автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.02.03
диссертация на тему:
Украинская терминология рыночных отношений

  • Год: 1996
  • Автор научной работы: покровская, Ольга Анатольевна
  • Ученая cтепень: кандидата филологических наук
  • Место защиты диссертации: Харьков
  • Код cпециальности ВАК: 10.02.03
Автореферат по филологии на тему 'Украинская терминология рыночных отношений'

Полный текст автореферата диссертации по теме "Украинская терминология рыночных отношений"

На правах рукопису

ПОКРОВСЬКА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

УКРАЇНСЬКА ТстаїіЮДЗГІЯ «¡ЯКОВИХ ВЦЩОСКИ

/0.02.03

Спеціальність ю.02.01 - українська мова

АВТ0ГЕЭЕРА1

дисертації из здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

Харків - 1996

На правах рукопису

ЛОКРОВСЬКА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

г

УКРАЇНСЬКА ТИ’ИПШЯЦ’ІЯ КШКИШХ вщшзі

Спеціальність 10.02.01 - українська моза

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

/

Харків - 4698

' Дисертацією є пукопис. *

Робота виконана в Харківському державному університеті.

: доктор філологічних наук, професор КалашіЗш B.C.

- доктор філологічних наук, професор Ахете-ііко Л.А.

- кандидат філологічних наук амоыенпо Л.О.

- Дніпропетровський державний університет

Захист відбудеться ''26" червня 1996 року о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 02.02.21 при Харківському державному університеті за- адресою: 310077, ы.Харк1в-77, иайд. Свободи, 4, ауд. 2-37. ’

S дисертацією молна езнайомитися у Центральній науковій с ібліотеці Харківського державного університету.

Автореферат розіслано

Ячзя*& сєкоетзр сгєдіаяіашшшї вченої ради jgatfm

ЦурОКЦев І.В.

чЯІи /fyJhQi'ubltL'

1996 р.

ІІ'УйСЕПЯ керівник

GJinitoi спопентг:

;ПрггЛ^ устааоваі

Актуальність теми дослідження. Розвиток термінологічної лексики на позначення ринкових аідносиа. визначеної вами як предмет дисертаційного досдіженза, актевізувався ти® ссці-ашш-еконоаічшосі та політичкші процесами. гр відбуваються в державі. Актуальність наукозого дс-мідкенпа визначається насамперед дрягаїкоз 'taaiojiaanol термінології в ушвах ринкової економіки, крій того, гкгуадьність роботи у праспгшо-иу плані ауыовлена необхідністю псбудога стрункої тсриіпо-системи ринков 1 сфери та оскріпгення П в теряіиогогічнія словниках, довідковій літературі, цр сприяти« всрналігації та стандартизації термінологічних одишзд».

Предметом дослідження е українська термінологія ринкових відносіш. Загагьна вибірка сшпдаг понад 10 тисяч тераі-1ІОЛОГІЧННХ одиниць ринкової сфери. -

Джерельна бата дисертації. КАпракня фактичного кагері-аду аг іпсітвалсея а тлумачних і перегсладнпл словянків, ер охоплюють такі сфера ринку: єкояшікз, банківська та підарп-ешшцька діяльність, комерція, товарна Olpza, єсеніеіьсско-ноиічні зв'язки (список Еихоргстазих джерел подається у додатку) . Дкередьнои Сгзсо тгкоз стали фахові текста, пр містять терміни ринкових відносин (ішогрг$і1, довідники, підручники. посібник« «г»). У дисертації враховані дгаі еконо-иічних газет І яурнадів, - це зушзлено яа, цз в періодиці сироко ваиваяться окреы! терпіні), які ер не представлені у сдоі.гках. Для дослідггння залучені матеріали "Лексккппк словенороського" Памви Беринди, - "Слозніка староукраїн^кої мови XIV-XV ст.", опрацьовано такая гктозі книги, літсг;:сз, ділові папери XYI-XVIII ст. тозз. Особливо важливе значення для дослідження окресленої теми ыаать лексикографічні матеріали 1920-1930-х років. Крім україномовних джерел, були ви-

- З -

ки|<іи.сиіі лексикографі'Ш праці, видані російською моьш в

оСіаіігіІ <¡‘3 рОКИ.

Мі.-та і ааьдання послідження. Мето» робот є виявлення закономірностей формування та сучасного {розвитку термінології ринкових відносин, визначення особливостей системно'і організації термінів рЙИКУ.

Завдання роботи:

1і виділити ринкові терміни а-номік суміжних а ними но-иінший спеціальної лексики; '

Н) розглянути діахронічний ¿ісік-кт армування ринкової термінології; .

3) виявити 1 схарактеризувати головні шляхи та способи формування ринкової термінології на сучасному етапі;

4) встановити особливості понятійної та тематичної орга-гііааці.ї термінів ринку;

5) накреслити шляхи укладання "‘'-шфішовного тлумачного словника ринкових термінів".

Наукова новкана дослідження. Уперде а українському мовознавстві термінологія ринку стаз об’єктом лінгвістичного досдідаеаня; терміни ринкові« відносин всебічно вивчаються к систематизуються; визначаються чинники, які впливав«» на характер структурно-понятійної організації терпінів ринку; У зв'язку о особливостями виявлення семантичних відношені* иік складовими одиницями система подається тематична класифікація терпінів ринку. Зроблено спробу з'ясувати одяхи їа способи формування терміколегії рішкових відносин, цр даз можливість цілісно уявити становлення теруїносистеїю як у діахронічному, так і в синхронічному аспектах. Наукова новизна роботи зумовлюється також тим, що вперше найбільш ваклиа} завдання термінологічної лексикографії розв’язуються на ма-

теріалі термінології ринкових відносин (окреслення системи понять сфери ринкових відносин; відбирання термінологічних одиниць для словника; виявлення га розробленої) метсдихсю найбільш "правильного” терміна).

Теоретичне значення дисертації визначається результатами проведеної роботи, шо иохуть бути використані в подальших теоретичних дослідженнях у термінознавстві: доповнюється 1 поглиблюється лінгвістична характеристика таких понять, як термінологічна дефініція, номенклатура, професійна лексика. Визначаються також теоретичні положення црдо системної організації термінів ринку. Розроблені питання я,ають повніше уявлення не лише про процеси, яр відбуваються в українській термінології ринкових відносин, але а поясіосоть сутність терміна в цілому. Дослідженая сфери ринкових відносив розкриває динаміку формування української термінології ринку, вияхи та способи М поповнення. У зв'язку з тим. ар в українському мовознавстві не вивчалася термінологія ринкових відносин у повному обсязі, 8 урахуванням оновленого понятійного апарату, дані дослідження створюють передумови для розв'язання інвих теоретичних питань, важливих для розбудови української термінології ринку.

Практичне значення роботи полягає у тому, цр викладений у дисертації матеріал може бути використаний у терміногра-фічній практиці. Результати дослідження можуть таю» допомогти я розробці навчальних спецкурсів, семінарських занять 1а проблем термінології, а також у навчанні фахівців а економіки. маркетологів, менеджерів, бухгалтерів.

Апробація роботи. Матеріали дослідження обговорювались на п'яти міжнародних науково-технічних конференціях у Львові, Києві, Чернівцях (І991-1991), на Республіканській наукр-

во-методичній конференції у м.Хмельницькому (1991), га Всесоюзній науковій конференції у «.Харкові (1991), на Всеукраїнській науково-практичній конференції у м. Дніпропетровську (1993), під час науково-практичного семінару у Міжнародному інформаційному центрі термінології (Інфотерм м.Відень, Австрія 1994) та на Міжнародній науково-практичній конференції відділу слов’янської філології Гданьского університету (м.Гданськ, Польща 1995), на науково-теоретичних семінарах професорсько-викладацького складу Чернівецького державного університету (1991-1994), на підсумкових наукових конференціях професорсько-викладацького складу Харківської державної академії технології та організації харчування. Результати дослідження були апробовані нами також у процесі читання курсу "Сучасної ділової української мови" студентам академії технології та організації харчування. З теми дисертаційного дослідження опубліковано 12 робіт, у тому числі 4 статті.

На захист вивосйться такі положення:

1. Спеціальна лексика ринкових відносин в українській мові складалася протягом кількох слідіть і продовжує активно розвиватися разом із змінами в суспільстві та оновленням наукового понятійного апарату.

2. Формуванна української терміносистеми ринкових відно-

син визначають такі чинники: а) національна основа наґшену-вання як передумов розбудови української термінології;

б) семантична і словотворча деривації; в) синтаксичний спосіб творення термінів. ,

3. Термінологічна система ринку репрезентується снстем-но-струигурними відношеннями найменувань відповідних класів: вихідних, похідних термінів, термінів вузькофахової орієнтації, термінів суміжних галузей знань (с.:ред них корелятив-

но-центричні та корелятивно-периферійні); тематичними групами із специфічними семантичними відноаеннями між термінами. Визначені групи характеризуються тематичною багатоплановістю входжуваних найменувань, цо зумовлює можливість паралельного включення терміна до кількох тематичних груп.

4. У період розбудови певних терміносистем украй необхідний є створення багатомовних тлумачних словників. Словники такого типу відіграть універсальну роль, на сучасному етапі становлення української термінології, зокрема сприятимуть процесу нормалізації та стандартизації термінів галузі, посядуть чільне місце в практиці переходу економіки на ринкові відносини.

СТРУКТУРА ТА ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Метр і завдання дослідження визначили структуру роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів і загальних рксиовків. У кінці роботи подаються бібліографія, список використаних джерел і додаток. У додатку представлено скорочений варіант “Чотир/мовного тлумачного словника ринкових термінів".

• вступі мотивується вибір теми наукового дослідження, його актуальність, наукова новизна, визначається мета' і конкретні завдання роботи, обгрунтовується теоретична і практичча цінність, формулюються основні положення, щр віло-сяться на аахист.

А .

У ПЄОРОМУ розділі - "Термін як складовий елемент спеці- • атьної лексики української кози" - міститься характеристика головних понять териінознавства: термін, термінологічна'де-

фініціл, номенклатура, професійна лексика.

З-поміж існуючих визначень терміна найбільш слушним видається формулювання, запропоноване В.П.Даниленко: "Під терміном ми розуміємо слово (або словосполучення) спеціальної сфери вживання, що є назві»,спеціального поняття й вимагає дефініції'' (Даннленко В.П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. - М.: Наука, 1977. - С.14).

Релевантними ознаками іерміна визначаємо такі: 1) по-

няттєва основа (як складовий компонент системи наукових понять); 2) наявність термінологічної дефініції; 3) наявність визначеного місця в ринковій терміносистемі; включення у систему зв'язків та відношень у даній терміносистемі. Названі овнфш дають можливість оцінити наявні лексичні одиниці в сфері ринкових відносин 1 відібрати ті, щр задовольняють вироблені до терміна вимоги. Такими є, наприклад, терміни досліджуваної сфери: “ануїтет, "вартість", "гроші", "дохід", "Інфляція", “кредит", "продукція", "розрахунки", "сертифікат". "торги", "ціна", "чек".

У термінавяаастві одним із актуальних питань в виділення гермі на з-поміж суміжних категорій спеціальної лексики, зокрема, яомеккл&гурк і професійної лексики. У дослідженні ми виходимо а того, цо віставлення категорій терміна і номенклатури можлиге і доцільне лик тоні, коли намен розглядається як носій наукових акань.і входить до складу спеціальної лексики. Номенклатурні одиниці, кваліфіковані нам як комерційні номени (у офері споживчого ринку такими в, напр.: "автомобіль "Запорожець". "пряники "Медові", "тістечко "Колик", "меблі Загаток", "сервіз "Подарунковий*'), не завжди визначать г-тецифіку досліджуваної галузі, оскільки вот мо-ж ть функціонувати поаа 11 межамн.

« роботі погана класифікація номенклатурних одиниць. «з

враховує особливості виникнення найменувань: 1) за місцем

технологічного винаходу, розміщенням заводу-виробника; 2) яз наявністю одного з компонентів, ЕР входить до складу виробу;

3) аа подібністю виробів до певних явщ (метафоризація); 4) ва використанням властивостей і функцій предмета, спрямоза- . них на кінцеву мету (метонімізація); 5) за призначенням виробу. _

Номенклатура і термін покликані обслуговувати принципово різні сфери ЛНДЛКОІ діяльності і иавть суттєві відмінності в структурі значення та функціонуванні. Найменування означеної мовної категорії формуяться стихійно, вмотивованість комерційного иомена простежується не згидди, тому в роботі кокони не розглядаоться.

Аналіз терміна і професійної дегаїки української иоги зумовлений природсо досдіддувакого об'єкта: українська термінологія ринкових відносин знаходиться у процесі формування. не завздя чітко кеша провести мелу мій складником професійної лексики і власкр терпіном. Наявні чинники визнача-ать необхідність вчроОленач такої югаскі-ікації досліджуваних одиниць, яка познсэ ціроз відбивала б специфіку розбудови ринкової терміносистеми сучасної української мови. Тему в спеціальній лексиці на позначення ринковій відносин ми виділяємо термінологізовані жаргонізми - стилістично забарвлені номінації, ср Функціонують у ВИГЛЯДІ професійних висловів, але еі.г даать науїсово поняття, мгкзгь чітко окреслену дефініцій ("бики", "бичачий слред", "ведмеді", "ведмежий ринок" і т.ін.); професійні ларгоніани - конотативно марковані вислови, що не виражають наукового поняття і не мають дефініції, але задовольняють потреби професійного спілкування ("золоті параіііути", "отруйні пілюлі" тощо), професійну лексику - сло-

ва, вирази, звороти мови, до властиві спілкуванню людей, пов’язаних із ринковими відносинами (налр.: "знаю", "зачинена скринька", "без місця"). У роботі розглядаються одиниці спеціальної лексики, кваліфіковані нами як терміни та термінологізовані жаргонізми. г ,

Дослідженню шляхів та способів формування термінології ринкових відносин присвячено другий розділ. Діахронічний аспект аналізу, формування ринкової термінології дозволяє визначити часові межі різних історичних етапів, які позначалися формуванням ринкової лексики відповідно до амічи соціального, економічного, політичного життя українського народу.

Виникнення перших українських понять на позначення рин»

кових відносин сягає корінням часів Київської Русі.

* Серед загальновживаних слів, що активно входять до фахового словника^ еігохи середньовіччя, широко відомі в практичній діяльності людини найменування, які вберігають побутову виразність: "кишковарка" (торговка, ар продає на базарі харчі); "купили«»" (місце торгівлі), "купцрвати" (вести торгівлю, бути купцем); "перекупка" (торговка); "перепродуха" (дрібна торговка, яка продав на торгу їстівне); "прасоль", "сохеник" (торговець сіляа); "щвпетинниця", (дрібна торговка істивним) (ею.: Лексикон словенороський Памви Беринди; Словник староукраїнської мови: XIV-XV ст.: У 2-х томах; Актова книга Житомирського міського уряду кінця XVI ст. (1682-1688 p.p.); Торгівля не Україні XIV - сер. XVII століття. Встань: Наддніпрянщина).

Починаючи в XVIII ст., спостерігається активізація входження до складу української спеціальної лексики Іншомовних запозичень, цо пояснюється як офероо вживання, так 1 Історичним причинами. Не можна обійти той факт, к несприят-

диві політичні обставини в Україні ставали перепоною до вільного розвитку національної спеціальної лексики.

Проблема визначення мовної бази наукової термінології постала перед українськими вченими у 20-ЗО-і роки XX століття. Формування термінології у цей період йядо двома шляхами: вона утворюється стихійно и народних колах як засіб зрозумілого сприймання нових понять, ер виникають Із розвитком економіки, торгівлі; одночасно її формують кваліфіковані фахівці, збираючи могні матеріали і застосовуючи їх до відповідної галузі науки.

У роботі відзначається важливість використовування тер-мінографічної спадщини 1920-1930-х років, щр е однією з передумов створення національної термінології. Однак використовувати матеріали треба критично, враховуючи особливості кожного конкретного поняття, наявність або відсутність усталеного "¡¿повідного терміна. Виникає вадливе питання: наскільки боротьба та творчій доробок лексикографів 20-30-х років мохе вплинути на сьогоднішні процеси термінотворення? З одного боку, демократичні грувення в Україні, піднесення національної самосвідомості стали характерною ознако» 00-х років XX століття, з другого, - тотальна зрусифікованість нашої термінології викликає бахання замінити чимало одиниць на ..аціональні, спираючись на досвід лексикографічної роботи 1920-1930-х років. Це зумовлює необхідність дбайливої роботи, г?=їхеності, фахової досконалості. Щоб не перенесли на сторінки сучасних термінологічних словників недосконалі терміни, наприклад: “брак" (рос.) - "вибірки; "капитальная сум-1 ма" - "стовп"; "наличный" - "ідо є навіч"; "сделка" - "зла-да, акт, поєднання, уклад" (за працею Кривченка, Ігнатович "Словник економічної термінології", 1931), потрібно врахову-

вати всі вимоги до терміна, релевактні на сьогодні.

У термінотворенні не модна повністю покладатися й ка українську діаспору. Надмірним пуризмом, з нашого погляду,

позначені окремі номінації, що фіксуються в лексикографічнії* А

праці П.Штепк "Словник чухослів. Знадібки” (Торонто, 1977).

Враховуючи еволюційний процес становлення спеціальної лексики сфери рикку, необхідно комплексно підходити де проблеми створення національної термінології відповідної галузі знань, долаючи, з одного боку, традицію надмірного калькування, з другого, - тенденції крайнього пуризму.

До основних споссОів утворення термінів належать морфологічний та синтаксичний, зміна або переосмислення значэн::я. Найбільше місце в ріжковій терміносистемі посідає морфологічний спосіб творення термінів. Йому властизі загальні закономірності, характерні для морфологічного словотвору української мови в цілому.

Основну масу термінів на позначення ринкових відносин становлять імепнщш. Терміни-іменники, утворені суфіксальним способом, лоділязтьсз ка деривата, мотивовані основаної іменників, дієслів і пришзтпиїів. При творенні ринкових термінів використовуються суфікси: -ггаі( я), -ш(-я), -івп(-я), -к(-а), -mC-ік), -ши. -огяк, -льти, -ств(-о), -цхв(-о), -ср(-ср), -зр(-яр), -ісхь, -ец&, -аці(-я), -кш(-ігм).

Проведений аналіз созваны виявити спещаїїічність словотвірних дериватів у процесі творення ринкової термінології. Серед суфіксальних дериватів переванав' категорія назв із опргтметнепсо дією (іішестувалня, перевезення, 8кецінюаая-кя); назви осіб ва відноазищи во прэдиета або га характером діяльності у оф^рі ринку (вкладник, востачааыжк, біржовик, спекулягт, контрактам, єкціонер, аудитор, експортер). На-

иіональні суфікси мачть властивість поєднуватися як з національними основами, так і з іншомовними. Суфіксальний спосіб словотворення становить собою найбільи розгалужену rt активну частину словотвірної системи української термінології ринкових відносин, яга визначає іі структурну однорідність. У дериваційних групах, утворених від мотивуючих-основ, спостерігається тенденція активного термінотворення: "плач - плано-

вість - плановик - планування - плановий - планувати", "збут

- збутовість - збування - збутовий - збувати", "фрахт -фрахтовок - врахтувачня - фрахтовий - фрахтувати" тояо. Отже, поповнення термінологічного складу ринкової сфери відбувається завдяки викорисганняю різких типів суфіксального словотворення.

Творення нових номінацій сфери ринку характеризується як однобічним (за допомогою тільки префікса), так 1 двобічним (за допомогою префікса і суфікса) ускладненням осіюви. При утворенні термінів ринкової сфери використовують як власне українські префікси: без-, над-, понад-, під-, проти-, піз-, напів-, так і префікси іншомовного походження гіпер-, екстра-, суб-, анти-, де- тощо (порівняймо": безпатентний , надприбуток, півімперіал, протиінфляційний * гіперінфляція, екстраполяція, суборенда, сігглдемпінговий, делімітація). ' Продуктивність морфологічного способу закладає основи структурної систематизації, адже на позначення однотипних понять використовуються однотипні словотвірні споссби.

Нерідко ринкові терміни утворюються способом скорочення сліз (інізсмошшх і українських). Це пєрев&'яю абревіатури ініціального типу. Окремі номінації, утворені за іиіціалькійі принципом, нагадують звичайні слова-акроніми, папр.: "САС франко-борт судна (FA3-free-alongside ship)":, "ФІФО

(fir^t-ln-first-out)".

У досліджуваному масиві термінів-абревіатур є такі, що вживаються 1а счоім синонімічним словосполученням. Тут можна виділити два типи паралельного вживання повної та скороченої назви: 1. Транслітеровані абревіатури - синоніми до повних

словосполучень (напр.: 'ЧОР франко-вагон (FOR-free on

tall)"; "спеціальні права запозичування - СДР (Spesial drawing rights - SDK)". 1!. суто національні абревіатурі -синоніми до повних словосполучень і иаіір.: "валовий націо-

нальний продукт (ВИШ - ВАЛОВИЙ вітчизняний продукт (ВВП) -валовий внутрішній продукт (ЬВП)М.

Українська термінологія ринкової сфери відзначається досить високою продуктивністю творення термінів синтаксичним способом.

Терміни-словосполучення, яр виражають цілісні поняття досліджуваної сфери, мають різкий ступінь смислової розкладності. З погляду семантики маша виділити два їх ріановиди. До першого належать номінації в частковою або слабкою мотивацією (коли частина внутріпньоі форми знаходить своє відображення в дефініції терміна айо внутрішня форма повністю де вкладається в дефініцію терміна). Такі номінації грунтуються на переносно-образному вживанні одного з його "ленів щ всього словосполученні!. Цей різновид становлять як власне терміни, так 1 термінологізовані жаргонізми {напр.: "зняття вервків", "номщі цін", "гарячі грооі"). Другий різновид складань номінації, мотивація яких зрозуміла (у них повна відповідність між внутрішньою формою 1 дефініцією терміна). Цей різновид термінів характеризується розкладністю його компонентів (нарр.і "закупівля дрібногуртова", "асортимент Продукції", "обсяг партії товару"). Більш поширеним е другий

тип дериватів, у яког<у сталі моделі систематизують термінологічні найменування.

За походженням лексем двокомпонентні словосполучення модна поділити на три групи, кожна з яких утворює певну модель: 1) національне * національне слово ("якість товарів",

"покриття попереднє", "дохід аакріпленйй".); 2) національне * іншомовне слово ("тривалість кредиту", "платіж паушальний"); 3) іниомовне * Іншомовне слово ("паблік рилейшнз", "біл-бро-кер", "ноу-хау").

Найбільш продуктивним способом поповнення термінології ринкових відносин б термінологізація загальновживаної лексики. Термінологізація загальномовної лексики мояе здійснюватися двома способами. Перший спосіб полягає у спеціальній Ідеалізації загальновживаного поняття, коли останнє немовби "відсікається" 1 провідним стає значення наукового поняття. Другий спосіб - це не пр інше, як розвиток термінологічного значення шляхом вторинної номінації (метафори 1 метонімії).

Термінологізована лексика неоднорідна за своєю семантико». Лексичні одиниці, що піддалися термінологічній спеціалізації, умовно можна поділити на такі групи: 1) номінації, в яких спеціалізоване значення стає більш яскраво вираженим, а загальнамовне відсувається на другий плал (загальномовне тлумачення слова "виставка*' - публічний показ спеціально підібраних предметів 1 місце цього показу та дефініція терміна "виставка" - показ товарів, намічених до виробництва, або вже освоєних а мето» ознайомлення з ними потенційних споживачів, а також для реклами і пропаганді, досягнень ); 2) номінації , семантика яких 1 в аагальнсмовному визначенні містить певну спеціаііаацію (напр.: "грозі", "товар", "ринок", "ціна").

Лексико-сеиалтичний спосіб найменування має принципове значення для творення сучасної української ринкової термінології. Нами виявлено чимало термінів, що виникли в результаті семантичних пе[ еосмислень загальновживаної лексики, метафоричний перенос у формуванні термінологічних значень має місце в таких номінацях, як: "вихід", "депресія", "дно",

"куліса", "польавленнгі", "ринг", "яма" тощо. Шлях метонімічного перенесення з відчутною термінологічною спеціалізацією простежується в номінаціях на зразок: "викрикування", "вне-

сок*', "голос", "оцінка" *’ощо.

Продуктивним е творення багатокомпонентних термінів, один (або більше) is складників яких виступає у переносному значенні. Ринкові термінологічні сполуки із переосмисленими компонентами переважно будуються за синтаксичними моделями: '*інгнник * іигшшк" ("дерево цілей", "джерело фінансування", "портфель замовлень"), "Іменник ■> прийменник * іменник" ("втеча від греаей"), "іменник * прикиетик" ("ціна тверда", "попит еластичний", "вексель бронзовий").

Компоненти багатослівних термінів не позбавлені окремих конотативних семантичних елементів, пр. однак, не пере-сікодкае цілісному сприйняттю словосполучення як терміна. Є всі підстави ствердкувати, ар суттєва ознака лексичного значения аагальномовыого слова стае мотивуючою основою наукового поняття терміна. Метафоричне переосмислення, яке ми визначаємо найбільш продуктивним, здійсниться, головним чином, на основі функціональної подібності. У подальшій розбудові ринкової термінології шлях переосмислення загадьномов-ної лексики буде ваіиати чільне місце як важливий спосіб формування термінології.

У третьому розділі -"Українська ринкова термінологія як

терміносистема" - за визначеними в роботі критеріями характеризуються склад і структура терм1носистеі:и ринку, подаються тематичні групи.

Природно систематизовані наукові знання знаходять своє відображена в системі понять. .

Ринкову терміносистему складають переважно лексичні одиниці із сигніфікативним значенням. Досліджувана ринкова термінологія об’єктивується в лексичних одиницях, які познача* ють поняття сфери ринкових відносин 1 відображають суттєві ознаки цих понять та в сукупності становлять систему, що відповідає системі взаємопов’язаних понять цієї галузі. Зважаючи на те, що терміни сфери ринкових відносин є мобільними, весь час знаходяться в розвитку, ми подаємо принципове членування мовного матеріалу. За структурними особливостями та системними відношеннями термінологічні найменування об’єднано в класи вихідних (базових) термінів (налр.: "акцепт", "банкрутство", "виторг", "гарантія", "прибуток", "розцінки", "сертифікат", "ціна"); похідних (базових) термінів (налр.: "активи грошові","прибуток .торговельний", "капітал акціонерний", "розрахунки багатосторонні"); термінів вузькофахової орієнтації (напр.: "андинування", "люпсум", "кулаж"); клас термінів суміжних галузей знань, серед них корелятивно-центричні (напр.: "блокування рахунків", "план реалізації", "поліпиення якості товарів") та корелятивно-периферійні (напр.: "доцільність виробництва", "етика поведінки на ринку", "управління торговельним процесом"). Виділені класи є відносно самостійними й одночасно відкритими для переходу термінів із одного класу в Інший.

У теоміносистемі ринку ми виділяємо тематичні групи: "капітал", "праця", "товар", "людина", "цінні папери та до-

кумечти", "обставини непереборної сили". Між номінаціями, ир входять до смаду кожної тематичної групи (а також підгрупи). існують специфічні семантичні відношення. Наприклад, номінації "незастгакований вантаж", "СІФ" (вартість вантажу, страхування, фрахт) можуть бути включені як до тематичної підгрупи "страхування", так і до тематичної підгрупи "транспортні операції". Частина номінацій репрезентує багатопланові шжткматичні зіГязки, що створює можливість уход-жешія терміна до кількох тематичних груп. При тематичному аналізі мовного матеріалу оралися до уваги екстралінгвістичні фактори, було актуалізовано й такий інтралінгвістичний чинник, як семантична взаємодія компонентів описуваних груп, відповідно до характеру аідноиень, аумозлених специфікою ринку ("людина" - “праця" - "товар").

У третьому розділі робиться спроба узагальнити досвід проведеної нами роботи над укладанням "Чотиримовного тлумачного словника ринкових термінів" 1 подати практичні рекомендації щрдо найважливіших принципів та етапів цієї роботи. Відповідно до цього теоретично обгрунтовуються критерії ВІД' бору термінологічних одиниць для словника. Акцентується увага на тому, що переобтяження словника непотрібною інформацією ебідьшуе обсяг, а не якість роботи, ускладнює пооук необхідної Інформації. Одиниці повинні добиратися егідно з якісними параметрами номінацій, кр підлягаються лексикограф іццо-иу описові: однозначність, мотивоааність, системність.

На широкому практичному матеріалі розкриваються можливі шляхи виявлення найбільш "правильного" терміна серед варіантів І паралелей шляхом зіставлення: рідне слово - рідне слово, рідне слово - запозичене, рідне слово - інтернаціоналізм). ілюстрацією цього можуть становити приклади.

З пари термі посполук "задоволення попиту - задоволений попит" ( процес, до включає не тільки нормальне функціонування Існуючого товару, але і його безпеку, допустимість різних варіантів і післяпродажне обслуговування), пропонуємо варіант терміна до фіксації "задоволення попиту", враховуючи. Характер граматичного вираження поняття," параметри вмотивованості термінів, а саме "процес", на який вказує дефініція.

У парі терміносполук "домінуюче становище на ринку - панівне становіте на ринку" екстенсіонал та інтенсіоїш номінацій "домінуючий" і "панівний" у межах відповідних синонімічних словосполучень збігаються. Вважаємо, во у таких випадках доцільно вживати рідне слово, оскільки воно має більп прозору та звичну внутріпню форму. Пропонуємо остаточний варіант з пари термінів "панівне становище на ринку" (ситуація, в якій підприємство, діючи самостійно аби спільно з кількома підприємствами, може контролювати ринок певного товару чи послуг, групи товарів і послуг). .

Спостереження над матеріалом досліження показує, ир саме понятійна основа, параметри інтенсісяалу, умотивованість та граматичні огнаїси компонентів термінів'є надійною базою для зіставлення і виявлення кращого з порівнюваних термінів.

У роботі відзначається, що проблема формулювання визначень, які передасть зміст понять (дефіпузання), є однією а найвакгіКвіЕих для укладання термінологічного тлумачного словииіш. Формулювання визначень, 050 передають зміст понять у тлумачних словниках, повинні розроблятися на водяній термін окремо з урахуванням ступеня узагальнення термінологічної одиниці (родове чи видорє поняття терміна вимагає спеціальної дефініції).

Пкео в українській термінології чемає відповідного тер-

міка, запозичається інтернаціоналізм аьо конструюється національний термін на основі оільш умотивованого іншомовного відповідника, Наприклад, запозичений з англійської мови термін, "директ мейл": англ. direct mail; нім, Werbung der

l^ost; фр. direct mail; пол. reklama wy^ylkooa pocztoma; рос. директ мейл - реклама товарів і послуг шляхом розсилання конкретним адресатам. Вуквгіліне значення німецького терміна найбільш точно передай ознаки дефініції, таким чином, умотивованість німецького терміна підказала нам кращий варіант українського терміна, який моде мати такий вигляд: "рекламу вання поштою".

Принцип системного підходу, покладений в основу формування багатомовного словника, доьволив виявити частини тер-, міноаистеу рівних мов, понятійні складники яких, перетинаючись мім собою, тотодні з точки аору лінгвістичного вираження вмісту термінів. Виявлення такс* особливості сприяє як Правильному перекладу термінів, так і відбору їх для словника. Такий підхід набуває особливої ваги, коли йде етап становлення новоі гадуа і науки, в якій сформовані ще не всі терміни.

Робота вакінчується висновками, у яких узагальнюється основні результати проведеного аналізу, подаються виявлені особливості досліджуваної терміносистеми, визначаються можливі шляхи подальшого розвитку термінології сфери ринкових відносин. Наслідком дослідження став "Чоі'ирнмовний тлумачний словник ринкових термінів" на три тисячі одиниць, фрагмент якого подається у додатку до дисертації.

Основні положенні, дисертації відображено у таких публікаціях: ' t .

1. Про деякі особливості професійного терміновживання

(на матеріалі галузі громадського харчування)//Зкономика ц технология продовольственных тоз-ароз: Сб. научных трудов. -

Харьков, 1991.-С.166-168.

2. Абревіатур» як одиниці ригкозої терм1носфери//Вестнкк ' Харьковстго политехнического университета N 19: Сб. научных трудов. - 4.1. - Харьков, 1994.-С. 232-235.

3. Поняття про терміни та номенклатуру споживчого ринку//Проблемы общественного питания на пути к рынку: Сб. ла-уч. трудов. - Харь.:св, 1993.-С.294-297.

4. Терпіни галузі торгівлі у співвіднесенні з національним та інтернаціональним/ЛІрогрессизние технологии и формирование рыночных отношений в общественном питангеї: Сб. науч. трудов. - Харьков, >1992.-0.207-210.

5. Варіативні словосполуки термінологічного характеру та особливості їх творення/ЛТитачня стандартизації, інтернаціоналізації та автоматизації перекладу термінологічних одиниць: Матеріали иігнзп. наук, конференції (8-11 жовтня 1991 року).-Чернівці, 1991.-С.123-124.

6. Про деякі особливості професійного терміновкиваннл (ка матеріалі галузі громадського харчування)//Теорія та прагматика термінологічної лексики: Тези доп. республіканської науково-методичної конференції (Хмельницький, 28-30 травші 1991 року): - К.. 1991.-С.76-78.

7. Дієслово у складі професійної та термінологічної лек-

СККИ//А. А. Потебня исследователь славянсіаи взаимосвязей: Тезисы Всесовзнсй научной конференции (октябрь 1991 г.). -

4.1. - Харьков, 1991. - С.112-114. ' '

8. Діахронічні аспекти вивчення українскьої торговельної

термінології//Про5леми українсьглї науково-технічної термінології: Тези доп. І Міждар. наук, конференції. - Львів,

Iü91.-''\i61-162.

9. Про співвіднесення інтернаціонального та національноГО ь торговельній ЛсКСИЦ1//ПробЛсШі языков для специальных целей, научной и пр'-Фес^ионашіой коммуникации: Тезиси докл. междунар. науч. конф. Киев, Ь-б мал 19 У2 г.- Киев.

1У92.-С.130-131. . " .

Ю. Українська наукова термінологія як база для підготовки національних кадрів/.'Україїюзнав.'тьо і гуманізація освіти: Тези доп. Всеукраїнської науково-практична і конф. - Ч.З.

- Дніпропетровськ, іиаз.-с.аь йб. .

11. Методичні, засади формування тлумачного словника рин-

кової термінологі'(//Проблеми української науково-технічної термінології: Тези доп. 11 Мікнар. наук. конф. - Львів,

1093,-0.246-240.

12. Деякі прагматичні аспекти відбору термінів-інтернаці-онадіамів (на матеріалі ринкові термінології)//Проблеми української науково-технічної термінології: Теаи доп. 111 Шх-нар. наук. коиф. - Львів. 1994.-е.ias-іЗб.

АННОТАЦИЯ

Покровская O.A. Украинская терминология рыночных отношений. Диссертация лвляется рукописью. Диссертация на соискание ученої) степени кандидата филологических наук по специальности Ю.02.01 -украинский язык. Харьковский государственный университет. Харьков. 1996.

В диссертации исследуются процессы формирования украинской терминологии рыночных отношений. Определяется ее струк-

турно-понятийная организация, особенности семантических от-ноиенйй между отдельными номинациями. Прослеживается происхождение и становление базовых терминов. Установлено, что в современном украинском литературном языке специальной лексике, обозначающей рыночные отнопения, свойственны качества,. отражайте динамику процессов перехода от общеупотребительного слова к термину, а также некоторые особенности терминологизации профессиональной лексики и профессионального жаргона. В работе репаатся наиболее вакнко вопросы лексикографической репрезентации рыночной терминологии современного, украинского литературного языка.

• ABSTRACT

/ » •

Pokrovs’ka О.А. Ukrainian terrnlnolcgi of market relations. The dissertation Is a manuscript. The dissertation for application of the scientific degree "candidate of philological sciences" under the speciality 10.02.01 - Ukrainian Language, Kharkiv State University, Kharkiv, 1998.

The dissertation investigates the processes of developing of Ukrainian terwinolojy of market relations. It defines its structural and conseptuai organization, peculiarities of semantic relations between different nominations. The author traces bock the origin and fomation of basic terms. It is ascertained that there are qualities peculiar to special vocabulary denoting irarket relations that reilect the dynamics of processes of transition from ccrr-Dn usage of a word to a tern, find also soxe

peculiarities of terminology forming in professional lexica and professional jargon. The work settles the most important questions of lexicographical representation of contemporary Ukrainian literary language.

Ключові слова: термін, номенклатура, професіоналізм, дефініція, система, тематична група.

Підписано до друку Друк офсетній» Папір друкарський

N 1.Обсяг 1.6 др, а, Формат 60x84 1/ів.Зам. ЮвТира* 80 прим, Вевковтовно

У ИЧІ ІИМ III і III» ». її ■ ІІІІЩ1І—» .т.т ■»*<»—.. II ■ ■■'Ч-Ім. і .■■■■ ИРИЧЮТЧ ihwi ■

Харківська державна академія технології та організації харчування. ЗіиОбі, у.ХаркІв*5і, вуд.Кдочківська, 333. Ротапринт ХДАТОХ. Харків-бі. вуд.КдочкІвська, 333,