автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.02.08
диссертация на тему:
(Языковая ситуация у современных Иранских армян)Говоры Центрального Ирана

  • Год: 1995
  • Автор научной работы: Симони, Андраник Тадевосович
  • Ученая cтепень: кандидата филологических наук
  • Место защиты диссертации: 0
  • Код cпециальности ВАК: 10.02.08
Автореферат по филологии на тему '(Языковая ситуация у современных Иранских армян)Говоры Центрального Ирана'

Полный текст автореферата диссертации по теме "(Языковая ситуация у современных Иранских армян)Говоры Центрального Ирана"

Р Г Б 0^Tb4Ubh ^bSUMUL ^UUULUUPUL

2 2 МАЙ 1995

3bniuqr|i hfUJi|nLÜfntl

ubwubhM íau^banuh иьилъзиъиьипъь

(hriuüiuhiujng duii5iuüujl|iiil||ig |bqiluiil|itíiul|Q)

UfcWflWrtTlj МЧШ*

шиштъърО:

4uijng |bqni - 10.02.0^

Рш0ши|1гш1|ш0 QfisnL^jmüübrfi рЬЦйшдпф q|isuil|iuû iuus|itíujü huijgbini. uisbûiutiinunLpjujû

ubauiwhp

bPbUUL - 1995

IL^fuiumiuGpi] ujiuinpiuutnilhi t bptuuiG|i щЬшш^шИ ЬшйшцлшршО] liuijng [bqi|[i iqiuuiilnipjiuü uiiSpjinGniii:

ЧфшшЦшй г1Ы)ш4шр - Ч-ЦД uiliuii}t¡ú|ilinu.

puiGuiuJipiuljuiG q|iuiiupjniGGhp}i rjnljinnp, ujpn^hunp

Q.. A т<ПМ311Ъ

fílm2innQmljmü pûqqjnîiuJunuGhp -

puiGuiuJipuiliuiG qfimnipjniûGhpJi rpil^innp, b^K lbq4Ji müpfinG^i ицрпфЬипр

u. q-sfífrlflflfro-wl3u1

puiGuiufipuiliuiG qfiinmpjniGGbpfi рйЦйш&т, « q-UU ibqiUi JiûumJimnunji uiijuiq q}iinui2tuuimnrf

il ъ. <аъьзиъ

Ипш^шшшр IjiuqúiuljbpujnLpjniG - bpbiuiGji lu. UpmjjmüJi uiGijuiG

hmjl|ml}mû щЬтшЦшй йшй1}ш\|шрдш1|шй JiQumJiumun

alm2Uiu|mQnipjm£ip IiIiuíjijuGui « » 1995 p., tfuiú[

-JiG, bpbiuiGfi ujhmuiliiuG huitfuiiuiupuiGJiG итрйрЬр PiuGiuufipuiliuiü q}i innipjnißGhpJi ipiliinnpfi qfimmljmû шиифбиШ ¿Gnphnq rV 055.01.02 úuiu GuiqfiinuiliuiG Junphpqfi GJiumniú:

UuihGmfununipjmGp l}mphjji t öuiGnpuiGuii bphuuGJi iqhmuilpiiû hm úui]uuijiuiQ]Tl qjiinmlimü qpuiqiupuiGniú:

LTmuGmq]immlimG [unphpiiJi huiugbG - 375049, bpbiuiG. ЩЬр UuiGm IjjuiG 1:

UhqúmqjipG итшрфлёг t « 18 » 1995 p.

UuiuGuiqfiiniug4ui& funphpuJi '/f. ¡/^"í^/v " " " qlunmliuiG guipmnii\uip < Щ. W. hillQUSPBlTb

©•biluijli uipiltilulluiGnipjniGtj: 19-prj quipli (Jhpg[iG imuuGiuiîjuiljGbp|ig tí|iü¿bi lîbp opbpp huij piuppumiuq|]intiipjniG(i tfbö GiJiuiíiuiíGbp qpuiGgbg: <|irïGu]l|uiQiniî ûljuipiuqiii{bg|iG huijng LbqiJ]) uiujpuiôpujjliG inuippbpiuljGbplig ¿uiinbpp: • 1972 pi}uil)ui01iü Ч-. P. SuihnilijaiGp , |ip «<iuj ptiippuimnq|unnip|iiiG Gli|uuóiiipjniG» qppnitf |i i5|i рЦ11цт| 120 i>ui|t|.4uiiiu|unu i|tiijplip|i uu|pti(lilip|i, Ijiuiniuflrg liiuj puippuinûbp]i hmiîbiSwiniiil(uji(tjjiitAu^iepqjiu5i!: Um imps ti[iiSjj t liuilii piuppumuiqtiiniulpuû uiiSpnri2iulpuG piupinbqji uuibqôiîmû huiiîiup:

Uju uyfuiuuiiuGpGbpi] pbpji bG>bi hiuj ршрршпшс)|1тш1|шО uiiSpniipiulpiJÍi piuptnbqi] pbpfi li|JiQ|i, bpb ¿pûiiqplpJbG huijuijunu iJmjpbpQ uiiîpniigtupjuitfp:

1604 piluiljuiQlig ЧЬйшрпОшЦшй l">puiGnii5 ¿ЬииЦпрЦшС) luuj qun|uinGl¡pli hlii5Giu4uiû tfuiu[i ií[iG¿ lujdiî ipupu t iJGujgbL liiuj pmppiuntuq[uiinipjiuG pûriqplpSuiG n|npinjig: ЪЬрЦш ш2)ишшшОрр juiGp t uiji) piugp lîuuiuuîp lpiugGb[ni mjpinipjiuiîp, Jiulj Gpiu luprjjmGpG ujGhpujdb2m hujjbpbû|i piuppuinuiqfiuiuiliuiG штриир шпшфн uiGpbpJi îjiupûGbini qnpöliQ:

Чш Quibi идд йиритшЦ: <hiniuqninniili hi b'TK huijng tbqilli ujujuivîiupjuiû uii5p[inQli liiniutiprupjniÛQ hi\hL t hi iJGruiî t «bpiuGiuhiujng diudiuGuilpumig ibqilmiUitímyi» niuniiîGiuuliprupjniGti: Ujrç umniiîni} Gbptjiu ui2|umuinipjiHÜ[i^ hbinuiquijniíí íj>bpfimjli bi luipiurpuGJi funuiJmöpQbpJi Gliiupuiqprupjuiiíp huiiîiuijiijturii^uibini} t lijiiíp dumiujli ilhpnh|i2Jiui pGqqpljniG niuniùûiuu|ipnipjujG hiuüuip, npti GujiuinuiliG t 62inbi hiuiSiujGpniú huijng ibqi})i lj]ipiunúuiG ujpqli фбшЦй ni npmliQ:

*Ьщштш1ц1 hi fuQiilipGhpQ: U.2lutuuiuiGp[i Giqiuuiiulin LibGuipnGuilpuû I^piuliji huijlpulpuG qujiliunGbpli tunui}iu&pGbp|i GljiupiuqpnipjniGG t bi lujn lunui|iuöpGbpli inbqG m hiupmpbpnipjniGp hiujng Lbqi{|i uiuipuiàpuijliG iuj[ iniuppbpuiliGbpji hbin б2шЬШ:

Q-limuiljuiG Gnpnijpß: <uijng ibqijji ht hiuj puippiunujqJimnipjujG huitfuip tfjiG¿bi ори luGhuijui tJiG muniiJGaiu{ipi[nri miupuiöpfi inuippbpuitiGtipiy.

liiuiniupijuiö u^fuuiwuiGßli lupiuniGpniiî huijng i_bqi{]i uiiuiniînipjiuGG bG huiGûû^niiî piuqiîiupjiil GnpnipjniûGbp iqiupniGailjnri LbqiJuilpijG 4 uiuippbpuiliGbp, npnGg pGrilimGpntpjniGp GhplpujiuGmiî t npiqbu lîbli líliuiuGiulpuG puippuin:

ííiuniúGuiuJipnipjiuG фшишш1]шО Gjnipti: fliuruiIGujuJipnipjujG фшишш^шй GjmpQ piuqlpugtuir t uiilbiJi puiG 30 àuijGbpJiqGbpïig. npnGgfig jmpuipujG¿jnip|i i^piu duijGuiqpiJiuö t 45-60 pniqbiuGng qpnijg: "liuiniînqGbpii muipiuöpli lîbôiuhiuuiulj рОшЩ^йЬр^д bG , bi GpuiGg qpiujgGbpli pbi5iuG qiui[iunGbp|i piuGiuhjniunipjniGG ni luqqiuqpnipjruGG t:

ЦЪрпцшЦшй hjiilpij: "UliaipiuqpnipjujG hiuiîiup l)[ipujnijbi bG uiiliuGipuljiuG puip-piuniuqlimwliiuG i3bpni]Gbp[}. mjuliGpG' liG^jmGiuijinliinipjuiri t¡ptiinijpGt¡pp lili|il|in jiugilb^ hG qpuipiup-JunuiliuöpGbp Iiuiv5hi5tuuimpjiuv5p. |iul] 6lmupiuGnipji\ili|i' (ilpu-piuqpiuliiuû ЬциШшЦпф Lbqi{mljiuG uiiuppbpujl{Gb(i[i hmiîbiSiuuinipjiuG Сициати-

-bo ilqQbqinilmcl gq QmjAliqinqb piu<klq-j-i :6i|vlqnmp nilu? iq ßilgiufduiQmilqn. ^ Qmßmtilimd Qgiurdiununjmgqurn :ЗЙ4}ггф6шитгф iq Шгтфгщ} i{ctgrmmnnJZxi

:gmfdiugmhiin?mln gi|fmF|rruImhirruIq "j lqjiüu|imnj?md •q iq puiguijdpm gmfdiupinmfri i|(ibql ßufmq i|gmdmnlmpmq дпгфтииф» ijgrmqd -rj } Iqhtiilmrjgd Qgiurdiununfrngquvn :ügmfdiugmhiin?mhimnling ildgmmmnPn

:piuSdq|i iJUbmp

-liqn <jq <jmb6mfmiiiIqo OdqglmfliiruilQmt>liuq liujigmb piudßmdgD gmpdbmhis

:gmpqd i{3r)minmrij?m gijrmpulfriilli íjmgmhiinZmJn -d 6861 ijnunjmgqmm } Iqliq'gildmlidnijj ,Dh4P 6i]dqgaçm]inuni

'0661 'nqligmq «Мо™<Ф»

:«гп1фт-5» iq «gijdmlnliujj umj»mb ^тдйтГтц ijgmilij» '«Efçmilmm çmjrômuup •gmdij gmlimguilingqíi» .dqgçm)iliuq £ gq lq]ii]bmh>in çmjihimfi mqq ijdçmdms

:g ftijd 4661 '«ЭДО^Гф» ¡tJiufdiuUbmUlnu ~1Гт дпгфтдптф» ml]? îq lqliq i[f ndiub 6i{giurdiudbmliUiu 6i[f)mf]mgmpmp du 'пфтт 1 6fiu6 îq •Qdqgflgiuilb^n gmpçdmlimumm iq gmi)milbmlilnu ijdqggmïjmdqdilmhi giugm 031 iflqlim 1|ЯтиГфп gmfppfm îq ilgqdCmq "dd 0Z~8I6l 1 I"uhmD

-ludmhi Qdu 'ОдггфЬиц «gmfdmliUQminp gmJimmqfn ßgmum giufdiugmlimgfmbbm gmV\mfibq~i» } gpiulu6mindm i|dqgägmu\mnj?m gmfimmabminqq i|nur4mgquim •Qmfifnmi] inqq ilf|mpil]imlibql б^ггфтдтртр 6ufmqmgmdij -m :dqdiufr) ijbdmfi îufyilq gq lqjidbmhmn Imfdqdmdqji gmfdiununjmgqinfi :fldqgpurtjmdmlnmd^

-л :dmp

-rtiq gmpftidugpliufi i{dqgliuinubminqi( i(iIqga[m<SodUmb Гтц •ijilqgliudijnmgpiumu gmfdiupuimhi iq gmfdiudbmbbm 'gmfdiumufqmgmd ijcfçmdmin } g6u2i|p gfiubmji -ml 'pmbgmylSmum :j piujipbmfi Qdu 'Qbqindma ijdçmdrnin <>гтф6Ь| gi|agmmmn]?7i :ildiurdlimgdblin tjdqiqç gi]fmumddmd Qmßgrr^md dqgmdulu dqddmm gmfd -îugumçdub gmlim|ibql Iqginb } liudmlj dpmfdiuuiZqq übumubmmqq -diufg ijui -nmjimq } niflmm Umpmi| gmpilijnmgpiumu iHimpiJ]im|ibql 6i|íjmfimgmpmp биГтц -rr.gmdq пт^ттптф uräqpmdqgm dmpmq gmpQÜqmn ijbqindtnd дп-фтт

-i|bmumdUmd i^ibql ßufmq 1 piinTlmpmq QdgminmnJZ'n nlSqpdm gmfimgQda-t)

:Qpiubmç ijdqiq9

ifginb 'i|giul| "ijgiu çmjigmdmgfiqp? ррГт ?gtjp iq liuhii|bgmq piudqgdijirijinim] iu piudqgumddmd Zadu gmfmptqdm tqmg } piujiinfmqmfimd 3qp gmfdiuinmal?f\

:JimIqg?iJgmfiinrTU| lfm i|lnufp hj iq (ludqiq? дфпф -mijmpmp Imfßgm iq mtiüqg gmlimhimgiuilm? "] Qmjunpo "liuluq llD

-ui? flilu •fimdqddmm gmfymlibql фпиГр pin piu|iRnßil|J^rj pmbgm gi|<$miim -gqil -шпптф .piugmq gmiqilq ljq dqggiufdiuliinmiinngçgmtim JimilbmZiu liuilqg?ilgmfi -mmq ()nil]mlignibud ßgqih] ïldqgl)mtlqdilmin p gmlini|ibq-] -.aaqpdm gmfjmnqs

:illiudqp gmpbilmtimnmli ?i|gm>)inmqmpbmd ilgmriiuuimg' -t> ") lqlmmd^li 'ilil -qpliul] gmhmdli i|ilqofIgujdblin i|dqginqbrmimdUmd tu[im|mi) |itilqgum i|fi?mi| ф|ф

fr

uiiuqnpöiliu£r qpuil{iuünipjuiü giuGt|: U^luiuuiuiGpp liiuqdi|uiö t 1S8 tgb|)|ig:

U.2luujuiuj0pl1 hfuîGuiliiJuQ рп^шОцшЦподщОц; "bhpiuömpjiuGji рищЦшдшй 1. hpl)ni puid[iGGbpIig: UnuigJiG pmdûniiî шрфш! t [ípiuGiuhujj hmiímjQpúbp|i óüuu-L(iipilmö hi libwuiqui inbquj2iupdbp[i huiímnnui rupi{uiq|iöp: Uju piucífiniií (¡hplpu-jwgilmiS ЬО WbGuipnGujliiuû bpiuGJi jnp' OuipiJujliiuL. ФЬр|1ш, Pmpi|iup|i. Ч-шф-[Ш, -ßjiuiiuipuj, -ßjiuqiuq bi Яшршг|шОш qiuiIiuuGbp]i ui2|uuiphuiqpiuliiuG i)|ippp bL GpaiGg qjntqbpli uiGiliuGiuiSGbpi]:

Puippumiuqjiiniuliiuû шЦйшр^р фшиитрЬО uiinbûuifununipjLuG uiptijniGpGbp|i шйфпфгщ bGpiupiudliGG t: ГКипиШилфр^пг! 21'2ш00Ьр11 [bqi|ujljiuG uuupphpuil|-Qbplig jnipiupiuG¿jnipQ qGuJhiuimJbi t Qmju uijl ibqiluipuiGGbp|i, bL шири (1-. P. SuihnilijiuGli шпш2 ЕШ2Ш&, puippiunGbpli piuqiîuihuiuiliujG|i2 lpuiuuliiupqituiQ uliqpniGpGbp|i huiiîuidiujG: Ujij uinnuînij |unui|iuôpGbp|ig jmpuipiuü¿jnip|i uu|jui|-Gbpp liiuiSbiiiutmJbL ,SuihnLl(juiO|i «-íuij piuppumuiqlmirupjiuG GhptuönipjMifi »

qppniiS qbuibqilmö 120 puippiunûbpji ni {unuiliu&pGbp|i 100 hiuinLpuG|!2fihp|i ui-iTjniumlj]i hbin: <í,iuiíbiíiuinrupjuiG mqjniuiuljji lupiyniGpGbpp u|iupqiuii bG. np -ßjiuqiuqPnipi{iupli Junuiluj&pGhpp Cijruu pnjnp funuiJujöpGUplig ni puippumûbp|iç) inuipphpilniiS bG huiinliuiGli2Gbp[i lujGuiJiuli риШшЦпф npuiiiuJiG qbpiuqiuGgmií t puippamiujliG uiuippbpnipjuiû йшЦшргри^ц: 11ш G2uiûuilpmi I., up lili(iinpiiliiiilpu(i hpuiGli •Gjiuquiq-Pnipilujpli iniupui&pniiS brpiiír funuilujöpGbp]i múpnqsnipjniOp GbpljiujiuGniiî t прщЬи umuiûâJiG ршрршп:

•ßjujqiuq-Pnipillupli ршррилф funuiluiöpGhp[i puippumiuj]iG hiuin4iuG[i2Gbp|i pLuGuilpitj iuiîbû}ig iui{b[Ji tíntn bG puippiunGbpJi lupbibuujG |uiîpiuligiupjiuG Upui-jiiumjiuû ptuppiunuijuiipli Puijmqbmli puippiunJiD' 4iui5n ljbGmpnüm[ (PnipijiupliG 26, -ejuiqiuqi) 23, -ßjuiiJujpiuG 24.5 bL <3-шф[иШ 25), bi Snirçujjli puippuin]i "Unp апщш hi LJiiliuuuiG JunuiluiöpGbpJiG (Ишйширшлиш^шйшршр' Pnipi]iup]iG 27 hi 26, ^и^и^ц1 25 bi 27, -ßjiuüuipuiG' 27.5 bi 28.5, Ч-шЦциШ' 26 hi 26); Uupu Guihi puippumGbpJ\ uupUivSinjaiG (uúpmlignipjmG 4,iuO\i Oiliçpiuppiuuuiluiipli ' V|iui-nliGli puippiunliG' >4.uiptibG[iu IjhGinpnGnil (PnipiluipJiG 26.5, -ßjuiqujqti 23, -ßjui-úuipuiG 24 hi О-шф^шй 26): Ччци 4 tunuiluiöpGhp{i тфрхцОЬрц huuSbiJuuiultmS bG lífiiíjaiGg hbin, npinbq Ji hiujin t qiujjiu [unuiliu&piujJiG iîiul}iupqiuliliG pGnpn2 inuippbpmpjniG: ЧЬрдпи! трфш! t Ъпр Sniqiujli, OuipiíiuhiuiJi, cl>bp|iiuj[i hi Яш-puiiiaiGJi JunuiJuiôpûbpJi iJiuuJiG hiutfiunnin inbriblpupjniG:

I UHU

■{(¡¿jmßujpujßmpjmG

4,GyniGiuliiuG hiuiliuljiupq: Ршррипф [unuiIiuöpGhpG pGqiudbGG niGbG 50 hG-¿jniG. qpiuGgjig áiujGiuilnpGbp bG 7-p' ui/iii. о, ni, t, Ь. П> ш: bplipiuppiuuGbpp bpljniuG bG' (ñ) тш hi Cb) lit:

ÍïiunujâLujütiUp liü 39-(i. i>uititujiiuiii>' p'. p, iq, ф, q', q, lj, p, q'j, qj, Ijj, pj, i i], ui. p Л". Й, b. g. 2', 2. 6, bpltfuipp q/q. {u, q, u, d. 2. Ц.. ф. Щиицирц tí. j, Q, р. п. i. h:

Cb2in: Ouippuin|i pn|.iip |unui|uid|>GbpiuiS 2b;uip ii|u|nu5 t piun|i i|bps>GunliuGl||i áuij(Uui|np|i (||uu: f!um|i iufi|i liliui l)uiu|i|uu1 ¿Ь^иц] iiiIiI|Uh|iii|ih|ihlS t. lî^uimiqhu i5Gui[niJ i|bp?GuJiJujGlpiiü:

<Qjmûmi]inluaipjniû: 1. OaijûunJapûbp: U. <|iû huijbpbG|i lu ¿mjCiiuijnpp pniiip q|ipi>bpniiS I4 Ipupnq t i3Quj[ ш, |iû^iqliU tuljuiG2>tuGqui6/(üiGqtuä), öiunaij>íruinui: (iíi-2PpQuLij[iQp uiuljuii] miupuiöi[uiö i)|ippuij|iG inuippbpuili t bi ¿l)uj -ßjuiquiqniCi): b. иГ^шЦшйЦ pumbpji uliqpnitf luGhGniiS bGp jpt. op]\Gmli' bqG>jßtq. bu>jßtu, Ьрр^рЬф. bpq>jQtpg:

ßuiqdiuiluiGl{ puinhpji uljqpfi b-ji |]|||!шд ипЦпршршр niGbGniiS bGp t. opliGuilj bpuiq>tptuq, bpl|uiGp>tplliuGp:

d-uiiiuiGujlpjjlifig liuijbpbûniii GinjGiugiuö h ht t hG¿jniGGbpQ puippumniiî uiuip-pbpuilpjujô hG, iîbl||] qpiuljuiû huijbpbG[i t-G t. Jiulj tfjniup ЬрЦршрршп h-G:

OpjiQml|ûtip|ig bLGb^nil Ijiuphji t uiubi, np qpшpшpJшG puiniuiîligji h ujuipq áuijüuiijnpli фйшд unijnpuipuup uiju iniupiuùpfi [ипифийрбЬрпк! шпЦш t bplj-puippuinmljhpiq h(Jit): Auijg ljujfi Guibi puigiunrupjruGGhp, JiG¿iqbu'uiGbp>uiQtp, gbpbli>gtptq hi uij(G:

Piuppuinfj pnyîp iu;n.4uií>j;Gu¡muíti t iónprpii| uuünpri2 qfappiujûûpp niGUG а ЬрЦршрршпр:

b-Ji hú¿jiuGuii{intuiÍuiG iSujuGuiliJi qbiqpbp bG' b>fl - |hqni>iliqta, [ubd>{utid/-qjxtf. Guxbi piunuiuliqpnur bpbljn>lipJiqniG. b>m - tfJiuijG тпЬгр-Ецщц pmnniii. b>D - lîJiuijG bqniGq>|iximûq pmnniú: b-G uqijbi t huijhi]i>luujilx, hpuilj>niuli рш-nbpnuS:

t. Q-pujpiupjuiG t-G iSGniiS t iquipq t ¿ujjGuii}np, JiG¿iqbu' puiniuuliqpnur tq->tp, t2>tz. pt>pt pumbpntú. t>b niühGp lilupiul¿t>qjlipuiqjli puinnui: Qt-G npiqbu iquimuiujiiuiüuiljuiG ршп íSGniú t ¿b hulj npiqbu oduiGrpuli pшJll dtuinuiliuiO Gbpliuijli bppnpq qbiSp{i ¿bl quinüniiS t ill:

Q-puipm¡\juiG tfig шпшдшдшй t-G pumji uj6iíiuG \\UujpnuS Ipxipnq t hG¿jniGu^intui|bi M1- opliGuili" ЬгФ^т. Ijjtu-lutiunu

M рщпр гфррЬрпи! tL iSGniiS t шСфпфп{и. |iú¿ujhu h il1 U =>t1LÍl4- q}iG[i>q'jliûb: h ümjúuii(np|i hG¿jtuGu^in|unipjuJÚ rîuiuGuil{]i qbujpbp bG. h>ni - hli2ng>ni2niGg (-ßjuiq. 4- PnipiJ. -ßjuiiJ. Im^niGg). h>p - öJiömqJiL>dxiö-quiL (-ßjiuq. írjjqqmL, {rpqqm^). h>h - ólipin>í>bnin:

Pwi¡|i ujfiiîmG dun5шGш^^ i|b|i2GuiiJuiül)|i (2b2inmlj¡ip) t»-û hGyniOiu^inluilnid t Q-Ji 1)шй uqQiud t:

4-pmpiupjmG 11 |ônpipupjuiû pmjbpji ûbô üuiup luGgbi bG h ^önprpiipjmG: ill óiujCiuiiliipi!. прщЬи l[uiGnG. рпщр nlippbpiuCi iSGniü t шОфпфп^: Ршдш-

nnipjmGGbpp иш11ш^шр|п| hü' m>n. v5u)ömü>ümöüü. l|uilpmi>Vjuil)nri. iu>o. qini|u>qpiplu: Pumfi uißtfuiG duii5uiGiul| 2b2uuul||ip ni ti (цириц I. ipuiiGiui p tpuiï uriqht:

П. irfiiuiJiuGt) piunbptl uliqpntiS n-G qumGniiS t Un |iG¿u|bu nuiG>i}nin. ii|ià>i{ring: PiuguinnipjniG t niJ>oil huipgujl)iuG qbpiuGniGp:

PuiqiiiuiJuiGlj piunbpfi uljqpniiS btu n-G haiöuifu ijiunGmiS t. iln(ijnip). |iG¿u|hu' nulj[i>ilnuli]l. nprjti>4nnpli:

U"}i ¿uipp puinbpnitf n-G üGniü t o. )iG¿ujbu nul¡p>ouljon, n¿|uuip>oJu¿uip: PiuqiîiniJinûlj puinbpji uljqpfi n-G bpljni hiugnpqiutpuG n niGbgnq piunlípniú iSGniú t o, huijnpi) iluiGtifl n-G GnijGiqbu lîGniiî t o, fiuLj puijmt|UjG h|uípt¡pimí h(i-¿jniGu^in[uilb[ni( ipunGniiS t ß. ninpb|>oiop/iloip[i. ощрЬ^, <>|iopb|>opop, opog, o-

псрЬи

Q-puipaipjuiG puinuitSfigfi n-G 2b2int}iuö pb tuG2b2in' Ijiupnq t rpunGiui ii (npiy qjniqhpmiS nip) bplipujppuin: PumunStigfl n>ñ фпфп[лтф.)шй op]iGuiljGhp UG iu-inp>u«lñp ilbpgiuöiuGgni} pn|np ршпЬрр, pnrjty>p'ñlulj, png>p'ñg, nui>nin (i|bp2uj-öuiGgp):

PiuniuvJ^jfi n-G uiilblJi huiCôufu hiui(uimiuptiiî t lîGniiî |ip qpiupiupjuifi liGjni-iSfiG, ¡iG^ujbu' tunpiuG>IuopmG, gnpbiuG>goptG:

Л Ьр^ршрршгфд uinuij тЬгф t niGbGnitS Ь>ф hG¿jmGiui|in|unipjni(¡ (f'>-ut|)i|m-p{i, Ч-шф|ш), tiG¿U[bu' Ьпр>фпр/фп10р, Ьпгрфтг/фтр^. Ьпш>фпт/фпцз1п, hnpp>-фйпр/фтрир, ЬпшЬ^фйтЬ^фтцшЬ^, Ьтпгнпьр>фп|л-фтл uiGh].:

С. hJnuiliuüpGbpniü liujG (jnpóuiriniü niGJi д-G: bG^iqbu uiprihG iuub^ büp. i|bp-jpGpbp (Guiluiu2b2vn) iJuiGlifi ¿injGiuilnpGbpp ({i, ni, ш, o, b) hiuöiuju bG hG¿jin-Ошфп{ифи>$ рф: "bnijG llfitfuiliß Ijiu Giubl puinbpji uiöiiiuG duidiuGiul):

LT{i 2ШРР piunbpniiî lujq p-G pGljGnit! t n¿ pb imJjuiL dujjGiuilnpli inbrpuiS. шд 1ф hûjjmG hbinn, op(iGujlj' iuritip>uiri2ili/uiJil¡pGbp, mubr)G>iuuhn/muIußGbp, qini^u>q't2l.olu/qeiIueGbp, £rmrüil)>&iurijili/iminlll}^tip bi uijjG;

A huaqiuqji huiilbinul- -ßjuiqiuqji, -BjiuiÍiupinjJi npn2 qjniqbpfi. Q-uitJ)iuij[i -fijui-tiuipiujli hl M.. Pnipiliupni npn2 qjniribp[i [uniuliudpGhpnuJ iniupuiöi|iuö t óujjGuj-ijnpnil иЦифщ piunbpfl ul}qpniú h huiquiqfi huji|b[niiî[i, liG¿Ujbu' bpljujjG>fcp-qjiïiG/htpqjiùG/htpqjtG (-ßjiuq.), hti2ng>ni2nißg/hni2niGg, umni>huinni. ¡iiíuiQuJ|>h[i-tiuiGini. uijqnig>tpmg/htpnig, bpbl|>tptq/htptq hi iuj|G:

II qpiupiupjutü bplipuippumûbpfi ¡¡mipnjimipjmûûbpg: llj- piuniuul|qpnuî tu pumuitfJigniiS inj bpljpuippiuni] piunmáiujG)ig шпш? rpunGmiî t t. op|iGiul(' uiju->tu, uijii>tm, iujQ>tû, vujL>tl_. uijö>tö, bi\pviijp>m[\iuitp.

öiujp>ötp:

OiujGimlnptig lunujg (ÎGniiS t шОфпфп|и. opjiGiulj" !iuijbiJi>huJJiJi, i]mjUibi>iliu-Jtlhl:

PujqduiiJujGll pumbpfi ijbpgniû iuj-p l)npgGniú t Jip J-G. op)iGuitjühp bG' qmp-

iquij>qmipiu/(.ßjiuq. q'm|u|ui). öuinuij>öuinui bi lujiG:

Puinfi utiîtfuiG duiiSuiGuili uijq j-G i}hpuil)uiûqGilmi5 t hi inbqji t mGbGniiT iuj>t hG¿jniGuu}intunipjniG. opJiGuili' öuintp, qnviptp/q'ni^iqtp hi uijtû:

U"}iu^uiGlj piimbpfi ilbpçniiî uij-p lîGnuî t uiGi|mi|\n)u. opJiGuilf huij>huy. ijuij-

U.1: Pumuiuliqpniiî bL ршший^гай puiquiâuijGJig шпш? qum'Gniii t o. |iGj-щЬи' oá>og. о j\h G h L>o}u Gbi/c^Gb^, ишор>шйор, fiioujip-fuoiiuq:

"UnijG qjippmií áuijGunlnp|iij идти? i)uinüniiS t un}, liG¿iqbu' идЬр-ииЦц. Iiiul >hmil, iniuiiup>uiiutluip bi ищй: PmgiimnipjniGGbp UG uiquiiG|i>iuqni.Glili, чипрЬр^шфиЛ^, i5opnip>iS]ipiiip: bui bpljpuippiunp npiqhu IpiiüiiG upupqbgilnitf f qumGuqnil t bi b, JiG^ujbu \buipq>itmp. gnpbuiG>goptß:

Ьш>ш niGbGp bpmGbmli>tnQmlj pmnniii: Ьш>т niGbGp' lipbiup>jipnip/hjipnip ршший:

Q-piupiupjuxG aiGgjuuL qbppmjji huq ilbpgiuilnpmpjniÛQ uiju ршрршп[1 uiiîbGui-puiqiîuiàbi nt ЬЬшшрррршЦшС hpbinijpG t: "bbppJiG hi lîJigJiG PnipiluipliGhpniiS, ilhpliG Йтрфирт iî(i humu(liiôntiî, Ч-шф^ииф qjniqbpji vSbö iSuiuniú шJG fjuipàh^ t tj.. opjiûuilj' qpbm^q'upti., pbpbiui>ptptL hi uijiG: M.hp}iG Pnipiluipni junui}u)ö-pniú -EjunSuipuijJi [unuilaiöpniG hi O-anJiLuijji hphp qjniqbpnuï r)iupáU\ t tip opji-Giulf qphmi>q'jiplip, pbpbui[>ptplip hi uajiG: -ßjuiqiuqji [ипифидрпи! rpupáhi t tp. opJiGuilj' qphuq>qßptp, phpbuip-ptptp bi ищй:

buy: - Q-paipuipjuiG pumuiilhpjli Ьпшршрршпр ujujpqi{b|ml qtunGniiï t t, JiG¿iqbu úuiqhujj>iíuiq1;, ppi}huuj>p'pnpt, фигрпЬигрфЪиЛ:

Ci-piupuipjiuG puinuii(t¡p2[i bull Ьпшршрршгф qfiúiug lunuiJuiöpGhpnuS Ipu Ьф ubvui>ubii pumniiî bi~ oil piupbiui>p'uipoil puinniü: buupG pumfi qjitfuig шп1}ш t ofuinp ó bip:

Ьг-. Piunuiújijniú hi pumuiithpgnuS bi-Q qiunünití t bl Ipuú hi|. [îûjiqbu uiGâ-(ibi>iuGdQpbil/iuGdQilbp. uiphi>uipbii, qbi>qbi}, huipbiiuG>huiptilmG, àbibi>dltlbi_: U| tiinp>huiljlilnp/[uuJiJiilrip ршгф üb? bi p qiupdb^ t W:

in bpljpiuppiunnil puinuiultqpji qJippnuS niGbGp 2 purn" Jiirpjptq bi }np>}ipui. npinhq uniaigliûnii5 GlpuuuJruiS t ln>jpt, 1шЦ bpljpnpqnnS [îis-li hûyniGu^nfunipjniû:

Ршпш1ф$>пи5 Jil-G qumGntiS t ni |iG¿u|hu uji|np>iu|nip, ó[n(i>á'niG: |u>jh op|i-Guili t q|uq>q'jhi\/ (Ipu Guibi q'jptq): )n>}i op)iGiul| t hiuplnp>huipjip/luuiplip: |u>-h opliGuil| t iîliimiû>iîhnnG: Piumm|bpg|i jn-ji q|ii5iug ш Ci h tip fii|- |iG»U|l¡ii upu-ш]и>1цшифф

ilj: ripiqhu IpiiGiiG ipuuGnuî t m. op|iliuil|' pnjp>pnip. pnjG>pniG: Ъ1риип|ш0 • üliiuVi piugiunmpjniGG t' pnjp>p]ip/ (p'mp):

fliiu-. bpl|piuppiun|i quiiiGnui t; фи. op|iliuil|~ |iiuu(iui|>lpiliuGuit. Gniuq>Gpi}lui:

Uuuinuu0>uuinn0/(uiuint]l4ui0) ршшш! ÜlpUUll|llUÍ I. |UUI>n. l|iuiliunil)ti(i lu |l piUujCilUyniÜ. |iul| l)dntm|l>lj'll(juip, pUllllUÜ п|ш>ш U|Ul|Hllj(|llllV. fíit hplgpuippuinp ijumüimS t lit. opjiûuil)' uiipul.u>mri'iltu: Пф ЬрЦршрршпр ipuiiGmü t ф1. op|iQuil)° уушррдвоФн. qqm|i|>qQqiJbi: III puuiuiàuijGGbpfi фпфп1ип1р;т00Ьр[1: 1. í>uijGhq u]uijpuil]iuGGbp[} n; фи|ши njuj^ piunbpfi uliqpnit! 2GibqujGiutniJ r¡iunúnii¡ ЬО ¿O^br] ¿lujGbqGbp: Op|iQuil|lit¡p hG' piupip-р'пшр, qniit2>qoiît2, qbi>qbi{, á[uG>ómG, gujpr|bi>2'umpbt: Uju IjiuGnGp jji тшршйЦгий фп|иш^ш1 ршпЬр|1 1[рш:

Puinunîtigniiï ni piunuitjhp2nuî b'i Ijuipnq bG 2<J¿bl fumtbpji tjbpiuútjbi, |iG¿u|bu' г)шрр^й>ц'шрф(гС;0qG[iL>típpGh^, pnipq>pninp, фпр<5>фопд, uip$>>um¿ bi Ipiipriq bG i5Giu[ шйфпфп^, fiGiiqbu puiiSpuilp>p'uuîpuili, duiGqxhuGq, piuGîib|>piuGqbi. JuiuG(ibi>luiuQAbt, lpjjiSnip2>Uuipùniû2 (bphinijpQ puiguiinpiJniiS t Guifunprpiq nQ-quijtiGGbpfi uinliuijnipjuiiîp) b'i Ijiupnq bG [u^ujGiul, fiGjiqbu' mqpliip>iufuiqnip. tuhqqb^>luhluinht, piuquip2>puuiujis (bphinijpQ hiuinlpuajbu lpuGnû|i t i|bpuiîHlnuî r\-JiG haiçnpqbiJiu, npinbq lip hhpp|iû uibqp t mGhûnuS n>lu ijimjinlumpjnifi):

4.bpnhli2Jiui IjuiGnGGbpG niGhO Giubi piugiunnipjniGQbp: Прп2 piunbpniiS Gi|ui-quiqnijG CÏJiu^npGhpJi hiuiSbüminnipjniGp h|itfp t шицфи upujpiuljiuQ ptuquJÔLujG-Ghpji piunuJ2iuppnipjniGp huiiSuipbi ujupugnigiluiö: O-puiGgfig bG' p'uipji • puiprupjuiiîp odmijuiö. piupjl • pbnGiuinuip. qjjip luQbi • pmripniqfip luGb^. qjjip uiGbi ■ Iun¿pGiinim}bi. q'uipdiuG ■ ôrçnin, hiuprç. quipiIuiG • pnidnnî. g'nip uiGhi ■ I. pp2bi. 2. фибшпЬ^ gnip uiGb]. » huipiîuiphgGbi.

O-nil optiGiul{Gbp ¿IpiiG, piuGqli iuju hQyniGp ¿Ipu фп1ишшт ibqruGbpruiî (ujiupul}. lupuip. pnipp.):

2. ктц iquajpiuljluGGbp (tq.lj.in.&.á): PumiuuliqpniiS iSGniiî bû идйфпфп^: Рш-niuúfijniií bi ршпшЦЬр2пи5 hiu Ipupnq bG iSGuii шйфпфп1и. piujg hiuinl]iuu|bu nGqiuj|iGGbplig hbinn hi GpuiGg ujqrjbgnipjiutfp Ipoipnq hG ЦЬршйЦЬ^ üuijGbqGbp|i: PiuguinnipjntGGbpp t)iuGriGun|np i5|iinniiS ¿hG iquipniGiuliniiî:

3. CQ¿hri íunil iquypuxliuiGGbp (ф. p. p. g. p: UniJnpujpujp prqnp гфррЬртй tl CÏGmiî bG иШфпфп1и: "ЫрлипЦпп pujgiunnipjniGGhp hG.

Jvmi 1]ujiS 20¿bq {ипц piurpuáiujGGbp|ig lihum -E-G l|npgGh|iu| |ip ¿Gjtuinipjm-Gp ilbpuiöilniiS t ujuipq funii Ij-Ji, JiG¿uibu' Junup>}uoulj. i5hqp»ihjulj, tf|unp>iSlnnlp funii pujqiuâujjGGbp|ig hbuin p-G 2l¡¿hiiu)qplp|bpii| i|hpiudi|uitf t. in |i, |iGjii|tiu qujqptul|iuG>qïuIumiuliUjG, Gmip>Guj$in:

Q-в, npn2 ршпЬртй linpgGb[ni| fip p рш^шпр|)^р ijbpmôi[ni\î t. ¿-Ji. |iG¿ii|lur

UJ¿l2>UI2ll:

йшрршгф ¿ ипиЦш&шОдш! ptujbpp фгфшШдфпй hG ti unutpu&iuGgliG. iqbu' фш{и^ц>фих{иОЬ1, l[U|¿t¡i>lipuiGhi ht шдС:

f|luijpiul|uiG puirpuàiujGGbp]ig q-G, Ij Ci bi p-G Ji hi t uinui$>üujihqiliuj|iü óuij-GiuilnpGbpjiü GiuJunpqhiJiu pduijGiuGrnd hü, jiG¿iqhu qhpuiü>q'jtpuiíx, qhuiliû>qjt-гфй, puiphlihürpuü >p"urpJil]jtGpiuG, pt¡0|i>pjtG¡i hi ujjiG:

4. QuijGtui ¿фш^шййЬр (i^, à, rj_, i^): UpuiQp pnjnp ijlipphpniiS tt. Ijiupnq UG üGuq GnijGp bi luliûiunni фnфnJгlnlpJIllG ¿bG Ijpnid: UJirnjO hiuuilpuG^uiliuiû t П puiquiduijGli qnjnipjni|i hi lunq ni 2Ú¿hq funq iqiujpiuljUJÛGhpIig uiniu? П>1и фп-фп^итр^Ор: Л.-0 umlpu f ш, hpljni áiujGiuiJnpGhpli iSJigbi, JiG^mbu' qhqliG>q'h-qJiG, bi p. d]i áaijüuu|np|i bi huignpijnii óuijGhq puu]uiûuijCiji iSJighi, ]iü¿ujt¡u' iu-rinitu>uiq4tu, piurpuQfip>puiqG]lu:

5. luniL 2ФшЧшй6Ьр (и, [и, h): UpiuGgJig lumugJiG bphpp ипЦпридршр pn-inp qjipphpnid dGniû hG шйфпфп[и: bphiiuQ hlpiq фпфп[ип1р.рийОЬр]л hplipnp-rpjulpjuG IpuGnGJi ¿hü ilbpuiöilnid: Kjпц hG¿jniGunjin)uiSiuG opJiGuil]-Ghp hG:

U>q |unpliu¡u>luopliq bi üiupqtu>üiupqjliq pumbpnid:

U>ö (ljpV|ûnLpjmi5p öö) фпфп^ипщтй 1)ш iniuuGiuiJnpiulibpin uniG>&öniG üujuüfiljruü, JiG^iqbu h}ií)&niG, i[uiü&ntG hi iujlG (jihuipljb' jptnuniG, piununiG):

Pumujuliqpfi Ju G hfl t фгфдфпй (Pniiliupji, О-шфри, -ßjmilmpm) Juiuqnq>hm-qnq puinnid:

<-Ji фпфп^ипц^тООЬрц bplpii hJiúGiuljiuG JutíphpJi hG puitfuiGilnid:

I JunuSp- Piuniuuljqpniú h-G dGnid t шйфпфп)!! Ipiiiï quinGnid t 3):

JPumuiuliqp|i h-G шйфпфп[и t dGnid, hph GpuiG jji huignpqnid n bplipiuppui-

np. LUJL hG¿jniQGbp|iQ Giufunpqhijiu h-G dGnid t h, |iü¿iqhu' huiq>huiqq, huiihi>-hiuih^, hiud>huid:

Piumuuljqpnivî niGhGnuS bGp h>$> фпфп^п^тй, hph Gpuiû hui^npqnuS t n hpljpmppiunp, Ьпг1>фш\, hnqbp^nqb^, 1тт>фтп, ЬптЬр^фтпЬ^, hnmninhi>$ñ-шфпт uiGhi, 1тр>фпр, 1трр>фппр:

Uju luúpniú h ji luGlpîiuG Ipud huiiJbiduiG ииДри^шрЩ opliGuiljGhp IjuiG:

II funiúp - iriiiuiliuGli ph puiqduiiliuGtj puinbpli ul}qpnid, puinuidlignid IjuiiS pui-niuilbpjniiS h>Ju ifimjinfunipjniûG niGhGp. opjiGuilf liuiii>fuuid, huig>Juu»g, hnq>-Juriq. hnp>2unp, hmdLup>Jupiîmp, uih>iulu, 2iuh>2u4u - 2ш1иЬ]., u|iuhh|>iqiulubL. piuh>p'iulu bi lujiG: TjiuJuiuàiujûiuiJnpiujfiG h hiuquiqp hiu Ipupiiq t hü.>jiH(¡uu|ui|iu|t¡L lu-Ji. |iG¿ii|bu iu|bmp>Juiui]nlnp: b-|il|in fuiîpnnS tL p |iy libuin np-ujhu Ijiniiil Ci. GliiuuH(miî t GmjG h |i uiûlpiitï. |iG¿u[t¡u' (unGmph>íuoGmp, 2Í¡ii[ilip>-2Gñpp:

6. SmjGnpqübp i), d, j. G. u. p): L hi U" AiujGnpqGhpp pnpip qlippbpiud dGiud hG iuCu|iiu|in|ir. X.bppliG Iii U"|i5|Ui fiiupiliupliGbpnid m 4-iui|ipuj|i hlidGiulpuG diu-

uniiS i|iur|iulpuinujp i)hppiujp niG]i tl i}hp5uii|npiHpjniG: 4lip|i:; ■ p' ap|mii5. -ÍJjui diupuijJ) n/]? imupitidpjuii hi П-тф^ш^ bpbp qjmnbpimî uiiilpu .. ¡ip i|í¡|i?iui|n pnipjniûp, Jiulj -ßjiuquiqnid шйрп^^шщЬи ифрпц t -tp i]bp$uu|tipinpjni(ip. luluu miîpnqj щшшЦЬрр. huiiiiuphp» huiiîppphi - hmúppptL / hmiîpppjip / Juuiiîppptp, m r|uiL>iurpui - luquigtl. / lurpiigjip / ищшдЬр bi uijiû:

3-Q pûljûniù t IpuiS ijbpiuöijniü t h-Ji. npp -ßjuiquiqniü Ju]i i)hptuöi|nui: 3bin>jptq puinniiS j-G lîûuigtl t шйфпфп[и:

"Ъ-û ип^пршршр pnjnp qjippbpnuü iSGniiS t шйфпфгф1: Q-puipuipjuifi^G il tip?111 LjnpmpjmO mûbgnfi uiulpuijiupjiij piunbpfi(iG-(i щшhupuGiJhL t p <5bmi(. o[i|iiiuil| vSnipGxîmpp, vnuiuG>uiUiuup, tumnû>Jumnp: Piuqúuipliil rçhuipbpniiS uijq qpiupvu-pjuiG Q itbpjmilnpnipjniQp niqqmlifi pûljbi t. op|iûiuli' pbnQ>p'hn, qumpG>q'uin. áni4G>ánül:

Íl-G pnpip rçlippbpruiî iJGniiî t шйфпфп^и: UnGbi>uiQbi pmnji n-G pGl|bi t: Piuppumniil p-nij иЦифщ piunbp ¿Ipiiú: Pmijmiî[ijnii5 p-G iJGnul t uiGi|itu|mlu Ipuiî qiunGruiS t п: Рштш1Ьр2пи! bi àuijGuiilnPl'g urnuij p-G шОфпфп|и t, piuiiiuàujjGJiG Guifunpi}b|Jiu niGbGntil bGp p>n. |iG¿U(bii qiupfi>q'uipfi, qpnjg>qpnig.-bi ршрй>р'ишд, gnipin>gninui:

Puinuiilbpjli p-G umjnpuipuip lîGniiS t p. JiG¿ujbu' uiiîpiup>uiGpuip, iujuop>tuop. uiGbp>uiGtp. uiprçiup>uinpuip. piuG2iup>p'iuG2u»p, 4lvbn>pp2hp. qcJruujp>ri'ndujp. inp>pip, fuúnp>juilnp bl iujlG:

P hGyniGG pGlibl t шр2шп>ш^иш, rpnpu>ii'm.u, [ишр2Ь|>[иш2Ь^, bppui|>tpuH. бш0ши!шрь>бш11фш, Gbpu>Gli, 2pujriujg>2'uirpug, ophGt¡i>oJuGhiyo2Gbl, piup2b|>-рш2Ь1, Ьрр^рЬф bi 2шр^р>Ли<И1 pumbpnui, hi b JunGiuphiîuiG piujbpji hpiuiSui-juilpuGJi bqiul^Jili àbibpmiî' pbp>p'li, 4Ьр>1ц11, rjjip>ti'li hi ujj|G:

h irnu

PbiiupiuflmpjmG

I. Q-njuiljuiû uiûmû: 4,nqGiuljJiJi IjiuqúnipjniGp-. Ршррипф lunui(uiöpGbpnu5 linq-Ош1ф pililo IjiuqiSilniC! t bp. übp, uiG, p, шйр, hGp \SuiuG|iliGhpr^:

UujIjiuiJ qnpöujönipjniG mGbG hbmbijiui lîiuuGfiljGbpp, npnGp uipmiuhujjinmiS bG huiiliupiulpuG fitfuium. (m)Jip. luGJip - pjip • 1фр):

•<ntn4Gbpp hi GpiuGg IpuqiinipjniGp: Ршррипф JunuiliuópGhpniií с)ил5шйш1|ш-1фд iupbib[uihuij qpiuljuiG |_bqij|i GiIuiG huijgiuljujGp ¿biiuptuGnpbG ¿[1 uiiuppbp-ijnitf nirppulpuGJig bi mpuil]uiG|iy, (îû^ujbu bi ubnmlpuG|j' uipiuliiuG|u): innippli-pnipjniG mil ßjninJi liGujgiuö pn^np piuppiunGbp[i, ¿l^iu.niií ЦЬр^иЩпрфи} Gbpqn-jiuljiuG hn^nilp. GuiJuiuipxiunipjiuG lîbg iujq [ii!iuuinni| qnpöiuöiJniG t тгрни1|шй1>-fiG¿u(bu' ß-lypuiQ poj. iSiunp l|iu bi ujjlG:

niqriujtiuiGp ршгф nii)|iii Л1нП t,' hii[iu|iulpu(i qpn ill¡pyuu|n|inipjimlp. |i(i;ii|liu lít 2DiG iliuqqbg, lít tptjuui i.iug tj.uiil bi uij|G:

SpuiljuiG hninilQ ЦикрЩтй t lu ni, фш hi uijl pbpnijpGhpni}. jiGjujUu' puipji, puiiini, орфи hi iuji^G: ílpujhu ilbpiuqjip (hiuinlpugnigjip inpiulpuGp, pGiiqbu dui-lîiuGiuljwljJig qpiuljuiG hiujhphGniiî t, lîfyin qnpöiuöilnid t luniuGg npn¿li¿ lmijji. op]\Gmli tpttum. \iihnp, puiüni qopnipniGp hi uij|G:

lunuiliu&pGbpniiS miuhinpilniü t lipli bi uiGöJi ummü: t»pp umdiuG qbiqpniü ni-q]iq JuGqJipp rçpilniû t mqquiljuiGniJ. op)iüiul|' I|oi|p ilonptgji hi uijiG:

llGàJi lundinG qhuipniü mrQiq fuGiifipp qpi[niiS t тршЦшйпф opfiGiuli' IjoiJJlG üonptgii hi mjiG:

PuiguinuiljuiG hn|ni[p Ipiiqilijniii t Jig/nig ilhpguiilnpnipjniGGbpi^, liGjiqhu' uui-pjig, piupfig, ijriulpng, q'uipnig hi uij[G:

сНийшйий) G2uiQuilinq puinbpli piuguimuliuiGp I]uiqi5i|mi5 t Giubi t ilbpjiuiln-pnipjiuiîp. opJiGuili' opi[uiGt, АшЦшйЬ, tpiluiGt, tptq^Gt, Jipliqilujût bi uij|G: Q-npöJiiuliuiü hntnilp ljuiqiîi|nii$ t -oïl i[hpgiuilnpnipjuiiîp. opliüiulf ишроф, ршроф hl uiJlG:

lunúiuG qhuipniú npn2li¿ hnq bQ umiuGniil niqqiuljiuüp bi inpuiljuiüp huiöiufu, fiulj piugumiulpuGG m qnpö[iuiljiuG|} n¿, оррйшЦ' ишрр, uuipJiG, urnpjig, ишроф

Лрп2 puinhpp niqqiuljuuGp qnpöiuöilnuS t Giubi npiqbu lpi¿uilpuG, piujg Ьшбш-[uiuliti qnpftuiönipjniG niGhgnq qnjmljiuGGbpJi lîfi úuiuG niGp Ipi^iiiljiuGfi luniuG-djiG dbi. JiGjuibu' niqq. ршр («huxjp»), Ipi^uilpiiG' puipti(Prnpi(iup[i)/puipm(-Gju> qiuq), GuiG(«duijp»), GuiGfi (Ртрф), GuiGuU-ßjuiq.), quiq(Anipi|)/inuim(-ßjiuq.)(«iib& pnijp»), hiuCSiuiquJiniuuJuuiGiupLup' qiaqji hi uiiuinm, ht iuj^G:

■<щт}ш.й: - <npii[nuïGhpp npn2ilniü bG inpuilpuG hnpulp óhiji hJiiSujû фрш: Ридрршпи niGJi nip hnpiilnid:

Uamgpß Ьп[пЦтй: Uju hn^nildiuG iJhpguiilnpnijpniGGbpG bG' uipiuljiuG -]i, рш-дшпшЦшй -Jig, qnp&JiiulpjuG -04. opJiGuilj'

bquil]t)~ ишр, иицф, uuipjig, ишроф hnqGiuliJi' uiuphp. uuiphpp, uuipbppg, ишрЬроф bL ищО: Uju Ьп|пфш1р iniupiuùi[Lu& bi oGqqpljniG t, hunnljuiujhu hnqGuil]ji plañid:

Ьр1цщрц hninilmú:Uju hnpiilúuiü ilbpjunlnpnipjniGGbpû bG' inp. -ni, puig. -nig. qnpö. -оф Uju hn|nitiîujG bG upjiuilpuGniii' duijGiuilnpnil ilbpçuulnpilnq pnpip puinbpp, pnjnp iuGnpn2 nbppuijGbpp. mhriiuGniGGbpQ, JiG¿u]hu' ¿}i, AJini, djinig, ôlioij, nimbi, nimtl.ni, niintinig, niintioil bi О-шф^ш, О-шфрп, Ч-шф^тд, Ч-шф^оЦ bi lujiCi. bphfuuij pump' bph{uiuj>tptluui-tptluni-tptlunig-tptluoil:

Ьррпрц hn[ni¡miJ: Uju Iiti|tn|ü4u(i i|bp2iiu|npiupjiuGGbpG hli' тр.-фш. piug. фш-Gtig/iluiGt. qnpö.-iIuiGo4:

■snimliliuG u|uiuil|hpp libuiliijuqG t.

пир], op luiíiun fipjiqniü 2Ш111ШР

in p. opi)ui ludpniliu ppjiqijui 2шФи,П11ш

ршу. optliuûjig/ uiiip^uiGfig/ JipJiqiliuGIig/ ¿шфшр^шО^д/

opijiuût iuiJQm{uiGt {ipjiqijuiül: гшфшв^шйЬ qnpö. орфиОоЦ ш^рпЦшОоЦ tipfiqiJujGoil ¿шфшр^шйоЦ Uiu, tiG¿iqhu с)ил5шйшЦш1||1д qpiulpuG hiujbphGniü. dunUuGuil) G^iuGiulpiq рш llbp|i hn|ni(nii5G t: <nqGiu4|i pfiij niûbgnq puinbp|i ujjq ábibpp Ji lnqnilifuili bli u|uiml)iuûniii:

Опррпрц ЬщпЦтй: Uju hn[niJnu5G ntGfi phptfiuG hplpn óbi' uipiniup|iG bi GbppJiG: Ш uipuiuipJiG hnpiiJiSiuG iJbp$>iui|npnipjniûGbpG hG inp.-uiG. ршу.фд. qnpö.-оф tiG¿uibu' niqq. q'nui, inp. q'pniuG, ршд. q'pnGtig, qnpö. qpnGni^: Uju hri|nijùuiû bG ujiumlpuGnui' рш, Gnm, q'iupniGp bi ui^niGp pujnhpp:

UQ GbppJiG hnpiiliîujiîp hninililniiî bG' 2niû. umiO. uniG bi d'niG ршпЬрр: Uju piunbpji inpuilpuG[i tpuqdiJniiS t ûbppfiG pbpiîiudp' puin|i ûuijûimlnpp ш |i ЦЬршОДпф PiuguinuilpuGli hi qnpàJiuiliiuG[i i{bp2u^npnipjniGGbpG bG' -Jig, -оф tiG¿iqbu 2niG. 2^0, гйЧЧЬ 2DQ°4.:

Uju puinbpfi hnqGuiljfiG biu Ji hn|ni|iiuiilp t hnpii(i|rmi:

•4/JÛqbpnpq hnini¡miS: <JiGqbpnpq hniniJiîujG iîb? inpiuljiuG|i ¿bip IjuiqC^iuiJ t übppfiG pbpiîuiiîp' niqqiulpuGJi ijbpgjiû duijGiuiJnpp o-fi 1{Ьрш0Ь|пф PuigiunuilpuG hi qnpöfiuitpuü hn|ni}inûhihpp ljuiqüi|nuí hG inpuiljiuGfig' uni|npuil]uiG -{ig hl -oij ilbpçiuilnpnipjniGGhpnil. JiG¿iqhu'

niqq. htpqutp) uifuuitp ütp intppp

mp. hop(Juop) lufuiqop üop intpop

ршд. hopligquoplig) ифицор^д lîopjig mtpopjig qnpö. hopoiiquopoil) lujuiqopoil tfopoi} mtpopoij -ßnjp>pntp pump hnpiijilnui t hbinhijuiL йЬшф ртр-ррф^р-ррф^р^д-ррффоф Uju piujbpji hnqGuiljliG biu Ji hn[niliîunîp t hnpiijilmtf:

ЧЬдЪрпрц hninifntil: Uju hn|nili5uiG ilbpgtuiJnpnipjniGGbpG hG' uipuilpuü-h¿. piu-gujnujl]ujG -ñjlig, qnpöJiujliujG -п^оф fiG¿iqbu' ntqq. intp Щиипр inp. inf)pñ¿ lyjiupn^ ршд. ифрцфд luliupnjlig qnpö. mtipn¿o4 ljjtupn¿oil

<nqGuil]ti ábibpp Ji hniniJiíuiG bG upumljiuGniiS: Uju hnjniJiíuiiSp nip|i2 puin hnpiililnnS:

ЭпрЬрпрц hniaifmil-. Uiu tifiiujG hnqGujlili hninijnitf t: íliqqiutpjjú hnini|G niGb-GniiS t -uiuiGp (ифдищтпиШр, intpjtpmuiGp. ррффтшйр), -uiGp (htpuiGp/IutpuiGp, luGtpiuGp, IjjtupuiGp), -bGp (üujinnipbGp, UfuInGhGp), -üGp (fupGiuiíñGp), -p (q'jpt-qtgbp), inpiulpiiGQ -g, -inmGg, -ujGg, -bGg, -nGg, puigummliuiGp фд, qnpö|iuilpu-Gp -oil ilbp?uiilnpnipjniGGbp, npnûp qpQniii bG uipiulpuG|i óbi|i фии. |iG¿u|hu' niqq. UiJuujpnmujGp lytupuiGp tuGiuiInGp ОшттрЬйр q'jhqtglip inp. ш^щрптшСд IjjtupmGg JuGmiíñGg CuiinnipbGg q'jhqtgnGg

piug. lufuujpmnuiûglig li'jtupiuGgfig JuûmiîfiQglig üuiinniphGgJig q'jhqtgñGglig qnpö. uifuujpninuiGgoil IjutupuiGgoij fuGuiüñGgoi} üuimnipbGgoilqjhiitgñGgoil ЦйЦшОпй hninilntiS: Ujuu[hu hGp uiGiJiuGiniî IjJiG ршп11 lminiluilpjjG umuiGüGui-huiinnili àbip:

Anipiluipji hi Ч-шф^ш qiuilumGhpniiS lujü iuü|i hhinhijiui ujmuiljbpp' пищ. I4-QJill, inp. lipGqui(G), ршд. IjpGqmGJig, qnpü. l}pGquiGoil, linqGrnljliG" l}pGuiG]ip, l}p-GmGJipjJi, l|pGuiG}ipjlig, lipGrnGJipoi}:

-ßjuiquiqniiS hi -ßjinüinpuijniiS bquiljliG üGniü t GnijGp, Jiulj hnqGuiljtiG Ищпф ilniiS t uijuujhu' IjpGplip, UpGptpjJi, UpGpJipjlig hl lipûpjipoil:

<GymGu^nJunipjniGQ hnini]üuiG duiiïiuGuil}-. Um uiuipiuöijujb bpbinijp t. l]iuGnGGbpp ünmuiilnpujujhu lujOujliuJiG, JiG^uibu hnqGaili|i]i l}uiqünipjuiG dunSiuGuilj hG iJiGniii:

ilpnyuii. bi uiGnpn2 hnqbp: Лргщиц hnqhpG hG -p hl -G:ôuijGiui}npnil ijhpgiu-Цпрфщ piunbpG uuiiuGniü UG -G hnqp. Jiul} puirpuáuijGnil фр^шфффщйЬрр' -p: -"Lr hnrjjig uinuij m âuijGuiilnpp quinGniü t t, huiGqhu phph^nil iuj>t hG¿jniGiu-v|in]umjpmüp optiüiulj' inrpnj>\npipn-mpiitü. hl UIJ[Ü:

UGnpn2 hnqG t üt, npG )ip I[jipuim5uii5p ¿]i iniupphpi|nnS шр1ф hiujhphGli üji iuGnpn2 hn>i|Kj. opJiGuiljf üt üurnp üt op üt inniG üpinunj:

ИдшЦшй шйтв: Piuppiunji hi qpiulpuG lupbibtuihuijhpbGli üjijhi tiulpnG inuip-pbpnipjniGGhp ¿hG йЦштфпй: JflpinljiulpnG ui&iulpuGQbp hü uiGöonGJi, p'oipp, q'jtpüuilj, q'hiiJiG, l}filj, iJi, uinnp, шрифи! hi uij^tH*

UuiuinlpnlpuG Ipuü piuqüinlilinipjiuG [lüiuuin lupiniuhuijinbiiu Gupuiniulinil ш-ömljuiGGhpp Ijiupnri hG ljpLiQi[h[. opJiGiul]" itG-itû, ¿np-¿iip, inuip-inuip hl uijiG:

^-njuilpuûji hbm qnp&inöi|[h|liu ijpijniiü hG Guj|uiurpuu hl ¿hü hnini^niiS. J\G¿-iqhu' uiGfionGJi üurnp, p'o^op qpqiuq, q'jtpüuilj шф1:

Q-njuiljiuGinpiup qnp6ui&4hiJiu 11 hninilüiuiíp hG hninil4nuí. JiG^ujhu- qjtpüinl} miUn.Cp),q'jtpüluljp. qjtpüplutl. q'jtpüplubg. q'jtpüplioil:

U&iuljiuGJi puirpiuunuilpuG uiuui[i6iuGp Ipnqüilruü t hhmhijuii Цшрсри^ hiuüh-йшшЬ|ф luniuplpuG íuiijniú t piugiuniulpuGnil hi ui&uiljiuû[i шОфпфп!и, fiG^ujhu tu üuiQquiqp tQ úuiGqpnJig unip ui:

<uiübüuiinnipjniGp UJilhiJi nidhipngGhpii Giquiuiuilinil luinulpnGfi íjpui qpilniü t ti. pump. tu uinuiQ itG ш. tG uininp ti itG ui:

q-hpuii)piul|iuG uiumlifíiuGp l|uiqübini hiuüiup. oqunuqnpöilnitf hG uuijujig Ipxiit qpnujig qbpuiüniGGUpp. bpljniuG t.| «pn|np]ig» |uïiuuuim|. |iG¿u|hu' tu üumpp luii} tfump ш. tu üuinpp tß útljjJig ti lunlpG ui. tu üuinpp uuijujig ti lunlpG ui. tu üuinpp qpnujig ti luii{pG tu:

/f>i/ii/í/K/í( uiíiniü: [urnu|uic)p(¡l,|iimi (|iipí)ui()i|ni] puiUuil|iulpuG pi|iulpuGGbpG 1¡G

l-lSt/iïUl. 2-tpljni. 3-hjipbp, 4-¿nnu, 5-hliûq/luJiQq, 6-iJbg, 7-ofump, K-nippp, 9-JiGGp, 10 -inuiuup, 20-ppuuiG, 3ü-jptnumG, 40-pumuniG, 50-h[iö£miG, (>()-фи&-¿miü, 70-oIuinuiGui&ö,niG, 80-nipuiGuiööniG, QO-pGgíi'&iiiG, 1OO-hujpfip/fuujpfip, lOOO-hpquip/Iupquip: Сшш übö pfi^D l)n¿ijnid t pnipnip, huidbdiumuipuip iui|h||i dböp' pnipnip-pnipnip: PiuriiuûuijGniJ ul]ui]nq dJimiJnpQhpp mmuGuii)npG|i|i litun ljmujilnllî ЬО п hnqiulprnqnil, Jiulj ¿uijGiui|npnil ulpji{nqGhp(i" uinuiQg hni)iul|iuu||i: Ujuujfiunil niGbGntd bûp' mmuGpiîtli, miuuGtpUni, puuiGpdUi, oluiniuGuiô&mG[i-¿nnu, hi uij|G:

Qniqiuhhniupmp qnpöuiöuiliuiG bG Guihi ni-nil IpuqüilLuö álabpp. 1ииш1|ши|Ьи puiuGJig puipáp pilbpji hiudiup. JiGjuibu' puuiGnidtli, jQtnuniGnitiGGc. otuinuiGui&-ömGnihliGqyoJummüiuöömGlu]iGq bi mj^G:

Uju (Ship hbinhinrpuljuiGnpbG l^piumlmd t hiupjnipiui|npGbpp hi hiuqiupuii|np-CibpQ ligbiJiu. ¡lG^uihu hpqiup m tpljni huipjip m ppuiuOnidtU (pcum^D1*1^. 4-nip фир[1 hi О-шф^ид), otuinQ fupqmp ni Пфрц luiupjip ni iJuiööniG (-íijuiquiq. -ßjuidujpiu) hi uij[G:

Q-njiuljiuGujpujp qnpöiuöijbitiu piuGuil)iul|uiG pi|uilpuGGbpp hii|ih|i|nid tili fi hrqniliSiudp:

T-uiuiuIjujG p4iuljiuGGbpQ piuppuinnid фп[ишгуш1 bG, Ijoid фп[шигцш[ ijbpgui-ijnpnipjuidp uiiuindbGiJiuir, fiGjiqbu' ииЩиц, qojjnid, utyjnid', ¿iinumd, hJiGqnid quliQqnid) bi iuj|G:

Uju óhibpQ phljniq qnjnipjniG niGhü, piujg JunuiluiöpGbpmd hiuqijuiqbii| hG qnpöuiöijrud: UiJhiJi pGrpiiGiluidQ uunuigJiG bi i|hp2jiQ quiuiul|uiQGbpG bG. npnfip htuGqliujnid bG Ilmtal jptuiß (Ртрф) bi <iui}pi]l {ubuig (-ßjiuquiq) hi JDtq-JDtqn (Pnipijiupli) hi Jßtqli {иЬшр Oßjujqiuq) óbibpnij: Uniuijbi duipnip piuppiunuitunuGhpfi dnin hiuGqlnqnid hG 4pui ¿nnuJiG, ilpui 4hggtiQ. 4рш oJumtiG ábihpQ, npnGp hiuiJiuiqiuiniuuluiuGujpajp G2iuGiulinid hG' ¿nppnpr) luGquid, ijbghpnpq luGqaiiS bi jnpbpnpq uiGquid:

t-minnpuil^uijliG рфиЦидОйЬрр l{iuqdi]nid bG puiGiuljiuliiuG pi]uil|uiG|i puujuiiiui l|iuGni|, npG [iiípnüiliuiS t lippbi liuijuiiupiup, bi i|]|i|uiu(iiu(i piliulpii[ini|, iipli pdpnGiJnid t ííppbi huidujp|i¿, [iGjuibu' inuiuutG dtljp (1/10). oJurntG tpUniup (2/7),, ppuiuGtG ijhggp (6/20) bi ujjiG:

Piu¿luiulpuG pi]uil]uiGGbpp ljuiqC¡i|ntií hG l|pl|Gnipjiudp, ]iG¿uihu littpdtlj. ¿tinu-¿rinu, bi шдй: Q-biiuiûniû

Puippumji luGûGuilpuG qbpuiGniGGbpG hG' jptu, q'ni, tü. Jiûpp. dhGp, q'nip, pG-qnflp/tGljnGp, JipuiGp:

funuiJuJöpGbpnid Gui bi GpuiGp iuGáGiul(iuG r)bpiuGniGGbp|i nj d|i uuu[ipt¡pml|p

- ta-

1. "liupulibphGjig фп[г! uinGiJuii) Svväl (umiujliG), dovvom (ЬрЦрпрц), sevvom^S-» (bppnpq). фnIuшnnlpJnlGp ЦшшшрЦшй t inbquilpuQ pujppumGbp|ig bi huipuiqiuui t ЧРшб9 hG¿nidJiG:

qnjnipjniG ¿niGJi, upuiGg фгфлирЬй, jiG¿iqhu mhuiuGp, qnp&iuùiulpuG hG qnjiu-IjtuGGhpIiG huipuipbpiuljfig Ш hi pGrpiGp qhpiuûniGGhpp: Q-njiulpuüliG hiupiuphpiu-Ijlig gnigiulpuG qbpiuGniGGhpG hG tu, tul, tG, puinñGp, pinñGp, pGqñGp:

UöiulpuGGhpliG hiupiuphpiul}Jig gnigiuljiuG qbpuiGniGGbpG hG' utGg (uijuiqlmli), uitGg (lujqujJiuJi), GtGg (iujüuj|iu]i): ß-iluiliuiGGhp]iG hiuüiuujiuunuufuiuünq gnigiu-IjiuG qbpiuGniGGbpG hG' tu¿iuGp (uijupiuG), tinyuGp (lujqpuiG). tG¿ulGp (uijGpuiG), tqqiüp, trppùp, tGrp-üp:'

LTiuljpiujGhpliG hiupuiphpiulifig gnigiuljiuG qbpuiGniGGbpG hG. ui) óhiji' puintûg, pintûg, QGqtGg/utGg, uitGg, GtGg.

p) inhqji' puinhq/puinji (uijuuibq), риЛц/риф (lujquihq), рйцЬц/рйгф (lujGuihq): f»ppbi umiugiuljiuG qbpuiGniGGhp qnpöiuöi|niü hG uiGdGuiljiuG hi gnigiuljuiG qh-piuGniGGhpli uhniul}iuG hninijujdbibpp' Jiü, pnt, pGrpiip, tipiu, lühp, dbp, pGqnGg, Ji-piuGg, puuinip, pinnip, pumnGg, pinnGg, npnGp СФ21П qpi}niiS hG qnjiuljujG]ig ui-niu2 bi hiuGqliuiuGniü hG Gpui hiuinljiugnigli¿p, opJiGiulj' JitS mniGp, pm frump hl lupG:

UinuiguiljiuG qhpiuûniGGhpp qnjuiljiuGuipiup qnpöiuöilhjjiu hnq hG uiniuGniü hl hn[ni|iltuiS hG ni hrqniliîiuiJp:

lunuiliuöpGhpJi npn^juq qbpuiGniGGbpG hG lUlîlStpQ, hiup (ИЦрфнир dtliQ, qninu, uiufu: UGnpn2 qbpuiGniGGbpG hû' lïtUp, Mt), фщиШ^, ptjúuiG^, pjiuiniup^, h/ntpli2, tuJiQ¿ tGtiG¿, tuitiG¿, tít piuGJi, tít puiGJiup:

i* л Л л

<uipgiulpuG-hiupiupbpuilpiiG qbpuiGniGGbpG hG. о"ф JiG¿, фщ/фирр, JiGquip, рш- и

— ° — о о _ Т>

GJiup, JiÛ2piup, ijnpilti, n"ip, лЛф, qpilnpp, fi*G2lup фО^щЬи), pGjJilJiQ^nO, ф1р qh-

I f

fuQ: d-JuiniulpuG qhpuiGniGGhpG hG oG¿oú (n¿ np), oG¿}i¿(n¿Jiü¿):

lunuiliu&pGbpJi фп^иии]шр0 qhpiuGniGGhpG hG (h) Jipnip, ütUß-ütlüliG: ■ßjunSuipiujIi hi -fíjuiqiuqfi JunuiliuöpGhpniü tu, tui hi tG qhpuiGniGGhpJi hiu-lîiup uinlpu bG hi qnp&ui&uilpuG tulilj-tulilpiiG, ЬпВД, tinJilpuG, tGlilptGlilluiG dh-ihpp: UpuiGg uniq dhihpG hG' tulpjuG, tmlpuQ tGlpuG:

Puij. Puippumnid iuûnpn2 qhppuijG niGhGnuî t b hi их lönpqnipjniGGhpp: Г», ni LÖnpqnipjniGGbpp, {iG¿iqhu hi hpphúGli n-G uijuinhq hliiíGnilJiG ilhpuigtq hG:

0-bppmjGbpG ni GpuiGg IpuqdnipjniGp: hjnuiJiu&pGhpniü uinljui hG hbinbijuii qhppiujGhpp. iuGnpn2, uiGlpiimuip, 1|шг|ш1|шшшр, Ьшрш1]штшр. húpuiliuijuilpiiG, dfuinüuiG lu dbi)i:

U0npn2 qbppuij: LiuiqiSijnid t bj., uq, Gb^, Iuûui^/Pûui^/Giu[, tGuq luöiuGgGhpnil: b^ lönpqnipjuiG piujbpp lîbô p|nl bG IpuipSintî hi iSniniui[npiuu|hu liuitfiuupu-muiu|uuiG>uü bG qpiupiupji bi iupi)|i luujbpl¡G|i t¡L lönpqiupjiuG puijhp|iü.

1-puipiupjiuG Jq [ùnpqiupjuiG piujbpp h|iiU¡uilpuüiiii5 uiGgb| tili h lönpqnipjiuG

1. Ujuupbphli Tíidr = qüiqp puniG I.. i|iii|uuiiiiupji)iG 1. upupul|bphü|u), li^uiliuilpiu'i 1. ¿iinji: с1-пр0шйш1рий L qpqüip/qpqiup dl¡ibpiu|: Újuinhq' qji uilil|iiuí I. Gtpuuiijniií:

2, 3. 4. UpiuGp upupul|uilpuG (< lupuip.) фп|шишнрр1и'|йЬр bG - lolim Uujii|i(ip. - ü4> bïihmân (uijq|iG;) tu - bisár (uijG|iG¿) dbihp]H). huup|iiii|bu| 1¡(¡ qMpî>iudi|i)iiï:

nqln?r)il "milli ||<1рф| i|lmffigm iJiIqCmd bu|ulu|im<5dq|i lmgm/lmtjü 'Im lim| ilZiidugm ildqfmd bujidupmäilqji Iqg iq Iq gq piujulb cttjiiilii •|imlqggiurdiudu|im<$dq|i d} iq tlij 'l} 1 piujipbmti дГр! dfiuiqdq bgmüqpbmd dp Hifdiujibml) t|fmddqb dminmlimbm|i pHidqgflQm|iniinj :fmddqù ümmmfimhmjy

piuifilb 'РЧ рдаИЬ pqtJTO ildqiqç gmtimt)mgiuilm? 6gmdn

iqmq, :i{ pirnlUb ,üdmmmf)gm фтГбдт iq pq punlOb .gmfidqg iftnigmbq gm!) -mgmpqmn tj piudlimlimd 'giuftliuçmçilub gmfimfmd gfmijp ijgiu gfmddqb nfn

:¡ntílmin 'piultnl 'piiilmb nqln?gil 'tiulqg -Cmlq|im Ip|gnmp piu gi|?udugm piujipbmli } dmmmtigm ßijdqfmd horof"™!/!

:ílfmdüqli || dminmf)gm bufiduJimSdqJi ni{ ml]? jnuumddm^f :д1Гш iq ping -amq-lqg!lmq 'р1ифта[Лцфтп[ nqhnîgij • mJji i|3jiji{ i|ZuiIugm

4 pui|nUi îhlu •dpmrduiiIulimiSiIqti piu gfmilp 3 piujipbmti :fmdiJqü ilmmmfigj} :piugumü ij? ^dlimlimd ijdqiqç gijrmiinngmUq piuumddmd nfm gfmddqb Zutlugxi

:|iudqijgum?mln lfm iq i|dbga( 'ijfmfimdgq pulmb nqbgmq Sqp gmfdum -mlimn|mg _ p 111 Ji]ni Iiuj iq piugmuin } buq gfm ni|lq|içmçdub drndrngmlprifu-b :giurdiii(jmQiIub дпгфтдггфдт i|giu gfmddqb Zudugrn piuumddmd

••piufijibmli gq? dqf

•mil dug |uilir)nuln 'qq Qmfinulmil Imp} '"lmg 'Iqg üdqgtp|gnmp mufp 'DUqiqç Im iq ЧтдП 'Iq gq guiçdub iq t|gmbgqli piudqgdQmlinunJ ßi|dqgl]i(gnmp i|?udugn

:lmg^ln[fb<lm!]

■qim[b .nqln?gi( 'gmfi dqfmd ^тфтдтрцтп nqfngfiug 'gmfdiupbmfi

:tjlfm iq "ImgmuWlmgmmul "lmgmlitn<lmr)miijl'lrngöbgmd -<lmgmligmd nqln?tji| ^(dqfmd liujidu[im<$dqji "Imgm i|gqilqfmq ijbdm iq ijilmd -mdb gq piugmn|nrmnm[rimpmq fldqfmd nff) ^uiqy lmg ,dpmpUn фт nqlnmbümln jiml) '"lmrjQ dpmfduin|m|im|i fl<m ni(lmb gq nqbgmq üdqfmd gmfdiupbrnl) "Imgxi

:Oiqp Iqatnu rnf) ßmpi|li i|rmd lijîmu :lqg -п1тф<1ф|фпф 'IqgbgmnJ/lqgbgmqclipbgmq 'lqgufld<lif?ud nqlnîgij pugiufdiuduli -m<5d q|i lqg _dpmfduin|uifiui|i g<? nijlmb gq nqügmq Odqfmd gmfdiupbmli liJc

rlqgbod ,ilf

■mil Tiulrad lpn] 'Iqgum } lqyulmb flfmd "hugum gmfdmdmd(j :lqgnmnl/lqgnmq<li]g -ninmq nqbi?gi| gijilqimd liuJuluJimSilqli lqg i]gqdqfmq ijliilm 'Iqgmclilgm tjdmd -rrnlb gq piuijma|nmmmhimpmi| iq gq Jll(dmlIauф fldqfmd gmfduipbmli lqg<li|<\

:glfm iq lm|iûçjiîl(} 'lmuffil •uflb '"Imuübuüb do 'dilqimd gmlimgfmçmgd gmfduiliiIviQl lm gq pijdmpbmjj

:gi|tlqrmd bu|idu|im¿dq|i Im ijgqdqfmq i|üdm iq i|dmdnulh gq p\uqmn|nnunmlnmpmq piugmtimgs\i|q Cldqfmd gmrdiupbmli tfj

:lmb

-QçtlQ<h|linnii|(i <d Imjiob<Iq|uib <m nqln?gi| ílfldm? i|ilqfmd gmCdiubdiiQl m gq Iqliipn dqfmd Ли1и i(ilqggiiirdiuliiluQl i| iq q i|ilmdmd-|) :lqpm<li|9m ,nqln?gi| -áqp

шОпрп2 Pnipijuipli .ßjuiiJuipuj -ßjuiqiuq

ppluhi PQjutl PBluJip pßjutp

иирщ uupugti. uiquiglip uiqiugtp bi uijiG:

»-LuiquilpuinuipG niQJi dliuijG pшJшllшQ qnpöuiörupjniG, puiqiuqpniiJ t uuihtfui-(iiuljixiü bquiGuiljti 1[ш^ш1|ш1пшр tu uiGgjuqJi iliuqiulpuinuip diuüiuGuiljGbpii, opliQuilj'

p'tptl hiî /p'tptp bú/p'tptp biî (рЬрЦ hü): p'tptl 11 / p'tpfrp li I p'tptp Jl (pbptiL t|l):

4шрш1цшпшр qbppiuj: iiiuqiîilniiS t mi> шйидйдпф npp puijuilifidpli фил t qpp. i(rm5 i)iuquil{uiinuipti IjuiqCinipjiuG l|uiGnûGbpnil:

<iupuilpuinuip qhppuijD puiquiqpntiS t uiubiSuiGuiliuiG bqiuGuilili huipuilpuuiuip hi uiGgjuqji huipiuljuiinuip diuüiuGiuliGhpp, opJiGiulj' ppGuiô biî (pGiuö biî), ppGuifr Ii (pGuiö tb>:

Ohqnp uhnji lujû puijhpfig, npnGg gnijg miluiö qnpônqnipjniGp ¿]i huiinlpuG^-i]niCi hbinbiuiGpiujfiG linqiïni[, ||ш|ш1|штшр duii5uiGuil¡Gbp ¿hG IpuqiSiJrmJ: Puigui-tmipjniGGbpp uiut)iui[mp|ul hG:

bG¿iqhu uipqji huijbpbGniiî t, ЬшршЦштшр qbppuijp [unui[tuöpGbpniiS niûli Guihi uiGiJiuGuiljUiG qnpôiuômpjniG: ^приЩЬфи Jl hniniiiîuiG t upuinlpuGniiî:

bGpiulpjujmliUiQ цЬрршр iiiuqiîi}nnî t oq uiôuiGgrul, npp qpilniiî t pninp рш-jbpfi uiûnpn2{i hjidpji Црш, uiGnpn2 qhppuij[i bj. bi иц, luöuiGgGhpJi фгфиирЬй, о-q'ppb^-q'ppoq, JuuiqtuL-fuuiqoq hi iuj|G: bGpuiljUijujliuiG qbppujjQ dujdiuGiuliGbpji liuiqiSnipjuiGt] ф iliuuûwljgmii hi nt-GJi lîfiiujG iuGiJiuGujIjiuG qnpöuiönipjntG: TjiuJuiuquiunipjiuG iShg quinGnid t npn-2}i¿, bGpuilpu, luGqJip hi iuj[G:

SblJj ijbppuij. S>bifi qbppuijp Ipuqihlnid t tG luôuiGgni), npp qpijniiî t luGnpn-2ji Upui, lujq qbiqpmiS uiûnpn^fi bi uibuiGgp ijinjuilmij t ti l), opfißiulj' ppnGUtppn-Gt]tG, ц oqiuj_-q oqiuitG hi шдй:

cf-fiimtfuiü qbppuij: Uju qbppuijp I¡iuqi5ijmi5 t uiûljuunuipfi (uiGnpn2]i) hjidpjig ш hi Jl iJbpgiuiJnpnipjniGGbpniJ, puijg n¿ diui5iuGuil|iulijig hiujhpbGJi GrnjG qhppiu-j]i GtiuiGntpjuitfp:

d-fuiniSuiG qbppiujp ljuiqtiilnid t ш к Jl ilbpgiuilnpnipjniGGbpnil, npnGp huidui-uiuiinuiu}uuiGuipuip qpi|niú bG uiGnpiy qbppuijfi ш hi h p)npqnipjiuGGbp)i фп|иш-phG, GnijG qbppuijjl hjiüpjl i]pui:

Uju qhppuijnil iSJiuijG liujqiUlnid bG upuji5uiGiul|UiG hqiuGuil{li dJuinuilpuG ¿h-ibpp, liGjiqbu"

UupunGJV q'ppbi, q'pq'pphil - ¿biS qopji, Цишриц, Ipiljumpuiü - ¿hü Ipunpui UGgjuqh uiiquinG|i' q'pq'ppji - jji q'nP{i, liplpunpti - ¿Ji Ipunpti hi uiJiG: O-hppuijuilpuG qnpíruifmipjniG niGbgnq шд óhibpti duiuliG: 0-iJuiplp[ujö qbppujj-Ghp|ig puigji, puippuuinul qnjmpjiuG luGbG Giutn lihuihijiui àbitipp. Ыриприцтд,

2-lpimpuiini, 3-1}шпршфр:

1. иишрш|_п1д: Um шСшрп2 iihppiujji ршдшииДриСф il щ m.¡ ili Д tu Ci t.. piujg l.tn-pjujiSp bi l)|ipuinnipjiui5p hiudtuupumu]u|uuiGniiS t ujpr¡Jj hiujbpbG)) luGlpuintup 11 фи) qbppuijliG: fliGll GnijG qnpöiuönipjniGp >)iG¿ uipq|i liuijhpbüli Jiu i|bp$iui[up-ijnr( uiGlpiiuiuip II qbppiujp, wjG t1 odiuGquil| puij|i (ihm puupiii)pnitf

t bplipnpnwljuiG diuiíiuGiulpujfiG ¿bibp. opfiGiul)' fcpiuinig bd piGrnd. tpuqnig bd tül: UnuiGöfiG qnpöuiöilhinij gnijg t шшфи qi]uun[np qnpônrpiipjtiili duidiiiGui-Ijq, opJiGuilf -4,шд niintinig ¿UG fuouiu: SntG q'uqnig ijbp pGqiu bi uijiG:

2 bi 3 - Uuuipmimr ^шлршфр: Uujiunti)i i)bppiujGhp|i bi I tu II ó tu Ufiji ршр-puinniü hiuGritiuinid bG, puijg diuiîiuGiul}UjbqiuGiul|iujliG Abibp|i Ipuqdmpjiulip *bG lîiuuGujligniiî, niGbGrud bG luQlpuJu qbppuijliG huiinnil] qnpöiuömpjniG:

lunuiJiuöpGbpnid ¿tjiuG uuihduiGuiljuiG hrpuGmtifi uiiipjjnGJi diudiuGuiljübpj) 6h-ihpp, qpiuGg JidiuuinQ ujpmuihiujinilmd t hiuplpuiipiuljUiGli àbihpmt. qpiulpuGti qGuqni bd, qGiupi tji ühihpJiG, JunuiluiöpGbpnid фп^ишр^йтй bG' ujfunti tpuid hi ujjimji tpji ábihpp:

UiquinGni t!{i шОипфф йЬф duiuJiG inbuGbi lunGuiphduiG piud(i|i i|hp2Mid: lunGuiphnuS: Uju puippuinnid piujG niGfi 5 bqiuGuilj' uiuhduiGuilpuG. рцйшЦшО, iqiujdiuGtuliuiG, hiupljiuqpuiljujG bi hpuiduijiuljuiG:

UuihduiGuiljiuG bqiuGuiliG niGJi 7 diudtuGuilj' Gbpliui, uiGgjuq luDlpuinuip, i|iu-quilpuinp, luGgjuiiJi itiuqiultiuiniup, huipujlpiiuiuip, uiGgjaqfi iHupiulpuunup hi lufi-gjuJL Ipuinujpjuii: 4bp2jiûjig puigji. prqnpG tl puiqiuqpjuq duidtuGuit|Gbp bG bi Ijiuqdilnid bG qbppiujfi ni odiuGqiulj piujfi djijngni}:

OdiuGipuli puijJ) Gbpljuij|i óbibpG hG' bd, bu, ui, bGp, tp, bQ: OdiuGqiulj puijti uiGgjiuvJi ¿hibpnid, bquilifr 111 qbdplig puig)i. t AuijGiui|npG pGtiGnid t: Cuin lujqd oduiGrpul) puij)i uiGgjuiiJi 6bihpG bG' fi, Jip, tp, fiQp. lip,

pa:

CqálulpuG hquiGtulip Jip qpuhinpnidGbpml ¿uiui dnin t qpuilpuQ hiujbpbûfi pq-áiutpuG br)iuGuil)]iG:

"liujdiuGoitiuiG bquiGuiljli dhihpQ IjiuqdiJnid bG pqáaitjujGJig Ijp bqiuGuil{|i¿ni| (l|Q>lltVqB/q'G/PB):

•¿.uiplpuqpuilpiiG ЬгциОиЩр IjuiqdiJntd t pqáiuliuiDf)g iqpin}i bi ujjiinji bquiGui-llfi¿übpnt(: Ijiu Guita iqjimiu ábip:

•ipiudiujiulpiiGti hquiljJiG lpuqdi{nid t Ji, ш, Jiulj hiiqGiul|liG' tp ilhpgiuilnpni-pjniGGbpnil:

Umugjiß lunGiuphnid: Unw^liG [unGiuphiîiuG pujjbpp wGnpti¿ntd mfibG b^ ui-öiuGgp. op|iGuit|' p'iudGb^, p'tpb^, bi uijiG:

UiuhüuiGiulpuQ bqiuGiul]: ЪЬр1]Ш: Muiqdilntd t uiGlpjJiniiip qbppiuj|i Ы odiuti ipul| puij|i Gbplpujli àbibpnif. |i0¿u|bu' p'iudümú biS, p'iudGnid bu, p'iudGnid ui bi uijiG:

Uûgjuii шйЦштшр: ijiuqi^iuú t luülpuuiujp qbppuijlujbi oduiGqtul[ piuj|i uiG-gjuqji dbibpni}. [iG¿u|bu' p'uidGmú p, p'uidGniil pp, p'uidGmú tp Ui uij[G:

*11ЩшЦштшр1 WuiqiJi{niiS t llшqшllшlnшp qbppuijrul bi oduiGquili puij|i Ghp-lltujfi ¿bibpnitf pG^uihu'

Ртрф фР. -fijiuiJ -ßjuiq p'uidGtl / puidGpp I p'uidûtp hiî p'uidGtl / p'uidGpp / p'uidGtp bu puidûtt ' p'uidGpp / p'uidûtp ш bi шдй:

Uûgjuilp ЦищщЦшшшр-. ЧикцЩтй t il^qiuljuiiniup qbppiujniJ hi ocJuiûqiulj puijp luGgjuiip übibpnil, JiG¿uibu' Ртрф -ßjuiii. -ßjuiq p'uidGti / p'uidGpp / p'uidGtp Ji p'mdGtl. / p'uidGpp / p'uidßtp }ip p'uidGtl / p'uidGpp / p'uidûtp tp bi uij]G:

АшршЦштшр-. *jujqi5i|nid t Ьшрш^шшшр qbppuijni} bi oduiGquili pшJ|l Gbp-Ipujfi ábibpni(. pGjiqhu' Gpuinuiö hü, Gpumuiö hu, Gpumuiö ui bi шдй:

U0gw[]i ЬшршЦшшшр-. liuiqiSilniiî t huipuilpuuiuip qbppujjnil bi oduiûqiuli рш-jp uiGgjuqJi ¿bibpm}, JiG¿iqbu' Gpumuiö p, Gpuuiuiö pp, Gpuinuifr tp bi шдй:

ZIGgjuii tpuimupjwi: bq. ilbpsuiipipipiq puijbpp uiGgjuq Ipuinuipjuqii giijuilpuG t' tg puiquiqpp¿nij hi niG]i Gbpqnp&uióhi Ji, }ip, -, JiGp, }ip. JiG iJhpgiu^npnipjniG-ûbpQ. fiG¿iqbu' p'uidûtgli, p'uidûtgjip, p'uidGhg hi uijiG:

GqüuilpuG tiquiGuUp ЦиршгИр: 4uiqi5iJnuS t puijiuhliiîpnil bi hiS, bu, ui, bGp, tp, bG i(hp2iuilnpnipjruGGhptii|. JiG^iqhu' p'uidGbü, p'uidGbu, p'uidGJi hi uij[G:

Pnipijuipnt II Junuiluiöpmd, -ßjuuSiupuijniiS,-ßjuiqiuqniiJ hi Q-iu^niujli 3 qjniqb-pnuS Qqáuil)UiG¡i uiupunGm bquiljp Hl qhüpp Ipuqtfilnid t tu ijbps>uii|npnipjuitfp, lujuJiGpG ilbpnhJiZJuiL p'uidGp hi uiufi 6Ьф ф^ишрЬй p'iudüui hi uiuui ûhiG t qnpôuiùilnuS:

UQgjÏp uiiqiunûp: 4uiqiîilnu5 t puijiuhlitfpnil hi Ji, {ip, tp, JiGp, Jip, JiG ijbpjuiiln-pnipjniGGbpiiil. op}iûuil|~ p'mdGtl, p'uidGpp, p'uidûtp bi iujlü:

'UuijiiiuGuilpuû hrpuGuili'. Uujuinûfr. "luipiuiGuilpuG bquiGuiliJi uiuiuinGp duiiíui-GmliB Ijuiqiîilruiï t pqduil|iuG|i iuu|uinGnuj' ljQ>q'p/liQ/pß bquiGiul||i¿iu|. |iG¿uihu' q'p-p'iudGbiS, Ipuubtf, pppuiqbtf, q'pp'uidGbu, Ipuuhu, ppptuqbu, q'pp'uidûfi, Ipnup, pQ-puiqp bi uuj[G: ^шцшц, 42junîiupuj, <4.. Pnipijuipli hq. III qhiSpp huiiSmp' q'pp'md-Gui, 1}шиш bi pppuiqiu/ puiq

UGgjmQi mupunGp: Um l[uiqiíqnuS t pq¿ujl¡iuQ|i mGgjwjJi ши|шпОтд' l)p> QDAlB'PB hquiüujl)p¿ni|, JiG¿ujbu. q'pp'mdCp, Ipuup. рррииф, q'pp'mdGpp, Цширр, jppuuqpp, q'pp'wdütp, liwutp, pppuu\tp hi uij^G:

Auip^uiqpmljmG hquiGuilp Uju bquiGuildi ЬрЦш duiiUuGLuliujjliG ¿hibpp hiu 1|ukhS>|iuü bü рпйш1|ш0)1 op|iGiulpn| lu щршр/июшр bquiGuil|)i;iu|: J?jui<pu<i]i bi

■ßjiuiSiupiujli uiuipuidpniiJ lnuGi]|iupiii5 t (mihi iqjimiu ôhip:

UupunGfг. 11)рш{1/1ц|1ш{1 p'uidGbtf, ифиф p'uidGbu, uifiuifi p'uidGfiyp'uidGui, (iqli-uiui p'uidGui) hi uij|G:

Uûgjuiip шщшпйр: ujpuiji/ujjiuiji p'uidGJi, ифиф p'uitfGjip, ифиф p'uidGtp bi

uijlG:

IT¡¡ luji âbift líiuufiG: Aiuppuinji Inu¡ilpui)|uul|aiCi hr\ujGuilpuiî 1(ш â|i nip)i¿ ôhi. ujjuntp btpuGiulj|i>iH¡ (-Qjiuqiuqniiî hl -RjuiiSiupuijniiî ujjiinm) hi uiuliüiuGuilpiiG h-ipuGuilili ui(u)jai|Ji ЦшциЛрииниp|i piujiuàbibpm] IjiuqiSmii t' «liuipliuii)puilpuG|i uiGgjiujJi iluiipuliuimuip» duiiïiuGiulpujliG áhip. npp tfhö uiuipuiöntU mG]i pnpip fUnUlllUÔpGhpnilî. |lfi>u|hu Pnipi|iup|i hi (l-au[ipu ujjiintp p'uidGtl fi iqliintp puidGtl {ip ujluntp puidGtl tp Giubi'

tqjiintp luutj. }i uilimtp luutl Jip tqjimtp uiutl tp

-ßjiuquiq ujfimtp/uiJunuu p'uidGtp {i ифшш p'uidûtp {ip iqjiinui p'uidGtp tp

■fíjuiiUupui hl l[. Pni]ll[. iqtimtp/ujjimui p'uidGJip Ji афшш p'oidGfip {ip ujjiuiiu p'uidGJip tp

ифтЬр/ифшш uiufip {i uj]imm luujip Jip ujjimiu uiujip tp hi u)j]G:

ифтЬр/ифтш iuutp Ji ифшш uiutp [ip uifiuiiu uiutp tp

4puiiîiujuiljuiQ brpuGuilj: bqiuljji hpuiiîuijuiljuiGp Junui|iuôpGhp[iu ah 9 IjiuqililnuS t iuGnpn2ji hliûpjig Ji. [îulj hnqGuiliJiG' tp ilhpjunlnpmpjniGGhpnil. JiG^ujhu p'uid-GJi, p'uidGtp:

trplipnpi} {unGiuphmiî: bplipnpij JunGuiphdiuGG hû iquiuitiuiGmiî uijG piujhpp. 11-pnGp uiûnpri2 iibppuijniiî niGhG иц. uiöiuGgp. opJiGuilf ищиц, 1}шпрш^, lîpGuii hi ищй: UpuiGp umuijjiG funGuiphúuiG upupq piujhpjig тшррЬрфий hG Gpiuüml- lip i}uirpulpuinuip hi hiupiulpuiniup qhppuijGhpp IjuiqiSniií hG IpuinLupjiuLlt hfiiipjig: U {unGiuphiítuG upupq puijhp[i luGgjiu^ ljuiuiuipjuipi gnjuiljiuG f uig piuqiui\p|i'tii[ hi niGli Ghpqnpduiáhi {i, tip, -, frGp, lip, fiG ilhpgunJnpmpjniGGhpp: <ipui\Suijuilpu-Gfi hqiuljliü l|iuqi5i|niâ t übplpujji hjuSpJig' ui i[hi\9aR(npiupjauíp, [íul} hnqGiuliliG uiGgjiui IpjjimupjuiiJi lilitîplig' tp ilbpgunlnpmpjuitfp:

UuihiiuiGuilpuG hipiiGiulj: ЪЬрЦш: Ipunpntiî hi5, Ipunpnití hu hi iuj| G: Ußgjiui wßtpuuiiup: Цитртй {i, IpunpnuS fp tu lujjG: ЧшцшЦилпшр:

■Rjuuîuipiu hi ('mp\|.

Ipunpuigtip hlS hl ш Ц G :

Pnipi|. fl\iii|ipu 42|iuquiq

Ijuinpuigti bú Ijuinpiugtp hiî

UGgjiuiji i{uiquiliuiuiuip:

('-Ilipi|uip|l 'l-UIHllUI (i|ltl(|lll(|

Ipunpuigti Ji Ipunpuigtp t1

«iuipiuliujuiiup: Ijuinpuiguiö biS, Ijuinpiugiuö hu lu uij|(¡: llGgjuiiji ЬшршЦшшшр: Iputipuiguiö Ji, Ipunpiuguiö }ip In uij|G:

Jilim'iiiipiii. »I. f-m]n|. Ipunpuigjip Iii inj] Ii.

IXOgjmi ¡imutwpjwi'. liumpuigji, tpiinpiuglip, Ipunpiug bi шдй: CqdiulpuG hquiGiulp Uujumûfi. Ipunpunl, Ipunpuiu. Цишрш bi шдй: UGgjuq]i ujiquinGJi: Ijuinpli, lpunp{ip. Ijuinptp bi шдй:

"liujiJuiGuilpiiG hquiGuili-. Uujuwûfi. ЦрЦшпршй, 1]р1]ишрши, lißlpunpiu bi шдй: UûgjLUifi шщишО[г. IjpljmnpJi. Ijplpunptip, l¿Qt{uinptp hi шдО: •¿.uiplpuijpailjiuQ ЬцшОшф UiqujaQJi. iqJimJi/ujQinti Ijumpiuiî, ифиф Ijumpuiu hi ШЛО:

"Uuilunpq (unGuiphiluiG GnijG piudGmiS ршдшшр^шб' цфиф/ифтЬр Ipunpiugtl Ijuinpuigtp f. IjuinpujgJip Ji bi uij[G: Ußgjmip шщшпй¡i: и^иф liuinpji, ифиф Ipjunplip, ифиф Ijuinptp hi шдО: <puiiIuijuiltuiG hquiGu% ljumpiu, Ijuinpujgtp:

bppnjui JunGiuphniü: Uju [unGuiphtfiuG puijbp|i iuGnpn¿ qbppiujQ niGbGturi t Gbi úiuuGtilip. tiG^ujbu' poqGbi (poGbp, huipGbi/luuipGbi, tÎQinGbi, фифШЬ^ Uju pujjb-pp luGgjiui IjuimaipjuJimii hi Gpiu hJiiSpJig lpxiqiíi|ni¡ óbibjumS (i|iui]iuljminuj(i bt ЬшршЦшшшр qbpptujGbp. hpuiiSuijiulpuG bqiuGuilj) l|npgûmiî hü G шйшйдр: UG-gjuq Ipumuipjunp lpuq\5i)nn5 t n¿ gnjiulpuG, шрйшшшЦшй h|uípnil hi l|piui|npiu-ûhi i]bp$iui|npnipjniGGhpni}' ш, шр, шф uiGp, шр, luG:

UlubiIuiGuilpilG hqiuGiuli'. <-nil uliui[nq piqnp óbibpji qjiúuig -ßjiuquiqji iniupuiö-pji huiduip l]Ui Ju-ml ábi. op. huipGnuS bd/JuiupGniü bü bi iuj[G: "Ubplpu: huipGnui bú. huipGniú bu, huipGmiI ui hi шдй: UGgjuq шСфшпшр: huipGnu! Ji, hiupGnuI Jip, huipûnuî tp hi шдй-. *-Liuqiulpumuip: huipjti bCt, [uuipjtp bú, huipjtip bú hi шдй: UGgjiuiJi i[uiquilpuiniup: huipjtl Ji, Juuipjtp Ji, hiupjjip Ji, JuiupjJip Ji bi шдО: UGgjiui Цштшр}ш1- huipui, huipuip, huipuiil bi шдй:

GqáuiljiuG hquiGiulj: lliqmaOp. Qu) hiupGhd, (fu) huipGUu, (tu) huipGli/huipGui hi lujiG:

UGgjUitfl шщшпйр: <tu) huipGíi, (fu) hiupG]ip, Qu) hiupübu bi uij[G: TluijiíuiGuiljuiG bquiGuilj. ЦщшаОр. q'ßhuipGhd, q'ßhuipGhu, q'phuipGJi/q'phuipGiu bi шдй:

UGgjW[p uiiqtuaGp: q'phuipGJi, q'phuipG]ip, q'phiupQtp hi шдй: <pmüuijuil}UiG hquiGuilp hiupjji. huipjtp:

Onppnpq JunGuiphniiî: Uju funGiuphnuÎQ GbplpujuigGnuS t funuiJiuöpGhpji ui fun-GiuphiUuG iuG>qG ií|i?uníiuuG|il) niGbgnq ábi|i: UGnpn2 qbppuijp iJbppuiiJripilmiS t uiGuii>qGuii, G uli uiöuiGgGbpin|. op|iGiuljGhp' p'tuGgppGuJi, ¿iuuiqGuji hi шдй:

UpuiGg (unGiuphniiSQ ш JunGujpliiSuiG puijbp|ig inujpphpilnuí t GpuiGiu[, np ujG-gjuii Ijiuuiuipjuiiniil bi Gpui h|u5pjig l)uiqiîi|uiô óbibpimS iuöiuGg]i G-G ijinjuilmü t g-[i. opJiGuili' puiGgppGuii-p'iuGgtlpgui-p'iuGgiipgtl yp'uiGgopgtp/piuGg[ipgJip)-puiG-gppgmö-pujGgiipgpli, bi шдО:

Uju pujjbp}! uiGgjiui l]iuinuipjuiLQ IpuqiSilniiî t Ijpiuilnpuiábi' ui, шр, uiûp.

шр, uiG (|h¡ijim|ii[]iiipjmíiübiiml:

<ípiuiíuijuil|uiQ hipuOiulip ljmipJi|miî t tuGgjuq liuuniupjuqji h)idp]ig' Ji hi tp ilhpjmilnpntpjmQQhpm]:

&]итшЦшй lunûwphnid: Odiufiquilj piuj|i dfumuilpuGp l]uiqtfiliuri h ¿ lUuuGJilpul: OdtuGnuil| piuj[i ¿(шлшЦшй óhibpG bG. "bbplpii ¿bü, ¿bu, ¿ti, ¿bGp, ¿tp, ¿bG. UGgjmi ¿{i. ¿Jip, ¿tp, ¿JiGp, ¿fip, ¿]iC:

UuihiíuiGuilpuG bipuGuilili pLuijuiiipjuq duJÚiut¡uiljGhp]i dfuimulpuGp lp.uqiít|nitf t tS|iiujG odmGqiul) piujji dfumuilpuG áhtbpmj. np i}|n|nnJ bG qbppuijjig miirnj, opji-Guil|" Gpumnuí bii-¿biS ûpumnuî, GQUintl bü - ¿biS Gpuuiji bi ujj|G:

b JunGiuplidiuG ¡_uujbp]i tluiquiliiumiup duiiUuOiuliDbpJi dfumuilpuGp l|iuqút]niü t <J[umuilpuG odiuûi]iul| puijji bt djituuiiuG i]bppiuj(i i¡]¡gníjm]. Jiü¿uibu' ¿bd uiuji, ¿bií liuiqqli Ui uijiû:

"ЬЦштфпй t Guibi. np hiupuilpumiiipli dfiumuliiuG Óhibpmd oduiGqiulj dlutniu-IpuG puijp, npujhu puiguiniupjniG, pQliGruü t ijbppiujlig lihmn.-

'HuijiíuiGmljuiG hquiGuiliii шцшпО!) ht luGgjuqji uiuiumGli diui5iuüuiliGhp]i d[ti-muiljuiGp Ipuq^ntú t oduiGquil[ ptuj]i dtuinuitjuiGli bt dfuuiiSuiG tjbppuijJi lílipn-gnil, nptnhq odtuGqtuli puijp GtuIuLuquiu qlipp iuGJi. ¡iG¿iqhu' l}pGpuuibi5-¿bd Gpu-tnji bt ищй:

4,uiplpuqpuilpuü hquiGuil\¡\ ш\.цшпй|\ bt tuGgjuqJi uiu|uuíG|i duuiíuiGuiliGhpli d]u

muiljuiGp IjujqiîiJniiî t hbuihijuq tpupquQ, ¿ dfuaituljiuGp unijiipujptup црфш5 t n¿

pb iqjimfi bquiGual]Ji¿li ilpui, ищ гшр\ш1ф [unGiu[ilu|uid piuj|i. opJiGuil}' ui¡pwj»^¿luo-

uuiGp, ujjimtp ¿ипфр bt шj \ Ci :

lipqb|UiljuiQ hpuiiiujjuil}UjGp l[iuqiîilniiS t dfuuiiítuG qbppuijji bt d{i, lijip líiuu-

GJiljGhpml, npnGp Giujuuirpuu qjipp bG niGhGniií. opliGtuli'

q'BPli ф q'npli, q'Qptp «Цф q'ppli

шиш uiuji, mutp üfrp uiuji

ubilgti ф иЬфдш ubilgtp dlip uht^Gm

TluiinöuinmljmG puijbp: Iunut[tuöpGbpli uputnötuiiiulpuG piujbpp 1|икр5фпй hü

uigG/pgpG, uigpG, gpG uiôuiGgGbpnt(. uigG>iigpG uiöuiGgG bG uintuGintJ b^, uq, ui-

GuiL>pGuq Ijuiqünipjuiü puijbpp, jiuLi gpG tuöiuGgp' Gb^ tiuiqtfmpjuiG puijbpp:

Anpip puijuiábibpji ujiuuióiunuil|iuü|i uiGnpn2p ¡unui|uiöpGbpnut ЦЬрршЦпрфнй

t bi-ntl- JiG¿u|bu~ puippljbi-p'mplipgpGhb qonnm^-qonnujgpGb^, p'uiGgppGuq-p'tuû-

gppgpGbi, hmpGh^-hmpgpGh^ hi uij|(i:

"lunntùunilH|luG puijbpJ) )iinGuiplu\uiCI iumuC]öGuilHuuilpiip|müüb[iG bü.

tu) UGgjuii Ijuiuiuipjiupud 111 fipui h|u(plig Ipuqifui) cUiitqmiiS (фшрифишшр.

)]uipiiil|uiunu|i qbppuijGbp lu hpuiüiuuulpuli) u|uuntnui¡uiliui(¡|i G uulitiGgp i|ui|ii-

/ /

фи1? 1. p )i. opjiliiulj p'mGgppgpGb^-p'uiGgppgppli-p luGgppgtl/tp/lip-puiGgppgiuö-pujG-gppgpnt, lu iuj|G:

p) UCigpu| lpmnui|i|ui|p lpucp]nu\" 1. fi, |ip, hg, [lGp, [ip, fiG i|l¡pyun|ti|imp|in(i(¡li-

рпф opjiüiulj' Ьшрдщф, huipgoppp, huipgppbg bi uijiG.-

q) ¿ршйицшЦшйр IjiuqiUlntiS t' bqiul||iG ni, Jiulj hnqGuilipQ tp ЦЬрршффт-pjujdp. ophGml]' buipgopni, huupgpptp-.

Upu^npuilpuG puJjbp: Piujbpfi l|puii]npiul]uiû|v l|uiqiSi|niti t >1 шдшйдпф npp qpi]nid t b pinGuiphiluiG рицЬрр h^ iJbpsu^npnipjniGGtippg шпш;:

U. ршСшрЬйшй pujjbppg luit, иШцц. ijhpjiuijnpilnq) l]pu)i}npiul]iuG óbt ¿p IjuiqiJ-ijmiS:

•Чшшбшпш^шО piujbpfig ЦршЦпршЦшй ábi ¿p IpuqiSiJnuS: 4bj. ¿bini) Ipuqüijuiö l{puii(npuiliuJÛGhp|i ppilp úbí> t: UpuiGp niGbG puijpG hiu-uinili pinGuiphúiuG pnpip óbibpp bi qnpöuiöijnid hG. ш) lipiuilnpuilpuG ubnfi. p) ¿bqnp, q) uiGqpuiquipá, q) фпрлицшрй, b) tpuph|jinipjuiG |n5uiumGbpni}:

Ршцйишриш1ци1рий pШJbp•. Iuni(ujöpGhprud puiqtSuiiquiinl]uil]uiG puijbp bû IjuiqúiJniiS jpvn, ñin, ш, IjQin uiöuiGgGbpr^. oppGuilj' ршфЬ^-ршфптЬ^-ршфвтпЬ!, IjuipvJppbi-ljuipiinpljßmbi bi iuj|G:

Uilbip qnpömömljUjG шйшйдр ñin-G t, npp uiilhiuiGnuS t Giuht ljpl]Gi|mö рш-juipiSuiinJi фш. JiG¿ujbu' ^ишфЪ^шф^рфЬ^щф^вфптЬ!, t С^Ьь np

puiqtfuiupuinlpuljuiG|i úfiuijG uiûiuGgGbpni{ ¿p lpuqdi[rui5 hl 4pl)GiJiuö uipiSuiinp pGpGpG puiqtSuuquiinliUJljuiGp púuiuui t uipuiuihtujinnui:

Uju puijbpp pinGuiphiïuiG uiniuGâpG uipiq ¿bG ûbplpxijuigGniiî hi JunGuiphi}niú hG b\, i}bp2uiilnp4nq puijhpp оррйшЦпф

UGlpiiGnG puijbp: Uub|>uiubi., uiGlj. muñid, i(iuq. uiuti/uiutp/iuupp, hiupujlj. ш-uuiír, bGp. luuoq, dfurn. uiup, йЬф luutitG, uiûg. l)iuin. iuup, ширр, шишф ui-ufiGp, uiupp, uiuJiG, hpuiiï. шиш, uiutp:

UnGtqxjuGbi.- uiGlj. mûnuî, ijuiq. uiptb huipuilj. uipuiír, bGp. uiGoq, d[uin. luGp, à. uiGtjtG, uiGg. 1|шш. uipji, uipfip, шршф uipJiGp, iup{ip, uippG (uiptgji, uiptglip, шршф uiptgfiGp, uiptgjip. uiptgliû), hpiuti. шрш, uiptp:

Unürai>umGbi. uiGlj. uinûnuS. ijuiq. uintb haipuilj. uinuiö, bGp. uinGoq. d|um. umGJi, à. uinGtitG. шСд, Ipjuin. ишш, ишшр, ишшф uinuiGp, ишшр, uinuiG, hpuiií. uin, umtp i

Liupiuq. ¡iшд И.йЬь uiGlj. iui|niiS, ijuiq. pug щОЬ]. (piig bi¡ Ьф, juig hu tüi, luig ш til» hi..), huipuilj. pug tiuiir, bGp. luqoq/iuig piGoq. dpi in. juig pt.Gp, à. pu-ltG/|.uig piGtltG, uiGg. 1)шш. цыд tpu, png Цшр, 1_шд Ьциф 1_шд timGp... hpiuú. 1Шд till, juig tttp:

L|iGhi>ßlGbi, mGl). p^Gniü, ijiuq. tltl, Ьшрш^. t^ö, bGp. piGoq, dfuui. piGJi, &■ pi.Gti.tG. luGg, 1)шт. tim, timp, tl_uiil, tj.mGp, tpiip... <ршй. tili, tltp:

4bGmi>lljtGmi, uiGlj. IjjtGniiJ, ijiuq. Ijjtgtb Ьшрш1). Ijjtgmö, hö. IjjtGoq, djuui. lljtGm. à. lijtGmitti, шйд. 1)шт. lytgui. lytgmp, ^дшф IjjtgmGp... -ipiuil. lytg. Ujtgtp:

Цшрш^ЦшрЬйш^ЦЕрЬОш^, шй1|. lißpnuJ, ijiuq. IjppwgtL. Ьшрш1|. 1щр1дш&,

hGp. IjptGori, dfuin. lipptGui, &. lipptGuiitG, uiQg. Ipum. Ijptgui, Ijpptguip, Ijppt-gmil, lipptguiGp, lipptguip, tipptgiuG, h puni. liptgfi, l¡pptgtp:

Smi>miut, uiGl|. inuiinitf, фиц. uipiitb biupiuli. трфи&, hGp. mm^oq, d|uin. шш, à. inuiitG, шС1]. Ijiuui. Uiqtgfi, mptltglip, тфд, 1пф;д{Шр, uipijtglip, шрЩ-gfiû/inpilfi, uipijjip, uipi^bg, ui{ii|JiGp, шрфр, mpi[fiG. hpuitf. uinip, tnpijtp:

SmG|n>inmGU^, uiGlj. inuiGnuí, \[axt\. inuipti., liiupuil]. uiuipuiír, hGp. muiGoq, í[um. шшй}1, à. muiGtitû, шОд. Ipuin. тшрш, тшршр, inuipuiij, muipuiGp, шш-ршр, iniupuiG, hpiuiî. тшр, muiptp:

П1шЬ1>П1шЪ^. uiGlj. nimniiî, iluiq. Ijjtpti/l)jtpiip/ljjtptp. luupiul|. ljjtpui&, hGp. núnoq, djinn. niui{i, à. niuitltG, uiGg. !цит. ljjtpin, Ijjtpuip, Ijjtpuiij, IjjtpuiGp... hpiuiS. lyli, ljjtptp:

(l4ui>quii_. ujGlp q'ui|ntú, (|шц. Ujjti., Iiuipuili. tljuicï, hGp. fcljori (qiupiigoq/qui-ipn1. dfuin. q'iu, &. quiitG, uiGg. Ipuui. tlpn, tljuip, Upuil, tljuiGp, tlpup, tlpuG, hpuiú. ttuti/iupji, tlytp/mptp:

bppuji>tpuii. шСНр tpnuî, i|iuq. q'Quigti, huipuilj. q'pGu¡gui&, hGp. tpoq, djurn. tp{i, &. tpuiitG, iuGt|. Ijuiin. q'pGuigli, qpGuigtip, q'pGuig, q'pGmgJiGp, q'pGuigfip, qpGuigJiQ, lipuiil q'pGui, qpGiugtp:

trplyinprpulimû puiquirjpjuii duitfuiGuiljGbp: fu n iu| ui è p G h p n i ií ШJU áhihpp Ipuqií-фпй hG uiGnpn2 qhppuijji puiguinuilpuG hn(ni|uiábinil hi huipuiliuiimup rjbppui-jni|. uinuigi[nii5 t' jnipujpuiGynip dunSuiGuiljuijliG qjjuuiilnp óbiji huiiíuip hpljni bpl¡pnprpuljuiG puirpuqpjuii duníiuGuiljiuj[iG áht. tpuiyug hú ttfi, qpGuigui& ui □]_-Gniú ht uijiG:

Uju óhthpp ühö inuipuiöntii niGhG Junuilui&pGbpliu dbg:

Ujl Ipiirqh duiiluitiuiljiiijfiü &bLbr: -ßjuiqiuq-PmpiluipJi muipuiöp}i JunuiluiöpGhpmiS uinljui hG ¿mpniGiulpulpuG Gbplpiijli ni uiGgjuii uiGlpnuiuipli óhihp' niGbd 11шодп1Л biS, niGJi 4шс1Ч.пи* Iй

Uju dhibpn, uiGlpuul(iu0, qnjuigbi bG ицириЦЬрЬИ ihqi[|i uiqilhgnipjuiiSp hi huimlpuu]hu Gpui Lnnji ( -Lori) puippiunfi opJiGuilp^:

Q-piulpuG ujmpulibphGniiJ Ipu 2UJpniGuilplnq Ghplpn' duiúuiGiulpujliG àhip, npji u}uiuiv¡hpp hhinhijin^G t.

t¿f - tí]i niiii|ÚJiS (qûnuî biî)- (Mi R'ávam)

- iQi пш1ц1 (qGniiî bu)- (Mi rävi)

j>í/ u* - lîji nunlüiq (qGnuí t) (Mi räväd)

flpiiGg i5bj räv/пшфр lijníp t (am)iüiS. (i)|i, (iid) iinj áhihpp iijnSiipiy ijhpjiu-dmGç|Gh[i: CuipmGiulpulpufi|i |iiSuuiuip lipniü t Gui|«iutpuu <m¡) 1ÎI1 ifiuuü|il||i:

Ч-piiitjuiG upupulihphGmií lu (¡piu puippiuiiGlipnuí. uu|)iii| i)tui|puur IjinJi piup-puimiuí. Ipu uiju chmUuGuilpu)|i(¡ iMujiG qiiiqiulitiii tu ií|iG¿lu i|l¡py|iG uiiiiuliuiiljiut]-

1. S lui «DASTOORE ZABANIi FAKSl (1WNJ OSTAD) » (<4uipulihpl,(i |lup|]i pt¡ puil|ui('mtp|m(¡ <li|iGq q|Hinul|Gbp|i) ll)4K p. Ч-pij lipium.. fdhlipuiti 1084 p. «U;pm .'1Ф-. 1л>

Qh|iu рицшЦши huipuigiujgjig qmpu pnqüi|uiú d|i шл âlu.

qpiul{. u-ipuli- qpuil). uipul). Lnuji ppp.

^ iJ çvb dàrâm mi riiväm rpbpüáú i5[) ntiuJiuiS - rpiipoU |miiu5

('ft/U dári mi rävi фЬр}1 <iuji|[i - Пицф p nlj

if/ сS J'1-' däräd m' räväd ipiipvúq dt. ПШ4ШП - rpiipüi рпоЦш /(tnüi)

*"1-0фир ¿t йЦшлЬ^, np pGqq<n[iuö ûbibpji ilbpgu^npnipjniGGhpQ iniuppbp bCi: UpiuGp niGbií puijJj JunGuiplnluiö ¿bihpG hG" niGbü, niGhu, niüji, ujjufiGpû hbGg uiju iqmh}iG lujq qnpö(i lîbj biî:

4bpgjiû [udpniií ¿шртйшЦшЦшСф }n5uiuin[! lipniií hG bplpu dwuGfilj, dbljp dti(mi), npp upupuljbpbG|i Ьйпф'. (hämi) (hm, ¿uipruGuili, mGiJbp?, ^uiuiujhu) рш-nji tfu^iluiöpjig t qnjiugbt, Jiulj djniuQ (dáram) rpbpuiii (niGbú), npQ diuiiiuGiuliuib-rpuGuiljuijfiG nipnijG ühi t:

Upqjnp <Ш|52ЬС^1 niGti, l{ntGti, ITíuiuíj|i bi SpiuiqJiqnGli niGJi-qntGti, £uuG|il¡|i qmGJi âbtbpQ Gnijü hphmijpji hbinfi bpn ¿h"G:

ш

Uju áhibpjig ршд}1 funuijuJôpGbpmiî uinlpu hG uiiqnGti duiiSiuGuil¡|i n¿ huipuj-qui in inuippbpiuljGbp: hGjiqhu ujpqhG muht bGp JunuiJujópuiJuiIpniiÍ ¿ft huiQrjfi-uputf uiiqiunGti qhppvujp bi qpvuGni} Ipuqi^nq duiúiuGiulpujiiG npbit Ahí: О-рш фп^шрЬй uiji} QnijG tiriuiump ujpmuihuijuihini Ьшйшр niqbi puijji oqGnipjuuíp 1|Ш hhuibijuq piuGuiáhmi} IjuiqdiJnq piuquuqpjuq шщшпИ)!' ш) uuihúiuGuiljuiG hq. Gbplpu+pqàmliuiGji uiiqumGJi.

p) uu)hüuiGuil{uiG bq. uiGgjuq uiGlpum.+pqü. uiGgjuJ|Ji uiupunüli. JiGju|bu' niqnul bit ijuiqqbií, niqnul bu i}uiqqbu, niqruü ui i[uiqqti/i}uiqquibi uij|G. bi ni-qnuí Ji iluiqqji, niqniii Jip i}uiqq|ip, niqnuí tp iluiqqtp bi uijjG: Uju óbibpp qnjui-gb^ bG iquipuljbphGti uiqqhgnipjunSp hi niqquiliji upuinfibGnidGbp ¿hG:

Uurijpuy. КтифиЬрйЬртй шпЦш bû huijbphGti, JiG¿ujhu Guibv uiji (pnippbphG uipuipbpbG, щшриЦЬрЬй) ibqniGbpJig фп[ишп)ин tiuiljpiujGbp. qpuiGp 1|шрЬ^1 t pui duiGbi' uquipq" (fci, Qhn, Л^ф. tptq. jptnni bi uij[G), uiöiuGgtuilnp' (йишридфлцф qpthuiliupji, buíju«lujpti, tuuqtuuniuipti, uiplijthiuG/vnplijtluuiG, tptuuibwG, úopnig Ujn¿mg (uippiSGfi)), bi puipq, Jiul) vlbpstiGp hp hbppJiG' lipljGuiitnp' (фщтр-фкшр Utll-dtlj. 2Uiin-2Uim, jßbl-jptq hi ujjlG), m ЬшршцршЦпр' (uibqij inhqJiG, iítp}i¿ 2u»in pG¿ti hpiîuip, yj^Gti pt hi iuj|G), IjgiulpuG hi JiuIjujIjuiG' (pG^piSujp, pumoilqtG, iniuui qtdJiG, q'uiptqniu bi uijiG) puipijnipjniGGbpJi [udpbpji, hbmhijuii IpupqniJ:

£bpuil{uiGujtiuiG ôbibpjig bG uinuiguighi' g tptq, ötpöppngliG. îjtujiû, qti¿iG, qt-GJiG bi uijiG:

UpbuSiniubiuj 'puippumGbptiG huiuinil] bphinijp t^. щшрйр-гщпрйр {audb^, 1и[1пффц1пф nimbi, Фппо^цт (uilbb 2РП-21™ ршфЬ). bi ujjlG:

1. Lnnji ршррилф t Ijuid ß Guijuqjipi] GiujG ôuiqnidi} ¿niG|):

2. Ufiumjuiü. Lbuilpuuiuip php. hiujng i- <.5 bphuuG 1965 t? 313:

OnpnunnipjniGGhp bü uipiQp, pui|j>jji, ршрршр. qniui pt. huipqjpq hi lupG: Ijuiiq: K>nui|iuöpGhp]] IpuujhpG ni IpuupulpuG piunbpG hG. uint¿ (luniug). ui-nuiGg, qpp (qhujp), hptíuip/IupiSiup (hunSiup), pGjnip (iíjiG¿hi). üt¿ (iShg). liiiin (iJnui). jptin <hhm)/pihm, tGGui (hbuibipg). ttjppq (puigp) фррш. inuilp

Sbq]i liiîiuuuini[ liiuupulpuQGhpp qnpöiuöi[nii5 hG niqqiulpuG, puiguiniulpijG hi qnpöpiulpuG liiqmlCili(imj. jiCi¿u|liu uint¿-uinp¿[ig-mnp¿oil, iít¿-üiijpg-íí[i¿oi|, ilriin-iîn-injig-únuioi} hi uijiG: UjG tpuiqbpp. np uihqji ¡nhuum ¿1¡G uipinuihiujuiniií. hnpii|-ijuiö âbibp ¿niGhG:

Cuiqlpuui: PiuppumniiS qnpöiuöuiliujG bG hhuihijuq 2uulMluulüt¡PP-Uqjuip Chph), unîtfui/huiiïui (puijg). pui/huipui/hppp фиф uiujui). pui...t), tb pG-¿mp (líjij. h. pG¿nip<iíJiG¿ np). ppt (hph). pt ¿t (hpb n¿). jui (Ipuii). Gm (n¿). Gm...Gm, hunî...hunï (hi...hi), huiGni (hi), ф)р (np). ¿niGpjli (npni(hbuibi), ni, pjliú¿ pt (piuû pt):

i?uijQiuplpnpjniGGbp: h-muiluiöpGhpnuS шпЦш t âiujGiuplpnpjniGGbpli ü]i uun|uip [uniüp: Upwöglig итшЦЬ^ qnpöiuöiulpuü hG uipit~J, upinmt|gnq. рш~р/-puTh, quipiSuiGp uipmiuhiujinnq. rit', huiGqliiJuiGuil|iuG, ntht-qtht, mniupljnq-hiuG-qpiîujGnq. 1;", inhiufi bphinijpp puiguiuuiljuiG qGuiliuiuinq. fupß', qpnijgp ¿ujpniGiu-Ijhini hunîuip qpniguiljgpG nqhmpnq. huiuT, qpuiljuiG qGuihuiuiuilpuG huiötqp h-pbimjppG, фи'ш, huiGqpiSiuGnt^. ijuih, quipduiGp uipmuihuijinnq, фп22- quip-liiuGp bi шфипишОр mpmiuhuijinnr]. ino, Ijn^LulpnG t, ф^ушр, quipiîiuGp шршш-hmjinnq. o{ut~2" P ш 11ш l| ш Ii n ipj ru G 111 hnqni и 1)1 ni] ни dp uipmiuhiujinnq. oho", uiG-ршфи1|uiGnipjniG hi hiuGqliútuGnipjniG lupiniuhuijinnq, oi{>t~J, GnijGG ji0¿ i|hpnh|i-2Ji"L iupit~2 diujGuiplinipjniGG tp. офф, guii{ lupiniuhiujuinq hl uijiG:

IIIITUU

PumuiqfiwmpjmQ

Pumuij/iff /fiuqííp: 43jiuquiq-Pnipi}iupp inuipuiöpp ршрршпр pumunqu^uipp liaiqüijoiö t inmppbp 2hpinhp|ig: hG^ujhu dunJuiGuilpulipg hmjng ihqilp hi huij lîjniu puipptunGbpli puiniuupu2mpniiS, uijGuibu t^ -Ejuiquiq-Pnipiluiipji inuipuiöpji JunuipudpGhpnuI übö ppij hG IjiuqiSmiî pGqliuiGnip hiujlpulpuG lupiSunnGbpQ m ui-öuiGgGhpp: UpmGp iquiliU[UjGiliiiö (JiOb^nil qpuipuipniiî hl iSpjpG hmjbphGiuiï hi шртшдпррий ijiûb^ni) huij úiuuibGuiqpnipjuiG iShj iJhq hG liuiuh^ qpuiljuiG ui-i[iuGqnipjuiiíp: Ujuu||iuli piuiihpp i5]i guiGl], npp lpuqiii|uiö t qpiupiup-piuppumui-jpG qnijqhppg, inpi|ui¿) t Piunujq|iumtpjmfi piui)G|i ilbpjnivS:

U.rmiGá)iG ¿bpui hG Ipuqiínuf tu nyuiqpmpjuiG bü uipduiG|i uijG piunbpp. np iSiuuihGujqpiiipjiuiSp ¿t¡G uii|iuGqijh|: Upiutip upulnqiuGi|tq ht¡ iï|nii|(i puqipuiuGh-pnnl tu hph ünp qpmlpuG hui|bph(i|i lïti^) lili puu|iuilii)li|. шири npiqbu шр| |bq-i||i puippuiiuuj|iG ¿hpui: Up) piuuhplig tiG qphni^- (|hinGuii|iiip qnrt. q'uiGppG umq-G|iplib(. quiGpbi, qtGplj- pbpbinn||il| tfiupq. q'pppGq- âhup|i iui|i|i mimu|lil| iSunip.

P°l (QlGbi)- iqumljhi, Jiuljjbj.- (ibinbi, qgty. fiuiquij}i- úuipnip. (шфип- uiüquuil, ушп-nqnplj, I]ni}- uitfpnq?. hiuûni- ht hiupjtu- шиЬи. Ipupöbu, ОДииШ- quuiü IjpmGljp. 2EPlul" 2nP фпЬрп цшршй. 2°пр (piGh^)- utuuiplbi. uibvnppuihinßp {uouuq- Ipi-u|)iin tunup ujubi. iqoqoüjili- p¿ui|\li, 2*и>р- фицши, Ццццйш- ршфрцф^шд, imu-uißimv2 luQhi- pfipp Цш^иЬ^, mo2inlili uiiiq- Q]iphbi. qiuGpbi, giuiGq- bipiiGq|i IjuiiS iSui24t> ijpui шпшгшдшЬ дшЦпш biniG. фЬпшЦ- ЦпйшЦ, иршй hniSuiG}i2 Ipu ОшЬ1 litpiuli. pQiQPQOilbi- Gbinbt bi uuj(G:

Puippumfi puiniujliG l]iuqtl|i huipuiniugúiuG hfiùûuilpuû uiqpjnipQ iJbpnhJi2JUJi huijhpbG pwnbpfi htiúuiG 4pui Ipuqüiliuö uiöuiügniüGbpG ni puiprpupjniGGbpG bG: Unljoi bG Giubi piuprjnipjmGQbp ni luöiuGgmdGbp фп(иш[^ш1 puinbpmj m ôbib-рпф Pujgfi pniG ршрридтифй dbibpfig, hiujbpbGli ршрршпйЬртй übd рЭД bG IpuqiSniiî GnpiuqnijG фп[ииттр^иййЬрр ujuipulibpbG bi pnippbpbG ifaqniGbpfig: -ßjuiqiuq-PmpiJiupfi imupiuôpji ршрршпр biu qbpö ¿t UJjq uiqqbgnipjniGjig bi niOJi, Jiü¿uibu щшриЦшЦшй ni pppuilpuG, uijGiqbu tl iujq ibqntGbpji üjijngni} umuiguiö шршршЦшй фп^итпщтОйЬр: Uju фп1ииттр,)П100Ьр|1д bG.

lu. u]tupul)uil]uiG. uqpúniG- фшфшд, шцоф рпд, puiGq- uipqbituu]uimGb2. рш-ptpuip- Ьшфиишр, uiGqiutî, pQpq Blüh).- Qbmi[bb p'ßpfeiuli O-vuiJbpuílj, quqiu (inuq,)- huipuij, qjuquiiluinq- ¿шфшИши, huiqpuihuiuuil] ujjp, qjiun- übö ppiip, qjtj- hbpp, qjEiJuJ- Ijiupiqhui, qjlqui- Juuiqnq}i huimjili, ipiiqnqiu- jpJilj 6uu2 upuui-puiuwbini huiúuip рр0Цш0 luiîiuû, ipqniQ- Ijinnpb infill, qo<lpfr- шфиЬ, puquip-puilpupq, рицшрш- uiûlpujniG, pon- l|nqp, drun, hniGq{i- ршфшпш^шй bpqnq ni iqiupnq, quiqilui- nipuiqfi inbuuili, bplpup u¡n¿ni}, qtiqui- niri]iq, г^ипшЦ (QÛpuigp|i huiúujp), ДОи»- guiülpuupuin, ппцш- npqji, qiuijujli (фшгрир^ш^шО t), фи^ш-]Ul- piup, ilbí» puip, pnip- uiqpuiljngin (-Ejuiquiq) bi uijiG:

p. lupuipuilpuG. puiq]i- npn2, qumuipm- mGiujJiG фпррВД фшJШJШ upuhiupiuG, quivWuip- GbqnipjniG, quipuip- i}Giuu, tpjiiug- Uuipfip, ршишцт- huiGquipinilbi. }uiuquiqi|bi. Injuipjbü- hiuuiljiuuibu, tuiupiupui-uiijbpuili, {upnjh^- öuijuuhi, huiqjip-iquiuipiuuui, h{iiîш, hiuipmp-|ihuipl]b. qiuqiiiiî- puiji, quijal!- uj}iüq, wúmp.

qiuniil- hiupuiquiin, puipbtjiuiS, nid. Йищшрш- puipiujp, nip öDiJbg Фр1ф-

¿ß, йтршфш- 1)Ьб, úni4>uiQ2li- Ipiipjipiuilnp, jiu- Ipuiî, 2iuop- iqiujiîuiû, Guituuiujiuj-üujG, ¿ßhuiq- i}liiu, gpGüp- qhi, qbi Ju[i|jJil), uuippiujji- mniuiJmnjiuG, фшрц- шшр-pbpnipjniG, фиифр- dnipiuglpuG, Goihi uuiljuiiliuujhin. фррйш- qiniliuqpntpjniG, quii[uir)Jip, фдпишр- uinjip, hGiupiuilnpmpjniG: bi uijlG:

q. ^ipiulpuQ. Ui¿pq- hujpüuip, huipiïuipuji(bui, рпцшйшз- ^uшnGш2фnpnlpJmG> poqujq- Ijntinpq, pq(_- (Ji, uinuiin, ¿uiin, qo^- jpuiiipuip, qopui- hiuiSbüiuin, rpiiq- ni-qjiq, ¿t1 uiuili, qo2- linipöp, qtiqrn- ubi, qnp2, hni\Jjni2- inuipbljtig. mPEl^fe- 2ШРП. quiiî)i2- bqhq. qui2nui- ¿uq, ¿uqujniinniplili. qpilD2bl.' huiGqqGbi. jiui5uiG guji|, jui-pvu- ijbpp, jßtppui- übö, juii^iniju- qifuui2np, ¿uipJiG- qdi(uip, ¿uip, ф1»и- 1[шш, о-

ni- óniji, o2iIuu\- ijOjliuii, pbpiuGp фш^пц ¿np bi iujiG:

U.Gq(bphG[ig Ipil iShlj ijin|munnipjmü. iujQ t' ujtuJn (pensil)- i!ium]iui pump: О-ш ¡bljDiupiuGilniiS t OpiuQniJ. np iSiumlnnG umiugliü uiGqiuií iuGqi]nugliGbp|i iSJigii-|ni( t hpuiG líuibi: "buii[piuiupiuiuGiupbpntpjiuG iShj 012(111111nnq lnuj qjnuiuig])G ¡pbmijpp qjniri t шшрЬр hbuiG ti luGniGp:

П-niubphGJig umlpu hG hphp i]in)iuunnipjiuGGhp" ирйшфир (Самовар)- |iGp-iuihn, рорпц (бутыль)- ширить inuipiu bi рицой (балЛОН^оцшОшф UpiuGp h-ihpG tL фп[и bG lunGijhi upupulihpbGji iSJijGnpiimpjiuüp:

AuiprjnipjniG: Auippumji pumuij]iG lpuqü]i hiupumuigiSiuG h|nSGuilpuG újijiKjp ¡uipqnipjniGGbpG ni uiüuiGgnuíGhpG hG: UCijiuljiulpuG 111 liuliiuljiuG puipipupjruG-ihpji upuinljhpp hbmhijiuiG t.

U. UGliulpulpuG puipipupjniGGbp: 1. *jpl]Guulnp puiprpnpjniGGhpli opliGiuliGhp iG jptpui-jptpui, ptm-ptin hi iuj|(¡:

2. <iupinqpiulpiiG piuprpHpjniGGbpJi oiiliGail|Glip bG' ijbp mOb^ (iSuiJqhpp liuip-(LupbL), uih uiuii Ц[ш)иЬдОЬр. iqpmnim шш; (u|unnt¡g(ih|) bi uijlG:

3. MguiljuiG piupi)nipjniGGhp]i opJiGiuliGbp hG' úoppnip, ilbppnui'Jipp, tuop, ttp [iup, út2ulhl\ hl uijiG:

P. f»ulpulpuG puipipupjniGGbp:

1. Auiipui}pfi¿Ghpp IjuiupIniiS hG ш ЬпгриЦшщпф Op|iümlj' ijiqi|uilipntiil, фппш-np, tptuiu2'nip bl u1j]G:

2. t»ph pujriiuripnipjujG bptjpnpi] uiGipuiSp ulpiilniiS t áiujGiuilniinil, hnrpuijuiiq }i apuhiuGjilmú: OpliGiulj' üiujummuhq, tpqjuiGuipbii, luuJuaiúuiG hi uijiG:

3. llilhiji qquijji pt1Ll bG Ipuqiímú luniuGg uifihnquitiuiu| piuprjnipjniG-¡hpp: OpJiGiuli' ppGlpm, 2PnGopuiG, p'tppGlpiJL, q'^lpiiu}, uirij'nip bi шдй:

U&uiGgnnS: IunuiluJÜpGbpnii5 qnp&iuüilnq ui&uiGgGbpp hlnSGiuljiuGniú hiuiípGli-inití hG diuúiuGiuljmljtig huijhphGli uiüuiGgGhpJiG, iniuppbpnipjniGGhpp фпрршр!»! ¡G:

XriuluuiüiuGgGhp bG'

1. luü-uiGp'uiG, uiGtptu bi injiG:

2. ¿- ¿iuGon-¿hiuilGoii, ¿ррЪр bi uij|G:

4.bp2uióuiGgGbp hG'

3. -uiü- ш. l}uipl}puiuiG, títpiuü hi uijiG, p. hui¿uiG, i\pGqripGrpnG hi uij|G.

4. -uiGfi i]iqi|uiG¡i, dptpuiGti hi iuj^G:

5. - u/tfp,-bGp,-nGp-

iu. IjjtupiuGp, htpuiGp. p. 4.uinpmGbGp, ITuipljñiihGp, q. [uGuiiSnGp, líunSñGp tu

-41G:

6. -uiGrig- guiGuiGfig. ofu¿ppGfig lu iuj|l¡:

7. - luljiuO

tu. úbímiljiuG, иршцшЦшй, p. qiutuinuiliiuG, uinniinmpuiljiuG lu tti||G:

8. - г/шй щЗДшО, ftipuiprnljuiG, ¿pJuoulpuG hi lujiG:

9. -шдт- фЪдшдт.. huipuGuigni, quipilnpgni bi uijiG:

10. -à'g-, liujuiGng, рцрпд hi uuj|G:

11. -шЦпр- ûftuiilnp, öppGiui|np, ^оицшф^р, Giuhi' luhi\örmilnp, qpifuu^iip bi ищС:

12. -t- tpljppt, фЬпЪ, p'papt bi uij|G:

13. -(ОрЦ- р'шрщВД, IpunäpiJili. Püiulffil№ bi uxjiü:

14. -(ikiil}- фдфдой], ^ишф^п11} bi unimiltmnilj, qmuipGnilj hi lujiû:

15. -01Ц1- q'jhqoilft, рпцфрро^, hpGqjhpoilft bi uij|G:

16. -¡i¿- р'щф*. pjtpft¿, ilotfu bi lujtG:

17. -uißg- upnmiuGg, (h) tptbuiuGg. 2шРкшС*д. jptqtilnaiuGg, (h)tqhluiGg hi lUjlG:

18. -buiß- mpluthuiG, tptuuihuiG bi uij|G:

19. -gl1- qjDtqtgii, puiqtuigft. plypuiûgft hi шдй:

20. -mpmû- p'uipmpniG, ¿lupnipniG, Ji2nipniG hi iujlG:

21. -mg- uipnig, ищишрЦтд. tíopnig hi uijiG:

22. -ад- рп7РП7Пд, qpiîpqpJpiig, qpnqpimg hi uijiG:

23. -Йш- p'pnpüm, Ш1 ppñ'in. lubfuinnui, lupujGpñin hi uijiG:

24. -Цшр[i- йтпршфир{1, uifuiqtpuiiluipft hi iujG:

4.uipft iJbpgujôuiGgQ piuppuinmií qnpöiuöilniü t Guibi npiqhu ftGpGnipnijG ршп: O-bpuiGniGGbpft иЬпш1)шй^1 hbin qmqnprplniú t ¿uiui huióvufti. JiG¿tqhu' ftii фицф, pni iluipft, QGqntp 4uipft hi uijiG, npnGp huitfuiiquiiniuuftiuiGiupiup G2iuGujljniií hG ftd GütuG (Ijuiiî J11Î nfinip рл GiSiuG, Gpui GütuG bi uijiG: Цш Guibi ilmpji uiGh^ puijp, npc G2uiGuiIjiuü t GúuiQiul)hi:

25. -шЦ- tfiqiiuilj. quiGqutiuilj, шшгтш!! hi uijiG:

26. -umtû- n{i2iumû (lupúuimnij huiGqbpd), ¿ñpbpuiniG (¿nphpni) hiuGqhpd), gp-puiniü (gprnl huiGqbpi) bi iuj|.G:

27. -лор- ppqiñnp (iJqGng), фсфдйппр (qqbuin, Giubi GGghgjuiL huiptuquiinft фп-luiupfiGnq Gnp uiiíniufiG) hi uijiG:

hG¿ujhu Gl]uiuii}nid t UiGg, hiuG. фир]1, uiniG i(bp$>mömGytibpp lpupb|Ji t hiuiîiuçhi uiju hi 1ÏJ1 pujGft шд puippuinGbpft qniw puippuinujjftG iJbppiuöuiGgGbpQ:

UGduiGniG. riiunuSGuiuftpiftiq quii{uinGhpniü pGiyuGi}uid bi шшршдЦшй iuGóGui-GniüGbpli qbpiulj2nnq ùbôiuiîiuuGnipjniGQ hûnig ft ijbp pGqmGiJiud hi hiujljiuljiuG nGlpiqilnq. hftiSGiuljuiGnuî IjpnGiuljuiG öuiqiSuiGp luGniGGbp hG. ftG^iqbu' Upiuil, UG-Giu, О-'шфрЬ^, Q-'iupftuiG, tiuiUip, builiujfti., 4iumuipftGiu, "bftljoqou, "ltmpiiu, Tonern, ШирЗДЕи, Uphuilj. UftüñG, UppuiiqtilnG, Oi|iuGtu hi uujiG:

а1шриЦш1рл)й bi*ftuiiui5uil¡uiG üftjuiilujjpnid luujpnq hiuj iSuipqni liunUup iî|i2in ti uiGhuipuiquiin bG hG¿bL uipuipuilpuG, iSuiuuitfp Giubi upupuljujliuiG üiuqniúnil iujG luGniGGbpp, np qnpöiuöuitjuiG bG шд miupiuöpGbpft hiujhpft hiuiîmp, lujqftul)

u|uiuitfuimu| uiji] uiüniüGhpp umljiut]uip]ii| bG, JiG^ujUu' Uq]iq, Шфр, UiquiG, fc-iJimu, 0nipfi. fumpnitt, luuiGnuS, BniGinui, UniipuuG hi uijiG:

Suipuiöpiiui. liuiuil|iuii|liu |iGi)iuGiliinpjiuG quiuiG «2111I1» itiuuG|ilpu| l|iuqiSi|nn uiGmGGhpp. |iG¿u|bu' Cuiquiqiu, Cuiúnipuiq, CuiGuiquip. CuiuuiQuiiI, Сш^ш^ш^, Сш4Ьр1}}1, СшфЬрЬ:

bpb iqiU2iniiGiulpuG bl iqbinuilpjuG qptuqpiupjtuG uihuuiGl|j(uGl<g qjiuibpu (Ji-GhGp. i)ini]|iG UJJl upuuil|bp ^GlpiiUHjIi:

PuiGG uijG t. np ujiiiugjiG liiutfui2|uiuphuij|iG (quiuibpujqtt|ig libuin hpiuGiuiS uiGáGuiqlip pvu;|u4hy. l-imjmnGbp iSb()Gnq pmpinntquipGhpp.inumuiquipôCiuiG Ipxi-GnGGbp|iG luGuibqjuil). huijlpuiiuiG uiGruGGhpp tfbô wqwiJiuqnuJGbpm} bG qpuiGgbi (huiCiujfu quii(b2in|i huiuGnq): Cnitnni| qinGt{bi t hGuippp.bi imuGniinbpbpli «ph-phi» óbnpnil puiqdtup|i4 huijliUilpiiG uiGniGGbp qpuiGg4b{. bG ^inlumljbpui4iuö áb-1Ьрпф

bpb tujq ¿biui4inturupjniGGbpQ rpiiuuiljujpqbini (JiGbGp, hbinbijuii щиигЩЬр]] IpuGhGuiGp:

U. "bnijG doiqiíuiiJp uiGóGuiGniG}) upiipulpuLpuG ábip, JiG^ujhu1 UppuihunÍ>Ebráh¡m. Ulioi}i>Yâ'yub, 1u«Uip>Dàvud, f4iiSuij{xi>Esmail, <o-uhti>Yusof, Uniutu>Musa, UonpiíoG>Soléyman bi uipG:

P. Xnîuj.'ît'JhniGi u|iupuL|Ujl)t-uG uiG4uJiîp фп^ишр^й^шд ábi, JiGjujhu' Upuni>Hàtam, 111ч1}шр>А1суЬаг1 Q-j)ip}ipnp>Kyärim, ídmiSuiu>T3hmásb, R»t¿m-umip>Xà]à, <gpui¿>Iráj. 3ptumjti>Isà, <4bnjmu>Bëhruz, UuitfuiiCi>Sâmsàm hi uij|G: Ч-. 4.ujjl|iuljuiG luGijuiG uurpjuiluiruuLq übt, JiQ¿u}bu'

4-iuuu}um>Kàspâr, Iuuidutli>Xàsàlc, K»t¿uiinmji>Xé$ádur, öiurüilp'ZäYälc!' 4.uipiu-pniû>Aratun, Uliuiul}>Sisäg hi шдй:

П-. 4.iujl|ml)uiG iuGiJiuG puipqúiuGuiábip щшриЦЬрЬйт}, fiGjiqhu' Uump4uiíruiinnip>Xodádád, 4.iupiptbii>GoIxànum hi iuj^G: b. ITbqiSuiunipjuiG hGpuiplj4iuö Ctil^dtiqü) dhihp, [iGjiqbii' UJipmljfiu>GërâGus-Gëra7Us-7ârâ7Us, Uuiplifiu>Mârgu3 ht шдй: flpnGg i5h§ Gtpuin4niiî t Giuhi dnqnifpqmlnuG uinniquupuiGrupjiuG inuippQ: U-mu?}iûp ubi qni2 bi ЬрЦрпрпр odji uiliuiGj fliîuiumGbpG bG uipuiuihiujuiniiS:

UqquipGiul}jnipjruGp 2nunn4 ЦпщШпргуЦЬд bl uljubg uijGiqtiuJi uiGniGGbp pGui-pb^. npuq}iu[ip hb2inuipjmiîp hfl uuumuquipdi(nuS upupulibpUGJi: Uju iSjimnuîp 2ni-tnn4 injipiuiqbinnq rpupdiu4 *bi bpljpnpq hiui$iu2fuujphiuj|)G upuuibpiuqiSlig hbuin, npn2 lipnGuiljiaG luGniGGhpli hbui ü|iniu|iG rjiuuGp quipàiuû iuG4uJÚLulpi¿i5iuG li]uS-GuitpjuG ulijng: Ujq uiûniGGbp|ig bG~ UGni2, Ü2lutG, U^orn, Upuiiî, Upuipu, Uph4. UpiîtG, UptîtGiul{, bqGJilj, Ьгф2- bp4iuGq, f>2tuulQ' Lmujil}. -Auijl}, <iujljuiGni2. <niu(G)til}, LTuiuJiu, Щироф, "Ьр4ишР- Cni2UiG, Uhujnih. UJipiuG, 4.uihiuG, Чш-цшр2ш11, SfilipiuG, -epüiupfili bi uij|G:

ЗшЦпр ujqqiuGniGGhpli dbg uihq qiniuö {ишршртйОЬр)! 2ul4nll^D uijiiPl|JG ti

hb2in ¿t,bi qui t иритбишц, ii|i uiuipuiôp|i pGiulunipjuiG iS[i Цши|\ uiqquiGniGGb-pnuS qtm u|iuliu|iuûi|iuiî bû piupqiSuiûujô tpuií ujqiui|uiq àlulîpp: ilpiqliii op|iGuil| тшСр GrnjG UiqquiGi(iuG qiuquihbu àhibpp

<tulpipjuuG, SmqnipjmQ, 9uiipnpfi, Suiqnip qujqh, 3uirpup{i ITuiuJihJi (ITuiuJihp ршпц u)uipul{bpbGni] G2UiGtulpitiJ t ppliuinnGjui):

3-pq iîuiuq aiiíijiiu¡h|nnS t qpinpuqi)ig 42juiquiq-Piupi|ujp|i uiLupiuàp|i |unu-1{ш0рОЬр|Г 2fip? 2000 pumuiGng pumiuguiGlpul:

4-pq líiuup huiinlpugijuiö t pmui}wi)pûbp|i GiSni2Gbp]iG: OuijûiuqpiupjniGGbplig i)bpöuiCH[iu£> pGuiqpbpQ liiuGpiuiSuiuGnpbG uuimquipiuGi|iu£r tu öiuGnpiuqpiliuö hG:

178-pq tgniiï mujuiqpiluid t muipuiöpp piupuibqp, npp qliuiiulpuG 2P2UjGumiu-pjiuû übg t ПРФий umuigliû uiGqiuiî: 1-puiG liuijnpqnq 4 pujpuibqûbpp uipuiui-gn]nii5 bO ibqiJujliujG npii2 umiuGáGuiliiumlpnpjniGGbp|i inuipiudúujü uuiluSuiGGU-pp:

M.bp2niiS qbuibqijuiö t oquiuiqnpÔLluiô qpuilpuGnipjuiG guiGljp bi pmluiGqiulpu-pjuiG iSuiuhpJi ni bGpiupiudpGGbpli gnigiuljp:

©"biSuijJi uinG¿mpjunSp inupuqpnipjuiG pGpuigpti üb2 t quiûi{nu$ Guibi' «Q-njui-liUjGJi umaiGAûwliuiuUpnpjniGGUpp <-ibGuipnGuit|uiG I~>puiG[i liiujliiulpuü ]unui|uidp-GbpnuS», «PuiGpbp bpbliuGp hiuúmiuiupuiGp»,pliil 3, 1994 p.:

(Языковая ситуация у современных Иранских армян) ГОВОРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИРАНА СИМОНИ АНДРАНИК ТАДЕВОСОВИЧ РЕЗЮМЕ

Несмотря на то, что подавляющее большинство диалектов и говоров армянского языка выявлены и изучены, однако и по сей день вне поля зрения специалистов остаются армянские говоры Центрального Ирана.

В диссертационной работе предпринята попытка восполнения этого пробела. Исследовпние включает в себя описание четырех •армянских говоров провинции Борбо-руд, Джаплаг, Кямара и Кязаз. Результаты исследования дают основание говорить об одном едином диалекте, включающем названные говоры.

В первой части "Введения" представлен очерк истории формирования армянских колоний на территории Ирана. Вторая часть "Введения", которая по сути является резюмирующим разделом исследования, пос вящена определению места этих говоров в системе армянских диалектов, а также выявлению их взаимоотношений с другими говорами и диалектами армянского языка.

В первой главе предпринято изучение звуковой системя названных говоров, выявлены системы вокализма, косонантнзма и дифтонгов. Рассмотрены диахронические трансформации в звуковой системе на основе древнеармянского литературного языка (грабара).

Вторая глава посвящена изучению морфологических особенностей данной группы говоров. Наиболее обстоятельно рассматриваются два основных типа словоизменения: склонение и спряжения.Характерной особенностью падежной системы является отсутствие формы предложного (местного) падежа в именных парадигмах - противопоставленность родительного и дательного падежей. В системе спряжения налич ны формы длительного настоящего и длительного прошеднего времени. Рассмотрены также неизменяемые части речи.

Третья глава посвящена описанию механизмов лексических заимствований и словообразованию моделей в рассматриваемом диалекте. В конце этой главы представлен словник древнеармянских заимствований в говорах, функцианирующих на территории Кязаз-Борборуд.

В четвертой главе даны подробно прокомментированые образцы четырех глав.

К диссертационной работе приложена карта территории распространения рассматриваемых говоров, а также различные карты, представляющие ареалы распространения тех или иных языковых явлений.

(oUílP s**— оЧ> (sUrff^íj| О-^

¿ijU o^y?" -b—ijj jjj-ol ob" ts-ojlobj^jiüj jl

jijJi 0j5-ü OyfU iSyfy О'у-' ó®'^?" bj' í^ji oj-i ¿»¿puj

•C—<1 <a¿¡ jjl i^jji joji»L> jíl .Jil^SjJÍi

Qj-zS'IJíjLP- iÚL^Í «cj^lji ^JLÜ kJL-jLjJbj ls^jj3. У

^л («i ijj о'з^ч -»з-*-

.C-—OvJ-i 4—3tjf iSjbf ^OAO ¿ijf Jjl (J-^jJ

ü tj Jj-Jiso ¿j^a (.¿Üb «il«,.nfr» jJ Jjá^o <>-¿15 Ла*Лм>

. JjLüj ^JÄÄJ' Obj o-^ ¿bj ^ ^ * jt¿lju> рЛ",..и|) Lb J^f ^jJIjÏ^SIA „i tbCJ^àji

043 W 4-J« ^IXeji (f»Wuj «-Jjj»- iSl Jój

.OJI й-хЬ yjtîs« 5 ^-íjjí 1л p'iiiirf tgíft ^jJbulyj (jáüjlj ^jjfjTöfjaJu ¿jJJWAJ ¿HbJ -w*-»! |»L«iljXji is->)j>i J-ù} f^-ilj-sùj kj^ fU J^jI eJjjíí'jjji JÄ»

■C^jl iü-Liy (jlij f^j {¿l&ff } 'itS1"4. ojlj (jUjl ^clAjJjj La iJ-iJ^ u^j'i ts-'jjí *i |°3-' J"0*

ilfeoij^ij iLfc sjlj Jj-el .C—JI oi^J" ^Ijibjjl ojlj ^(3

•Jul jljS ,jtÄJ ^уЬ- ^LJIJIÄIJÜJ-J

• v^wl ¡JiáxJ bjjjfЬлЬ ^j-yJ Jii /^Ijl fjl^f

<ui> i^bj OL¿u¿u mñij ¿jyi 45Ы» j^JUí!ji^- 4JL¿> O^bjJ

¿j» .„.паЦ'Тц, ftlr C^ü ^vJ^Uali? Jjjjj ^JÁ^J JAW^J¿¿oC

olí-iJIj ^bj ¿jjU ^g-jjTjj ¿U—Lojl ^Sjj^cc»- ^jJb ^¿иТоЦ) iSjIjl—il (j-í-íj

•Cuit oJ^-ij O'j^i'

O I I ^-g-jO (^Uaelo^Jj^j_äääj^Ijj_i ^_tic jit> jí

jjjf ¿tíj .O_jl oJwi 1 OjU-ijjü^Ijíi —ú'j^í' 'e0'* I" O ojU-l

.jjjjf Aülj» pbúl ol£üb