Диссертации по филологии, автореферат и диссертация на тему Славянские языки (западные и южные) Специальность ВАК РФ: 10.02.03

Преемственность и эволюция лексических традиций в белорусском языке

Струкава, Светлана Михайловна — Гомель, 1996

Актуальнасаь даследавання. Важнай задачай пры вьівучзнні праблемы суадносін сучаснай беларускай мовы з ранейшьімі зта-памі яе станаулення з'яуляецца не толькі устанауленне пераемнай сувязі у лексічнай сістзме, але і вызначэнне звалюцьіі лексічньїх адзінак з улікам гістарьічньїх фактарау у залежнасці ад лінгвістьічньїх і зкстралінгвістьічньїх...

Пути формирования лексической синонимики украинского языка (явления синонимизации и десинонимизации)

Терещенко, Светлана Ивановна — Киев, 1996

Проблеми дослідження лексичної семантики в плані її динаміки та постійних зрушень, що відбуваються в її структурі, завжди перебували в полі зору вітчизняного мовознавства. Особливий інтерес викликають процеси формування й розвитку синонімічної підсистеми лексики: особливості її функціонування, специфіка проникнення іншомовних елементів у питомий...

Семантико-синтаксические функции обстоятельствместа в структуре простого предложения

Шелемеха, Галина Михайловна — Киев, 1996

У простому реченні дієслівної будови у ролі структурного пентра виступає дієслЬво-предикат, бо саме його семантико-гра-матичні властивості впливають на характер структурної організації речення. Обставинні компонента кваліфікуються як такі, що входять до структури, простого речення на засадах факультативної залежності і, отже, не заповнюють...

Семантико-словообразовательная характеристика оценочных названий лица в украинском языке

Вильчинская, Татьяна Филипповна — Львов, 1996

Об’єктом дослідження стали оцінні НО у сучасній українській мові. Оцінність цих лексем входить до складу їх семантичної структури як коннотативний елемент. Вказані найменування — категорія багатопланова і розчленована, що дозволяє виділити в ній дві семантичні групи — назви на позначення зовнішніх особливостей і внутрішігіх властивостей людини...

Синтаксис и лексическая семантика именных словосочетаний в современных славянских языках

Молошная, Татьяна Николаевна — Москва, 1996

Настоящий доклад представляет собой краткое изложение результатов многолетних исследований по синтаксису и семантике именных словосочетаний в современных славянских языках, начатых автором в 60-е годы и отраженных в монографиях "Субстантивные словосочетании в славянских языках" (М.,1975), "Адъективные словосочетания в славянских и балканских...

Словообразование в процессе порождения текста

Грещук, Оксана Богдановна — Ивано-Франковск, 1996

Таким чином, логіка розвитку текстознавства, з одного боку, і дериватології, з іншого, спонукала до формування у сучасній лінгвістиці загальної проблеми "текст і словотвір", неоднорідної й різноаспектної за тематикою...

Сравнение как структурно-стилистический компонентхудожественного текста /на материале современной украинской исторической прозы/

Голоюх, Л.В. — Киев, 1996

В українській науці серед ранніх праць зі стилістики привертає увагу "Поетика /сад поетичний/" Ь.Довгалевського, де автор дає описове визначення порівняння...

Суплетивизм в украинском языке

Кондор, Михаил Васильевич — Ужгород, 1996

Теоретична А практична цінність ішсрттеатаХ. Результати досліджень ішуть бути використані пра аивчонкі васобів вкрахвпак . граматичних значавь, саівзіднохзш» ніе лексичним та і’ракагкчїй.м значенням...

Украинская антропонимическая система Верхней Надднестрянщины конца XVIII - нач. XIX века.

Фарион, Ирина Дмитриевна — Львов, 1996

З кінця XVIII от. починається частково нормування антропонімійної системи на теренї Галігншн, яке було зумовлене патентом Иосифа П про обов'язковість прізшиц дли овреів, а згодом патент цісаря Франциска І від 1805 р. поцшрюо цеіі обов'язок на все населення Галичини. Це адміністративно-історичне тло забезпечує дослідження унікального перехідного...

Украинская терминология рыночных отношений

покровская, Ольга Анатольевна — Харьков, 1996

Предметом дослідження е українська термінологія ринкових відносіш. Загагьна вибірка сшпдаг понад 10 тисяч тераі-1ІОЛОГІЧННХ одиниць ринкової сфери...

Украинское диалектное пространство при едином горизонте исследования

Григорчук, Лидия Михайловна — Львов, 1996

АКТУАЛЬШСТЬ Д0СЛ1ДЖЕННЯ. Д1алекги - складова часгина укра1нсько1 нац1онально! мови - лежать у основ1 Г! л!тера-турного р!зновиду та с одним 1з пост1йних дкерел його збага-чення. Державн1сгь украГнсько! мови зобов"язуе до всеб1чио-го виьчення ц1с! мови, отхе й до д1алектолог1чних студ1й, з допомогос яких мокна: добре зрозуы1ти сучасний стан...

Фразеология говоров Гуляйпольского района Запорожской области.

Грица, Татьяна Георгиевна — Харьков, 1996

У той же час фразеологИ сххдно-степових говор1в п1впенно-сххдного нар!ччя прид!лязться досл1дниками незаслужено мало уваги. Тому } ви-б{р об'бктом нашого досл!дження Гуляйп1льського району Запоргзько! област1 не був випадковим...

Фразеология и национальная картина мира, фразеологизмы с компонентом-названием дерева в восточнославянских и польском языках

Малюха, Мирослава — Минск, 1996

Метолы.ж&гедвМОШЯ- Основными методами обработки фразеологического mî риала явились метод синхронио-опнсательного анализа ФЕ сравниваемых языков, зволяющий выделить общие и специфические моменты; метод компонентного ;ша;п метод структурно-семантического моделирования, дающий возможность выявить п дуктивные типы и этимологическую семантику ФЕ...

Функциональный синтаксис директивных документов XIV — середины XVII вв.

Ажнюк, Леся Викторовна — Киев, 1996

Актуальність дослідження полягає в тому, що це перше системне лінгвістичне дослідження розвитку директивного жанру як частини офіційно-ділового стилю української літературно-писемної мови. У цій роботі вперше в українському мовознавстві застосовано функціонально-граматичний підхід для аналізу історичного матеріалу...

Эстетика слова в художественной литературе 20-30 годов XX ст. /Системно-функциональный аспект/

Ставицька, Леся Алексеевна — Киев, 1996

Ск5"сктом дисертац!Йного доел!д»'пшн '¡тан образний словник худскньоУ нови 2ö-30pp. И сг, як саоср1дна моино-оогегнчнп система, геиегично onopiдиена з .niîepasypoo к.XIX - п.XX nr., аяв it в!дм1шш в!д KG Y з огллду па xpoimnorf «и! рКМКИ Hoavp.TiO-леч;1йио'< до<5н...

Языковая личность Миколы Хвылевого в аспекте стилистики и истории литературного языка

Лужик, Наталья Степановна — Киев, 1996

Дослідження мовної особистості письменника - один ;з актуальних напрямків мовознавства, який передбачав поєднання стилістичного та історико-літературного аспектів у вивченні індивідуального стяла. Звернення лінгвістів до поняття "мовної особистості" свідчить про виняткову роль мови в житті окремої людини 1 суспільства в цілому, приверненні уваги...

Атрибутивные словосочетания в структуре информационного тексто /на материале украинской периодичеойой печати, теле- и радиопередач /

Одинцова, Галина Степановна — Днепропетровск, 1995

Незважаючи на значний лінгвістичний інтерес до проблеми словосполучення, досі за лишаються суперечливими питання про, їх структурну організацію, функціональне призначення, про взаємовідношення словосполучення з іншими мовними одиницями / оловами і реченнями / тощо...

Болгарский язык в Украине: проблема функционирования и развития лексики

Стоянов, Иван Андреевич — Киев, 1995

Шва болгар УкраКнд отнИннЯ /остр!виий/ д!алект /1д!ом/ (JyHKUJoHye у выдрав! в1д основного /материкового/ масиву П поширвння понад 170 рок!в - з часу масових пересэлень з Бол-rapt Y, В21Ш1КШ1ИХ рос1йсько-турвцьюн« в!йнами в пвршШ половин! XIX от. Як один з р!зноввд1в болгарсько! мови вэиа мае багато одааковнх рис з П структурою /парадус{м на...

Динамика аугментативно-пейоративного словообразования имени существительного в украинском языке

Христенок, Вера Федоровна — Киев, 1995

Метода досл1джеиця. У процес! опрацювання фактичного ыа-?ер!алу була вакориотаы! р!зн| л1нгв!отичщ метода - пор{вняль-но-1сторачня2, описовнй» з$отавни5!, чаотково метод стагаотач-аого- анал1зу, що даяо 'змогу всеб1чно васв1тяяти порузуваву проблему. За одааацп досл1дженая прайняхо оловотв[рний тип, яяий з;арактеразуегься сп|льноз тв|раои основою...

Истоки славянской грамматической теории (трактат "О восьми частях слова" и греческие грамматики)

Никольский, Борис Михайлович — Москва, 1995

Основанный на решении этих задач анализ текста позволяет определить специфику лингвистической концепции трактата "О восьми частях слова". Кроме того, из данного славянского сочинения оказывается возможным извлечь дополнительные данные о грамматической теории в Византии, и эта новая информация способна до некоторой степени изменить традиционный...