автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.01
диссертация на тему:
Жизненный уровень городского населения Правобережной Украины (1900-1914 гг)

  • Год: 2000
  • Автор научной работы: Молчанов, Владимир Борисович
  • Ученая cтепень: кандидата исторических наук
  • Место защиты диссертации: Киев
  • Код cпециальности ВАК: 07.00.01
Автореферат по истории на тему 'Жизненный уровень городского населения Правобережной Украины (1900-1914 гг)'

Полный текст автореферата диссертации по теме "Жизненный уровень городского населения Правобережной Украины (1900-1914 гг)"

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

о г ~ Гі гі

■І . л , >’1

5 'і і і ''У і 1

МОЛЧАНОВ Володимир Борисович

уцк 947.083.5/72 (477.4)

ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1900- 1914 рр.)

07.00.0j -Історія України

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

Київ—2000

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті історії України НАН України.

Наукові керівники: доктор історичних наук, професор

Кругляк Борис Абрамовнч

доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Шип Надія Андріївна,

Інститут історії України НАН України, провідний науковий співробітник

Офіційні опоненти:

доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Гриценко Адсліпа Павлівна, Інститут історії України НАН України

кандидат історичних наук, доцент Комаренко Олександр Юрійович, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент

Провідна установа:

Інститут української археографії та джерелознавства їм. М.С.ГрушевсьшгоНАН України, м.Київ

Захист відбудеться « /И » листопада 2000 р. о годині на засіданн спеціалізованої вченої ради Д26.235.01 в Інституті історії України НАН Україні (01001, Київ, вул. М. Грушевсьюго, 4).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту історії України НАІ України (01001, Київ, вул. М. Грушевського, 4)

Автореферат розісланий « £ Ч »_______________жовтня 2000 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради доктор історичних наук

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Останнє десятиліття на фоні активізації державотворчих процесів в Україні значною мірою посилився інтерес до минулого українського народу, прагнення більш глибоко пізнати та осмислити історичний поступ України у різні епохи. Одна з проблем, яка викликає сьогодні неоднозначні, суперечливі оцінки істориків та економістів - це добробут жителів Правобережжя на початку XX сг. . .

Науковий інтерес до даноїтематики в історичній науці не випадковий, тому що життєвий рівень є головним показником добробуту як усього суспільства в цілому, так і кожної окремої особистості зокрема. Вивчення динаміки життєвою рівня в минулому може бути корисним при формуванні сучасної соціально-економічної політики і допоможе уникнути соціальних катаклізмів, тому в даному дисертаційному дослідженні зроблено аналіз історичного досвіду населення губернських центрів Правобережної України на початку XX сг.

На наш погляд, необхідно критично підходити до ряду висновків, зроблених яку радянській, так і пострадянській історіографи цій проблеми, зваживши на те, що на першій відбивався тиск офіційної політичної ідеології. Крах тоталітарної системи в СРСР, що розпочався з 80-х років, а потім розпад самої’ держави поставили, як усіх науковців, так і істориків зокрема, перед необхідністю переглянути концептуальні положення в науці, підійти до них без ідеологічних озирань, спираючись на об’єктивні економічні закони розвитку людського суспільства. Тому не випадково велику увагу дослідників ніші стали привертати соціально-економічні аспекти життєвого рівня. Правовим фундаментом економічного життя суспільства сьогодні є Конституція України. Ряд її статей стосується життєвого рівня та відповідних йому параметрів1. На жаль, частково людські права цим документом лише продекларовані. Як свідчить практика, процес становлення правового поля в нашій країні є надзвичайно болючим та довготривалим, а тим часом більшість населення України перебуває у матеріальній скруті. •

В сучасних умовах економічного розвитку важливого значення набуває історичний досвід минулих поколінь. Саме, його вивчення сприятиме безболісному становленню нової ринкової системи, а з нею й сучасного українського суспільства в цілому. ,

Зв’язок роботи з нау ковими програмами і темами. Робота є складовою частиною програмних досліджень відділу історії України ХЕХ - початку XX ст.

'Жити, працювати і творити за Конституцією України. Біленький С.М та ін. - Житомир, 1997. - С.12 - 15. : .

Інституту історії України НАН України та кафедри економіки Інституту Підприємництва та Сучасних технологій (м.Житомир).

Предметом дослідження є вивчення як життєвого рівня в цілому, так і відповідних окремих його параметрів (тривалість робочого часу, умови праці та відпочинку, заробітна плата та доходи, сфера споживання та послуг) місько гс населення Правобережної України у 1900-1914 рр.

Об’єкт дослідження - документи урядових та громадських організацій,} яких знайшли відбиття питання добробуту населення Правобережжя, довідкові ціни на товари народного споживання та робочу силу, статистичні дані, у яки* відбито динаміку життєвого рівня жителів названого регіону та тогочасні періодична преса.

Хронологічні дамки дисертації охоплюють період від 1900 до 1914 рр. Нижш межа обумовлена початком нового століття, що в економіці позначивсь загальною економічною кризою. Верхня - роком початку першої світової війни яка призвела до значного погіршення добробуту та негативних наслідків у всЬ сферах народного господарства Правобережної України в цілому. Інкот дисертант для порівняння подає дані за попередні або пізніші роки.

Територіальні меж! обумовлені адміністративно - географічним фактором тобто межами Правобережної України (у ті часи - т. зв. Південно-Західногс краю), до якої входили Київська, Волинська і Подільська губернії. Головна увал приділяється губернським центрам цього регіону, тобто Києву, Житомиру Те Кам’янець-Подільському.

Методологічною основою дисертації е принцип історизму, об’єктивності системності, залучення максимальної кількості фактів, критичного аналізу наукової літератури і джерел. Дисертантом застосовувалися методі порівняльного аналізу між різними регіонами України при вивченні окремго аспектів добробуту, а також кількісно-динамічної характеристики деяки> показників життєвого рівня.

Стан наукової розробки теми є незадовільним, оскільки проблема жштєвогс рівня Правобережжя істориками спеціально не вивчалася. Потребують, на най погляд, більш детального дослідження зайшггість, робочий час, умови праці доходи та заробітна плата всіх верств населення названих губернських центрів включаючи промислових, поденних та кустарних робітників; поліцейських військових, пожежників, чиновників та інших державних службовців; інтелігент та представників вільних професій. Не менш важливим, на наш погляд, < необхідність грунтовного аналізу сфери споживання вищезгаданих категорій Висвітлення другорядних факторів добробуту мешканців Правобережжі радянськими науковцями при тій ідеологічній системі, яка мала місце, все ж є безперечно, цінним матеріалом для вивчення даної проблеми. Ми переконай

з

г доцільності неупередженого підходу до подібної літератури, адже у сучасній тсраїнській науці утверджуються нові концептуальні підходи.

Джерельну базу складає значна кількість опублікованих джерел, наукової гітератури, матеріалів тридцяти архівних фондів Центрального державного сторичного архіву України у м.Києві; Державного архіву м.Києва; Державного ірхіву Київської області; Державного архіву Житомирської області, огляд яких (роблено у відповідному розділі. . .

Мета дисертації полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу архівних матеріалів, опублікованих документів та наукової літератури показати увесь шектр параметрів життєвого рівня жителів Правобережної України, прослідкувати вплив на нього головних політичних подій, котрі мали місце в Україні в ті часи. Для досягнення цієї мети дисертант поставив перед собою наукові завдання: . .

• охарактеризувати стан зайнятості, величини робочого дня та умов праці жителів губернських центрів Правобережного регіону; -

• розглянути становище в оплаті праці міщан Києва, Житомира та

Кам’янець-Подільського; показати рівень доходів населення та його динаміку у контексті політичних подій; _

• ♦ . дослідиш характер та обсяги споживання продуктів харчування, товарів довгострокового вжитку, предметів розкошу; житлових, побутових та транспортних послуг шляхом визначення купівельної спроможності населення; показати зміни у сфері споживання, які відбулися завдяки становленню ринкових відносин;

• простежити стан та еволюцію пенсійного забезпечення; виділити переважаючі тенденції у розвитку благодійництва, при цьому звернути особливу увагу на роль громадських та приватних закладів опіки;

• охарактеризувати демографічну ситуацію, санітарний стан та медичне забезпечення в губерніях Південно-Західного регіону Російської імперії,

• визначити значення освіти, грамотності, культурного відпочинку в комплексі загальних потреб споживачів;

• дослідити, який вплив на добробут громадян мала економічна політика державної влади, відповідні заходи органів місцевого самоврядування, діяльність громадських та кооперативних споживчих організацій; простежити взаємозв’язок та взаємовплив між політичними подіями та динамікою життєвого рівня жителів Правобережної України;

• зробігги спробу поглянути на стан економіки та споживання зсередини, очима середньостатистичного споживача.

Наукова новизна дослідження визначається тим, що автор на основі архівних та опублікованих джерел, аналізу наукової літератури з проблеми дослідження,

залучення періодичних видань вперше комплексно розглядає життєвий рівень населення губернських центрів Правобережної України в 1900-1914 рр.; при цьому дисертант враховує цінність попередніх наукових напрацювань, з одного боку, та певну заідеологізованість у підходах до вивчення проблеми, з іншого, від яких він намагався відійти в аналізі різних аспектів проблеми (наприклад, щодо споживання харчових продуктів робітниками тощо); крім того, нами досліджуються недостатньо висвітлені в історичній літературі матеріали із заробітної плати, умов праці, зайнятості, пенсійного утримання та споживання робітників, держслужбовців (чиновників, військових, пожежників та поліцейських), торговців, підприємців та інтелігенції; проаналізовано асортимент та вартість головних харчових продуктів споживання; товарів довгострокового вжитку, предметів розкошу, а також житлового забезпечення, побутових, транспортних, медичних, освітніхта інформаційних послуг у їх відповідності до доходів різних верств населення; конкретизовано значення впливу розвитку закладів споживчої кооперації, громадських та благодійних організацій на зростання добробуту громадян; введено в науковий обіг дані про ефеїсгивність використання політики державного регулювання цін на най необхідніші товари та послуги; висловлене міркування про доцільність використання історичного досвіду регулювання ринкових відносин при побудові економічної системи сучасної Української держави; окрема увага приділена демографічним змінам у Правобережному регіоні, оскільки вони Суди насадками динаміки життєвого рівня

Практичне значення дисертаиі? полягає у можливості використання в сучасній економічній політиці та в історичній науці її окремих положень і висновків, нових документів, що вперше вводяться в науковий обіг, матеріалів, використаних у ній, при розробці проблем історикз-економічного спрямування, створенні спеціальних та узагальнюючих праць (із проблем динаміки життєвого рівня протягом певних історичних періодів у контексті заходів економічної політики держави, економічної історії України, у курсах лекцій, навчальних посібниках для студентів історичних та економічних факультетів вузів). Концептуальні та методологічні підходи, які використовувалися у дисертації, можуть бути застосовані, на наш погляд, як у реальному житті при розробці певних урядових програм економічної політики, так і у процесі вивчення історико-економічних проблем щодо інших регіонів України та в сьогоденній практиці будівництва ринкових відносин.

Реалізація, апробація та публікація результатів. Основні положення і результати дисертаційного дослідження доповідалися і обговорювалися на засіданнях відділу історії України XIX- початку XX ст. Інституту історії України НАН України, кафедри економіки Інституту Підприємництва та Сучасних

Технологій (м.Житомир), пройшли апробацію на міжрегіональній науково-практичній конференції “Духовність молодої людини” (1997 p.); міжнародній науково-практичній конференції “Підприємництво, проблеми становлення та функціонування” (1998 p.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Духовністьукраїнства” (1998 p.); науково-теоретичній конференції “Розвиток науки і освіти в навчальних закладах України на сучасному етапі” (1999 p.). Результати дослідження опубліковані у 5 фахових наукових виданнях.

Структура дисертації обумовлена логікою дослідження, відповідає його меті та завданням. Вона складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури та додатків. Загальний обсяг дисертації-198 сторінок машинописного тексту, в тому числі 21 сторінки списку використаних джерел і літератури (363 найменування) та 14 сторінок додатків.

ОСНОВНИЙ ЗМСТДИСЕРТАЦЙ

У вступі обгрунтовується вибір теми, її актуальність, визначені предмет, мета, завдання і хронологічні межі роботи, наукова новизна та практичне значення, дана коротка характеристика джерельної бази та глибини вивчення проблеми, окреслено ареал дослідження.

У першому розділі - “Огляд використаних джерел та літератури” проаналізовано джерельну базу дисертації, історіографію проблеми життєвого рівня населення регіону з визначенням ступеня вивченості окремих параметрів.

Важливі документи, що виявляють особливості стану зайнятості, умов праці, величини робочого дня та заробітної плати найманих робітників Правобережжя залучені із справ Центрального державного історичного архіву України в м.Києві

- фф. 442 (Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора), 493 (Київський удільний округ), 574 (Канцелярія старшого фабричного інспектора Київської губернії), 575 (Канцелярія окружного фабричного інспектора Київського округу), Державного архіву м.Києва - фф. 163 (Київська міська управа), 517 (Київське електричне товариство), 907 (Акціонерне товариство Київського машинобудівного і котельного заводу “Гретер і Криванек”), Державного архіву Житомирської області - фф. 62 (Житомирська міська управа), 183 (Волинська губернська земська управа). Дані, які свідчать про посадові оклади державних службовців та викладачів, використані з документів Центрального державного історичного архіву України в м.Києві - ф. 692 (Київська округа шляхів сполучення), Державного архіву м.Києва - фф. 16 (Київський університет), 112 (Кшвський кадетський корпус), 163, 176 (Київське музичне училище), 304 (Київський художньо-промисловий науковий музей), Державного архіву Житомирської області - фф. 62,183,206 (Статистичне бюро Волинської губернської земської управи). Ряд документів розкриває характер і обсяги споживання різних харчових продуктів, товарів

першої необхідності, предметів довгострокового вжитку. Крім того, окремі документи свідчать про урядову політику та діяльність громадських і кооперативних організацій у галузі споживання. Такі дані використано з Центрального державного історичного архіву України в м.Києві - фф. 274 (Київське головне жандармське управління), 285 (Фастівський відділ Київського жандармського польового управління залізничного транспорту), 301 (Подільське головне жандармське управління), 442, 575, Державного архіву м.Києва - фф. 692,112,163,309 (Товариство допомоги потребуючим студентам Київського університету), Державного архіву Київської області - ф. 1 (Київське губернське правління), Державного архіву Житомирської області - фф. 62,183, 206. Важливі дані про житлове забезпечення знайдено у статутах зборів квартиронаймачів та справах про заснування дешевого житла Центрального державного історичного архіву України в м.Києві - ф. 442, Державного'архіву м.Києва - ф. 163; про асортимент, вартість та якість побутових послуг дізнаємося з матеріалів Державного архіву м.Києва - фф. 112, 163,517. Зростання ринку транспортних послуг міського, приміського та міжміського Сполучення, зміни їх вартості можна простежити за документами Центрального державного історичного архіву України в мКиєві- фф. 274,692, Державною архіву мТСиєва -фф. 16,163, Державного архіву Житомирської області-ф. 206.Матеріали про пенсійне забезпечення та благодійність відображені у справах Центрального державного історичного архіву України в м.Києві- фф. 442,493, 575,692, Державного архіву м.Києва - фф, 16,112, 143 (Київське товариство взаємного кредиту), 163, 309, 907 (Акціонерне товариство Київського машинобудівного і котельного заводу‘Третер і Криванек”), Державною архіву Житомирської області - фф. 62, 183, 206. Важливе значення мають також документи про санітарний стан міст залучені з Центрального державного історичного архіву України в м.Києві - фф. 274,442, Державного архіву м.Києва -фф. 83 (Київська жіноча гімназія Жеребцової), 163, Державного архіву Київської області - ф. 2 (Канцелярія київського губернатора), Державного архіву Житомирської області - фф. 62,67 (Волинське губернське правління), 206; про медичне забезпечення населення взяті з Центрального державного історичного архіву України в м.Києві - фф. 285,575, Державного архіву м.Києва - фф. 83,112, 163, 907, Державного архіву Житомирської області - фф. 62, 183, 206; ряд документів які свідчать про умови страхування життя, здоров’я і майна громадян використано з Центрального державного історичного архіву України в м.Києві

- фф. 442,493,575,692; дані, які розкривають спектр і вартість освітніх послуг та умови навчання взято з справ відповідних навчальних закладів Державного архіву м.Києва - фф; 16,83,112, 176,309; про зростання грамотності свідчать дані з Державного архіву Київської області - ф. 1, Державного архіву Житомирської

області - фф. 62,206; про культурніш відпочинок, його вартість та асортимент дізнаємося з Центрального державного історичного архіву України в м.Києві

- ф. 278 (Київське жандармське польове управління залізниць), Державного архіву' м.Києва-фф. 16,112,304, Державного архіву Київської області - фф. 1, 354 (Київський губернський комітет народної тверезості), Державного архіву Жітгомирської області - фф. 62,206.

Значніш інтерес представляють й опубліковані джерела: огляди Волинської, Київської та Подільської губерній за 1902-1913 рр.; “Общий очерк экономической жизни Юго-западного края” (К., 1913); “Анкета о дороговизне и борьбе с ней” (К., 1914); “Очерк пятилетней деятельности общества вспомоществования недостаточным слушателям Киевского коммерческого института за 1908-1913 гг.” (К., 1903); “Доклад управляющего Днепровской конторой соединенных обществ Российского транспортного и Саламандра” И. С. Пескеря к вопросу

о страховании судовых служащих и рабочих” (К., 1903); “Об отношении города к Киевскому обществу устройства дешевых жилищ для рабочих”; “Отчет о деятельности Киевского общества грамотности в 1903 г.” (К., 1903); статистико -документальний довідник “Россия. 1913 год” (СПб., 1995); “Свод законов Российской империи” (Т.ХШ, СПб., 1906) дає уявлення про правове поле, яке було в галузі благодійництва в ті часи.

Дореволюційна, радянська та сучасна історіографія проблеми представлені значною кіль кістю праць, серед яких з різних аспектів дослідження можна видалити праці: про економічне становище робітників1 (так, Ю. І. Кір’янов досліджує життєвий рівень робітників Росії, Л.Клейнборт детально аналізує дннаміку безробіття, С. О. Клепіков показує норми споживання харчових продуктів, Ф. Є.

'Кирьянов ІО.И. Жизненный уровень рабочих России.-М., 1979; Кдейнборт Л.История безработицы в России 1857-1919 гг.-М., 1925; Клепиков С.А.Питание русского крсстьянства//Материалы по изучению массового потребления. Вып.2. 4.1. Под ред.Чаянова А.В.-М., 1920; Комаренко О.Ю.Становдеппя пролетаріату до першої світової щйіш//Укр.іст.журк,-19X9.-№8-С.68-75; Крузе Э.Э.Положение рабочего класса России в 1900-1914 гг-Л ,1976; Лавров П.А.Робітничий рух па Україні в період нового революційного піднесення 1910-1914 рр.-К.,1967; Лось Ф.Е.Революція 1905-1907 років на Україні.-К., 1955; Лось Ф.Е. Робітничий клас України в 1907-1913 рр. - К., 1962; Лось Ф.Е.Формирование рабочего класса па Украине и его революционная борьба.-К,,1955; Мірошниченко В Л'.Становище робітників залізничного транспорту України в 1907-1914 роках. Дис. на здобут. наук. ступ. канд. іст. наук.-К.1996; Наумов Г.Бюджсти рабочих города Киева (По данпим анкеты, произведенной в 1913г. Обществом экономистов и ремесленной секцией при Киевской выставке)-К., 1913; Нестеренки А.А.Очерки истории промышленности и положения пролетариата Украины в юнце XIX и начале XX в,-М.,1954; Нестеренко О.О.Розвиток промисловості на Україні.4.2.-К., 1962; Микулин А.А.О мероприятиях относительно улучшения жилья и домашнего быта рабочего класса городского населения. Публична* лекцш.-К.,1903; Порш М.Робітництво України нариси по статистиці праці.-К.,1913.

Лось - динаміку заробітної плати у різних галузях народного господарства, В. Г. Мірошниченко - економічне становище залізничників, Г. Наумов - матеріальний стан київських робітників, О. О. Нестеренко приділяє увагу тривалості робочого дня, О. О. Мікулін - житловому забезпеченню); про добробут інтелігенції, чиновників, торгівців та підприємців Правобережної України1 (Б. А. Кругляк показує прибутки торгівців, В. В. Круті юв детально аналізує як кількісний склад, так і обсяги прибутків підприємців, О. М. Машкін показує становище дворян іноземного походження, І. М. Логребінська досліджує добробут євреїв, С. Г. Струмілін - студентів, І. В. Сучшв - вчителів, X. М. Лебідь-Юрчик показує прибутки та заробітну шагу у цукровій промисловості); з проблем споживання продуктів харчування, предметів першої необхідності та послуг2 (Л. Ф. Артюх показує особливості кулінарії, Т. М. Китаніна досліджує ціни та характер споживання хліба, С. Д. Гелей - роль кооперації у покращанні добробуту, Т. А. Николаева - асортимент, вартість та особливості споживання одягу, М. М.

’Гуменюк О^.А.Соціальна, і національна структура міського населення Правобережної України (друга половина 19 ст.)//Укр.іст.журн., 1993. -№10. -С. 77-85; Кругляк Б.А.Внутрснняя торговля в России (в конце XIX - начале XX В8.).-Самара,1992; Крупіяк Б.А.Внутрішня торгівля в Україні в кінці 19-на початку' 20ст. і матеріальний добробут паселення//Праці Житомирського Філіалу КПІ, вин.2.-1994; Кругляк Б.А.Торгівельна буржуазія в Україні (60-ті роки 19 століття - 1914р.)//Укр. іст. жури.,1994,-№ 6.-С.72-81; Крутіков В.В.Соціальна струкіура міської буржуазії напередодні революції 1905-1907рр.// Укр. іст. журн.Д992,-№ З.-С.57-65, Кулі ніч І. М. Німецькі катанії на Україні (60-роки XVIII ст.-1917р.)//Укр.іст.журн.-1990,- К® 9.-С. 19-29; Машкін О.М. Російське дворянство іноземного походження в промисловості України другої половини 19-початку 20 ст. // Укр. іст. журн. - 1998. - №2. - С.83-91; Погрсбінська І.М. Правове та економічне становище евреїв в Україні (кінець19 - початок 20ст.)//Укр. іст. журн., 1996. - №4. - С.124-132; Струмилин С.Г. Статистика и экономика. -М., 1979; Сучков Й.В. Социальный и духовный облик учительства России па рубеже ХІХ-ХХ веков// Отечественная история, 1995. - №1. - С.65, Сучков И.В. Учительство России в конце XIX - начале XX века.// Отечественная история, 1996. - №6, - с.212; Лсбедь-Юрчик Х.М. Сахарная промышленность в России. -К., 1909; Ткаченко О. В. Підприємницька та меценатська діяльність родини Терещепків. Автореферат дис. на здобут. наук. ступ. канд. іст. паук. - К., 1998.

2 Дихтяр Г.А. Внутренняя торговля в Дореволюционной России. - М., 1960; Чаянов А.В. Очерки по теории трудового хозяйства. Вып.2.-М., 1913.; Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія (історико-етнографічне дослідженій). - К., 1977; Гелей С.Д., Аліман М.В., Бабенко С.Г та ін.. Історія споживчої кооперації України. - Львів, 1996; Китанина Т. М. Хлебная торговля России в 1875-1914 гг (Очерки правительственной политики). - Л., 1978; Киташша Т. М. Война, хлеб и революция. (Продовольственный вопрос в России 1914 - октябрь 1917 гг ). - Л., 1985; Лящегасо П И. Хлебная торговля на внутренних рынках Европейской Росии,-СПб., 1912; Николаева Т.А. Украинская народная одежда Среднее Поднепровье.-К., 1987; Попов О. Хлібна торгівля України.-X., 1927; Самбикин М.М. Недороды на Украине их районы, частота и размеры.-Х-К., 1931; Богатчук С.С. Роль залізничного транспорту у формуванні національного ринку України (друга половина XIX - початок XX ст.) II Історіографічні дослідження в Україні. - Вип. 9, К., 1998.

Самбікін - вплив неврожаїв на характер споживання, С. С. Богатчук показує доступність залізничного транспорту для споживачів), окремо можна об’єднати праці присвячені соціокультурному аспекіу добробуту3 (Н. Калашников показує обсяги надання матерільної допомоги для бідних студента, Ф. Я. Ступак детально аналізує загальний стан благодійності та її значення, В. І. Кізченко характеризує этан освіти робітників та іх дітей, М. Палієнко показує стан духовного аспекіу життєвого рівня киян, А. Г. Рашин вивчає динаміку демографічної ситуації, О. Романов - розвиток науки, А. Ц Сініцький досліджує антиукраїнську політику :амодержавства, Л. О. Смоляр - діяльність товариства допомоги тазахисгу жінок / м.Києві, Т. В. Сухеню - стан жіночої освіти, Н. А. Шип показує роль духовної дати в зростанні загального добробуту громадян.

Важливим джерелом для розгляду теми дослідження є періодичні видання, в іких відображено рівень життя тих років (“Волынь”, “Волынская жизнь”, Киевлянин”, “Коммерческая газета”, “Подолянин”, “Подольская жизнь”, Подольские известия”).

У підсумку до розділу підкреслено, що дореволюційна, радянська та сучасна ггоріографія проблеми свідчить про велику дослідницьку роботу істориків у ивченні динаміки окремих параметрів життєвого рівня; при цьому слід азначити, що радянська історіографія проблеми була значною мірою зідеологізованою, що відбилося на її висновках щодо добробуту робітників та елян; сучасні дослідження звертають більшу увагу на позитивний досвід досконалення життєвого рівня, який не знайшов об’єктивного і достатнього Зображення у працях радянських істориків, але оцінки добробуту населення, к і раніше, неоднозначні та суперечливі; розгляд ряду аспектів потребує інших ідходів (до вивчення політики такс, зміни у споживанні продуктів харчування, редмегів широкого вжитку та різноманітних послуг; звернення більшої уваги і позитивні кроки місцевих органів самоврядування, благодійних спілок та зганізацій споживчої кооперації у поліпшенні становища міщан та ін.); лучення значної кількості дореволюційних періодичних видань та архівних жумекгів допомагає відтворити більш повну картину з даної проблеми (слідження.

У другому розділі - “Соціально-економічні й політичні умови життя міщан і початку XX ст.” показано загальну динаміку зайнятості, доходів і заробітної іати, аналізуються умови праці, величина робочого часу та соціальний склад ського населення. Зокрема звертається увага на те, що безробіття залежала і таких факторів, як економічні кризи в розвитку промисловості, неврожаї, гійсько - японська війна тощо. Умови праці та тривалість робочого дня були багато кращими у державних службовців, чиновників, великих підприємців торгівців. У робітників вони залишали бажати кращого, а це призводило до

зростання соціальної напруги. Заробітна плата у робітників була диференційованою, а загальні темпи її зростання залежали від розвитку промисловості у регіоні, стану економіки тощо. Оплата праці державних службовців мала свої особливості і залежала не ліпне від посади, а й від вислуги років та ін. Доходи підприємців найвищими були у цукровій галузі. Вивчаючи рівень доходів підприємців від нерухомого майна, бачимо, що найбільш високим був він на Київщині, а найнижчим - на Поділлі. Найвищі прибутки з торгівлі були у Київській губернії, а найнижчі на Волині. Спільною рисою підприємців розглядуваного регіону було переважання осіб з середніми доходами які складали основу середнього класу. Серед представників ліберальних професій найбільшою заробітна плата була у викладачів вищої школи. Вчителі середньої школи отримували менше, а найнижчі оклади були у вчителів початкової школи. Заробітна плата у лікарів, юристів та артистів залежала від того, чи перебував спеціаліст на державній службі, чи вів приватну практику.

У підсумках до розділу звертається увага на те, що робочий день робітників поступово набирає більш досконалого вигляду - 8 - 9 год. на добу. Зайнятість і заробітна плата робітників були набагато вищими у промислово розвинені» районах, приміром на Київщині. Характерною рисою оплати праці інтелігенці та інженерно-технічних працівників була значна її диференціація. Крім того суттєвий вплив на оплату праці представників вільних професій мала громадські думка, яка складалась про кожну окрему особу як про спеціаліста.

У третьому розділі - “Сфера споживання і послуг” аналізується асортимент та вартість харчових продуктів. Наводиться динаміка цін на головні товарі народного споживання. Звертається увага на те, що харчування населенн цілком залежало від його платоспроможності та урожайності регіону. У раціона їжі більшості громадян значну частку складали продукти рослинног походження, спостерігалося поступове зростання споживання харчовн продуктів промислового виробництва (цукру, хлібо-булочних виробів тощо що було обумовлено зниженням вартості цих товарів. Харчування багатих люде було набагато кращим, адже завдяки своїй високій платоспроможності вон могли собі дозволити вживати більш дорогі і якісні продукти. Задоволенн потреб споживачів сприяли заклади громадського харчування. Велику роль зростанні життєвого рівня жителів Правобережжя відігравали організаі споживчої кооперації, різноманітні благодійні спілки та політика таксування ц на товари першої необхідності.

Вивчення споживання одягу та взуття показує, що спостерігалась посту по заміна домотканих виробів на заводські товари з фабричного текстилю. Доси дорогим був верхній одяг(особливо зимовий). Проте, в цілому його вартіс була доступною. Поступово покращувалась ситуація у сфері використав

предметів домашнього вжитку. Завдяки надходженню на ринок заводських товарів масового виробництва спостерігалось зниження їх вартості та зростання обсягів їх споживання населенням регіону.

Аналіз житлового забезпечення та побутового обслуговування показує, що ця сфера знаходилась у незадовільному стані. Недосконалими були системи опалення приміщень, освітлення, постачання води з водогону та каналізація. Проживати у якісних побутовігх умовах могли собі дозволити лише заможні громадяни. Вартість житла була досить високою, але була розвинена практика оренди квартир. Транспортне забезпечення поступово еволюціонувало у кращий бік. Механічні види транспорту (автобуси, трамваї, фунікулери тощо) поступово витісняли з ринку транспортних послуг гужові види транспорту (візників, диліжанси тощо). Вартість проїзду у механічних видах міського транспорту поступово знижувалась, вводився пільговий проїзд для певних категорій громадян(учнів, студентів, городових).

У висновках до третього розділу зазначено, що відбувалося поступове поліпшення сфери споживання завдяки збільшенню масового виробництва товарів народного споживання; зростання платоспроможного попиту населення; підвищення ролі товариств споживчої кооперації і громадських благодійник спілок; встановлення політики “такс”; введення в дію механічних транспортних засобів. Недосконалими залишались житлове забезпечення та побутове обслуговування, але, з часом, і тут відбуваються позитивні зміни(розширюється водогінна мережа, вдосконалюється каналізація, вводиться телефонний зв’язок, впроваджується електричне освітлення).

У четвертому розділі - “Соціокультурний аспект життєвого рівня” розглянуто стан пенсійного забезпечення та благодійності в губернських центрах Правобережної України. Звертається увага на те, що найкраще пенсійне забезпечення мали державні службовці, а найгірше робітники. Причиною важкого становища останніх було постійне втручання підприємців у діяльність робітничих кас та недосконале законодавство, яке регламентувало цю важливу сферу життя робітників. Благодійність в розглянутому регіоні набула самобутніх форм і широкого розмаху і сприяла покращанню матеріального стану найбідніших громадян.

Також досліджуються демографічні процеси, санітарний стан та медичне обслуговування. Відзначається, що найшвидше зростало населення у промислово - розвинених губерніях (Київська, Житомирська). Санітарний стан був незадовільшш, але, поступово державна влада починає все більше приділяти уваги цій сфері, регламентуючи її відповідними нормативними актами. Медичне обслуговування залишалось недосконалим і залежало від платоспроможності громадян. Разом з тим, існували благодійні лікарні які безкоштовно надавали

медичну допомогу незаможним верствам населення. Розвивалась і страхова медицина. Поступово покращувалось становище у задоволенні гігієнічних потреб. Як частка видатків з бюджетів головних категорій населення на цю потребу, так і асортимент предметів гігієни поступово зростали.

Освіта у розглядуваний період була платною. Існувало безкоштовне навчання у виглвді церковно - парафіяльних училищ. Найкращим учням гімназій та найталановитішим студентам вищих навчальних закладів плату за навчання знижували або взагалі відміняли, а найталановитішим навіть видавали стипендії. Неухильно зростав рівень грамотності населення, збільшувалась мережа закладів професійної освіти. Завдяки зростанню кількості театральних вистав, збільшення тиражів газет, періодичних видань та книг, впровадженню у повсякденне життя синематографІв культурний відпочинок громадян підвищувався до якісно нового рівня. .

У підсумках до четвертого розділу наголошено, що громадське пенсійне забезпечення відбувалося за рахунок відрахувань із заробітної’ плати до пенсійних кас, які найчастіше носили професійний характер; поряд з державою благодійністю займалися громадські організації та приватні особи; у сфері демографи спостерігалось зростання урбанізації, природного приросту населення та скорочення смертності; спектр освітніх послуг був надзвичайно широким, адже крім державних закладів освіти активно функціонували й громадські, приватні, а також духовні заклади, що сприяло зростанню грамотності жителів Правобережного регіону; культурний відпочинок громадян значною мірою покращувався через зростання асортименту тато го роду послуг, суттєво покращувалося інформаційне забезпечення міщан через зростання тиражів друкованої продукції та газет, вартість яких була, доступною.

Розглядаючи дану проблему, дисертант дійшов таких висновків:

1. На початку XX ст. завершувалося формування класу підприємців, збільшувалась армія вільнонайманих робітників. Загальна ситуація на ринку праці залишалась важкою, та все ж можна припустити, що в урожайні роки пропозиція робочих рук скорочувалась, тому що менше селян відправлялось на заробітки, щоб прогодувати себе. На добробут робітничого класу суттєвий вплив мали сплески структурного безробіття, які були викликані значними диспропорціями у розвитку промислового виробництва та революційними подіями 1905 р. Умови праці переважної більшості громадян залишались незадовільними. Проте, поступово встановлювались оптимальна тривалість робочого часу та більш сприйнятті умови пращ. Скорочення темпів зростання зарплати припадає на час економічних криз та революційних подій. У цілому заробітна плата та доходи мали стійку тенденцію до збільшення, хоча зростання загального рівня цін на життєво необхідні товари все ж таки дещо випереджало

збільшення заробітної плати. Причиною диспропорцій в оплаті праці жителів різних губерній Правобережжя був нерівномірний розвиток промислового потенціалу цих районів. Цей же ж чинник впливав і на умови праці та загальний добробут громадян. Загалом у більш кращому становищі (стосовно умов праці та її оплати) знаходились держслужбовці. Набагато гірше оплачувалась робота найманих робітників приватних підприємств. Зростання їх заробітної платті відбувалося через постійну боротьбу робітників за свої права, яка іноді набирала гострих форм.

2. Економічна політика держави в цей період не була однозначною. З одного боку, держава сприяла розвитку цукрової промисловості, встановлювала ставки мінімальної заробітної плати робітників, у законодавчому порядку закріплювала тривалість робочого дня, контролювала санітарний стан, шляхом втручання в розвиток економічних процесів намагалася регулювати економіку, надавала ресурси для покращання добробуту найбідніших верств населення. З іншого боку, застаріле законодавство гальмувало розвиток економіки та зростання благополуччя громадян, викликаючи, нерідко, зростання соціальної напруги. Негативно на добробуті міщан відбилося встановлення політичного нагляду за діяльністю організацій споживчої кооперації. '

3. Зростанню життєвого рівня жителів регіону сприяли громадські організації. Профспілки піклувалися про поліпшення умов праці, зростання зарплати робітників, покращання їх медичного та пенсійного забезпечення. Ці здобутки досягалися через напружене протистояння з адміністрацією підприємств, страйки та ін. Державна влада нерідко займала відверто реакційну позіщію стосовно профспілок і гальмувала зростання добробуту робітників. Забезпеченню потреб населення у товарах першої необхідності та продуктах харчування сприяли споживчі кооперативи, які протистояли ціновому диктату монополістів і пропонували своїм членам життєво необхідні товари за доступними цінами. Аналіз особливостей громадської опіки дає змогу усвідомити, що лише самобутні благодійні організації здатні охопити увесь спектр проблеми життєзабезпечення нижчих верств населення.

4. Необхідно визнати, що вирішальне значення у зростанні життєвого рівня мешканців Правобережжя мав розвиток торгівлі та зростання ринку послуг. Одночасно з зростанням товарообігу все більше людей втягувалося у товарно-грошові відносини. Розширювався асортимент товарів, які пропонувалися покупцям, збільшувались обсяги споживання більш якісниххарчових продуктів у незаможних громадян. Зростання кількості закладів торгівлі і громадського харчування сприяло поліпшенню добробуту громадян.

5. Житлове забезпечення та побутове обслуговування більшості жителів регіону було незадовільним. Нижчим верствам населення доводилось наймати житло

на невигідних умовах або користуватись нічліжками. Робітники мусили жити у господарів. Впроваджувались короткострокові заходи по будівництву дешевого житла, але це не вирішувало проблеми. Вартість опалення жішювих приміщень зростала через підвищення цін на паливо, хоча місцева влада намагалася регулювати ціни на паливо шляхом встановлення такс. Через відсутність якісної системи каналізації (особливо у м.Кам’янець-Подільському) та водопостачання нерідко виникали епідемії. Освітлення здійснювалося переважно гасовими лампами та свічками, що приводило до зростання кількості пожеж та завдавало значних збитків добробуту громадян. Середні та вищі верстви населення через їх вищу платоспроможність утримували або наймали якісніше житло і користувались всіма побутовими послугами. Держслужбовцям, офіцерському складу царської армії та вищому і середньому адміністративному складу великих промислових підприємств у якості додаткового утримання надавались житло та гроші на його утримання та побутові послуги. Елітна аристократія та буржуазія міст користувались водогоном, паровим опаленням, електричним освітленням та телефонним зв’язком. Загалом побутове забезпечення поступово покращувалося, але пропозиція занадто відставала від попипу і не відповідала платоспроможності переважаючої маси громадян. Невирішеність житлового та побутового питань призводили до постійного зростання напруженості в суспільстві та зростання страйків.

6. Підвищенню загального життєвого рівня сприяло зростання ринку транспортних послуг, розширення залізничної мережі, зростання обсягів пасажирських перевезень. На зміну гужовому транспорту приходив механічний. Зростала мережа трамвайного сполучення міст. Встановлювався постійний розклад руху як міського транспорту, так і приміського та міжміського. Розширювався асортимент транспортних пасажирських послуг (особливо у м.Києві, де одночасно функціонували і трамваї, і автобуси, і фунікулер, і візники та ін.). Завдяки діяльності міських органів влади стабілізувалися ціни на квитки, встановлювався пільговий проїзд (учням, студентам та ін.). Роль гужового транспорту поступово зменшується.

Державне пенсійне утримання було у держслужбовців та військових, а інші громадяни утворювали свої громадські пенсійні каси, що призводило до зловживань у цій сфері (особливо серед робітничих кас) і в свою чергу викликало зростання напруженості в суспільстві. Медичне забезпечення було недосконалим. Приватна медицина була платною, а нерозвиненість громадської та недостатність, а іноді й повна відсутність державної призводили до незадоволеності попиту громадян на ринку медичних послуг. Страхова медицина розвивалась повільно. Наслідками такого становища були спалахи епідемічних захворювань, зростання смертносгі(зокрема дитячої) тощо. У соціокультурній

;фері жителів Наддніпрянщини продовжував зростати загальний рівень -рамотності (особливо серед робітників), загальної і професійної освіти, гстетичннх і культурних потреб. Продовжувала активно розвиватися система зсвіти. Навчання, за рідким виключенням, було платним. Бідним студентам допомагали різноманітні благодійні організації. До вищої школи в основному потрапляли вихідці із заможних сімей, а для дітей робітників вона була майже недоступною. Зростанню культури населення, задоволенню його естетичних потреб та художніх смаків сприяла культурно-просвітницька діяльність інтелігенції, яка проявлялась у створенні “народних будинків”, бібліотек, народних театрів, організації літературно-музичних вечорів, загальнодоступних концертів та оперних вистав і особливо художній самодіяльності самого населення. До послуг споживачів були музеї, художні виставки, наукові лекції тощо. Дія молодшого покоління (учням, гімназистам, студентам) плата за участь у таких заходах була нижчок). Організовувались музичні концерти, зростала кількість кінематографів.' Інформаційні потреби задовольнялись за рахунок книжкової продукції та періодичних виданнь (особливо газет).

7. Оцінюючи стан та динаміку життєвого рівня населення з позицій сучасності

можна припустити, що повне задоволення всіх людських потреб є неможливим,

і тому необхідно концентрувати увагу на задоволенні найнеобхідніших потреб, від яких залежить продуктивна діяльність особистості, продовження її роду та загальної еволюції. Слід відзначити, що розв’язанню проблеми досягнення достатнього життєвого рівня певним соціумом завжди будуть заважати певні фактори, такі як, приміром, непродуктивне споживання або спрага людини пригнічувати інших людей та ін. На жаль ці суттєві недоліки людства залишаються разом з нами протягом століть. Досягти ж певного результату у цій сфері можливо лише за рахунок зростання духовного та інтелектуального рівнів усієї людської маси, а для цього необхідно нарощувати наукові пошуки саме у гуманітарній сфері та підвищувати ефективне зростання духовності всіх громадян. • . '

8. Загалом, підсумовуючи вищесказане, доцільно сформулювати деякі рекомендації щодо практичного використання історичного досвіду в сфері вдосконалення сучасного життєвого рівня: для регулювання кон'юнктурних змін цін на життєвонеобхідні товари варто впровадити “політику такс”, тобто регулювання верхньої межі ціни товару так, як це було на початку XX ст.; обмежити роль держави в економічному житті суспільства, відвівши їй роль “нічного сторожа” та “судді-арбітра” у ринкових відносинах; надати можливість плідно розвиватися громадським благодійним, кооперативним та іншим організаціям, які сприятимуть покращанню добробуту населення, а для цього створити необхідну атмосферу, яка сприятиме їхньому плідному розвитку;

пенсійне забезпечення громадян значною мірою перекласти на плечі незалежни кас та фондів, які функціонуватимуть на громадських засадах більш раціональне ніж сучасна система пенсійного забезпечення. Історія свідчить, що сам використання власного досвіду найчастіше дає позитивні результати, адже сліп копіювання західних моделей, поки що вагомого позитивного результату н дало.

Основні положення та висновки дисертації викладені у таких публікаціях ! . автора:

1. Культурно-освітні чинники добробуту міщан Правобережної України ні початку XX ст. // УЩ, № 5,1999, С. 44-49, (0,5 а. а.).

2. Пенсійне забезпечення та благодійність, як фактор загального добробут; міського населення Правобережної України початку XX ст. // Збірник науковю праць відділу історії України XIX - початку XX ст. “Проблеми історії Україні XIX-початку XX століть”, К., 2000,С. 136 -144, (0,6 а. а.).

3. Життєвий рівень населення міста Житомира на початку XX ст. // Київське старовина, 2000, № 1, С. 159 -172, (0,5 аа).

4. Вплив державного регулювання цін на життєвий рівень населення України (початок XX ст.) // Історія України, 1999, № 11, С. 5, (0,5 а. а ).

5. До питання про життєвий рівень міського населення Правобережної України на початку XX ст. // Український історичний збірник, К., 2000, С.67 - 85, (0,5 а. а.).

6. Кореляція життєвого рівня та суспільної свідомості населення України на початку XX століття // Матеріали міжрегіональної науково-практичної монференції“Духовність молодої людини”, Житомир, 1997, С.185 -190, (0,3 а.а.).

7. Розвиток підприємництва, як фактор зросганя добробуту населення (на прикладі губернських центрів Правобережної України на початку XX ст.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Підприємництво: проблеми становлення та функціонування”, Житомир, 1998, С.41 - 48, (0,45 аа.).

8. Вплив життєвого рівня населення губернських центре Правобережної України в XX ст. на стан духовності (до 1914 р.)// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Духовністьукраїнства”, 1998, С.57 - 61, (0,4 а.а.).

9. Вплив політики “такс” на життєвий рівень населення України на початку XX ст.// Вісник житомирського інженерно - технологічного інсппуіу, 1999, №9, С.48 -52, (0,4 а.а).

Анотації

Молчанов В. Б. Жіптєвий рівень міського населення Правобережної України (1900 -1914 рр.). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 - Історія України. - Іисппуг історії України НАН України, Київ,2000.

Досліджується проблема життєвого рівня міського населення Правобережжя на початку XX ст. Для цього автором залучається значна кількість архівних матеріалів, опублікованих джерел та наукової літератури. Вперше проводиться комплексне дослідження життєвого рівня міського населення цього регіону. Аналізуються умови праці, зайнятість, величина робочого дня, заробітна плата та доходи міщан; зміни структури споживання та вартості товарів і послуг, діяльність громадських організацій у сфері споживчої кооперації, пенсійного забезпечення та благодійності; динаміка демографічної ситуації, санітарного стану та медичного забезпечення; покращання транспортного обслуговування, житлового забезпечення та побутових умов; зростання освітнього рівня громадян та забезпечення культурних потреб. Відмічається, що більш високим життєвий рівень був у державних чиновників, військових та підприємців. Звертається у вага на те, що добробут жителів промислово розвиненої Київської губернії був набагато вищим, ніж міщан відсталого у промисловому відношенні Поділля. Показано взаємозв’язок між політичними подіями та добробутом населення.

Ключові слова: життєвий рівень, добробут, Правобережна Україна, зайнятість, заробітна плата, доход, споживання, вартість, побутові умови, транспортне обслуговування, медичне забезпечення, благодійність.

Молчанов В.Б. Жизненный уровень городского населения Правобережной Украины (1900-1914 гг).-Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.01 - История Украины. Институт истории Украины НАН Украины, Киев, 2000.

Исследуется проблема жизненного уровня городского населения Правобережной Украины в 1900 - 1914 гг. Анализируются условия труда, занятости, продолжительности рабочего дня, размеры заробтной платы и доходов мещан; изменения структуры потребления и стоимости товаров и услуг, деятельность общественных организаций в сфере потребительской кооперации, пенсионного обеспечения и благотворительности; динамика демографической ситуации, санитарного состояния и медицинского обеспечения; улучшение транспортного обслуживания, бытовых условий и обеспечения культурных потребностей. Существенное внимание уделяется исследованию политики “такс” на товары первой необходимости и главные услуги, проводимые местными органами власти для защиты интересов потребителей. Показана взаимосвязь между политическими событиями и благосотоянием населения. Ухудшение жизненного уровня наблюдалось во время экономических кризисов и революции 1905 г. Наилучшие показатели благосостояния были в 1913 г. во время значительного подъема в економике в целом.

В заключении подчеркивается, что на благосостояние жителей региона существенно влияли скачки безработицы. Отмечается, что как занятость, так и жизненный уровень в целом были гораздо выше в промышленно развитых губерниях, особенно в Киевской. Обращается внимание, на то, что, как условия труда, так и продолжительность рабочего времени в большинстве случаев были тяжелыми для рабочх. Однако под давлением профсоюзных организаций эти факторы жизненного уровня постепенно улучшались. Наряду с ростом доходов населения наблюдался рост цен на товары народного потребления, при чем он незначительно опережал рост зарплаты. Жилищное обеспечение и бытовое обслуживание оставалось весьма несовершенным. Нерешенность этих важных проблем негативно отражалась на благосостоянии преобладающей части

населения. В транспортной сфере наблюдалась постепенная замена гужевых видов транспорта на механические, что существенно способствовало улучшению удовлетворения спроса на этот вид услуг. В сфере образования присутствовало множество типов учебных заведений, предоставляющих образовательные услуги на любой вкус для лиц с разной платежеспособностью. Медицинское обеспечение и санитарное состояние оставались на весьма низком уровне. Наряду с частной практикой функционировали и благотворительные больницы для бедных, но они не могли удовлетворить постоянно растущий спрос населения. Из-за плохого состяния водопровода и канализации частыми были случаи эпидемий. Информационные потребности граждан удовлетворялись печатной продукцией, тиражи которой постоянно расли. .......

В целом более высокий жизненный уровень был у государственных чиновников, военных и предпринимателей. Дело в том, что они имели более высокую платежеспособность и находились на государственном обеспечении (натуральном, жилищном, пенсионном и т. д.). Население с более низкими доходами также постепенно улушало свое благосостояние благодаря развитию производства и торговли товарами народного потребления. Удовлетворению потребностей граждан с низкими доходами способствовали разные общественные организации (кооперативные, благотворительные и т.д.). Акцентируется внимание на том, что именно благоразумное развитие разнообразных форм негосударственных организаций способствует удовлетворению потребностей насления и улучшению его жизненного уровня в целом.

Ключевые слова: жизненный уровень, благосостояние, Правобережная Украина, занятость, заработная плата, доход, потребление, стоимость, бытовые условия, транспортное обслуживание, медицинское обеспечение, благотворительность.

Molchanov V. B. Living standard of the population of the Right - bank Ukraine (1900-1914).-Manuscript.

The dissertation for a Candidate of Science in History, speciality— 07.00.01. -History of Ukraine. Institute of the history of Ukraine of the National academy of sciences of Ukraine, Kyiv 2000.

The problem of living standard of urban population of the Right-bank Ukraine at the beginning of the XX century is investigated. For this purpose the author auses a significant number of archival materials, published sources and scientific literature. Complex research of life standard of urban population is carried out for the first time. The conditions of work, employment, working hours, wages and income of lower middle classes; changes of consumption structure and cost of goods and services; the activity of public organizations in the sphere of consumers’ society, pension maintenance and charity; dynamics of demographic situation, sanitary state and medical aid; improvement of transport services and living conditions; increase of educational level of population and provision of cultural needs are analysed. It is emphasized that clerks, military men and entrepreneurs had the highest standard oflife. Much attention is pad to that fact that the well-being of population living in the industrial well-developed Kyiv province was much more higher than that of lower middle classes of Podillya. Intercommunication between the political events and the population’s well-being is shown. -

Key words: living standard, well-being, the Right-bank Ukraine, employment, wages, income, consumption, cost, living conditions, transport service, medical aid, charity.