Диссертации по истории, автореферат и диссертация на тему История Коммунистической партии Советского Союза Специальность ВАК РФ: 07.00.01

Иван Джавахишвили и архивоведение

Данелия, Феликс Доментьевич — Тбилиси, 1997

Круг его научных интересов был исключительно широк, охватывая с древнейших времен по новое время вопросы истории материальной культуры, этнографии, археологии, литературоведения, языкознания, музыки и т.д., как Грузни, так и всего Кавказа и некоторых стран Ближнего и Среднего Востока...

Индустриальное строительство в Украине (вторая половина 20-х — 30-е гг. XX ст.).

Кравченко, Павел Николаевич — Киев, 1997

Дослідження є складовою частиною вивчення історії становлення та зміцнення командної економіки в українському суспільстві, яке відбувалося у ході технічної модернізації, індустріального “стрибка” 20-30-х рр. нашого століття з усіма його позитивними і негативними наслідками. Домінуючим елементом цього “стрибка” було форсоване індустріальне...

И.С. Мазепа в историографии XVIII - XX вв.

Ковалевская, Ольга Олеговна — Донецк, 1997

Структура роботи. Дане дисертаційне дослідження складається із вступу, чотирьох розділів, додатків і списку використаних джерел та літератури, що відповідає меті і завданням дослідження...

История населения Украины в IX - VI тыс. до н.э. (экологический аспект)

Смынтына, Елена Валентиновна — Одесса, 1997

Актуальність дослідження. Стародавня історія населення терену сучасної України є однією з найменш досліджених сторінок історії нашої країни. Таке положення склалося в результаті взаємодії цілої низки чинників, серед яких головне місце посідає фрагментарність джерельної бази. Останнє, в свою чергу, обумовлено відсутністю писемних свідчень...

Кооперативное движение в Левобережной Украине (1861-1917 гг.)

Половец, Владимир Михайлович — Киев, 1997

Молод1 суверенн1 держави, як! виникли п1сля розпаду Ра-дянського Союзу, з великими труднощами прямують до ринково'1 економ1ки 1 саме в цей час 1м не вистачае досв!ду взасмов1дно-син державно!, мун1ципально1 та приватно! власност1, нагромад-женого нашим народом у минулому, досв1ду, який не т!льки може, а й повинен бути широко використаний у...

Краеведческое движение в Украине (конец 50-х - начало 90-x гг. XX ст.)

Савчук, Оксана Bикторовна — Киев, 1997

Демократичний за своїм характером, розрахований на ініціативу ентузіастів краєзнавчий рух псиною мірою уііикнуи багатьох недоліків, притаманних "офіційній науці", заклав підгрунтя для написання повноцінного і об’єктивного літопису України, відкрив широкі можливості для формування національної самосвідомості народу...

Кредитная кооперация на юге Украины в конце XIX - начале XX века

Цыбуленко, Геннадий Владимирович — Днепропетровск, 1997

Актуальність теми. Заідеологізованісти досліджень кооперативного розвитку в радянський період призвела до замовчування, або поверхового вивчення проблеми. Особливо це стосується кредитної кооперації, що вважалася куркульською, капіталістичною, а отже, нездатною вирішувати завдання по сприянню соціалістичному будівництву. Проте це була...

Крестьянское повстанческое движение в период Украинской Державы /апрель-декабрь 1918 года/.

Захарченко, Петр Павлович — Киев, 1997

Об”єктом аналізу є селянсько-повстанський рух за доби Української Держави гетьмана П.Скоропадського. Він розглядається у контексті із внутрішнім курсом уряду та орієнтованою на викачування продовольчих і сировинних ресурсів політикою австро-угорського та німецького командування...

Крым в международной торговле, 1856-1914 гг.

Марциновский, Павел Николаевич — Запорожье, 1997

Актуальність теми дослід ження. Вивчення історії міжнародної торгівлі та участі в ній різних країн і регіонів є дуже важливою проблемою, оскільки міжнародні торговельні взаємовідносини повніше та об’єктивніше відтворюють еволюцію ринків найрізноманітніших рівнів, а тому, врешті-решт, виступають найважливішими показниками соціально-економічного...

Культура в УССР как объект государственной политики в 1920-1923 гг.

Кручек, Александр Аликович — Киев, 1997

Особливістю досліджуваного періоду є те. що він багато в чому схожий з теперішнім часом. Висока ціна радикальних змін, що відбуваються в усіх сферах життєдіяльності суспільства, матеріальна скрута, загострення часом міжнаціональних і міжконфесіональних стосунків, соціальне напруження, серйозні недоліки в галузі державного управління, на жаль...

Культурно-образовательная деятельность земских учреждений на Украине

Гуз, Анатолий Михайлович — Киев, 1997

Структура дисертації. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел і літератури. Розділи розділені на параграфи, в яких згруповано відповідний хронологічно і тематично підібраний матеріал. У додатках розміщено чотири таблиці, складені автором...

Культурно-просветительная деятельностьукраинских женских организаций в Западной Украине в 20-30-е годы XX века.

Дутчак, Парасковья Васильевна — Черновцы, 1997

На жаль проблема розвитку нац1онального к1ночого руху не стала об"ектом спец1ального 1сторичного досл1дження, багато десятирхч за-лишалась осторонь укра1нсько! 1сторично! думки...

Масонство в Украине во второй половине XVIII - в начале XX в.

Крижановская, Оксана Олеговна — Киев, 1997

Фактичний матеріал почерпнуто також з опублікованих масонських джерел1, мемуаристики масонів* та осіб, близьких до їх кілу, із зізнань масонів- слідчим нквс4, епістоляріїв, публіцистики тощо...

Музейництво в Украине: питання теории и практики (1917- июль 1941 гг.)

Маньковская, Руслана Викторовна — Киев, 1997

В паш час, коли більшість проблем музейної справи вимагають нових підходів, коли намітилась тенденція до відродження традицій музейної справи, всяке звернення до аналізу історичного досвіду є актуальним. Без цього розробка нової музейної політики України є досить проблематичною...

Надднепрянская политическая эмиграция в Галичине 1900-1914 гг.

Качмар, Людмила Семеновна — Львов, 1997

Кожний народ у своїй історії, а особливо народ пригноблений, знає яіндце еміграції. На відміну від еміграції заробіткової, що викликається економічними умовами життя, політична еміграція залежить, здебільшого, від характеру правлячого режиму, окупаційної влади, при яких панує національний гніт, топчуться демократичні свободи і людина свідомо...

Насаждение советского режима в украинском селе (октябрь 1917-1920 гг.).

Малик, Ярослав Йосипович — Киев, 1997

Актуальтсть тема доелджегшя. Випнкпсння самосййпоТ УкраТни зробило особливо актуальном завданвя об'ективпого впвчеппя П ¡сторич-ного минулого. Майже повна залежйсть ралянсько! ¡сторичпоТ пауки в!д компарпГшнх вказ1вок зумовпла те, що ЗсторЫ Укршш вшздтлювалася однобоко 1 спогвореио. Праги 1сгоряк1в були пройият! апологетикою на адресу В. Л «и па I...

Научно-техническая интеллигенция Украины (1980-1990гг.).

Лебедев, Егop Касьянович — Киев, 1997

Необхідність рііігучих заході» н галузі економіки виплітає з того становища, в якому попа перебуиае в перехідний період. Серед ряду причин, які призвели до важкого стану господарства країни, слід назнати не* споечасне і неефективне кадрове забезпечення процесу реформ...

Национально-государственные проблемы и антифеодальные идеи в грузинском общественном мышлении второй половины XVIII-го и первой трети XIX-го вв.

Иобашвили, Гуливер Варламович — Тбилиси, 1997

Изучение проблеш хрузянсного соцаалъпо-Еолзтзчоского мк~ шмяая уксзэнкой эпохи но всэх этапам астсраогрзфая, болоз адв гаяев/ статаотся актуальном гозросом. А это обусловлено сдзду-щямл црячанака и факторами...

Национально-демократическое движение в период Украинской Державы гетмана П. Скоропадского

Клименко-Мудрый, Bиктop Степанович — Киев, 1997

Структура дисертації, обумовлена метою та завданнями дослідження, вона складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку джерел та літератури...

Национально-демократическое движение в Украине (вторая половина 80 -х - начало 90-х гг. XX ст.)

Пилипенко, Олег Алексеевич — Донецк, 1997

Структура роботи. Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів, заключения /висновки і рекомендації/, приміток, списку використаної літератури та джерел, додатків /таблиці і схеми...