автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.03
диссертация на тему:
Вопросы художественно-эстетических особенностей прозы Нимо Юшиджа

  • Год: 2012
  • Автор научной работы: Ахмад, Хосейни Макарем
  • Ученая cтепень: кандидата филологических наук
  • Место защиты диссертации: Душанбе
  • Код cпециальности ВАК: 10.01.03
450 руб.
Диссертация по филологии на тему 'Вопросы художественно-эстетических особенностей прозы Нимо Юшиджа'

Текст диссертации на тему "Вопросы художественно-эстетических особенностей прозы Нимо Юшиджа"

Таджикский национальный университет Кафедра иранской филологии

Ахмад Хрсейни Макорем

Вопросы художественно-эстетических особенностей прозы Нимо Юшиджа

0420.7 263663 "

10.01.03 - Литература народов стран нового зарубежья (персидская литература)

Диссертация

на соискание ученой степени кандидата филологических наук

Научный руководитель: доктор филологических наук,

профессор Умарходжа Сафаров

Душанбе - 2012

jlè SjUJIS'

fjbCo bAjO^f

jííT JJ» 3 ^Jjí

(^jlá üL¿() ^Iäj^^T ^Iä JJL> OUíAÍ 1

^j^J^JLá ¿^cli ¿tea <5!ji 4ÍL>J

Г♦ If «Цмфд

•s

1..........................................................................................................................4л Um

*................................................................................................................................................................3 ^ V1*

\ }.................................................................................................... t£j_) i у j c^e-dj j^lib a

U....................................................................................................................¿¡¿«¿j tfU f if .Г

ï Y.........................................................................Цн ((jîbj J (Jj il í tícil* r

П........................................................................................................................LJ j JJù .f

f 1......................................................................................................................................................................jl»^ 'fi«0 V'i

f 1..........................................................................3 c^ И

f ^............................................................................ (jlSLi—q^ajj JÍ Ol-uL—>-| Jjijjl

PV...............................................................................................................вj-s¡-} j \-T

VY..........................................................................................................<J>Wr

' aû..............................................................................................................................-ulîji wf

a\....................................................................................................... -üljjj i^U Oib^L ^-û

1 ♦ \...........................................................................3 (A (jtwlA Jelá ^Af jtfï .f

1 ♦ 1................................................................................................ub olwto y-1

\>f.....................................................................................................................litaf^y-ï-ï

\ «a........................................................................................................(jujxf x-\-x

W........................................................................................................ûb-b

11Y...............................................................................................

ir*.............................................................................................te «uu^ui r-r

1г».............................................................................................. 4cu t-f

1 f 1....................Л................................(ft о 1 tS***? 3 UJ tflA <UÜ ^¿jy rp^-j ob

^va................................................................................................... u <uu u-î ^l^la

\f •........................................................................................ UJ ^U JJ ((^il (_£U <0ljT) JLS^ JJ^

........................................................................................................... uj tí'a <¿s* j lsi-5' ij'jj

^fY......................................................................................................................... Lj (^U <uU

^Y............................................................................................................................UJ (^U -uL' ji ¿J¡>j

^ûû.................................................................................................................................................«us^U-

................................................................................................................................................ obkT

4JO(A¿8

JL) jJjJ L oL>- jâi .jj-i ^j» 4X—J ¿Гja L j ¿jjm ^л jb jJjj Ь Ia jLJl Jl j> oL> j-®-5

^jLj JIS'JUU ¿¿Lb ls5*"-^ <—AS' ¿¿I j .S¿S'L Ы оjji

lj ¿jL-^j 6ó 1 OL>- I.ь^a ¿Tj» L j jyt> u» JL JJjï L 4J CjL>-

П ^ :?A] ..5j^T ^ lj JU- j «tiiif jijjjî^^jj

jl .C..... J ^g'^l.u..,» oJLpIS ¿-И Jl tob *->-l J 4—J lj ^j—^jli (jj J-j J-*—i J J—J j! jiP «Г l^J

iji.j'xjj j>j <0 j i^j ¿¿la a>l j jl^il j i^jhty '—'j ejij с?' ^^ с/3у^*-*

ji jl .C.^.'b ^^LJljjïi (^^âSÔs- UjL Ja- 4j Ij LJ ,J_Í ¿j^jjj tS?-^ jls'jjt» (j "¿¿jj>

oj^» ¿)j>- lejüjj ¡¿ <sá¡39

t^l î^S* ¿JI

.^1 <uLil L ^Uj\ ^ jj cf*" f-jr ¿j> <L)IJ [Vû • ] 4Г L iXtb <üly¿> 6lf>- к (j-^J бЦ^Г J3^ J cAr^ <J J *u-a> Ь Jjl aS' Cwi jS'i ^jV

oji у-лр ^jS*^ Дл> ¿¿LA JL« j^Lw» j ^jpUi^-l j^J ^IäjI ÓI^JI jj^

^tu*-*» JLpIJÎ j ^j'IjS L ^^lái» 0L.1I ^ys<1 y \ OIjjI ß ^jU

C—¿IJU IJ j OJJ_Ü ¿) I^SCi J t JJJ <CíU elj ¿) I J-5 tí' e^^ Jj^

aS~ ^ylj^Li j jlf.u..^»^ j juS* jLo ö I 7 j 1_л ¡¿ <UA L Ij j^sU*

ó'0U ¿J3" ^ï" j-® J' íJUlS' jj-^Ä!» ¡jtjj>- jlí I Ij jjj çj ¿l»- j>-

. JJÜíL j

(_JLA (jijjl jL-^-l j C^-stf o tdjLJl^l LJ JJLäj) ^yUf^ ù'j-i' J-* csik^' ^^ tí^ [TV Í.Üß U- j Jj5«J «üL~» li^ji j c?^-5y j ß tj* jr*I ^ J Ijl^Cil IJ ùtjjl tsi'^ J J jl^JU-wijj j toi jw

Jl U tí ejj ^r*' OL»¿l AS* C....... J ^ß^itii ■■« "1 eijj I í (JIjLÄII« ^ ajtsl» ji j j, ». a (-Lvs

L> î j Jj-¿ j-^i'5 Jj...C.'-'"! Hp jLwj ùljjlS' Jl j> j

jlj ^Ujla&S- J?li2>Jl aS- — J -^.L^J lj I« ^ij I_IjJL"l

[Y «.JJib^^jli ^j-* j la ajlj Jjl ¿lj j-> jj д^- (_£ ejj^ ¿jis'ju^o jj j ¿jlli

jlj i li jüt—«j j^ ¿)l¿jlî i lj juj i^j j ejlj (_$\fi> j\a <¿j>- j il—>•

jl jlßjü-i>jj ni—И eJJU jIS'JL <> Ù'J^Jjj J' ^ ci' ''i^jî j

Y

Ь (_£j*-i> j>-1¿ jbj Jl ß «tisislí Ь L ¿^j jA j -Lbj» ^»«jlj ¿J jí jj jljj.>

[6Л-ГТ :VT ¿S'0] «.ob^J «.¿ijS' ^ ¿yjy j j ... jl ¿a^f

ßy* jL¿I j! ^ jj>- ¿jj (^'L-T jlT j^jjI 4^5* Jj UpIjS jí <_¿j j¡j2 U çj JLi Ol-ol jl Cj4_> IJU jj^ jLiJJL*j jljJb jv-l^ jl L ejM

4-1 jlJ-J lj (^1 ojU Ójt.,,,7 » J У J* ^ jlS'Aláíb»«-* SJjS* ¿(¿I .-LbjS' ¿¿jI-Lh/Ij

4_S' JÜb ^ lj jl¿fj ^pIí» .-íjS' jL Jii ^Ia «_Jli jj j Ují <_£ oj^i j

jJ í J_SO ¿y j>- ß\ jb- J íO^jJ j-»- V^l J JA¿ ^ ¿j jT J.S (Д^ ¿ß ga

с.......^bj^ ^jip ej^ jj yt*. ^ «jjj jljt-ls,) ^Slj jj [и лт] «.C~ib jaij>¿ ^l&Jl

eJ_«I jlJ-j» 4_> (1)1 ^pli tjß U jT ^ j ^bjj pj Дз yii. ¿¿Ia CJL^z jl4$" jyL.il

jj Ul ,<cJj_L» j c. JJIÂJ [Û ЛТ] JliildJ J JJUJL J^njlâ útj^y j jljí aS' •Jj-S^;

j*jj jtîT «J ^ J^ J-1 J^JJJ *j>~ ts^ t^J^ j-* *jß jl

tí ®JJ-5 Jj t5~* J^^ e-íJ-^ ¿J-1"J J^ ¿f.J biwijlíT jJ J I IJj>J j

e í^jIj-j «jj-5» o j I jl 'б' aJUL. ^jÍjIJ-j I; jj-i jï jl «JL« ó"

j ejj-S'jl./-£>-1 jl^c-iiS' jl jj.lJ.JI tJ-j'^jj iSLi С—¿ja tíljb a-S' i¿l tC—I

(^yJil <—J^í -U jJ jis'jjjß jl ^jAj.JULS" ¿jlj j^j Jl ^(_Jlí jJ Jji ^Ja-yá.« JjwUijS'

ój Ojj^» JbJbxj ^PJU j JJikâl jl j-ap (jä!^ jj uj» (^jlj ^ju uj .c—-l-j yl jl

^л ijl Ó I ji ^jPUi^-I «jl? j iajIj-i AÍ' ejt jl-ül 4J C,'..^ j-jj jj jdj^^ 'j 'j-5^ j-5 j' [^а-^р :yv] «.xí' ijb ij ^jjjl jj>j j c-jl-rf c.^dij c.....óijj

jljjl (^ujlj ь ij (^jlá jí' ^g» jl ^ «til* j jjjj-«» jj;í j i_jli jl ¡¿iIjT j

4_¡ jlS' jij J jblá; j J ^jOl IÍ5VJ J-Jw С— I JJ -CÜI .XT jl^jL. jj J^

¿s:

«üL-j

.JLaJU

A-S' (^jjIa j I ejjij jLa ¡J ejlS'jLUwy j jlysli c_JLpI ¿j jJ íjíJTУ J j^í l^'ok»

3j>"j '"-^jí li i 'UmJI^í jbj l>

^Jil 4lJl .-Li ^Lj gr^Ji f ^ ^ Oi' J-^l JLS' (j-J 4íljl Ij j^jI Jj>J

.C-^-l eJUl ¿¿и Jjtio Ji ¿jb (^Vi J-«

<U-J|^í jt_)j IJ jl—>-l C—íJ jT ...» '.^ß jl ..ÎJJ j>- ¿á^*» LJ jUil

j^jJS' jJ_t 4-j J JJ>^¿ j I Jj; (^Lilj>- 4j j I (j^ ^Iaj*.i .j^íljio p'.jlJJ

J-1A (^jS'jJj * "л ^f] ^ cjwj aj^jß ^yaîLaai- U jibs' j С—'I a JLi ^Slj jl jj J

г

jl¿í ¿jj jl ój^ 3 ¿y* ti LJ jff-lii íjlij ^Üáj ^Ia ^LjaIj L LJ

.ЛЛ

¿f I jl J jfi *j** ^ Jj LiS' j^» LJ jjljí U e_jlJ elj «LuJl^s ¿jbj Ь LJ ^Li I <wsJí ¿¿LA o»jfí'» ^V» ^ L¿ ^ ТЯЯ ¿¿и JL- LJ .Jjj 4jLi! (_£ <ujlái» b ®L>

:jl>jS' LJ .jlaj jliiíl j ^ jl ^^ ^SO ¿¿I» j «4jLJb jd5\Jj

ti^wrf ¿)ljl.Líji> 'óL«j ù I j-5 jJ «JjUiaâ ¿jl jl ^lUS' ^A jlS' e¿9

jAjb \1F,PY JL- ¿jl .sj Ь .JUi^Jb j^jaJ jLül j JjIs Ij U jl ^Д? jljlJi^jjs 4_«jlái» 4_S' ¿) I j О^Г ^ Ij j^Axa j\i I úUCi £J[>JL¿> 4^

j i—¿jI JJU jj>- j-í J í-b I ^j* jL-¿ 4j ¿j* jlí I jl ^-A tajj^j j 4-¿2í

j 4_¡ C-—«-» Ij Loi jl aS' 43^ jl y ^ 4¿ J -LÍ e-Ul JS^ jb j ¡jzjj 4лА ¿) I ^U

[A \ «.c^b ^ ¿TU«.¿>-... («¿lj j(.-»tT vjiiy

j I 4_¡ í^Lji jli^ül L ¿jj e^tál j^^jí- j-* jl ¿>lj¿l jL-i> «jijL^SJI ^Ь^ ^ju 4^ LJ

ol-jil ^i-jj :д;ь ^ (jijj^ jir ^JJ jjáu tíl^ Ь ОЛ. ¿¿I ^ Oj¿ j\ .¿jjl ¿jj j lj elj liá^s^ вj oLtiS' j ¿jb j 4J jj-» j ьjf ¡y» j

•f J'^' tx*4Jk J—' сАй ^3 '

jl jL.^ <¿£->m JLi_*J L»-J i J-5 Ь Ojl¿U es £ jlpT LJ 4^ u¿>jj

ii^ jllí^íj Ij j I J O-Jb ^ ^»jV jb Ij 4JIÎ j ¿)jj LJ Liai .Jjj ß^j> ¡j\a jL>ja ^»IJíl 4^ I ^jy 4JI« 'üjj jl (j^» .»uSu ¿I^jI 4^ ^-Ь- ^jJj

l_j ó I »jU tjLLS' j Lj j4j eJUly>- jjJ jj j 1JL-0I e¿b ój^Ip jl Ij ù I LJ ^ 4j| [PÛ* 4J15 JLi \л>- t_.Ua« til-wl ____Ik» li^Jj tvl—I (_Jk»JL4jlSe LJ ^4^ .С—I вЗ^

j_J 4_jâli ¡jp j-1 ~~ j¿ j i j-J U^l j*&a ^jb^jlvj 4j LI C-...J jJti 4 Ójj^jj i lile-1 ¿¿J

jjí 4^ílá ^^JIj Ji C—J J lj 4_Jls J_» J 4^ Lt^ yk ^P-Li ^g»

J-5 y^Li ^ OjlOJl ^ Jj У ji j в-ij f» ^ Ь tí-J1« ùjj jb^L» jl éJJs-

.^pLi ^ 4-íli j ¿)j_j 4J tll.^l JaL^í 4jls j Ójj j> 61

LJ .wUib 41¿b I j 4jL ¿) I JjU LS*î\j (j aXjm£ jl ¡J eJLÁP 4j .Jjb ^ gjj Ij j jai- jUil (^U^l ч^* Ц^ -и j j-^« Jüb ^ jjs^ jlS' ¿¿la jl jjl I j 4JIS j üjj coLiT j .b jS' ^ ¿jl^SCi ¿ j -íj3- g^j i^Lrí

^ ûljSja J jl Ь ь- c^u ОТ ûijT ^jp

j öJ-b J-ib ^jV 4^ Ц- jA jl 4^ JUS' ^ j4j 4—Ij Jj>- j wUb ^ jlS' ^

,c-¿b<_УГ ¿)í jl jly

f

<с_ль j^ù jï ¡_£jLi (^jls- j </">45 iissj 4jlij j*J»t '•¿iß «j-/2-j j uj

[VA :MY] u.c.,.,,.; çJL.^ ^ oXjU -kêi 4JII j ¿jJj tL^-lj-vf j Il j ^J.m Ли." j jl Д j» g » C—¿S' JjL UJ ¿jy Ui

¿)Uj Ь Ь-JLpI jl j .Jjb ^gjuJ? <jjj j-» li^lA I jljtil .CL-^UI jî j ßi uw> jî j J jl

^•Uà-* Ь a£ с.......ft jl yas-w .jjb el^j OjOS Ь lj «i^iA I j 1 ^láL»

ji ç—ь j öjj jL^-l ft 4-S" (^jvb- jj^b-sl UJ ^jvi ..sjb J-*IS" с—-bJ

L«J il—f>- ¿çtA 4j J Оjjâl ¿)L OjUî jLw ¿)jj ¿i I eJ^j -о jJl 4JIS

.jjb <ил ^ tJb'l ¿¿y (jijj a¿" Iy^Li (jL« ji

4_» yJLi ^j-^jU ___'.s 1 ji Q .ajj L»J C.,„.<.ftl j oLSCU- i/ ¿jI у JjL L>- ¿И jj

tC—->1 jJ j*"* ^ ó I (j^ijks^-lw j .z*-*1 '--■.""■' iS ^k*«!j

лß jUól Jj L t^lJIp ^ jé j^* is L^J o^jIP UI

OLLÍ/ 4_¡ j^JI j JÍ15 tí^í^ J сГ^ J «^jT ^.UjT jJ j^-jli jií jj isj

Ift il)l Aj JívüiJ 4ÎL/J J-5 ^ С—I j (J J.Î Ji jlîl .Cw-I jJ

ts-^-5' J Í JC-^j jj ill—-U j J tjijj ^ 4j LkJ ^j-o ,1," в JLb 1 ijj

Jl 4_Pj jLij-rf tí'j^ J í-íjta ¿ji ^LfcJ Ij jf.a üliv«

¿'Cíí' AS' ¿JJ í Jj ùbil UJ JU- ja aj .JLiL ^ IALJC^I j U (JL^PL* ^ 4лА

(j 4_i jb ji IpJ^ _) в^^дл« I j C^-lj aS' t^jlj I C-pUî^ j aSsjII » jl

CJLrf) CiL^sfi iJUo ^ jl 4j O'jil I*» ^bil Jj (¿I 41-jli L-J C-vä>¿¿J ^jj)

¿}ßi j Ijí puJLl? 4JÜI .jljjl JU...'^ OLJI jUa>- ¿ji-Csí-j jí j\ c^Lfi j эJ> J\

iiifjjj Obh—I .С—-I_j>- ^ c-íJj jLS' j^il jJ LS—S' ja jl yui ¿¿Ij eib «LJIJI IJ LA ajkj^ j £ LT^J^ j*-^ &j <—Jls j (J^-í» lj 1л ^jta^jl ¿f_j>

.¿jjt¿jj-i IJ ¿^Jjl jl J-Î ¿s(УЬ ijjjï j ^ßj'y. J1 W

чГ UJ .-Ui^j^Ssj <ol¿j-wJLs cijS* as" ^JVIP ¿)l¿) I j л!JO JU>- ¿)L»Li^лД j ól^PLÍ

oj-> jS' ¿) I (_£lft ^àS"y* j U ^jLiij>- j \ijí C.ftfíp L j <u¿L ^jjy ¿J^*- jiJU« j dí'U j^lja

jl'jf j jLáj j ob <_»bl l_> л«lj twlij JIj U j U uj>\jx-I aj j I ^ j JJL¡ ц-LJ jS'^a

.JjU jbUj j jjíjy>- ¡.g oJ.g.& j jjs^-j сJ-i e^jj^l ^ e,sj'"'^ j*^1 j-5 UJ

.ЛЬjpw \j jl J az>-b^J <_jgy aj J jl jLij_jjbj L jl ^-J

ô

j*jím íjj jÜiül jï (¿ «d—^lâ jä iJ¿¿I <o «ь-jj Ь ^Slj ji .jLaj ^ jL£J U U fN ^V > • ] «.JJ.L 4iib (^уЛ-Г^ jl j».* j ^jäS'jl çj>> ifjjjf jä j\ jl д» jl

jb^-j «cSo jL aj ^Jb ^ ^jV L- ¿ymI js .ti—-«! ((^-iji La-J jjii«jU I jJ-I^j j ^^jj) L ^jIajJj Г^о-Ь^л izttjjoaí 3

¿Г**-""" C/"' J j' ^J^ í j^A (J'23^ jl J^ I J U-J ej^j-5j

^.VljC^I jl jUlj

(J*1.?i вJ^AJ jlj JjjL AJL—е-Д j"" «-bjjl jjliS' '" J^J

j ^ju i jltjl jlî i 3jja jsjjj jj>

4-t jl ^^«jti jlЛ» I j*» j 1л» j*-!* j jljl jl C-ljÄI l»J ^Lj^lA

t^ij-j c^Lsi ' ¿y_y> ¿¿LA ^улЬо j J 'jli ¿J|

j jl»»*^ j li^la^ lâj ólíljj l» .ijlu^jji j (j^54^j ^у as' jjb

jJ (¿^ЦЗ ' ^ J ùlS'j j> ^t £ jj> y j ¿)l j& Ii ójj JU Ij .> J>- jb

Dljji L»l (Jül <c>-b_^ ^jlí'jjL» j^IÁJ <¡ j -41 »-s(^jji (¿L® jli

j CilSli (Jai^- Ij (^jls JL jl .С—I ^ll^-jí UJ ¿j

JLaiy- ^j\j (j «u!l*a l; 4.ç

tejj-j La tjl jui j L*j jjj^o ^jLj ¿íls'aihtiijj j jly^Li j jb^l ^^

j ^lp jj-b 4_¡ ^l»j jjji l_) j(¿u ois'uj j j í jj'i eib 4íijl ^uj¿lí jlftl j oi^ u j,

jl íJlI» jl j->}y j 4_A¿ ^ llwilj ^j! jJ .OJI 4iÍb ejjj jjt» l»J jUil

jS' j_S jj ¿j ja jj ^ óI Ul I I ji l$ "^J ^^jlí '■íl ¿>ljiáj i^a-Ls t_Jl>-

jl ^Lljj j tji-ijb j-j La ¿>T 4_¡ j jl jj Ij ^JI^j 4ÎL<j ^jI U «iS'tC-^L-j j^T JC—-I LJ jU¿l & ьß Uil jljî ^ L jL< jl^i-T Ij jjj ji jlSol j od^lcUjIa^

ijj* jikí'jl jyl» ß I aS- С—-I (_ja.»ll (¿U-LI jläjja ^¿l öLp- ^LJ jl L^^äJ

4_îljl J_>- ji Ц-J (jJ-slfcl« jUL« J jl» ji jlí I jjjl jl Jj j J ^làj jlflM .ll^wl e ^^¿АЛЬЛ vZ-J Up ■Л "I eJL¿ ^l'-t-.vl LJ jiàJ j Ij I aj j^IS' JaÁí jl ^JàJ jlî I ji j eàyj

L-i cJtÄI ^VII.

i_jjI ¡jI eJUjjl jlîl L_J tflcil «o t^^bj ¿I^íl .JjLJ jl^ol JjIS j-p L (_j iíSÚay у L-J jlîT ^Jt

ш .с—i jáis- ij ¿j (jijjl ölxa l-j jlít ia jl ^ jl li .jjl 0¿b (^j^ jl jjjl ^jl—i i j l»j ¿jja as' vl—ia jl* .¿jb j jjíajjj j\ jlî i as' já; jajl

j ^ <y> cr^jy, jl jb't ¿jj* jljj ^ ^ jya .jjb t^iljj ¿¿и 4i¿fu li ^ j¿¿

l.i t j_ii> ^ ij (jjVl_> lr-<jb- jljî j c-plèj uj jlit ¿j^j-í ^ jlf^l jS' .tlib ejl; jl ^U С—I (¿j-Л /Lj <¿1^ jl jlîT j.5 J t^-J^ l4*Jlk.

-us' «xiil» ja .с—¿b -laiij ¿(j¿>l>- ^uj j ^j^j j' c£jj l> j (j-ц^

j ^j-.ap 4_жзиг» li j^« .ijj jul¿^-»^ (ji' ь i -sjl-i^ uj <wu

•J1 J iSjjHjb'í

J-л-Р <U Ia <jT Jb Ij çj)} cil* J sib jl y 43|JL» JjIj jl pjTj) U (^r^jJj ¿¿I J¿

j L-J j iL-o j ¿^»-jS' jL~> (У^ tr^jJi úi1 -ftjjí LT uj jl (^•îl ó y* j jlî i lj ia ¿j i lj ^(ap ms' ^jj La ouj i .c.„.<kji ol j ij i ¿) JJLvlui

.лjS' BJLaLL» <1)1jj j!jjj

.С— I ej-i jLJ.a ^¿j (¿Ia s_> JLa t j^su- ^Ia jJj r^jiajjí ó ja ¡¿La ^j^Jjj j j (_£ (¿u с yd* s jj-» jj UJ d»!jàj ^s' j jl Л

...j «usli j Ojj j-* -^jí./* U..; OljJàJ -йгд! j 4Îljl .Y

.61 JIpùL

.UJ ^U ^jiJ jb .f

(^lu-ij jj uj ouiusi j ia jfjü ob .6

.l»j <uu jj jlb j ^ j ja jj l«_j ol jj>jj u^jji ^

.uj ¿¿u -uuj j ^; jl ¿¿u «u ij i jj>j j .v

.l«-j d^'t^ib j ia oj\j iia лд» j jji à

,j\ (¿la «ul! ji uj ^ j ^j -3 •»uj» il.^oai ¿jlj л

.jl (^u olí jj (uj j^ji^¿k?) ¿r^j ц3 ob л • jlîT ^y-u ^^lfl ^Ь jj jji jl tC— i gí-'ji uj jjz* jlî i ¡j ojljj ¡jl*jjj í^jíajji

íOLkL»?-! jjijjb ¿)j^u i_il^" kl-^vuj i tsjy^i isaj a^ji jy^»

iJUUJb ¿¿U U jb jh^-b cC—I (¿IA <>

(¿ij L-1 ...J ieJ t-ijytj» J

J CJ<1)1 j--» ^VL; (¿Ij-J jj J^l jl .С—I vsß j\J fj^J ufJS. jy. jte <jT jl

■ C.J А1Э£ jlJ Lff^Jji ^JJ* ^p^ijj U-J jjil» jlî I U j¿ i¿)LU*J»I (J J jl (¿La elfjl eiliL-l L U ¿)T J3 j <JL-j : (jbiJ

Ij ^gO.^ftLL« tJJl 4i>-bjj Oljàj AÎljl aj j eJLC. Q->-j UJ jjiu jlî I ji ùljb^

■_J * JUJJULJ о

t tjl ¡j ijl; j uj jl (sjj¿ úl-a^jjbj ùiy^li jlj-l; j i yoi (¿ ojv at

r\)

jllj U 1ДЗ bjL» jbLJ td—I Ia jï aj j LJ aS' lj jl

^jaza Ij ti^j'J-4 AJL^-J j¿ ajJJ .C—<1 <~~л1а j (J-Jaj t(JJ>J ^

^ e j-j a_îljl j_j lj ^ (^u il-ibji j ia jj-iäj j о j jaj aíiji ij i_jajh>b» Jai j¿> t<c>-l->

.с—i аэ¿¿i 'óurjks' ^jijj <u ¡jjjj~¿> olc-u-jl ¿¿ijj i_jlln tíjj i j^

j ls-Jp J^i J^ UJ jb'T J-UJj ^js :oT j^iae 3 ¿>jj13 «ÜL»J ^fjlï

jl Olj-^ij j jL^îl tlj I ^^r*^1 ix?*-)fi ^у^" L«^ öу*- j Д>- С.».«! jT jàj

jljjàj jL-i^l tí a_»a a>-jj bjj* у j**" tíJ^ij OL> Jl¿ I jl t(j I ^>jlj j y «__>Ц

jU I J j j-i 1a j I ^jo j i-i-iS' ^^^jy, ^ ^jb ^jJ I jJäJ j Ij I jj j*-1-* jl'iÄLl» jljl .C-wl о j Ь- . Jp^Jäaa j l»J ilS'jj ¿ jlül j ^jl» L .С—«I « J-ijl jljj^ j jli**j.i t jb.Lu»

-lS' jSb jb Li Ul í JJJbjl jIjT Ji <o jJ ^jI jl jücu U J-i ¿Uwi t$l «CL^j SU j I ^ у j eJÜ ^Ulí' í^il jlS' dSÓ ¿jljip AJ L-J Jjiu JIJ I Ul 'C-^jl ói—Jji LA ^»jj» J* ¿j> I ^/I3 JJ (jil Jl « J-i jj OJJJ ¿j ¿j> \ AJ (^jl J-Áj tí e j"-'^ .LL.^I JJ JJ>-

.ijl.."! ^ybli «ai Jl óbj

lí С—I jl j. L» (ji^í Jl J-ájj tí ts^Jjí ¿'j ^jI

,vl IjJ •(bij^^íi L-í jji^ jlíT j «l» jal» ¿yj Jl t^il JiJ (_jb »Ь^Ь- tí^ J' tí^

^JJJ J Jlj^l çji. tí ejbjj Jl ¿^ .¿b jljí ^jJiLJ obülk« c—jljj ^ Ij ijta

tí-;-1' j j ty^j J^^ к j ts* ¿íj^ p-ê-* y Jl ^ qt^ji L-î

A-í'.... j L» j La jtu-b jjl jjiL» jlí I Ul a¿jS' Oj^yljlj oli-5>J ;L»J jU-il L» jji^Lj jjjl^Lli .С. ."I 4-ZS/ j\J (jtAjj¡¡ ¿jy tC-.H «jjjjl j JLW ^jjlj*» tOLol U ols't.sas* ij 0 j-i a>-jí b j í j-i ^jij^l^â ^ jyjl lî njl. .«i 62j1 aj^oj jjjl jj jiim^.i

•¡v^-5 tr^jji j ^^ jj^ jj^ j-5 j 1

J jv-aLL. L" C—l jTj-, Ь .sjj* ^ ¿sjjiíj tí-r^' J tíjtíbk A-b- J^Li aJL-j ¿¿I

a_p(i^-jji ^ fí* » j jj-Jf í^jb ^LSÓol jl jLÎ I a-S* Ij L«_J j-láJ oU

i_Jlk« jjj ¿^-ib ^rí-j Ц Ij jl jlíl jl^Jj jl^JJolj>- ^jlSIJb- JU j»JljíU Spjjjlj La aJj-<J jJ tí-jj>j&3 ts^fcp tí ^r^ j' ^ íIa jl j j jl tf^ tí

Jl Ü ЛЛЬ ^y ^y- tAÎL^« j^jI aS' »jIj jl jji^« jlî I Jl tí^^*^* (Jí^La» j

Jb^j jlS'jJj j jji« j jlî I ¡sßt* tíl* **t?*-Jji ^ ûljïj ó I tíjj

,L&I « IJ

^jaLS^ÍjJ jl jL«J ji aj U j ç yj j v—'b I aJL>- Jl jjl Jl aj jl y tjl

.Cib

/

j fJbt <jl li jli^S^-b ^p^A jJj j <Jij[jjJJ jí <dl¡L» j b <5L<j ¿jI ¿I

í£i-j¡>jjLJ ^ia jj oljjl>-)t j (í^wijj LJ jj*** j^ i ¿¿Ia <l«u ji c-ol

tj^tj »-^Ц- etSwjb ^Lj eJLi J^-îj -uLkTj 4-v t«uJJU <¿£Li jl 4ÎL»j ¿¿I :<ÜL>j ^gàj*o

:jl JJjLp J^fî" jJ^Li" í^xjli (Jj LJS jlb ■'b

.LJ j ^ol JLi .f LJ c£IA ^jíj у <■ ¿»'.»ч) ¿¿I» ^IS' .Y I jj j C-PJj Л

j ^JL>J j JJji j^i'5 ^ j yJj> O'.* aS' jp i_>b

LJ J^JI J tLJ LA ¿) I ^ lj j-î j OLtSwj jj^wtJkA .Jjl ajjh f^'jjj eJj* j^vjlà yj^ ^I£y .C-^l e JLi Q}su> t Ci^ I y J>l«Jl ¿j y> iL.»..« ja jl IJU U^J J-*^ Ùi' f ^ ^ f ^

ÍC--LJ (j jài j jlîl t¿) I Jjl J-v2â aS' <_>b ¿jl .C«~»l e^ijj LJ jjiu j Ij I » (wjb ¿)l jJLp

LJ ùijIj¿ú j IjT j dej^j j ijebyû» j (_£1a (jsj>-1) с jït UûLL>l (jijjls ój5?-«-* isj^ '

cIa j Ia jl jl ^jI JÜI çji J^si ji j jl ^jljî j <sj*Lî- j ijy

.C—^l "Cajl^S i^'jji y ••• j IA "UU b j' J' сг^ tíbk «ub l>- jl jl .«L»J ^U 4^>U j^j^ii ùIj^P çj-* <-Jb

^■„.ät ^jíia jji» ij ¿)l j e-sb jly j-ü'i.i« ij ia ¿jl ¿j>\ jb

J (—<b ^jI jJ ... j ¿IjLUJJt LJ (^U tjbijjs^ LJ (_$Ia <ub' jl .j^il jS'

jj j <0 o^bjj jJ «U <ub j (jijjl» j «b»J (.¿Ia -ub'

<us jl y y. j jJJ^j sjja ^y* i_jb jj jJ ^ijxj ^jjl LJ

я

cs-oté J^» 3 bJ : ^jSJ ob

i_i jí j aJLi jJji* jljJüjU ^jj jí .jji. ^ YV? oL jl/Г Y ^ jj gr^ji L-J <0 j^sJUïi« J^L»I ^jIp

U-^Ua-vl «jj yt-Л» 4_S' C. ttK J_jb IJLil .С— I (^j—jlí jj jJb jl 41ij^jj ^YYA el» ^Г j CjLs^Jî j LaJLjI j La 4_¿IS j ^J jljjl ¡j-—^ olJ_gj¿ jl «tí* j^ os^

.JLiU ¿IjT... j cjL US'

jl ^IJ-S' ^-a (^j-Jj ¿ji ùljjl tíjLJ »Ц9 jl ¿lj I »IS" ^y-^jlâ oLol ^jjIj lJji»

cL—«I ^yi-i^-í jJ jl jj^ai« .j/ <—iy j*j» 3jJ¡> ^jaJ ^jij ¿^J ¿к** ór^1'"5 J^5 lj Ia j I

j ¿¿la It_i!>l>- ^ tvi. ib J*ij jl dscjy> ^L-1'e'j** j JL¿ jl¿ I uj as"

t_.jL.t-U jT jl i^-j-Za ¿¿La JjíoljS' C^TJi J Jjj ^^ «0 jljJ ¿¿I ejjL. jl ^ t.'Cjß

lj yj (J-jI--^ ^tj jIj tAli jS' J.Î J*^1 Ûjj Úi*^ J-"1 LS"*"' j^ J IT^ Î^ô] d.JLi

jl o J_j Jj ¿51 С-Л j^ISca ^ '^JJ ¿r**"" tí ' e Jj Jü ^jIj i JL* jl ^jáj IJÜ hby Ia lí

jJ-^J (.¿Ia e J¿ Jj j Ia j J^« yjl (e¿yú ^^JjJj^J J üJ JLij jl¿ I JUj 4j ¿)T

^sLáJl eJLj Jü C. (ji-1-; .JLaj j\^^^AJ j lJ 0>o lj jSC J ^pUi^-I Jp j J^S" ^

Û—S"y- j (¿LüjI j 'jj (_5-* jl «lUöU^ j üJj-i ^y* IjU ^ijtj ji csd^ <_'1—"- ¿)

li^j jlJ-..'С- j ЛJ-^J ÇHJ^-' J-^3 J-5 (J-*'J^lj gpA J • ш.y i^Jm

. jbjji jl jl¿ Iум

j j U^SsaIj j çy^ j isjjL?l e Jj-b jly& i jlj¿l jj jlpTум íjL^-l ¿j Jj

j cí^u ' ^j ti^-laь 1^-it (j,'";**?• ji** tejl»j^jlj

O-ib 4_*bl ^Lî ojjli aj jjl^j jj jl>-U¿j oUIjSI [AÛY-AÛ^ tíS'.j] Ia jLJl ^'jl* Jja>-jly^l JL« ju>- jl ^yj j jU-U¿j jJL« I jlT ^rî^4 cJji úJL>-j ^UJlj-»» j [Y • f Л YV]

:YV] <l.syï> ^ J*> (ji.e ^Г'Г JL. jl jl (_£ iülJLl-v. C-» jJ .J_'s" ^j» Ojljjl y JL< eJjíLi jl .J-^j ^y* jbb jls>-L¿j jJ—mj aj Ь ^t-.'.-v-

Ц11 J-^JJ C5-* ÚÍ-; j' LS-^W tí^'j^ '^J-5, ^^ J1 Jî* «¿j^ j jj¿ j ¿ß у ojj* ûi1

4_> jl jl j 3 j-i e jj j-rf (_jjljil j j® t jl*l j-i^* c., „.ci j ^jjlsí-lij il j-l^l ^j

c-p- j\ (_>lJUki J^lk* y j (У>1 j>-¿JbJ [VA

ely 4-1 jL¿l jb^jjJ J3- Ь j aÍjJj-L. ^ y 3 LS*

Ijà Ij jlj->I ^g*jLeis^- JLrf eijJLi)) .ili^ia- L jäJ tjjT jln¿>- J ^j_jiLá®

.jjljj c—y.il ^Lj»-! (j-s" ^a .ijl-^l jjjh^jj OljlSÓI j JLpI jl j ßjyü jaáí is*

j lfjsy tilJjJ J-5 ^ (JL- jl>- JUlji j'j* c^® * J-" (j^ ^^^ tí J3*'

^jjl (^J Jjijill-A jL-Jl jl>- j e.5^ 4váJ Ojji AS' Jjj^S ¿5C Jj <ил ^l-i'jb

C-..L.« j\ jl ¿jJ-JLj JJl ¿tj I J.?- C—»I CJU <_£^So JLij jl ^OIjj-í ¿i' '-^"jjí .С—I C-jJ j ijejj .il-Li^l j I jj tJJl j Dj*^* ßjü£>jjn [Yff TV] ..sjJí

¿)L»U^jj t jJL¿ ß íLj j ¿jihál ¿£j jl (^U (^1 .С—I jljtá^ .С—I «J-i

[ЯЛ ojlof ^ lj JijüT jo¿¿и ^LpjU tjijj ^y j ¿¿allí^yllp e¿lj^ t^^jjjí (JjjU ùUj ¿¿I ¿¿I

[\?A :\Yr :4j ¿S'.j jJ j] |>Y :>ТГ] .jls^L, ^ Ij

sLSj jl 4_>- I í^j^s ¿¿-Ül -U-v- jU_il» i_¿bl4>-l_p- .T óljil iS Ь

jl jLo j el^j jl Ul ^»J ií^p-Ij ¿SL-^ jÄ-i J ^^ "^-"jLg-'O

i_js^^il¿j i jj>-j ь j i у ej^lp c.i'.^ji ^ vl jUj ¿j i j ^jllj í^lw j>«a ju¿l jlj

jl jljLS'jjUj 'Dlj-il (J^äi—í ^álJL« J¡**„y>- jl*_¿l Ul tjjJ j ¿¿-ül

[VA :Y • Ô] «.c¿j ^y» jU-¿ <d?jj-L. (JÍCsjj

.ilfel-tyg Jjjl LJ^ÄJ jvJ^JLi ajjJ J^l jJ «tS' ^JIAIJUÖ

J—»jl-o ^-J-ß cS1 J-^ lS'-, J-¡г" j-.aiíl

¿by LA JU ¿¿I Ьу* ß J^J I I JLi AJU 1A ¿¿IA Ó-L-I Ь

^—f ь j líj-^ j-» j" j1 ¿by ls-^j1 csp^k ^^ líjjj ь

ú-'j—íj^ís -ijj—^ ^-Л«—Ь

j_t„<Uc_L. jl ¿Ti—uJ ilTL^-jl lJí_¡T Ь

(Jl-JU- j JL«<j ^j-S' <(_> ^ykliL'j (£ jjs ^UIJU» ¿¿Ia <t>-Li ÍIAIJ-<3 j^JI

eO-lA jjs jl ^Ijl^ с^мI ^jaLíJUß ^jy^ú jUil jí j,\ ¡jssjií

^^Ji LS^y jk j Jj^ j JjIjóljlj5*

J_J¿ o L«l U ¿SUA L j pA jJ¡jlJL¿> J C-wl ljÍv»! (_£l~L¿> IA ^JI

eJLi ^ Ь j^A j— Jj I ^ ¿jlj Lil j ¿)ljsjùi'jj y ¿Jjjsl jjj jjb j jj—»L«

<иЫ ^Jj j j-i ^ ¿S^Jj ^ j^Li L¿ j (^jjJhSói jl¿¿ jL ^¿j ^ I j I j ¿^j ^ j^á* oUa 1

[f Ô :VT] ojb

C.... jyj ¡r/ j tí^'j I -íjj ój^ jl j e-sb eli L¿j ^ VY « jjj C—¿ j-5 ^m....*'» lj-îljl... j ^ obj-io jjí ^j» ел(j'jd' j ts'^

j C—si jj-jl .Jj I ^jj» jj C»^«o ejbji t ¿jj eJJU jb pJL» d-s'<иы jl <£ y j*** j л y*

u

jj-^L*" js <£ ; j ij<иЫ jJ лм (¿La JL» jj jj .г*-"*1 tS^j"3"-

[WÔ j W :Wf] j [WÛ сТГ - ] .c-l olyl (¿»-U:,.,- (¿La 4_pj*^» jj c^jßaj-Ь ^ «.sjjsl OL^JJ ^IJbJ у J*j aj ^VYA JL- jl

cIa Jb ¿a jl .Ji~jI ^ y y j Jj I ^ja ji^ j j* (^Li ^L j £\y\ i¿yi ji^a . U* Ц^А La (j-> \ . J> j> olS*T J у j J (¿¿J J*e iL^O j J jj

OL~ol <_Ojj<d»jjJL* ^pLi^-I <_L» С..а.<Г jljj ^ С. <LS.->- ji .JJl ¿f_y j*¿> jlS'jLbLj'

<t_i Lj A-S' js^- ¡^y j' ^ óLj J LJ jl Jj l^jt (j*j—5*-4 0 jiJ ^ Laj

Jji j¿£1a Ia JL> ¿jÜj I jlj I . Jjjj I -Ij-Ij y j*¿> ^jp-у Jjl « J—i>ß LJ jl jj* jl Ь Ь j jy>- <3ji

^Iki jl LI t JJ J^»*j

tí1* J^J7 J

J_j Ó I J J-IXîLî ^j-jlj^J ^ULrr.^l LJ iL) J-î4* J _¿)U I С JULi^bJ

té—[f ^ Í.JJ^ .5j>- <¿ j— 4j lj «J-j j ¿)ly>- (¿La J^J O^-il-ü ^jjL-j (¿LaIJ^s

ij-i' J' ••• J ¿rr-5?^' 'l^'j-'—t^'Lwi j^« (jM-i i^jjja*^ j^UÎIjjI

jj j J_il js" lj jLijljT j OJl -cjlf y yùà ^д 4г с—I бт ¿I¿jI .Jjl 4íoj>-

(¿LA 4_¡j^J j J ¿JL>bU j jjl jJ (¿LA (jjl (¿LA ^bí-í <dJl -I «¿jj jJ jl JS'^íl ¿JLIJI C-JLi

lû—ol eJU'Ljb ... j C—t(¿l t(_gjL и. ^ jjL» ¿)y*- ^îj^pLi jA^i jl ¿¿¿jJa»

Jjl ùL»a jl L«J j-f^l [f • T] «.«Л—ib jL» \j ¿y>- (¿ ojlJ (¿La OLj j -^j Ц^ y»

JLjj Aj (¿I еДрj iß ^^»J j¿za \j «<üL¿I» j (¿b jbtil jl ga j j*jm ¡jésy>- J¿

Ojia> ól<¡ jl jl jjj^l LüÁ>b4 hJL-sL ^jaj ^j]j>J jj yti j JjJLi -b JL>- (¿La elj <_j ■t.'T ^j jl

.c.,..4j| ¿ß^as- aj lfcj j^jjl lf~j .дл ^«j eijj j>u jj ^yb j jbj^

t^^tJl—Aljaa j j\ jj ¿y'b-b jl j <JjL bjj LI ¿y vçâ ß\ LJ a£" l!..ti.bT- ¿)|jj ^J j^A C—Jlílj Jjjl jl 4iJl J-J óLj j ^jaS jl Ij ¿ffS' j^i (¿La jJíj' (^Lí-jJ j t¿y*j3 LI (¿I <GLil ^lí' ¿jy jl y ^ J^lJIjj ... ßj ¿ jL t¿jljjl t JJlyi-ks^j j yd* j ^ßjjj jl OLI y (¿ó I <¿1^ j j'

W V ].J^JLÚ ¿y>- <¿ el^jL- ji j J^ JiL^.

r^jjT^í 3 tftú» «U-yoj И

(¿j¿ ^jU übj ^ <¿ e JJl^ ¿í^ÁJ pJb (^j tC—I <sß (¿j¿ ^jU у^Ь j Jj ^JJJ

¿jIj-j I y^Li ¿^jJ «¿^j jj j íoj^j ù^L ^ (j-ß^j -ó- -л VY4 JL» j j & jl l jJ iß'bjj

í¿yj oJJL>j JLS' 4j (¿jäA (jjí Ij (¿ji j^ijls t<Csxj j jL-il L by ^L"l jl (j—j

t(<j_a YAf ^jáj-iw» jj^r-s t(.t3 .—a Jljj ij-+24a í(.¿j. _a Y Y • .ç) ^^-^¿¿Ь (¿ -diáb- j

ejle- aï JJl (»U aj ¿)ljPLi jl <ил olßji j ß*->j> j (_5^L¡ '(¿j^L-

Lp- 4_j ¿y>- jl jj (¿J jl*il ¿^.'»»«.b ju-Ы jL~J j jül j ^ijj jl вд»« jj ¿)LjI jl (¿1

.OJl azi.\jf

jj>-j IpX» ¿jI Jb (¿j^» .С—»I e^jj i^^jj j^j^Ijl (^bj (¿Uol С—Л ¿¿эълА

jl lj j (JÄ'^LJ <jL*_jjJjj jl j t Jjl «¿til ¿jUÍ" ¿jI jlwjjj ejl ¿¿I ojLp Jaxi .jjIjl» ^jL*» JJjb lj ¿j (j^«-® —bl j-^ ¿l-Uií ^j-ojIí j.s (^bj j lj ^ьjj Ia оß'x

JàâU- t^Ls^ Лл— ifsjiy 't^Uäj '(^•J'iцт*"J^ Übj dTjJj ¿¿1yti Jj, jl jU j «ifjj> jlLi

j (j^jjl J 'Jjl e.ijj jjbjJ 'Ч^Д*' J jl j^Lj ¿jLLelUS' ^-A (i_óL¿» J

J¿_¿>- J-J-i 4(_r_j) c^mjí tjL»jj j ¿S' ¿JUj OUIjíI J.S <ü ^.A <1)1jpL» ¿jI C,;»aI j*<1)1jj-í l? (¿La C—-sjl e^gj j j ¿¿Xj j IaíjjI j j Ia ¿)Lj

■С.."I o¿y

<¿*jj' jl trí-j 'c^-j -uLaLí j ¿J^* j 'j-^ '<l)jj) jl ís^jbj

\j ^jjls} jU_il jl iJUj jlj* jj^ « aS' U- ¿I Ij •"I-'Jjj j(_jíIa <uIiaI¿> ^jááb j (¿jjj^

.iL..*! eJJl^cS' ^jai- (1)Ijj^ ji Jj>- pA 4jjaj jJ ^jI .C—J j j* OljlSol j lIjIpIUjI jl j^A Jj¿ J (¿jjw (¿j^t»

(JL>- (¿ j J AS' в Jj ¿ iZJJ ¿g Am\j j jl í JjU L>- <0 _jlîT J

^L» j jJL>- "iS'jji <1)1Li (jil jl ^l-lS' gjA .C—J (¿Xa jlJ5ó'Lú tC—l e¿^ lí^j^

.^yrfjijs aj j C~m>I «tiilúS' ¿)Ll» ^jS"¿jj aj Ij ^L»!j>- (¿^--л t JÜl jJ ^ywjli ^^ti (¿U jl ^a

4_SCL t^jílj ¿^ja ¿j lily JáíU- ^I.3^SO ¿IäjI ^yÂâL ^i>-J pA lj ^jâj li^Lw.

^уЦjl_7 CjUá>J jj j jí' J^li (¿ »JuTlji jlî I I |»lj I j jjja 4j IA ¿^Lrf

.'■I...*! олj^J jj^l?

tjj-Ji L» j tJ_iLj (yL; ^jLJljji j~>- (¿ «daL-л/ ^jj «US' Li IgJo t¿)L» jj

ejjjjJj L¡ il^JljJ jjj-« 'jU (jíl^-i U-JlT j íj gjti j> ¿¿Ia ¿¿OuJjJlS ^.'.^-•ánj lj LbJ ¿)lj_J -5j-¡ cL«.J» «l»L«ij (_¿jL <l)j-L* jlj 4j ^íj^IA (¿IA^jjT

jx—à) .l-'s' (¿LJj jjlj lj jt jl cjlkj j ^Laí»-! c—Jl y aí" j ^ <jl ys- j^li

¿¿i ojb j_>- í^L^i»-! Js_¡ljj ls-i>- Lj j ^j^aki j (¿jy <JjL»Lj>-I jl ¿y t¿c^y-jlâ új>bjjp

j»jJj_> ^-jj ^gj els'j c->-ljj li^j (¿I eJjJü L ¿)Jj3 ójj^j <> i^yij\i j*jm j*» jJ ОШ'^Т.ч!

(¿ oJ-uS'jL¿l ^íjj bj-^л-a L»J ^фЛ? :W] í.jb^Ju jtbJ qjj jJLo L Ij ¿)l ^¿j LJ ij>j*y 'c^ij új>- t j l <1)1y^li jl jl jl.j j jjj ól^l (^-jls y^1

(JL«» j (j-лА t Jj-ijj óL ^Li I dS'y j (_jjLjjl OL»¿I L ^ j ^L-—S' '(¿I ai«1sí-

j ^y.eJí' Ojjw5 4j aS' Jjj j&lí ^Jjl ^b^bjj IaJ aJsjjl J <1)1^1 J^* e,5Jy" j*^

\r

iíf jj-> jljsajb j&s j *у óljb^jy ь l¡ LJ ¿ji [Y \ Л?] ß ij jljT ¿Jj

j jl ь j j ^j1® j ¿¿j^ jl i^í1^ ц j1 ^ úi' c^jl»

dsl jlj-^p 4_> j l(¿jyz j ¿z-^fí j jj-^ j ь j tjj»j

IJ <tJL< JL¿» ej toiJ y (¿bjj ¿y \ П ^ -JaJO bJ*-* tí' e-ibJl ¿J» 4¿~-jjjZ

ü>- jji^tj jbi' ^j j ejl> j^jaij Ia* jj Iajj C.üí jí>- 4j Js

jílu jT jl lfcj j ^soíj ¿xr"^ j3"9 ^ ^jj^i tji' jí er""-* í^a] e.jüu jlaij>-j ^l-f4 ь <—>cju j iz-j i ejb ju ¿)lf>- ô i t/'lol as' jjj crí^ j' j

■л ' 1 y 4_> jj—ó i j ú—¿ь ^j j.5 ßj* (¿bjj i ej c-.l-j ejlj до ijjtl/)} j*

[YV í^ai jl^ti eX¿4JLiS\_jjl>J ¿¿USÓ; j'^Iaj j j®«—^ ^ j*^ L»J jl jj-J tSj~:f ^'Цд* ¿tf) j jz jJ U-J ¿>JLi< ^L» j jlj

с—i t¿j-jbj cxr^ jj-*" ^ j ¿jt^i (j*^ c^ltt l jl (jüuj di^j

¡^ tJbT jLT t^jj 4_¡ (j-J j-J lif^j-j tsLft Ja—J¡ tsл (¿L* t—<jL-l�