин, эртекилеринин, хэсиетли айратыкяыклары" диен учушд бая- чутуш-лыгына щу меселэшщ дерцевинден. дузулендир.

1937-нжр йылда А.Ахундов-Гургекли "Бир бар экен" диен эр-текил ер йыгындысыны айратын китан гернушинде нешир этдирйзр. Бу китапда ж,еми о-цуз еда саны эр тек и бодун, одарын, хеммеси А.Ахундов-Гургекли таралындан яага гечирилип, оистемалашды-рыпыхг, сояунда-да дузух^инин, нети^е^и ерлешдирюпотдир. Бу йы-гындн туркмен эдебияаында халк эртекклериш чагалар учин тэ~ зеден ишэч эдеби доланышыга пфизмегиц б шпыни башлан эдеби процес балды. Ол туркмен чаг. л ар во етгинж,еклер эдебиятынын, дурли нанрлар боюнча гел^еккч о сушине ¡перги борди.

Элбетде, халг дередиз^илигинн эдеби тайдан авторлык дережр-скнде жирдан шилемек практикасы озал щниэ халклар. ~ши, эдеби-ятында барды. Руо - щюы Лев Толстойын, рус халк эртекилеринин, гиден бир талгырыны гайтадан ишют, ощ '"Х^-.стойын, эрта-килери" эдил халка еаирмеги вд^нуд бкр мысалыдыр. Эйсем бу тэх туркмен эдебиятында-да енден довам эдил галйэр. Болли эдеби-ят та.чкытчно! С.Шрадовын, Андалыбын, "Лейли-Ме^дун" дессаныны: халк' дер ьдщушггияиц чсасында ишленилииинден сэз ачып, дохры беллейшк ялы, Андалш "сияете т фантазиясыныц энчеме енумини годул, оны хут Андалыбын, ишлэн сюжета даер ялы эдипдир,?.'Г

"^ир бар эчен" атли йыгындадакы эртеккчер хем езуяин, сюяе-ти гурамакдакч тэряерй, дил ве откл айратышыгн бабатда езле-рини дице "Аэо> ндов-Гургенлинин, э] гекилери" хэкмунде тачадар. Ылайта-да хер бит эртекишн, ахырында "Нетик,е" дайли- берил-йэн мораль сш. эртекилери белли-кулли авторлашдьгряр.

Ёгсам халк эртекилери хекмундё чжющгсара ходурленйэн бей-леки эр текил ер де щулар ялы "нети^э"'душ геликмейзр. Эйсемде болса,' А.Ахундов-Гургенлшшн, барып, оаузыни^ йылларда хер бщ эртекинин, сонунда "нетиз^е" бермеги тари ердзн дерэн зат дал. Ол Гундогар .эдебиятынын,. классыкларында оза^Йан уланшып ге-линйэн дэп. А;Ахундов-Гургекли болса шол дэби туркмен чагала; ве етгшш,еклер эдебиятынын, хешз немала галиш девурлеринден -тэзечиллик хэкмунде эдобията орнашдорда. меселе балда XV

I. Мырадов С. Эдеби чекишмедер, -А.: 1971, -19 с.

асцр тзждх-яарс классик эдебиятынын, гернукли зехияи АДаш-нын, "Пышбага билен ердек хакындакы хекая" атлы шыгрннын, да-сшшкда децешдирмек ёды аркалы далиллеядирклЗэр.

Бабын, довамында А.Лхундов-Гургендишщ эртекияеринин, атаа-рынын, хем оригиналлыгы билен хэсиетленйэндиги» ягны кепленч туркмен халк накшшнын, эртекинин, ады хэкмунде гетирилйэндиги онун, эртекилеринин, айратышшх'ы хекмундо хгсиетлендщркяйзр., Шейле этмек б ил он эртекинин, бутеви мазадунн ук/мн хэсиетде йу-зе чыхарыяяр. Шейлеликде, эртекинин, ады эртекинин, морали билен утгашып, эртекиде анданылян манынын, анык дуярлыклы форма-да йузе чыкмагнна ярдам эдйэр.

Халкын, рухы дунйасияин, надеретеде байдыгыкы эшгэр эдйзн шол халкын, рухукдан демуп чыкян ганатлц сезлере айратын эх-миет бермеги, ояарьщ манысыяы ёрмагы, А.Ахундов-Рургеклитщ, эртекдлеринищ хэ сие та и айратыняыкларынын,. биридир. Онун, эрте-кклеринин, арасында ганатлы сезлерин, манысыны чезмэге, ояарыц, гелии чыкышыны сал^ермэге кемек одйэн эр текил ер хем аз дал» БУ бабатда балда "Вуз устунде тозан арама" „ "Сенинки нэмэн,-килик?" ялы эртекилерин, шсалында гиццзн дурульгп гечилйзр.

Эртекилерин, оригинаялыгыны кесгитлейэн аламатларыц, бири--де дал серкшдёсидир. Дин,е шол бир авторы^, взуне махсус сез-лем дуз'уш стили хем лил айратышшгы шол бир эсери шол автора дегишли эдйэр. Еу А.Ахундов-Гургенлинин, ортекияери" бабатда-да шейледир.

Эртекилердо херекет эдйэн ж^нлы-жрндарлары адашашдьгрмак стили хем АоАхундов-Гургеклинин, зртекилерини бейяеки эртеки-лерден тапазутландыряр:

"Сычанжрк окдг

- Тошак гыз. нирэ барян,? - диен".

/"Сычата аял бакан томзак"/.

" - Ери, Хок'ар дайза» нэмэ аглаярсын,?"

/"Хокар билен шагал"/.

"Ёдда барышпарына ендеринден бир томзак чыкяр. Булар он-дан:

- Ери, Гара хан, ниреден гслип, нирэ барярсын,? - дийип сораярлар".

/"Серче билен сычан"Д

Балда эртекилерден алнан анык мысаллара еаягштнын, Ахун-

дов-Гургеияини.ч, эртекилеринин, хер бир бабахдарда. оцун, беян эдиш сткяини йузе чнкаряндыгы, онун, ез дередикдяик Svsyhíí геркезйэндиги, сш эр текил ерик, душ езениющ, эсасы хашрма-ясшшн, халк ортекил ери болмагына гарамаэдан, алары автордсш-дыряндыгы» "Ахувдов-Гургеклинин, эргекилери" диймэгс ясас бер-йэндиги ынандырыжриык билен су бут эдалйэр„

Диссертациянын, дэрдухщи бабы "А.А^ундов-ГургекЕиниц те?-ж^шелери ве сощрын, дередшк^иигине тэсири" яийияигг атианлырш.».-яр. Адындан белли-болты ялы, бу бачда А.Ахундо:е-ГУргеккияиь, бзге дккден туркмен далине гечирен эсерлери зе тержиме чили*, ишинин, Ofç-ii, двредождоигине е'Пфен тэсири барада цурулыг; ге-чклйэр.

9зге диллерде язылан чепер эсерлер билек такышмак, они ч-лешдармек хер бир шахырыц, язьйшнын, дередвдилик ишинин -лешмегине, онун, ез милли эдебдатына белли бир де:"эдеде i-лик гет!фмегине он^айи тэсирини егафйэр» Озга аиилерде язияак хер бир чепер эсер онун, билен танцшян язшк^ шел э своде о ел.» эдилйэн ваканын, дуйп езенине душунмэге ярдам здйэро Языды та-нышшх езлешдирйэн эсерикик, усти билен сюжети9 композииияны • гурамаклыгын, тэрлернни, образлары нэхили айдынлащдырмаяцдцгы-ны евренйэр. Уиуыан чепер эсер дайяен сунгатык, иэхилк бслма-лыдагына ол шол езлешдирйэк эсерлеринин, усти билен гез етир-йэр. Хатда сонрбака езушщ рухы билеп ден, гопян эсерлери ея язян далине терж^ше отмэге гиришйэр. Шол твржт&аер xetr они чепер дередщилинде кзмшшиге барян ёлда таллаяр.

Бу туркмен эдебияты барада алнында-да инк ар эдилмезиз ха-ч-ыкатдар. Туркмен эдебиятынын, оеян эдиш ёллары, чепериилик

абатда ве гайры угурларда хэзирки етен дережеск кт оаоат-да онун, векиллеринин, дурли халкларын, осерлерини озлешдирмек-^ери билен багланышыклыдыр»

Хер бир язы^ынын, езунин, рзге дилде язян калбына голай чзы-щси балл p. Ол шонун, э серлеринин, тэсири астында -зр .шшш зде-биятларына шонун, рухы билен кыбапдаш гелйэн тэзедкк лттаизйэр. Элбетде шол тэаеляк езге дилде язян язывднын оухунь. кыбалдаш хем болса, ол милли эдебията гиризияенде, мшит рух бабатва айла ят дуюпмаяр. Мунун, хем себэби, оны езлешдирйэк мкели язшк,ы онун, милли рухуны ез-унин, халкиныц шшш дуйгы элегин-ден гечирист, ез милли рухы билен'югруп, зйлэя окширйаклигин-

дедир. Ду бабатда А.Ахундов-Гургенли шшинчи яобатда ГУндс-гар эдебиятыныц кэми яусгаларыяа гол ялылдар» Шыгцрье? але-да Новайынын,, Физулишщ, Фердэвсинин, коне чагагай, парс дил-леринде язан эсерлери дшен танышыпдцр, олары тер^име эдалдир.

Балда А.Ахундов-Гургеняинин, Фердевсинин, 'ЛЯакаш.'5, Новайынын, "Ширин-Перхат", Физулинин, "Лейли-Ме:<*нун" лозмаларындан1 аерл^гале эден белеклеришщ устунде гин^ден дурулшх гечклйэр ве бу угурда терзрме чинил, тагаллаларыяын, ерине душуши мнсаллар аркалы беян эдапйэр.

9эге дклли хэзирки заман эдебиятыны /А.Аз(ушюв-Гургекли-нин, яшан до ври гез ен,унде тутуляр/ азлешдирмек, терзкиме этмек меселесинде хем од ене Гундогар халкларынын, эдебиятыка айра-тын унс берипдир. Ду угурда Лутщулла Тараккишн, ".Хинди я елани" повестини парс дилинден туркменчэ гечирмеси онун, а? дередик^-лиги бабатда-да айратын эхмиете эе болул дыр. Цу барада балда гинщлейин дурулып гечилйэр.

Пандан башга-да А.Ахундов-Гургекли рус шахцрлары лушкшкщ, Луговскойыд, белорус шахыры Панченкояын,, турк шахыри Рза То-фигищ шыгырларындан тернрме эдипдир. Шол шахирана тержиглелер хем онун, хайсы шахцрлары езуне рухы тайдан гслай саиандагиш щаятлык эдйэр. Элбетде, шол тера^шелер езуяин чеперчкяик де-рицелери бабатда гырадек, болмасалар-да, олар отузынвд йиллар-да тердиме мейданында галдырылан ызларын, яэдерезкедедкгини еел^ермэге ярдам эдйэр.

Галкберсе-де хер бир тержрмэниц хшшниц дине бир терзк,име-чз-де батлы болмаяндагл 'айдын. эдилмели хакьссатныр» (Ззаллар терз^ше эдебиятыныц, шовяьг ве шовсуз чыкмагн дин,е терзхимечз баглы хасаллакилярды. Хер бир десганыи калган, ве берк болматы илкиш,и нобатда оцун, материалына баглы бсшшы ялы» гердджмэнин. хем шовлы чыкмагы илкибашда онун, оригикалннын дерез,есине> де-гишлидар. Булар бабатда балда А.Ахундов-Гургешшкин, тержиме-лери билен багланшшклн делиллендарии^ мысаллар гетирияйзр*

"А.Ахундов-Гургешинин, ятламалардакы ве хатларданы кешби" атландырдаан бэшиюда бал языз?ртщ тер^имехалынын, устуни етяр-мэге, онун, хэсиетлерини айдцндашдфмага ярдам злйар.. Балда профессорлар Н.Ашыровын,, Р. Алле вин,, фольклорчу Ата Рахмако-вык, Туркменистанын, халк языжрсц Г.Гурбансэхедовын, А.А/унцов--Гургенли барадшш яташмалары, Х.Ысмайнлошн,» Х.Кулымовыд, 0«

Абдаловыц, ЕоБертельскн,, Н.Ахундованын, А.Аху к дов-Гургенеэ язаа хатлары, А.Ахундов-Гчргеклинщ "Ханов, Хыдыров, 1^'рба-нов ёлдашара", А.Говшудова язан хатлары догрусында ггакир йв-редаяйер ве хатларын, асыл нусгаларындан гечурмелер ерлешдк-ркяйзр.

бал А.Ахундов-Гургеклинин, терй^шехальшын, ез зли болен язмздык сахыпаларыны гаянрдякпыгындан даяггары0 ощд туркмен э дебдатыны евренмеклиге чемаледшшни, чепер дэредав^илик диен сенэде гарайшыны кесгитлемекде, онун, образ нш ербоюна галдыр-макда, шахсыетини йузе чыкармакда вхмиетлидар.

Нетщеде барлатын, довамында гозгаяан ме сел ел ер бабатдакы пикирлер н,емленйзр. А.Ахундов-Гургепяинин; чепер двредиз^иик-дэки хызматларынын, оаузнш^ч йылларын, т\ркшк эдебиятыныц, та-рыхыны гез ен,уне гетирмекде, шал йипларын, тарыхынц язяклар /у чин улы материал болуп хызмат эт^екдиги ныгталяр.

Йпин, сонунда А.Ахундов-Гургенлинин, доредиждоик биография-сына дегишли гин^шшейин библиография берилйэр.

Диссертацвднын, эсасы мазгдукк ашакдакы макалаларда беян эдилди:

1.Сбз манысыны анрр бол сан, /I Элемголгар р 1992» Ш„ 8-9 о.//

2.Ахмет Ахундов-Гургешш ким? //"Туркмен дкли хем эдебияты, 1991, М, 48-52 с.//

3.Алтын ерде ятмаяр, А.Ахундов-Гур геняи, Магтымгулы зе онун, дередЕк^шиги ^Туркмен дани хем эдебияты, 1993, .ШЗ» 19-22 о.//

4.А.Ахундов-Гургеши // Свзбашы // Китапда:_ А.Ахундов-Гур-гекли, Гурген вдлгелерикде, -А.: 1992 , 5-22 с»//

Ь. А.Аяундов-Гургенли, Гурген а^лгелеркнде Ц Созбашы зе сезсонр // Гарагум, 1992, №5, 69-97 с.//

б.Ахмет Ахундов-^ргенли, 1ул оглы ~ Мырат //Ккталда: Туркмен эдебияты, 6 клас, -А.: 1993, 121-154 е.//

Авторы^ ищлерине чыкан сынлар:

ХоХыдаров С. Он-йигрими миллион дайиг агдарыи Ц "Эдобият ве сунгат", 1993 , 26 февраль. //

2.ГШшчдурдаев А» "Гурген 58,улгелериндэки* оваз /I "Туркменистан", 1993, 18 июнь. Ц "

АННОТАЦИЯ

на диссертационную работу Т^грбадова Касыма на соискание ученой степени кандидата филологических наук на тему: "Литературное наследие Ахмеда Ахундова-Гургеяяк'".,

10.01.02 - Современная нацжжалъвгя литература /туркменская литература/

Защита состоится "---"----------- 1994 г» ---" чаоок

в Специализированном совете Института литературы им« Уагтым-гулы АН Туркменистана,

Адрес: 744000. Ашгабат, ул. Гоголя, 15.

Новизна исследования работы состоит в тем» что ше-вке туркменском литературоведении дается целостный анализ гьос— ческого наследия Ахмеда Ахундова-Гургенли /1909-1943/,-

В диссертации впервые в полном объеме представлено разноплановое и многогранное творчество А.Адуядова-ГУргено:, усматриваются повести, рассказы, сказки, а такие зтихк и переводы.-

Дкссертыцая состоит из предисловия, введении, пяти глав., заключения и библиографии.

В предисловии обосновывается необходимость исследования вопроса, методология исследования, теоретическое и практическое^ начение, цель и задачи работы.

В введении дается обзорный, анализ основных этапов жхзт и творчества писателя.

В первой главе работы "Поэтическое творчество А.Ахундова-ЕУргеюш" рассматриваются вопросы поэтического мастерства юэта, моста и роли его в общем литературном процессе тоге времени, В диссертации анализируются поэтические троичз^леякя конца 20-х, 30-х годов, опубликованные в периодической леъ&ту. а также рукописи и яеопубликованные архивные материалу чюята.

Основное направление творчества А.Ахунлова-Гургенли э том, что он является зачинателем детской и юношеской прозы. Этой 1роблёме посвящена вторая глава, которая называется "Прозаические произведения А.Ахундова-Гургеяли". В главе ттолрооно и

всесторонне исследуются повести писателя "ЭДурац ~ сын раба' /1929-1934/» "В долинах ХУргена" /1935/, рассказы "Юясь Ку] бан" /1930/, "Гельда и Берды" Д935/, "Мертвая бабочка", 3 Третья глава работы "Особенности сказок А.Ахунлова-1Ург1 ли" показывает важную сторону в литературной деятедлиооти писателя по собиранию и популяризации туркменских янродякх сказок, их литературной обработки. Автор в сравнительном плане рассматривает специфические особенности оригинадьных народных сказок и своеобразные литературные обработай л я е.! сказы писателя. Это было новаторским явлением » :урк.ме»ич-.л литературе, давшим толчок в развитии нового жадаа лкаеилчу, ного пересказа народных сказок для детей и юношества»

Четвертая глава "Переводческая: деятельность А.Ахуядова»-Гургешш и ее влияние ка творчество писателя" раскрывает различные аспекты переводческой деятельности писателя .« их воздействие на становлении его собственной манерь письма.

В пятой главе "Образ А.Ахундова-Гургенли в воспоминания: и письмах" предстает самобытная и талантливая личность .писателя во всем его своеобразии и многогранности « вцсказыв; ниях, воспоминаниях и-переписке выдающихся. личностей л; деятелей культуры, литературы и науки.

В заключении подводятся итоги проведенных антороу исоц«. ваний и делаются обобщающие научные выводы* Приводится■обширная библиография.