Диссертации по истории, автореферат и диссертация на тему История Коммунистической партии Советского Союза Специальность ВАК РФ: 07.00.01

Милиция Украины в 1945-1953 гг.

Лагоша, Николай Николаевич — Донецк, 2000

Разом з тіш, в Україні накопичений значний досвід діяльності міліції з зрони громадського порядку і безпеки громадян в складних соціально-шомічних умовах. Особливим у діяльності міліції є період 1945-1953рр. Ці лявоєнні роки характеризувалися такими негативними соціальними явищами, економічні труднощі, масова міграція населення, доступність збро...

Налоговая политика советской власти в украинской деревни в восстановительный период (1921-1925 гг.)

Корновенко, Сергей Валерьевич — Донецк, 2000

Актуальність теми. Одну з характерних рис утвердження незалежної української державності становить процес національно-культурного відродження. Його складовим чинником, без сумніву, є підвищення інтересу до ключових аспектів української історії, що спостерігається в усіх верствах нашого суспільства...

Народное образование в Крыму в 1921-1929 гг.

Прохорчик, Марина Витальевна — Запорожье, 2000

Актуальність теми дослідження. Переломні етаїти у розвитку України завжди привертали до себе увагу дослідників. Особливо важливо це сьогодні псля тривалого періоду бездержавності коли незалежна українська держава переживає складний і суперечливий процес свого становлення. Невід’ємною лайкою становлення державності є національна освіта, і саме їй...

Общественно-политическая деятельность митрополитаАндрея Шептицкого (1899-1939 гг.)

Гладка, Галина Любомировна — Черновцы, 2000

Захист відбудеться “25” лютого 2000 р,о]0 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради (Д.76.051.03) у Чернівецькому державному університеті імені Юрія Федьковича (274012, м.Чернівці, вул.Кафедральна, 2, корп. 14, ауд.18...

Пещеры Среднего Приднестровья в истории населения региона

Ридуш, Богдан Тарасович — Черновцы, 2000

Серед численних пам’яток історії, археології та культури Середнього Подністров’я печерні пам’ятки складають порівняно невелику частку. Проте саме ця категорія пам’яток, яка привертає чи не найбільшу увагу широкого загалу, а також їхня роль в історії регіону залишаються на сьогодні найменш дослідженими, принаймні в окресленому регіон...

Подготовка и использование государственных трудовых резервов Украины в период Великой Отечественной войны

Бомбандерова, Ольга Анатольевна — Киев, 2000

Війни XX століття і особливо остання, Велика Вітчизняна, переконливо юдемонстрували першочергове значення економіки та її складової -одського фактору у досягненні перемоги над ворогом. Саме тому у ісертаційній праці здійснено спробу з нових позицій розглянути проблеми...

Пожарное дело на Правобережной Украине во второй половине XIX — начале XX веков.

Томиленко, Андрей Григорьевич — Донецк, 2000

Лктушіьнісіїїь теми. Соціально-економічний розвиток України залишається пріоритетним напрямком дослідження вітчизняної історіографії. В центрі уваги дослідників знаходяться проблеми, що відігравали важливу роль в економічній стабільності регіонів та держави в цілому, впливаючи на добробут населення. Пожежна безпека промислових об’єктів, освітніх...

Политическая культура Советской Украины периода нэпа

Непипенко, Людмила Павловна — Харьков, 2000

Звернення до сторінок недостатньо дослідженої за сучасними критеріями сторичної пам'яті 1920-х років, критичний аналіз змісту, форм і методів діяльності сомуністичних структур з питань формування особливої політичної культури у [вселення Радянської України дозволять глибше зрозуміти причини сучасних пзноманітних суперечностей у всіх сферах життя...

Правобережные порубежные территории в генезисе, эволюции и организационном формировании украинского казачества (вторая половина XV - середина XVII вв.)

Боечко, Владислав Федорович — Киев, 2000

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Її обсяг становить 200 сторінок. Робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку гркерел і літератури (18 сторінок, 210 назв...

Православные монастыри Волыни во второй половине XV — середине XVII вв.: численность, статус, культурно-религиозные функции

Горин, Сергей Николаевич — Львов, 2000

Структура дисертації визначається поставленою метою та завданням дослідження. Дисертація загальним обсягом 162 сторінки складається із вступу, п’яти розділів, висновків (149 сторінок), списку використаних джерел та літератури (151 позиція, 13 сторінок...

Проблемы украинской государственности в деятельности и научном наследии Ивана Огиенко

Тюрменко, Ирина Ивановна — Киев, 2000

Структура дисертації зумовлена метою дослідження та поставленими завданнями. Її обсяг становить 395 сторінок. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, приміток (посилань), списку використаних джерел і літератури (ЗО с., 467 назв), 11 додатків (ілюстрації, таблиці, тексти документів, біографічні довідки...

Реформы в Западной Армении в 1912-1914 гг. и политика Германии в Турции в начале ХХ века

Хачатрян, арам Гамлетович — Ереван, 2000

Сборник дипломатических документов. Реформы в Армении. 26 ноября 1912 года - 10 мая 1914 года. Петроград, 1915, дпцпфиЛт гфчцпйилгфЦш^шй rvilinnlbGinObpf). lupbGnpnqniiüGtipQ ^uijuiumuiörmJ: 1912 р. Qnjbüpbph 12-fig üpGjU 10 iiuijtiu|i 1914 р., wpqdiuGbg nniubpbGpg L фршОиЬрЬОрд hPUJi|. UbripiulijuiGp: bpiuGubpbGfig ирфЗшйфид bG <eiui|bini.CiGbpc...

Советское государство и секта пятидесятников в Украине (начало 1920-х- 1991 гг)

Грушевая, Татьяна Викторовна — Запорожье, 2000

Актуальність теми дослідження. У XX ст. релігійна ситуація в ¡¡ті зазнала суттєвих змін: на світовій арені з'явилися рухи, які з )жним роком стають чисельнішими і впливовішими. Саме такими є зньопротестантські течії, одна з яких - п'ятидесятництво. За своє олітнє існування п'ятидесятницький рух зазнав значних змін і, за /мкою самих...

Социально-экономические процессы в западных областях Украины (сентябрь 1939 - июнь 1941 годов)

Пивоварчук, Виталий Николаевич — Львов, 2000

Однією з оеоблпвосіей розбудови незалежної Української держави є утвердження засад демократичного правового суспільства. У ньому процесі важливе місце належить об’єктивним знанням історичного минулого народу, зокрема за умов командно-адміністративної системи, наслідки якої значною мірою визначають витоки багатьох проблем сьогодення...

Союз освобождения Украины; проблемы государственности и соборности

Патер, Иван Григорьевич — Черновцы, 2000

Актуальність теми визначається необхідністю вивчення національно-іизвольного руху, теоретичних засад державотворення для формування юлітичної структури та демократизації суспільного життя в незалежній /країні. В цьому контексті значний інтерес викликає дослідження проблеми 5оротьби за реалізацію української національної ідеї в XX ст., важливим...

Украина и Рижская мирная конфедерация (1920-1921 гг.)

Скляренко, Денис Евгеньевич — Киев, 2000

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Її обсяг - 181 сторінка. Робота складається з вступу, п’ятьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури (14 сторінок, 181 назва...

Украинская диаспора Республики Башкортостан: история формирования и особенности существования в иноэтнической среде

Крамарчук, Татьяна Дмитриевна — Донецк, 2000

Актуальність теми дослідження. Складовою частиною українського ггаосу є українці, що проживають за межами батьківщини, у діаспорі. У зв'язку певними історичними обставинами, внаслідок різних причин політичного та оціально-економічного характеру, розсіяні практично по всьому світу, вони 'продовж тривалого часу зберігають елементи матеріальної та...

Украинская православная церковь на Волыни в 20-40-х гг. XX в.

Борщевич, Владимир Трофимович — Львов, 2000

Актуальність теми. Православна церква посідає помітне місце в політичному, культурному й соціально-економічному житті українського народу. Тривалий період її роль у формуванні національної ідентичності українців штучно ігнорувалась, хоча церква завжди була вагомим засобом впливу на суспільну свідомість. Зміни режимів, політичних систем не змогли...

Украинское кооперативное движение в период 1917-1920 годов (исторический аспект)

Фарений, Игорь Анатольевич — Запорожье, 2000

Актуальність проблеми. Впродовж багатьох десятиліть у вітчизняній історичній науці питання розвитку кооперації подавалися лише у взаємозв’язку з проведенням нової економічної політики та проблемами теорії і практики побудови соціалістичного ладу...

Установление колхозной системы в западных областях Украины (1944—1953 гг.)

Когут, Петр Владимирович — Львов, 2000

Актуальність дослідження. Розбудова усіх сфер життя українського суспільства вимагає глибокого вивчення і критичного осмислення історичного досвіду соціально-економічного розвитку України в минулому. Досвід цей неоднозначний, і будь-яка ідеалізація чи цілковите його засудження не сприятимуть формуванню правильної соціально-економічної політики...