Диссертации по истории, автореферат и диссертация на тему История Коммунистической партии Советского Союза Специальность ВАК РФ: 07.00.01

Общественно-политическая деятельность М. Грушевского(1894 - 1914).

Кухар, Валентина Николаевна — Львов, 1997

Національно-державне відродження, яке переживає Україна на сучасному етапі, тенденції трансформації суспільної свідомості, духовного оновлення й політичного розкріпачення її громадянства посилюють зацікавлення широкого загалу історією молодої країни, а разом з тим стимулюють пошук у минулому історичних паралелей процесам та явищам сьогодення. У...

Общественные объединения Украины в реформировании аграрного сектора АПК (1991-1996 гг.)

Кропивко, Елена Михайловна — Киев, 1997

Актуальн1сть досл1дження. Сучасн! громадськ1 об"еднання як З.нститути саиовираження певних верств сусШльства виникли в Укра!н1 в умовах перебудови, наявност! дозозаного плюрал1зму думок.Саме понята громадського об"еднання багатогранне. На сьогодн! ми розум1емо п!д ним 1 пол1тичн1 парт!!, 1 громадськ! орган!зацП, р1зного роду фонди, асоЩацН...

Переселение казаков и крестьян Украины на Кубань (1792-1917 годы)

Петренко, Евгений Демьянович — Киев, 1997

Актуальність дослідження. Вибір теми обумовлений тим, що незважаючи на значну кількість праць про міграційні рухи, і, зокрема про заселення Кубані, до цього часу не було цілісної, як в теоретичному, так і в конкретно-історичному плані праці про переселення • українських козаків і селян на Кубань з кінця XVIII • до початку XX ст...

Повстанческо-партизанское движение украинских крестьян в 1919 - начале 1920 гг. (на материалах юга Украины)

Котляр, Юрий Вадимович — Одесса, 1997

Одохсо з таких шобла;, ца вккллкас осиблшлШ хктерес як в кауково-гесрегичноцу, гао. i и прсл-:71?с:ому плааг, е пов-станеы.ий рух сеяян Аразйи чь. його налохльые пхдаесення в IJltf -ri¿u роках на Ш£ДН1, а гакок ьплкь на повсгашць цуедеташикхь iiapriíí л1шго ехгрямувышя...

Политика правительства гетмана П. Скоропадского в области образования, науки, искусства (апрель-декабрь 1918 года)

Машевский, Олег Петрович — Киев, 1997

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Її обсяг становить 179 сторінок. Вона складається із вступу, п'яти розділів та списку використаних джерел та літератури ( 29 сторінок, 351 назва...

Политические репрессии на Подолии в 20-х - 30-х гг.: общие тенденции и региональные особенности

Жезицкий BiKTOp, Виктор Иосифович — Киев, 1997

Аналіз документальних матеріалів, грунтовне опрацювання спогадів численних свідків тих подій переконує у тому, що політичні репресії служили незмінним атрибутом радянської тоталітарної системи, неодмінною умовою її становлення і функціонування...

Политэкономическое исследование отчуждения человека

Абсава, Нана Давидовна — 0, 1997

Ьлуспэд^хплсп ^ô^g&oco. bcoj^op) «>{олЗплПпЬ 3o^fñ ЯрцэдЗ-ддоо ^."îcnjob •*)<ñor>og(noir>&ótn«> ÄmfnjogojÄob лЬЬГл, Злб>(тн>цпоЛ, «Ifnci^fnjjbob g^jfn {jürojjob...

Потребительская и промысловая кооперация в Крыму (1921-1929 гг.)

Николаенко, Николай Васильевич — Харьков, 1997

Початкова мета кооперації одна - шляхом самостійно організованого виробництва, споживання, будівництва, кредиту поліпшити матеріальне становище членів суспільства в дусі самостійності та взаємодопомоги. Таке спрямування с запорукою успішного розвитку кооперац...

Православное приходское духовенство в общественной жизни Украины в начале XX века

Гладкий, Сергей Александрович — Запорожье, 1997

Актуальність теми дослідженая. Упродовж останніх років в Україні помітно зріс інтерес до релігії як до недостатньо освоєної ділянки духовної культури. Відбувається переосмислення ролі церкви та її служителів у житті суспільства і вітчизняній історії. На противагу ще донедавна пануючим стереотипам про культурну малозначимість православно-церковно...

Промышленный Донбасс в истории развития экономики Украины (2-я половина ХIX века)

Довжук, Егор Владимирович — Киев, 1997

Отже.насамперед дахові прагнення автора: по-перше,заповняти суттєву прогалину у вивченні вітчизняної історії й,по-друге принести користь загальному багатогранному процесу українського державотворення, а втім,по-третє,і почуття любові до свосї малої бать ківщині - Донбасу,де автор народився,здобув освіту,став фахівцем-істориком.живе й працю...

Рабочая политика украинских правительств (1917- 1920 гг.)

Андрусишин, Богдан Иванович — Киев, 1997

Актуалъшсть теми. У часи державного вщродження укра'шського народу вадбуваеться пробудження суспшьного штересу до ¡сторп Укра'ши. Роки державно'] незалежносп засвщчили нeoбxiднicть роз-робки 1 впровадження ефективного мехашзму досягнення гармони штереав р1зних сошалышх груп. У цьому контексп докладного 1 всеб!чного вивчення заслуговуе полынка...

Развитие высшего образования в Украине во второй половине 1980-х годов

Черевичный, Геннадий Семенович — Киев, 1997

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Її обсяг становить 180 сторінок. Вона складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (18 сторінок, 276 назв), додатків...

Советская власть и церковь в Армении 1920-1940 гг.

Манукян, А.С. — 0, 1997

П^щцгтррпЬ b&f PitJJipL^ ¿lujuiumiuíiiiuíi Ы[ЬцЬдщ nrn^ íibrlpu-juignig¡i¿ííbrji ifuuiíiuiljfjiiip|iuflp mijjiu] <Juuf uiiiuilpu^r^uifin uf [i^JxiuiCini-pjru&üLrJi n'biî p&iuljuifmrbri iunuij>uiguiô pliipjJuîuirjjir ¡uurdiíiuíip: l[Ui niuniif&iuujiruipjui(ï if!.j) фиг« ]_, iuri[uià i'i 11 p mljuuiíilyiiiíini| fibrniu-cprnb^ uiji...

Создание и деятельность профсоюзов на частных производствах Украины в период их становления и ликвидации (1921 -1929 гг.)

Олейник, Николай Николаевич — Днепропетровск, 1997

В цих умовах зростае роль профегалок в оргатзаци сошалъного захисту трудящих. Для глибокого уевщомлешш i правильного вирниення завдань, що постали перед ними, виникла гостра необхщпсть у максимальнш MÍpi вивчити, узагальнити, проаналЬуваги i творчо переосмислити все краще, що було в ix доевщ...

Социальное положение украинского крестьянстваПравобережной Украины в 60-90 гг. XIX в.

Присяжнюк, Юрий Петрович — Донецк, 1997

У пореформені десятиліття здійснювалися спроби узагальнити статистичний матеріал . На жаль значна частина документів, зібраних переважно місцевими чиновниками, не збереглася. Відтак особливо цінною для дослідження економічного становища українських селян регіону в 60х - першій половині 70-х рр. є праця ІО.Е.Янсона 3. Йому вдалося не лише...

Социально-политическое и культурно-образовательное развитие польской национальной меньшины Украины в 20-30-е гг. XX века.

Балуба, Егop Анатольевич — Киев, 1997

Актуальність теми дослідження. Історичний досвід показує, що плеск національної самосвідомості, самовиразу, передує розпаду держави иперського типу, супроводжує його, і досягти певного рівня розвитку, має сі підстави завиршитись утворенням нових національних державних утво-ень. Така ситуація склалася наприкінці другого десятиліття XX століття з...

Социально-экономическое развитие ПравобережнойУкраины в первой чверти XIX века.

Соловьёва, Татьяна Николаевна — Киев, 1997

Окремі аспекти соціально-економічного розвитку Правобережної України знаходимо в працях М. І. Туган-Барановського. Аналізуючи економічний розвиток Росії автор використав і проаналізував статистичний матеріал, що частково стосується і досліджуваного...

Трудовая деятельность женщин Донбасса в годы Великой Отечественной войны (1943-1945 гг.)

Есип, Игорь Михайлович — Донецк, 1997

Актуальність темн обмовлюється перш за все тим, що хоча й минуло вже півстоліття, як завершилась одна з найкривавіших, руйнівних і найжорстокіших воєн, що будь-коли пережило людство, а її події продовжують привертати увагу дослідників, письменників, журналістів, політичних лідерів. І це зрозуміло, оскільки з висот сьогоднішнього дня, маючи нову...

Украинизация и национальные формирования в войсках Украинского военного округа в 1922-1935 годах

Бондарь, Александр Николаевич — Одесса, 1997

Г-ахист відбудеться " II " литого _ 199^ р. о 14.00 год, іп ^доіяашіі спеціалізованої вченої ради К 05.01 .13 для захисту дї «і cp-.au і у в Одеському державному уз-"?ерсигетІ їм. І.І.Мечникова, зі адрес-, я? 370001,. Одеса,, вул. Щещшш, 12...

Украинские кварталы Львова в XVI-XIX вв. (социотопографическая характеристика)

Долынска, Марьяна Львовна — Львов, 1997

Захист відбудеться ЗО грудня і997 р. о 15 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.04.04.І1 у Львівському державному університеті ім. І. Франка (290000, м. Львів, вул. Університетська...