Диссертации по филологии, автореферат и диссертация на тему Литература зарубежных социалистических стран Специальность ВАК РФ: 10.01.04

Концепция и поэтика художественного психологизма в романах А. Мердок

Климяко, Галина Васильевна — Киев, 1994

Ыа одному полюс! - вивчвння ^омашв А.Мердок як фхлссофсь-ко-псяхолог!Ш!их, на другому - як "роману тдей". Сама Мердок проти"реману гдей", який зве сухою "кшштвлевоп" конструкц1вю. Дхйсно, для реману хдей суттсвим е перевага кокцелцт?, фхлософ-cbKOf сумки над жкттпблм МБтерхнлс», передувпная доктрин», щодо яке? геро? та сктуацг? вяступають як...

Лиризм и история национального мировоззрения в творчестве Мерсе Родореди

Крамар, Владимир Брониславович — Киев, 1994

СТОЛІТТЯ почали 3"ЯВЛЯТИСЯ ХУДОЖНІ твори, ОСНОВНИЙ ЗМІСТ яких полягав у відображенні особливостей історичного буття,природи та культури певного народу. Отаннім часом цей процес набув принципово . нового забарвлення. Письменники подолали межу маніфестів та регіональної самоспогляцальності. Тепер йдеться про суто національні твори, у яких водночас...

Лирика Шелли (проблема ритмики)

Остапюк, Галина Николаевна — Киев, 1994

Мета даного дослідження полягає у всебічному вивченні особливостей побудови англійського романтичного вірша та розкритті проблеми зв’язку ритму вірша з його змістом на матеріалі ліричних творів Шеллі. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань...

Люди и мир в творчестве Франца Кафки

Волошук, Евгения Валентиновна — Киев, 1994

Актуальністі- лослід-:зг,ня. 1і!гя Франца .\а:!ки сточене ореолом нтерпретато^ськкх легенд. і-.огс -аазиіалк арсрокса фашистського ре-йуу /Б .Брехт/, 3:-уопратичної ери /Л.Маизр/, сексуальної ре^о.іісп...

Мифологические и фольклорные сюжеты в творчестве Йордана Радичкова

Хаджаева, Николина Стефановна — Санкт-Петербург, 1994

Творчество писателя связано с развитием болгарской литературы периода 60 - 80-х годов. Это время,, когда исторические преобразования поставили перед художниками слова задачу осмыслить суть перемен...

Новые процессы в болгарской культуре конца XIX - начала XX века.

Николаенко, Владислав Владимирович — Москва, 1994

ЗАДАЧА РАБОТЫ: определить систему ценностей, складывавшуюся в сознании болгарского общества (в первую очередь у его духовных лидеров) в результате осмысления нового статуса Болгарии, подведения итогов национального Возрождения, переоценки тех ценностей, которые в нем реализовывались. Не исторический очерк, а выявление внутренних, духовных...

Позитивистское направление в английской литературной критике 1840-60-х годов

Курносова, Юрий Васильевна — Киев, 1994

Розвиток критики, удосконалення методології літературно-критичного аналізу обумовлює необхідність глибокого і всеосяжного вивчення того, що було створено в цій галузі у процесі формування її основних ідей та положень. Накопичення і узагальнення досвіду різних національних культур створює передумови для подальшого порівняльного аналізу...

Польская критика и литературоведение 1960-1970-х годов о русской прозе Хх века (после 1917 г.)

Клементьев, Сергей Васильевич — Москва, 1994

Многие ошибки наших литературоведов были порождены определенным историческим временем, когда господствовали жесткие рамки и требования в освещении того или иного литературного явления, что, в свою очередь, приводило к узости кругозора и ошибкам. К оценкам работ польских филологов подходили исключительно с идеологической, классовой позиции. Это...

Романы Милоша Црнянского (проблематика и поэтика)

Дзюба-Погребняк, Елена Ивановна — Киев, 1994

АКТУАЛЬНІСТЬ дисертації полягає в тому, щоб п українську славістику ввести ширшу творчість Мілоша Прплнського і таким чином доповнити відтворення об'єктивної та цілісної картині; літературного процесу XX століття в Югославії; також з'ясували г> процесі дослідження іворчої спадщини письменника її співззучпість з духовними тривогами нашого часу...

Социально-психологический роман Ливиу Ребряну (проблематика, поэтика)

Носенко, Тамара Андреевна — Киев, 1994

Актуальнтсть доел г д.-.е:»:-. Jllniy Ребряиу /1885-1944/ налетать до числа найвидатшиих рунунських письменни*;в XX ст. За досягне1:ня в галуз1 л:тературк bîh удостос'ний звания академика, кращ! його твори в:дзначен! нащональн;::« лгтературними преьйями, перекладен! ба-гатьма мовами CBiTy. Литець активно працюваз у р!зни>: л!тературних жанрах, але...

Художественный мир Никоса Казандзакиса (проблемы эстетики и поэтики)

Мищук, Виктор Владимирович — Киев, 1994

Незвахаши- та те ,що вроблешм.ковогрецжког лхтератури в УвраКц ирисвячена Е1Лз низка яубдхкашй, воиа цб ñ досх та стала предметом свепгадню! увага вхячизняшпс Я1тературозкав-ихв...

Эстетика и художественная система творчества братьев Дэ Гонкуров

Пономарева, Елена Александровна — Киев, 1994

Ацтуалън!сть обрано'1 теш зумовлвиа нвминущим значениям твор-чост! пиошешшс!в-класик!в, що зробили вэликий внвоок у роэвитод фра!щузько'1 та европайсько! л!тератури в Шлому, аначно роаширив-ши проблемно-тематичн! обр!I роману. Без поглибленого вивчания творчого доробку брат!в да Гонкур(а немолота во склаоти повнв уявле-пня про природу...

Реалистический роман в польской литературе 20-30-х гг.

Мусиенко, Светлана Филипповна — Москва, 1993

Взаимосвязь художественного и проблемно-тематического факторов в романе дает возможность увидеть сложность развития литературы меивоенного двадцатилетия, необыкновенное многообразие, богатство и динамизм ее эстетических процессов и интенсивность их распространения. Естественным следствием этого была ревизия сложившихся в прошлые эпохи духовных и...

Словенский исторический роман 1970-х годов

Старикова, Надежда Николаевна — Москва, 1993

Всплеск исторической прозы в 1970-е года, характерный также для ряда литератур стран Восточной Европы, был подготовлен всем ходоы общественного и социального развития этих государств. Кризисные явления, наблгдаеине в сфере политики, эконошки, идеологии, нашла свое отражение и в литературе...

Супральский монастырь как центр межславянских культурных связей (XVI-XVIII вв.)

Возняк, Эльжбета — Москва, 1993

Одновременно была поставлена задача определить границу мен-ду двумя славянскими мзращ - 31ат1а оггЬсЗохаи81ау1а гопапа з проследить их взаимопроникновение. Так как Супрасльский Благо...

Супрасльский монастырь как центр межславянских культурных связей (XVI-XVIII вв.)

Возняк, Эльжбета — Москва, 1993

Одновременно была' поставлена заката определить границу мея-ДУ ДВ,у?.й славянскими мараш - Slavla ortho3oxaHSlaria romana ъ проследить их взаимопроникновение. Так как Супрасльский Благо...

К.Ш. Джальский и хорватский роман конца XIX - начала ХХ вв.

Степанова, Елена Валентиновна — Москва, 1992

Задача работы - показать, как формировалась систем хорватского романа, каково было соотношение в ней различных тенденций и как менялось это соотношение на протяжении нескольких десятилетий...

Особенности чешской литературной критики 30-х годов ХХ века

Цьох, Лариса Иосифовна — Киев, 1992

Врахэвуючи особливэсп тали Гсгушнь П розробки, в дослгдкеня! передбачаеться вирИення таких з^чцань:чстановити загальш законом] р-яост! розвитку чесько! критики ЗУ-х ром в, II ¡дейно-естетичш 1 худо; особливосП провести кпасиф! кашйний анал!3 жанр! в лГтературцо1 к...

Проблема постмодернизма в словацкой прозе 60-80-х годов

Сиваченко, Галина Николаевна — Киев, 1992

Постмодерн!зм явдяс собою складни!: i р1зноспряиований рух сучасно! сусШльно! думки, II своср!диу рзакц!п на зы!нп в св1-тов1Л цивШзацП, багатои(рне Б1дбиття духовного повороту само-obíuomootí сучасно! лкдини. В^дзначаючясь багатом1рн1Сти й пол1-BaptanTiiIcTio, Bin слов!дуе плюрал!зи у bcíx галузях творчо! лльпоот!. Нова Яде про штернац1онал1зац|ю...

Романы Борисава Станковича в контексте сербской прозы конца XIX-начала XX века

Назиров, Имран Сейфаддин оглы — Санкт-Петербург, 1992

С этой точка зрения в высией степени показательным и сравнительно гало исследованным з советском литературоведении представляется творческий опыт литература народов Югославки,в частности художественное наследие одного из выдающихся ее представителей - Борисава Станковича (1875-1927...