автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.02.09
диссертация на тему:
Поэтика поэзии Аветика Исаакяна

  • Год: 2000
  • Автор научной работы: Антонян, Надя Григорьевна
  • Ученая cтепень: доктора филологических наук
  • Место защиты диссертации: Ереван
  • Код cпециальности ВАК: 10.02.09
Автореферат по филологии на тему 'Поэтика поэзии Аветика Исаакяна'

Полный текст автореферата диссертации по теме "Поэтика поэзии Аветика Исаакяна"

« QUU <. UfiU03Ubh ULUUb Иээчириъпнэзиъ hbUShSni-S

РГо ОД

иЪБПЪЗиЪ ъиози QPhQflPh

i ¡\,:l' ¿ibJ UUÜShR hUU<U43Uljh QU<DUön3h tuflUPUPUbUSQ

Sffi. 02.ф^- <Ш]пд tbqm ümuGujqfiinrupjuuúp puuüiuu|ipuiljujCi qtiinnipjniCCihph |эЫ)0ш0пф ч[илшЦшй ujuinf^iuGh huijgCkuù uuinbCiuitununipjuilj

ubauuQhp

ьпьаиъ - 2000

Utnbùuj|untirupjujCi pMiuù hiiiuuiUiinL(b|. t ЬришСф u)biniuliujù hLudunuoipiuCifi hiujng ¡bq^ti iui5phntirui5 ,■

Q|-iuuul)iijD пЫ^шЦшр

UnœsujLnuip IjujqiSujlibpiqntpjmû'

ьаьмзиъ LbMfïb чпгзпкьь

ршЬшфршЦшй qfiLnnipjniOCibpfi rynljuinp, цргфЬипр

ипзиъ utm игиьъичг«

ршЬшфршЦшй qfiunn tpjmûûhpfi lyiljuinp

питэзиъ зпюи птрсъь

puaûujufipujljiuû qtiuinipjniùùbpti рЫ|йш0т

DpUmDfi U. Рр|гиипф шйЦшО ouiwp |bqrutibpfi Ц|Ьи1ш1(шО ^(juinfiuinicn

^u^inutjujC/nipjniCiQ l(ujjiuûuiini t 2000 p. uuujpfilh 21-fiCi, cíujúq 12-fiù, «

QltU CUSumjLuCifi ujùijuiCi ibqiJiupiuDrupjiuti fiCiuuifiinrumfi L СрЬшСф цЬи1ш1(шй hoiúuj[uujpujCj|i 019úfiuigjwi dujuciiiiqfiuiujliuiü (unphpiyuil <uiugbG 375001, bpUuiO, Upnúljiuü 15:

ULnbDaifunurupjiuCiQ L|iiipbih t бшСтршйоц « Q-UU CUÂuwjujùfi uiûi|ujD (bqiJiupujGrupjuiCi |iOuLn|iuintLnfi qpiurjujpujGruú:

Ubqi5aiq|ipQ ишшефиб t 2000 р. duipuifi 15-(iCi:

Uuiuùwq|iuiuil)ujû funphpqh

ШЛиЛ.

pbl^CiuJÓm ъ.иьипъзиъ

qfiunuljujtj £шр1пгиг\ш|1ч flpStJijtii^t, ршйш1фрш1)шй q^Lnrupjnititibpfi

вшизь ироьишъгшзлнъс: Ubà t Щ. huiuhuilututifi qbpQ úbp qpuiljiuCi-iÏ2UjLjmpujjfi& dujvLuiiqnipiLulj úbp, niuuifi йрш ULnbr[óiL¡qr>pónip¡niúübpfi úwufiü qpijb| bCi чршЦшйшчЬ^ш^шС! pCinijpfi piuq&iiphil bpljuiufipnipjnitiCibp: <binuiqnirmqûbpfi LjnriCha n^uJrjpntpjujD bti lupctuiOuugbi CiuiU Ui|. huuihiul|jiuû[i hoipruuin U |iCgDujin¡iuL| ibqijfi npn¿ hujpgbp: <}iútiiuljujtiruú gûûnipjiuû 1шшр1|ш bû quipûbi huuihiul)jUJGh gûiupbpqnipjiuû ршошщш2шр|1 п^шршСшЦшО шшМйшЬши11|гцр)п(.йОЬрс, риипшЦшя^^Ь, puiíiujuinbrióuil|ujci [bqilfi luqpjrupCibppCi, l|umnigiluiôgt>& uuoti¿i{nq huipgbp, puigujhuj)imjb[ ibqQujl)iu(i uiqrçbgnLpjntûûbpQ, pûru|3wqpi(b[ Gpui Oiufunprjûbp|i ibqniír, fi(/¿a(bu ûiuU huiuliujluuuû|i tbqt|(i qu/pquígnuíg: Щ. huuihiul|jujû|i [шфшбп [unugti [ЬяЦшЦшй шрфщгф ЬшрдЬр pGCmq qfiinuiliiuû ui2fuunjinipjntCiûbpnii5 hbmuiqmnnipjiLiCi jbù tupduiCiuugbi tipui ¿щфш6гу|1 0ишршОш1|шО, ¿uipiuhjniiujuliiuCi fipnrxnipjniCiDbpJi U щшш^ЬршЦпрйшй, шра1шЬш](-П^ш1)ш0п1р)шС| ilfijngCibpfi Ьил5ш1)шрц[1, puißbpji àluifiiluJumiujfiCi (utfpbpti n¿uil)iuú lupdbpù ni шпшй0С1и|Иилл1]Пф)тС|ОЬро: ЬишИшЦцлСф ùùujû fitigùLUtnfiiM qbriwqbuifi Ь ùmujônqfi [ипи^шрфишЬ hiut5uitiriqi3ujû|i U Lucipnqgiuljujci q¡imiuL|iuú pûûntpjniÙQ, hfipuiifli, aiühpuKfb2Lnnipjniü t, iîtuûuJi(iuCtrj пр uijü mnû^niiî t huij Lbqiluipiuûnipjiub U nôuiqltinrupjujù IjtupUnp huipgbpfiû: UttuUSUbPh bi)USU4b nh lublhPbbPO: и^штшЬрЬ ЫцштшДО t ui/ ptuguuhuijinbi huiuhiul(jujtjfi £Шфш6п uuibqôuiqnpànipjmùùbpti |unugujpilbutn[i tiCipü'JULnhainipjuiO jnipuihuiinljnipjruCiCibpD, pl ruuniúüujufipbt paiöaiuinbqöfi ¿шфшдгф ibqLluin¿uil|ujü ujjü tipnqnipjniCitibpQ, npnCip шглиЦЬ^ pûnprç bCi йрш [unuptupijbLiinhù, ibqi|uji5inujáiiiL|Uj(i ^uiljrujpfiCi, q/ qüaihujmb[ l">uiuhujl(jujûh ¿шфшдп[| прщЬи haij pwûiuuinbqôtul|ujCi funupfi ршрйршрфиш бйтг: UuibCiwfununipjujü üb? и|ЬрпЬ|12|Ш1 [ццш1лшЦшг>рпиЗп1( итш^шцр^ bú hbmLjuii fuürjfipübpp. ш/ Ui|. ¿сифшдп umbqóiuqnpónipjmüübfi^ lbqi¡uin¿uuliujú

фииитЬр[1 Qûinpmpjniû L huji5uuljuupq(uCi, pI фшитЬр|1 qiuuiul|iupqruútig U i|bpiniámpjni(j[ig pfunq ор^Сии[шфги|Э|гнййЬр[1 puigiuhuijinnitf Ьшйшщштшфшй bqpuihiuûqniilCibpnil, q/ Щ. ЬишЬш1ишЬЬ ршйииишЬ^бшЦшй (unupfi ibqiJujnáuiliiuCi fipnqnipjniOûbpfi hmjinúujpbpniú U pOCiniCÍ ратшщшгшрифй, ôUupiijGuit|UJÙ, 2шршЬ)пшш1)О10 йш^шргциЦОЬртй L щшт^Ьршфргёшй-шртшЬш^ш^шй úfigngCibpfi hiui3uil|uipqrui5, r\¡ huaihuj4juuû|i ¿иифш0п uvnbuôiuqnpômpjniCiùbpfi

ршпшцшгшр)! inuippbp ¿bpuibpfi rjujuuilju/pqnttS U ijpuiûg n¿iul)UjD uipdbpji qOujhiüuiniij, poiûûuuinbqôh puirjpûuipntpjuiû Ii puji?cquiiuqnpóúiuü i[uipmbinr»pjuiCi pwguihujjinntiS, Ь/ huiuhuilfliuCifi [итфшрфшиф шпшйбйшЬшш-

^mpjniûDbpfi U qpuil|uiü hujjbpt¡{j|i [bq4ail)UiG-pbpuul|iiiCiujl4Ui£i tipririrupjiuDCibpfi фп[и1ииршрЬргир]шС|, рЬршЦш[1ш1)шО ¿tjaneöübpfi dbt)ùujpuiGrup|niû:

пшгшъииьрпшзиъ «Duusauiiu ъзокас ьц иьгатириъичиъ <hl/ec:

rUurui3ûaiuppr>ip)uj(i фшиишиЦиА GjnipQ Щ huuihujltfuiCiji ¿шфшбп uuibriówqnpónipjmCiObpü bCi (huujhujlijaiü Ui|., t¡fil|bpp дпцгиЦибт, h.2, ЬрЦшй, 1974: huiuhuilijujû Uij., Gpl/bp, йрЬшО, 1987): humhwljjuiGp ¿шфшйгур ¡unup-iupi[buinfiû L^bpujpbpnq ibqiJuiljujCi Ojrtipo £ЬСи1ш0 t huij L oinuipujqqfi (bqijuipujüübph L hbinuiqnuinriübpti qftinujinbuuiljiiitj niumúüuju(ipnipjniCiCibp|i hpdpnij ni huybguitjbinnil: 0bi3ujjf) hbinajqninmpjUjCi <fiut5uj0ujl| qnpóiuói|bi bû [bqilaipujúiulfuiú htutfuucíujúujciujljjuj eiiùnipjujù, fiQ¿u)bu ûaiU i|bp[niámpjujú, huii5u)r\pnipjujCi йЬрпцОЬр:

QhSUUUU ЪПРГиЗЙС: Uinb(iui|unurupjmCi qfiinuiliujû ûnprujpQ Щ. huuituuljjuiCifr ршйшитЬцбшЦшй ¡unupfi ibqiiuinÄailiiuti WBuiGôtiujhuiin^nipjniiiûbpp ЬинЗшЦги}-lîtuûji güúnipjruCiíi t, Йшийш^прилфи цштЦЬрш4прбшО-шртшЬш]1Л2ш11ш& ùfigngûbph, pumbpfi :ûIiuj|ii3iliuuiuij1iù |ui5pbp[i L рЬрш^шйш^шй (àUupuiCiuiljuJCi, ¿uipiuhjriiuuiljUjG) jnipujhtutnljriipjntúübpfi U rçpuiCig n¿ujL|ujú lupcfbpji

pujguihiujuitHi5[i:

Uoujjfilj LutiquuiJ фпрб S ujpi|nt(3 фшшлш^шй hiupniuiri újrupfi i(bpiniónipjaii5p hiuiiuil)nr|úujOfinpbG pCiCirupjuiCi uircCibt, hiui5ujl)uipqbi L uipdUnpbi Щ. huujhiuljjuiùfi |игиц>шрЦЬшп|1 ibqiiainÄai|4Ui(i uicwüáOuihujLnl<nipjmüCibpti шйрпг^шЦшй huiduj-U' ршпшицш2шрш)№, ршпЬрр 5UwtiúajuinujjpCi [uúpbpfi, U' ^Ьрш1)шСии1|шО tipnqnipjriiùObpfi, W щшит^Ьрш^прйшЬ, шршшьш)1л^ш1)ш0 ùfigngûbpfi пйш1|шй G^UjCjujljnLpjniCiQ, ОЬр ljujj mg ttb[ piuOuJumbqófi |unupiupi|buinp umujûâùujhujtn-Ijnipjrutiûbpfi L qpmljujü ihujjbpbtiti {bq4wl|uiú-£bpiuljujüujL|UJÜ fipnqnipjrutiCibpfi ффЬшршрЬрт^гиййЬро, ОриЛд rç.bpD ni inbrço huijbpbûfi |32ш1|15шй ni qujpquugiiuiû qnpàpûpujgruâ:

SbUUMUlj UPdttëO: ULnbût!j(ununipjujD тЬиш^шй lupdbpp фшитш1|шй Gjrupfi lbqiliundwl(aiCi gCiDnipiiuD .hpdiuû i|puj Щ. ЬишЬш^йшр ibqiJujl(ujCi L¡2ujl|ru¡pfi

wpdUnpruùù t hujj [ипиршрЦЬишгшЗ: l^fuuiuiiuOgniii ujniuç gu^Quià [uûqfipûbpQ U übl|ümp!uCintpjmCibbp[i, ripLutigfig p|unq bqpœhujCiqntùCjbpQ l|iuplnpilni.il bû hiuinljuiiqbu (ипиРшРФи1гФ шпшйбйшЫлл^гиррт^йЬрЬ U qpiul|iuû

hmjbpbüfí ibqc|iul|ujû-gbpujl|ujûujl4u)û fipnqnipjniùûbp|i фп[иЬшршрЬртр]П100Ьр(1 hbLnujqnintfuilj шгстйпЦ:

ЧПРСГЪимиЪ UPctbeC: Il2luufmiuûpnii5 шп1|ш шЬиш1|шС| Qûq.hujûpuigrui5ûbp|] L hhûCiuuijnpniùûbpû oqinuiljiiip bû qpnrih [unugaipiibuinD niuniùûtuutipnqûbph, mnbq|nu]jh ibqijfi U n¿h ЬшрдЬрпЦ qpLU(ti|nr\Cibp|i ЬолЗшр: l^luaiuiiuljpQ l)iupnq t oqmiul^ujp (¡iQb[ ùuliU Щ. huiuhiuLyuiGfi uuibriôiuqnpànipjmtiûbpo U qpiuûg ibqtjiuliiuû i52UJl(nijp[! pûtinq q|iuiuil)ujû hbiruuquj mumi5úiuijfipnipjniútibp[i huii5iup: <bLnaiqrunnip)uiCi ujprijniûpûbpQ l|iupnri bû l([ipiuni|bi Лш5шйш1|ш1|Ьд huijng (bqilhù, n¿LupuuCinipjiuú[i 6i|fipi{ujó ртЬш1|шС| qujuQCipUJgùbpnid U шргф haï] ¿шфшбгуЬ tunuoaipitbuinjiù йфр^шд mu Ш2(иш1лшС|рЬЬрт15:

<Ри,Лиги^ПИ1ЪЬРС: UmbûLufununipjuJû ЦЬршрЬрщ 1(шй hpujiqaipiutjniúCibp, прпОд дтдш1(о úbpl^tujiugijaiíí t ubqúujqpfi i|bp?niiî:

изьътипипкэзиъ Ш^и'ШСЗ'ШЪПЬВЗПГЪС: UuibûiulununipjmûQ рййшрЦ||Ь1 t bpLiutifi ицЬшш^шй Ьил5ш1ишршС1[1 huijng ibqijh uitiptinümó U rçpail|UjCi l)uipótipnt| bpuj2iuu)i-lnpi(bi hpuiu|üjpuul|uu¡tiü muJ2UimuiCintpju)ü:

иЭЬЪШиПиЛШЗЦЪ ÖUMULQ ЬЧ MUnfttSUUOPO: UirtbûiuJununipjujO 0ШЦШ[Р 177 tg t: UmbûaitunurupjntGQ ptuql)uiguj& t Cibpujànipjmûfig, hfiCq ршй^ЬОЬр^д, npnûg fipbOg hbpp(iù niCibti bûpuipuidfiûûbp, апЗфпфтб^д, oquiujqnpállujó qpuil|iuûntpjuiû gujùl)fig:

USbbUlununh03Ub <hlibUUUb рлчиъошгшзлп^с ЪЬРиОПШЗСиЪ: Ü2tumuimúp[i йЬршйш^шй úuiumií Ûbp4ujjuigt|nii5 bû qbquupilbumail|ijuû bpl)f» ná(i Йшфй тшррЬр hbinuiqninniiûbpfi qfiuiujuibuiuljijuû ùninbgniiJûbp: UjûnthbuiU qpaiûg Qûr>hmbpuugi3iuû hfiúpnif ûbptjiujujgi[nn5 bû qbrçujpL|buinujljujù uinbqôiuqnpôrupjuiû funuguipv|buinfi рш^шпр^йЬрц Ijiuqdnq [bqi^uunÄujljujCi uinujûôûujhujinlirupjruûiibpii U iniliuii daii5ujúujtiui2p2ujúfi huii5ujdnqm!pquil(ujci ibqi||i nt qbqaipi|bULniuL|iu(i qpuul|ujûntpjujû [bqilfi opfiûu)-ju^ntpjmDObpfi Lunú¿rupjnt(jGbp[i: Spi[nii3 bù Щ. ЬишИш1[)шй[1 (unu£wpi[buin|i прпг hujpgbp ûbpljujjLugûnri ui2tuiuLnnipjniûûbpti DCiqhtuùnip pûnipiuq|ip[] U qpuiûg

pniJuAr}iul|uijfiG UJt?uitiûùiuhuiinl4rupjniCiObpQ: <fiúDuiilnpilni.i5 ЬЬ рЬйиф oCiuipntpjruûB, йОйшрЩЬфе hujpgbph uiúhpuKtb2mnipjnitiQ U ^lupLnpntpjmCiQ, йьр1|ш)шд4пи5 ui¿fuujuiu)íi£p üujuuinmtjujr(pnn3ß, Огфий iumbúujfunuru[3¡uiú фшитшЦшй uiqpjnipCibpQ'.

unuahb PUdhV PUDU^UCUPh ПбЦЧЦЪ тйЪЗЪЦ<и5ЦПШЗЛЬЪЪЬРО: Ршф^О Cibpl|uujuigCimi3 t Ui|. huixihujt()iuCifi ¿иифшбгф ршггш1цш2шр[) пйшЦшО BÙûnipjnLÙQ: PûmpuiqpiJnuJ bû П. WujûujjujGfi U Ч. Цпш^ЬишСф рййшрЩги! huipgfitt ЦЬршрЬрпц qfiinuitjiuCi tu2|uuiinnipjruCiCibpQ, т.ршйд náuipuiDlut|uiCi uipdbpj]:

I.Ьql|шL)шD CijnipD ßtitifc^u uuDaj2ùnpr|i|b|. btiß рищшщшгшрЬ rçuiuui^uipqùuiCi

ршошч^илшЦшй L пЙшршйш1)шО, qnpáuumuliuiO únmbgúuiúp: ЬишЬш1цшСф ¿шфшбгф |bqi|h muniiSûuJUfipmpjLuCi QÜpuuggruú С/ЦиишЬ t amCii[b[ ршсЬр(1 n¿uipiuCiiul)iuú pûiupuiqpiJuiG ru ryjuuuul<uipqúujO ljujplinpnip)ni.û|3 U h(n5p Qúrjniúilbi tfiuúuiOuil¡uil|tig hiujng [bqitfi ршггшщиигшр^ ЬшбшЛийшОш^ш CibpphfJ rmiuuiljujpqmpjiuGG:

ЬишЬшЦциСф ptuniuiSpbppQ |ui5piuilnpb| bûp hbinljon гЬртЬрп^. ш/

hujiîujqnpôuiôujliujCi ршпЬр, р/ с^пЦрг(ш[ипиш1(дш1)ш£| ршпЬр, ц1 hûiupuitiru-pjmûûbp, i>/ iinpuipuiûntpjnititibp, Ь/ фп1ишитр]тЬЬЬр U omuipujpuLitinipjniù&bp, qI дрш1)шй ршпЬр:

II. <Ш15(щпр0ш01иЦшй ршвЬр: Uju ршпшгЬртд jnipwgujOymp ibqilfi, qbrituptJbumiuljuiCi uuibrióuiqnpóni.pituú ршпшщшгшр^ илЗЬйшишЦшр йший ( L|ujqi5mú: ^Ьшр t ûljuitnbi, пр htuúuiqnpóiuóuiMuiú piuobpQ ¿bqnp bû tSfitxijCi [unupuijfiû úfijuuLjujjplig qmpu, ú¡i[i¿qbi? [unupuijïiû úhsuiiJujjpniú qpnqfi ЦшдпиЗп4 qpaiüp odtnt{mi5 bü n/SiuLjuuù шршшЬиутги^шйгадшйр àhng pbpbini} ффшрЬрш1(шО ljfnpumrupjmù(ibp|i hCiuupiuilnprupjniD, f>Ci¿iqbu CiujU púuiuiruujIiCj puiqúbpui(iqrup¡ru.G". Ut{. huuihiilu'JuGfi puiciuiuinbr\óuit|ujci tunußfi риюши)Ш2шРЬ qquj[fi Йшир Liuuqtíi^iuó t huiûiuqnpôujôujljuiû pumbphg, npnüg púuiuuiujjhú piuqúuiqiuDrup¡ruG6hpCi }ip ¿шфшбп (unupniii húuinpbCi t qnpáuióntú übó ЦшрщЬтр: <шйшапр6ш6ш1)шС| рашЬрр (иЗшишш](1£|-пЙшЦшС| 1лшрпцтС1шЦтр)тОо L qbqiupi-(buinujl|ujci ujpcíbpQ pujguihujjmtlniú bû прп2ш1)р hutihuuibgutnbpniú, фп|ишрЬрш^шО ujtumijbpùbpniû: <uiúwqripé>iuóu)ljUJD ришЬрр пйш^шй тшррЬр l^fipiunnipjntCiûbpniiî qpuLnpiJniú bú úuíU puiGuiuinbq<S|ï ptunbpfi paiqiítiúuiuwnipjaiO,

hni3uiÛ2nipju]Ci Impair?rupjujù, puircQtiinpnipjujû uipijbuun] U pniDiuqnpóUiórupjuuü i4uipa|bLnrupjruûQ: Uju haipgniú lu rçpulinpi{fuii t Щ. huiuhiulijuj&h qbr\iuq|iiriLul|aiú iltupu|binrupjru[i[3: <ш(Зшцпр0ш0шЦш0 piui?bp|i úppfiúuiuuiúbpfi hnùu)û2iuj|iû l)[ipujRnipjniúCibpnil ршС|ши(лЬг|0[1 h&rnpbG n¿uii{npnii3 t tunupQ tujCi qujp<3übtni( tíjnipbq U 1)Ьйг)шСф: РшСшлллЬг^ш^шЬ hnijqfi qnpnipjtuû шпшЦЬ^ гфщпй) ni ujpmuihujjirifi¿, ùbpqnpôruG ni шЦрЬщ «piupqùuiùnipjuiû» ЬщштшЦт! ЬишЬшЦ)шО|] Ьшйш[и t iJfiLDnijCi funupiujhb üfigmiluujpniü ûppnpbû hiuúiuqpntiS puinfi niqhl l* ффшрЬрш^шО fiúwuuitibph qniquihbi? IjfiptunnipjruùûbpQ' paiDuiuinbriöu^iuCi hjniui[uJópQ hujpuinuig'ubinil piuntiúiuutfifr ûppbpuiûqiujtiù qniùuj|uujrini|:

Р. (¿п^П1|рг)и)[ипиш1)дш1)шй ршггЬр: дп^т(рг)ш[ипиш1(дш1|шС| ршггЬрр qnp6ui6rupjuji5p huiuhailuaiCiCi ium-Ui(bt шртшИш^ш^ ni ЦЬй^ииСф t quipâûniù ршйшитЬг^бш^шй funußo, ûpiuû (тщпргрий п&и^шО übó фдр, цршОпЦ huipumuigûnid htuj qptuljiuû ibqruû ùpiuû ЬЬршрЩпЦ 0т\п1|рг1ш[ъпиш1|дш1|шй ibqijfi hnpq L|hùuniGuil)ntpjuiCi hqnp ùbpnictQ: 1)ш huiühiulyiuO qbqiuqbinfi úb6 LnuiquiCiqfi ujuujtiâCiiuzûnphfi i{t|iitjnipjruûCi t tunupuijfiO hiui3iuu|iumiuu|uuiû úfijaiiluujpnnü (ip uibtiQ qrnujô dnrinL}prçiu|iiniJuil|giiil|iu(j piunß Цш«5 ûpiu ujju l)uiú uijû ВЬрш1^шйш1)шй ÔLq huiuhiul|jiuû[i £и)фш0п)пи] ЬшЙш(и ufujútuGujiJnpniú t oioippbpnijpti, puuDaïuuibqàujljuiG inu)0, hiuóiufu ûujU pujCiiuuuibrçônipjuiû hOjnqnipjmCiQ: dnqni{priujtunuuil)gijul|uu& pimfi l|UJt5 IjuumiuljgntpjujCi qnpôuiônipjiuÛQ hujiujfu ¿иифшбп [unuph hujûqu)itnpi5uji) [uDnhn t iniörutf lîtmitfuiiîiuûuilj ûu|iuuinbtnil [unupfi nzSiu^iuû iupiniuhujjin¿ujl)iuGnipjuj(i nidqûuigt5ujû|i.-OpfiGuil).

Ubp pmgh tiiuiu pipntihb Эвф Ijuipninu inaiQti, Пр bpqnil inujùp, iriiuDfi Upainij ufipmó fiiî ШШЬ&: (Od. 40) Щ. huujhiulijmûti £шфш0п funupmiî Gdl)CiujOi5ujû [uûqtipObp bû iniôniiS pair). 9iuhb|-9hi|uib. ?пг)-?шфшп. ршр ni úmqairc. iO, puinuntCi. щищ, nuipq, ршфМ. thtiyhM. 2ПШш. ОШй, ûuuq, paiO dnqntlpqiufunuwligujljujCi ршпЬрр ni ршпш^шщшЦ-gnipjniGGbpf) qnpöiuönipjmDObpi]: PujOiuuuibqÓQ qiupàilujôuijtiù

gnipjruGbfcpfi (иЗшитофв ишишЦшдйшй (ицштш^пЦ bppbúG t i}uipáiiuuófi

ЦЬршушпшдйшй' фпфп(иЬ1п4 LjujjniG 1)шцш1)дтр]шй umuiGú|iú puiqoirjpfi^. uiubûg hnqnt funppp ljiuit(iuljgnipjniüo rmipóGniú t hnqru lunnpbnn U iuj[û: huujhuiluuiûCi fip ¿шфшйг> (unupniú huu¿ui|u t oqinuiqnpámú dnqni|pqiuL|UJû i|ujn U l)bCir)UJÚfi ibqiJiudimjáruinipjujúD pûnpn? Ijujjruû U tif->uiul)uijniû t)uju)iul)gnipjruûûbp, qwpôi^iiKigûbp (óni[ Ш^рЬр, 6mJ lyiupqbp, «SniJ гцшйиц, ршр ryuinüuui, br\G(il| шг\§[)1|, ЬрйЬЦ ЦттшО, 6п»4 дш^Ьр ...), прпйв (unugtiû hiurçnprçruù bû tfnqnilpquiljujû nófi UJßfiGßGnq pnijpCi nt gbpúntpjmDtr Щ. ЬишЬшЦциСф piuûuiuinbqàuJljuiG [unupruii Ьшйгфщшй ЬО цшр01|ш0рОЬр[1 ujbpfi^pujqiujfiû (¿psuiurupaijfiû) qnpôiuônipjmCiûbp, npnûg шл.ш[ипиш1)шО pûnLpoiqpntpjruGGbp bù U htuûqbu bù qiuifui i5h puunfi фп[ишрЬй, uijiujpuuGnpbû hfabgCmiiJ фп[ишр[>й4ш0 ptuDQ. uiubGp bpmq[i ptuqnihft -UJrigM ufipnihfi:

dnqnilpqiulpjuG ibqi}uii3uiujôn[inipjujû|] hoimnil^ bû ÜdIÉMÍQÜ puipqmpimûûbpp U рсшифй hujpiugpnipiruûûbpn: MpUGtuijnpGbpp qui[fiu bû ¿win hfiG duji3ujûiul|&bphg, L|UjqúniiS bû ршггшршрф5ш& i5[i |umi3p: Mpliùtu^rip ptupqnipjniûûbpo npujbu n^uuljuiû hùiupiuûg huióuitu I qnpóujóniú huuihuiljjujûû hP ¿шфш0П]гий: OpaiCig úbá úuiuq <)rvim}pqujl)ujû óiuqmú niGfi, |iuLj üjniu йшир hiuinml< t qpiuljUjQ ibqilti'u: huujhuiIgnito qnpöaiämü t ЦпЦЬшЦпрОЬрЬ ptuqúuiqaiG ôUbp Ц|6ш1|шйш1)шй, piliuUiuùiuljujû. nbpiuGiliuùtul|iuO LimqúntBHHúp L uijiû: Puiqtiuiqujû bû Gujt» ûpui qnpiiuôuJÔ 1|п1)ЬшфрйЬгф lihpuJnntpjruGGbpQ' npn2¿uijhú, iqwpwqaijail|UjG U uij[ù: <шйгфи)пи5 bû шйфпфф, Ийутйшфп^^шб iniuppbpnil ljpl|Gmi|npûbp, fiú¿u|bu GuuL ЦдшЦшО pmpqnipjniGDbp, npnûp Ijpniú bù npn¿mtjfi qbqmqfiuiuil)iuG G2aiùail)nipjruO:

PuiûLUiiinbrt&ujl|iuû (unupniü huiuhujlyuiGfi Gnipp, hüniui, ¿1и2ш1|шф1р дпр6шйп1р)ш|5р С?пг)п1|пг)ш1ипишидш1|ш0 pûnuph ^шт pujnbpfi húuiuinuijiú ûppbpuiOqûbp hql^ruú-iuqCulaiüntü bû, Gppuiljbpir^niú-ilbpuióruií ирршшшгЬ úujl|ujpr¡ujl|fi U qbqujp4buLnujl)UiG (unupfiíj hmrjnpqrui} umpûgGnq qniùmqbqrupjniû: йп!\т4рг1ш(ипиш1)д1и11шС| G qpuiLjoiG nábp|i piurcbpft ni ршпшйиЬп^ qniqiuhbn qnpóuiánipjniGGbpni| qniqnprinipiniGbbnni). uijr) ЬрЦги nóbpfi piunujâLbpp fipmp фп(иш&дгш5 bû IjUJpUnp huiuil)uiûfi2Ùbp, huiúuiipijniú ¿¡Ыщ йцгиипф ^Ibpçùiup-qjmûpniiJ 0üi|mi3 t fiuoihujluttiGiuliujG ршрдршЙшгшЦ qbriujpilbuinfi ibqntCT шп^Ьдгий

dnqpi{pr|Uj|GnipjujG huid ni hnuinij, jbpú 2(/jni(, huji5iul|iluJÓ qpailjUJÙ [bqilfi hnqbU|iupLup 4<Jb(3ntpjujiîp :

PiuOuiuinbqáQ tjujqúniú t CiuiL Cinp ршпшбгндЬр, ripnûp huipumuigüruü bti úbp • qpuiljujD ibqniCi ([ruju-hfiujgg, quun-цц, ¿Pfl-íunjiuiq U шдй):

СЪиРиЪППЭЗПЬЪЪЬГ1: Ui|. huujhuuLijujüfi ¿шфшбр funupnid bppbùû qnpótuóijniú bû hüuipujGmiairuGübp: ^puiGg l|fipuji?mpjmC)ûbpm| piu&iuuinbriÔQ úfi ¿uipp qbqai-qfiuiui^uiG йицшлшЦйЬр t hbinLUU(ùrjntù:

Щ. huujhujLtJUJÛfi pniùiuuinbriôiuljiuû (unupnitf Ишйгфщпг! hGuipiuCmipjniûûbpfi llfipuinmpjniGGbpQ цЬ^шрЦЬитшЦшЬ Ьрфй huiryipqniú bû i5bpp 1яшрш0ш1)шй, úbpp с}ш|Зшйш1|шфЬ-щиил15ш1|шй bpuiúqGbp, iJbpp Ц ОьцшишпиЗ hbpnuGbpfi ифи)ш1|ш-йшдйшйй ni pmGtuuiJibqáujljUJG илцргиф mpinuihuijui^ajLjaiûnipjujûii. opfiûujljûbp. ptuqhü, Piuhtlhniu. одш(ипЬф ОшСфр. Gmpbilbp, uiuitmn, Umi!UJUb|. тшпФппЬ|. unuiuuq. uiuinriuuGq. uiljû, ¿futuG)i, i|uiuG. йиЛиЬ|шд U ш||й:

ЪЛРириЪПКЭЗПЬЪЪбО: Ut|. buuihujltfiu&fi ршЬшитЬцдшЦшО (unupniú Огшйш-l)uilfi uibq niGbü GnpaiL)iuqi5 cuinbnn' GnptiipuiGrupjniGGbpQ: PuintujfiG Gnpuipiu-ûnipjniDDbpn uinbqà4nii3 bù haiuuipuil)U)l)UjG 1цшйрпи5 U úaiprini hnqbljuiCi iu2(uujphriii5 (jwinujpijnq фпфп(ипф]тййЬр(1 pb[uiqpujüpni[: bnpiupuiGnipjniGúbpi] прпгш^ inbq niCibù tbqt||i hiupuunuigúiuü qnpónid:

<ujinl|uiu|bu Цшрипрфпй bù hiuûiuinbpumuijfiû GbppfiCi hpuirçpnipjiuùp щицйшйиЦпрфид hbqfiûtuljujjhû l)UjqúnipjniGGbpp: Щ. huuihail^iuGQ inppiuu_|binruú t huijbpbû|i hwpniuin ni pujqúuiqtuG qiuCiôujpuutifig oquùjbini nipnijù bquiGujljGbpfi ni ôLbpfi: Ъш Gppnpbû осцлЦпиЗ t übp lbqilfi qtupqiugúujD ргцпр iul|niGpGbpfig: huiuhiulyiuCip 4iuqi3b( t hbinLjiui GnpujpujGnipjniGGbpQ luhbqaipiuih. uiuinqiup|ip. lurciniáLUpbpn. lUPÙbufrjiuGà, im|iuGnunJbm, aipGiutlmo, aipUiuqniG, uipUuûiui, рщрДршдпршйр. Ьршдшрппп. bpaiqiu&iui, ЬршдшСнц?. bpiuqniû. bpt|Giuum|q, bpl)Gun3ni|u, úiuhLutumáiuiu, äbnfliuöuuiü. JhiudpnhM. uhipiwmtn Ь ршдйшрМ aii| Gnp piuniuqprupiPiGGbp: Ipiuûg úbg «lf|i ¿шрр ршггЬр ûbq ujjûpujû bû hujpuiqujin ni unilnpiuljujù, np pijmCi t, pb úfa^ t| qnpáiuábi b&p..;, pujjg upaiûp Dnp ршвЬр bG», -GLjtuwnid t Ц.игзшрЬишйо': Цф huiuhiuluaiùfi l|Ojqi3iuá GnpiupiuûnipjniGûbpQ h[iúGujL)iuúntú IjbpimJbi bG úbp lbqi[(i ^bGuniûujlj IjiuquJiqmpGbphG huiúuj-

<354 t? U4

mminiuufuuiû: Ърш piuciuiijinbriôiuljuici funugniü РшСцрщгшЗ t ujjü l|iuqujiqujpp, nph iSt¡2 qnjuiljujÙQ qniqnpr}L(niú t qnjtaljuiCfiO: Uubíip бьившфрфтп. nubbiuJiu iloihiuqbuipng, iniumuLnfrCie U шдй:

tippbúú hiuDqfiujniû t qnjuiLjiuûfi qniqnpqntpjntûp шбшЦшГф hbin (gujûôjiujziîs, (1шК1шрдш0Щ|С1, иЬш^гир, qim|m?imn L шдС): ишЦшф риуд hwüqhi4nn5 t qnjail|uiOfi bLuúiuqpnipjniÜQ paijtupi5tuin|i hbin. ршпш1^ц||шй, hbphtupinfunu. iuiinpujt|bq, ;G>iuobU:

Uluù ûujU piluiljiuCinit U qnjuiliuuCinii Ljtxiqúijujá bnpiuptuùnipjniûùbp htugtupiuguiCiÜ. ЬшдшпшЬОш...

Qpnqfi рш(?шо|шгшр|1 ûnpiupmCinipjniCiObph niuniilúufu|ipnipjujCi ¿шфшСфгй n¿ úfrnjjD г)ршйд Ijaiqúrupjuiú ¿¿uinipjniíiQ U l4iuíinüiui|npnipjru£i£i t, uiflU QCiqhiuDrup ритшщшгшРт|3 niübgiuó rjpuiOg qbpp, inbqp, qbquuptjbijmujliaiû. пЙшЦшй qnpótu-nnipjruÛQ, пйш1(шС| ujpcfcpQ: MujpUnpQ DnptupiuLnipjiuG qbqiuqfiinuJl|uiG U пЙшЦшй-fiúaiuuiiujhíi шрЛрЬ t:

Ut|. huaihuiliiujüh CinptuljijuqänipjniütibpD puiGuiuinbqóujljiJuCi (unupp n¿iut{npnq IjuipLnpiuqnijû útijngbbp bü, rçpujùg qqai[|i úujup QGqhajGnip ùnpujpiuùnipjmûûbph ujpdbp niû(i U ЬшришшдйпиЗ t hiqng ibqitfi ршишо)1и2шрр:

ФП1ииППИЭЗПИ/ЬЬР: OntuujDmpjniOß ibqijh hujputniugdaiG uiqpjmpíibpftg i1bl|ù t: Фл(ишпп1ря1ййЬро luijù umrudntl Cibpumntú bû n¿ tSJiuJjö piunp, ищк puinfiúijuuinn. вЬршЦшСниЦиЖ m пЙшЦшй f>puil|nipjruG|T

Фп(ишптрЯ1С1йЬро hiupuuiiugümú bù (bqiih pumLUjfiû Ijuiqúp, úfiü^qbi? ouiiupLupiuOnipjruCiûbpQ qpuLnpiiaJÛ Ь pumiujtiG, U' £Ьрш1)шОш1|шО-2шрш^пшш1|шО, U' пйш1)шО |ЗшЦшрош1)С|Ьрп1{ tuqujilujqruú bû ibqniû:

Uil- humhiulijaiûti ршйшитЬ^0шЦшй funupruú qrtpàaiàijnri фп(ишпт-pjniûûbpQ, oinuip puinbpo öbö üiuuiuúp fipuulfuüiugúniú bû Ijnûljpbin qbqujq|iinuitjtuû (uQqhP. hbrifiDujl|uijf)Ci йщштшЦшцргий, tujCi t' uuibqàbi тшршбш^шй-ui2tuiuphiuqpml4iuú, Лш!и1&шЦафО úfiguuijiiijp, hnqbpuiûuidmuiôiuliijuG Ijninpfiui, Cia|OJUinb[ hbpnufi шйЬштш4шйшд1кий-т^и4ш1)ш(|шд|5шйо: Ъйшйоррйш^ ршрЬррд Ьй (pnippuiljoiù, шршрш1)шй) qjnqiu[, i3aipuj[, rçn^ûuiû, [ишффш, ¿bjpuiû, umpujh, çbGGiup, Dwpqpq, gbhübú, pjn^p, фЬр|1, ршрЦшй U. uiftû:

huaihajluujtiCi fip fiúpGuiinpixi qbquipi|buinni4 hiupuinuugpbi t hiuj qpailjiuCi

ibqniG, ршг?шцш21ип(1. Ьрш Цшотдп^шЦшй фил4прШзр[1 fiúiuuuiuijhú, 0Ûqqpl|nii5|y.

ЬРМРПРЧ Р1№Ъ: PUnfcPh 3b4UMAiUSU3hIi fuUPbPO: Ui|. huwhai4|UJÚfi piuCiujuuibqóuiljuiú |unu£nii3 [UJjCinpbti oquiujqnpöiinLÖ bû ptunfapfi бЬифйшитифй (uúpbpfi n¿uil|uiD tjppfiúujuuiúbpD'. Ьрш ¿шфилЬгф пЙшЦшй Ьш|3ш1)шрдпи5 шпшЦЬ1 ûhô iribq ni rçbp niùbû hnúu)0(i2úbpfi U hiuljuiGl^etiph lifipuiDnipjniûûbpQ, jiuty hwi5uiûntûûbpû шшийЙйилцЬи IjiupUnp uipdbp m Ij^fin £bû ûbpl|iujuigûniiî: Рйш1|шйшршр, übüp iucr|.puji)uipôbi büß hnùuiûfaûbpfi U huul|UJÛfi2Gbph n¿uil|iuCi lifipuinnipjniûûbpfi niumûijœutipnipjajtiti:

<П1/иЪЬС PUntiP: <uj)uiGfi t. пр hnilmb^ûbpQ ùbpàfiÛLuum ibqiJuJl)uiCi ЬршЦгн-pjniûûbp bû, npnûp |ipu;ptig ипшррЬрфий bû n¿uul|uiü l|hpujrcrupjuii5p:

IbqijLupüjfjLuliUJÜ qpui^uiûiupjuuû üb? hnùuiCfl^nipjUjCi фршрЬр^иц huijinûljbi bû inujppbp, hujiuifu 1">ш1)шгфр ljujpätißübp: Ujuu|bu, Q.O.UfiûnljntpQ qinüruú t, np hnùaiûfi2Q ЬиЛгфишйтй t hni3ujCifi2 wjûpiuû cfiut5ujûuil|, giuûfi ùui qnjnipjntû ruûfi ршвшршйгшЗ: Puijg Ijbûqujûfi ¡bqi{f) ЫлйштЬвшлгшЗ ¿fi ЦшрЬф qinûbi npUt nph huitfujp ¿¡fibúnijüQ ifitibp luubi ЬрЬ|иш pb üuuCimli. ô(i pb ûrfnuq, ¿шйшщшрЬ pb ntnfr»2:

«<nùuAti2Ûbp ипЦпршршр шйЦшйпиЗ bû fivSuiuuinij i5ninfil|, рШ1д n¿ ûnijûuuljujû pujßbpQ»:3

huaihuiLyœûfi ¿шфш^гуЬ [ипиршр^Ьиттй qqui[fi inbq niûbû fiú¿a|bu ibqijiuUujO hnùaiù^Cibpfi (fiibÇip, qfid, fubiiun. 4hPtUUJPh. úbá, LUhaïqhû. qniqb[, quupqujpbi, a|Âûb[. ipCiuiq, aifiMuiD, ufipniû. ùbrcûbi, i5uihuiüui[, Ццф^шйфз! U uijiû), mjùiqbu tt funupajjfiù hnùujûfaûbpfi qnpôuu6mpjniûûbp£i: -CujjinDJi t, np [unupaijfiû hnùuiûfaûbpû ruCibû прп2Ш^ u)ntuûôûujhiiJLnl|rupjni.ùGbp: Iptuûp hniîiuûtouJjfiû uipcfbp uiniuûmô bù ibqijh >|u¡nuptujfiü hiudiul|ujpqnti5 l)|ipimnipjuiû úb?, qpuiûfig qntpu hni1ujûfi2UJj}iCi uupcfbg, hmpuipbpmpjmO ¿bli qpuL.npmú: Ujuiqbu. Щш'ц, iniuûji тш1( U i{bh paiû ¿^ш, Uùbû fiû£ Liriiiifiin. phnin. шйшийш1)щ[|, Uûûimp, itibúmpttyG, tuùtjfrpp ubp ¿Ijai U'fu, lîuigrup ubpQ bpuuq t dfiujjù:

' Винокур Г О Проблемы iryawmyp» Русский оыя • cottrrrxoù школе. 1929 N3. с85 ' Г»о >;.«• И Ou«f>«u по стмис/пикв руссяого «Зыка 1965 с'6

Ut|ùhuijin t np L|niuhui L еЬОШ pujnbpo [bqiluiljuiCi hnúaiCifiííibp bO, aiüljuifu l)fipamnipjniùfig .ti, (unupfig qnipu ti nibbíi Jipbûg Ijuijniù hnùiuûteiujfiû IjuJujbpQ: Uiuljujjíj Ьррпргщ tuDiuuOiuUiuü piurcQ, umiuûàfiù ilbpgpurô rjpiubg (bqi|iul|uifj hnúiuú^2D ¿t- Ujti 1лфш| huiäuiuibgutrinLÜ hnüujü|i2uijfiú iiipdbp t öboß pbpbf pp ршдшиш1|шй fiütuLiinuJjfiü Ншш^иий^пЦ huiiîuirjpilbiniJ wnujçliù bpljm hni3ujCifi2CifaphCi:

Utibimp. шМшрйрО. uiGUhrP pumbpo ОпцОицЬи hnúujú^bbp ¿bO,

uujIjujjCi uiiJjuj[ (unupaijfiCi lîfigan^jpmû hnâiuùfizi'pjujù uipdbp bO âbop pbpniú U pùnipiuqpniù ubß ipujgjiuifiG:

<nóujOp2tibpfi pùuiuuiœitiù QOrçhuiùpni.pjniC>[) ljuipnq t rjpubnp^bi pCi¿a|bu puiDOijpù, uijùiqhu ti (unupuijtiO йшЦшргуиЦОЬрмй:

Puir?ujj|iG 0и)1(шрг)ш11р hmJuiCifaübpfi úbs, hûiujbu huijuiCifi t, r)iuu4nti5 bù n¿ úpaijCi fíüiuuuiru} (Sain puinbpg (qbq-rvuipùuJÛ, ailiû-iuqpjntp, бшрщфицшцшЦ, qöGbi-uiùmiibi, niqbi-uibü¿iui, LÍbó-ijppfuiupp), uijiU СпуО^шиш piurcbpQ ùmjùuJÛh^ûbpQ' o|bu-0úajCi, ujwinnihuuú-intumúnLm, úiuq-hbp, ôGnin-l)qiulj U ищй:

tunupiuifiü |5ш11шрг\шЦпи1 (luGhuiiniuljuiG) qrifióujá4nq hnúujQp^übpQ, pûfa(bu Ciliuiinijniú t, Ijfipuinntpjniüfig rçntpu hnúiuO|i2Uj)hb IjUJiqbpti CSbj ¿bù флСЩгий, qpuiüp ДОшитпЦ ргцпрлфй шшррЬр Ijuipnq bù ifibbi, L ЦпЬЦрЬш qbriiupi(buunut|uj(i tunußniiJ bù oduii|rut5 ûnp húwuinuijliCi bpuibq[ibpn<4: UOGinip-uJûûiuntihû-mGl|hn p. linaihin-mCiuJuúujl|UiG U Gduiü ¿шш puinbp hnúiuGfiZUijfiG l)uiujfig qmpu Ьй quiGi{niii:

<Ш]пд ibqniD huipniuin t Ь^щЬи ршпифй, иуйифи ti àliupuiDiuliiuQ, 2u)pu)hjniuuuljuu(i i5figngbbp[i n¿ail)iuO hniíujf^ntpjujüp: <iujuiQ|i t, np qbqaip-ijbuuuul|aiù [unuph п^шЦпрпиЗр úinpfi, hnijqfi uipuiiuhiujirtúiuíj huiúiup tiujuuuuutjuihiiipÚLUp úfigngtibpfi oDinpnipjuiD rçpuUnpmùù t, uipqjniûpQ: <ш) qpailfUjD lbqi|nn3 илз^ш t lbqi|ujljujù puiqdujpCirujp fipnqmpjmOGbpfi hm5iuD|i2nip]U)ü QÛmpnipjiu& hGuipuJijnpnipjniO: Utidfumbifi t. np hniîujG^Gbpfi qnpóuiónipjniGo Gui fu ОщанпиЛ) mûp ujuiujhni_lbiru funupfi puiqúuiquiOmpjmtiQ, рт|шйг}1и1|афй htupuinnipjniùQ, fiùjmbu Otuli' Juntuiuifibini l|p4ûnipjniCiûbpfig:

<ujjtntih h np U' tiu«3aiqnpóuióuil|ujú, Ь.' шйИш1Лш1|шй bntfuiGf^GbpG niGbû Ьшрпшт пЙшЦшО hOuupuiilnpntp}niC)bbp: Uju hnúuiGt^kPB Щ- huiuiuulyujtp ¿unjiujónjmú СицшитпиЗ bû fiúLuuLnuJjhfj ûppbpmûqGbpp шртшдпрЗш&р,

puwQGLnpnipjiuûp, ршОши1лЬп.0ш1|шОшдйпц] hû |unugo, Gpuiû qbpó a|uihnii5 i5jiopfiGiul|nipjmGtig, ûpuiû htuqnpqmú ûppfiduRJUiuijtiû ¿¿inmpjniD, guiûji np ludbû úfi hnúujGfa ф Цпцфд t pGnipiuqpmú bpUnjpQ; Op[i&uil|ûbp' «2pbrç, bpujqCibp», ("4ujjphpp вшфгир. шдшш, Ljru[u L untnp qúpnifuuijuj hhnniG», «(JoipqljuJjhCi hnqniti' qmqfip U GiuGftp' hiuûpty bi5 hinqiup дшр;шОр ni ОппЦпиЗ». «... hnunid tp шпшд hmCigfiuin ni UiGqnpp», «t¡i| (fuJÜiuCiujL||i ûbi?pp шСилшррЬр Unupcb - t|tuU|b hbuißbpQ ôbp» и uijiti:

Щ. hua¡huil(jL!j[ifi ptiiupbpqnipjujíi úbp bppbúü l|nq£ L|nqpfi qnpóuiáilniil bG шшршиЬо piuppuinujjhG U qpuj^ujû, hniüuiGJi^tibp, npnGp pujqûujlfiriiîiuGtinpbû piugaihiujuiniú bG bpUnijpQ, huuuljwgnipjniGß, пйш1)ш0 hiuqbgtjujónipjniú huiqnpqniú funupfiG, (1рии1)шОшдОпи5 OiuL inujr[iu¿ujifiiul|ujú [îûi-flûi [uûqfipGbp: Opfiûuilj. UpGG hÇUJij ишр(1 qi|uniCi, Imp ni nuj?uniú iniju щЦш, <iuilp m pnn^ntCi ùQiniuù [unp gniû, U"|u, fiûà huiiiaip ßniD ¿ijIjuj... (tî, 4) <U4U"UhC PUntiP: <Ciuj (bq^uipuiGuAjiuG qpujljuiGnipjtuti úbj uimupfib ujúqiuú U. liupfipjuJÚQ hiuúutGmüúbpfi (Gmjûujûniûûbpfi), hntaù^ûbph hbm ЬшЦшй^йЬро hiuiîuipbi t puinbpfi ÔLujfiiujuuiujjtiû ф uinuiûàtiG шЬиш1(:

<ui(4ULiGfi2 ршпЬро qbqiupilbuinailituû funupfi tibg hfidGujljiuGmil hiuGqbu bü quu[fiu hiuljUiripnipjniûGbpmù (uiüinfipbci): <uiljuiqpnipjniG[) (uiûvnhpbq-^nûinptuuin) 2b2ini(iuô htul)ujqpntpjniûû t: иш lujù paiùujqiupânidû t, bpp ùfiUûnijù (unugfi ilbj ú[iiijiiJÜg hiuljuiqpilmú bG fipaip puigumnq, i5ï>i3jujûg fufiuin Gbphiul) fii5muinnL( ршпЬр4:

«Intiupq l)aii{buibú lutmjiun luzfuujphfiù» (b, 69) piuGuiinmyud hiuljujqpmpjniGQ ówi[uj[i|nu5 t GaifuiuqaiuntpjuiG muippbp luGquiùûbpfi dhçk. huiljiuGfi2 LURUJîhû bqph puir?fiCi (qnjuil|iuG niqfiq |uGqptiû) huj^ujqpilniú t qnjiuljujùfi ¡puugniií hiuGqhuiugnq puufliuâbQ npn2toG (tuwi[ujp) quJOÛtuimj (ииЦиигфр bqp:

LbqiliupuiGujl)tu& náiuqfimnipjiuú i3b§ иииррЬршЦфнй bù йшЬ huiliiuGfaGbp, npnûp pbU funugfi lîtiç aiuihiqiuCiniií bû fipbGg hujljuir>fip frâaïuintibpc, uuiljiujG ¿bG f|UJßünii5 nÄuiljuiG hail|iuqpmjpGbp: Upiuûp huuáuu|u ôbng Ьй pbpniú рЦшр^йшй

' nn/wû U . duiJajG'ij'jaiUfiq fiuj(t(%bCp cw?iu[f>0 n4iüct.(."vírvti. 1*596 t j 164

ujpdbg L [¡CirihuiCipnipjmCi bti LjuuqiJmii прЦ htuinl|tuù[i2ni|5: ЬишЬиЛцшОЬ íimjiuiónjniil npuiûp umujCiôCiiuujbu úbó inbq ¿bü дршфшЗ: Щ. huuihuitjjuJÛQ húuinpbü t qnpónjómú hwljujb^tibpfi" uipuiCSujqánpbú ИшЦшгфр ni шОЬшйшшЬ^Ьф hujuiljujùtoûbph пйшЦшй Cibpnid[i, npnil QOr}qdi|nq bpUnijpQ âbog t pbpniú Цшо Ujuiinl|bpuji(npmpjniG U ujpinmhmjm¿uil(LuGnipjniCi: «Im ti ótuqpbgfip Цшп ainqruCipbbpnu» (b, 78) рийиллпцпиЗ ptiqqóiluió Junupixijhû (huiúuimbjutfiujjtiú) fiDpûlLiLnfiU) hmljiuijJijtifcpQ uuibqóbi bû шршйшршйпрЬй iuíihLuúiutnbribi|i hüjuljUjgnipjruüGbp uipLnujhLUjinnq, huul(ujr}pujl|uiù inujpp Cibpumnq oßufiünpnCioijhCi ЦшщшЦдги^тС uiûumjnp hwliujripmpjruCi, npQ |iul)uju)bu 2b2umiqprud t uiub|fipQ> [unußQ i)uipôùnii5 ф"0 nL wpinuihuijinfa: П£ш1|ш0 luju hGuipiuOpnil qbqiup-фзишшЦииС! (ипи^с öbnß t pbpntd Ci¿iuúujlju4[i wpmujhuiju">¿iul)uiúrupjruci, U)uiml)bpuiilnpntpjruCi: ("»й^ифи hujjuiCifi t hiuljuiC^nipjruOQ qpuUnpi{ruiS t U' (unuefi úb§, U' funüßfig ijnipu: l)iuujfi lïhç Цшрпц bù quiûtlbi uiiuppbp funupfi

úuiubp; <ш|3шдпр0ш0ш1)шй ИшЦшСфг&Ьр^ ЬшЦшцршЦшй |ii3aiuinû ой^шц^пиЗ t üiub (unuguijfiCi 1фршг)гир(Л1фд цтри, fiuL| LuDhUJiniul|uuü (hiudujinbpuuiuijtiCi) Ьш1|шЬ[12йЬр(п hiul|iurçpujljujG [иЗшиипр 1)шг>тдЦпиЗ, uuibqái{nt.i5 t тфац (ипирифй úfjjiuiJuijpniú: Щ. huuihuilijujûti ршЬшитЬ(\0ш1(шО [unußß пЙшЦпрЦгшЗ t CiiuU hiul|uuùfi2Ûbp|i hilniw 1)(1ршвтр]тЬСЬрт}, npnügniil iunl|uj bû ûbpfunuppûujuiu]|iù (ш0ш1|шС|-ш6ш1|шЬ, qnjLuljUjCi-qnjujljLuti), ЬррЬйй ti' útijtunugfiúuuuuijtiCi (ш6ш1(шй-qnjuil|ui£i, iuíiujtiuj£i-i5ujljpiuj) ЬииЦшй^йЬр:

IfbjpbpiJnri opfi(jtul|nit5 hm^ajûfi2bbpfi hwl|iui}pujl|ujci fiúuJUinQ QCil)uiiiinii5 t U' |unuguijfiû üh?tui(ujjpmi). L оршСфд rjnipu: Qnpówí^uió huuqairipnijpCi fip рт|ш0г)1и1)иф[1 pti^qpl|!uGnipjuji5p guijuiniCinnbCi ЦЬрщшЦпртй t шц^Цш qnitibq, Цат pOntpmqhPD-

еЬрф Црш 1)шр ilf) pbpi>, tù pfcpqh ûbg ф uuqjfilj, hùpn hpiu?p-qbribghl4. Ufrpinn Utupàp puiph ihbpp: (bd, 41) •iujljUJumjpQ hiuljijjûfi2ùbppi uijOinfiufi qfiptiiRtupjniCiû t, bpp bpUnijpQ, шпшр1)шй Dbp4iujuugiinii5-pGrupiuqpi(niii t huil)iur|}ip l|nrp5bpnil. ауищрф

'CuJlltûg ft , puirArç Ouikutiuil^iriVS On 1979. tj 12

l^puwnipjLuD йЬд piuguiuniúQ, djuinnriailjujtinipjntûQ ú|i mbuuil| ¿bqnpuitiniiS t, hw^ùfizûbpD qiunûruti bO bpLrnjpt) huil)uir)fip l|nqi3bpnL( pCimpuiqpnq iSfigng: bpb opufidnpnCi (hniCiujpbù upiuúhm hfiúuipnipjniü) Ijiuqdnq ЬшЦшй^ОЬрр hfiúúiuljiuDniú npn¿fií-npn2JUJ[ httipiupbpnip(ü/úp t¡(j hiuüqbu qmifiu, ши)ш huilfiuumjpfi pmqmi)ph{.tibpfi l|luu|Lubgntp¡ni£i[i ujquuin t, lujü Ijujpnq t ntCibCiiui piuqûujqujû tupuuuhiujinnipjruûiibp, rçpuUnpruiXibp: Uju пйш1|шй úfijngQ hfiúCiuiL|ujOrui¡ hriqbl|\juü ршрг}, Ьш1|шиш1)шй шидотф lupinuihiujuiúujú bquuüujli t: <ши1|шд(1р fiOâ, bqpui'jp mDqfiü. Ъррш nict|] fiú nicffig 2ШШ. Ъорш fubipQ Jubiefig ßbi. b-h. h'b^ Ihbh. fr'fy ;nihOb, (3aiquji[npfig

hûjpuiû hbnni, uujbEuiû puipti: (bd, 258) huiuhuil^jiuDfi puitiuiuuibqiuiliiuCi funupniú hiuÄujfu oqinaiqnpóijmiS bù ûuiU ЬшйшоппйшйшишО Ьшии-|Сф?ОЬр. npnCg fitîujuinujjhb hiuljuiqpnipjniOû uinliiu t OiuU mijjuji tunueiujfiü û[i2uji{u]jphg qnipu: PuiuhujlyujCiQ bppbùù huuliwqpnipjmüü uinbqöniü t puujfi rçpail)aiû U dfuiniuljuiü ¿Lbpji ihuuCiiu^gnipjujtJp, npnûg ntíwijnpniJ bû qbquipilbuuituljujû |unupQ Qbqqárijiuá uipinujbuujmiu)l|aj0nipju)i3p, miuinl|bpuji|npnip)tm5p, huiÄiijfu inióniiü bCi ûiuU шш^ш^шфии^шО [ийгфрОЬр: ЬРРПРЧ UUU: lUS^bPUUnPUUb, UPSU<U3S3UMU\j иЬЭПЗЪЬР: аршЦшй uinbriôiuqnpônipjnitiD щшИшОгли! t ibqi^oiljiuü a|oiuil|bpmi{npùiuCi, oipuiujhujjui£uu4iuû dfis^gbbp, npni|hbinU qpuiliiutinipjmÜQ o(iumL|bpiuiinpnipjiuCi t hiuuûnid ibqi{ujl|iuCi i5fi$ng0bpni|, пйшЦшй hûiupuiûpûbpni[:

Ql|. ЬишЬш1^шй|] ]гнрпф t hujpuiniijgpbi huij qpiuljiuûnipjtuCi ibqniû: Ърш uuibqôiuqnpdiutjujû luûpnqg Ifliutipo i|iun luigujgnijgCi t uijû puiCfi, np ûtu fipujl|iutjniú úbp qpml|iu[) ibqi{tiû htuqnpqbi t líbó ifigp ni dnrçni{pqLul<iDÛ ibqi|iuú2UJl|nijp(j hP ршптршйпЦ, ршршщшгшрЬ Cippiu2bpuibpni|, ibqijiuljuiti LuoiinUbpiuijnpdtuCi. mnmLUhtuiiWUiljiuCmipiUjCi i5|i?ngtibpni{, ibqilujnáujl|iuíi ujji hCiuipuiCißCibpnil quipôpbi дЬгцирЦЬшлш^иЛ ibqi|h uiqD[n| luinujqôQ:

LfUUOhP: huuuhujl4juiciti ¿шфиибп funupfi piuqúujóan uihpnijpniú húuinpbfi bù qnp-

óiuóijuió tîuiljqfipji qpuLnpútuG pni(iu&r)uiljujj|i0 ni ôLluj|iCi, qpiuûg qniqnpqdujü-hujúiuíjgúujú qnpànûCihpfi ujnuiGäCituhuitnljnipjnitiiibpQ:

huaihiul|)iuùujl|ujù ptupûiupilbuin CiUuuntuaniuUaiû. дтйшфО, hniquiljuib. ИпдЬршОш1|шЬ ûuibnhntibpn hfii5CiixiLiujC»nii5 lupuiiuhuijinijnid Ьй шбшЦшСшЦ U iiujû inuipiuóniiJ, qnpóuiánipjniü niCibO ûpui ¿u^iuónjniú:

<niqiu(jujû, tmqbpujûujlfu/ù úiuljqfipbbpQ pbnpn2mú bCi lumupljuuû Ljuuú bpUnijpQ 2Ь21лшг).рЬ1П11, hniqujljaiùnpbù шггшйбОшдОЬ^ш! ûpiu npUt tuiljtuti hujLnljujtifi2 ^шй ЦпгцЗ, ujpuiujhujjuibinij ОшЬ hbqpCiuílfh hmqiuhnqbpujûuiljujù 4bpaipbpüniüß[i: Uhtu. quip bpujq, úbnl| фшф^шадшО (öd, 2h, 54), 7pbn. iufr?bp qui2Ûiul( (54), hnqfi qujqhn m frmCihp (65), ubg ршршЦшО (55), uûuupCibpp ijbu (56):

Ч(илшр1|П1фд umiuilbt luljtihajjuj t quirîûniù hniqujljiuú, hnqbpuiCiuiliwCi úiutiqhpbbph qbp¡] qbqiupi(bumujl^ui(j pjnugfi úbpqnpáruDnipjniDQ, hruqujl|aiúnipjruüú ni Lupiniuhiuin¿ujl)uicimpjniü(j nidbqujgOb[nt qnpóniú:

hl/wpujqpujljujû йшЦфрйЬрр Ui|. huuihujlflUiGfi piuûiuuinbqàujL(UJù funupruú qquuib qbp b qnpóiuónipiujü np^iuljh inbq niübú, npnüg ûljujpiuqpnid bù air?mpljuj|j IfUid bpUnijpc шпш000шдС|Ь[п4 bpui Gljujpiiiqph илЗЬйшЬшЦшО l^nqOp шпшйд uipumihiujinbtru guijuiniCi Llbpiupbpi5niti£-qGuihujinujljiuD: Ujui^bu. Gn¿htuátuáü шфЬр (bd, h.2, 1974, 53), uiCiqnpp qiU2inbp (54), рш<| iqmpiuGng (56), шСюшрр йппшдтй (75), шЬЬшпр ujfunjujû (76), qujûqtuljCibp шдшт. qOâmù (78), шгшшршЦ ЬрМшипцд (179), Сиисфги^Ьр nul|bhbp (179), l)iui5uipGbp Ьр^Ьшфй (181), 22&2nii5 tp dbndtughû (181), l||ibbpû uLwijh (185), ahuuinÖLuli UjqsliljGbp (201) U ищй:

Qniûtujfiû йшЦфрйЬртй Uli. huujhiuljjuiûQ 2b2uiuiqpniú t pùnipiuqpijnq ujnuipljmjp ljaii5 bpUnijpf» ljnGl|pbui npbt Ьшт^шСфгО hniqujl)iuû-qniOujjfiû pùnpn2i3uJi5p (uuiujgCibinil uiiiiiui l)nqi5[i npuiljujl|aiù puiDôpnipjntÛQ, 1)Ьрщии[прпи5[у. «t'j, giuïi - buijpbûfip» piuCiujuinbrySnipjuiG úbj (t>, 1987, 66), l)iuDiu> lupU uipinujhijUjinmpjiLiù ЦшЬш? i5iul)i)fipD uipimiigninid t puiCiiuuinbqà[i bpuiquiö luqiuin hiujpbû(iph çuihbimpjniÙQ, ЬрдшСфМ инцшдшЬ.

Hp ujpuinitnfi u|bu 4b"p ni ilb'p ¿ш|ирЬй

Ъпр opijiu ôbqfiq, tuqfïq hiujpbüfiß,

fli uiCini2 bpqhd, ршрбр ni qhl qnilbd

iiiiiùu» lunlnq. uiqiuin huijpbûfig... (ti, 1987, 67)

LuujCi inuipujániú niübCi ujüutuhúujúnipjniú шршшЬиг/тгщ úuilw¡ipúbpQ,2ium hnqbhtupiuquim bfi infibqbpiul|ujü uuùuuihùuuûnipjujù úbg nqni pfm ni pnfapnij иш1|шпС|П^ puiúuiuiribivJ|iCi. qtU2inbpü шСииф (bei, h.2, 1974, 63), iLiúófip pLbp, uiqiutnnipinih' tuùhnih. ииРшшрииб (bd. h.2, 1974,63) Shbqbppû uiûfthp (b. 1987, 63), uuCiáUiifi Йшйфш (65), úfi uuOhniCi i5l)puuin (67), фп2Ш шй6ш|п ршршфий (72):

Piuvuiljwu/ujljgnip/u/Jp urpwiuhufjinijLuâ 15ш1|гфрйЬр Lu ИшйгфицпиЗ bO huiuhuil||ujùti ¿иифшбгф funußujpi|buinnii5: ОршСф Uu шгзшр^иф 1|шй bpUmjpfi qbqujpilbuuiujl|ujü ptinpn2i5ujü ujpdbp niûbû U qbquipijbuinujljujú (unupO ииЦЬф l|bûqaiCifi L ûbpqnpàniù bû qujpàûniCS: OpfiCiail)

bi| Ijpûû ffü¿ t np... lunpujúujül), [uujpnq,

uircCiuulumCtü úh ишрп, himlbnd ОшОртфич... (bd, h.2,1974, 57) Uóuil/Luúnij iuptr>iuhujjuiLjwó úujLjrvfipCjbpc Uli. huuihiul(jujûfi gûuipbpqrupjiuû úbj uiúbúujhiuáuj|iiai4fi qnpÓLuámpjruüü niObCi: 'bpuiûg hfipiuilh I|pnii5-ûbpuircnii5 bû hniqaihnqbpuiûuil|aiCi tSbó Obpntd, niuinji, рйш^шйшршр, rjumûruù bû tuiqpruúfi «uj(5büujhiurinpri¡i¿» tfjigng' luûilpbu) фдршЦпр^пЦ lítuprv^UJjhü hni.qiU2|uLuph[j: Ujuuqbu. «Puiúujuuibqóti bpiuqo» (t>d, h.2, 1974, 191) ршцшгушЗ, Щ. huiuhiulíiuJÚQ ûljiupiuqpbiniJ puiCiiuuinbqôïi fuüqpiuCißfr ^n^npóniÚQ iniju-hnqni l)nqúhg, qnpôuiàrutî t ш0ш1|шйпе{ uipuituhuijinijai6 lîfrujûqujùujjû fiûpûuiinfiiAi йшЦгфрйЬр, npnùp r>¿ ùfiiujû ûppuuljbpinniiJ Ь й швшрЦшй t)uii5 bpUnijpQ piunbqbú ¿шртшршщЬттр^йр, шдЬ quinCiniú bù фрфипфш-дЬ^шцЬиф hruquiljiuû-(иг.Нш1)шО-ф|1фипфш;ш1|ш[| i[bpiupbpùniû.ph ûppuupi[butn шршшдгцшйрр:

1Эш[ц6шйп1? L hnqbiliup. OtluunmO bpbpuiCinttS (bd, 1974, 201), ?pûiuq I^uuûiujp... tniuuuuinhûp. aiùnçuupbp ^шрЦшутО, qbqnihfiúbp ^гиршйшдЬг) (203), hpb^miuljUißU (2ni2UjCi) иифепш^ (bd, h.2, 1974, 57), пи1|Ь?пп bpuiq, tuûm? [шдЬ[ (57), mntgmUuiù дп[р (63), paiqûuidfunp 4ррЬр (64), bpl^ûpù ши1ЩШ£1Ш (65). |4ш)ршд jfiûûbp (66), Спп^шф huiiíujjüp (67), ЬЬдДтд^ oquilj (67):

Qnjujijwûmj ujpiniuhujjinL¡wó бшЦгфрйЬрв qqui[fi uibq bû qpiuilniií Щ. huuihiuljjujûfi ршОшитЬ^бшЦшй |unupnid: Ipuiûg hiuinljiuÛ2UJjhû [шлшдтй щщргийшЦпц qnjiul|UJûGbp bù, niuirtji fipbOg pûmpiiiqpiutjujtj-hnLqujljUJÙ ifigf>ni{ ¿bû qfijruú шбшЦшСтЦ iupiniuhujjim(uj<!» i5uil|nfipûbpfiû. qbn шфзфй, pGnipuiqpiJnri шпшр1|1щ(1 l(uuiî bpbnijpfi 2b2^wqpi4nq-amuiûôûujgilnri htmnljiuûfi2D qnjurtjuiûuiliuiû

úuiljr}tipni4 fitfujumuijfiü libó nidqûnipjniCi t <3bf?p pbpmú, funppiuj|i[i-áujiluj[ujj|i[j npuiljujliujúnipjujúp qpbpb hiuúujpdbpilniú t pniü pünipiuqpilnritiú' fip iJbç MpbintJ ùuiU pûmpujqpntifi дСщбЦшб ЦЬршрЬрйтй^-чйшНшшш^шОц: Qnjiuljujlj úLulnfipübpQ {unußuyfiD qbiíiupijbuiniuljujti úfigujilujjptig r>nipu Lu ицшЬщшСиий bû ppbGg fiúuiuinuijtiG nidqûnipjniû(]: Uhuf hntp 1лшрфш£|£ (bd, h.2, 1974, 58), pinipbn qшûqbp (63), |ni[u piuppniötibp (63), ßng hnqiS (70), t¡b2UJUj-hnqú (74), nul|h úiuljnij^Gbp (77), hntp шфейЬр (77), АпфшЬшщимп (77), |пци фЬр[)ЬЬр (77), nuljh plibp (77),

<ULfbLfUSnK33ni-b: Щ. ЬишЬш^шйр gùnipbpqmpjiuCi úbj ibq4iun¿ujljiuú wpLniLihujjin¿ujúp2ngúbph 2ШРРП115 щиллЦшггЬф tnbq bú qpuR{nii3 huiúbüujumpjniúúbpQ, npnüß (unu^Q ijuipâtiniCi bù hniquiliiuti ni 1[шп, qniCibq ni GbpqnpöniG:

«U2G1UÛ ujquinp, aiqmnp илЗщЬй UnaniGp)i щЬи pnCi Unoui» hiuúbtiuuuinipjuiúp (Ь, 1987, 84) Щ. huiuhiuli)iuû|] 2t¡2Lniuqpniú t uuOâpLfi' lupgniüpfi ujbu mfunip, pujtuónui, Ciuuli ajujpq, qni[wi lhbb[D: rii2Uir)pnipjniCi qiupàûbûp, np uiju huiiübúuJUinipjiuG úfa§ йЬрЦш bû bpl^ni шСпилЗо' huiübiSiuuiilnq luimipljujû U uijù шпшрЦшй, nph hbw htuúbúuJini|rHi5 t, |iul| qpiuûg Ьр1)пиф hiuúuip QùqhaiGntp hiuml|iuO(i2D pujgiuljuijniJ t. uuuLjujjG dui£fig ЬшиЦшдфкЗ t. rçpuiù Ga|iuuiiinii5 bD ûaiU pujGaiuinbqónipjujG pniliuDqujL)nipjniÙD. ßüiupuiljuuCi hhpnuh uipiuúiunpnipjni&o, nppg ti pfuniú t hniquitjuiü qGitihuuuiuiljiuGQ, i|bpujpbpCiniGßo р&прпгфчц Lumnpl|ujjfi (UJÛàpLfi) haiùqbuj:

1tia(nil), [unumù, l|bDqmùfi huiúbikuuinipjmúübpnil iu¿p(i t pùl)ûnn5 «Upni-LuJliu Uuihiupfi» tqnbiÎQ (b, 232).

bij piupuiiJuiDQ Upni-LuJiaijh

tuieinipfr GûujO übnú 1)шр1)ш^Ь1Пф бшцтй tp huiGqfiuui, üfiphuió qhzbpnil, hü¿niQ qaiûqbph uiûni2 qnr\ujû$nil:

ЁшршЦшй|) U uiqpjnipïi úpgU piugiupàujl] [иЗшитпф шйгтгт, npUt GúaiGni-pjniû ¿Цш: Puijg paiGaiuinbqdQ Gpujtig úfigL QGqhaiünip bqp t quib[' Gl|U)in(i

тйЬйццпф np pujpiuijujGfi hiuCiqfuiin, huuGqiupm, hunluiutupui¿im}i QùpuiggQ' фшбпцЦшб quiGqtuljCibpti libqiJuihnu, ptuqgpujtnip qnquiGgjmGfiG, ййшйфнй t huuGqiupintuhnu, ршцдршЦшр^иц uuqpjnipti Qtipujggfiû'-Muiú

- U2tuujphG Ц, шиЬи, úh hbphmp ihûfi'

aiGulifiqp ni uiûi|bp2 Иршге rçjnipail|UJû:

Uouigfiù htujiugpfig npLt ûùaiûnipjruù ¿niGbG Ш2{ишрИй ni hbpfiuipp: Uuuljujjü huuihtulfluiüfr ujCiuiuhúuiG |unpniûl|-|unpuimhu huijujggQ, tipui шйфЬщ GbpgGiumbunipjniÛQ iqbr\nid - fi huijin bû pbpniiî bpUnijpGbpfi dfaiL шйЬОшшйпришф-шйргзйЬ^ pt[aignri hniqail)iuû-tunhuul|iuû ûppiupbibpg: huiuhuiliiiuGG fip 1)ЬОишф[1[11ипфш]ш1{шй hbuiiiiqninnipjruG-qjnimbpfi U puiûujuuibqôtuljujù uinipLaiumpjiuCi Gbpuniqniilûbpfi-i|bpuju[ujgmùûbp(i lupqjniGpniti aiúpiuqpbi-úiupubi tp infibqbppfi aiGuuihúuiGnipjujG, йрш tuGuLjfiqp ni liiGijbpg ifiùbinipjiuD шире: Uhui pb fiG¿ pGqhujGpnipjniG I; ^inuiqpniù-umiuûôGiugûniCi ф[ц[1ипфш puuútu(jinhqó¡] lu^fuujphfi L bpl|Uip ni àfiq, ul|fiqp ni ijbpç ¿niûbgnq hbgfiiupGbpfi l)Uj[uujpriuiGpti, rjjntphi pnL(jaiGp(i ùfiçU:

Cujpniûujt|bini| Gbpl|uijUjgGbi hbnuignq guipuuJuiGfi qpuji5aRn|il| pGpujgpp L hniuujqmpl), ЬшЦштшршф рйшрш1)ш& hbpnufi uj2[uujphtiii3bpdniúh дшипиЗйшфд nqpujûitujqi]' Ui[. huuuhiultiuuÛQ uiGnipujbiuifi ûppuipi{buuini{ t рйшрпиЗ ibqt|uiljiuG щиллЦЬршЦпрйшй U ujpir>tuhujjui¿iul|uiúnipjtij(i ùfigngûbpQ, npnûg uiqGi}npijul( puiCiuiuuibqáujliujG Ьрфйшрш&0рп1]рп1[ Ьрш2ш1|Ьр1ппиЗ bû илцртф ОрршбицЬро:

<шр1) t ûl|uimbi, np huuihuultiaiGG fip pmDtuuinbridiuljujD tunußnil5 oqinuiqnpôuiô hujùbûujinnipjniûûbpo I|uiqi3ntt5 t tniuppbp L|iiiii|iut|uiù ршпЬрпф Gûaiù, mbu. uuubu. ficnli, ЬОяцЬи U lujiG: Uût(ujfu lujq huuiîbùuiuinipjnibûbp|i [bqi|ui2hGui^uiû ptuquippmpjujû бш^ицифй Liuunnijgfig' f>uiuhuil]juJÛLuljuJû qtiiqnilj, intupnqniûujl) huiiífcúujinnipjntüGbpo pujüujuinbqáuil|ujú (unugQ ЦЬршдпиЗ bù puuGtuuinbqónipjujü paj/iiuqpfiiGbp}i' hnqni, hnijqji L çqfï haiuGb[ni{ (ишшдшд Gbpuiu|pnii5fi pitmbqbû pwpqúaiGmpjUJÍ) lnu|uuipqnipjuJÛQ:

ФПЮиРЬРПКЭЗПРЪ: Ui|. huuihuili)iuG|i ¿шфшбп [unupniú iiijpfi bG Qûljûniù шдшрЬ-

pnipjuiû ЬрЦт hfii5ùuil|aj& uibuuil|ûbp[ï фг)|ишрЬртр]тйр (ОЬшшфпр) U фп|ишОтОп1р;п1(1С (йЬтпйпфш): «CujjinGfi t, np фп|ишрЬрт^шй hjiúpniú [>Gl|ùnii5 bü шггшр1|шС|Ьр(1, bpLrnjpGbnh CiüiuünLpjniüCbpQ, (шЦ фп(ишС1гийгир]ий hfidpruù' rçpuiOg ujr?ú¿ntpjniúDbpQ, ^шщр:

<t>n|uuipbprupjniü[¡ ОйшО t hiuúbúuiinnipjUJÚQ ti haipl| bquid qbuipruú Ijuipnq t Оршйпф U. ПшршцпЬ ni2Ujqpr.Lp]Ujt] t uipctuiûuigpbi iuju ЬрЦш (ipnrimpjniüübpfi CniuiGrupjniGß. «<uui5bduiumipjniü& oquuuqnpói{ruú t oijù qbiqgbpniú, Ьрр iuDhpu)ctb2in t bptjni hiuúwqpijnri bpUnijpûbpo Cibpl(ujjiugijb[ uir?ujpl(ujjuil|ujù fiGgbnipnijü 6Uni|: <tuûbL>uju")rupjuj(j úbg ¿t1 ^шрЬф ргид тиц, np uujq bptiuiGquuil <51ф pujriujrçpfy&bptig úbljQ újniufiü ¿bqngmgüti, L qpuiGgfig jnipaißUJü^nipQ uiujht'iujGfi fip haiin^ùfi2Q, M фп|ишрЬргир;ш£| rjbuipmú, CûqhiuljiLmLUliû, uihûpujcfb2m t huuiíbúujuiL|nri bpUnijpûbphg übljfi umaipl|iujujl|ujD hmuil|LuGp2Gbpti ipjiii ¡.bqngwgruC. UJjry huiinliui&te&bpG fipbGg gGqhujûpnipjiuCip tqbuiß t luùgGbù üjruu bpLnijpGbpfiü»6:

tfiudujûuiliujljfig ibqiJujpwGGbpc tuimicbnntpimCi huji5uipnii5 bCi puinuujfiü uiujinljbpu^npüiuti úfijngübpD, npnúgniú ршпо ^шй piimujljujuiuiljgmpjmtiß 1фритфш5 ЬО фп|ишрЬрш1)шй (и5иштпф CfiúGuiljiuCi шдшрЬртр]тййЬр& bû фп(ишрЬртр1тЬ[!, фп|ишЬп1&гнрр1й[1, htuúcúpi?Grui5[], (5ш1)гфро, bbqGuiûgQ, luûôûuiilnpruÙQ, LUjiuipuuùnipintùQ, iiuttiiuquiügniÜQ, йфщшрЬргпр]гий[17:

Фп[ишрЬрш1}шй fiiíuiuin l|u¡pnq t uipimuhuijmbi n¿ úhujjü úbLj pump, i5bl| uipinujhiijjtnnLpjnLGQ, uij[U iuúpnri§ qbquipilbuuiuiliujCi tqujinLjbpp: Фп|ишрЬртр]шй úh?ngn4 pùujpbpqnLpjujû dbg шриииНицтфий t hbpnufr

Dbpgfiù hnqbiih^UJllQ' i|uijb[gp, hpÄiJujGgQ. иЬрд, quijprujpp, hfiuigùruùgQ, mmbinipjriiGo:

Lf(i CSptuhnü uiqçfili 1лЬиш П fiuiiiri гф l^aiiinipgfiti, <npq üuuqbpQ qbin qti?bnUui G hiul|fiúp&bp ujliuiùçfiû... ШздрЬрфиб oppGuil|ruü úpmtmCi Ш(\§ЦШ dujqbp|~i uGmpjtuûo, fjuinipjniCiQ, œnwuinipjniÛD СиЗшОЬдЦтб t qf^bp^m uL ptuûôpnipjiuÛD, ujjrj hiuuiljujCitotopji MuiGntpjiuG qruqnpr¡nt.pjiuü hfiügnt| uinbqóijmú t qbin q|i?bpijai фп^лирЬрподтОр, про ршйшитЬ^дииЦшО lunugfiG huiqnprçni.ù t qbqujpiibuaiuj^iuti 2niü¿, lupinujhujjin-

* Ху /го»ест»»»♦*>* средств* M , t

' И В Арнольд, Стилистом ссеремечного англ «эъжа. Л , 1973, с 22.

is

¿uiljujùnipjniCi:

huiuhtultfujc/f) ¿шфшдщтй huiüqftiqnió tú fiú¿iqbu ш№шшшЦшЬ, ш]ОщЬи t[ hmfliuibqjajlmjG фпК|ШсЬптр|П1бС|Ьр:

<Ш|5ш1Ьд1[ш1|шй фп|ишрЬргир)ги.&ОЬрр фСтиЗ bb' tu) qnpóriiG U р) [чшйршб, hoiíiqiuó8: <uji3iuibqi[uiljujci qnpóniG фп[ишрЬргнр]П1&&Ьр[!, npnùp liujqúijniú bù ш№иллш1)шй фгфшрЬргнр^йОЬрЬ hfiúpntj, úbó inbq bD qpiuqbgGruú huujhiuljjujûfi ¿шфшбп [unupruiî, itiubGß' Jmpù рЬЦил!. uL рш1шл. uU op. innup ршдЦЬ|, pnqù Ш1пЬ|тр|П[0, рщр l|páb| U ujj[G:

PumuijfiG фл|ишрЬртр]тО|з Ст/йщЬи otfuu\aià t пАтЦшй ùbà фдрпф npfig aqinijruiî t U UiJ. ЬишЬш^шОц: « - h*ti¿ I; püUbpp... dnghq úbg uL oà...», «... h7tmu0nipintGp ... úbó qaih¡i¿0 t ùiu U ûbàù uiUuiqiulj hp aiúgiuó пцфй n¿hn nt CiuiMhp...». «hCpntO uipgmüßDbp» opfi&tul)(ibpnii5 Qúqqóijuió puinutj|iú ффшрЬрп^гиОйЬрр ujujuiljbpiuilnp bù quipâtimiS uiubifipo, [unugfiû hiuqnpqnii5 Цшг> шр1лшЬш)1П£шЦшС|П1р]П10:

Ош1|ш|тв фп^шрЬрп^гиййЬртО fiúuuuin|i фп|ишрЬрш^иЖт.рр10й uipinujhwjinilniö t {imtipfj aiJpnqg huiúwinbßuinmd щшт-

LjbpniiS). «От, rip úubqhü quinû huiÄnijßfii{ mpLp hnqnt дшрбйтй Ьи [ишОшр». «Uinruú bú Цйп2" шшрЬрео Itfißt1- ф?1п pbqi30tmjnnnn bqbnGp ujGuujDÜ. Uqpjnipû шйищит, np L|ntLnuiL|nit3Ç uj;f\imnhh Upuj ифпДп яиргцр|шй...»:

«UptuquiÓQ |пршр i|pui...» ptuútuuinbqómpjujü i5bj (bet, 1974, 88) huLuhujIuujûû Upiuqiuôfi iiuûgbpfi tuliûujhuiôn &tuqfiliDbpb u|bp¿SujCip|i L Ciui|u2ujquipf),

ЬрфйшЦит qnpqbpfi qnibLuqbqnip^û úfigL GúLuDnipjniG t mbuûniù U uijq MuiGntpjuiG hfiLÍpnij ti ¿bujl(bpii)riii5 фп/ишрЬрси^шй htiinUjuJi ajiuwljbpQ. UptuquJÔQ (îpiup ijpui hp ujbpá qnpqbpû t фоЬ1, f)bp¿ qnpqbpnij ешр riL рггш ejn2ßbpf) iqbu quji?-qniqb[: UmuptjUiGbpli, bpUnijpübpfi, CipuiGg прп^шф ЬштЦш&^&ЬрЬ GùuiGmpjuJÛ h|ii5ßnil Ijmqöitwdr фгфллфЬртря^йЬрр qquiifi uibq bû qpuiiiruü Uli. huujhiuti/u)&h ршйшишЬцдшЦшй funugnid: Uju шггтйпЦ hiuu^uiujbu u^pfi t рЬЦЬгнй

' l>iu,iiiú f D . CG-V^Onift L cwnujqfH/vnpjni^ bp . 1984 ft, ^ 5t

«Upru-Lonuj Ifaihiupti» tqnbÜQ (tid, 1974, 53): Ujua|bu. Cbppnhfi¿|uJi фп^шрЬргвдтСс úbpl)iujujg(jrut5 t, úb^Guipuj[inii5 фшг?ро> фшвшфртря^о, l|bry5iuilnpnipjniGo, piupnjuiqpljrupjruCiQ.

- bij fi"ú¿ t фшвро - Lujuop pbq úiupqfit) br)9impCibnhg ijbp l^puipánuigGbCi. MuiqQ CimjCi i5tupr}fil| uóptuljGbph iniul|

áiilbim huiúujp £bq Цшр IjQObuibù: (bct, 67) Ujuinbq bnpimpbbp U uúpuiljübn ршпЬрс, рйш1|шйшршр, qnpótuáijb[ Ьй n¿ pb i5ujpql|ujjtiti шИз U nifipbph hbin прЦ üúuiDnipjuiü hfn3pni|. n'¿: 1ршйр a|nbúnii5 hbrjfiGuiljti о^ЦшцЗилЗр^ОшИштОшйр Cinp fii5ujuir> bù l|UipUnpnLi5-2b2inujqpmi5: Ujq фп|ишрЬртр^С| dbg m úfigngnij hbqfiûwl|ù швшйййшдйтй t шфш! Йш13шйш1)ш2р5шйт(3 ùuipqtjiujfiù hujpiupbpnipjniGûbpmù mtipnri-qbpujliujjnri 2UihujCíninipjnLÜ[i, фшпши^ртрзтйо, uumpuigtup2mpjniG[i, qujtfiuûnipjniûc, uiubi t pb' i5uipr).ljujjhû, ûubiî piuppbpQ: иЬшпиЗОшЦпр, ûuioiiniuljujiSbinnipjujùp ЧпрбшбЦшб bqomipûbp. uJpmliùbn иЛфийтййЬрпф npnDß шШ|12ш1|шй umü¿nipjmü, Ljwuj niûbû 1|ЬйошйшЦшй, diupql|ujjtiG iu2[uujphfi hbui, риЖшитЬцбо фп[ишрЬрш1|шй fiúuiuirinil jiúqqóniú t йшрг^ш&д ui&öiupr^uijfiD, guiöp, ЦЬйцшйшршрп, ppuLnpniilúbpp, nqbuniCi, fiiluiuuuui|np, ршрйршршрп

[fiOb(nipjiuû фп[ишрЬЬ pûwqrpjujfiû фиррпф ¿uitiujqfimrupjuiúp qnjiuuiLb[ni ОршЬд iqfiqá nt úubú l^bgnipjntûc:

®n|uujûniGnipjniGG lujC qmpónijpú t, npfi rçbu|prud fipuup hbtn l|Uiiqi|itió uiniupljiuGbpfi Ijiuú bpLnijpGbpfi шй^шйпиЗОЬр^д úbljfi фп[ишрЬй oqinuiqnpóijniú t úfi nipfizQ9, ujjufiügCi, i5p шг?шр1|иф luCiniù фп[ишр|1[|П1|3 t úf> Щ umujpl|uijfi шОЦшй n¿ pb úúuiGnipjuiü, Luji шпЦш Цшиф, uu&D¿nipjuiG hpúüJÚ Црш: ипшр1)шйЬр(1, bpUnijpObpti úfijU puiqúuiquiú ni puiqi5iup|ii4 l|iuu)bpû ni uinú¿mpjni.úGbpG ti

hfiúfi bû i^iuRÜniú i|in|uuiCim&rupjuiü (úbmr>DnO(iwjh) шшрштЬиш1)йЬр|1 шшррЬрш1)<Зшй[!: Opfiüujl(, и(шрП1йш1|пг1-11|шртйш4|шф, úiuuh U tuúpnqgh' щштйшгф U hbinUiuCiph hnqbljiuD илцргий - Орш aipiniupfib йгшййЬр)!, qnpônqnipjniG - ûpui Cfipngh l(utd ujpqjruCipfi ujrc&i.ntpjujù L|U)i5 Цинф htiüpnij uirtbqôi|nrl фп^иийгиОп^гиЬОЬр:

<iupl| t útjminbi, np Щ. buuuhujltjujûfi ¿unJmjônjfi tunugujpi(buinnn5 nipnijû inbrj bú qpujqbgGmü фп|ишйп1йп1р)шС1 (úbinnútiútiuj) intupujpûmjp qpuLnpmúúbpQ: 4bpnhh2Jtu[ puiûujuinfcqôrupjaiCj ubj июЦш t Luópnqyft It Joiufi ginfyrupiuiG hpûgnil l)iuqi3t¿ujó фгфлийтйгедгиЬ: PiuüuiULnbriÖQ úuiufi uU iu;pbph шйфий 1лшЦ Gljoimp nitifi Ш15рпг\20 uU ш[{ЬрпЦ qiqçLjmO. йш tjuipnquigbi t шпшйййшЬшттЦ ilwpiqbinnipjuLiúp piuüuiuuibr\¿ruiljuiú CippuuCtoifu^ hjntuiliuópniú qbmbribi útuu-Щ|Зрп1Ч9 iuRÛ£nipj(UÙ qpulinpnitfû uujciu|fiufi «ml|bp¿ui(juiú ûppujijbpmnipjujtfp», np []Dpbpgnr\|] puuGujuinbridnipjuiCi hniquiqqaijiuliuiCi l|ui|uujpr(ujûpni( innqnp4wö QùljuJtniiS t úuiuh (m>pbnh) ûbpqnpôniû aitluipuiniûnipjruGQ прцЬи фшр<№р-ifiuitiuiuiuip (ibpo|üjp: Tjnijûuimfiuj fntíujutnnijnpruú niûp ûuiL «...ufipinQU шртй-дп^ t» ффшрЬрп^гиОо: LbqilumàuJl|iuù шр1ЛшЬш]1П£шф2пд(1 hiuikuOúujú ludpnqgh U óuuuh шоЬ>пчэ|шО hh^pnt) bO l|bpmi{ujó üiuU hbmUjiui фп|йш0п1С|трЯ10С|Ьр|3. «hzbp-gbpbií qnWuiá gQbhg Onij t Upmnntû Ш!рпи ¿шДфЬЬ... (Ь, 1987, 8) Ut|. paiíiaiuinbrjáuiil|aiCi funupniú hujGqbu bû дшфи

ipnluwùniùmpjLuCi mjûuffiufi qUqgbp, fcpp iwmpljUJip, bpLntjph фп|ишпЬ& G^niiî t Gpiu úftiuiü üb l-innûn. hLutnljixiCih^ri. npß uuul|iujCi i3bq ицшч11)ЬршдпиЗ t тшфи ujúpnqg bpknijsfi LjuuiS шпшр1)ш)ь |3ши(1й: Ujuujbu. putuúaiutnbqÓQ ффшйшЦ riiriquuljti uiC|ЦшйЬ[Л1 hnqfi u^fuujinüjijnfifi uinpiuin, pOjuJqnipl) итЪгфтИ t Lujrç

fiiîuiuinG LupLnujh'aJiLnnq-jbíLnwFipnq фп|шЛгийгир]гий.

Uinntiü bú, шфи'г), U huujpbüfipQ... flpfi hnr|D uipünin шЬг)П1[ hbpljnfio ?np ptun t Unfrniü hn hujqh hiubqbiu: (tscf, 1974, 68) Ut], huujhujtjjujDf) рш[)ши1лЬ^0ш1|шй funupfi hniqtultuiû ùbpqnpômpjruGû lutjbtfi t iSbôuiDmù iLijOiiifiup фп|ишйп1йп1р;шй qnpóiuónipjiudp, npfi rjbugpniú щшртЬш^пп tuniwUiuih uiûniGn фп(ишрЬСти!! t muupniGuiLiiuJihO: Ujuujbu' «cínrinilpqti рЬшро» ibqbüiyuiS qnpôiuàijLuà «Lnira t luGjnijßfi qujhib¿p 2j?brp> фп^ш&тйподшй ùbç iqaipmCiŒljnq wnujpljujifv nuihih¿h uiüijuiü uiuil) htuul|tugtjniú t miupniGuiUiaun' i|iuhifi¿ntií hiui{ui.pilui£i riuupahl): bnijû ôLniJ «lubg пшЬфЙр iqbpá шицшршйрЬ» (t¡d, 1974, 193):

Ujqûrujû шршйшра1йП1р)ил5р' «<ш|пд iwluiuphpli фшгсрЬГ! ni фиуфй üiujuujti-

âbgfiO, rçtmj L|uiujbgfiD» (bd, 1974, 117) Ciuifuiurçujunipjuiù dbg Ц[шргп0ш1)пг)-щшргцОифцщН mnfompiuiti hfiößnil uinbrió4ujó huJina m?tuuiphp фгфлийтйгвдгийр lupiniuhuijinrutJ1 hujinq dnnnilmnq (hJluuuiq:

«Pqnp pn4uiCit;ujl( hnUbnb <minq <bl|blintü tn, hbàbàmd tp» фп^шОгиОгирциО ùbç Ош ОЦшиф ruGfi haij cfntyiilprtfiú úiupr(ljiu[jg, пЦрЬр pûui44niû bCi uijq bpl|pmi5:

<iuúiuáiujti ibq4uiníuá|iuD шршшЬшцл^шйЬгпдЬЬр^, uflü t' Ьдш1ф рЦпр qnpóiuóijmá шпшр1)т(| ûbpiurcrud t hnqOmUhh (iduiurn, qnp<Suiórupjruíi[i «Ubp ûtufuaihuujpbpt]» ршцш^пчЗ amiuijbi U|uiLnl)bpaiL{np ni uipmiuhujjirifij t quipátiniú ршйши1лЬц0ш1)ш[) [unupp:

U4- pCiaipbpqmpjUjO úbg huiür|t>u|niú bú DuiU фгфшйтйгвдиий

lujûufpup tjbOjpbp, bpp tunainljüiih uibijujCiruûp фп^шрЬршршр oquiuiqnp<S4ni.Ci t Opai yihnrs wprinp прЦ l|aipLnpiuqni]Ci hanjil)tu(jp?h фп^ишрЬЬ:

POnipjLuO bplimjp-iurjwplimCibpo pujpqüaitiniiS bù puuüujuinbqöp hnqbfjMi qprupjruûQ, йрш шОррЦшйрй fiOpùujjpûUJli gbp0iuum|i¿uj(j[! ЬишЬш^шСф ЦшрщЬт qpífi intuí) qimüuiir\4 ффшрЬргиигиС-фп^шйтйгадшй uiuipuimbuiul) i^puUnpniúúbp:

Щ. ЬишЬш4)шй[1 ßüujpbpqntpjujCi úbj (илйфщгий t ptunbph ффшрЬршЦшй qtipóaiómpjLuO puipry inbuuiljùbpfig Lu йЫщ' ppbùg hiSuiuvmiJ ЬщЦитЬп ptunbph qmqiuljqniún (l|iuuiujt\jpbq)'. РиЛшшлЬцбс guitiljuitinns t huiuGbi pn4iuCir}uit}rupjuiù шошЦЬ! ¿bginäuiti, QGqqóúiiiü-liujpUripüujú L lübpábgüniú t uijúujfiufi fiúiuuinübp, npnûg l(]wGgnit5 ni dfiujjû ¿bû hujüßCiljCinLÜ, ujj(L ршдшипиЗ bù fipuip: №ш. «Luiqp ctaifitn ni ubpp дшЦ huiûwpb» (b, 1987, 99), «hjbbp pnqbnmú bu 0ги]-6шрщф> (b, 1987, 102), «U¿pbpo uli - aifiLbbn uU» (b, 1987, 174), «t¡4 piuppp¿Gbppg йрш 1(ш[и4Ьд[1й шОдпшш lungruùph ЬпЦги ииппп 7ho» (tjct, 1974,56):

UiluipaiùnipjruGQ (ui|bqnpfim) CinijGmbu qbt\tup4buiniu4uuû |unußh u|iuinlibpui4nprupjiu[i ùfijngùbppg t, npQ pCimpjUiO L 4bGqui0t]íibp|i шИЬш4прйи)0 úfigngn4 hbqfiGuiljuijpû hiuuimt) Ьщши1ш1(шг1ргш5п4 uipátupáruú t úujpqljUijfiG lijUJÛpft hiupgbp: UiJ. huaihiul^uiCifi ¿шфшйгупиЗ, umujljübpmií qnpówói(nu5 bù amuipljuiGbpfi, bpUntjpùbpfi, hujutjujgnipjujû, дшг]шфшр(1 шдшршйш^шй шртш-hujjtnnipjrnûûbp: Ujuajbu, «Upru-Luiiiu Lfiuhuipfi» iqnbiînuS tupLû шцшршОпрЬй uupinuuhuijtnrinJ t дшСЦшф lyuJÛpp, inijufi, puipnipjiuG |unphnipqG m (иЗшишр:

иЪЭЫМПГГШ: UùûûiuilnpniLÛi ujjú qiupànijpG t, npfi qbunpntú u)Ú2niG¿ uwiupl|ui&bptiû Ь L|bGqiuû[iCibp|i& i|bpwqpL{nii5 bû i5ujpql|uij|iû hiuinl|nip]ntûûbp, 2Ci¿UJi{npDbpfi£j pùnpnz jnipuihiuint|mpjniûùbp:

Ut}, hutuhiuljjujûû fip pujûiuiitnbqôuit)uiti (unugnid fiuióuu[u t qfiiimú pünipjuiG iuCiàûiiii{npi5ujû[): Pûnipjmù bpLnijptibpQ, шмлрЦшйЬрд гЬ^ЦпрфиЗ, i3bö ikuuûiutjgnipjtuG bû niûbOniiS рЬшрш1<ш(| hbpnufi hnijqti, funhfi, ОЬршщргиф, DÛqhuiCipaiiqbu ûpiu hnqbiifiáuiljh pppnniúGbptiG, UJ[bt(nóniútiú. hbpnufi hbrn 2hMûniiî t lui 4ШР10. 22&2ni,3 hnLlQ, [шфи bO шЛцр, nipfiû, puifuóniú t qbinuil|Q, ûpuiù qjnipniú t, Цшй^тй hbrjuji{np шиинщ, ni(il|ûqpnu5 t air?mû U шдО: UjuhbßG, ni úfiaijú 2Uipctóuuü huuinl|uuGh2 t huiqnpqniú рЬшЦшО bpUnijpfiCi, шдЬ octmniú t úujpql)ujjfiú nqnij, qqmgi5niúpni( ni pûiui{nprapjuiiîp: PCinipjmÛQ Щ. huiuhiuluuiùfi haiúujp uinbqóaiqnpónipjuiD uil|niGg t, uiqpjrup, гйгшффЦшд-шйдйшЦпрфид l|bpiqiup: huuihujLuujûQ Siuúai¿ni\nipjiuü итшр1|ш t qujpàGnid ûiuli pGnipjiuû bpLnijpûbpj]' ULiDtxitibi i3nLnböaj[pil úajpqnib, i5ai[itil|uuj|iû Ijbgnipjuiûp, huiuuipailiujtyiuû huipujpbpntpjntCitibpfiíi: PûnipjniûQ piuûuuuinbqôfr hiutfuup hnqbpaiûiii^iuû (lûgûinpmgiuhiDjuiùuuû qbqiupijbuifiujtjujù úfijng t: hú¿a|bu úlpumbi bCig, huiuhui4jaiû|i pùiuûlfujpûbph ibqijuitpjû urâbùiugujjinniû iupinuuhaijin¿aii5fi2ngCibphg umuiûàGujGnid t ?û;uiijnpmflp:

PûnipjniCiQ, Ш&2П121Л, ùtupûGuiijnpnifl t ùiupqmû, ûpiu ¿uiliiuinujqfipQ, bpiuqaiûgQ, рш[и(10о, l)aipnuiD... PûnipjiuO bpuiGqDbp|i úb? gniiuüniú t i5uipql|iuj{iû hnqfitf iniuujifnp ni iqiujámr? amljuijóniúúbpml: huiuhiutyaiDli paiûuiuinbqàiul|ujû funugniú pùnipjiuG 2tutn inbuiupiuDGbp 0bpl|UJjaiCimi3 bû úbq npiqbu qbqbgl)(i hfiúÚQ, huiqpiüfiujl)Q aiqqujpiupnq iquiinuipuuq, huui5iubi|uiq, np 4ubi5iugùniù t ùiupqniû: Uûâùiui|npi5iijD LuGqniqiuliUJù qpuLnpniùûbpû Щ. huajhiulyiuGh gûuipbpqnipjaiû úbg uipinuigniniú bù úiupqni U pûnipjuuù piupbt|iui5nipjuuû ф^шпфицш^шй i[iui|bpujgniúD. ЦшпшйдшфрЬ U hui4fimbGnipjiuû quJ2|i(i£[], ànûbpqQ tfaipqm' прщЬи pGnipjujû илЗЬйилЗЬб hpuj2ujqnpönipjujti:

huiuhuilüiuG Gppu)¿uu2UJ4 iupi|buuiujqbin(i qp¡[i i{p<lûuihujpi[uiôûbpni{

umbqái{nii5 t гй^иЦпрйшО, iu0ûûuji{npi5iuti l^pujtfmpjniGGbpfi i5fi йрршЦЬрт haiiîiuL(Uipq, npû JiuiuhiulyiuGujljuiG uiqûi|ujliUiG hnqni qnitiuiiqúujlifi 2bÛ2nq iippbpu)GqùbpniJbpihùaii(ujnnn3 t iniuuiôfiû hmjq(i piuûimJinbqôiiAjUJû hjniUL(.LU¿rgQ U

шртшдгцгшЗ ф^фипфоцш^шй [ипршрш^шЬг^ш^ funhfi fidiuumuijfiCi Cippuióuj[bp¡}: Qüooaubsnfßanrb ЬЧ ЪЧШиРЬРПИЭЗГиЪ: Щ. huiuhiuLuiuCif» ршСииитЬц-6ш1)шЬ Junupfi qbqiupilbuinujliujti übpqoi^tiuj^nipjuif), щилп1)Ьрш4пРП1Р]шЬ htupgniü qquuih qbp Ьй tuiuqnid Minnpbù oqmiuqnp64uió ¿UJ^ujqiuûgnipjruCjûbpQ L ûi|uiquj-pbpiupjmùùbpQ:

OuafiuiqtubgnipjniÛG 1пшрпцп1йш1) qbqujpi|buuiujl|ujû hùujpiuû,p t, ujjCi huil|tip¿ ¿Lfj ûbç hui/uifu tibpuunruiS t дилогий pni|.ujCirçuiljnipjni(i: BnCifiû (ипр ЬрЦ|\йр, rybui luumqbpci шйгЬд bi| ufipuiu puiiuiú ujCihniürupjuiü qbú, bu uniqijbi t)niqbú qnc ujúiqbpfi úbj bi[ 4aijôiul)(ibpmJ qoipljQilbi l|niqbií... (b, 110) ЭшфшдиЛдтишй úb2pbp4nq l|fipiunrupjm.Ci[¡ t}l|uijrui3 t, np Ciuiprçm U mhbqbpph uiiîbûuJûppfiû ni Ш|5Ь&ш(ирр(1& hnijq ru funhfi L infibqbpujl|iiiù |unptii[unphrupq quiquiûftgûbph ЦЬрдшйбшй шгсшдид puiDuiumbqÓQ Uil- РишРш-Ц]Ш&о, ûntjù h(5nipjuit5p ифрилфттй t ûuiL ujub^ph lupumihiujmúuiú t|uiuiuipjuJi hujúoiljujpqfrti, nph üfigngnLl QDpbpgnqtit) t hmqnpqiiniú рОшршЦшй hbpnup ршйшитЫфшЦшй ttuOjrup{i ainpCigtjnq inijUQ, üpuu úinpfr ф(1фипфш]ш1)ш0 pnhíet1 шЬииМшЬгнр^шй nqbqbbnLpjniÚ£¡.

Цф huuihiulijujGh pujCiLuuuibriônLpjmûCibpnLii (kJwqujpbprupjniüQ haitiqbu t дшфи f)Ci¿iqbu ¿шфшцшйдтррй hbin ubpin uinü¿rupjuuiJp qruqiulígtlujá, aijDiqbu t[ швшЬй^Ь: bpLini i}bu|£niú ti ujju tvwpänijpß uuiuuiliuugCinvü К hnijqji nutqtirupjniÛQ, (unußQ quipóürud tmuiijbi LfuJr?, CibpqnpóniCi, wq^bgh^

<UMUOPrif03nHj: <uit)UjqpíupjruCiQ пйш^шй hûuipшСф t, npfi qbuqgniú ЬЬгфйшЦс hujinnilj йа)шши|1(П1| hiutïiuqpnttî t hpbûg ДОшитпЦ hiul|uur[hp bpUnijpûbp, шпшр1|шОЬр, uujujiDpiï huiljiuqpmpjniùQ ^швтдфиЗ t hpwp ИшЦшгфр bpl|m hiuul<Lugnip¡niOtibpti ЭДшдшйшйш^ш oqiniuqnpóúujúp:

ЬишЬш1цшСф ¿шфшбп |unupnii5 hiMiufu t Ьшйфщтй ujju qbqujpiJbuuiuitjuuù hùiupuibpQ: Ърш piuüujuuibrióujtjuiCi |unuj?nii5 úibó uiiupuiómú niúbü pCinipjuiCi U hbpnufi hnqbi|fi¿ujl|p hiijIjujqpnipjmûûbpQ:

Uüd¡uinbih t, np puiûuiuwbqàvuliuiti шицртй(\ hù^bqmpjmCiCi uipuiujínujirifií

rjuipöCibini ЬшттЦ ûujiumailiairçpniCIniJ t huiuhiuluujCiQ qfiúbi fipbûg hûwumnt[

huul|ujq}ip ЬрЦт bpUnijpùbph (tunimtitnp bpqmú t - uhpinpu inti? t. ... Uuut? шпЬ t -uhptnpu úntp i) htuduiqpnipjiuCi qnpàuiôrupiajG: <|ipujt[fi, ршйшитЬ^бшЦшй JunugG ишшфн яЬг\шр1|Ьи1Пш1|1иС| uipdbp t йЬрв pbpniú iibpnhp2JUJ[ Junupiujfiù hiuljiuGtoûbpti qnpôiuànipjLuùp:

МР^ШРЬРПШЗПИг. ЬишЬш^шСф pmbuiumbqôujljuiù (imupniú bCi

hiuGqlmjniii tiü¿u|bu pmibph Mpl)CinipjniGûbp, npnGp (uriupfiü тшфи bG tupuuq nfipd, 2UipdniGnipjiijü iquiinpiuûg, ujjqujbu ti qbptutn)iuGuiUiuti U шд 1л[иф tjpt^ùnipjniGûbp: OpuiGp puiguihuijinruii bû pûuupiul|ujCi hbpnufi hnqbribù-i5tnaij|iù qpnipjniÛQ' фрп, Gpoi hnqbûjnipfi qbpiuqpqfir? bi?p ni qiu[uipp(i nqjiu^fiqniÚQ: MpljGnipjniGGbpQ mdqùujgDniù bù üpl|Cii(nq pwr?bp[i, ритшЦшщш1|дтр,|П1й&Ьрр lupinuihuijumiö fuiuiuinQ, funuph tupinujhiujin¿iuljujDnipjniGG Li ¿^inuiqpniiî l(pl|ûrupjtuiîp ujpinuihujjimlujà úfiineQ:

<ujjmûfr t, np ¿шфшйп funupntú qnpóoiiíiijniú bG U' amiuçuiquiu (hujpujljpljümpjniGCibp), L' ЦЬр?ш^ши ljpl)GnipjniGGbp, иуфСфй Ijp^Gijniù t GmtuaiqiuunipjiuG Ijuiú шиш^й, Ijiuiî ilbpghCi puiCQ Ijrnú pujRiuljiuiqiu^gnipjniÛQ: UpiuGß [unupfiû huiqnpqniil bG haiûq[iuiuijnpnip]mû Ugûiupiu^iiiGnipjniû:

«Pfïùqjni» piuùujuinbqônipjujG üb? рйшршЦшй hbpnu|i ufipn l|iupnunfi qqiXjgnidQ nidqûiugûnid, 2b2uiuiqpnuî bù Ljiupnin biü puiqiuqpjuii шОЦшОшЦшй ¿Ufi U ф pmaUh puijfi d[uinuiljnj(j ôLfi Lip^GnipjruOGbpQ, npnûg niùbû ûuuli haiûqujl)ujqi3nipjiûû û2uuûmljnipjni(j:

b't| tjbpjujrp-uu, U' luniugujqiiiu L)pl|ùnipjniûùbpfi' hiupuil|pl<GnipjniûGbp|i qnpôuiômpjniGû niûfi пЙииЦшй qquJif» &2iuûuil)rup)niû:

Mpljûnipjuiû inbuuil|Gbpfig t GuiU piuqùai2iuql)UJU)nipjniÛQ: Ujù qiuûr|LuqbgûniCÎ t (unupfi QGpiuggQ, 2b2^wqpnii5-l)Ujplj.npriii5 t jnipuiguiûjjnip ршгф umtuMfiG û2iuûailimpjniGD:

Щ. huiuhuiluuiùfi piuûiuuinbqôujl)mù (unupfi ibq4iun¿u)l)uiú htuüiu^iupqniú qqujih qbp t Циллшртй ;ppmniuunip|ntGn" piurcbpfi, ûiu|uujqiuunipjuiû uuGquudGbpfi фп|ищшЬ^П1й(]' 2Р2ШЬ 2шРШ|)шип1ДП1Ь[1:

Щ. huiuhujlijiuùfi ßüujpbpqnipjijuCi pûujqpujjfiû huMi4aiÙ2UiL|iuQ opfiûiuljûbpti gGGnipjniGfig huui5nqi[nii5 bGp, np huuiha¡4jaiCi qbqtuqbuiQ huiuuiuiimuu)bu ифршицЬтпиЗ t tiûjiqbu dnqnilpqujljujû ibqifli, aijûu|bu ti hiuj qpujl^uuCi ibqi([i

tbqiluin¿ujl|ujci mpmiuhujjiniiuôUbpfi huuúiuljuipqfí «pumbqbCi ¿шршшрш-iqbuinipjLuti» «L(bbutuqnn¿'niCibni.pjaiCi» шрфиифО uioiuinnpbCi qnpôujôbinLj. OwL ¿uipuiujuujúuiljiuti Цп^Ьр, i)(iúntúQbp, hujpgbp, piuguit)ujCi¿nipjniüúbp, CiuuL ршдрп-qnidûbp. qpuitinil t[ Ьш Цшрпгцлйтй1 oûpbpgnqfiû фп|иш£)дЬ[ fip pujbwuinbqôiuljujû hnqblioiti |i[i£Qui2P2nLÚCihpfi U илцршЛЦ UJn[iCipCmq luûqpuuqujpâruùûbpti qnil!Ui¡uujr\Q, pppfwObpQ рЬ' libpcWiuti дшф, pb i{ujjb[£fi hnqbÄujpiuli nrigujljtiqdiuD pnunpbpqp, pb ÚLupqujdfuinniúfi guiumÚQ, pb' hiujpbûuiuju^uimpjujCi tuqûfiij ophCibpqQ U pb' ufipn útuuíCiE{i ni шОррф-uàtiC tiOpGiufuaipnijl|fi pbdntpjntOQ:

Эьчириъимиъ UnU\j3ljU<US^nKa3ni-bbbP: Ъ^шт^шб hpnqnipjniû t, np «âliWpaiûuiljuiCi iJiutjuiprujuliniú iupmaihiujin¿UJL|UjCinipjniú uuibqôi|nn5 t hfu3(nxiL)UJÚni.ü шшррЬр JunugJi úuiufcpti a|uuuil)uj(jnq puimuôUbpfi quiGuiqiuü IjfipujnnipjniCiCibpfi úfigngruj: Ipaiûgfig tui5bûujujpqjru0iui{bin|3 öLuipLubuiLjuiO ùfiiuiinpûbph (ipiuilfráwljujjhú ItfinuJßnipjmCiCibpCi ЬО: XjûujCi qbiqgbpniú, toó dujututfp, IjUJimipilniiS t 1л4|Ш1 [unugfi úiuufiü pùnpn2 tupdrajpuijïiû Ijunqbpfi (uui|uuinii5, npp U hùiupuJitnprupjniti t тифи (ununqfib ujpiniuhiujinbi fip hnijqbpp LiJbpuJpbpùniûgQ»'0, uijufiCigCi, йЬшршйшЦшй fipujLjnipjmCiQ àbng t pbpntú fipu^p,íijJl|wjfiG Ь2Ш[lшl^nlpJmtl, ßbpail|ujLujl|iuD фп^шЬшЬшр^шЬ' Lnpúuijfig jnipuihaiuirul) 2bqniú, nj unijnpiuljmû 4fipujßrupjniü:

Ui|. huLuhail||ujGD fip ршйшитЬ^0ш1|ш& Junugniú npujbu nÄuiljujCi ú(ngng Ьшйш(и t qnpóiuónid дп]1иЦш£ф (иЗшишшршОш^шй L gbptuljiuGujljiuG l|uipqbpQ' hn|ni{ujl)ujû qniqiuôUnipjniùùbpfi Gppfiúuiumujj|iú hGuipiuilnpnipjniGGbpo' тгщшЦшй hninijfi hnqûujtifi рф qpuil}UiG, ctnqnijpquitiiiiù, qpujpuipuijhû шшррЬр àLbpQ, иЬсш1|шй (CiuiL лршЦшй) hniniJh шшррЬр i4bp2uii(nprupjniGGbprul qniquJáLnipjniüCibpQ hfiiiGujljUjQniiS quui пЙшЦшй ni qbfiujqfiirujL(uuû |uüq¡ipúbp[i imóúuuü luûhpujc^innipjaiû, фш1| ЦшЬф h- M Ôu>jGuii{npûbp|i uqniúp l)uiû £¡-fi фп(ишЦЬр1Ц1|Ьщ pujtïfi uiÂùuuû qbuipnid, iu)q painbph U' Ьйутйшфп[и1{ш<!г, U шйМутйшфп^ ÔLbpc, npnûp iniâniù bû пЙшршОшЦшй, ^¿¡шишшршЬииЦшй l|uuú тилцл^шфшЦшй uuju Ijuuú uijû fuCirvhPD:

Щ. huiuhiul(|uj£ic |unugfi n¿iuijnpúui(j Giquiiniuljnil fip ¿шфш0п|пи5 oqimiqnpómiS t hauaaiUu-iG hnimlh tuûàfr U tip uinniúühpti, niqquil|u¡Gujál, шршЦш-

"fMJljp^i^A duilutiuJ^iul^igNuJibpbCihâLuCuiCjujI^jt.^uiputCiniiaintù.Cnl^C,, 1992,(^55

DujÜL muippbpuAjtibpfi Qtiábríiud n¿iul)LuCi hCiuipunInprupjniûûbpQ:

hü¿ujbu uipqbû ûl^uiuiijbi t, huuihoiltjuiCiti uurctustiCi 2Р2ШСФ итЬцбш-qnpànipjniûCibpnid (opfiüixiL| «Цшсцшсф i3uuúfiCibp»-rui5) uuCihuji5bi5ujin qbpuiltfnruú bù Cfipuilifi (unui(uj6pfiCi, шршршиушО puuppumfiû pûripn2 piunbpp 1» ршпшбЫзрр, quipâL[iuôpuJjfi(j uipunuuhwjinnt^niCiObpi], йпгрЦргри^шО-ршрришцфй

lbqi|uinàujljujù mpuiuihuijir^uidfisngöbpQ, ujjq рфий CiiuL' 0Кшрш[|ш1|шй, 2Lupuuhjniuui^uiCi fipnrinipjniûCibpp: Uiuljujjti huij qpiuljujûnipjujCi i3bg pujûuiumbqôujljujû lbqi|h qiupquigûiutjQ qniqQÜpujg' ЬишЬшЬцшйй шиш^шйшршр рпршфтй t Cfipiuljfi ршрршф LnbqmjDrupjUJCi ЦСфбО. qbqujpiJbuinititiujürupjujü inujppbpfi t|niinuuljúuji3p ¿Uui(ripniú-iuúpnqguig[iriii5 |bqi|fi pujpÛpiuqrujCi diuljujpqujlj: bplipnpq zPSUJCifi uinbrióujqnpórupjniCiDbpruiS (uiubùp' «Upru-luiitu Uuihujp|i» LLjnbûniiî) huiuhuil(|iuü|i ibqt|uiiîinujànqrupjujû dbg Junupfi рии0шишЬ^0ш1|шйшд|Зшй тшррЬро i5tiuii{npi(nii5 bù fippli ûnp ibq4iun&ul)ujD пршф <binLuipujp lurcuigfiD 2PÇLUÛnii5 qbpuul^nnq ршдшпш1)шОЬ ишрЬО, ¿brcpbti. m;hjuinhbb. bnpbCi, LUÚa|bCi, Uuljàruq. шдцд]пшмд L ûiîuiG шц ÔUbphù hbuiqhbmb ффшр^тй bù qpuutjujù âUbpD'.

Uju gbpuiljiuGuAiiuti hninijujâlp funupp n¿LUi|npnti5 t. qoiRÚniú ibqilfiû tfnqntlpqujjGnipjuiG ¿niO^ hiuqnpr|.bini, m|iu|iuljujbuigúbini úfigng:

<iujmûh t, np umljujjujgijujci l|tupq[i haijbpbGniCi niüfi f»p hùujuuiuijtiû-рЬрш1)шЬш1)шО uinujûâûujhuiinlirupjruûûbpQ, npnúp àUaiiJnpilrud Ьй hnqbpfi ф§пдпЦ L niûbCi npn2juiirupjujü, uuiiugiul|ujüfupjijuci, gniguiljiuûrupjujCi, rtfiúnpr^nipjtuG qpuLnpniúGbp: Щ. ЬишИш^шСр uirtjujjujgúujü рЬрш^шйш^шй l|uupqh t|bpnûyiui qpuUnpniúGbpti пйш1|шС| hGujpiutlnpmpjniûGbpQ Mirintpjuidp t фршпгий |ip ршйилллЬцйшЦшй |unugriii5:

PujümuuibqóQ, piuppimujjfiû-tfriqnilpnujljujti ibqijfi U lupLúuiuihujjbpbGfi uiqqbgrupjujiîp, bppbúD гфйпиЗ t hnrjmqbq^niüCibpfi' Ьш|3ши|ш1пши[ииий ibqiJujútniuóuiljujú L)r>inpfiin utnbqöbjm СициалиЛртф Op("iCiujl|ûbp «Ь[ид{ ршд luitlhra hzMííÍ! UiuuniDiu...», «^Qpfiljùbp Uhbn илхрршйд uuljfiû...», «hùâ ЦцгцгирЬр umijft funding, fiùà IjnrijniCibp шоЬдш1[» U lujiû: npn2Jiui bGpuil)Ujj[i luühriq qnpôuiônLpjnLÛQ qpujL|iuû (ипирпиЗ bpl|(iû тшфи t uii(jilh mujpujóptiG рОпрпг bptuGqiui[npniú: Щ. ЬишЬиЛцшОц náuii(npúujú ujju d^nghü фйпиЗ t GuiU «Uuiuúai

Uhbp» iqnbdniú.

Ul{. huujhojLiiai5(i ¿шфшбп (unugti n¿iui{npiSiuú ЬшрдпиЗ npn2iuL|fi qbp bù (ишцпиЗ hnqbpuiûuitjuiG CibpßfiG huiuilp¡ü|i2№pC qmjûbph luûniûGbpnil pûmpuiqpnq, бшфщифй hiiiuuui uipinuuhujjLnnq L шд pûnijpfi iqufpq, шдшОдш^пр шдшЬшЬРЬрр [ípbíig pGnipujqpujliiuCi ЬиллЦшСфгйЬрпф huitjuJrvpuJliujûrupjuiG (ешцдр-флпо. qpnin-dujüui), шиифшйшйафртрцлй (hqnp-hqnpuiqm|G, qbqbgfil4-qbqbg4iuqnijû), puuguin|i4nipjiuù (uiCwuihúuiCi, luGCiúuiCi, luühiuu...), 4bpujpbpdniüßuJ|tiü (ûbûq, únifi, qiuqfip...), huiúwti2mpjUJ[i (huuiiul|-úujpmp, r^diJujp-fiipppCi, iniuuipnLjp-ájniüui-фрфтр, Úbqúiu0ni2-pbpni2):

Orfi|iiip t qbpiuqüujhaiinbt IpqúmpjuiiJp puipq uiáiultuiGúhph húuiuuiiujhú-náui^uiti ajpinuihiujm¿iuliujDmpjUjD iupr}jm[juji¿binnipjmljD huLUhLulyiuCip ршОшишЬ^бшЦшй (unupruú. <ршспрспр hpumjnijp, пиЦЬФшр únppfi. hiugiupiuhuiGnbu [ирш[иЙшСф, hpiutind ubp, пиЦЬДшДшСц фириЬр, (uaijp hnwUbg, пиЬЬФрФтп ótipaiüfi, фрфтр Йццбшрпцп. íniumiaunajutu puiiipfa. bpiuq nulibhintu U puiqúuiph4 uJji LjhpuißnipjmCiübp puiúuuuinbrLÓuilfuú funupfiû hiuqnpqmü Ьй дЬгцирЦЬитшЦшй hujqbgi4ajáni.pjniú:

huuJhuuljjuuCiCi рр ¿шфшбп uinbq6mqnp6nipjniGDbp|i пЙшЦпрйшй йщштшЦпЦ oqinilbi t funußh ¿Sujubpfi фп[ишрЬЬш^ицЬ 1фр1штр|шЬ hiuuiliiuû)i?hq: Uóiu^iuGq qnpóuióiíruú t qryuil)uiûuupujp. luju iqujpiuqujjruü Gai ЬЬршптй t náail|UJti hqnp ОЬрпLà, funupfiG hutfinprçniù шсшЬбЬшЬшттЦ bpujûqu^npruù: Ujuiqbu:

funubgbp tbqi|ni4 tuùhniù qbnbqUh.

ûbnmwûtuUh. L сшдшрДшиЬ: (à, 199) ЦЩ. huuihuuluuiû|i ¿шфшдп uinbqóiuqnpánip¡niGúbpnit3 шпЦш bû рфиЦщ&р näuiljaiü rçpuLnpniùùbph IfppmnnLpjniûGbp: [3i|iul)tuGp htii5ûuil)tuûniiJ ujpmuihtujinntiî t puibuj^uiljiub huipuipbpmpjniOùbp, hbuiUuipujp ûpui пйш'цшО u)pr}jniûLUilbtnnipjmùQ lübö ¿t: ПЙш1)шЬ jbqnpntpjiuiüp hiuGqbpâ' рфиЦшйо (ипирпиЗ ЬшЬг)Ьи t pbpniú прпг h^tuuuiUJjfiD Dppbpûtuqûbp:

04ujljiuübbpnii Ijuiqúiliuó ljpL|ùiuilnp pujpqnipjniGGbp)i n¿uil)UiG Gpp(ii5ujuwGbpfi IjJipuurjmpjntùùbp ЬшЬгфЩПиЗ bû Ui|. hutulmiluaiOfi ¿шфшбприЗ (piuGiulifi ш^ЬцидпиУ «hiuqiup-hujqtup úuupq, r>p тацшЬр puinGaiü», шггшр^шйЬрЬ

ИшЦшишрииЦшй pui2fumú U ujjiû):

¿шдшвшЬшОоЬу рш170 qnpôaiôijbi t npti|bu qqujifi ииирпцгиСшА) úiuljqfip, npfi úu5 рЦш^шй puiqujppPíCi t uipmujhujju4niú bpl|pnpq pujqiurjp|i¿ntl uipinuihiujiniluió pi5muir>h ijubú hiuûï)fiuuji4npriipjuj(j uwum^nipjnLÜp:

ObpiuOniíitibpti nüqhuibmn U Unbljpbin [иЗшишйЬр ujpiniuhuijuib|ni fiduiuuiuijfiG ¿LfniûnipjniDCi ti n/siutfuiù Ьйшрш(|пргир]п[й t {¡Ciâbnnid' ¿шфш0п funupniú bu-fi U щн-h илЗЬйиллшррЬр hmpujphpnipjniûûbpù uipuiuignibini: pDujpbpqrupjiuD dbg bu-Q, nni-й, ùlu-ù niùbù шйишМшОшфшЦ Qûqqpljniûnipjniû, fiiiiuuinujj|iù dbó inujpnqrupjmû, npQ ûbpiunmd t L puiûiuuinbriàh. U pûiupiuljujû hbpnufi, U' ищ uiûôbpfi uiiqpnidúbpQ, Ьи-ß U дги-û (unußfi Ijamnijg^ [lúijjuinujjhü IjbGmpnûû bû' йшийшф1р|1 U Qûqhuuùnipti huiúuiqprupjuidp:

Upi[buinujqbinfi Cipp[iü hdinnipjiuúp Ui[. huiuhw^iuCiß ibqijfi pbpiul|uiGni.pjniÛQ ЦЬршбпиЗ t £úgni¡> ni puupàpuipilbiiin pCiuipuitjuJÛmpjiJuG, ôLuipiuûuiLiujG, гшрш^тишЦшй ш^ЬйшипЦпрш^шй, шЦшС|^ш1)шЬ opbGßGbph dbç ujGquiú hiujinûiupbpmti U hú¿bgGnn5 ршб bpqbp, CbqbqfiGbp:

humhaiLuujùti pujûuiuiribriôiuliujû |unupnii5 hujóuifu qnpáuiótjnri шйпрп^, Ции^шЦштшр, huipiiiljujinuip qbppaj}Gbp¡i hniniluiljuiü ÖUbpQ, гфйшЦпр риф uiuippbp bquiGuíljGbp|i (uuuhüiuDuiljUiG, oqôuiliuiii, ujujjùuiûujIjujû, Ьшр1)ищрш1)шС|, hp'djiluijai(|uj(j) йииЗшОшЦифй ôbbpf) GppfiöujuuiübpQ Ijpniú bû pujOujuinbqáiuljiuG uuii|pnii5p aipinujhmjtnilujD rráuiljuiú ûbpnitf U ¿Luipujónjpü hiiiqnpqnid puipàp qbqujpijbuiniuljujûrupjntû:

huuihu)luu)û|i p&uipbpqnipjiuû dbg fiptitig nÄuiliuiG GppfiduJuinûbpnil hujûqbu bû qu)[f)u ôLfi, ¿шф)1, inbnh Ош1|рш)[|Ьр, ptmjLuUgnipjniûûbp:

huu)hujli|tuÛQ l|UjqdrHpjiAidp a|шpq ni pwpq úuiljpujjCibpti (df^m, çbpd, hbq, 1|р1ф&, ¡ubp-tubp, ómu-ánm, giupbpujp, óni{bónil, ш2(ишрЬЬш2[ишрЬ, [niRmúniúg) ûpptpujGqujjfiû htîujuinûbpni| hdinnpbG náujilnpnid t |ip pLUÛiuuinbqàujliUJÛ (ипирп hœqnpqb[ni| GpiuG qbnujqfiinuj^ujû dbó фдр. шрипшИицтуиЦшй CippnipjnLCi:

Suipujóujl|ujú ЦшщЬрй ujpiniuhujjinnid bG шшршбшЦшй huipuipbpntpjntûGbp: Suipiuóuil|ujú l|UJiqbph пЙшЦшй hûiupunJnpnipjniGGbpfi IjfipumnipjruGGbpG huuihailuujûh ¿шфшдп^й huiqnpqbi bCi 1|Ьйг\шО^ ггиб^, wpuuuhujjiri^iuliujGmpjniG, а|Ш1лЦЬрШ)(1й qruûuiqbqrupjniû:

huiuhuiljjiuDG oquii|b[ t DuiL ^diuuinuijhG-qnpôujnujljujù

umtuùàûuihiuinLjnipjnibGbpfig, npnüß oiptnujhujjinnuJ bû hLuúuiqpujl¡ujü, ИшЦшг^рш^шй, Иш13Ь|5ш1Пш1)ш£/ hujpaipbpnipjniúübp' piuûiuuinbqôuitjujû (unuppü huuqnpqbinit qbquipiibutniuljiuû ¿mú¿:

<mjtnCiJi t, пр Ьдшйш^шЦпппп ешпЬпр щшргнЬшЦтв bû fununqfi ЦЬршрЬр|ЗтС1£0 (hiuuinoimuilfuCi, ctpjuiuil|ujû, ишисл^ии1|ш0, qfigwljujG U шцй), niûbû tupinuiuujûntpjuiG npn2Ujl|fi hùjbpmûq, hbmLuipuip ocfuitjujá bû náuiljiuCi шриииЬиуи^шЦшйп^шйр: huuuhiulijuiGfi ¿uuLpiuón (unupfi níail¡ujfj mpinuihuijinjuiúfigngGbpfi 2^PBniC¡ ^ЬрпИ^ш^ funupfi úujuq йЦшшЬф qbp t Ijuiinujpniú unipjbljmfi^-bpuJùquiiinpnri (иЗшиипйЬрт! ifigpuii(npb|nil funugQ, puiDiuuuibqófi ilbpuupbpúniúpQ:

lili- ЬишЬш1ишй|1 uinbqóiuqnpánipjujü umuiçhO 2Р2шЬпи5 qbpiut^ßniii t àaijûaipljnipjnLûûbph 4fipumrn.pjni.CiD ш^Ь^, ßtuG bplipnpq 2P2UJC|nuC5: hutuhiut|jujûfi ¿шфшйп funugniú âuijÛLupl)nipjniûûbpfi nÄiuljuiG GppfiúuiuuiGbpQ úbóuii^bu йщшишпиЗ bû Йшртшишйш^шС puigail|uj[i¿mpjniGúbpp, hujpgntúQbpfi пйшЦшй ifigpfiD U lunußß rjujpôbniù hniqiuljujûnpbù GbpqnpóniG, шртшИиуифу. CUPaonhUUlHUb илиЪЭЪи<иЗЦПЬВЗП^ЪЬП: Ui}. huujhujlyuJÛD húmmpjuiúp i, ифрилфтпкЗ úbp ibqiffi £bpiul|ai[iujl¡uiú haiúujl|uipqbpfiú, funpiuu|bu [iGljiuiruú qpiuüg GppnipjnitiGbpp, hujjinúujpbpniú Dnp imippbp: Ъш hfipuji{|i i}uipu|binnpbû t (1йшишш11прЬ[ m puJÜujuuibqÖLUljmGaigpbi pbpu¡l|uiünipjuiú pûujLjujù bpUmjpGbpo U opfiCiuj¿u^nipjni.Ciübp(]:

Щ. huuihuuL(jujÛQ úbá ilbpujuitnntpjiuiíp oqinujqripániú t 2p?niû 2uipiuquiunipjmü[!' i5fuucfujt5ujûujl| hwpuiquiui (ЗЬищпЦ [bqi(p opbûpûbpfiû, ¿ЦОьии^пЦ hujjbpbùfi гшршгциишЦшй t|UiûnCiûbpo: PujCiujuuibqàQ 2P2nl& 2wpwrpuunipju)úp ujilbih Ыийш[и qnpóu)6niú t bûptutjmG, npn?h?n, hiumLjtuqntgfcp:

ЬОршЦшф U uuinpnaiiuih 7п?тй ^uinuinmuntpimGn funußfi náQ qujpâûnnî t шйипЦпр, ûpiuti muiihu puJGuuuuibqóuil)UiGnip)niG, ßujüfi np tujq qbtqpntú uinnpnqjujiG fiGpG t lurcúniú inpiuùujpaiûiuljiuû г^^О. oûqqônuî qnpónqmpjmü дшгцифшрс" uinujûg gnijg иицт úinpfi ш^шршц: CpjniG 2ujpujqujunipjujû qbinpnid funu^G ocHm|ntii t puiGuuumbqôujljuJGnLpjwûp, puiûfi np uuinpnqjiuinil uipinuihujjuii|LUô qnpànqnLpjiuû uipujiJuipujûujljiuù гЬг^О ^ шфиртЦиибп^шй

hú¿bpwúqQ miuppbp uibqbprut! bü i(i£lnii5: СииршгциишЦшСг ¿pgmüúbpíi niGbG GuiU inti!riui¿un|iujl|iu[j (uürjfipObp:

Ui|. huiuhiutyiuGG fip ¿шфшбп funupniú hiuáiu|u t oquiijnid puj4ainnipjiuù nóiul|uiti oipctbßfig: Ujuujbu, hujjuiGfi t, лр puiqdiulifi bûpiutiuiûbpû ш&2идлш1(шй C¡¿uiOujL|mp]ntCi nibbùuiiru qbmgruú uinnpnqjuj|fi qnpónrjnipjruÚQ umaiûâfiG t ú'ji'juóilmú-ilbpiuqpilntij U puiqúiul^fi bùpiul|ujj|v hhtfi qnpàwôi|nii3 t bqiuljf) uuinpnq]uj[: bi5ujGop[ibujl| qnpóuiónipjniGDbp umtyuj bCi PuujhujluujGfi ¿шфшйп ¡unupniú:

ЬишЬшСцшйц bppbúG hnqG(jul|p bOpuuljiiiObpfi hbui qnpóiuóniú t bqiul||i uinnpnqjuji, bpb Ьйрш^шОЬро [иЗшииппЦ tinin bCi, ùbpàfii5aiuui hnùuiûfijGbp bû:

Ui(. huaihiuL(jujú[i ¿u^ujónjniú áLuUmjmCi. puiqCiiuUh npn?fyûbph hbuimnuiu qnnftiuümpimúp qqwtfi inbq t qpiuiJniiL Ш]и npn2híGbp|] uni[npuil|ujûh hLuúbúiuinntpjiuiip uii|b[fi iupimuhtujir[i¿ bù, pwGiuuinbqôuiljUJG-hniquiliUJÛ фдргЩ шгг[Ьдтй, jnipu)huiinnil| 2t32LriLlUj6m{ajLUi5p Qür^qdniú bù u|wml|bph qbqiupiJbuinuJljujûnipjniGi].

Щ. tMiuihujluuiD[i hfiptu4|i ûppui/Su^ml^ uipijbuuiiuqbuih húinnipjuitfp t oqimjbi uijq пЙш1)ш(1-0!р1пшЬш]1л^ш1)ш[) úfigngtibpfig: РшЬшишЬ^бр дЬ^шрЦЬитшЦшй щштЦЬрй ujoualbi ifiuiptfbp ni ûbpqnpôniù, (unupû uimiiilb[ tiniqiul)ujù ni IjbGqiuûh qaipiûbim ОщштшЦпЦ huj£ui|u t qfitfniiî npn?¿h 1)шОпй}11) ni ¿pgniti 2Шрш^шип1р)П1.СйЬрр qniquihbn qnpóiudnipjUiG|i:

Ui[. ЬишЬш1)|шЬ|1 pwúiuuuibqónipjniOúbpniú npnjfao l» npn^iQ 2P2uuqiuut(nii3 bü GuiL lujCi qbiMpnid, Ьрр qpujGg hiuGqbu t quimil прЦ ipiugjiui pum:

<bumjpuiu hLULnLiaigniqih - Ьш[ишдщи huiinl|iuqmn[i 7шпшршиш11ш[| àUbph qnpóujqpniÚQ huoihiuliJujGfi гиифшбп fiinupniú прп2ш1ф nAul|tuû uipcfbp t 0bpl|ujjujgtjniú:

<íujüujütul)iulj|ig haijbpbtiniiî unilnpuiptup odinGriiulj рицр qpi(nii31 funûujph4nq puijhg hbmn: Utul|tu]ü Ui|. huuihujljjuiÛQ ibqiJujnÍLuljiuG Dujuimujl|GbpniJ hiuáujfu q(ii5nii3 t otfuiGquilj piujfi hujl)uinuil| 2UJPUJT-UJUU)^UJG qnpôujànipjujûQ" йшиОшЦпршщЬи puijfi (piugúuiG ^inoiqpduiG г)Ьицртй:

Щ. huuihiijliiUJÛQ uuquJLn ¿ujpairçaiunipjiudp qnpóuuóniü t Ьпяи^шОЬ cninp

inbuuutjCibnp: (Jbûp ЬшйфщпиЗ büß шгсщршгщш, úftpumtuu. ijbrwugiuu LimiuUiuûCibnh qnpáuuánipjiuü, npQ funupfiü слшфи t l|bíiqujüfi 2n'bb hniqujliuiCimpjmG:

Щ. huujhujl(jai{io Цп£ш1|шййЬр^ ОщиллшЦшрй qnpóuiónipjiuúp ИЬшши|С|Г}пи5 t Ош1д fuûrtfipbbp' ripuiCip qnpôujôbinil ùiuli npajbu huiCiqiuljujqú

incuppbp: SuipiupDnyp l|pL|ùnipjniDtibp[i Uu nidbqiugbniii bCi tunupfi hniquiliiubnipjniti|], pfipûQ, bpiuc^uiLiiljujCinLpjniCiQ:

Ъш^шпшитйтЬйЬпС! niûbù Ijumnigilujôpiujhû piuqùuiqiuCimpjniùùbp L Ijiuqiuujujpbbp, npnCip ûfiwdujûuuùuilj funupp náiuilnphini ùbà hûujpuuijnprupjrHti niObû: hCjjiqbu hûjmjpQ U ршир, uujqmbu tt Ciuu[uuiqujunipjmû[i ibqiluil|uiü-huiqnpryul|gujljiuG U n/Sait)iuû IjuipUnp СфшЦпр t, npniil huiüqbu bCi qai[(iu 2Ujpu]hjniunipjujQti итпршпшифиб йш^шр^шЦйЬр^ ù|iuii(npûbpi3:

Ui(. t"4jiuhiuluujCi[¡ ршйшшлЬцбшЦшй [unußp bpuiûquiijnpbini, ш)й uinuii|bt uipmiuhuijinhí nt CibpqnpdrniCi quipàbbini Ciu)iuiniul|n4 bppbúCi qh^md t i5fiuiL¡u)qi5 úujfuiuqujunipjm(i(jbp^ пЛтЦшй GppftúiuuinDbpfi qnpàwônipjaiùp. «tu p"ú¿ Цшрфр шрЬ b> (b, 34), «<Ьф gritpm t... Эпри гфи ôdbi? m uwnnijg» (b, 44), «tu fi'Qj qni[niú iu?hjtuph t» (b, 50), «U?n iCi t. pujúfi... (b, 144), «Qfipbp t. puiúfi» (b, 146), «ЬрЬЦ дшпnib tri. m?niD t ujjuop... », «h'Ci¿ fuiuiliun t tu qh¿bp (bd, 47); 4|i¿uitjuij|iú aiObûpiuljiu CuifxjUjqiuunipjniCjCibpD nóuiljUJti qqimfi фдр bû huiqnpqnLÛ Ijnûljpbin funugujjfiû útijuiiJuJjpliCi, 2b2inuut}pnu5 puuûiuumbqônipjniûûbpti hnijqû ni qiuqu^iupQ: huiuhailjjiuCD пЙшЦшЬ Lniuppbp Cil)uiinujßnti3übpniJ IjfipumniiJ t тОЦииСии^шО uiCmbû úuj|uujqujunipjniúúbp, npnCip luji ûiutuuiquiunipjniCiûbpfi hbin ruCibgiuó htupiupbpnipjiuCi i3b? niCibCi прп^шф náu^ti-ujpinuihujjin¿iul|uj(i tupdbß: Oppûiul|: Huljfi pfipbnùb'p - nuljbhnip UJUinqb'p Öni( UujpiSaiptujfi - [niubqbû aiùn'ipg. QfiûniJ qfabpCib'p, tniuûfi i|wn 2f>lb"p, Unijq Dnrffi&bp rynipuil^aiCi úpún'itij... (b, 141) Ui|. hULUhwl^ujCiQ bppbûû piuûiuuinbqôiuljuiû Junupniú qmquihbrcuipujp qnpóuióniú t hb¿iqbu шйЬОршЦш, ujjtiu|bu Ц uiCiqbú CiuufuujqujunipjniCiOhpJi n¿ujl|iuú hûiupiuilnpmpjniODbpo funußp nuipâûbtnij шфф hniqiuliajù, l)bûquiùfi, ujpuiujhiujinhi'.

PtuiuiUiuû uuCmbd ûui[uuiquiunip)ruGûbpû iu¿gh bû QÜl|Cirui5 U шр1пшишСи|пиЗ bû jnipopJiCiujLj hü¿bpixiCiqni|, ujpmuihiujinniiS gûujpujljujû hbpnufi hriijqbpQ' ¿шфшбп funupfiù Ьш^пр^пЦ l|b(jr)uiC|l ¿niCij:

Lfhuiliuigä ршццЦшЬ luûr.hil GiutbuiiyjuurupjruûûbpD Цшрпц bû uipiniuhuijinbi fiqö, guiûl|nipjniû: <шрдш1^шй pùnijpf» uuûqbù piujail|LUû ûtu|uujquJunipjruGQ 1(Шрпг11 ujpiniuhuijLnt¡[ piugiuuiuljujù, £¡bpctnqujl|ujú iJbpLupbpùniûp риупЦ ujpiniuhuijini|iuô qnpônqmpjuiû huiGqbiq: <ujpgujl)iuO pCnijpfi uuùi>bi5 puijuiljuJÛ [iuif\JUjr)uiumpjruGii h(ii5ûujl|LuGruù niûf) funuefi ЬршОчш^прДшй йщштииЦ, ш]й ЦпйЦрЬт щш1пши|иш0 btipujr\pniù:

LTJu, únmutiuTi, fiûjiqb'u фш[и>Ь| fip tiu-Jig... <шпсЬ( úfitujíi U Цшрцшйд ¡игцииЦиий... (bd, 200) huiuhiut|jujG|] пйш^шй ûu)ujuiujl|ni| qnpóiuóruú t ûiuti qbq¿i{tuá luGquidnil GuifuLuqaiurupjniûObp, npnüß oduit|uió bû шпиийбйшЬшттЦ hGjbpiu&qmJ U úbd шршшЬшцл^шЦшйтр^йр:

bpUlununnainiûp huiuhujljjijuûfi pCiuipbpqrupjiuû lib? ibqi(uipimjhujjtn2LuL|UJû ûbpqnpôniû úfigng t, про ùiuuûiul)grHi31 pbph GuituiuquiunipirnGGbph IjuiRntgûuJÛQ:

Щ. huiuhmlyuiûh uinbqôuuqnpôrupjruûûbpniû шпЦш bO гшч^иицш^пр U шй2Ш^Цилх| n¿ дшфцшО ixiLuna ûmftiujniijunipiruûûbn, npnCig qnpirtudrupjniM niûfi GujU inujqiu£iwlnuljuiû uipdbg:

huujhiul|juiüh ¿шфш<5п lunupniCS lujjOnpbû qnpóuiái{rni5 bû oijúaifiufi puipq ûiu|uujqUJuni.pjniDûbp, npnûg poiqujqp|i¿ GiutuuiquJurupint.ûûbpo huiûqbu bû qiuifiu t|nqp Ijnqßh, |ipiup hbin ^шщЦшд bû рЬ 2шч1)ши)йЬрп1( 1|шб 2HjqljiuiL|iul|UiG ршсЬрпЦ, uiji' (иЗшшлпф Ujuujfiufi ûuijuuiquJunipjntGûbpD ûntjûtqbu mûbû npn2UiljJi пЙшЦшй Ù2UJûujl(rHpjniû:

Vbppnhti2jui[ optiûiuljGbpQ ûmjCiujbu ЦЦаупиЗ bü, np г^ршЬшртр^бр 1)ша|ш1|д14ш0 GtufuujqaiumpjniüObpfi qnpóuiómpjruOQ ¿шфиийп [unugfiû huiqnpqniú t l^GqiuGfi, hniquiUiuû 2nl&b qnpánqnipjmúCibph Uuiiniupduuû uupiuqnipjujû ршф, qqiuifi n¿uil|iu(j [figp:

4[i¡unpuuu^bi5 ЦшйшрЬЬро Ьр1|йш)(1[),

bu £bC¡ pnqûfi, bu ¿bii pnqûfi' qni dbnûfiu... (tj, 300)

MiuiS' Mruqb'u ihûfiù ôurn ni öujqplj'

ßbq qpUnLÚu ti^iCi? ифпЬД... (b, 13) hú¿LL|tíu uibuCinid Ьйр, шйгшг[1|ши) [тфшгршгадгиОйЬр^ inpiui3iupujúiut|ujíi hujpujpbpnipjmüCibpQ ¿bti ¿t^inilniú, f^pujüp büpuiqpljnid b(i hiuúujii|uiinuiii|i)iuCi hûibpuuùqtig. umoiCiÔtiti ptujbquuüiuljhg, piuubpfig, uiuIjujjCi aijrç CiLutuairtuJunipjruûCibpû mCibpLtpaijnpbû l|pruC¡ bCi níiuljuiCi прпгшф Cibpnid, hniquilfuiü pbíí&iJuJónipjruG:

Pmrw ûai|uujninuni.pim.ûtibnh bnUm inbuiul)Dbpn' ЬшДшдшишЦшС!, uinnpüjqmuailjaiü. übö l)|ipujnrupjniCi niûbù huujhujluuiùb uuibqüujqnpómpjruüCihpnid: ЬйодЬи ицЬшр t ЬОршгурЬ^, paipiY (iui|uujriuiun\.pini&ûbrmiil шпЦш fiâtuuinuijtiCi Цикф pujqtîujiqhiifi 0pp|n5uiuinûbpû uimxiijb| npr>2UJljfinipjUJiíp huiùqbu bù дшфи l)wu)ml|gnipjni(iùbp)i úbg' Щ. huuuhwL(jujú[i [luifiujón funupfiCi цЬ^шфшшЦшй qquiifi ujpcfbp bù hLuqnpqrnú ctupq uuinpiugujututjiuù timíuuiniuumpint (lübnh n¿uuljaiti Dppfu5uiumùbph húnim qnpôujànipjniCiùbpQ:

Ui|. ЬишЬшЦ)ш(|Ь ¿uAjiuuónjmú huuóuj|\j Ьй Ьшйгфчтй ршдйшршпд Giutuiuquuuntpjruûûbpfi qnpátuántpjni&Obp, прпСд iuju l|UJi5 lujü fipnqnipjruûQ [ibpljiujujg[ini.ú bù шЦЬф hmùujljnriilujùfi: buiuhuiljjiuùQ ипЦпршршр tuju tupuiiuhiujin¿iuóli|-ib qfiúniú t, bpp йЦииршцрфщ bpli.rujpCi fiüßCifiG piuqúuiuiujpp t, pwpq:

0шп.1|тйшйд ujbu шшлцЬрй biiub, ЗСдпщ шфй ¿nqbpfiCi, сЦги|ии npuuááíiUhg Цпшй. PnijpQ 1)Ш1?[|Ьй niuinqbppù:

Фгийд diuúbpq бтф^ ййшЬ fiiuljui|iu i|pui ^[¡фгг^ЬО, ОфбфицЬО haiúpnijp Цгитиий, Pli (ubCipti ujbu Uopnùhû: (bd, 25) OCillbq Цпш ¿luliinh'J tjpm IfuumJulignipjrHùûbpti tiiluiumObpo ЦшрЬф t tupínaihiujwbi ùwli шршЦшй hn^iuàLbpniJ" óOUhr). ¿mUinhu. uujIjlujCj Ijujiqbpp qnpôuiômpjnifiD huióaifu Ьицииипш^шгицг^тй t CiuuU hujbquiilnpi5ui& |ийгиф inióúuiüQ. luniushü ршйшишЬпйшЦшО tniuCi i3b<? UntuCi Ciurcn huiûquiuiujp t:

Odijaip jt СЦшшЬ;, np ilbpLmOi оЦцбфиб qniquiôUnipjniûûbpti qnpôuiônipjniGQ Ii náujt|iuü, L тшцш^шфш^иШ ujpdbp t ЦрпиЗ:

<ujuljiuûuiifi t np Giiiuûuiuifiuj qnpôiuànipjniûûbpû QGqmûiliuô Gnpúbpfi uuihüiuünui b(i, ¿bCi [иш[ии1гий hninilumnipjuib ор^Ьш^шфтиги&йЬрр: UiuI}lujû ЬишИш^шЬ^ pGujpbpqmpjiuG úbj bppbtîû-bppbiû hiuGq|iiL|niú Ьй шйипЦпр fuGqpLunnipjujG rjbiqpbp: luGqpawnipjaiCi n¿ ор(1йш£шф rvpuLnpúmü (ЗЬдрЬрЦпп. opfiGuuljD qplin uiGhiumuil)UiCi pûmjp t l|prai5. 1|илф uryüiuü hbuiUxiGpnij ulnbqôi|niù t иЛипЦпр [bqiJiuljuiG fipnrjnipjniù.

bij uhpuin Gnpш [ununtü t hnnhb: (b, 311) lununiú t hnnhb ^шо]ш1)дтр)П1й[! ufuui[ fuûqptmnipjaii] ûU t: Ujû дпрбшдЦшб t Giu|md t hnr)[iD lupinujhujjuinipjujû hbin hwGq IjuiqtJbini hujúuip, тш^ш£шфш1|шй йщштш^пф

huuihujljjuiGQ pujüuiuuibqötuljujü |unupfi qbriujpL|hui.niijl|UjG hiuqbgi|uiônipjniûG nidqGuigGbini йщш1лш1)п4 huiáujfij t одтЦпиЗ GuiL l|uJO|bpfi n¿uiL|ai£i ûbpnidfig:

duji5uiGail)Ujl|hg huijbpbùnitf пйш^шй прп^шЦЬ Ù2UJGuA|nipjniG niùbG qpujpujpfig tfiuniuGqiJai& Gmtuqfinûbnn: huiuhiuljjujûh ¿шфшб^тй чдшф IjfipujRnipjruû niG[i t: ûiu[uqtipQ, npfi пЙшЦшй ù2Uiûujl|ni|3jniûG ubpinnpbù I)uuuqi4nit5 t Gpiu uLnujgujó ^шицш^шй |uür)pumnipjujG hbirt:

huwhujlijiuCifi ¿tmfituinjniú qnpôuiôitwft |i (иЬгфр. fi mium|ii|. h Ubp. fi i|ujp 1|шщшЦдп1р]тйС|Ьрй mt{btfi Ьй гЬгшпиЗ ЦЬри|шр|1 hnqUnp iJbhnipjmûQ, qbiqgbpji qniGbrimpjrnûp, qbquiptjbuuiujliuiû Gjnipfi huiûrjfiuiuilnpmpjmGQ' Ьшйш(и l|pb[nil GiuU huiûqiuilnpùuiû rçbp.

Ufain fi [uCmfip Lnhbqbpgfr aiûhiuinûnid hjnphnipqùbpp, hpuu2pGbp|i (lúujgúujú' ЬршСЬф Uijqmuinfiûnu 0т|1ифпиЗ (/тшцтЦ qbqbpniú I; p i3fi tubquuiî: (b, 317) Ujuop fi immnftU ршрйр и|шрд1ф& luùçnijp t ичшфи, фшрршй l|bpm|untú: (b, 324) <uijLnGfi t, np ninniuUh tunupti. ЬпЦрпрп ribüph nbpiuûmCiGbph U puu|bph qnpôujônipjniÛQ qbriuipiJbuinujljUiG funupmú Uu nitifi прп2ш1ф nÂiuljuiû

Û2UJCiujljni|a>jntCi: huiuhuituaititi puiGuJuinbqdrupjruûûbpntù hiuùqhuir11^ büß qpuiûg Dti|WinujL)LUjhIj oqiniuqnpôùuib:

ЦцлфипЦ, úbp muruiütiiuufipiupjnitiQ gnijg t шшфи, np Щ. ЬишИш^шОц hiujng ibqijh 2шршЬ]гиишЦц1С| luûhpuuctbzui úfg^Sbbpti DCiunpnipjuji3p U qpiuûg n¿uiil|UiCi Cippfiúujuinúbpfi tfu|uiumil(uij|iû 1» г)|7Щгп1( qnpóuiórupjUKJp f>P pwCiuj-uinbqóui^uuCi [unußc qiupóüniú t ujnuiijbi ujpinaihaijuifa, щшшЦЬршЦпр, übpqnpóniCT hwqnprjb[n4 ûpuiCi 2b2inilui<!> £Ciiupiutjuj[ini.pjni.Ci:

ийФПФПИГ: UirtbCuifununipjfuÛQ шЦшрш^пкЗ t luju ршМпЦ, npniü hiui3ujr?na>uiL|fi гшршорЦшб Ьй П1игш5(|шфргнр]шй ujprijrutjpGbpQ:

ЬшйцЬийЬрпиЗ Ш1лЬйш[ипио hpuimuipuulibi t hbmUjuii hnri4ijU<Sübpß.

1. Щ. ЬишЬш1цш(ф ршйшишЬ^йш1)шС| {unußfi ициипЦЬршЦпрйшй, шрипшЬоцт-¿mLjmDnupjujú iîfi pLuCfi hiupgbp, «Puiûpbp bpLtuCfi ЬшйицишршСф», 1997, N3:

2. Ui[. huaihiutijtuûfi puiùuiuinbqifruljujii (unupfi г^рш^тишЦшй wr/a¡üáhaibujLn-LinipjniCiCibpi}, «1ршрЬр ИшишршЦшЦшЬ qfiuirupjiuûCibpfi», « QUU 1998, N2:

3. UiJ. huuihujluiuù|i ршйшишЬ^бш^шй |unup|i áUujpaiúuiljuiíi umuiCiûûiuhiuin-tjnipjnLÛCibpc, «Piiiüpbp bpkuGfi Ьил5ацишршСф», 199ß, N 3:L|

АНТОНЯН НАДЯ ГРИГОРЬЕВНА

ПОЭТИКА ПОЭЗИИ АВЕТИКА ИСААКЯНА

/Й ¿У, ¿7/

Диссертация на соискание ученой степени "кандидата филологических наук по специальности 10 .02.01 — Армянский язык

Защита состится 21 апреля 2000 г. по адресу: 375001, Ереван, Абовян 15. В 019 объединенном специализированном совете института языкознания им. Г. Ачаряна HAH РА и Ереванского государственного университета

РЕЗЮМЕ

Велика роль Аветика Исаакяна в нашем литературном наследии, поэтому о его творчестве было написано множество работ литературно-научного характера. Внимание исследователей привлекли также некоторые богатые и самобытные языковые вопросы. Предметом исследования, в основном, стали языково-стилистические особенности словарного запаса лирики Ав. Исаакяна, источники стихотворного состава языка; вопросы, касающиеся строения, выявления языкового влияния, характеристика языка его предшественников, а также развитие языка самого Ав. Исаакяна.

В научных работах, изучающих определенные вопросы языкового творчества поэзии Ав. Исаакяна, не удостоились исследования стилистические ценности морфологических, синтаксических особенностей средств образности, выразительности соответствующих словарных групп. Полное научное исследование языкового искусства великого эстета и мыслителя Ав. Исаакяна является необходимостью, тем более, что этот вопрос касается армянского языкознания и стилистики.

Цель работы: а) выявить особенности самобытности искусства языка поэтики Ав. Исаакяна; б) изучить средства образности в поэтике, которые более характерны его творчеству, культуре языкового мышления; в) оценить поэтику Ав. Исаакяна как образец высокого искусства армянского поэтического слова.

В диссертации в очерковой форме представлены следующие задачи:

а) выбор и систематизация языково-стилистических фактов поэтических произведений Ав. Исаакяна;

б) выявление закономерностей, исходящих после классификации и анализа фактов соответствующими выводами;

в) выявление и исследование языково-стилистических явлений поэтического слова Ав. Исаакяна в словарном стилистическм, синтаксическом аспектах и в системе средств образности и выразительности;

г) классификация разных слоев словарного запаса поэтических произведений Ав. Исаакяна и оценка их стилистических ценностей, выявление мастерства выбора слов и их использование поэтом;

д) комментарий взаимоотношений особенностей поэтического искусства языка Ав. Исаакяна с языково-грамматическими явлениями литературного армянского языка и грамматическими отклонениями.

Впервые делается попытка на анализе фактически богатого материала разносторонне проанализировать, классифицировать и оценить весь комплекс языково-стилистических особенностей, т.е. стилистическое значение формально-смысловых групп слов, грамматических явлений, средств выразительности, образности, представить взаимоотношения особенностей поэтического искусства языка Ав. Исаакяна с языково-грамматическими явлениями литературного языка и их значение и роль в процессе развития и обогащения армянского языка.

Теоретическая ценность диссертации заключается в том, что на основе документальных материалов всесторонне оценивается языковая культура Ав. Исаакяна в армянском поэтическом искусстве.

Комментарии и задачи, выдвинутые в работе, а также исходящие из этого выводы, выявляют исследования взаимоотношений особенностей поэтического искусства языка с грамматическими явлениями литературного армянского языка.