Диссертации по истории, автореферат и диссертация на тему История Коммунистической партии Советского Союза Специальность ВАК РФ: 07.00.01

Участие населения Херсонской губернии в организации деятельности местных органов власти и управления Центральной Рады (март 1917 - апрель 1918 гг.)

Винцковский, Тарас Степанович — Одесса, 2000

Захист відбудеться “Л7-” Т!с^ 2000 р. о -/Ь год. на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр К41.051.08 в Одеському державному університеті ім. 1.1. Мечникова (65026, м. Одеса, вул. Щепкі-на, 12...

Финансовая политика правительства Украинской Державы Гетмана П. Скоропадского (29 апреля - 14 декабря 1918 г.).

Гай-Ныжнык, Павел Павлович — Киев, 2000

Захист відбудеться “ 18 “ грудня 2000 р. о 12“ год. на засіданні спеціалізованої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349...

Южное галицкое Надзбручье в освободительной борьбе ОУН, УПА в 1939-1953 гг.

Мизак, Нестор Степанович — Черновцы, 2000

Актуальність дослідження. В результаті об’єктивних суспільно-політичних процесів, що відбулися в Центральній і Східній Європі на переломі дев’яностих років, український народ став справжнім господарем на власній земл...

Деятельность культурно-просветительных opганизаций Юга Украины в период культурного подъема (1917 - конец 1920-х гг. XX ст.)

Кокошко, Федор Иванович — Донецк, 1999

Актуальність теми дослідження. У нелегкий період національного відродження, що відтепер переживає Україна, не спадає інтерес до історії, культури, духовних витоків нашого народу, тобто тих складових, без яких процес утворення повноцінного демократичного суспільства є неможливим. У цій ситуації великої актуальності набуває необхідність усвідомлення...

Иностранные капиталы в металлургической и угольной промышленности Донбасса и Приднепровья (1861-1914)

Щербинина, Елена Владимировна — Донецк, 1999

Актуальність теми дослідження. З проголошенням незалежності України її народ отримав можливість побудови своєї держави, вибору соціально-економічної моделі, яка є головним фактором розвитку суспільства. Наприкінці XX ст., коли відчуваються певні труднощі у вирішенні цих завдань, особливо важливе значення має вивчення історичного минулого...

Развитие театрального искусства Украины в 1917-1920 гг.

Романько, Ирина Ивановна — Киев, 1999

Актуальність теми. Творення, збереженая і розвиток культури є складовою частиною історичного процесу. І сьогодні, коли Україна Гіде шляхом незалежності, визначення напрямів розвитку культури, її пріоритетів є найважливішим'завданням. Його успішне розв’язання можливе лише на основі вивчення та критичної оцінки набутого досвіду. У зв’язку з цим...

Проблемы древней этнической истории Грузии и Кавказа

Джамирзаев, Салман Мирзакаевич — Тбилиси, 1998

Как известно, доисторический период жизнедеятельности нахов, автохтонов Передней Азии и Кавказа, все еще относится к недостаточно изученному периоду чеченской истории. Причин тому очень много: начиная с идеологических (колонизаторских) и заканчивая малочисленностью доступных нам источников и трудностями их интерпретации и...

Аграрная политика Польши на Волыни в 1921-1939 гг.

Шабала, Ярослав Николаевич — Львов, 1997

Правдиве відтворення та вивчення багатовікової історії українського народу є однією з важливих передумов його національно-культурного відродження - духовної основи, на якій будується незалежна держава Україна. Об’єктивний аналіз власного історичного досвіду дасть можливість швидше вирішити непрості проблеми сьогодення та визначити життєво важлив...

Аграрный вопрос в программах и деятельности украинских политических партий Западной Украины в 1919-1939 гг.

Кондратюк, Елена Константиновна — Львов, 1997

Актуальність Іфоблеми. Становлення незалежної Української держави, виникнення політичних партій і рухів, що ведуть вперту боротьбу за впливи на суспільство, пропонують свої шляхи виходу з економічної кризи, викликає підвищений інтерес до відтворення об'єктивної картини суспільно - політичного процесу в Україні, зокрема на її західних землях. У...

Библиотечное дело Грузии в XIX веке (По материалам грузинской периодики)

Гургенидзе, Нодар — Тбилиси, 1997

Бо'З&пЗЬ ôbçpogb оЬфоЛодс^о ЗоЗсоЬос^зо, bùynggç^cnonço (j&nâoç^ Бо'ЭЛпЗд&Ь gajgdígáo. "SgbÇogç^oç^oo ¿g^onçoojob obgooo ЗоЬо^о, бпЗд^оу ^jSEo'SgEgc^ngúBgb Çoçj>o{t> ¿уьЗо^удБд&дс^о оуп ЗдцБод^^^о jgC^ggobôcngob. çpo9o^)jo(t)g2)gc^o оБо^оЪоЬ boaj^dggt^bg ЬоЬфдЗофоЪо&д&д^оо •jùi^cn'gçpo ЗЛдЬоЬ ob 3o>bùçpg?>n, ¿>r>3gç"OQ bôôoâç^oncngjn Ьо^ЭдЬ...

Внутренняя политика Украинского государства (29 апреля - 14 декабря I9I8 г.)

Проданюк, Федор Николаевич — Киев, 1997

Постановка цієї проблеми актуалізується ще й тією обставиною, що протягом довгих десятиліть вона фактично' перебувала у забутті. Тому де й сьогодні маємо більше' запитань, ніж відповідей стосовно предмета дослідження, ідо й послужило одним з головних чинників при виборі теми дисертації. Отже, звернення до досвіду внутрішньої політики Українсько...

Возрождение и развитие национальных культурв Украине. 1988-1996 гг. (На материалах южных областей)

Румянцева, Анжелика Евгеньевна — Одесса, 1997

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Одеського державного університету ім.І.І.Мечникова за адресою: 270100, м.Одеса, вул. Преображенська,24...

Вопросы организации государственной власти в программных документах и деятельности современных политических партий Украины (1989-1996 гг.).

Терзи, Елена Станиславовна — Донецк, 1997

По-перше, дана тема є складовою частиною загальної історії України, яку необхідно вивчати кожному свідомому громадянину України. Тим більш, проблема, яка досліджується, охоплює дійсно важливий момент життя Української держави, коли республіка здобула самостійність...

Голод 1921-1923 годов на Украине

Драмарецкий, Борис Болеславович — Киев, 1997

Об’єктом дисертаційного дослідження є причини та наслідки голоду 1921-1923 років в Україні, аналіз політичної та економічної ситуації в країні у той період. З’ясована продовольча політика більшовицького керівництва та її зміна через незадоволення основної маси селянства. Вивчено ефективність державної допомоги голодуючим, що включала накладання...

Греки Северного Приазовья (1778 - 1875 гг.)

Гедё, Анна Владимировна — Донецк, 1997

Вивчення історії греків Маріупольщини триває вже понад 200 років. За цей час з’явилися різні види досліджень, які безпосередньо чи побічно торкаються цієї проблеми. У зв’язку з цим назріла необхідність створення узагальнюючої роботи, яка б комплексно висвітлювала питання переселення, господарства та громадського життя греків на відведеній їм...

Греко-католическая церковь в общественно-политической и культурной жизни Закарпатья. 1771-1867 гг.

Фенич, Владимир Иванович — Ужгород, 1997

Актуальність геми 8 історії народів Центрально-Східної Европн релігія шввди була тісно пов’язана з національним життям Визначення населення за залежністю до -леї чи іншої церкви, а не за національною ознакою було особливо властивим для українського народу у попередні періоди, а на Закарпатті, краї з давніми релігійними традиціями, цей анахронізм...

Деятельность благотворительных обществ Киева второй половины XIX - начала XX века.

Ступак, Федор Яковлевич — Киев, 1997

Актуальність дослідження підсилюється завданнями і проблемами сучасного етапу розвитку України, коли відбувається стрімке матеріальне розшарування суспільства, зрушення в економіці, соціальній сфері, психології людей. У зв'язку з цим постали питання підтримки найбільш вразливих категорій населення...

Деятельность местных органов власти Донецкой губернии (1920-1925 гг.).

Гребенникова, Олена Bикторовна — Донецк, 1997

Актуальність теми. В сучасних умовах розбудови суверенної Української' держави важливого значення набула проблема організації місцевої влади, яка б реально відображувала і захищала інтересі населення. Особливий інтерес до цього питання обумовлений прийняттям Верховною Радою Конституції України, положення якої закріплюють право громадян самостійно...

Земельные общества Украины (1921-1929 гг.)

Анисимов, Вячеслав Валентинович — Киев, 1997

Предметом дослідження є документи вищого радянського керівництва УСРР щодо проведення земельної політики на селі, розпорядження державних органів влади по регулюванню діяльності земельних громад, власне документи земельних громад...

Землевладение и экономическая деятельность православной церкви во второй половине XVI - первой половине XVII ст. на Правобережной Украине.

Головата, Наталья Анатольевна — Киев, 1997

Актуальність теми дослідження. Процеси демократизації суспільства обумовили якісно попі зміни у вітчизняній історичній науці, зробивши можливим не лише вивчення ряду раніше “закріпнх" тем, але Я дозволивши неунсрсджепо поглянути па таку складову історії нашого суспільства як історія церкви. Вивчення історії церкви сьогодні потребус перегляду та...