Диссертации по искусствоведению, автореферат и диссертация на тему Техническая эстетика и дизайн Специальность ВАК РФ: 17.00.06

Художественный образ в печатной рекламе России

Вековцева, Татьяна Александровна — Москва, 2000

Современные теоретики и рекламисты всесторонне исследуют экономические, психологические и маркетинговые стороны рекламы, однако, художественная и эстетическая ее части изучены крайне мало. Тесная взаимосвязь печатной рекламы, ее проблем с социальной и культурной жизнью общества, а также с философскими и психологическими вопросами позволяет...

Декоративная народная роспись в интерьере гуцульской хаты (середина XIX- конец XX вв.)

Гринюк, Мария Николаевна — Львов, 1997

Народний декоративний розпис, з властивим йому надзвичайним багатством різновидів і жанрів, здавна відомий в Україні як один з найпоширеніших і найцікавіших видів декоративно-ужиткового мистецтва. Цей яскравий прояіГ народної іворчості широко побутував на Гуцульщині, з поч. XIX ст., а и окремих формах набув у цьому регіоні виняткового розвитку...

Домовая /настенная/ роспись Подолии

Студенец, Наталия Васильевна — Львов, 1997

Наст1нний вивопис побутував у гЦвденних, степових репонах Ук-раТни, де Iснували глинобитнх хати. Цв КиТвщина, Полтавщика, Ди1п-рогтетровцина, Херсонщина, Школа 1вщина, П1 вдень Харк1вськоТ облает!. Особливого поширення розпис иабув на Под1лл1. Цьому слрияли чудов! природоюпматичн! улови крав, багат! поклади корисних копалин...

Пластический язык и тектонические особенности промышленных изделий

Назаров, Юрий Владимирович — Москва, 1997

Результат исследования - научные предпосылки целесообразного использования тектоники и пластики в дизайне при формировании образа промышленного изделия. Эти предпосылки преломляются в исследовании в методические рекомендации, адресованные дизайнерам, а также в совокупность профессиональных средств проектирования, позволяющих создавать эстетически...

Скульптурный декор в архитектуре Западной Украины XVII—XVIII вв.

Студныцька, Марьяна Романовна — Львов, 1997

Важлива роль у створенні синтетичного архітектурного образу західноукраїнських будівель Х'/ТІ-Хт/ІІХст. належить декоративним елементам. У цей період декоративна організації архітектурного твору стала одною з визначальних ознак стилістичної характеристики, яскраво віддзеркалювала мистецьку культуру суспільства, процес збагачення усього...

Украинская народная гравюра XVII - XIX вв. (История. Иконография. Основы декоративности)

Шпак, Оксана Дмитриевна — Львов, 1997

Народна гравюра - ке поширенші у минули»,іу una образотворчого мистецтва, твори якого найчастіше виконували роль ікони ті інтер’єрі по мешкання або періапі. їх відтискали о різьблених дергворитнпх дон...

Витражи Львова второй половины XIX-начала XX столетий

Грималюк, Ростислава Михайловна — Львов, 1996

Вітраж є своєрідною картиною чи орнаментальним килимом, зібраним зі шматочків скла у металевій оправі та обрамленим архітектурними конструкціями. Зміни стилів і напрямків в архітектурі на кожному з етапів її еволюції мали безпосередній вплив на історико-генетичний розвиток вітражного мистецтва, чим пояснюється існування періодів небувалого його...

Особенности формообразования бытового ручного электрофицированного инструмента

Черняев, Владимир Иванович — Москва, 1996

Опыт проектирования бытовой электротехники частично отражается в печати, но он, во-первых, не обобщен, а во-вторых, и это понятно, не содержит информации о механизме формирования...

Роспись тканей в Украине (20—начало 90-х годов XX века).

Печенюк, Тамила Григорьевна — Львов, 1996

У широкій палітрі художнього текстилю особливе місце посідає розпис тканин, зокрема, його різновид — батік. Однак на українському мистецькому рннку, який щойно формується, він сприймається нерідко як несподіванка. Несподіваним для багатьох є перш за все іншомовне слово. Батік — термін малайзійського походження, означає ’’малювати гарячим воском...

Свадебный костюм в Галичине конца XIX-XX веков (художественно-образная характеристика)

Федина, Оксана Ярославовна — Львов, 1996

Обрядове призначення костюма зумовлює ряд його художніх особливостей. Він відзначається, зокрема, силуетною формою та кроєм, зб'ємно-просторовою будовою та кількістю компонентів, системою іекорування, колоритом. Весь комплекс засобів, виразності одягу, • -лмпозиційних, художніх та стилістичних - створює відповідний художньо-гстетичний...

Украинская народная орнаментика XIX—XX вв. (иконография, номинация, стилистика, типология)

Селивачев, Михаил Романович — Киев, 1996

Акту&льшсгь теми. Протягои кКчькох тисячолпь орнаментика йу.та шштирчюю сферою мисгспькоТ д1ялмюст1, важливим ¡нстру-MciiroM нмнанпя складпнх ритмш i щшл'ю ирироди, Орнаментика е "шформаинню мктким "паспортом" архаТчних ммеливських, ско-тарських, землеробськпх етжчних сшлыюстсй, класичних культур стародавиього ceiTy ii ссрс;(»ьо1«ччя...

Формирование основ дизайна спецодежды на базе теоретико-методического исследования гармонизации народного костюма

Савельева, Ирина Николаевна — Москва, 1996

Объектом исследования в разделе 2 по принципиально новой методике с помощью математических методов планирования экспериментов послужили более 5000 подлинных образцов народной одеяды для различных видов труда из 10 регионов - от Прибалтики до Средней Азии и от Молдовы до Дальнего Востока...

Городской костюм Галичины конца XVIII-XIX столетия

Шпирало, Лилия Романовна — Львов, 1995

Костюм, як один з компонента культура укра!нц1в, давно привертев увэгу 1сторкк1в, мистецтвознавцЗв, етнографХв, худозкникЗв, "хоча разом з Знзими дехоративно-пркклэяними рЗзновкдамк худозкньо! творчост1 в1н став об'ектом мистецтвознавчих студ1ювань лкше з друго! половики минулого столЗття. -1сторЗя його розвитку 1 ста- -новлення nocí дав почесне...

Народная вышивка Западной Украины XIX - XX в. (проблемы традиций)

Захарчук-Чугай, Раиса Владимировна — Львов, 1995

Ритмика - особливий вид укратського народного шстецтва, шо ропкривае нешчерпне багатство творчих сил народу, веримни йог о шстецького хисту. Укра?нський народ за свою багатовхкову 1сгор1ю нагромадив величеяний творчий потенциал I вмхння э допо-могою простих яасоб1в, таких, напри клад, як голка I нитка, ство-рювати високомистецьк! вироби...

Народная керамика Опошни (к проблеме традиций и инноваций в народных художественных промыслах)

Клименко, Алена Александровна — Львов, 1995

Об"єкт дослідження - народна кераміка Опішні та навколишніх сіл і хуторів, безпосередньо пов”язаних‘ з опішнянським промислом (Попівка, Малі Будища, Заїченці, Хижняківка, Лазьхи, Міські Млини, Вільхове) середини XIX -XX ст. Хронологічні межі обумовлені тим, що даний період репрезентований значною кількістю виробів, тоді як від попередніх періодів...

Становление и развитие рекламной графики в России

Глинтерник, Элеонора Михайловна — Санкт-Петербург, 1995

Возросшее значение графического дизайна и расцвет искусства рекламы, с одной стороны, объективная необходимость их исторического исследования - с другой, заставляют по-новому взглянуть на устоявшиеся понятия и оценки, касающиеся становления и развития как рекламной графики в целом, так и тесно взаимосвязанных ее видов - торгово-промышленного...

Становление и развитие рекламной графики в России

Глинтерник, Элеонора Михайловна — Санкт-Петербург, 1995

Товарный знак и торгово-промышленный плакат стали предметом научного исследования не случайно. Будучи основными и наиболее распространенными носителями рекламного сообщения в данный период, они дают возможность наглядно представить состояние и основные пути развития российской печатной рекламы на заре графической проектной культуры...

Украинская художественная обработка дерева XVII— ХX в. (Концепция декоратвности. История. Типология и художественные особенности).

Станкевич, Михаил Евстахович — Львов, 1995

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Художнє деревообробництво — виготовлення оригінальних виробів різноманітного функціонального призначення з деревини — один з найдавніших видів українського декоративного мистецтва. За конструктивними і формотворчими техніками художнє деревообробнищро поділяється на відповідні технологічні галузі: теслярство...