автореферат диссертации по философии, специальность ВАК РФ 09.00.02
диссертация на тему:
Проблемы соотношения социального и научно-технического прогресса

  • Год: 1994
  • Автор научной работы: Раев, Даулетбек Садуакасович
  • Ученая cтепень: кандидата философских наук
  • Место защиты диссертации: Алматы
  • Код cпециальности ВАК: 09.00.02
Автореферат по философии на тему 'Проблемы соотношения социального и научно-технического прогресса'

Полный текст автореферата диссертации по теме "Проблемы соотношения социального и научно-технического прогресса"

РГ0 Oil Э1-МРАВИ АШДАГН КАЩШІЕШТІК

ЇІТЩ УНИВЕРСИТЕТ!

? 3 ’>/'4 "| ."з > ~ 1

Кожхаїб» ^уцунда

РАЕВ ДЭУШБЕК СЭДУА^АСУХЫ ,

аЛЕУМЕТТІК ИЭНЕ гнши-ттшщ ПРОГРЕСТІЧ ЇЙЛЕСІМДІІІК ІНСЕШЕРІ

■ ■ ('

09.00.02. - Г\огк* хане адам фшософиіса

г

Философия рылымдарыныц кандидаты , ршыми дареаесік алу упін дайындаяран дкссвр^ацкяныц

АВТОРЕФЕРАТЫ

АЛМАТИ 7 1994

Кумыс Эл-Нр&С» ашндагы Казак neuiexetm ухттыц унЙ8ерСИ?е»ШЦ фИХОСвф»Я ЯЭН« sxeyusffis Т6НИМ ыето-доюгнясы хафедрасында орындахды.

Рытых иетекм! - философия тыыдарыныц дохторы, профессор А.КДАСЛБЕКОВ.

Ресив опвоиенттар - философия гихмидарынып дохторы.

профессор И.А.БИЕКЕНОВ.

- философия ?ы|ыидарыкыц кандидат, доцент С.Б.Б91ЕКБАЕВ, -

1втехш ?йви - Ахматы зоотехнихахы* махдвр1гер-41 к институты.

- р с

Диссертация 1994 1Ш 'Ml.' с арат *-/£--■

3i-§apa6n атындагм Кв»ац мамаахвтти утиц униаерситет! ианинда-?н фнаесофил раявидвриныц кандидаты рыхыми дарехесж аху уо1н диссертации ^ор?ву кшндвП К 14А.01»28. намандандырихган ке^ест 1 ц uasisteiHflc цоргалады. '

Кецастщ «вхен гайи: -480121, Эа-#араб* дацгыхы.71 уЙ.И корпус, 427 бахме,

Днееертацияиен 9х-8арав* атындагы Кат нрыхахе»т1х ухтты* • ушиерсмтвтШч ктпханасында танысута бояады.

Автореферат 1994 жили *J£—* таратыдды.

Маыанд&ндырихт&н яев.зстт,

?uiuuH хетлысй фмхвеофня рмыыдарыныц - . * .

«андмдаты,, доцент- ' , л ?/ Р.0.ИСЩ0ВА.

р 'Ыъ-Л ■

ЗЕРТТЕУ 1Л1ШСШШЦ ШПН СКПАТЫ

Зерттеу таг.тшбынын »зв1ст1л1г1.Бупиде аз тардырин вз1 аЯ-1\ынд8гвп даза^ хал^ияиц егеивнд1 лас неилекв?!, оныц буки эдеу-кетпн-эконоыикалыц. wэдeни-pyxaик,puJыш^-^exникaлыv Д»иу лар-цвПи цаз1рг1 дуниехузшк 1лгерлеу процееиде вз орнын анщтау юлында тур. Осыран орай республякамыэдыц бугтг! нари^тыг; цаты-1 ас•;а алц басып, хаца влеуыетт!* цатикастар ^ашптасип латцвн ]Э1\та улттык, мемлекеттщ ез1нд1к сипаты иен бет-бейнескн сагдап, тьщ |лгер1 даыуи уи!н цаз!рг1 цогашшц бврлыц салаларындаги [агдарыстан пыгар лолдарын |здест1ру цалетпл1г1 гуип отырраны ма* [1м. Осы туррыдан алранда бупиг! улмиц фклософиялыц ойлар ду-шестц зейтн аударип отырран иаселелердщ 6151, б1зд1ц пт-1к1зое. элеунетт жэне гилнии-техникалыц прогрестЦ увлес!ид1-<

I* иэселес1. .

Зерттеу хуиысыниц эзект1л1 г1 иынандай лардайлармен айцнпда-ади: '

- вткен *зх1рибет зден б1р жаринак.гилиии-твхнилалиц протесе адац иуддес1и толыц цанагаттандыра алиарандыгы, ех1нп1ден,

(

даиныц оз 1 рцлыи-техникали^ прогрестщ децгей1 талабына эр кез-е сай бола бериегендш бедгш. Осиниц яане бас^а да овьектив-I эр1 субьективт1 себептерге баЯланыеты злеуиеттт лаке гилиии-•хник&лш; даму арасьшдаги цааетт! уЛлес Ыд1 л1к бузылип отырди. >ндщ»вн бупнп кун1 1;0Рацды эртурл1 дардаристан вирарар хол-1рдцц б1р1 рилции-технигалыг, прогресс пен олеуиетт прогрес-ц б1р-б1р1не табиги тауелд 1 л1 гIн 1 ц кездерт ешуыен байяанысты |1ып отыр;

- философия тургиеинан алранда жвлпи адвн интвллек»! каца гамди^ ^убилыстардиц цозгаупи куп», немзи факторы болатыкди-

рііи букід риіин дуияесі цайта мойиндап отир. Сондицтан і^огамішц игерлеиелі даиуиндагн ерехие феноиен ретіндегі адашшц цогаидид цатииастардич-.езгеру иеханизиіндеп ролін тусіну цвхеттіяігі ту-нп отир; '

- гнлими зертгеухердіц басии коппиігінде басти назарди ри-диии-техникалиц прогрес» 1 ц ззеуиеїти саддарина аударган да, охар кал хардаїіда бір хацтнхи, хагьшди сахдари асіре сигеушии пен кврсетиіп, оииц зккнди тусгари буркеиехеигек. А* ахеуиеттік фактсрхардиц рихии иеи техника дамуина тигізер ицпалина хеткілік ті коціл бвдінбвген. Сонди^таи ивселеніц взектиіп од екеуїніц арасиндаги уйдесіидиікте ахеуиеттн факторхардиц да вз тарапи-нан бехсенді и^пахи бохатиидигии керсету бупшиц ^араца-царси хацтариниц арасиндаги бі-рлікті, бір-біріне тауелділігін дзлелде) ушін цахет деп есептейии;

- населенії; езехтиш прогрестіц буї ех 1 фориаси арасинда-ги езарь барханне иеханіізидеріи анміцау упін, ец ахдимеи охардн бір херге тогиетираиш негпдерді аникдаунен байханисти бохип о бйткені бух хеніндегі гилнма ецбектерде ох екеуїніц торисар нук тесі вдаиниц иуддееі нек цахеттігінде хатцаидири керсетииеген. Сон^идтан уйхесімдііік изсехесіндегі субьективти факторіардиц рохі иен иагинаси, адаиниц, ахеуиеттік топт&рдиц гьіяиіш-технк-калиц даиуга напади сиядти хацтари жацааа щарауди талап еіедг,

- зхеуиеттіх хзие гилиии-техиикалиц прогрест 1ц у В л е с і ид і д і гін аерттеу буки цораидіц цозгалис хуйесіндег» ізара баГивиис-тар табнратии тусіну увіи ц&хет хане тугех алеуиетті* даиуди рацти процесе ре ті її де таку увін иацизи зор.Олардиц арасиндаги уйлесіидшк ец алдииен ^ораинин ахеуиеттік хане г'нлніш-техникі лиц даиу иацсаттарина хуйеяі тахдау хасауга иуикіидіх-ап&ди.

-5-

- элеуметти хане рилыии-технмаадиц прогрестщ? у®*есіиДЧ11' іаседесі бугінгі зконоыикалыч, влеухеттік, экодогнядиц, рух&ни-ца-іени дагдарыстан аыгу, "цораы - F±її - твбират" хїйеиндегі асды-iun отырран жагдайда табират байлыгын унеиді де ткікді пайдалаяу-(U МЗДЄНИЄТТІ децгейге кетеру Ж9НВ сайнп кедгенде цогац демуин :ура^тандыру уиїн ерекие взектілік игнге ие белип отир;

- бул рилиии їздоністщ взеятіхігі алеукетгік-зконоиикалнц, идіши-техникалиц даиу/,я*и орин аяип отнрран цайпиіич*ар гиіішк-гехинкадиц вйларды, хацалнцтарди вндіріске енгізудегі цинндицтьр-іен баГианисти деп айтуга болади. -

Маселоніц ptauun таядону дарехесі. Здеуяеттік мив гнльшк-■ехннкалиг, прогрестіц уйлесіиділи «зселесі эр тарихи квзецде кіп? 1 егеп ортурлі- сададарц /философия, социология,демография, псяхо-югия, эконоиика т.б./ яергілікті хане петеїдік галыыдардыц иаза-імнда болнп отырран. Оган оси населе твцірегінде жазилган сан ая-'ан ецбекгер куэ бола алздц. Гидиий-техникаїи^ хзне алеуиетїік ірогресс арасындаги взара байлакысиныц артурлі аспектілгріне тв-ірняліц таддау процес» етек алип, терецдей тусуде. Эрине, віз бул іерттеуде олардші бзріне толиц волу хасадыц деп айта алмайиыз.он-iafi ніндет г,оПцлган да жо^. Дегенмен, прогреет})) esl баритипиц ірасипдаги байланистиц кейбір залпы кетодологиядиц, теориялыц хо-іе практикплш; иоселелері царастцрылатын ецбектердЩ бірцатарниа юлу sacayFa болады. Сонииеи, 3.!!.Збділдик, И.В.БестухевіЛада, .Ф.Зенда, К.А.Робозов, І!.С.ііунусов. Л.Н.Когаи, И,А.Козяков, .А.Лспяв, H.CysstitOD, А.Д.Сухов, Г.И.Марпнко, 1.3.Николаева, .Л.Зилііпеико т.б. сплати авторлардиц ецбектеріиде "прогресс", регресс”, '’озгеріс", "дану" угішдаршіа йнлософіїялиц-социология-ш; талдау яасалшкп. олардцц арасішдаги баіілаиистари «єн озгеое-

лікіері корсетИєді.

“ ЭлеуиетПя прогресс", "г^ороидіц прогресс" урыидарикиц ар цайсисинш* нэн1 иен иазиунина, "звеуиеттік" угииыниц езіидік сипати иек ерекпеделідігіне, оныц адеуиетти баэасина, цогаиди^ прогрести; 1%урмлиикиа хан-ха^ти таддаулар иинандай авторлардиц ецбекте-рінде Йерілген: Е.І!.Збдіддин.ІІ.А.Биекенов, Г.Е.Глеэериан, В.И.Дкнов И.Л.Коэикоб, Я.Е.Крпхев, К.Пкеїшіков, Ц.Н.Хасанов,А.Г.Харчеь.

Злеукеттіх кане гидиия-технихальц прогрести; озара байланиси-на. одан туындайтин керіністерге, гилиин-техннваліц прогрестїц цо-гаи алеуиеттік ц^рилииы иен адаиииц аіеуиетти танины хане цизииет-терінв ткгізетіц ыг,пйддврииа цатисти иэселедер М.С.Зхеновтыц, С.Б. Бокевбаевтыч, Г.Н.Волковтыц, А ДДасаіеховтиц, АД Дасынк&новгыц, КД.СагыЙаддинаныч, Т.Свр&енбаевгыц. 0.А.СеПзбаевтыц, Е.Г.бродов-тин т.б. ецйектерінде кврініс тапчан.

ЭдеуцетИх хане ридгни-технихалыц прогрестц взара уйлесіи-дідіпіі гияыы иен вндіріс арасиндапі вайланис арцили дврсетугв ор-надган, оси орайда вндіргіи куптердіц даиуїшдаги гихишшц ролін Кувейту турады теорняхиц-практвхваш; насеїедерге тоцталран» гихи-ми-техникадіїц даиудмц элеуиетти-эноиоикхалыц жагдайларра тауел-дідігінЄг цазіргі нарицтиг, хардаАдиц цадиптасу кеаеціндегі гыдыии-техникалшу прогреске адеуиаттік тиіидінн тургисин&н г,ойияиг, откр гак тад&ат&рга, гихиии-технихахы^ прогресс пен дара тудганцц алеу-н&ттіх Йедсенд1д»г)ніц есуі арасындагы іобигн йайданысгидыцтыц цахет екендігін херсетуге б&гитталган пиши туинди иедері татарина К.ЗЙІпев. А.А.ЭдШбаев, Р.Г.Ацианбетсв, ї.в.Байиуратов, И.II. Бойко, Л.ВеседовсхиЙ. А,ґ.Кравцов. И.ІІ.Іейнан, Г.В.Калинин, $.Ц. Днипе». А.Иурсеитоїті жвтцизуга Ьолвдм. '

АдаЯда алеуметтік хэнв рщыии-техника лиц прогрести; взара

айлвнисы иен б1рл1Мнщ эртурл1 цнрларн йен жацгарнна орналгак илыми 1зден1 стер ион эдебнеттердщ молдцгына царанастан, ал еке-1нЦ \'Й1ес1ид1а1* аэсалест б1ртутас обьвктнт цажет табирк роцвсс рет1иде эл» до болса аз зерттелген цубилис цатарина хатпиз. ра боладц. Бул прогрестщ ек1 форааси ерасиндарц у!иес1ыди1к*е еле элеуыеттш феноиен рет1ИД5 вныцтап, ТИелвЯ ЗврТТвулОр б 131ц цазацтиц улттиц философмял!ц ойлар ^орында иудде хоц деа ай-ура болады. Прогресс угыиыииц иан1не, елаеиШе доген цалиптас^ан ^С1н1ктер <3уг 1 н цайта ^аралуда. Од екеутц арасындаги уйлесш-Шкпц дефорыациялиц »;убилистары еид1 юна, б|ра«; ото вааирац-1 айтылуда. Гилии#-твхиикали^ прогреспч хуруШдеп адеуиетти штордыц, саПип келгенде адацкш; наг 1 зр 1 цозгауаи кув болу хацон-1гы П1к1рлер галиидар арасинда тодиц зерттелш, иойиндалиаран.

П1и осы иэселетц сан циряшырииек. курдел! Л1Г1Мея, ЦубНЛИВЛЫЛЫ-шен хэнс кез1ндег1 алеуиетти-философнллы^ ойлар аецберШдсг! >нодан паиадаи тис цалнптармек, руханя-теорнялиц бугауда болган-цпсн тус1нд1руге боладм.

Злеуыетти лоне гилыии-технкладц!) прогрестщ уйлес!идиш мэ-! л б с 1 и квтергекде. <51 з д 1 н пшршэае, ох екеуИНц уйлесу1нв ар-1ЙСИСЦЦ изкбур ете?1н, б1р-б1р1не тэуелд! отет1н табигм неги 1селес1н теориллы^ тургыдан талдау ^алег. Ярня шлыми 1эден1с : екеу1н уйлеспрепн, оган неги болатин адац иуддес1 иен ца-ТГ1Г1Н творчестволиц тургидан ой елепнен етлзуге багытталуц 1с. Деыек, алеуыстти фалторлар гылиыи-техникали^ даиура тэуел-болу тургиишан еиес, кер1с1нпе рылиыи-техникалнц прогресс еуметти к,ахеткке тэуелд1 болу тургисинан царастирилган хвн. £орарцда айтилгакдарга байланысты гылыми 1зден1ст1ц обьект!-репиде элеуметт1к хоне гилими-техникалиц прогресс уйлеаид!-

Д1ГЦМЦ Кецес Aayipt мен нарицги* цатинастарра sty кезе!|1ндег1 Ксзацмандоги Kepmvciepi"алинади.

' ЗерттеудШ-^иаксачтари пен Шндеттер!. Ксынып otupran зерттеу-дц иепзп иацсаты - элеуме*т1к кэпе гыдыии-техникадыц прогрес-тщ еа&ра байлааысиидари с 1 ид 1 я 1 кт V npai^u хуйел» ^убидыс

реПмд? хаца алеука?71к-првк1икади111 1уррыдан *арас?ыру. Кйдес1«д1л-JKTI4-" TKpaijtn, г,«жвтт1 вр 1 иацызди баЕланнс репнде udhih аву оыы1{ бузилу jseplulctepiHin себеп»«р иен саядарын ани^тау влеуиет-TU кзне пиыии-тсхннкалиц прОГрес*1Ц Уйлес1«я1*1г1ке F,axeiTt угиидв Лвпздерт *врсе?у S91ie од нег1здерд1ц цогаидищ eulpre ut;-палын аву. ^ойнлган иаг.сат таиекдегцеВ тндетгерд1 пеыуд1 тадап етед1;

- “прогресс", "элеуме??tit", "рылыми-техникалыц прогресс" угвидарцпа ^огаыдагЦ адатын орни мен род 1 туррисынан дефинициялар беру; -

■ i * эяеуиет?1ж S3H9 унвими-технихавнг! прогрестщ уйдес1ыдШ-Пне деген lyclnuni} ез1 тарихи сипат алаишдыгын корсету, ейт-tceal од ар тарихл хезецдеп oulp cypln отырвтин наденн-рухани децгенге, фшсофиявиц дуииетатшга, ^огамды^ сапа дзрехес1не, едеуиетх-идеопогшшц теЯрибеге СаЙданисти.

■ '.«• адеуиепи ване ридиыи-техникааы*; прогрестщ уйлес»нд1лтнв деген философия дуниес1идег1 иацгилц тарпхи хане дуниетаниидыг,

нег1адерд 1 анацгву.

- ед!Ш9дЦ социализм дэу 1 р 1 кезецтдеп элеуметти хане ги-

лыни-техиикады^ прогреет 1я. байланыеннда б о jjf ан дефориацияди!', ке-рИПстерге .таддау ка^ву;, .

ца21рг1 кезеще еait буд ек 1 даыу фориалариниц'арасиндари уЯлес1мд1лЙт1 кнгайту кездерtне болхаидыц туррыдан талдау sicay

хэне ониц цахеттіїігін тугызип отирган обіектмбгі хардайларднц иацизик any. ■ , '

Зерттеу жуиисштн мстодолоркялщ хэке теорнялик ногпдері. Диссертация ыетодологиялыц харшіан патерналист!* дналективе-HUI! ИЄГІЗГ1 принциптерінв суйенеді. Рнли«я 1 адвні СТІЦ теориям^ базаси ^изиетін цораидыц прогресс изселеяері хаАхи хергШгм хане дуииехузілін философия «кНдершц іргеЛt PIMUUB ецбектврі ат-церди. Fuiuum зерттеу хуинстиц ннфоридцилїиц ІСВЗІ ретінде цазіргі ^илософиялиі^ эдебиоттврдс айтилііп хатцаи творчвсїволи* ойхар. сондай-ац бгща салаяардари рилтш-публястицияли^ иатерквлдар

иииды. Социологи*, салсат, долдіїг гитыдар, х»рхеи адвбиет сала-

І

іариндари мерзіиді басилим бєгтвріидег 1 натериалдар ^олдвішлдіі.

Днссер^ацияниц ридиип хацалири йен і^орраура шрарилатик не-чзгі изселеяері:

- рилими зерттеу хуииейинц ураидиі; sy&ect иазкуншіа кейбір

іцдеулер хургізілді. Атап аНт^анда "прогресс", "элеуметИк" угым-;артшц иакін таптиц тургидан ^арастирудиц пектеулі адістврівв :икк талдау хасаіі отырип, хал пи адамзагты^ цундшыц тургисннан ;айта ой елегіиен «ткізілді; t

- Даэацстан Республикасн яагдаЯындари элеуиеттН хэнв рылы-іи-іехникалі»; прогрестердіч негип daFimapu мен езіндік epes-іеліктері ани^талип, одардиц уйпесіадідігіндеп дефориацпялыг; (убиїистарга сини тургидан талдау жасалинди;

- автор алгаи рет дамудиц бул екі барити арасындагы уйлесіи-ілікті, бірлікті адаы иуддесі йен і^ахеттігі тургысынан л;арасты-ади, ягни йул уйлесікділікгі таядауда ^алиптас^аи квзцарастар-

ак бас торта отирнп, ондарн адааи игселелердіц пепупі, айцшідауши елі корсетіЛДІ;

-10-

- бул цзселоніц влк&п pet ^азаі', тілінде зорттелінуї аэне зерттеу барнсшіда баски гагдаЗда Казахстан Республикасинш! кеве-Г1 мен бугінгЬтгаїркбесіііе суЯендік sane оснган байланысгы кейбір ой цорытиндиларал касаура цадаи хасалыиди;

- алеуиеттік «ке Рішшк-їехникалш; прогрестіц уйлесіидШ-rl ^ораиныц игерлеиелі даиуиниц тек нацизди варти болип і^ана дойиан, coiiuuch бірге, 83ІНІЦ цурылиии. угиидиг, аппарата, іскі бірлігі иен сыртци байланистары бар оныц обьелтивті зацдцлцрц болип есептеЛнеді. Еуларра цазіргі лардай туррисинан талдау га-сау ониі; квпза^тшш «эн)и, даыу кездсрін, сипати ыен байланисы-шц. турлерін, иазиунин аішг,таура иуихіндік туризадц;

Диссертацияннц праг.тикадцу, цациздцдіїри ониц їеорнялиц цаги-даларин иеилекенЦ алеуиеттік хэне ридыии-техникаяиц салсатын, адаидардц ынгаландыру бардарлаиасин хасауда, оларди tске есируда, ^огаидарн лерикдиц зконоиикалиц цатинастарди уйыидастируда, салсі плврализиді 1 с к е асырудв, халицтыц взін-езі басцвру lclu тохіри-беге енгізуде, адаидардыц экологиялы^ иадениетін ^алыптастируда, цогаинин хелевегін болхауда цолдануга болатиндыгиида. Сондай-а* диссертациянин матери&лдари мен нзтнгелсрін философия иен салсат-тану, Казахстан тарихи курстаршшц б\рг,атар тацырыптарииан сабац бергенде. орта жзне xorappu os,у орындарыниц ц&за^ва о^итик с?у-денттері вздерініц цогаидыц-салси пзндер бойинва хазатык реферат тары иен баяндаиаларында, курстиі; ломе диплоидыц луиистаринда пайдаланура болады.

' Гишыи хушлстыц сыцацталуц /апробация/. Диссертациями!; пег) П ^агидалиры автордш; 1985, 1938, 1939 янлдардагы Алмати і;алали тилиии-те-ориялы^ ко№$еренциялврцнда, Сдацтик, гилини-иетодикалик, гоніоренцияда /1950л/. когари os^y ориидари арвснидарн гиашт-тео

пітщ хонференцилда /Алиати, І990х/, ойцацтиц гылвыя-пралтика-іиц конференцияда Дараранди, І992ж/ хане республикалиц рилния юнференцняда Аіиати, І992і/ хасаган балндаиаларинвн, сондай-аг, 1ырарылган енбехтерікен к»рінісін тапты. ; • . '

Зерттеу хуиисынин пурылыии. Диссертация кіріспедеп, екі та-аудан, цорнтыидидан хэне г.олданихгаи адебяеттер тіібепнен тц-ади. ; : -

КШСТЩ ІІЕГІЗГІ Ш31ШШ

Кіріспв бвлімікде диссертация тацырибыннц взвхтілігі негіз-еліп, населенні гилимн дзрехесі х<рсетіледі, зерттеу куиисыниц аг,саты йен ииїдеттері атцталып, оларди аепудіц матодологнялш; лпе теорнллмц базалары белгіленеді, Зерттеу жулысиныц гмлаия ацалыры белгіленіп, і^оррауга вигарилган иэселелер Іріктеледі, ихнии зерттеудіц практикаїїщ иацизи аЛдындалып, гилыыи хуиыстац нно^твлу сипати херсетіледі.

Бірінпі тарау "^огаидиц дану хуйесиїдегі злеуиеттік хзнв нлшіи-техникалиц прогресс изселеяері" екі параграфтан турады.

БіріниІ параграфа - "Злеуиеттік хэие гыяыни тезснихалиц про-ресс урішдарц хайли* - зерттеу зумисы угыиды^ хуйвсіне теориялиц ургидан талдау г.асалзди. Ьтор "прогресс" угиииныц ноніне в з ін-Н ереііпезігі бар атцтсна бергсн. Ониц оііинаа ол даиудиц бір тітин беГшелсПдІ. Басцопа аГгт(;анда, егер дамуди бір цалипги ш;ин торі з д с с ^аііталанбаіі озгеру УРД1 с * ретінде царастнрсац, зогрест) оси урдістії} бір багити ретінде, яріш толкынныц диалек-ікалш; котерілу соті гурікде сипаттауга балади. Кез колген про-іесс оз боПішда салистирмаїи турде рєгрест 1 ^убылистарди цаитип, іиц исцберімде бір-біріїїе г,араііа-г,арси тенденциялар арасинда

дурес гїріп о»ырады деп тужирындайди. Азтордиц пікірінпе прогресс ^арааа-цгреиліщт&рдиц бірзігі ыен вз&ра курес зацнна негіздеаіп, саидыц езгерісмрдЩ сапаліц езгерістерге ауысу зацдыдыри арциды Iсхе асырылады жене терісзеуді терістеу формасында бодып, прогресс угниы ИРД*1'. *ейдв подярлн, бір-біріиг цараиа-царсы іен-денцяялар иен урдістердіц /процестердіц/ бірл і г і ретінде царастирі лади. Прогресс \тими эволпциялиц хане революциядиц езгерістерді цап піди.

’ЭдеуиеттК* урвнына топтала кедіп, диссертант осы изселеыен айналысатын филесофтардиц пікірлеріке їаддау хасау не г і з інде аз пікіуїн усмчада. Автор вдеуиеттік уриыы цораиниц бардыц как,тарин толыц цаити алн&йди, керісінве од цогаыдыц цатынастардиц: таптар, топтар, улттар скяг^ти таги басца хацтарин рана сипаттайди деп керсеткен. Эдеуиетти категориясыныц иарынасын аныцтау турали зерттеу хуиысыкда эдеуиетпк датинастардыц негіэ 1 жэне субьекті цогандаги «з орыкдара йен реддаріне царай бодінгеи мастили адаи-дар цауккдастиры бода ададм деп атап етідген.

ЭлеуыеттШ цатниаст&р адеуиетти кецістіктЦ ыазыунын анцц-тайди да. ад ониц Ілгері элеуиетпк прогресс керсетеді. Денек, алеуметтік прогресс белгілі бір адаидар тобнныц цорамдиц прогресс гуіїееіндегі гардаЙы. статуси мен релініц ілгері ^араЛ езгеру урд1 с і н білдіреді дел тудирии «асалинган.

Соцгы хылдары Эдеуиетти прогреске пессииистік кезі^арастарді орын алуын атай отырыл, авуор, хадпы зораыныц дардарнстіц кезеці уацытва дане етпеїі ^убвдыс еденін, од езпиц элеуыетк уацытин хеткенін кезінде бул ввгуиеттіякецістікте де ілгерлеиелі даму бо лвтындырыц двлелдейді. . '

Диссертант здеуиеттіх арогрестіц басти едпеиі туралы артурл

озиципларга сипаттаиа бере отырцп, адаиныц даыуи доцананталыц асиет болрандыцтан злеуиетпк nporpectln oenyat eineul болип га-илады дзп ез nuipJH б1лд1ред1. Свныыен б1рг» зерттву хуиисында илиии-техникалиц прогресс yFuim царастырылган, Бул гсерде квЩл ударарлиц жаК. автор, рылыии-техникамц ирогрестЩ иацкздылырын ran вте отырыл, cafiun яелгвнде адаи. тhsuu аэнв техниканыц даиу-н бгртутас ^убилнс, «гни ^orau жуй«с1и социотехникалыц кеиен комплекс/ ретшде ^арастирранда рака гылыик-техиикалыц прогресс лн1!| пынайы логикасина не болады дегеи тукырикга келед1. ЗЙтка-1 гылыи, техника, технология прогресШц вЯ адаыга «сун xeplct же ониц табиги, сонда(1-вц хасанди оргагв щпая ету уп1н цахвтИ эли болып табцладц деп дэлелдейд1. *

Blplnnl парагра$тц автор былой деп ^ормтннднлайды. Гылиии-зхникалы^ даыудыц негМП багыгтарын б»рпама тяяяецти да утииди 1FUH&H анщтаЯтин хаца халпыадаизатти^ цуддеге суйену г;ахет. и^тилап айтсаг*, оиш; дамуиныц nerlsrt багитгарин аниг,тау иегоди-1сы глиин-техннкалиц прогресс хет1ст1ктер1н хасаупнлар цен они эзданузилардыц озара иудделШг! ке. олардыц тец жоноиикалыц 1уапкерп1л1г1иа хане варуаацлы^ заткан б1р-б1р»не гэуеяс1зд1г1н зцтау, ярни itsn иснвЖтШ леМздеП элеуиетЯк яувеШц принциш-: cyiieiircii жен. Funuuii иепеиелериен эртурл ueiinlsieri енд1{>1с зкидари да шлшли-техникальц прогреет нег1зг1 багигтарцн аныц-»уда орта^ иуддел] болу уи 1н 6ip-6iptHUj цахетпин ceamyl rule. :к осиндаП механизм хагдайында рана иеылекет 031Н1Ц рилиии-тех-п!плнц саясатин ти1ид| t с ке асируи мумкт деп цоритындылайды.

Ек 1 нп 1 параграфа - "Олеуметти коне гклиин-техникалыц про->ест!ц б 1 рл 1 г 1 мен айирмаоили^тари" - прогрести; бул ек 1 форма-пшц тогпеар нуктес! репнде матерпалдш; анд!р1с атап корсет1лген.

Оеиндай неги арцилы автор прогрес ї іц в к і турініц ереявеліктеріне тоцталрая. : ■ '

Галини- хуииста параграфта г.оГіилрвн изселені вепудН) алри варти адашіиц ецбсп дей отырип, ониц изні иен иазиуннна. сипатина, сокдаВ-ац еі'.бек хагдайшіа адандардич |е-зрекеті тургисштн хацаиа талдау хасагынган. Соиииеи бірге цунда зерттеуиі иатериалдш; виді-ріс Йеягиі бір цогаидыц «ндіріс здісі пецберінде журетінін айта втирил. шдіріс здісіиЦ екі жарина сипаттаиа Середі. Кунда ендір-гів куатврдЩ рилнии-техникалиц прогреспен жзне аіеуиетк прог-_рестіцвндірістік і;атинастариен Саіїланиси иаселелерін ^арастирран. Яїня .чндіргів купі ер йен андірістії цаіннас ьрасиндари сайкеститеї злеуиеттік хане гылиии-техиикалиц прогреетіц уйлесікділіг! тунк-дайди деп карсетеді. •

Йогарида царастириіган иасслелердіц ианін царастиргаида, автор, елардиц цай-цайсмсиїищ да Йасты кеціл аударатин объект - адаи болип ї&бшади дей отирып, адаи иен техника арасиндапі цатинас^а «з пікірін білдіреді.

Зртурві авторлардкц лезцарасин керсете отирип, адаи исп гехни ка арасиндаги датинас технодогнялиі\ цатынастар ретінде сипаттада-ды деп тухириидалады. Технохогиялиц цатынас ондірісти-зконоішка-лнц цагинас пен гвлыии-техникалы^ прогресс арасиида данекерлік цызыыепн втцарада. ЗЯткені бул цатыиас андіргів яустердіц зле-иенттері ар&сындагы цатынастарды бейнелей отырип, бір харинан ры-лыии-техиихалиц прогресс кетісттерініц аядіргіп куитердіц зат-ты^ зісиекттерін турлендіруїн білдірсе, екіииїден, соцгины!\ андір-гіо кувтердщ субьективті зіененті ретіндегі адаига ыцпалын білдіреді. Деиек, технолотлліц цатинастиц езгеруї ендіргіп куитердіц заттиг; зіеиенітерІніц езгеруїиен байланцети, ал соцгиси .гили’.*.»-

іехникалиц прогреспен тигиз бвйлакысти. Осыдаи злеуиеттік взге->1 стер туади. Сонды^тан адаи зяеуиеттік хзне рилыии-техниказыц ірогрестіц бірліп немесе байявнысиндагы ху Сеж і к негізі бояади.

Одан арі зерттеупі зяеуиеттік хэне гыдыни-тохнпкалиц прог-іестіц арасиндари айириапилиі^тарра тоцтаяран. Здеуметтік прогресс, індірістік »эне баси;а да цораидиі; цатинастариек байлвнысты болса, із гі'яими-техникадіц прогресс - цогамниц видірпв куптеріне, оныц іатериаядіц-техникалиц базасына цатысты ^убызыс.

Зяеуиеттік прогресс пен рылыми-техникали^ прогрестіц бір-бірі-1 б її тати бір айирмаиыяыги, ояардиц халпы керіну формалари бірдей іолганинен, сої фориалар цазиуны яагіжан бір-бірінен взгеис болып селед 1. Прогрестіц буя екі турі де: звояюциядыц хзне револвциязыц іорнвларда кврініс твбуи иуикін. Егер здеуметтік прогрестіц по- . гвциялыц хэне ревозюциязы^ фориазари злеуиеттік езгерістер иен ілеунеттік реводяциллардан керініп отирса, аз рьшши-технияалыц прогрестіц ревоявциядыц форивсы - гылыии-гсхнихалыц резолюция Йояип есептедеді. Буя револвциялардыц иазкуника келегін болсаі?. злеуиеттік прогресс ец ад-ыиен цогаидцц ^атынастарды, ониц іиін-де цоганниц олеуиеттік-таптыц цурнзымын, оиір салтын цаититын бо-лгакды^тан здеуиеттік револвция негізінен осы глрилиндиц эглеиент-тердіц езгеру иазиунын керсетеді. Злеуаеїті* ревоявция ец аядц-иен сапси бидіктщ иазиуны иен сипатык.барды^ цораиди^ цатинас-тардиц мэн 1 н езгертеді. Буган аысаз ретіндз К(азецстан рсспубля-касимдаги аяеуметтік езгерістерді айтуга Содади. Риднии-технцка-лиг, революция ондіргіп куптерді турдендіро отырип, сіідірісті заі;о,. технояогиялиг, децгсЕге кетереді. Еорарцда керсетІлгендеЯ рыяыин-техникалиг, револоцияииц казиуни адаиныц ендірістегі ^ункциялиг, цизішетіи г-еціддету. турлендіруден, ецбектіц мазыуны иен сплатив

хеїілдіруден, ад&мд^рдмц ецбек жагдайин «ацсартудан керінеді.

Соидай-аі^, авїор, буї параграфа прогрестіц оси екі фориа-лариішц басї;й да ерекпеїіктеріне тоцта«ип, оларга хан-ха^ти ск-паттама бергеи. Атап МЩанда, олар салистирмали турде еркін журе алатин біршама дербес процестер болип есептеледі. Ец ал^ішен зяеу-неттік жене рнлини-технихальц прогресе адам ецбегініц єні тур^ хз-не олардш; зрц&йсисиниц изїихелері де ар турлі. Злеуметтік прогресе ондірістік лане бас^а да цогандьц цатннастариен баПланисти болеа, ал рщнии-техникалиц прогресе - ц°гамішц ендіргіи куптеріне, онші материалдьц-техникальщ базасииа цатисти цубилис. Злеуметтік цатинастврдції салистнриалн турдегі аатономиялилипі еонда, ол ендір-Пв куптердіц дамуина хагдай хасауьі да иумкін хане они те.теуі де муиісін. Сондмцтан ондай цаіинастардн хасау ері даниту увін ерехпе злеуиеїИк арекег цахет. '

Екінші тарауда - "Злеуметтік хане шліши-техникалиц прогрестіц нарицтиц цатмнастар хагдаЙнндарц взара байлакисц" - хогарида ай-тилган теориядьц цоритьіндмлар негізінде ишіадай екі иаселе турги-синда царастиридгак:

І. Социавіии дзуїріндегі алеуиетик лане гилшш-техіїикадіц прогресіїц езара байланисшшц дефориациялиц квріністсрніе іалдау.

■ 1. Нарицтнц цаішіастарга’кову хагдайтідаги злеуиеттік язие гнльши-техникалш; прогресії уйлестірудіц єрекшєлігі.

Автор керсетілген тараудіщ біріїші параграбинда злеуметтік хзне тльши-техникалиц прогрестіц уіілесімділігініц дефориациялануи-на таїдау ласаганда ониц себептерініц мшіадай бакторларга байла-нистилигик кврсотеді: прогрестіц екі фориаси арасиндаги уіілесінді-л1к изселесі боїшнпа син кззцорастардш; болиауи; теорияліц концеп-циялар иен настили тааірибе арасиндаги алоацтицтиц ескері лису 1:

-17- ,

таж1рибеге негНделией ^урылип датчан теориялиц шеа1идерд1ц кап хардаПда б!рхацтылы, xyflecia, цуррац, логихалш! яагынан ая^тал-иаран тухириидар жасауга себеп болуы. Аталган ф акт о рдар алеуыегт1к хане гидцыи-техникалиц прогреспц шин иан1с1нде цанпалыцты сайке с келуI неиесе келиеу1н аньцтау му«к1нд!гIн циындатты, сондай-ац олай керсете алатин рылындардиц «з1 хацадан пайда болу децге-ftIнде болды. /Населен: ^ондыриалы социология, статис^ияа, демография, элеуцетти гигиена, криминология, рыльштану, психология хане т.б./. Осиныц 031 бурин ла. буг1н де бите алеуиеттн хане fujumh-техникалиц прогреслч уйлес1ыд1л1П хен1нде толиц иэл1ыет' алура j^oл байлау болып отир. Соныиен б 1 рге Су^аролиц аппарат элен1ндег1 иэл1ыеттер деректердеП пындыцпен жанаспай. болып хатцан цубылыстар-га гыяини гурридан »;араурв, ой елепнен втя1зуге нурпа бериегев1н айтуга болады. Осиниц салдарынан кепеп кун1 алеуиетти, Рилыии-технихальц прогресс барыси иултис1э, к1рп1кс!з цубылис репнде иадат;талип, tfyriiirl лум! они иулден куйрет1п, прогресс болмады деген де угии. тус1н1к бар.

Сонинен, ыарлуиаттар^ари лешадан тыс иектеуп1л1к пен жартылай пындш; олеуиеттш философияда |;ораыдьц процестерд1 dip багигта гана тус1нд1р1п, иетафизикалиц тухириидардшд орыи алуина экел1п сог,ти, i^oFau т1ри|л1г1нде альгернативалар иен кап варнанттияицтар' изселес1 itepliilc таппади. !i 1 не, осылар злеуиетт1К .жопе рылшт-т'ех-ликалиг, даиудш; 1лгерлеиел1 агиидарина tepic осер атт1, олардиц арасиндары табиги уйлес 1мд1 л!кг 1ц бузилуына акелШ соцти дел ай-тура боладн. •

Параграфта "деформация" угишныциэтне талдау хасалынран, ойткен1 бул упш эр тур л 1 чагииада тус!Н1луде. "Деформация* угииы автордиц TytiHirlune, прогрестдц ек1 фориасиныц уЙлее1нд1л1Пне ■

байланысш ^орамдид даыудкц вынаНы табиги негИдертен ауытцушн-лыцтарды бид1ред1.

Элеумет'к хане рыхыш-техникалыд прогресс уйлес)мд]Л1Г1Н1ц буэылуы, автордыц ойынпа, ец алдиыен гылыии хзне техмикалык, да-иуда богган келецсН жагдайларга байланисты. ГТП дуниеьузшк эиономикалиц байланыстарга етене 1ир|ст|р|лген ко к,, рылым мои техника дамуин басцарудыц ти!ид1 хуйеа болиади.

Сондай-ац дефорнациялыц ^убылыстарга шиии-техникалы!; ой-лардиц материалдыц внд1р1ске енпз1яу жолшшц узаг, болуи, ГТП-Т1 хет 1 дд 1 руд 1Ц цахеттшп цен рщыни-техникали^ кооперащшшц эр турл1 форыаларын дашгу негшнде они цанараттандыру иуик1нд1П арасындары цайпылиц практнкада хеткиип ескер1лиед1 дел атап втиген. Гклими-техникалы^ прогрееи жет1лд1рудщ цаз1рп талап-тары мен енд1рIс орнидары тарапынан гылыни-техникалиц прогреет 1ц хет1 стIктер1 не деген суракыстиц болиауи арасындаги сшелетскен цайшалы^гыц орын алт стырганин атап втед).

БуМнП гилыыи-техникалиц прогресс ^ар^инын пектейлм фактору лар аз еиес: зкоксииквлш; дардарыс, ониц вигиндиц иеханизидершц виелен1с1п кету!, ец ыацизды деген ^огамдиц процестердм ба^илау-■дан сигип хатуы, сондай-ац б!зд1ц пШриизае, республикаииздаги трайбояизы цубилистари да вз1н1ц кер1 осорт тмпзш отирраиин баГцоуга болади. Осиниц ссцгисшт тоцталатин б о л с а г,. траПболизн нег1з1нен бIр этникали^ топтыц ек1нп1 б1р сондай топпен жауласуии б1лд!ред1. Б1здег1 трайболизмнщ ерекиелт. б1р1на1ден. ектет басинда отырган басоилардыц тец1рег1не рулыц, г;узд1к белг 1 лер 1 боГшнаа топтасуы болса, ек1нв1ден, сол топца царей цолында билIг 1 хоц этникали^ топтардыц оппозиция цурип, опьшен яауласуында. Ягни, впыет басында отырран яуздщ, рудыц ек 1 л дер I не исцидш яасалип.

-19- .

1асг,а ру вк1ядер1нЦ ода» аеттеПлу! сия*,ти этноповинисти сая- . :аттыц орын алуында. ОсиндаЙ цубылыстардиц белец алуы яентде Iерз 1 ид 1 басилыидар беннде айтилуда. Цуниц аа1 б1зд1ц элеуиетт1к, иачии-техникалык,, халпы цогацдиц прогреске кедерп болып.ерке-(иетт 1 дэреяеге хет1п, цалиптвсушшэра нус^аи келт1рер1 а:шк,. ’

Субьективт1 факторюрра то^тадранда, автор, олар ец алдыиен щбек ухицдариныц рилии ыен технмкадарц хацалицтыц м&н1н тус1не 1ериеу1нде, буниц 9 31 хацаны баралаудври далыптасцан стереотип-1в кезцарастариен, гылыы иен техника даиуындарц ез!нд!я б1ршаиа ;ербест|кт1 тусюбеуыен, ыойындамауиен ЙаЯланысты деп пайныдайди 1втор. СондаЛ-ак, га^имдар арасындарц ^алиптасл;ан хацаны онпа. ца-1ылдай бериейт1н, оран урке царау, цалыптасцан идеология туррц-инан синап, ясоцца выгару эдет!, хэне рылииниц ар саласында рцли-ш ойра' деген бет*! б1р ратиниц ненесе ояардиц юбыниц ионопо-иясыниц бо)уи. Осыдан рилыии эерттеу хоспарлары иен хацалыцты нд!р!ске енпзу зоспарлариныц арасындари алшацты^тиц туып хатуи..

;ц бастиси 9нд1р1 ст1, рщыии-техникалыц прогрет, аалпы цораиды асцарудары еэ1иэ1лд1к, велонтариаи - бэр1не непз Йолган фактор-ар деп доритындилаура болади. Социалнаиге деген апологетихалиц онцепция г,а1иптасип, цораыдагы рилыци-технмханц прогреет 1 ч нацти-и хагдайына консервативт1я кез^арас пайда болды да рилии иен • ехника хет1 с т 1 кт ер1 н внд1р1спен цосудыц а Один концепцилси хаса- . инбадц.

Ек 1 нп1 параграфта элеуиетти хане гылиыи-техникалы!; прогреет!

арнг.тыг* г,атинастарра копу хардайынд'а уйлест1руд!ц ерекшея1Г1 . г.растирилади. Пары^тыг, датынастар иен иенп1кт!ц плюрализму ян-, еллсит Со сек е с 1 з;п?дайиндари двиу рилии мен техника хат1СИкте-п:ц ирг 1 з;;елис;".1 нее мумк1н ем£ст1г1, сондай-ац прогреет! буг!нг!

вз реепублигаииздари кане каши дункеяузіндегі цалыптасып отиріап влеуиетти-саиси ж&їдайлар туррисын&н царастырып, ониц пшіайи влпеиїн буринры таптыц тцррадан «мес. нацтылы адаы иуддесі туррисы-нан і^айта цврау атап керсет І леді.

Автордыц пікіріняе рылыии-технккалыц хане элеуиетти прогрес-т 1ц уйлесіидідігініц иащ вндіргіш куитер тіабегінде аданішц цан-валщти ереішеленетінінде, ониц цаншальцты интелектуалдьц-твор-честволіц иуикІндігтер1 ніц авидуында. Деиек, прогрестіц бул екі фориасы арасындары байланис хуйесінде адаи иуддесі йен цахеттігі олардыц уйлесіиділігініц неп з 1 балади. Лдаи иуддесініц цогаи да-муындари нацизм хвнінде уш ойпыл Эл-5араби езініц "Злеуиегтік-зтихалиі; трашагіарннда" айтип геткен болатин*.

Рилыыи зерттеуде злеуиеттік хане рилиии-техникалш; прогрес-тіц уйлесіиділігіне иегіз бол&тин ец басти вГциндауси фактор ец оддниен, рилии йен вндірістіц вайланисннші цахеттілігі хане ги-лиии-зерітеу иехеиелершен касіпориндардин, цахеттіктері аане нудделерініц свйхесПгі болса, eitti.nlден, ендірушілер иен тутыну-иылардыц цахетгіктері иен иудделерініїї уйлесіп келуї деп атап кврсетілген.

Автор цахетти пек иудденіц прогреет і ц екі формасиниц уГіл о су 1 і дегі ерекше иацызьш атаїі отирип, бул угиидардиц ианіне де взіндік ерекпелігі бар вз пікірін білдіреді. Цахетти категорилси обьек-тнвт 1 к хэне субьективгік цубилистардыц бірлігін білдіреді. Г.ахет-тіхтіц взіндік ерекпелігі 0НЫЦ белгілі бір гдбилисцй г^атисти болуинда. Дахеттікте субьектініц белгілі бір хардаГіга тауелдиігі кврінеді. Децек, цагеттік дегеншіз - о* адаиньїц цорсаган ортаиеи байл&нисиниц »;оритиндиси. Иудде адаи іе-зре*етініі| иазиуни ретін-

I. Эл-§араби. Социально-этические трактати. -^лна-Ата.-І973.-С. 184-

з к;арастиризип, оный, ыэн1 адомдардыц Ярп1д1к хардайииен Т1ке-гй бвйданыс*ириладц. Сонинен мудде - ?ек рухани онд 1 р1 с91 ^ ра-1 компонент 1 болып цойиай, сондай-ац иа?ериалдив; внд1р1с»щ де )ыпонент1. Соныиен б1рге мудде адамдар араеындарц царыи-^атн -1Стыц алгапцц ^уради хане адаи эрекеттер1и1:| цозраупи куи1 де’

>лцп есептеяед1.

Параграфтыц социнда, автор, зерттел1п очырран иЪселеге ?в-!Ндег1дей тухырцидар хасаган: .

I. Экономикалыц саясат елн1ц иаруашыдыц курпзу механизи->р1н хетид1ре отирнп, бардц^ «к1р сурт отирран иеппттердщг рлер1н1ц ти1ид1 цолданылукна хауап беру1 тя1с хане енд!рг»в птерд1ц хорарры сапада даиуин цаитаиасиз ету1 керек.

1. Царуашилиц кеханизи1н1ц ец взекп ма^саттаривнц б1р1 -.лиидар иен онеркзс1птерд1ц, ецбекШлердЩ,. ужиидардыц., цогаинин дделер1 мен цаяетк!ер1н тырыз байланыстиру. уйлесмру болуы

1С.

3. Онд1р1ст1я цатынастар хуйесШц йархыц элеыенттер1н яе-лд!ру внд1рг1ш кустердщ дамуындага недуа! парт ргпнде царалуа 1с. вй1хеи1 онд1р!сти цатииас*ар *нд1рПп куптердЦ дамуында иц барлцц зуйесне ыцпал е?од1.

4. Рцдыи иен техника даыуии бас^вруда ца^сатты-бардарлаиали^

царастын артицпымгина ^лкеи иэн бериу1 ^азе*. Брац тиШдШП зIрт 1 зардайда оте яорары, ойткен1 касшориндар топ';иц. у«иы~ рдыц, акционерлердщ. б1рлест1ктерд1ц нена1Пне айналып зшсц&н гла, енд1ритш хзне гылциа иекеиелердЦ арасикдари бййланий 1ыд1 мэилелер яуйес1 яеПзШде гуру1 иуытн, .

5. Б1ртутас птми-техниявдыч салсатты^хасап яэие омв 1ске ирип о?ыратыи мо1иекет,11к «аданмзи цажет, яти» енд 1 р 1 с пен гы-

'Ліши ухиидардиц иудделерініц сайкестігіне негізделген хане олар-диц дану келеаектерін белгілеп, реттеп отиратин беделді орган цахет. Бул орган "рнлим - ендіріс" гізбегіїиц иуддесін толиц корсетні отирун тиіс. МундаЙ орган рцдими-техникалшї прогресе геніндегі кошітет болуи тиіс. Ярни біздіц пиіршізие гилаи иен ' вндірістіц байланисин нирайтударк негізгі тірек иеилекеттіц ри-лими техникалцц саясаги болуи керек. Алайда бул саясаттиц іске асирьііуи онн хурпзуде бір орталицтан баск,ару здісін *;олдануиеіі де байланисти. бйткені, ^азір иуни иоПиндасав, та, иойиндаиасаі; та буї вдістіц ткіиділІг 1 дуниехузілік таяірибеде далелдекген. Зрине, "ортадіц" деген урита бугінгі тусіки взгеруї тиіс, япіи ониц реттеу, увлестіру, яоспаряау, иіндеттерді ани^тау азие ре-сурстариен г^аитанасиз ету фориаіарцнда взгерістер болуи цажет.

Ал иетеядія тзхірибе кврсеткендей, хорарида аталган иаселелерді нарццтиц ^атинастар вздігіпен бірден реттей алиайди. Сондиг;таіі иеилекет гидции-техішкаліц яаца оніидердіц нарш^тиц і^атинастарра тусу хонцепциясин хасауи цаяет. Рилиии-техникали^ даиу істерї нарнцтиц зкокошіїса хагдаГшнда салиц нуГієсі, неснє, субсидтер, меилекеттік тапсирис хане т.б. тасілдерисн хурпзілуї пункт.

Диссертациянш; цорьітннди бвлімінде, автор, гилимн хуїшстіщ оГі туГіїндерії: береді. Цисцапа аПтцанда, зерттеудс хасалшшп отир-ран алеуиепИс-ііилософиялиц талдау олеуиеттік прогреске бірпаиі. динашізи беруге, алеумегтік факторлардиц да рилини-техникалиг, прогреске цатисти белсенділіг 1 п иоііьшдаура баріітталрап. Еімнаїден, зерттеудегі философиялиц талдауднц ден 1 олеуиеттік гоне риліши-техникалщ прогресе арасшідаги бір-біріпе озара тоуелділікті кор-сеіуге арналга». їаіішіден, ол тоуслділікке негіз, туті;а. донекер болип отиратин адамнші і^аяеттігі неп нуддесі баса айтилган. їар-

іш І ден, алеуисттік sane гилими-техникадиц прогресс уйлесімділігі-ц «зі адам -ушіи цизинет ету цахеттілігі керсетілген. Зйткені,

,ац дуниеніц нвгізгі тутцпси хане барліщ процестердіц влпемі де.

Сайип келгенде, зерттеуде кзрсетілген алеумегтік хане рилмии-хникалыц прогресс уйлесіидіїїгі туралы мзселелер еліміздіц дуние-зілік даиудан цалмауина иуикіндіх турызады.

Диссертациями^ негізгі і^агіїдалврц иынандай басЛимдарда .риц корді: ■

1. К вопросу о соотношении социального и научно-технического огресса. //Ленинское философское наследие и современность. иа-Ата. -1989. 0.4 п.л.

2. Человек и социальный прогресс в условиях социализма. Самосознание современного человека. Алма-Ата. -1990. 0,4 п.л.

3. Нарксизм-ленинизм о револоционкой, созидательной роли ра-

чего класса. //8.И.Ленин и философское наследие К.Нарксп н }.Эн-льса. Алма-Ата. КазГУ. -1988, 0.3. п.л. .

4. 0 роли НТР в формировании новых качеств работника в уело-лх зрелого социализма. //Методологические проблеми генезиса рксистской философии. Алма-Ата. КазГУ. -1985. 0,2. п.л.

5. І^азіргі студент жастордыц рухани ?улгасындары кейбір uoee-лер. //Гуманизация духовной сфери общества я соверпенствованкя' стеми образования. Алма-Ата. КазГУ. -1992. 0,2. б.т. ’

6. Адам г^огаинш; элеуметти г,уріштаішш\ даиуиядаги негівгі згаупи кус хане басти нисана. Алмати. >1993, Басылнмда. 0,3 б.т.

7. Нарццтыц цатынасца квву жардайындары адеуиеттік явне ринки* сникаліц прогресті уйлестіру мзселедері. //Эестник КазГНУ,-І99ї. * :илиида. 0,4 б.і.

-24-

РАЕВ ДАУЛЕТБЕК САДУАКЛСОВЦЧ

ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО И НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

В предлагаемой диссертации исследуется соотнесение социального и научно-технического прогресса как непрерывный процесс, постоянное и необходимое явление и как важная связь раскрывается сущность этого соотношения с новоб социально-практической позиции. Рассмотрены различные проявления нарушения соотношения двух уори прогресса, показана необходимые рациональные основы этого соотношения и выяснено его влияние общественной жизни.

В работе автор также анализирует с точки зрения их места и роли в обществе таких категорий как "прогресс","социальный н научнотехнический прогресс", исследуер единство и различия социального и научно-технического прогресса, проанализировал деформационное явления имевшие место в период Советской власти а такхе с позиции социальной практики соврёиенного периода исследует особенности со-отноиения этих двух направлений развития и пути, основы укрепления его. .